திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरु उलात् तिऱम्
tiru ulāt tiṟam
पुणरा विरकु पॊरुन्दुऱु वेट्कैयिऩ् इरङ्कल्
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
Third Thirumurai

009. वियप्पु मॊऴि
viyappu moḻi

  नऱ्ऱाय् नयत्तल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मातर् मणिये मकळेनी वाय्त्त तवन्दाऩ् यातऱियेऩ्
  वेतर् अऩन्दर् माल्अऩन्दर् मेवि वणङ्कक् काण्परियार्
  नातर् नटऩ नायकऩार् नल्लोर् उळत्तुळ् नण्णुकिऩ्ऱोर्
  कोतर् अऱियात् तियाकर्तमैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 2. तिरुविल् तोऩ्ऱुम् मकळेनी सॆय्त तवन्दाऩ् यार्अऱिवार्
  मरुविल् तोऩ्ऱुम् कॊऩ्ऱैयन्दार् मार्पर् ऒऱ्ऱि मानकरार्
  करुविल् तोऩ्ऱुम् ऎङ्कळ्उयिर् काक्क निऩैत्त करुणैयिऩार्
  कुरुविऱ् ऱोऩ्ऱुम् तियाकर्तमैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 3. ऎऩ्ऩा रुयिर्पोल् मकळेनी ऎऩ्ऩ तवन्दाऩ् इयऱ्ऱिऩैयो
  पॊऩ्ऩार् पुयऩुम् मलरोऩुम् पोऱ्ऱि वणङ्कुम् पॊऱ्पतत्तार्
  तॆऩ्ऩार् ऒऱ्ऱित् तिरुनकरार् तियाकर् ऎऩुम्ओर् तिरुप्पॆयरार्
  कॊऩ्ऩार् सूलप् पटैयवरैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 4. सेलै निकर्कण् मकळेनी सॆय्त तवन्दाऩ् सॆप्परिताल्
  मालै अयऩै वाऩवरै वरुत्तुम् पटिक्कु मतित्तॆऴुन्द
  वेलै विटत्तै मिटऱ्ऱणिन्दार् वीट्टु नॆऱियाम् अरसियऱ्सॆङ्
  कोलै अळित्तार् अवर्तम्मैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 5. तेऩेर् कुतलै मकळेनी सॆय्त तवन्दाऩ् ऎत्तवमो
  माऩेर् करत्तार् मऴविटैमेल् वरुवार् मरुवार् कॊऩ्ऱैयिऩार्
  पाऩेर् नीऱ्ऱर् पसुपतियार् पवळ वण्णर् पल्सटैमेल्
  कोऩेर् पिऱैयार् अवर्तम्मैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 6. विल्लार् नुतलाय् मकळेनी मेलै नाट्सॆय् तवम्ऎतुवो
  कल्लार् उळ्ळम् कलवातार् कामऩ् ऎरियक् कण्विऴित्तार्
  विल्लार् विसैयऱ् करुळ्पुरिन्दार् विळङ्कुम् ऒऱ्ऱि मेविनिऩ्ऱार्
  कॊल्ला नॆऱियार् अवर्तम्मैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 7. अञ्सॊऱ् किळिये मकळेनी अरिय तवमे ताऱ्ऱिऩैयो
  वॆञ्सॊऱ् पुकलार् वञ्सर्तमै मेवार् पूवार् कॊऩ्ऱैयिऩार्
  कञ्सऱ् करियार् तिरुऒऱ्ऱिक् कावल् उटैयार् इऩ्मॊऴियाल्
  कॊञ्सत् तरुवार् अवर्तम्मैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 8. पूवाय् वाट्कण् मकळेनी पुरिन्द तवन्दाऩ् ऎत्तवमो
  सेवाय् विटङ्कप् पॆरुमाऩार् तिरुमाल् अऱियास् सेवटियार्
  कावाय्न् तोङ्कुम् तिरुऒऱ्ऱिक् कावल् उटैयार् ऎव्वौर्क्कुम्
  कोवाय् निऩ्ऱार् अवर्तम्मैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 9. मलैनेर् मुलैयाय् मकळेनी मतिक्कुम् तवमे ताऱ्ऱिऩैयो
  तलैनेर् अलङ्कल् ताऴ्सटैयार् साति अऱियास् सङ्करऩार्
  इलैनेर् तलैमुऩ् ऱॊळिर्पटैयार् ऎल्लाम् उटैयार् ऎरुक्किऩ्मलर्क्
  कुलैनेर् सटैयार् अवर्तम्मैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.
 • 10. मयिलिऩ् इयल्सेर् मकळेनी मकिऴ्न्दु पुरिन्द तॆत्तवमो
  वॆयिलिऩ् इयल्सेर् मेऩियिऩार् वॆण्­ ऱुटैयार् वॆळ्विटैयार्
  पयिलिऩ् मॊऴियाळ् पाङ्कुटैयार् पणैसूऴ् ऒऱ्ऱिप् पतिअमर्न्दार्
  कुयिलिऱ् कुलवि अवर्तम्मैक् कूटि उटलम् कुळिर्न्दऩैये.

வியப்பு மொழி // வியப்பு மொழி

No audios found!