திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ehiuA; fpspA; ehl;LW JhJ
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
jpU cyh tpag;G
tiru ulā viyappu
Third Thirumurai

003. >uq;fd; khiy
iraṅkaṉ mālai

  jiytp >uq;fy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. ed;W Ghpthu; jpUnthw;wp ehju; vdJ ehafdhu;
  kd;Ws; mku;thu; khy;tpilNky; tUthu; mtiu khiyapl;l
  md;W Kjyha; >d;wsT; me;Njh rw;W; mize;jwpNad;
  Fd;W epfu;G+z; Kiyaha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 2. jifNru; xw;wpj; jyj;jku;e;jhu; jhpahu; Guq;fs; joyhf;f
  eifNru;e; jtiu khiyapl;l ehNs Kjy;>e; ehs;msT;
  gifNru; kjd;G+r; #ly;md;wpg; gjg;G+r; #lg; ghu;j;jwpNad;
  FifNru; >Ul;G+q; Foyha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 3. Njhlhu; Fioahu; xw;wpapdhu; Jhau;f; fyJ Rf;mUs
  ehlhu; mtu;f;F khiyapl;l ehNs Kjy;>e; ehs;msT;
  #lh kyu;Nghy; >Ue;jjy;yhy; RfNkhu; mZTe; Ja;j;jwpNad;
  Nfhlh xy;Fq; nfhlpNavd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 4. mz;lu; vtu;f;F; mwpnthz;zhu; mzpahu; xw;wp ahu;ePy
  fz;lu; mtu;f;F khiyapl;l flNd md;wp kw;wtuhy;
  gz;l; mwpNad; gyd;mwpNad; ghpNth lizag; ghu;j;jwpNad;
  nfhz;ld; kzf;Fq; Nfhjha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 5. ghly; fkO; gj;cilahu; gizNru; xw;wpg; gjpcilahu;
  thly; vdNt khiyapl;l khz;Ng md;wp kw;wtuhy;
  Mly; msp#o; Foyha;cd; Miz xd;W; mwpadlp
  $ly; ngwNt tUe;Jfpd;Nwd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 6. JlpNru; fuj;jhu; xw;wpapy;tho; Nrhjp ntz;­w; wofu;mtu;
  flpNru;e; njd;id khiyapl;l flNd md;wp kw;wtuhy;
  gplpNru; eilNeu; ngz;fisg;Nghy; gpd;id ahJ; ngw;wwpNad;
  nfhlpNeu; >ilaha; vd;dlpvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 7. xw;wp efu;tho; cj;jkdhu; cau;khy; tpilahu; cilahu;jh;
  gw;wp vd;id khiyapl;l ghpNr md;wpg; gifnjhpe;J
  ntw;wp kjdd; tPwlq;f Nktp mize;jhu; my;yulp
  Fw;w; mZT; nra;jwpNad; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 8. thD; GtpA; Gfo;xw;wp thzu; kyu;f;if kOtpndhL
  khD; cilahu; vd;wdf;F khiy apl;l njhd;wy;yhy;
  ehD; mtUq; $lpnahU ehS; fye;j jpy;iyalp
  NfhDe; jpaNtw; fz;zha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 9. njwpj;J kzpfs; miyrpwf;F; jpUtho; xw;wpj; Njtu;vid
  twpj;jpq; nfspNad; tUe;jhky; khiy apl;l ehs;myJ
  kwpj;J; xUehs; te;njd;id kUtp miza ehdwpNad;
  Fwpj;jpq; Fod;Nwd; khNjvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 10. kpd;Ndh nlhf;F; Ntzpapdhu; tpkyu; xw;wp thzu;vidj;
  njd;Ndh nlhf;f khiyapl;Lr; nrd;whu; gpd;G Nru;e;jwpahu;
  vd;Ndh nlhj;j ngz;fnsyh; Vrp eiff;f >lUoe;Njd;
