திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नारैयुम् किळियुम् नाट्टुऱु तूतु
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
तिरु उला वियप्पु
tiru ulā viyappu
Third Thirumurai

003. इरङ्कऩ् मालै
iraṅkaṉ mālai

  तलैवि इरङ्कल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नऩ्ऱु पुरिवार् तिरुवॊऱ्ऱि नातर् ऎऩतु नायकऩार्
  मऩ्ऱुळ् अमर्वार् माल्विटैमेल् वरुवार् अवरै मालैयिट्ट
  अऩ्ऱु मुतलाय् इऩ्ऱळवुम् अन्दो सऱ्ऱुम् अणैन्दऱियेऩ्
  कुऩ्ऱु निकर्पूण् मुलैयाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 2. तकैसेर् ऒऱ्ऱित् तलत्तमर्न्दार् तरियार् पुरङ्कळ् तऴलाक्क
  नकैसेर्न् तवरै मालैयिट्ट नाळे मुतल्इन् नाळ्अळवुम्
  पकैसेर् मतऩ्पूस् सूटल्अऩ्ऱिप् पतप्पूस् सूटप् पार्त्तऱियेऩ्
  कुकैसेर् इरुट्पूङ् कुऴलाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 3. तोटार् कुऴैयार् ऒऱ्ऱियिऩार् तूयर्क् कलतु सुकम्अरुळ
  नाटार् अवर्क्कु मालैयिट्ट नाळे मुतल्इन् नाळ्अळवुम्
  सूटा मलर्पोल् इरुन्दतल्लाल् सुकमोर् अणुवुन् तुय्त्तऱियेऩ्
  कोटा ऒल्कुङ् कॊटियेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 4. अण्टर् ऎवर्क्कुम् अऱिवॊण्णार् अणियार् ऒऱ्ऱि यार्नील
  कण्टर् अवर्क्कु मालैयिट्ट कटऩे अऩ्ऱि मऱ्ऱवराल्
  पण्टम् अऱियेऩ् पलऩ्अऱियेऩ् परिवो टणैयप् पार्त्तऱियेऩ्
  कॊण्टऩ् मणक्कुङ् कोताय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 5. पाटल् कमऴुम् पतम्उटैयार् पणैसेर् ऒऱ्ऱिप् पतिउटैयार्
  वाटल् ऎऩवे मालैयिट्ट माण्पे अऩ्ऱि मऱ्ऱवराल्
  आटल् अळिसूऴ् कुऴलाय्उऩ् आणै ऒऩ्ऱुम् अऱियऩटि
  कूटल् पॆऱवे वरुन्दुकिऩ्ऱेऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 6. तुटिसेर् करत्तार् ऒऱ्ऱियिल्वाऴ् सोति वॆण्­ऱ् ऱऴकर्अवर्
  कटिसेर्न् तॆऩ्ऩै मालैयिट्ट कटऩे अऩ्ऱि मऱ्ऱवराल्
  पिटिसेर् नटैनेर् पॆण्कळैप्पोल् पिऩ्ऩै यातुम् पॆऱ्ऱऱियेऩ्
  कॊटिनेर् इटैयाय् ऎऩ्ऩटिऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 7. ऒऱ्ऱि नकर्वाऴ् उत्तमऩार् उयर्माल् विटैयार् उटैयार्ताम्
  पऱ्ऱि ऎऩ्ऩै मालैयिट्ट परिसे अऩ्ऱिप् पकैतॆरिन्दु
  वॆऱ्ऱि मतऩऩ् वीऱटङ्क मेवि अणैन्दार् अल्लरटि
  कुऱ्ऱम् अणुवुम् सॆय्तऱियेऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 8. वाऩुम् पुवियुम् पुकऴ्ऒऱ्ऱि वाणर् मलर्क्कै मऴुविऩॊटु
