திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऱ्ऱा विरकम्
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

019. कातल् माट्सि
kātal māṭsi

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिटऩाऩ् मऱैयार् तिरुऒऱ्ऱित् तियाकर् अवर्तम् पवऩितऩै
  मटऩा मकऩ्ऱु काणवन्दाल् मलर्क्कै वळैक ळिऩैक्कवर्न्दु
  पटऩा कणियर् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  उटऩा ओटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 2. तक्क वळञ्सेर् ऒऱ्ऱियिल्वाऴ् तम्पि राऩार् पवऩितऩैत्
  तुक्कम् अकऩ्ऱु काणवन्दाल् तुकिलैक् कवर्न्दु तुणिवुकॊण्टे
  पक्क मरुवुम् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  ऒक्क ओटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 3. तायाय् अळिक्कुन् तिरुऒऱ्ऱित् तलत्तार् तमतु पवऩितऩै
  माया नलत्तिल् काणवन्दाल् मरुवुम् नमतु मऩङ्कवर्न्दु
  पाया विरैविल् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  ओया तोटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 4. निलवार् सटैयार् तिरुऒऱ्ऱि निरुत्तर् पवऩि तऩैक्काण
  नलवा तरविऩ् वन्दुनिऩ्ऱाल् नङ्काय् ऎऩतु नाण्कवर्न्दु
  पलवा तरवाल् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  उलवा तोटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 5. नाटार् वळङ्कॊळ् ऒऱ्ऱिनकर् नातर् पवऩि तऩैक्काण
  नीटा सैयिऩाल् वन्दुवन्दु निऩ्ऱाल् नमतु निऱैकवर्न्दु
  पाटार् वलराम् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  ओटा तोटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 6. अऴिया वळत्तार् तिरुऒऱ्ऱि ऐयर् पवऩि तऩैक्काण
  इऴिया मकिऴ्वि ऩॊटुम्वन्दाल् ऎऩ्ऩे पॆण्णे ऎऴिल्कवर्न्दु
  पऴिया ऎऴिलिऩ् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  ऒऴिया तोटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 7. तिरैयार् ओतै ऒऱ्ऱियिल्वाऴ् तियाक रवर्तम् पवऩितऩैक्
  करैया मकिऴ्विऱ् काणवन्दाल् कऱ्पिऩ् नलत्तैक् कवर्न्दुकॊण्टु
  परैया तरिक्क नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  उरैया तोटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 8. कटुक्का तलित्तार् तिरुऒऱ्ऱिक् काळै अवर्तम् पवऩितऩै
  विटुक्का मकिऴ्विऱ् काणवन्दाल् विरियुम् नमतु विऩैकवर्न्दु
  पटुक्का मतिप्पिऩ् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  उटुक्का तोटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 9. तिल्लै उटैयार् तिरुऒऱ्ऱित् तियाकर् अवर् पवऩितऩैक्
  कल्लै उरुक्किक् काणवन्दाल् करणम् नमतु करन्दिरवि
  पल्लै इऱुत्तार् नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  ऒल्लै ओटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.
 • 10. मटैयार् वाळै वयल्ऒऱ्ऱि वळ्ळल् पवऩि तऩैक्काण
  अटैया मकिऴ्वि ऩॊटुम्वन्दाल् अम्मा नमतु विटयमॆलाम्
  पटैयाऱ् कवर्न्दु नमैत्तिरुम्पिप् पारा तोटु किऩ्ऱार्नाम्
  उटैया तोटि ऩालुम्अवर् ओट्टम् पिटिक्क ऒण्णाते.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!