திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുക്കോലച് ചിറപ്പു
tirukkōlach siṟappu
തിരുഅരുട് പെരുമിതം
tiruaruṭ perumitam
Third Thirumurai

015. ചോതിടം നാടല്‍
sōtiṭam nāṭal

  തലൈവി കഴിമികു കാതല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൊന്‍നഞ് ചിലൈയാല്‍ പുരംഎറിത്താര്‍ പൊഴില്‍ചൂഴ് ഒറ്റിപ് പുണ്‍ണിയനാര്‍
  മുന്‍നഞ് ചരുന്തും മുക്കണനാര്‍ മൂവര്‍ അറിയാ മുതല്‍വര്‍അവര്‍
  ഇന്‍നഞ് ചിലനാള്‍ ചെന്‍റിടുമോ ഇലതേല്‍ ഇന്‍റു വരുവാരോ
  ഉന്‍നഞ് ചിറന്തീര്‍ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 2. പെറ്റി അറിയാപ് പിരമനുക്കും പെരിയ മാറ്കും പെറഅറിയാര്‍
  പുറ്റിന്‍ അരവാര്‍ കച്ചൈഉടൈപ് പുനിതര്‍ എന്‍നൈപ് പുണരുംഇടം
  തെറ്റി മണിക്കാല്‍ വിളങ്കുതില്‍ലൈച് ചിറ്റം പലമോ അന്‍റിഇന്ത
  ഒറ്റി നകരോ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 3. അളിത്തു മൂന്‍റു പിള്‍ളൈകളാല്‍ അകിലം നടക്ക ആട്ടുവിപ്പാര്‍
  തെളിത്തു നതിയൈച് ചടൈഇരുത്തും തേവര്‍ തിരുവാഴ് ഒറ്റിയുളാര്‍
  കളിത്തു മാലൈ കൊടുപ്പാരോ കള്‍ളി എനവേ വിടുപ്പാരോ
  ഒളിത്തൊന്‍ റുരൈയീര്‍ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 4. എണ്‍തോള്‍ ഇലങ്കും നീറ്റണിയ രിയാര്‍ക്കും ഇറൈവര്‍ എനൈഉടൈയാര്‍
  വണ്‍ടോ ലിടുംപൂങ് കൊന്‍റൈഅണി മാലൈ മാര്‍പര്‍ വഞ്ചമിലാര്‍
  തണ്‍തോയ് പൊഴില്‍ചൂഴ് ഒറ്റിയിനാര്‍ തമക്കും എനക്കും മണപ്പൊരുത്തം
  ഉണ്‍ടോ ഇലൈയോ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 5. തവര്‍താം വണങ്കും താളുടൈയാര്‍ തായ്പോല്‍ അടിയര്‍ തമൈപ്പുരപ്പാര്‍
  പവര്‍താം അറിയാപ് പണ്‍പുടൈയാര്‍ പണൈചൂഴ് ഒറ്റിപ് പതിഅമര്‍ന്താര്‍
  അവര്‍താം മീണ്‍ടുറ് റണൈവാരോ അന്‍റി നാന്‍പോയ് അണൈവേനോ
  ഉവര്‍താം അകറ്റും ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 6. പൈത്ത അരവപ് പണിഅണിവാര്‍ പണൈചൂഴ് ഒറ്റിപ് പതിമകിഴ്വാര്‍
  മൈത്ത മിടറ്റാര്‍ അവര്‍തമക്കു മാലൈ ഇടവേ നാന്‍ഉളത്തില്‍
  വൈത്ത കരുത്തു മുടിന്തിടുമോ വറിതേ മുടിയാ തഴിന്തിടുമോ
  ഉയ്ത്ത മതിയാല്‍ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 7. തക്ക വിതിയിന്‍ മകത്തോടും തലൈയും അഴിത്താര്‍ തണ്‍അളിയാര്‍
  മിക്ക വളഞ്ചേര്‍ തിരുവൊറ്റി മേവും പരമര്‍ വിനൈയേന്‍തന്‍
  തുക്കം അകലച് ചുകംഅളിക്കും തൊടര്‍പും ഉണ്‍ടോ ഇലൈയോതാന്‍
  ഒക്ക അറിന്തീര്‍ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 8. വെണ്‍മൈ നീറ്റര്‍ വെള്‍ളേറ്റര്‍ വേത കീതര്‍ മെയ്ഉവപ്പാര്‍
  വണ്‍മൈ ഉടൈയാര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍ മരുവ മരുവി മനമകിഴ്ന്തു
  വണ്‍മൈ അകലാ തരുട്കടല്‍നീ രാടു വേനോ ആടേനോ
  ഉണ്‍മൈ അറിന്തീര്‍ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 9. ആര്‍ത്തു മലിനീര്‍ വയല്‍ഒറ്റി അമര്‍ന്താര്‍ മതിയോ ടരവൈമുടിച്
  ചേര്‍ത്തു നടിപ്പാര്‍ അവര്‍തമൈനാന്‍ തേടി വലിയച് ചെന്‍റിടിനും
  പാര്‍ത്തും പാരാ തിരുപ്പാരോ പരിന്തു വാഎന്‍ റുരൈപ്പാരോ
  ഓര്‍ത്തു മതിപ്പീര്‍ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.
 • 10. അള്‍ള മികുംപേര്‍ അഴകുടൈയാര്‍ ആനൈ ഉരിയാര്‍ അരിക്കരിയാര്‍
  വെള്‍ള മികുംപൊന്‍ വേണിയിനാര്‍ വിയന്‍ചേര്‍ ഒറ്റി വികിര്‍തര്‍ അവര്‍
  കള്‍ള മുടനേ പുണര്‍വാരോ കാത ലുടനേ കലപ്പാരോ
  ഉള്‍ളം അറിയേന്‍ ചോതിടംപാര്‍ത് തുരൈപ്പീര്‍ പുരിനൂല്‍ ഉത്തമരേ.

சோதிடம் நாடல் // சோதிடம் நாடல்

No audios found!