  माऩुम् उटैयार् ऎऩ्ऱऩक्कु मालै यिट्ट तॊऩ्ऱल्लाल्
  नाऩुम् अवरुङ् कूटियॊरु नाळुम् कलन्द तिल्लैयटि
  कोऩुन् तियवेऱ् कण्णाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 9. तॆऱित्तु मणिकळ् अलैसिऱक्कुम् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱित् तेवर्ऎऩै
  वऱित्तिङ् कॆळियेऩ् वरुन्दामल् मालै यिट्ट नाळ्अलतु
  मऱित्तुम् ऒरुनाळ् वन्दॆऩ्ऩै मरुवि अणैय नाऩऱियेऩ्
  कुऱित्तिङ् कुऴऩ्ऱेऩ् मातेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 10. मिऩ्ऩो टॊक्कुम् वेणियिऩार् विमलर् ऒऱ्ऱि वाणर्ऎऩैत्
  तॆऩ्ऩो टॊक्क मालैयिट्टुस् सॆऩ्ऱार् पिऩ्पु सेर्न्दऱियार्
  ऎऩ्ऩो टॊत्त पॆण्कळॆलाम् एसि नकैक्क इटरुऴन्देऩ्
  कॊऩ्ऩो टॊत्त कण्णाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 11. उटुत्तुम् अतळार् ऒऱ्ऱियिऩार् उलकम् पुकऴुम् उत्तमऩार्
  तॊटुत्तिङ् कॆऩक्कु मालैयिट्ट सुकमे अऩ्ऱि ऎऩ्ऩुटऩे
  पटुत्तुम् अऱियार् ऎऩक्कुरिय परिविऱ् पॊरुळ्ओर् ऎळ्ळळवुम्
  कॊटुत्तुम् अऱियार् मातेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 12. उऴैऒऩ् ऱणिकैत् तलम्उटैयार् ऒऱ्ऱि उटैयार् ऎऩ्ऱऩक्कु
  मऴैऒऩ् ऱलर्पू मालैयिट्टार् मऱित्तुम् वन्दार् अल्लरटि
  पिऴैऒऩ् ऱऱियेऩ् पॆण्कळॆलाम् पेसि नकैक्कप् पॆऱ्ऱेऩ्काण्
  कुऴैऒऩ् ऱियकण् मातेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 13. एटार् पॊऴिल्सूऴ् ऒऱ्ऱियिऩार् ऎऩ्कण् अऩैयार् ऎऩ्तलैवर्
  पीटार् मालै इट्टतऩ्ऱिप् पिऩ्ऩोर् सुकमुम् पॆऱ्ऱऱियेऩ्
  वाटाक् कातऱ् पॆण्कळॆलाम् वलतु पेस निऩ्ऱऩटि
  कोटार् कॊङ्कै मातेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 14. कञ्सऩ् अऱियार् ऒऱ्ऱियिऩार् कण्मूऩ् ऱुटैयार् कऩविऩिलुम्
  वञ्सम् अऱियार् ऎऩ्ऱऩक्कु मालैइट्ट तॊऩ्ऱल्लाल्
  मञ्सम् अतऩिल् ऎऩ्ऩोटु मरुवि इरुक्क नाऩ्अऱियेऩ्
  कॊञ्सम् मतिनेर् नुतलाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 15. आलम् इरुन्द कळत्तऴकर् अणिसेर् ऒऱ्ऱि आलयत्तार्
  साल ऎऩक्कु मालैयिट्ट तऩ्मै ऒऩ्ऱे अल्लातु
  काल निरम्प अवर्पुयत्तैक् कट्टि अणैन्द तिल्लैयटि
  कोल मतिवाण् मुकत्ताय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 16. नॆय्तल् पणैसूऴ् ऒऱ्ऱियिऩार् निरुत्तम् पयिल्वार् माल्अयऩुम्
