திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
fhjw; rpwg;Gf; fJth khz;G
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
fhjy; khl;rp
kātal māṭsi
Third Thirumurai

018. Mw;wh tpuf;
āṟṟā virakam

  NjhopnahL $wy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. Xz; cilahd; njhONjj;J; xw;wp efu;tho; cj;jku;ghy;
  khz typar; nrd;nwd;id kUtp miztPu; vd;Nwehd;
  ehz; tpLj;J etpd;whY; ehkhu; ePahu; vd;ghNuy;
  Vz tpopaha; vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 2. fhj; kzf;Fq; flpkyu;g;G+q; fhthu; xw;wpf; fz;Ejyhu;
  Nghj; kzf;F; Gdpju;mtu; nghd;d; Gaj;ijg; GzNuNdy;
  rPj; kzf;Fq; Foyha;vd; rpe;ij kaq;fpj; jpaq;Fklp
  Vj; kzf;F; vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 3. gz;zhu; nkhopahu; cUf;fhl;L; giz#o; xw;wpg; gjpapdu;vd;
  fz;zhu; kzpNghd; nwd;caphpy; fye;J thO; fs;tu;mtu;
  ez;zhu; >d;D; jpUmidaha; ehd;nrd; wplpD; ey;mUs
  vz;zhu; Mapd; vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 4. Cu;vd; WilaPu; xw;wpjid cyf KilaPu; vd;idmiz
  tPu;vd; wtu;Kd; gyu;mwpa ntl;f; tpLj;Jf; Nfl;lhY;
  Nru;vd; Wiuj;jhy; md;wpmtu; rphpj;Jj; jpUtha; kyu;e;njideP
  ahu;vd; Wiuj;jhy; vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 5. Nrhkd; epyTe; Jha;r;rilahu; nrhy;ypw; fye;j Ritahdhu;
  Nrk; epyTe; jpUxw;wpj; Njtu; >d;D; Nru;e;jpyu;ehd;
  jhk; mUs;tPu; vd;fpD;>j; jUzj; jpirah njd;ghNuy;
  Vk Kiyaha; vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 6. tpy;iy kiyaha;f; iff;nfhz;lhu; tplQ;#o; fz;lu; tphpnghopy;#o;
  jpy;iy efuhu; xw;wpAshu; Nru;e;jhu; my;yu; ehd;mtu;ghy;
  xy;iy mile;J epd;whY; cd;id mizjy; xUNghJ;
  >y;iy vdpNyh vd;nra;Nfd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 7. jpUe;jhy; mku;e;jhu; jpUg;Gypa+u;r; rpw;w; gyj;jpy; jpUel;nra;
  kUe;jhu; xw;wp thzu;>d;D; te;jhu; my;yu; ehd;Ngha;vd;
  mUe;jho; tfy mUs;tPnud; whY; xd;W; mwpahu;Nghy;
  >Ue;jhy; m;kh vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 8. mirah jku;e;J; mz;lnkyh; mirag; Gypa+u; m;gyj;Nj
  eirah elpf;F; ehju;xw;wp ehl;lhu; >d;D; ez;zpyu;ehd;
  >irahy; nrd;wpq; nfd;idmiz tPu;vd; Wiug;Ngd; vdpy;mjw;F;
  >irahu; Mfpy; vd;nra;Nfd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 9. khw;fh jypf;F; kyu;mlpahu; khrw; wpyq;F; kzpmidahu;
  Nrw;fh jypf;F; tay;tsQ;#o; jpUtho; xw;wpj; Njtu;mtu;
  ghw;fh jypj;Jr; nrd;whY; ghtp mlpeP ahd;mizjw;
  Nfw;fha; vd;why; vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.
 • 10. khio kiyiar; rpiyahf tisj;jhu; md;gu; jiktUj;J;
  Cio mopg;ghu; jpUxw;wp Cuhu; >d;D; cw;wpyu;vd;
  ghio mfw;w ehd;nrypD; ghuh jpUe;jhy; igq;nfhlpNa
  Vio mlpehd; vd;nra;Ntd; vd;id klthu; >fohNuh.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரகம்

No audios found!