திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Mw;whf; fhjypd; >uq;fy;
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Nrhjpl; ehly;
sōtiṭam nāṭal
Third Thirumurai

014. jpUf;Nfhyr; rpwg;G
tirukkōlach siṟappu

  jiytp tpaj;jy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. nghd;ndd; nwhspU; Ghprilahu; GidE}y; >ilahu; Gilcilahu;
  kd;ndd; Wyf; Gfo;xw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  kpd;ndd; wpyq;F khjnuyh; Ntl;if mila tpsq;fpepd;w(J)
  >d;ndd; wwpNad; mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 2. ms;spf; nfhLf;F; fUizapdhu; mzpNru; xw;wp Myaj;jhu;
  ts;spf; Fte;Njhd; jid
  Js;spf; Fjpj;njd; kd;mtiur; #o;e;j jpd;D; te;jjpiy
  vs;spf; fzpah mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 3. mdj;Jg; glpt; nfhz;laD; msth Klpahu; tlpahj
  tdj;Jr; rilahu; jpUxw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  kdj;Jf; flq;fh jhfpy;mij tha;nfhz; Liuf;f trkhNkh
  >dj;Jf; Ftg;gh; mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 4. nfhOjp mspNjd; cOJz;Z; nfhd;iwr; rilahu; $lYil
  tOjp kUfu; jpUxw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  gOjpy; mtdhe; jpUkhY; gilf;Fq; fkyg; gz;ztD;
  vOjp Klpah mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 5. Gd;id >jopg; nghyprilahu; Nghf Nahf; Ghpe;Jilahu;
  kd;D; tpilahu; jpUxw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  cd;D; cly; Fspu;e;Njhq;f ctif ngUf cw;Wepd;w
  vd;id tpOq;F; mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 6. nrhy;Ys; epiwe;j nghUshdhu; Ja;au; csj;Nj Jd;dpepd;whu;
  ky;yy; taw;#o; jpUxw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  fy;Y; kuK; Mde;jf; fz;­u; nfhz;L fz;lnjdpy;
  vy;iy apy;yh mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 7. ePu;f;F; kjpf;F; epiyahf ePz;l rilahu; epd;Wewh
  Mu;f;F; nghopy;#o; jpUxw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  ghu;f;F; mhpf;F; gq;faw;F; gd;kh jtu;f;F; gz;ztu;f;F;
  ahu;f;F; mlq;fh mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 8. fyf mkzf; ifjtiuf; fOtp Nyw;Wq; fOkyj;Njhd;
  tyif Ftpj;Jg; ghL;xw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  cyf epfo;itf; fhNzd;vd; cs;s; xd;Nw mwpAklp
  >yF; mtu;je; jpUmoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 9. fz;zd; mwpahf; fow;gjj;jhu; fz;zhu; new;wpf; flTs;mUs;
  tz;z; cilahu; jpUxw;wp thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  ez;z >ikahu; vd>ikah ehl;l; mile;J epd;wdlp
  vz;z Klpah mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.
 • 10. khio kzpj;Njhs; vl;Lilahu; kOkhd; Ve;J; kyu;f;fuj;jhu;
  thio tsQ;#o; xw;wpa+u; thzu; gtdp tuf;fz;Nld;
  ahio kiyf;F; nkhopklthu; ahU; kaq;fpf; fiymtpo;e;jhu;
  Vio Nad;ehd; mtuoif vd;ndd; Wiug;g Nje;jpioNa.

திருக்கோலச் சிறப்பு // திருக்கோலச் சிறப்பு

No audios found!