திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കുറി ആരായ്ച്ചി
kuṟi ārāychsi
ആറ്റാക് കാതലിന്‍ ഇരങ്കല്‍
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Third Thirumurai

012. കാട്ചി അറ്പുതം
kāṭsi aṟputam

  തലൈവി ഇരങ്കല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൂണാ അണിപൂണ്‍ പുയമുടൈയാര്‍ പൊന്‍നം പലത്താര്‍ പൊങ്കുവിടം
  ഊണാ ഉവന്താര്‍ തിരുഒറ്റി യൂര്‍വാഴ് വുടൈയാര്‍ ഉണ്‍മൈചൊലി
  നീണാല്‍ ഇരുന്താര്‍ അവര്‍ഇങ്കേ നിന്‍റാര്‍ മീട്ടും നിന്‍റിടവേ
  കാണാ തയര്‍ന്തേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 2. ഓട്ടില്‍ ഇരന്തുണ്‍ ടൊറ്റിയിടൈ ഉറ്റാര്‍ ഉലകത് തുയിരൈഎലാം
  ആട്ടി നടിപ്പാര്‍ ആലയത്തിന്‍ അരുകേ എളിയ ളാംഎനവേ
  ഏട്ടില്‍ അടങ്കാക് കൈയറവാല്‍ ഇരുന്തേന്‍ ഇരുന്ത എന്‍മുന്‍ഉരുക്
  കാട്ടി മറൈത്താര്‍ എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 3. ഈതല്‍ ഒഴിയാ വണ്‍കൈയിനാര്‍ എല്‍ലാം വല്‍ല ചിത്തര്‍അവര്‍
  ഓതല്‍ ഒഴിയാ ഒറ്റിയില്‍എന്‍ ഉള്‍ളം ഉവക്ക ഉലകംഎലാം
  ആതല്‍ ഒഴിയാ എഴില്‍ഉരുക്കൊണ്‍ ടടൈന്താര്‍ കണ്‍ടേന്‍ ഉടന്‍കാണേന്‍
  കാതല്‍ ഒഴിയാ തെന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 4. തൊണ്‍ടു പുരിവോര്‍ തങ്കളുക്കോര്‍ തുണൈവര്‍ ആവാര്‍ ചൂഴ്ന്തുവരി
  വണ്‍ടു പുരിയുങ് കൊന്‍റൈമലര്‍ മാലൈ അഴകര്‍ വല്‍വിടത്തൈ
  ഉണ്‍ടു പുരിയുങ് കരുണൈയിനാര്‍ ഒറ്റി യൂരര്‍ ഒണ്‍പതത്തൈക്
  കണ്‍ടുങ് കാണേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 5. അടിയര്‍ വരുന്ത ഉടന്‍വരുന്തും ആണ്‍ടൈ അവര്‍താം അന്‍റയനും
  നെടിയ മാലുങ് കാണാത നിമല ഉരുവോ ടെന്‍എതിരേ
  വടിയല്‍ അറിയാ അരുള്‍കാട്ടി മറൈത്താര്‍ മരുണ്‍ടേന്‍ മങ്കൈനല്‍ലാര്‍
  കടിയ അയര്‍ന്തേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 6. കൊറ്റം ഉടൈയാര്‍ തിരുഒറ്റിക് കോയില്‍ഉടൈയാര്‍ എന്‍എതിരേ
  പൊറ്റൈ മണിത്തോട് പുയങ്കാട്ടിപ് പോനാര്‍ എന്‍നൈപ് പുലംപവൈത്തുക്
  കുറ്റം അറിയേന്‍ മനനടുക്കങ് കൊണ്‍ടേന്‍ ഉടലങ് കുഴൈകിന്‍റേന്‍
  കറ്റിണ്‍ മുലൈയായ് എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 7. ആല നിഴറ്കീഴ് അന്‍റമര്‍ന്താര്‍ ആതി നടുവീ റാകിനിന്‍റാര്‍
  നീല മിടറ്റാര്‍ തിരുഒറ്റി നിയമത് തെതിരേ നീറ്റുരുവക്
  കോല നികഴക് കണ്‍ടേന്‍പിന്‍ കുറിക്കക് കാണേന്‍ കൂട്ടുവിക്കും
  കാലം അറിയേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 8. ചലങ്കാ തലിക്കും താഴ്ചടൈയാര്‍ താമേ തമക്കുത് താതൈയനാര്‍
  നിലങ്കാ തലിക്കും തിരുഒറ്റി നിയമത് തെതിരേ നിന്‍റനര്‍കാണ്‍
  വിലങ്കാ തവരൈത് തരിചിത്തേന്‍ മീട്ടുങ് കാണേന്‍ മെയ്മറന്തേന്‍
  കലങ്കാ നിന്‍റേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 9. നിരന്താര്‍ കങ്കൈ നീള്‍ചടൈയാര്‍ നെറ്റി വിഴിയാര്‍ നിത്തിയനാര്‍
  ചിരന്താര്‍ ആകപ് പുയത്തണിവാര്‍ തിരുവാഴ് ഒറ്റിത് തിയാകര്‍അവര്‍
  പരന്താര്‍ കോയിറ് കെതിര്‍നിറ്കപ് പാര്‍ത്തേന്‍ മീട്ടും പാര്‍പ്പതന്‍മുന്‍
  കരന്താര്‍ കലുഴ്ന്തേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.
 • 10. അളിത്താര്‍ ഉലകൈ അംപലത്തില്‍ ആടി വിനൈയാല്‍ ആട്ടിനിന്‍റാര്‍
  തളിത്താര്‍ ചോലൈ ഒറ്റിയിടൈത് തമതു വടിവം കാട്ടിയുടന്‍
  ഒളിത്താര്‍ നാനും മനംമയങ്കി ഉഴലാ നിന്‍റേന്‍ ഒണ്‍തൊടിക്കൈക്
  കളിത്താര്‍ കുഴലായ് എന്‍നടിനാന്‍ കനവോ നനവോ കണ്‍ടതുവേ.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!