திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Gzuh tpuF nghUe;JW Ntl;ifapd; >uq;fy;
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
fhl;rp mw;Gj;
kāṭsi aṟputam
Third Thirumurai

011. Fwp Muha;r;rp
kuṟi ārāychsi

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. ee;jp kfpo;tha;j; jhprpf;f eld; GhpA; ehafdhu;
  me;jp epwj;jhu; jpUxw;wp mku;e;jhu; vd;id mizthNuh
  Ge;jp >ys;vd; wizahNuh ahJe; njhpNad; Gy;Gfpd;Nwd;
  rpe;ij kfpof; Fwkltha; njhpe;Njhu; Fwpjhd; nrg;GitNa.
 • 2. jUk tpilahu; rq;fudhu; jifNru; xw;wpj; jdpefuhu;
  xUik mspg;ghu; jpahfu;vid cilahu; >d;W tUthNuh
  kUt ehis tUthNuh thuh njd;id kwg;ghNuh
  fUk; mwpe;j Fwkltha; fzpj;Njhu; Fwpjhd; fz;LiuNa.
 • 3. Mop tpilahu; mUSilahu; mstpl; lwpah moFilahu;
  Cop thpD; mopahj xw;wpj; jy;tho; cj;jkdhu;
  thop vd;ghy; tUthNuh twpNad; tUe;j thuhNuh
  Njhop mida Fwkltha; Jzpe;Njhu; FwpeP nrhy;YitNa.
 • 4. mzpahu; mlpahu;f; fad;Kjyh; mkuu;f; nfy;yh; mhpau;vd;gh;
  gzpahu; xw;wpg; gjpcilahu; ghpe;njd; Kfe;jhd; ghu;g;ghNuh
  jzpahf; fhjy; jtpu;g;ghNuh rhu;e;J tuT jho;g;ghNuh
  Fzpah vopy;Nru; Fwkltha; Fwpjhd; xd;W; $WitNa.
 • 5. nghd;dhu; Gaj;Jg; Nghu;tpilahu; Gy;yu; kdj;Jl; Nghfhjhu;
  xd;dhu; Gue;jP cweifj;jhu; xw;wp vD;Xu; Cu;mku;e;jhu;
  vd;dh afdhu; vidkUty; >d;Nwh ehis NahmwpNad;
  kpd;dhu; kUq;Fy; Fwkltha; tpiue;Njhu; FwpeP tps;GitNa.
 • 6. ghypw; nwspe;j jpUePw;wu; ght ehru; gz;luq;fu;
  Mypw; nwspa ehy;tu;fSf; fUSe; njUsu; xw;wpapdhu;
  khypw; nwspah neQ;rfj;Njd; kUtpf; fyf;f tUthNuh
  Nrypw; nwspfl; Fwg;ghtha; njhpe;Njhu; FwpeP nrg;GfNt.
 • 7. epUj;j; gapd;whu; epj;jpadhu; Ner kdj;ju; ePyfz;lu;
  xUj;ju; jpUtho; xw;wpapdhu; c;gu; mwpah vd;fztu;
  nghUj;j; mwpe;Nj Gzu;thNuh nghUj;j; ghuh jizthNuh
  tUj;je; jtpuf; Fwg;ghtha; kfpo;e;Njhu; Fwpjhd; tOj;JitNa.
 • 8. fkyd; jpUkhy; Mjpau;fs; fdtp dplj;Jq; fhz;ghpahu;
  tpkyu; jpUtho; xw;wpapil NkT; ngUik tpj;jfdhu;
  mkyu; mtu;jh; vd;kidf;fpd; wizF thNuh mizahNuh
  jky kfd;w Fwg;ghtha; jdpj;Njhu; Fwpjhd; rhw;WitNa.
 • 9. td;dp >jop kyu;r;rilahu; td;dp vdXu; tlpTilahu;
  cd;dp cUF; mtu;f;nfspahu; xw;wp efu;tho; cj;jkdhu;
  fd;dp mopj;jhu; jikehDq; fyg;Ngd; nfhy;Nyh fyNtNdh
  Jd;dp kiytho; Fwkltha; Jzpe;Njhu; FwpeP nrhy;YitNa.
 • 10. fw;iwr; rilNky; fq;ifjidf; fye;jhu; nfhd;iwf; fz;zpapdhu;
  nghw;iwg; ngUtpw; gilcilahu; nghopy;#o; xw;wpg; Gz;zpadhu;
  >w;iwf; flpNad; gs;spaiwf; nfa;J thNuh va;jhNuh
  Rw;Wq; fUq;fl; Fwkltha; #o;e;Njhu; FwpeP nrhy;YitNa.
 • 11. mutf; foyhu; fUq;fsj;jhu; mQ;irf; fsj;jhu; mhpgpuku;
  gutg; gLthu; jpUxw;wpg; gjpapy; mku;e;jhu; ghRgju;
  >uT tUKd; tUthNuh vd;id mizjw; fpirthNuh
  Fut kzf;Fq; Fwkltha; FwpeP xd;W $WitNa.

குறி ஆராய்ச்சி // குறி ஆராய்ச்சி

No audios found!