திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरु उला वियप्पु
tiru ulā viyappu
इऩ्पक् किळवि
iṉpak kiḷavi
Third Thirumurai

005. सल्लाप वियऩ्मॊऴि
sallāpa viyaṉmoḻi

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कातु नटन्द कण्मटवाळ् कटिमा मऩैक्कुक् काल्वरुन्दत्
  तूतु नटन्द पॆरियवर्सिऱ् सुकत्ता रॊऱ्ऱित् तॊऩ्ऩकरार्
  वातु नटन्दाऩ् सॆय्किऩ्ऱोर् मातु नटन्दु वावॆऩ्ऱार्
  पोतु नटन्द तॆऩ्ऱेऩॆप् पोतु नटन्द तॆऩ्ऱारे.
 • 2. कस्सै यिटुवार् पटवरवैक् कण्मूऩ् ऱुटैयार् वामत्तिऱ्
  पस्सै यिटुवा रॊऱ्ऱियुळ्ळार् परिन्दॆऩ् मऩैयिऱ् पलिक्कुऱ्ऱार्
  इस्सै यिटुवा रुण्टियॆऩ्ऱा रुण्टे ऩॆऩ्ऱे ऩॆऩक्किऩ्ऱु
  पिस्सै यिटुवा यॆऩ्ऱार्नाऩ् पिस्सै यटुवे ऩॆऩ्ऱेऩे.
 • 3. करुतऱ् करियार् करियार्मुऩ् काणक् किटैयाक् कऴलटियार्
  मरुतत् तुऱैवार् तिरुवॊऱ्ऱि वाण रिऩ्ऱॆऩ् मऩैक्कुऱ्ऱार्
  तरुतऱ् कॆऩ्पा लिऩ्ऱुवन्दी रॆऩ्ऱे ऩतुनी ताऩॆऩ्ऱार्
  वरुतऱ् कुरियीर् वारुमॆऩ्ऱेऩ् वन्दे ऩॆऩ्ऱु मऱैन्दारे.
 • 4. कल्लै वळैक्कुम् पॆरुमाऩार् कऴिसू ऴॊऱ्ऱिक् कटिनकरार्
  ऎल्लै वळैक्कुन् तिल्लैयुळ्ळा रॆऩ्ऱऩ् मऩैक्कुप् पलिक्कुऱ्ऱार्
  अल्लै वळैक्कुङ् कुऴलऩ्ऩ मऩ्पि ऩुतवा विटिलोपम्
  इल्लै वळैक्कु मॆऩ्ऱार्ना ऩिल्लै वळैक्कु मॆऩ्ऱेऩे.
 • 5. वॆऱ्ऱि यिरुन्द मऴुप्पटैयार् विटैयार् मेरु विल्लुटैयार्
  पॆऱ्ऱि यिरुन्द मऩत्तर्तमुट् पिऱङ्कुन् तियाकप् पॆरुमाऩार्
  सुऱ्ऱि यिरुन्द पॆण्कळॆल्लाञ् सॊल्लि नकैक्क वरुकणैन्दार्
  ऒऱ्ऱि यिरुमॆऩ् ऱुरैत्तेऩो ऩॊऱ्ऱि यिरुन्दे ऩॆऩ्ऱारे.
 • 6. विण्टङ् कमरर् तुयर्तविर्क्कुम् वेऱ्कै मकऩै विरुम्पिनिऩ्ऱोर्
  वण्टङ् किसैक्कुम् पॊऴिलॊऱ्ऱि वतिवा रॆऩ्ऱऩ् मऩैयटैन्दार्
  तण्टङ् कऴऱ्कु निकराऩीर् तण्टङ् कऴऱ्कॆऩ् ऱेऩ्मॊऴियाऱ्
  कण्टङ् कऱुत्ता यॆऩ्ऱार्नीर् कण्टङ् कऱुत्ती रॆऩ्ऱेऩे.
 • 7. विऱ्कण् टात नुतऩ्मटवाळ् वेट्ट नटऩ वित्तकऩार्
  सॊऱ्कण् टात पुकऴॊऱ्ऱित् तूय रिऩ्ऱॆऩ् मऩैपुकुन्दार्
  निऱ्कण् टार्कण् मयलटैवा रॆऩ्ऱार् नीर्ता निकऴ्त्तियसॊऱ्
  कऱ्कण् टामॆऩ् ऱुरैत्तेऩाऩ् कऱ्कण् टामॆऩ् ऱुरैत्तारे.
 • 8. विटैयार् कॊटिमे लुयर्त्तरुळुम् वेत कीतप् पॆरुमाऩार्
  उटैया रॊऱ्ऱि यूरमर्न्दा रुवन्दॆऩ् मऩैयि लिऩ्ऱटैन्दार्
  इटैया वैय मॆऩ्ऱार्ना ऩिटैता ऩैय मॆऩ्ऱेऩाऱ्
  कटैया रळिया रॆऩ्ऱार्कट् कटैया रळिया रॆऩ्ऱेऩे.
 • 9. नाटॊऩ् ऱियसीर्त् तिरुवॊऱ्ऱि नकरत् तमर्न्द नायकऩार्
  ईटॊऩ् ऱिल्ला रॆऩ्मऩैयुऱ् ऱिरुन्दार् पूवुण् टॆऴिल्कॊण्ट
  माटॊऩ् ऱॆङ्के यॆऩ्ऱेऩुऩ् मऩत्ति लॆऩ्ऱार् मकिऴ्न्दमर्वॆण्
  काटॊऩ् ऱुटैयी रॆऩ्ऱेऩ्सॆङ् काटॊऩ् ऱुटैये ऩॆऩ्ऱारे.
 • 10. सॊल्ला लियऩ्ऱ तॊटैपुऩैवार् तूया रॊऱ्ऱित् तॊऩ्ऩकरार्
  अल्ला लियऩ्ऱ मऩत्तार्पा लणुका रॆऩ्ऱॆऩ् मऩैपुकुन्दार्
  वल्ला लियऩ्ऱ मुलैयॆऩ्ऱार् वल्लार् नीरॆऩ् ऱेऩुऩ्सॊऱ्
  कल्ला लियऩ्ऱ तॆऩ्ऱार्मुऩ् कल्ला लियऩ्ऱ तॆऩ्ऱेऩे.

சல்லாப வியன்மொழி // சல்லாப வியன்மொழி

No audios found!