  ऎय्तऱ् करियार् मालैयिट्टार् ऎऩक्कॆऩ् ऱुरैक्कुम् पॆरुमैअल्लाल्
  उय्तऱ् कटियेऩ् मऩैयिऩ्कण् ऒरुना ळेऩुम् उऱ्ऱऱियार्
  कॊय्तऱ् करिताङ् कॊटियेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 17. पोर्क्कुम् उरियार् माल्पिरमऩ् पोकि मुतलाम् पुङ्कवर्कळ्
  यार्क्कुम् अरियार् ऎऩक्कॆळियर् आकि ऎऩ्ऩै मालैयिट्टार्
  ईर्क्कुम् पुकुता मुलैमतत्तै इऩ्ऩुन् तविर्त्तार् अल्लरटि
  कूर्क्कुम् नॆटुवेऱ् कण्णाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 18. इऱैयार् ऒऱ्ऱि यूरिऩिटै इरुन्दार् इऩियार् ऎऩ्कणवर्
  मऱैयार् ऎऩक्कु मालैयिट्टार् मरुवार् ऎऩ्ऩै वञ्सऩैयो
  पॊऱैयार् इरक्कम् मिकवुटैयार् पॊय्ऒऩ् ऱुरैयार् पॊय्यलटि
  कुऱैया मतिवाण् मुकत्ताय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 19. उटुप्पार् करित्तोल् ऒऱ्ऱिऎऩुम् ऊरार् ऎऩ्ऩै उटैयवऩार्
  मटुप्पार् इऩ्प मालैयिट्टार् मरुवार् ऎऩतु पिऴैउरैत्तुक्
  कॆटुप्पार् इल्लै ऎऩ्सॊलिऩुम् केळार् ऎऩतु केळ्वर्अवर्
  कॊटुप्पार् ऎऩ्ऱो मातेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 20. ऎरुतिल् वरुवार् ऒऱ्ऱियुळार् ऎऩ्ना यकऩार् ऎऩक्किऩियार्
  वरुति ऎऩवे मालैयिट्टार् वन्दाल् ऒऩ्ऱुम् वाय्तिऱवार्
  करुति अवर्तङ् कट्टळैयैक् कटन्दु नटन्देऩ् अल्लवटि
  कुरुकुण् करत्ताय् ऎऩ्ऩटिऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 21. मावॆऩ् ऱुरित्तार् मालैयिट्ट मणाळर् ऎऩ्ऱे वन्दटैन्दाल्
  वावॆऩ् ऱुरैयार् पोऎऩ्ऩार् मौऩञ् सातित् तिरुन्दऩर्काण्
  आवॆऩ् ऱलऱिक् कण्­र्विट् टऴुताल् तुयरम् आऱुमटि
  कोवॆऩ् ऱिरुवेल् कॊण्टाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 22. नाट्टुम् पुकऴार् तिरुऒऱ्ऱि नकर्वाऴ् सिवऩार् नऩ्मैयॆलाम्
  काट्टुम् पटिक्कु मालैयिट्ट कणवर् ऎऩओर् कासळविल्
  केट्टुम् अऱियेऩ् तन्दऱियार् केट्टाल् ऎऩ्ऩ विळैयुमटि
  कोट्टु मणिप्पूण् मुलैयाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 23. वॆऱ्पै वळैत्तार् तिरुऒऱ्ऱि मेवि अमर्न्दार् अवर्ऎऩतु
  कऱ्पै अऴित्तार् मालैयिट्टुक् कणवर् आऩार् ऎऩ्पतल्लाल्
  सिऱ्प मणिमे टैयिल्ऎऩ्ऩैस् सेर्न्दार् ऎऩ्प तिल्लैयटि
  कॊऱ्पै अरविऩ् इटैयाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 24. ऎऩ्ऩ कॊटुत्तुम् किटैप्परियार् ऎऴिलार् ऒऱ्ऱि नातर्ऎऩैस्
