திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಾತಱ್ ಸಿಱಪ್ಪುಕ್ ಕತುವಾ ಮಾಣ್ಪು
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
ಕಾತಲ್ ಮಾಟ್ಸಿ
kātal māṭsi
Third Thirumurai

018. ಆಱ್ಱಾ ವಿರಕಂ
āṟṟā virakam

  ತೋೞಿಯೊಟು ಕೂಱಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಓಣಂ ಉಟೈಯಾನ್ ತೊೞುತೇತ್ತುಂ ಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ವಾೞ್ ಉತ್ತಮರ್ಪಾಲ್
  ಮಾಣ ವಲಿಯಸ್ ಸೆನ್ಱೆನ್ನೈ ಮರುವಿ ಅಣೈವೀರ್ ಎನ್ಱೇನಾನ್
  ನಾಣಂ ವಿಟುತ್ತು ನವಿನ್ಱಾಲುಂ ನಾಮಾರ್ ನೀಯಾರ್ ಎನ್ಪಾರೇಲ್
  ಏಣ ವಿೞಿಯಾಯ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 2. ಕಾತಂ ಮಣಕ್ಕುಙ್ ಕಟಿಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್ ಕಾವಾರ್ ಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಣ್ನುತಲಾರ್
  ಪೋತಂ ಮಣಕ್ಕುಂ ಪುನಿತರ್ಅವರ್ ಪೊನ್ನಂ ಪುಯತ್ತೈಪ್ ಪುಣರೇನೇಲ್
  ಸೀತಂ ಮಣಕ್ಕುಙ್ ಕುೞಲಾಯ್ಎನ್ ಸಿಂದೈ ಮಯಙ್ಕಿತ್ ತಿಯಙ್ಕುಮಟಿ
  ಏತಂ ಮಣಕ್ಕುಂ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 3. ಪಣ್ಣಾರ್ ಮೊೞಿಯಾರ್ ಉರುಕ್ಕಾಟ್ಟುಂ ಪಣೈಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯಿನರ್ಎನ್
  ಕಣ್ಣಾರ್ ಮಣಿಪೋನ್ ಱೆನ್ಉಯಿರಿಲ್ ಕಲಂದು ವಾೞುಂ ಕಳ್ವರ್ಅವರ್
  ನಣ್ಣಾರ್ ಇನ್ನುಂ ತಿರುಅನೈಯಾಯ್ ನಾನ್ಸೆನ್ ಱಿಟಿನುಂ ನಲಂಅರುಳ
  ಎಣ್ಣಾರ್ ಆಯಿನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 4. ಊರ್ಎನ್ ಱುಟೈಯೀರ್ ಒಱ್ಱಿತನೈ ಉಲಕ ಮುಟೈಯೀರ್ ಎನ್ನೈಅಣೈ
  ವೀರ್ಎನ್ ಱವರ್ಮುನ್ ಪಲರ್ಅಱಿಯ ವೆಟ್ಕಂ ವಿಟುತ್ತುಕ್ ಕೇಟ್ಟಾಲುಂ
  ಸೇರ್ಎನ್ ಱುರೈತ್ತಾಲ್ ಅನ್ಱಿಅವರ್ ಸಿರಿತ್ತುತ್ ತಿರುವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದೆನೈನೀ
  ಯಾರ್ಎನ್ ಱುರೈತ್ತಾಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 5. ಸೋಮನ್ ನಿಲವುನ್ ತೂಯ್ಸ್ಸಟೈಯಾರ್ ಸೊಲ್ಲಿಱ್ ಕಲಂದ ಸುವೈಯಾನಾರ್
  ಸೇಮಂ ನಿಲವುನ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ ಇನ್ನುಂ ಸೇರ್ಂದಿಲರ್ನಾನ್
  ತಾಮಂ ಅರುಳ್ವೀರ್ ಎನ್ಕಿನುಂಇತ್ ತರುಣತ್ ತಿಸೈಯಾ ತೆನ್ಪಾರೇಲ್
  ಏಮ ಮುಲೈಯಾಯ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 6. ವಿಲ್ಲೈ ಮಲೈಯಾಯ್ಕ್ ಕೈಕ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ವಿಟಞ್ಸೂೞ್ ಕಣ್ಟರ್ ವಿರಿಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್
  ತಿಲ್ಲೈ ನಕರಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯುಳಾರ್ ಸೇರ್ಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ನಾನ್ಅವರ್ಪಾಲ್
  ಒಲ್ಲೈ ಅಟೈಂದು ನಿನ್ಱಾಲುಂ ಉನ್ನೈ ಅಣೈತಲ್ ಒರುಪೋತುಂ
  ಇಲ್ಲೈ ಎನಿಲೋ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 7. ತಿರುಂದಾಲ್ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ತಿರುಪ್ಪುಲಿಯೂರ್ಸ್ ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತಿಲ್ ತಿರುನಟಂಸೆಯ್
  ಮರುಂದಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ಇನ್ನುಂ ವಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ನಾನ್ಪೋಯ್ಎನ್
  ಅರುಂದಾೞ್ ವಕಲ ಅರುಳ್ವೀರೆನ್ ಱಾಲುಂ ಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯಾರ್ಪೋಲ್
  ಇರುಂದಾಲ್ ಅಂಮಾ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 8. ಅಸೈಯಾ ತಮರ್ಂದುಂ ಅಣ್ಟಮೆಲಾಂ ಅಸೈಯಪ್ ಪುಲಿಯೂರ್ ಅಂಪಲತ್ತೇ
  ನಸೈಯಾ ನಟಿಕ್ಕುಂ ನಾತರ್ಒಱ್ಱಿ ನಾಟ್ಟಾರ್ ಇನ್ನುಂ ನಣ್ಣಿಲರ್ನಾನ್
  ಇಸೈಯಾಲ್ ಸೆನ್ಱಿಙ್ ಕೆನ್ನೈಅಣೈ ವೀರ್ಎನ್ ಱುರೈಪ್ಪೇನ್ ಎನಿಲ್ಅತಱ್ಕುಂ
  ಇಸೈಯಾರ್ ಆಕಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 9. ಮಾಱ್ಕಾ ತಲಿಕ್ಕುಂ ಮಲರ್ಅಟಿಯಾರ್ ಮಾಸಱ್ ಱಿಲಙ್ಕುಂ ಮಣಿಅನೈಯಾರ್
  ಸೇಱ್ಕಾ ತಲಿಕ್ಕುಂ ವಯಲ್ವಳಞ್ಸೂೞ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ಅವರ್
  ಪಾಱ್ಕಾ ತಲಿತ್ತುಸ್ ಸೆನ್ಱಾಲುಂ ಪಾವಿ ಅಟಿನೀ ಯಾನ್ಅಣೈತಱ್
  ಕೇಱ್ಕಾಯ್ ಎನ್ಱಾಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.
 • 10. ಮಾೞೈ ಮಲೈಯೈಸ್ ಸಿಲೈಯಾಕ ವಳೈತ್ತಾರ್ ಅನ್ಪರ್ ತಮೈವರುತ್ತುಂ
  ಊೞೈ ಅೞಿಪ್ಪಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಊರಾರ್ ಇನ್ನುಂ ಉಱ್ಱಿಲರ್ಎನ್
  ಪಾೞೈ ಅಕಱ್ಱ ನಾನ್ಸೆಲಿನುಂ ಪಾರಾ ತಿರುಂದಾಲ್ ಪೈಙ್ಕೊಟಿಯೇ
  ಏೞೈ ಅಟಿನಾನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ನೈ ಮಟವಾರ್ ಇಕೞಾರೋ.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரகம்

No audios found!