திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പുണരാ വിരകു പൊരുന്തുറു വേട്കൈയിന്‍ ഇരങ്കല്‍
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
കാട്ചി അറ്പുതം
kāṭsi aṟputam
Third Thirumurai

011. കുറി ആരായ്ച്ചി
kuṟi ārāychsi

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. നന്തി മകിഴ്വായ്ത് തരിചിക്ക നടനം പുരിയും നായകനാര്‍
  അന്തി നിറത്താര്‍ തിരുഒറ്റി അമര്‍ന്താര്‍ എന്‍നൈ അണൈവാരോ
  പുന്തി ഇലള്‍എന്‍ റണൈയാരോ യാതുന്‍ തെരിയേന്‍ പുലംപുകിന്‍റേന്‍
  ചിന്തൈ മകിഴക് കുറമടവായ് തെരിന്തോര്‍ കുറിതാന്‍ ചെപ്പുവൈയേ.
 • 2. തരുമ വിടൈയാര്‍ ചങ്കരനാര്‍ തകൈചേര്‍ ഒറ്റിത് തനിനകരാര്‍
  ഒരുമൈ അളിപ്പാര്‍ തിയാകര്‍എനൈ ഉടൈയാര്‍ ഇന്‍റു വരുവാരോ
  മരുവ നാളൈ വരുവാരോ വാരാ തെന്‍നൈ മറപ്പാരോ
  കരുമം അറിന്ത കുറമടവായ് കണിത്തോര്‍ കുറിതാന്‍ കണ്‍ടുരൈയേ.
 • 3. ആഴി വിടൈയാര്‍ അരുളുടൈയാര്‍ അളവിട് ടറിയാ അഴകുടൈയാര്‍
  ഊഴി വരിനും അഴിയാത ഒറ്റിത് തലംവാഴ് ഉത്തമനാര്‍
  വാഴി എന്‍പാല്‍ വരുവാരോ വറിയേന്‍ വരുന്ത വാരാരോ
  തോഴി അനൈയ കുറമടവായ് തുണിന്തോര്‍ കുറിനീ ചൊല്‍ലുവൈയേ.
 • 4. അണിയാര്‍ അടിയാര്‍ക് കയന്‍മുതലാം അമരര്‍ക് കെല്‍ലാം അരിയര്‍എന്‍പാം
  പണിയാര്‍ ഒറ്റിപ് പതിഉടൈയാര്‍ പരിന്തെന്‍ മുകന്താന്‍ പാര്‍പ്പാരോ
  തണിയാക് കാതല്‍ തവിര്‍പ്പാരോ ചാര്‍ന്തു വരവു താഴ്പ്പാരോ
  കുണിയാ എഴില്‍ചേര്‍ കുറമടവായ് കുറിതാന്‍ ഒന്‍റും കൂറുവൈയേ.
 • 5. പൊന്‍നാര്‍ പുയത്തുപ് പോര്‍വിടൈയാര്‍ പുല്‍ലര്‍ മനത്തുട് പോകാതാര്‍
  ഒന്‍നാര്‍ പുരന്തീ ഉറനകൈത്താര്‍ ഒറ്റി എനുംഓര്‍ ഊര്‍അമര്‍ന്താര്‍
  എന്‍നാ യകനാര്‍ എനൈമരുവല്‍ ഇന്‍റോ നാളൈ യോഅറിയേന്‍
  മിന്‍നാര്‍ മരുങ്കുല്‍ കുറമടവായ് വിരൈന്തോര്‍ കുറിനീ വിളംപുവൈയേ.
 • 6. പാലിറ് റെളിന്ത തിരുനീറ്റര്‍ പാവ നാചര്‍ പണ്‍ടരങ്കര്‍
  ആലിറ് റെളിയ നാല്‍വര്‍കളുക് കരുളുന്‍ തെരുളര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍
  മാലിറ് റെളിയാ നെഞ്ചകത്തേന്‍ മരുവിക് കലക്ക വരുവാരോ
  ചേലിറ് റെളികട് കുറപ്പാവായ് തെരിന്തോര്‍ കുറിനീ ചെപ്പുകവേ.
 • 7. നിരുത്തം പയിന്‍റാര്‍ നിത്തിയനാര്‍ നേച മനത്തര്‍ നീലകണ്‍ടര്‍
  ഒരുത്തര്‍ തിരുവാഴ് ഒറ്റിയിനാര്‍ ഉംപര്‍ അറിയാ എന്‍കണവര്‍
  പൊരുത്തം അറിന്തേ പുണര്‍വാരോ പൊരുത്തം പാരാ തണൈവാരോ
  വരുത്തന്‍ തവിരക് കുറപ്പാവായ് മകിഴ്ന്തോര്‍ കുറിതാന്‍ വഴുത്തുവൈയേ.
 • 8. കമലന്‍ തിരുമാല്‍ ആതിയര്‍കള്‍ കനവി നിടത്തുങ് കാണ്‍പരിയാര്‍
  വിമലര്‍ തിരുവാഴ് ഒറ്റിയിടൈ മേവും പെരുമൈ വിത്തകനാര്‍
  അമലര്‍ അവര്‍താം എന്‍മനൈക്കിന്‍ റണൈകു വാരോ അണൈയാരോ
  തമല മകന്‍റ കുറപ്പാവായ് തനിത്തോര്‍ കുറിതാന്‍ ചാറ്റുവൈയേ.
 • 9. വന്‍നി ഇതഴി മലര്‍ച്ചടൈയാര്‍ വന്‍നി എനഓര്‍ വടിവുടൈയാര്‍
  ഉന്‍നി ഉരുകും അവര്‍ക്കെളിയാര്‍ ഒറ്റി നകര്‍വാഴ് ഉത്തമനാര്‍
  കന്‍നി അഴിത്താര്‍ തമൈനാനുങ് കലപ്പേന്‍ കൊല്‍ലോ കലവേനോ
  തുന്‍നി മലൈവാഴ് കുറമടവായ് തുണിന്തോര്‍ കുറിനീ ചൊല്‍ലുവൈയേ.
 • 10. കറ്റൈച് ചടൈമേല്‍ കങ്കൈതനൈക് കലന്താര്‍ കൊന്‍റൈക് കണ്‍ണിയിനാര്‍
  പൊറ്റൈപ് പെരുവിറ് പടൈഉടൈയാര്‍ പൊഴില്‍ചൂഴ് ഒറ്റിപ് പുണ്‍ണിയനാര്‍
  ഇറ്റൈക് കടിയേന്‍ പള്‍ളിയറൈക് കെയ്തു വാരോ എയ്താരോ
  ചുറ്റുങ് കരുങ്കട് കുറമടവായ് ചൂഴ്ന്തോര്‍ കുറിനീ ചൊല്‍ലുവൈയേ.
 • 11. അരവക് കഴലാര്‍ കരുങ്കളത്താര്‍ അഞ്ചൈക് കളത്താര്‍ അരിപിരമര്‍
  പരവപ് പടുവാര്‍ തിരുഒറ്റിപ് പതിയില്‍ അമര്‍ന്താര്‍ പാചുപതര്‍
  ഇരവു വരുമുന്‍ വരുവാരോ എന്‍നൈ അണൈതറ് കിചൈവാരോ
  കുരവ മണക്കുങ് കുറമടവായ് കുറിനീ ഒന്‍റു കൂറുവൈയേ.

குறி ஆராய்ச்சி // குறி ஆராய்ச்சி

No audios found!