  सिऩ्ऩ वयतिल् मालैयिट्टुस् सॆऩ्ऱार् सॆऩ्ऱ तिऱऩ्अल्लाल्
  इऩ्ऩुम् मरुव वन्दिलर्काण् यातो अवर्तम् ऎण्णमतु
  कॊऩ्ऩुण् वटिवेऱ् कण्णाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 25. करुम्पिऩ् इऩियार् कण्णुतलार् कटिसेर् ऒऱ्ऱिक् कावलऩार्
  इरुम्पिऩ् मऩत्तेऩ् तऩैमालै इट्टार् इट्ट अऩ्ऱलतु
  तिरुम्पि ऒरुकाल् वन्दॆऩ्ऩैस् सेर्न्दु मकिऴ्न्द तिल्लैयटि
  कुरुम्पै अऩैय मुलैयाय्ऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 26. तीतु तविर्प्पार् तिरुवॊऱ्ऱित् तियाकर् अऴियात् तिऱत्तार्अवर्
  मातु मकिऴ्ति ऎऩऎऩ्ऩै मालै यिट्टार् मालैयिट्ट
  पोतु कण्ट तिरुमुकत्तैप् पोऱ्ऱि मऱित्तुम् कण्टऱियेऩ्
  कोतु कण्टेऩ् मातेऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 27. वॆऩ्ऱिक् कॊटिमेल् विटैउयर्त्तार् मेलार् ऒऱ्ऱि यूरर्ऎऩ्पाल्
  सॆऩ्ऱिक् कुळिर्पू मालैयिट्टार् सेर्न्दार् अल्लर् याऩ्अवरै
  अऩ्ऱिप् पिऱरै नाटिऩऩो अम्मा ऒऩ्ऱुम् अऱियऩटि
  कुऩ्ऱिऱ् ऱुयर्कॊण् टऴुम्ऎऩतु कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 28. तोळा मणिनेर् वटिवऴकर् सोलै सूऴ्न्द ऒऱ्ऱियिऩार्
  माळा निलैयर् ऎऩ्ऱऩक्कु मालै इट्टार् मरुविलर्काण्
  केळाय् माते ऎऩ्ऩिटैये कॆटुति इरुन्द तॆऩिऩुम्अतैक्
  कोळार् उरैप्पार् ऎऩ्ऩटिऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 29. वाटा तिरुन्देऩ् मऴैपॊऴियुम् मलर्क्का वऩञ्सूऴ् ऒऱ्ऱियिऩार्
  एटार् अणिपू मालैऎऩक् किट्टार् अवर्क्कु मालैयिट्टेऩ्
  तेटा तिरुन्देऩ् अल्लटियाऩ् तेटि अरुकिऱ् सेर्न्दुम्ऎऩैक्
  कूटा तिरुन्दार् ऎऩ्ऩटिऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 30. नलत्तिऱ् सिऱन्द ऒऱ्ऱिनकर् नण्णुम् ऎऩतु नायकऩार्
  वलत्तिऱ् सिऱन्दार् मालैयिट्टु मऱित्तुम् मरुवार् वारारेल्
  निलत्तिऱ् सिऱन्द उऱविऩर्कळ् निन्दित् तैयो ऎऩैत्तमतु
  कुलत्तिऱ् सेरार् ऎऩ्ऩटिऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.
 • 31. ईर्न्देऩ् अळिसूऴ् ऒऱ्ऱिउळार् ऎऩ्कण् मणियार् ऎऩ्कणवर्
  वार्न्देऩ् सटैयार् मालैयिट्टुम् वाऴा तलैन्दु मऩमॆलिन्दु
  सोर्न्देऩ् पतैत्तुत् तुयर्क्कटलैस् सूऴ्न्देऩ् इऩ्ऩुम् तुटिक्किऩ्ऱेऩ्
  कूर्न्देऩ् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिऎऩ् कुऱैयै ऎवर्क्कुक् कूऱुवऩे.

இரங்கன் மாலை // இரங்கன் மாலை

No audios found!