  nfhd;Ndh nlhj;j fz;zha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 11. cLj;J; mjshu; xw;wpapdhu; cyf; GfO; cj;jkdhu;
  njhLj;jpq; nfdf;F khiyapl;l RfNk md;wp vd;DlNd
  gLj;J; mwpahu; vdf;Fhpa ghptpw; nghUs;Xu; vs;ssT;
  nfhLj;J; mwpahu; khNjvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 12. cioxd; wzpifj; jy;cilahu; xw;wp cilahu; vd;wdf;F
  kioxd; wyu;G+ khiyapl;lhu; kwpj;J; te;jhu; my;yulp
  gpioxd; wwpNad; ngz;fnsyh; Ngrp eiff;fg; ngw;Nwd;fhz;
  Fioxd; wpafz; khNjvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 13. Vlhu; nghopy;#o; xw;wpapdhu; vd;fz; midahu; vd;jiytu;
  gPlhu; khiy >l;ljd;wpg; gpd;Ndhu; RfK; ngw;wwpNad;
  thlhf; fhjw; ngz;fnsyh; tyJ Ngr epd;wdlp
  Nfhlhu; nfhq;if khNjvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 14. fQ;rd; mwpahu; xw;wpapdhu; fz;%d; Wilahu; fdtpdpY;
  tQ;r; mwpahu; vd;wdf;F khiy>l;l njhd;wy;yhy;
  kQ;r; mjdpy; vd;NdhL kUtp >Uf;f ehd;mwpNad;
  nfhQ;r; kjpNeu; Ejyha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 15. My; >Ue;j fsj;jofu; mzpNru; xw;wp Myaj;jhu;
  rhy vdf;F khiyapl;l jd;ik xd;Nw my;yhJ
  fhy epu;g mtu;Gaj;ijf; fl;lp mize;j jpy;iyalp
  Nfhy kjpthz; Kfj;jha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 16. nea;jy; giz#o; xw;wpapdhu; epUj;j; gapy;thu; khy;maD;
  va;jw; fhpahu; khiyapl;lhu; vdf;nfd; Wiuf;F; ngUikmy;yhy;
  ca;jw; flpNad; kidapd;fz; xUeh NsD; cw;wwpahu;
  nfha;jw; fhpjhq; nfhlpNavd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 17. Nghu;f;F; chpahu; khy;gpukd; Nghfp Kjyh; Gq;ftu;fs;
  ahu;f;F; mhpahu; vdf;nfspau; Mfp vd;id khiyapl;lhu;
  d;De; jtpu;j;jhu; my;yulp
  $u;f;F; neLNtw; fz;zha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 18. >iwahu; xw;wp a+hpdpil >Ue;jhu; >dpahu; vd;fztu;
  kiwahu; vdf;F khiyapl;lhu; kUthu; vd;id tQ;ridNah
  nghiwahu; >uf;f; kpfTilahu; ngha;xd; Wiuahu; ngha;aylp
  Fiwah kjpthz; Kfj;jha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 19. cLg;ghu; fhpj;Njhy; xw;wpvD; Cuhu; vd;id cilatdhu;
  kLg;ghu; >d;g khiyapl;lhu; kUthu; vdJ gpiociuj;Jf;
  nfLg;ghu; >y;iy vd;nrhypD; Nfshu; vdJ Nfs;tu;mtu;
  nfhLg;ghu; vd;Nwh khNjvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 20. vUjpy; tUthu; xw;wpAshu; vd;eh afdhu; vdf;fpdpahu;
  tUjp vdNt khiyapl;lhu; te;jhy; xd;W; tha;jpwthu;
  fUjp mtu;jq; fl;lisiaf; fle;J ele;Njd; my;ytlp
  FUFz; fuj;jha; vd;dlpvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 21. khntd; Whpj;jhu; khiyapl;l kzhsu; vd;Nw te;jile;jhy;
  thntd; Wiuahu; Nghvd;dhu; nksdQ; rhjpj; jpUe;jdu;fhz;
