திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആറ്റാക് കാതലിന്‍ ഇരങ്കല്‍
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
ചോതിടം നാടല്‍
sōtiṭam nāṭal
Third Thirumurai

014. തിരുക്കോലച് ചിറപ്പു
tirukkōlach siṟappu

  തലൈവി വിയത്തല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൊന്‍നെന്‍ റൊളിരും പുരിചടൈയാര്‍ പുനൈനൂല്‍ ഇടൈയാര്‍ പുടൈഉടൈയാര്‍
  മന്‍നെന്‍ റുലകം പുകഴ്ഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  മിന്‍നെന്‍ റിലങ്കു മാതരെലാം വേട്കൈ അടൈയ വിളങ്കിനിന്‍റ(തു)
  ഇന്‍നെന്‍ ററിയേന്‍ അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 2. അള്‍ളിക് കൊടുക്കും കരുണൈയിനാര്‍ അണിചേര്‍ ഒറ്റി ആലയത്താര്‍
  വള്‍ളിക് കുവന്തോന്‍ തനൈഈന്‍റ വള്‍ളല്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  തുള്‍ളിക് കുതിത്തെന്‍ മനംഅവരൈച് ചൂഴ്ന്ത തിന്‍നും വന്തതിലൈ
  എള്‍ളിക് കണിയാ അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 3. അനത്തുപ് പടിവം കൊണ്‍ടയനും അളവാ മുടിയാര്‍ വടിയാത
  വനത്തുച് ചടൈയാര്‍ തിരുഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  മനത്തുക് കടങ്കാ താകില്‍അതൈ വായ്കൊണ്‍ ടുരൈക്ക വചമാമോ
  ഇനത്തുക് കുവപ്പാം അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 4. കൊഴുതി അളിതേന്‍ ഉഴുതുണ്‍ണും കൊന്‍റൈച് ചടൈയാര്‍ കൂടലുടൈ
  വഴുതി മരുകര്‍ തിരുഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  പഴുതില്‍ അവനാന്‍ തിരുമാലും പടൈക്കുങ് കമലപ് പണ്‍ണവനും
  എഴുതി മുടിയാ അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 5. പുന്‍നൈ ഇതഴിപ് പൊലിചടൈയാര്‍ പോക യോകം പുരിന്തുടൈയാര്‍
  മന്‍നും വിടൈയാര്‍ തിരുഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  ഉന്‍നും ഉടലം കുളിര്‍ന്തോങ്ക ഉവകൈ പെരുക ഉറ്റുനിന്‍റ
  എന്‍നൈ വിഴുങ്കും അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 6. ചൊല്‍ലുള്‍ നിറൈന്ത പൊരുളാനാര്‍ തുയ്യര്‍ ഉളത്തേ തുന്‍നിനിന്‍റാര്‍
  മല്‍ലല്‍ വയറ്ചൂഴ് തിരുഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  കല്‍ലും മരമും ആനന്തക് കണ്‍­ര്‍ കൊണ്‍ടു കണ്‍ടതെനില്‍
  എല്‍ലൈ യില്‍ലാ അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 7. നീര്‍ക്കും മതിക്കും നിലൈയാക നീണ്‍ട ചടൈയാര്‍ നിന്‍റുനറാ
  ആര്‍ക്കും പൊഴില്‍ചൂഴ് തിരുഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  പാര്‍ക്കും അരിക്കും പങ്കയറ്കും പന്‍മാ തവര്‍ക്കും പണ്‍ണവര്‍ക്കും
  യാര്‍ക്കും അടങ്കാ അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 8. കലക അമണക് കൈതവരൈക് കഴുവി ലേറ്റുങ് കഴുമലത്തോന്‍
  വലകൈ കുവിത്തുപ് പാടുംഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  ഉലക നികഴ്വൈക് കാണേന്‍എന്‍ ഉള്‍ളം ഒന്‍റേ അറിയുമടി
  ഇലകും അവര്‍തന്‍ തിരുഅഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 9. കണ്‍ണന്‍ അറിയാക് കഴറ്പതത്താര്‍ കണ്‍ണാര്‍ നെറ്റിക് കടവുള്‍അരുള്‍
  വണ്‍ണം ഉടൈയാര്‍ തിരുഒറ്റി വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  നണ്‍ണ ഇമൈയാര്‍ എനഇമൈയാ നാട്ടം അടൈന്തു നിന്‍റനടി
  എണ്‍ണ മുടിയാ അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.
 • 10. മാഴൈ മണിത്തോള്‍ എട്ടുടൈയാര്‍ മഴുമാന്‍ ഏന്തും മലര്‍ക്കരത്താര്‍
  വാഴൈ വളഞ്ചൂഴ് ഒറ്റിയൂര്‍ വാണര്‍ പവനി വരക്കണ്‍ടേന്‍
  യാഴൈ മലൈക്കും മൊഴിമടവാര്‍ യാരും മയങ്കിക് കലൈഅവിഴ്ന്താര്‍
  ഏഴൈ യേന്‍നാന്‍ അവരഴകൈ എന്‍നെന്‍ റുരൈപ്പ തേന്തിഴൈയേ.

திருக்கோலச் சிறப்பு // திருக்கோலச் சிறப்பு

No audios found!