திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Mw;wh tpuf;
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

019. fhjy; khl;rp
kātal māṭsi

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. jpldhd; kiwahu; jpUxw;wpj; jpahfu; mtu;j; gtdpjid
  kldh kfd;W fhzte;jhy; kyu;f;if tisf spidf;ftu;e;J
  gldh fzpau; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  cldh Xlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 2. jf;f tsQ;Nru; xw;wpapy;tho; j;gp uhdhu; gtdpjidj;
  Jf;f; mfd;W fhzte;jhy; Jfpiyf; ftu;e;J JzpTnfhz;Nl
  gf;f kUT; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  xf;f Xlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 3. jhaha; mspf;Fe; jpUxw;wpj; jyj;jhu; jkJ gtdpjid
  khah eyj;jpy; fhzte;jhy; kUT; ekJ kdq;ftu;e;J
  ghah tpiutpy; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  Xah Njhlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 4. epythu; rilahu; jpUxw;wp epUj;ju; gtdp jidf;fhz
  eyth jutpd; te;Jepd;why; eq;fha; vdJ ehz;ftu;e;J
  gyth juthy; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  cyth Njhlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 5. ehlhu; tsq;nfhs; xw;wpefu; ehju; gtdp jidf;fhz
  ePlh irapdhy; te;Jte;J epd;why; ekJ epiwftu;e;J
  ghlhu; tyuh; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  Xlh Njhlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 6. mopah tsj;jhu; jpUxw;wp Iau; gtdp jidf;fhz
  >opah kfpo;tp ndhL;te;jhy; vd;Nd ngz;Nz vopy;ftu;e;J
  gopah vopypd; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  xopah Njhlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 7. jpiuahu; Xij xw;wpapy;tho; jpahf utu;j; gtdpjidf;
  fiuah kfpo;tpw; fhzte;jhy; fw;gpd; eyj;ijf; ftu;e;Jnfhz;L
  giuah jhpf;f eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  ciuah Njhlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 8. fLf;fh jypj;jhu; jpUxw;wpf; fhis mtu;j; gtdpjid
  tpLf;fh kfpo;tpw; fhzte;jhy; tphpA; ekJ tpidftu;e;J
  gLf;fh kjpg;gpd; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  cLf;fh Njhlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 9. jpy;iy cilahu; jpUxw;wpj; jpahfu; mtu; gtdpjidf;
  fy;iy cUf;fpf; fhzte;jhy; fuz; ekJ fue;jputp
  gy;iy >Wj;jhu; eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  xy;iy Xlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.
 • 10. kilahu; this tay;xw;wp ts;sy; gtdp jidf;fhz
  milah kfpo;tp ndhL;te;jhy; m;kh ekJ tplankyh;
  gilahw; ftu;e;J eikj;jpU;gpg; ghuh NjhL fpd;whu;eh;
  cilah Njhlp dhY;mtu; Xl;l; gplpf;f xz;zhNj.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!