திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
குறி ஆராய்ச்சி
kuṟi ārāychsi
ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

012. காட்சி அற்புதம்
kāṭsi aṟputam

  தலைவி இரங்கல்
  திருவொற்றியூர்
  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. பூணா அணிபூண் புயமுடையார் பொன்னம் பலத்தார் பொங்குவிடம்
  ஊணா உவந்தார் திருஒற்றி யூர்வாழ் வுடையார் உண்மைசொலி
  நீணால் இருந்தார் அவர்இங்கே நின்றார் மீட்டும் நின்றிடவே
  காணா தயர்ந்தேன் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 2. ஓட்டில் இரந்துண் டொற்றியிடை உற்றார் உலகத் துயிரைஎலாம்
  ஆட்டி நடிப்பார் ஆலயத்தின் அருகே எளிய ளாம்எனவே
  ஏட்டில் அடங்காக் கையறவால் இருந்தேன் இருந்த என்முன்உருக்
  காட்டி மறைத்தார் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 3. ஈதல் ஒழியா வண்கையினார் எல்லாம் வல்ல சித்தர்அவர்
  ஓதல் ஒழியா ஒற்றியில்என் உள்ளம் உவக்க உலகம்எலாம்
  ஆதல் ஒழியா எழில்உருக்கொண் டடைந்தார் கண்டேன் உடன்காணேன்
  காதல் ஒழியா தென்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 4. தொண்டு புரிவோர் தங்களுக்கோர் துணைவர் ஆவார் சூழ்ந்துவரி
  வண்டு புரியுங் கொன்றைமலர் மாலை அழகர் வல்விடத்தை
  உண்டு புரியுங் கருணையினார் ஒற்றி யூரர் ஒண்பதத்தைக்
  கண்டுங் காணேன் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 5. அடியர் வருந்த உடன்வருந்தும் ஆண்டை அவர்தாம் அன்றயனும்
  நெடிய மாலுங் காணாத நிமல உருவோ டென்எதிரே
  வடியல் அறியா அருள்காட்டி மறைத்தார் மருண்டேன் மங்கைநல்லார்
  கடிய அயர்ந்தேன் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 6. கொற்றம் உடையார் திருஒற்றிக் கோயில்உடையார் என்எதிரே
  பொற்றை மணித்தோட் புயங்காட்டிப் போனார் என்னைப் புலம்பவைத்துக்
  குற்றம் அறியேன் மனநடுக்கங் கொண்டேன் உடலங் குழைகின்றேன்
  கற்றிண் முலையாய் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 7. ஆல நிழற்கீழ் அன்றமர்ந்தார் ஆதி நடுவீ றாகிநின்றார்
  நீல மிடற்றார் திருஒற்றி நியமத் தெதிரே நீற்றுருவக்
  கோல நிகழக் கண்டேன்பின் குறிக்கக் காணேன் கூட்டுவிக்கும்
  காலம் அறியேன் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 8. சலங்கா தலிக்கும் தாழ்சடையார் தாமே தமக்குத் தாதையனார்
  நிலங்கா தலிக்கும் திருஒற்றி நியமத் தெதிரே நின்றனர்காண்
  விலங்கா தவரைத் தரிசித்தேன் மீட்டுங் காணேன் மெய்மறந்தேன்
  கலங்கா நின்றேன் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 9. நிரந்தார் கங்கை நீள்சடையார் நெற்றி விழியார் நித்தியனார்
  சிரந்தார் ஆகப் புயத்தணிவார் திருவாழ் ஒற்றித் தியாகர்அவர்
  பரந்தார் கோயிற் கெதிர்நிற்கப் பார்த்தேன் மீட்டும் பார்ப்பதன்முன்
  கரந்தார் கலுழ்ந்தேன் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.
 • 10. அளித்தார் உலகை அம்பலத்தில் ஆடி வினையால் ஆட்டிநின்றார்
  தளித்தார் சோலை ஒற்றியிடைத் தமது வடிவம் காட்டியுடன்
  ஒளித்தார் நானும் மனம்மயங்கி உழலா நின்றேன் ஒண்தொடிக்கைக்
  களித்தார் குழலாய் என்னடிநான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!