திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
వేట్కై విణ్ణప్పం
vēṭkai viṇṇappam
పోక్ కురైయీటు
pōk kuraiyīṭu
Fifth Thirumurai

016. ఆఱెళుత్ తుణ్మై
āṟeḻut tuṇmai

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పెరుమై నితియే మాల్విటైకొళ్ పెంమాన్ వరుందిప్ పెఱుంపేఱే
  అరుమై మణియే తణికైమలై అముతే ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఒరుమై మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  ఇరుమై వళనుం ఎయ్తుంఇటర్ ఎన్ప తొన్ఱుం ఎయ్తాతే.
 • 2. ఎయ్తఱ్ కరియ అరుట్సుటరే ఎల్లాం వల్ల ఇఱైయోనే
  సెయ్తఱ్ కరియ వళత్తణికైత్ తేవే ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఉయ్తఱ్ పొరుట్టిఙ్ కుస్సరిత్తే ఉయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  వైతఱ్ కిల్లాప్ పుకళ్స్సివరుం వన్కణ్ ఒన్ఱుం వారాతే.
 • 3. వారా ఇరుంద అటియవర్తం మనత్తిల్ ఒళిరుం మామణియే
  ఆరా అముతే తణికైమలై అరసే ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఓరా మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  ఏరార్ సెల్వప్ పెరుక్కికవా ఇటుంపై ఒన్ఱుం ఇకందిటుమే.
 • 4. ఇకవా అటియర్ మనత్తూఱుం ఇన్పస్ సువైయే ఎంమానే
  అకవా మయిల్ఊర్ తిరుత్తణికై అరసే ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఉకవా మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  సుకవాళ్ విన్పం అతుతున్నుం తున్పం ఒన్ఱుం తున్నాతే.
 • 5. తున్నుం మఱైయిన్ ముటివిల్ఒళిర్ తూయ విళక్కే సుకప్పెరుక్కే
  అన్నై అనైయాయ్ తణికైమలై అణ్ణా ఉన్ఱెన్ ఆఱెళుత్తై
  ఉన్ని మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  సెన్ని అణియాయ్ అటిసేరుం తీమై ఒన్ఱుం సేరాతే.
 • 6. సేరుం ముక్కణ్ కనికనింద తేనే ఞానస్ సెళుమణియే
  యారుం పుకళుం తణికైఎమ తన్పే ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఓరుం మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  పారుం విసుంపుం పతఞ్సారుం పళఙ్కణ్ ఒన్ఱుం సారాతే.
 • 7. సార్ంద అటియార్క్ కరుళ్అళిక్కుం తరుమక్ కటలే తఱ్పరమే
  వార్ంద పొళిల్సూళ్ తిరుత్తణికై మణియే ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఓర్ందు మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  ఆర్ంద ఞానం ఉఱుంఅళియా అలక్కణ్ ఒన్ఱుం అళిందిటుమే.
 • 8. అళియాప్ పొరుళే ఎన్ఉయిరే అయిల్సెఙ్ కరఙ్కొళ్ ఐయావే
  కళియాప్ పుకళ్సేర్ తణికైఅమర్ కందా ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఒళియా మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  పళియా ఇన్పం అతుపతియుం పనిమై ఒన్ఱుం పతియాతే.
 • 9. పతియే ఎఙ్కుం నిఱైందరుళుం పరమ సుకమే పరఞ్సుటరే
  కతియే అళిక్కుం తణికైఅమర్ కటంపా ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఉతియేర్ మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  తుతిఏర్ నినతు పతందోన్ఱుం తున్పం ఒన్ఱుం తోన్ఱాతే.
 • 10. తోన్ఱా ఞానస్ సిన్మయమే తూయ సుకమే సుయఞ్సుటరే
  ఆన్ఱార్ పుకళుం తణికైమలై అరసే ఉన్ఱన్ ఆఱెళుత్తై
  ఊన్ఱా మనత్తిన్ ఉస్సరిత్తిఙ్ కుయర్ంద తిరువెణ్ణీఱిట్టాల్
  ఈన్ఱాళ్ నికరుం అరుళ్అటైయుం ఇటుక్కణ్ ఒన్ఱుం అటైయాతే.

ஆறெழுத் துண்மை // ஆறெழுத் துண்மை