திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆఱెళుత్ తుణ్మై
āṟeḻut tuṇmai
పణిత్తిఱం వేట్టల్
paṇittiṟam vēṭṭal
Fifth Thirumurai

017. పోక్ కురైయీటు
pōk kuraiyīṭu

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కఱ్కి లేన్ఉన తరుట్పెయర్ ఆంకుక కందఎన్ పవైనాళుం
  నిఱ్కి లేన్ఉన తాకమ నెఱితనిల్ నీసనేన్ ఉయ్వేనో
  సొఱ్కి లేసమిల్ అటియవర్ అన్పినుళ్ తోయ్తరు పసుందేనే
  అఱ్కి లేర్తరుం తణికైఆర్ అళుతమే ఆనంద అరుట్కున్ఱే.
 • 2. పావ వాళ్క్కైయిల్ పావియేన్ సెయ్తిటుం పణ్పిలాప్ పిళైనోక్కిత్
  తేవ రీర్మన తిరక్కముఱ్ ఱేఅరుళ్ సెయ్తిటా తిరుప్పీరేల్
  కావ లాకియ కటుంపిణిత్ తుయరంఇక్ కటైయనేన్ తనక్కిన్నుం
  యావ తాకుమో ఎన్సెయ్కో ఎన్సెయ్కో ఇయలుంవేల్ కరత్తీరే.
 • 3. సేవి యాతఎన్ పిళైకళై ఎన్నుళే సిఱితఱి తరుంపోతో
  పావి యేన్మనం పకీలెన వెతుంపియుళ్ పతైత్తిటక్ కాణ్కిన్ఱేన్
  ఆవి యేఅరుళ్ అముతమే నిన్తిరు వరుళ్తనక్ కెన్నామో
  పూవిల్ నాయకన్ పోఱ్ఱిటుం తణికైయం పొరుప్పమర్న్ తిటువాళ్వే.
 • 4. తున్పి నాల్అకం వెతుంపినైన్ తయర్ందునిన్ తుణైఅటి మలర్ఏత్తుం
  అన్పి లాతఇప్ పావియేన్ సెయ్పిళై అనైత్తైయుం పొఱుప్పాయేల్
  వన్పి లాతనిన్ అటియవర్ తంతిరు మనత్తినుక్ కెన్నామో
  ఇన్పి నాల్సురర్ పోఱ్ఱిటుం తణికైవాళ్ ఇఱైవనే ఎంమానే.
 • 5. ఎన్సెయ్ కేన్ఇనుం తిరువరుళ్ కాణ్కిలేన్ ఎటుక్కరుం తుయర్ఉణ్టేన్
  కన్సెయ్ పేయ్మనక్ కటైయనేన్ ఎన్నినుం కాప్పతున్ కటన్అన్ఱో
  పొన్సెయ్ కున్ఱమే పూరణ ఞానమే పురాతనప్ పొరుళ్వైప్పే
  మన్సెయ్ మాణిక్క విళక్కమే తణికైవాళ్ వళ్ళలే మయిలోనే.
 • 6. మణ్ణిల్ నణ్ణియ వఞ్సకర్ పాల్కొటు వయిఱ్ఱినాల్ అలైప్పట్టేన్
  కణ్ణిల్ నణ్ణరుం కాట్సియే నిన్తిరుక్ కటైక్కణ్ణోక్ కరుళ్నోక్కి
  ఎణ్ణి ఎణ్ణినెఞ్ సళిందుకణ్ణీర్కొళుం ఏళైయేన్ తనక్కిన్నుం
  పుణ్ణిల్ నణ్ణియ వేల్ఎనత్ తుయర్ఉఱిల్ పులైయన్ఎన్ సెయ్కేనే.
 • 7. మలఙ్కి వఞ్సకర్ మాట్టిరన్ తైయకో వరుందినెఞ్ సయర్వుఱ్ఱే
  కలఙ్కి నిన్తిరుక్ కరుణైయై విళైయుంఎన్ కణ్అరుళ్ సెయ్యాయో
  ఇలఙ్కి ఎఙ్కణుం నిఱైందరుళ్ ఇన్పమే ఎందైయే ఎందాయే
  నలఙ్కి ళర్ందిటుం తణికైయం పతియమర్ నాయక మణిక్కున్ఱే.
 • 8. సైవ నాయక సంపందన్ ఆకియ తమిళ్అరుట్ కున్ఱేఎన్
  తెయ్వ మేనినై అన్ఱిఓర్ తుణైయిలేన్ తిరువరుళ్ అఱియాతో
  వైవ తేకొళుం వఞ్సకర్ తంఇటై వరుందినెఞ్ సళికిన్ఱేన్
  సెయ్వ తోర్కిలేన్ కైవిటిల్ ఎన్సెయ్కేన్ తెళివిలాస్ సిఱియేనే.
 • 9. వాళ్విల్ ఆంసిఱు కళిప్పినాల్ ఉన్ఱనై మఱందిఱు మాక్కిన్ఱేన్
  తాళ్వి లేసిఱి తెణ్ణినొన్ తయర్వన్ఎన్ తన్మైనన్ ఱరుళాళా
  కేళ్వి మేవియ అటియవర్ మకిళ్వుఱక్ కిటైత్తరుళ్ పెరువాళ్వే
  వేళ్వి8 ఓఙ్కియ తణికైమా మలైతనిల్ విళఙ్కివీఱ్ ఱిరుప్పోనే.
 • 10. ఎన్ఱుం మాతర్మేల్ ఇస్సైవైత్ తున్ఱనై ఎణ్ణువేన్ తుయరుఱ్ఱాల్
  కన్ఱు నెఞ్సకక్ కళ్వనేన్ అన్పినైక్ కరుత్తిటై ఎణిల్సాల
  నన్ఱు నన్ఱెనక్ కెవ్వణం పొన్అరుళ్ నల్కువై అఱికిల్లేన్
  తున్ఱు మాతవర్ పోఱ్ఱిటుం తణికైవాళ్ సోతియే సుకవాళ్వే.

  • 8. కేళ్వి వేళ్వి ఎన్పన ఎతుకై నోక్కిత్ తిరిత్తవాఱు. తొ.వే.

போக் குரையீடு // போக் குரையீடு