திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वियप्पु मॊऴि
viyappu moḻi
कुऱि आराय्स्सि
kuṟi ārāychsi
Third Thirumurai

010. पुणरा विरकु पॊरुन्दुऱु वेट्कैयिऩ् इरङ्कल्
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उळ्ळार् पुऱत्तार् ऒऱ्ऱिऎऩुम् ऊरार् ऒप्पॆऩ् ऱॊऩ्ऱुमिलार्
  वळ्ळाल् ऎऩ्ऱु मऱैतुतिक्क वरुवार् इऩ्ऩुम् वन्दिलरे
  ऎळ्ळा तिरुन्द पॆण्कळॆलाम् इकऴा निऩ्ऱार् इऩियमॊऴित्
  तॆळ्ळार् अमुते ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 2. माले ऱुटैत्ताङ् कॊटिउटैयार् वळञ्सेर् ऒऱ्ऱि मानकरार्
  पाले ऱणिनीऱ् ऱऴकर्अवर् पावि येऩैप् परिन्दिलरे
  कोले ऱुण्ट मतऩ्करुम्पैक् कुऩित्ताऩ् अम्पुङ् कोत्तऩऩ्काण्
  सेले ऱुण्कण् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 3. पॊय्यर् उळत्तुप् पुकुन्दऱियार् पोत ऩॊटुमाल् काण्परिताम्
  ऐयर् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱिनकर् अमर्न्दार् इऩ्ऩुम् अणैन्दिलरे
  वैय मटवार् नकैक्किऩ्ऱार् मारऩ् कणैयाल् तिकैक्किऩ्ऱेऩ्
  सॆय्य मुकत्ताय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 4. नन्दिप् परियार् तिरुऒऱ्ऱि नातर् अयऩ्माल् नाटुकिऩुम्
  सन्दिप् परियार् ऎऩ्अरुमैत् तलैवर् इऩ्ऩुञ् सार्न्दिलरे
  अन्दिप् पॊऴुतो वन्दतिऩि अन्दो मतियम् अऩल्सॊरियुम्
  सिन्दिप् पुटैयेऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 5. ऎऩ्आ रुयिर्क्कोर् तुणैयाऩार् ऎऩ्आण् टवऩार् ऎऩ्ऩुटैयार्
  पॊऩ्ऩार् ऒऱ्ऱि नकर्अमर्न्दार् पुणर्वाऩ् इऩ्ऩुम् पोन्दिलरे
  ऒऩ्ऩार् ऎऩवे तायुम्ऎऩै ऒऱुत्ताळ् नाऩुम् उयिर्पॊऱुत्तेऩ्
  तॆऩ्ऩार् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 6. माणि उयिर्कात् तन्दकऩै मऱुत्तार् ऒऱ्ऱि मानकरार्
  काणि उटैयार् उलकुटैयार् कऩिवाय् इऩ्ऩुङ् कलन्दिलरे
  पेणि वाऴाप् पॆण्ऎऩवे पॆण्क ळॆल्लाम् पेसुकिऩ्ऱार्
  सेणिऩ् ऱिऴिन्दाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 7. वऩ्सॊऱ् पुकलार् ओर्उयिरुम् वरुन्द निऩैयार् मऩमकिऴ
  इऩ्सॊऱ् पुकल्वार् ऒऱ्ऱियुळार् ऎऩ्ना यकऩार् वन्दिलरे
  पुऩ्सॊऱ् सॆविकळ् पुकत्तुयरम् पॊऱुत्तु मुटियेऩ् पुलम्पिनिऩ्ऱेऩ्
  तॆऩ्सॊऱ् किळिये ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 8. ऎट्टिक् कऩियुम् माङ्कऩिपोल् इऩिक्क उरैक्कुम् इऩ्सॊलिऩार्
  तट्टिऱ् पॊरुन्दार् ऒऱ्ऱियिल्वाऴ् तलैवर् इऩ्ऩुम् सार्न्दिलरे
  मट्टिऱ् पॊलियुम् मलर्क्कणैसॆल् वऴिये पऴिसॆल् वऴिअऩ्ऱो
  तॆट्टिऱ् पॊलियुम् विऴियाय्नाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 9. कालै मलर्न्द कमलम्पोल् कविऩ्सॆय् मुकत्तार् कण्नुतलार्
  सोलै मलर्न्द ऒऱ्ऱियिऩार् सोकन् तीर्क्क वन्दिलरे
  मालै मलर्न्द मैयल्नोय् वसन्दम् अतऩाल् वळर्न्दतैयो
  सेलै विऴियाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 10. उलकम् उटैयार् ऎऩ्ऩुटैय उळ्ळम् उटैयार् ऒऱ्ऱियिऩार्
  अलकिल् पुकऴार् ऎऩ्तलैवर् अन्दो इऩ्ऩुम् अणैन्दिलरे
