திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Fwp Muha;r;rp
kuṟi ārāychsi
Mw;whf; fhjypd; >uq;fy;
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Third Thirumurai

012. fhl;rp mw;Gj;
kāṭsi aṟputam

  jiytp >uq;fy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. G+zh mzpG+z; GaKilahu; nghd;d; gyj;jhu; nghq;Ftpl;
  Czh cte;jhu; jpUxw;wp a+u;tho; Tilahu; cz;iknrhyp
  ePzhy; >Ue;jhu; mtu;>q;Nf epd;whu; kPl;L; epd;wplNt
  fhzh jau;e;Njd; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 2. Xl;lpy; >ue;Jz; nlhw;wpapil cw;whu; cyfj; Japiuvyh;
  Ml;lp elpg;ghu; Myaj;jpd; mUNf vspa sh;vdNt
  Vl;lpy; mlq;fhf; ifawthy; >Ue;Njd; >Ue;j vd;Kd;cUf;
  fhl;lp kiwj;jhu; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 3.
  Xjy; xopah xw;wpapy;vd; cs;s; ctf;f cyf;vyh;
  Mjy; xopah vopy;cUf;nfhz; lile;jhu; fz;Nld; cld;fhNzd;
  fhjy; xopah njd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 4. njhz;L GhpNthu; jq;fSf;Nfhu; Jiztu; Mthu; #o;e;Jthp
  tz;L GhpAq; nfhd;iwkyu; khiy mofu; ty;tplj;ij
  cz;L GhpAq; fUizapdhu; xw;wp a+uu; xz;gjj;ijf;
  fz;Lq; fhNzd; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 5. mlpau; tUe;j cld;tUe;J; Mz;il mtu;jh; md;waD;
  nelpa khYq; fhzhj epky cUNth nld;vjpNu
  tlpay; mwpah mUs;fhl;lp kiwj;jhu; kUz;Nld; kq;ifey;yhu;
  flpa mau;e;Njd; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 6. nfhw;w; cilahu; jpUxw;wpf; Nfhapy;cilahu; vd;vjpNu
  nghw;iw kzpj;Njhl; Gaq;fhl;lpg; Nghdhu; vd;idg; Gy;gitj;Jf;
  Fw;w; mwpNad; kdeLf;fq; nfhz;Nld; clyq; Fiofpd;Nwd;
  fw;wpz; Kiyaha; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 7. My epow;fPo; md;wku;e;jhu; Mjp eLtP whfpepd;whu;
  ePy kplw;whu; jpUxw;wp epakj; njjpNu ePw;WUtf;
  Nfhy epfof; fz;Nld;gpd; Fwpf;ff; fhNzd; $l;Ltpf;F;
  fhy; mwpNad; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 8. ryq;fh jypf;F; jho;rilahu; jhNk jkf;Fj; jhijadhu;
  epyq;fh jypf;F; jpUxw;wp epakj; njjpNu epd;wdu;fhz;
  tpyq;fh jtiuj; jhprpj;Njd; kPl;Lq; fhNzd; nka;kwe;Njd;
  fyq;fh epd;Nwd; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 9. epue;jhu; fq;if ePs;rilahu; new;wp tpopahu; epj;jpadhu;
  rpue;jhu; Mfg; Gaj;jzpthu; jpUtho; xw;wpj; jpahfu;mtu;
  gue;jhu; Nfhapw; nfjpu;epw;fg; ghu;j;Njd; kPl;L; ghu;g;gjd;Kd;
  fue;jhu; fYo;e;Njd; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.
 • 10. mspj;jhu; cyif m;gyj;jpy; Mlp tpidahy; Ml;lpepd;whu;
  jspj;jhu; Nrhiy xw;wpapilj; jkJ tlpt; fhl;lpAld;
  xspj;jhu; ehD; kd;kaq;fp coyh epd;Nwd; xz;njhlpf;iff;
  fspj;jhu; Foyha; vd;dlpehd; fdNth edNth fz;lJNt.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!