திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
jpUf;Nfhyr; rpwg;G
tirukkōlach siṟappu
jpUmUl; ngUkpj;
tiruaruṭ perumitam
Third Thirumurai

015. Nrhjpl; ehly;
sōtiṭam nāṭal

  jiytp fopkpF fhjy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. nghd;dQ; rpiyahy; Gu;vwpj;jhu; nghopy;#o; xw;wpg; Gz;zpadhu;
  Kd;eQ; rUe;J; Kf;fzdhu; %tu; mwpah Kjy;tu;mtu;
  >d;dQ; rpyehs; nrd;wpLNkh >yNjy; >d;W tUthNuh
  cd;dQ; rpwe;jPu; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 2. ngw;wp mwpahg; gpukDf;F; nghpa khw;F; ngwmwpahu;
  Gw;wpd; muthu; fr;ircilg; Gdpju; vd;idg; GzU;>l;
  njw;wp kzpf;fhy; tpsq;Fjpy;iyr; rpw;w; gyNkh md;wp>e;j
  xw;wp efNuh Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 3. mspj;J %d;W gps;isfshy; mfpy; elf;f Ml;Ltpg;ghu;
  njspj;J ejpiar; ril>Uj;J; Njtu; jpUtho; xw;wpAshu;
  fspj;J khiy nfhLg;ghNuh fs;sp vdNt tpLg;ghNuh
  xspj;njhd; WiuaPu; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 4. vz;Njhs; >yq;F; ePw;wzpa hpahu;f;F; >iwtu; vidcilahu;
  tz;Nlh ypL;G+q; nfhd;iwmzp khiy khu;gu; tQ;rkpyhu;
  jz;Njha; nghopy;#o; xw;wpapdhu; jkf;F; vdf;F; kzg;nghUj;j;
  cz;Nlh >iyNah Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 5. jtu;jh; tzq;F; jhSilahu; jha;Nghy; mlpau; jikg;Gug;ghu;
  gtu;jh; mwpahg; gz;Gilahu; giz#o; xw;wpg; gjpmku;e;jhu;
  mtu;jh; kPz;Lw; wizthNuh md;wp ehd;Ngha; mizNtNdh
  ctu;jh; mfw;W; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 6. igj;j mutg; gzpmzpthu; giz#o; xw;wpg; gjpkfpo;thu;
  ikj;j kplw;whu; mtu;jkf;F khiy >lNt ehd;csj;jpy;
  itj;j fUj;J Klpe;jpLNkh twpNj Klpah jope;jpLNkh
  ca;j;j kjpahy; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 7. jf;f tpjpapd; kfj;NjhL; jiyA; mopj;jhu; jz;mspahu;
  kpf;f tsQ;Nru; jpUnthw;wp NkT; guku; tpidNad;jd;
  Jf;f; mfyr; Rf;mspf;F; njhlu;G; cz;Nlh >iyNahjhd;
  xf;f mwpe;jPu; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 8. ntz;ik ePw;wu; nts;Nsw;wu; Ntj fPju; nka;ctg;ghu;
  tz;ik cilahu; xw;wpapdhu; kUt kUtp kdkfpo;e;J
  tz;ik mfyh jUl;fly;eP uhL NtNdh MNlNdh
  cz;ik mwpe;jPu; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 9. Mu;j;J kypePu; tay;xw;wp mku;e;jhu; kjpNah luitKlpr;
  Nru;j;J elpg;ghu; mtu;jikehd; Njlp typar; nrd;wplpD;
  ghu;j;J; ghuh jpUg;ghNuh ghpe;J thvd; Wiug;ghNuh
  Xu;j;J kjpg;gPu; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.
 • 10. ms;s kpF;Ngu; moFilahu; Mid chpahu; mhpf;fhpahu;
  nts;s kpF;nghd; Ntzpapdhu; tpad;Nru; xw;wp tpfpu;ju; mtu;
  fs;s KlNd Gzu;thNuh fhj YlNd fyg;ghNuh
  cs;s; mwpNad; Nrhjpl;ghu;j; Jiug;gPu; GhpE}y; cj;jkNu.

சோதிடம் நாடல் // சோதிடம் நாடல்

No audios found!