திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಱ್ಱಾ ವಿರಕಂ
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

019. ಕಾತಲ್ ಮಾಟ್ಸಿ
kātal māṭsi

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿಟನಾನ್ ಮಱೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ ಅವರ್ತಂ ಪವನಿತನೈ
  ಮಟನಾ ಮಕನ್ಱು ಕಾಣವಂದಾಲ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ವಳೈಕ ಳಿನೈಕ್ಕವರ್ಂದು
  ಪಟನಾ ಕಣಿಯರ್ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಉಟನಾ ಓಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 2. ತಕ್ಕ ವಳಞ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ತಂಪಿ ರಾನಾರ್ ಪವನಿತನೈತ್
  ತುಕ್ಕಂ ಅಕನ್ಱು ಕಾಣವಂದಾಲ್ ತುಕಿಲೈಕ್ ಕವರ್ಂದು ತುಣಿವುಕೊಣ್ಟೇ
  ಪಕ್ಕ ಮರುವುಂ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಒಕ್ಕ ಓಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 3. ತಾಯಾಯ್ ಅಳಿಕ್ಕುನ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಲತ್ತಾರ್ ತಮತು ಪವನಿತನೈ
  ಮಾಯಾ ನಲತ್ತಿಲ್ ಕಾಣವಂದಾಲ್ ಮರುವುಂ ನಮತು ಮನಙ್ಕವರ್ಂದು
  ಪಾಯಾ ವಿರೈವಿಲ್ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಓಯಾ ತೋಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 4. ನಿಲವಾರ್ ಸಟೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ನಿರುತ್ತರ್ ಪವನಿ ತನೈಕ್ಕಾಣ
  ನಲವಾ ತರವಿನ್ ವಂದುನಿನ್ಱಾಲ್ ನಙ್ಕಾಯ್ ಎನತು ನಾಣ್ಕವರ್ಂದು
  ಪಲವಾ ತರವಾಲ್ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಉಲವಾ ತೋಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 5. ನಾಟಾರ್ ವಳಙ್ಕೊಳ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ನಾತರ್ ಪವನಿ ತನೈಕ್ಕಾಣ
  ನೀಟಾ ಸೈಯಿನಾಲ್ ವಂದುವಂದು ನಿನ್ಱಾಲ್ ನಮತು ನಿಱೈಕವರ್ಂದು
  ಪಾಟಾರ್ ವಲರಾಂ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಓಟಾ ತೋಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 6. ಅೞಿಯಾ ವಳತ್ತಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಐಯರ್ ಪವನಿ ತನೈಕ್ಕಾಣ
  ಇೞಿಯಾ ಮಕಿೞ್ವಿ ನೊಟುಂವಂದಾಲ್ ಎನ್ನೇ ಪೆಣ್ಣೇ ಎೞಿಲ್ಕವರ್ಂದು
  ಪೞಿಯಾ ಎೞಿಲಿನ್ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಒೞಿಯಾ ತೋಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 7. ತಿರೈಯಾರ್ ಓತೈ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ತಿಯಾಕ ರವರ್ತಂ ಪವನಿತನೈಕ್
  ಕರೈಯಾ ಮಕಿೞ್ವಿಱ್ ಕಾಣವಂದಾಲ್ ಕಱ್ಪಿನ್ ನಲತ್ತೈಕ್ ಕವರ್ಂದುಕೊಣ್ಟು
  ಪರೈಯಾ ತರಿಕ್ಕ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಉರೈಯಾ ತೋಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 8. ಕಟುಕ್ಕಾ ತಲಿತ್ತಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಾಳೈ ಅವರ್ತಂ ಪವನಿತನೈ
  ವಿಟುಕ್ಕಾ ಮಕಿೞ್ವಿಱ್ ಕಾಣವಂದಾಲ್ ವಿರಿಯುಂ ನಮತು ವಿನೈಕವರ್ಂದು
  ಪಟುಕ್ಕಾ ಮತಿಪ್ಪಿನ್ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಉಟುಕ್ಕಾ ತೋಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 9. ತಿಲ್ಲೈ ಉಟೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ ಅವರ್ ಪವನಿತನೈಕ್
  ಕಲ್ಲೈ ಉರುಕ್ಕಿಕ್ ಕಾಣವಂದಾಲ್ ಕರಣಂ ನಮತು ಕರಂದಿರವಿ
  ಪಲ್ಲೈ ಇಱುತ್ತಾರ್ ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಒಲ್ಲೈ ಓಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.
 • 10. ಮಟೈಯಾರ್ ವಾಳೈ ವಯಲ್ಒಱ್ಱಿ ವಳ್ಳಲ್ ಪವನಿ ತನೈಕ್ಕಾಣ
  ಅಟೈಯಾ ಮಕಿೞ್ವಿ ನೊಟುಂವಂದಾಲ್ ಅಂಮಾ ನಮತು ವಿಟಯಮೆಲಾಂ
  ಪಟೈಯಾಱ್ ಕವರ್ಂದು ನಮೈತ್ತಿರುಂಪಿಪ್ ಪಾರಾ ತೋಟು ಕಿನ್ಱಾರ್ನಾಂ
  ಉಟೈಯಾ ತೋಟಿ ನಾಲುಂಅವರ್ ಓಟ್ಟಂ ಪಿಟಿಕ್ಕ ಒಣ್ಣಾತೇ.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!