திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कातऱ् सिऱप्पुक् कतुवा माण्पु
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
कातल् माट्सि
kātal māṭsi
Third Thirumurai

018. आऱ्ऱा विरकम्
āṟṟā virakam

  तोऴियॊटु कूऱल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ओणम् उटैयाऩ् तॊऴुतेत्तुम् ऒऱ्ऱि नकर्वाऴ् उत्तमर्पाल्
  माण वलियस् सॆऩ्ऱॆऩ्ऩै मरुवि अणैवीर् ऎऩ्ऱेनाऩ्
  नाणम् विटुत्तु नविऩ्ऱालुम् नामार् नीयार् ऎऩ्पारेल्
  एण विऴियाय् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 2. कातम् मणक्कुङ् कटिमलर्प्पूङ् कावार् ऒऱ्ऱिक् कण्नुतलार्
  पोतम् मणक्कुम् पुऩितर्अवर् पॊऩ्ऩम् पुयत्तैप् पुणरेऩेल्
  सीतम् मणक्कुङ् कुऴलाय्ऎऩ् सिन्दै मयङ्कित् तियङ्कुमटि
  एतम् मणक्कुम् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 3. पण्णार् मॊऴियार् उरुक्काट्टुम् पणैसूऴ् ऒऱ्ऱिप् पतियिऩर्ऎऩ्
  कण्णार् मणिपोऩ् ऱॆऩ्उयिरिल् कलन्दु वाऴुम् कळ्वर्अवर्
  नण्णार् इऩ्ऩुम् तिरुअऩैयाय् नाऩ्सॆऩ् ऱिटिऩुम् नलम्अरुळ
  ऎण्णार् आयिऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 4. ऊर्ऎऩ् ऱुटैयीर् ऒऱ्ऱितऩै उलक मुटैयीर् ऎऩ्ऩैअणै
  वीर्ऎऩ् ऱवर्मुऩ् पलर्अऱिय वॆट्कम् विटुत्तुक् केट्टालुम्
  सेर्ऎऩ् ऱुरैत्ताल् अऩ्ऱिअवर् सिरित्तुत् तिरुवाय् मलर्न्दॆऩैनी
  यार्ऎऩ् ऱुरैत्ताल् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 5. सोमऩ् निलवुन् तूय्स्सटैयार् सॊल्लिऱ् कलन्द सुवैयाऩार्
  सेमम् निलवुन् तिरुऒऱ्ऱित् तेवर् इऩ्ऩुम् सेर्न्दिलर्नाऩ्
  तामम् अरुळ्वीर् ऎऩ्किऩुम्इत् तरुणत् तिसैया तॆऩ्पारेल्
  एम मुलैयाय् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 6. विल्लै मलैयाय्क् कैक्कॊण्टार् विटञ्सूऴ् कण्टर् विरिपॊऴिल्सूऴ्
  तिल्लै नकरार् ऒऱ्ऱियुळार् सेर्न्दार् अल्लर् नाऩ्अवर्पाल्
  ऒल्लै अटैन्दु निऩ्ऱालुम् उऩ्ऩै अणैतल् ऒरुपोतुम्
  इल्लै ऎऩिलो ऎऩ्सॆय्केऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 7. तिरुन्दाल् अमर्न्दार् तिरुप्पुलियूर्स् सिऱ्ऱम् पलत्तिल् तिरुनटम्सॆय्
  मरुन्दार् ऒऱ्ऱि वाणर्इऩ्ऩुम् वन्दार् अल्लर् नाऩ्पोय्ऎऩ्
  अरुन्दाऴ् वकल अरुळ्वीरॆऩ् ऱालुम् ऒऩ्ऱुम् अऱियार्पोल्
  इरुन्दाल् अम्मा ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 8. असैया तमर्न्दुम् अण्टमॆलाम् असैयप् पुलियूर् अम्पलत्ते
  नसैया नटिक्कुम् नातर्ऒऱ्ऱि नाट्टार् इऩ्ऩुम् नण्णिलर्नाऩ्
  इसैयाल् सॆऩ्ऱिङ् कॆऩ्ऩैअणै वीर्ऎऩ् ऱुरैप्पेऩ् ऎऩिल्अतऱ्कुम्
  इसैयार् आकिल् ऎऩ्सॆय्केऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 9. माऱ्का तलिक्कुम् मलर्अटियार् मासऱ् ऱिलङ्कुम् मणिअऩैयार्
  सेऱ्का तलिक्कुम् वयल्वळञ्सूऴ् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱित् तेवर्अवर्
  पाऱ्का तलित्तुस् सॆऩ्ऱालुम् पावि अटिनी याऩ्अणैतऱ्
  केऱ्काय् ऎऩ्ऱाल् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.
 • 10. माऴै मलैयैस् सिलैयाक वळैत्तार् अऩ्पर् तमैवरुत्तुम्
  ऊऴै अऴिप्पार् तिरुऒऱ्ऱि ऊरार् इऩ्ऩुम् उऱ्ऱिलर्ऎऩ्
  पाऴै अकऱ्ऱ नाऩ्सॆलिऩुम् पारा तिरुन्दाल् पैङ्कॊटिये
  एऴै अटिनाऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩै मटवार् इकऴारो.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரகம்

No audios found!