திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कुऱि आराय्स्सि
kuṟi ārāychsi
आऱ्ऱाक् कातलिऩ् इरङ्कल्
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Third Thirumurai

012. काट्सि अऱ्पुतम्
kāṭsi aṟputam

  तलैवि इरङ्कल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पूणा अणिपूण् पुयमुटैयार् पॊऩ्ऩम् पलत्तार् पॊङ्कुविटम्
  ऊणा उवन्दार् तिरुऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् वुटैयार् उण्मैसॊलि
  नीणाल् इरुन्दार् अवर्इङ्के निऩ्ऱार् मीट्टुम् निऩ्ऱिटवे
  काणा तयर्न्देऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 2. ओट्टिल् इरन्दुण् टॊऱ्ऱियिटै उऱ्ऱार् उलकत् तुयिरैऎलाम्
  आट्टि नटिप्पार् आलयत्तिऩ् अरुके ऎळिय ळाम्ऎऩवे
  एट्टिल् अटङ्काक् कैयऱवाल् इरुन्देऩ् इरुन्द ऎऩ्मुऩ्उरुक्
  काट्टि मऱैत्तार् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 3. ईतल् ऒऴिया वण्कैयिऩार् ऎल्लाम् वल्ल सित्तर्अवर्
  ओतल् ऒऴिया ऒऱ्ऱियिल्ऎऩ् उळ्ळम् उवक्क उलकम्ऎलाम्
  आतल् ऒऴिया ऎऴिल्उरुक्कॊण् टटैन्दार् कण्टेऩ् उटऩ्काणेऩ्
  कातल् ऒऴिया तॆऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 4. तॊण्टु पुरिवोर् तङ्कळुक्कोर् तुणैवर् आवार् सूऴ्न्दुवरि
  वण्टु पुरियुङ् कॊऩ्ऱैमलर् मालै अऴकर् वल्विटत्तै
  उण्टु पुरियुङ् करुणैयिऩार् ऒऱ्ऱि यूरर् ऒण्पतत्तैक्
  कण्टुङ् काणेऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 5. अटियर् वरुन्द उटऩ्वरुन्दुम् आण्टै अवर्ताम् अऩ्ऱयऩुम्
  नॆटिय मालुङ् काणात निमल उरुवो टॆऩ्ऎतिरे
  वटियल् अऱिया अरुळ्काट्टि मऱैत्तार् मरुण्टेऩ् मङ्कैनल्लार्
  कटिय अयर्न्देऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 6. कॊऱ्ऱम् उटैयार् तिरुऒऱ्ऱिक् कोयिल्उटैयार् ऎऩ्ऎतिरे
  पॊऱ्ऱै मणित्तोट् पुयङ्काट्टिप् पोऩार् ऎऩ्ऩैप् पुलम्पवैत्तुक्
  कुऱ्ऱम् अऱियेऩ् मऩनटुक्कङ् कॊण्टेऩ् उटलङ् कुऴैकिऩ्ऱेऩ्
  कऱ्ऱिण् मुलैयाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 7. आल निऴऱ्कीऴ् अऩ्ऱमर्न्दार् आति नटुवी ऱाकिनिऩ्ऱार्
  नील मिटऱ्ऱार् तिरुऒऱ्ऱि नियमत् तॆतिरे नीऱ्ऱुरुवक्
  कोल निकऴक् कण्टेऩ्पिऩ् कुऱिक्कक् काणेऩ् कूट्टुविक्कुम्
  कालम् अऱियेऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 8. सलङ्का तलिक्कुम् ताऴ्सटैयार् तामे तमक्कुत् तातैयऩार्
  निलङ्का तलिक्कुम् तिरुऒऱ्ऱि नियमत् तॆतिरे निऩ्ऱऩर्काण्
  विलङ्का तवरैत् तरिसित्तेऩ् मीट्टुङ् काणेऩ् मॆय्मऱन्देऩ्
  कलङ्का निऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 9. निरन्दार् कङ्कै नीळ्सटैयार् नॆऱ्ऱि विऴियार् नित्तियऩार्
  सिरन्दार् आकप् पुयत्तणिवार् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱित् तियाकर्अवर्
  परन्दार् कोयिऱ् कॆतिर्निऱ्कप् पार्त्तेऩ् मीट्टुम् पार्प्पतऩ्मुऩ्
  करन्दार् कलुऴ्न्देऩ् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.
 • 10. अळित्तार् उलकै अम्पलत्तिल् आटि विऩैयाल् आट्टिनिऩ्ऱार्
  तळित्तार् सोलै ऒऱ्ऱियिटैत् तमतु वटिवम् काट्टियुटऩ्
  ऒळित्तार् नाऩुम् मऩम्मयङ्कि उऴला निऩ्ऱेऩ् ऒण्तॊटिक्कैक्
  कळित्तार् कुऴलाय् ऎऩ्ऩटिनाऩ् कऩवो नऩवो कण्टतुवे.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!