  Mntd; wywpf; fz;­u;tpl; lOjhy; Jau; MWklp
  Nfhntd; wpUNty; nfhz;lha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 22. ehl;L; Gfohu; jpUxw;wp efu;tho; rptdhu; ed;iknayh;
  fhl;L; glpf;F khiyapl;l fztu; vdXu; fhrstpy;
  Nfl;L; mwpNad; je;jwpahu; Nfl;lhy; vd;d tpisAklp
  Nfhl;L kzpg;G+z; Kiyaha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 23. ntw;ig tisj;jhu; jpUxw;wp Nktp mku;e;jhu; mtu;vdJ
  fw;ig mopj;jhu; khiyapl;Lf; fztu; Mdhu; vd;gjy;yhy;
  rpw;g kzpNk ilapy;vd;idr; Nru;e;jhu; vd;g jpy;iyalp
  nfhw;ig mutpd; >ilaha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 24. vd;d nfhLj;J; fpilg;ghpahu; vopyhu; xw;wp ehju;vidr;
  rpd;d tajpy; khiyapl;Lr; nrd;whu; nrd;w jpwd;my;yhy;
  >d;D; kUt te;jpyu;fhz; ahNjh mtu;j; vz;zkJ
  nfhd;Dz; tlpNtw; fz;zha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 25. fU;gpd; >dpahu; fz;Zjyhu; flpNru; xw;wpf; fhtydhu;
  >U;gpd; kdj;Njd; jidkhiy >l;lhu; >l;l md;wyJ
  jpU;gp xUfhy; te;njd;idr; Nru;e;J kfpo;e;j jpy;iyalp
  FU;ig mida Kiyaha;vd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 26. jPJ jtpu;g;ghu; jpUnthw;wpj; jpahfu; mopahj; jpwj;jhu;mtu;
  khJ kfpo;jp vdvd;id khiy apl;lhu; khiyapl;l
  NghJ fz;l jpUKfj;ijg; Nghw;wp kwpj;J; fz;lwpNad;
  NfhJ fz;Nld; khNjvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 27. ntd;wpf; nfhlpNky; tpilcau;j;jhu; Nkyhu; xw;wp a+uu;vd;ghy;
  nrd;wpf; Fspu;G+ khiyapl;lhu; Nru;e;jhu; my;yu; ahd;mtiu
  md;wpg; gpwiu ehlpdNdh m;kh xd;W; mwpadlp
  Fd;wpw; Wau;nfhz; lO;vdJ Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 28. Njhsh kzpNeu; tlptofu; Nrhiy #o;e;j xw;wpapdhu;
  khsh epiyau; vd;wdf;F khiy >l;lhu; kUtpyu;fhz;
  Nfsha; khNj vd;dpilNa nfLjp >Ue;j njdpD;mijf;
  Nfhshu; ciug;ghu; vd;dlpvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 29. thlh jpUe;Njd; kionghopA; kyu;f;fh tdQ;#o; xw;wpapdhu;
  Vlhu; mzpG+ khiyvdf; fpl;lhu; mtu;f;F khiyapl;Nld;
  Njlh jpUe;Njd; my;ylpahd; Njlp mUfpw; Nru;e;J;vidf;
  $lh jpUe;jhu; vd;dlpvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 30. eyj;jpw; rpwe;j xw;wpefu; ez;Z; vdJ ehafdhu;
  tyj;jpw; rpwe;jhu; khiyapl;L kwpj;J; kUthu; thuhNuy;
  epyj;jpw; rpwe;j cwtpdu;fs; epe;jpj; ijNah vidj;jkJ
  Fyj;jpw; Nruhu; vd;dlpvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.
 • 31.
  thu;e;Njd; rilahu; khiyapl;L; thoh jiye;J kdnkype;J
  Nrhu;e;Njd; gijj;Jj; Jau;f;fliyr; #o;e;Njd; >d;D; Jlpf;fpd;Nwd;
  $u;e;Njd; Foyha; vd;dlpvd; Fiwia vtu;f;Ff; $WtNd.

இரங்கன் மாலை // இரங்கன் மாலை

No audios found!