  कलकम् उटैयार् मातर्ऎलाम् कल्नॆञ् सुटैयार् तूतर्ऎलाम्
  तिलक मुकत्ताय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 11. मालुम् अऱियाऩ् अयऩ्अऱियाऩ् मऱैयुम् अऱिया वाऩवर्ऎक्
  कालुम् अऱियार् ऒऱ्ऱिनिऱ्कुङ् कळ्वर् अवरैक् कण्टिलऩे
  कोलुम् मकळिर् अलर्ऒऩ्ऱो कोटा कोटि ऎऩ्पतल्लाल्
  सेलुण् विऴियाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 12. उन्दु मरुत्तो टैम्पूतम् आऩार् ऒऱ्ऱि यूर्अमर्न्दार्
  इन्दु मिरुत्तुम् सटैत्तलैयार् ऎऩ्पाल् इऩ्ऩुम् ऎय्तिलरे
  सन्दु पॊऱुत्तु वार्अऱियेऩ् तमिय ळाकत् तळर्किऩ्ऱेऩ्
  सिन्दुऱ् पवत्ताय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 13. आटल् अऴकर् अम्पलत्तार् ऐया ऱुटैयार् अऩ्पर्कळो(टु)
  ऊटल् अऱियार् ऒऱ्ऱियिऩार् उवकै ओङ्क उऱ्ऱिलरे
  वाटल् ऎऩवे ऎऩैत्तेऱ्ऱु वारै अऱियेऩ् वाय्न्दवरैत्
  तेटल् अऱियेऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 14. तॊऴुतु वणङ्कुम् सुन्दरर्क्कुत् तूतु नटन्द सुन्दरऩार्
  अऴुतु वणङ्कुम् अवर्क्कुमिक अरुळ्ऒऱ् ऱियिऩार् अणैन्दिलरे
  पॊऴुतु वणङ्कुम् इरुण्मालैप् पॊऴुतु मुटुकिप् पुकुन्दतुकाण्
  सॆऴुमै विऴियाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 15. पावम् अऱुप्पार् पऴिअऱुप्पार् पवमुम् अऱुप्पार् अवम्अऱुप्पार्
  कोवम् अऱुप्पार् ऒऱ्ऱियिल्ऎऩ् कॊऴुनर् इऩ्ऩुम् कूटिलरे
  तूव मतऩ्ऐङ् कणैमातर् तूऱु तूवत् तुयर्किऩ्ऱेऩ्
  तेव मटवाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 16. उयिर्क्कुळ् उयिराय् उऱैकिऩ्ऱोर् ऒऱ्ऱि नकरार् पऱ्ऱिलरैस्
  सॆयिर्क्कुळ् अऴुत्तार् मणिकण्टत् तेवर् इऩ्ऩुम् सेर्न्दिलरे
  वॆयिऱ्कु मॆलिन्द सॆन्दळिर्पोल् वेळम् पतऩाल् मॆलिकिऩ्ऱेऩ्
  सॆयऱ्कै मटवाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 17. ऊऩम् अटैयार् ऒऱ्ऱियिऩार् उरैप्पार् उळ्ळत् तुऱैकिऩ्ऱोर्
  काऩम् उटैयार् नाटुटैयार् कऩिवाय् इऩ्ऩुम् कलन्दिलरे
  माऩम् उटैयार् ऎम्मुऱवोर् वाऴा मैक्के वरुन्दुकिऩ्ऱार्
  तीऩम् अटैयाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 18. मलैयै वळैत्तार् माल्विटैमेल् वन्दार् वन्दॆऩ् वळैयिऩॊटु
  कलैयै वळैत्तार् ऒऱ्ऱियिल्ऎऩ् कणवर् ऎऩ्ऩैक् कलन्दिलरे
  सिलैयै वळैत्ताऩ् मतऩ्अम्पु तॆरिन्दाऩ् विटुक्कस् सिऩैक्किऩ्ऱाऩ्
  तिलक नुतलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 19. पिरमऩ् तलैयिल् पलिकॊळ्ळुम् पित्तर् अरुमैप् पॆरुमाऩार्
  उरमऩ् ऩियसीर् ऒऱ्ऱिनकर् उळ्ळार् इऩ्ऩुम् उऱ्ऱिलरे
  अरमऩ् ऩियवेऱ् पटैयऩ्ऱो अम्मा अयलार् अलर्मॊऴिताऩ्
  तिरमऩ् ऩुकिलेऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 20. पवळ निऱत्तार् तिरुऒऱ्ऱिप् पतियिल् अमर्न्दार् परसिवऩार्
  तवळ निऱनीऱ् ऱणिअऴकर् तमियेऩ् तऩ्ऩैस् सार्न्दिलरे
  तुवळुम् इटैताऩ् इऱमुलैकळ् तुळ्ळा निऩ्ऱ तॆऩ्ऩळवो
  तिवळुम् इऴैयाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 21. वण्टार् कॊऩ्ऱै वळर्सटैयार् मतिक्क ऎऴुन्द वल्विटत्तै
  उण्टार् ऒऱ्ऱि यूर्अमर्न्दार् उटैयार् ऎऩ्पाल् उऱ्ऱिलरे
  कण्टार् कण्ट पटिपेसक् कलङ्किप् पुलम्पल् अल्लातु
  सॆण्टार् मुलैयाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 22. उणवै इऴन्दुम् तेवर्ऎलाम् उणरा ऒरुवर् ऒऱ्ऱियिल्ऎऩ्
  कणवर् अटियेऩ् कण्अकलाक् कळ्वर् इऩ्ऩुम् कलन्दिलरे
  कुणवर् ऎऩिऩुम् ताय्मुतलोर् कूऱा तॆल्लाम् कूऱुकिऩ्ऱार्
  तिणिकॊळ् मुलैयाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 23. वाक्कुक् कटङ्काप् पुकऴुटैयार् वल्लार् ऒऱ्ऱि मानकरार्
  नोक्कुक् कटङ्का अऴकुटैयार् नोक्कि ऎऩ्ऩै अणैन्दिलरे
  ऊक्क मिकुम्आर् कलिऒलिऎऩ् उयिर्मेल् माऱेऱ् ऱुरप्पॊलिकाण्
  तेक्कङ् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 24. तरैयिऱ् कीऱिस् सलन्दरऩैस् साय्त्तार् अन्दस् सक्करमाल्
  वरैयऱ् कळित्तार् तिरुऒऱ्ऱि वाणर् इऩ्ऩुम् वन्दिलरे
  करैयिऱ् पुणर्न्द नारैकळैक् कण्टेऩ् कण्ट वुटऩ्कातल्
  तिरैयिऱ् पुणर्न्देऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 25. पॆऱ्ऱम् इवरुम् पॆरुमाऩार् पिरमऩ् अऱियाप् पेर्ऒळियाय्
  उऱ्ऱ सिवऩार् तिरुऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् वुटैयार् उऱ्ऱिलरे
  ऎऱ्ऱॆऩ् ऱुरैप्पेऩ् सॆविलि अवळ् एऱामट्टुम् एऱुकिऩ्ऱाळ्
  सॆऱ्ऱम् ऒऴियाळ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 26. पोक मुटैयार् पॆरुम्पऱ्ऱप् पुलियूर् उटैयार् पोतसिव
  योक मुटैयार् वळर्ऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् वुटैयार् उऱ्ऱिलरे
  सोकम् उटैयेऩ् सिऱितेऩुम् तुयिलो अणैया कुयिल्ऒऴिया
  तेकम् अयर्न्देऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 27. तामप् पुयऩार् सङ्करऩार् तायिल् इऩियार् तऱ्परऩार्
  ओमप् पुकैवाऩ् उऱुम्ऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् वुटैयार् उऱ्ऱिलरे
  कामप् पयलो कणैऎटुत्ताऩ् कण्ट मकळीर् पऴितॊटुत्तार्
  सेमक् कुयिले ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 28. आरूर् उटैयार् अम्पलत्तार् आलङ् काट्टार् अरसिलियार्
  ऊरूर् पुकऴुम् तिरुऒऱ्ऱि यूरार् इऩ्ऩुम् उऱ्ऱिलरे
  वारूर् मुलैकळ् इटैवरुत्त मऩनॊन् तयर्व तऩ्ऱिइऩिस्
  सीरूर् अणङ्के ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 29. कालङ् कटन्दार् माल्अयऩ्तऩ् करुत्तुङ् कटन्दार् कतिकटन्दार्
  ञालङ् कटन्द तिरुऒऱ्ऱि नातर् इऩ्ऩुम् नण्णिलरे
  सालङ् कटन्द मऩन्दुणैयाय्त् तऩिये निऩ्ऱु वरुन्दल्अल्लाल्
  सीलङ् कटन्देऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.
 • 30. सङ्कक् कुऴैयार् सटैमुटियार् सतुरर् मऱैयिऩ् तलैनटिप्पार्
  सॆङ्कट् पणियार् तिरुऒऱ्ऱित् तेवर् इऩ्ऩुम् सेर्न्दिलरे
  मङ्कैप् परुवम् मणमिल्ला मलर्पोल् ऒऴिय वाटुकिऩ्ऱेऩ्
  तिङ्कळ् मुकत्ताय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरिन्दिलऩे.

புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் // புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்

No audios found!