திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആറ്റാ വിരകം
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

019. കാതല്‍ മാട്ചി
kātal māṭsi

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിടനാന്‍ മറൈയാര്‍ തിരുഒറ്റിത് തിയാകര്‍ അവര്‍തം പവനിതനൈ
  മടനാ മകന്‍റു കാണവന്താല്‍ മലര്‍ക്കൈ വളൈക ളിനൈക്കവര്‍ന്തു
  പടനാ കണിയര്‍ നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഉടനാ ഓടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 2. തക്ക വളഞ്ചേര്‍ ഒറ്റിയില്‍വാഴ് തംപി രാനാര്‍ പവനിതനൈത്
  തുക്കം അകന്‍റു കാണവന്താല്‍ തുകിലൈക് കവര്‍ന്തു തുണിവുകൊണ്‍ടേ
  പക്ക മരുവും നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഒക്ക ഓടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 3. തായായ് അളിക്കുന്‍ തിരുഒറ്റിത് തലത്താര്‍ തമതു പവനിതനൈ
  മായാ നലത്തില്‍ കാണവന്താല്‍ മരുവും നമതു മനങ്കവര്‍ന്തു
  പായാ വിരൈവില്‍ നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഓയാ തോടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 4. നിലവാര്‍ ചടൈയാര്‍ തിരുഒറ്റി നിരുത്തര്‍ പവനി തനൈക്കാണ
  നലവാ തരവിന്‍ വന്തുനിന്‍റാല്‍ നങ്കായ് എനതു നാണ്‍കവര്‍ന്തു
  പലവാ തരവാല്‍ നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഉലവാ തോടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 5. നാടാര്‍ വളങ്കൊള്‍ ഒറ്റിനകര്‍ നാതര്‍ പവനി തനൈക്കാണ
  നീടാ ചൈയിനാല്‍ വന്തുവന്തു നിന്‍റാല്‍ നമതു നിറൈകവര്‍ന്തു
  പാടാര്‍ വലരാം നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഓടാ തോടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 6. അഴിയാ വളത്താര്‍ തിരുഒറ്റി ഐയര്‍ പവനി തനൈക്കാണ
  ഇഴിയാ മകിഴ്വി നൊടുംവന്താല്‍ എന്‍നേ പെണ്‍ണേ എഴില്‍കവര്‍ന്തു
  പഴിയാ എഴിലിന്‍ നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഒഴിയാ തോടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 7. തിരൈയാര്‍ ഓതൈ ഒറ്റിയില്‍വാഴ് തിയാക രവര്‍തം പവനിതനൈക്
  കരൈയാ മകിഴ്വിറ് കാണവന്താല്‍ കറ്പിന്‍ നലത്തൈക് കവര്‍ന്തുകൊണ്‍ടു
  പരൈയാ തരിക്ക നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഉരൈയാ തോടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 8. കടുക്കാ തലിത്താര്‍ തിരുഒറ്റിക് കാളൈ അവര്‍തം പവനിതനൈ
  വിടുക്കാ മകിഴ്വിറ് കാണവന്താല്‍ വിരിയും നമതു വിനൈകവര്‍ന്തു
  പടുക്കാ മതിപ്പിന്‍ നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഉടുക്കാ തോടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 9. തില്‍ലൈ ഉടൈയാര്‍ തിരുഒറ്റിത് തിയാകര്‍ അവര്‍ പവനിതനൈക്
  കല്‍ലൈ ഉരുക്കിക് കാണവന്താല്‍ കരണം നമതു കരന്തിരവി
  പല്‍ലൈ ഇറുത്താര്‍ നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഒല്‍ലൈ ഓടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.
 • 10. മടൈയാര്‍ വാളൈ വയല്‍ഒറ്റി വള്‍ളല്‍ പവനി തനൈക്കാണ
  അടൈയാ മകിഴ്വി നൊടുംവന്താല്‍ അംമാ നമതു വിടയമെലാം
  പടൈയാറ് കവര്‍ന്തു നമൈത്തിരുംപിപ് പാരാ തോടു കിന്‍റാര്‍നാം
  ഉടൈയാ തോടി നാലുംഅവര്‍ ഓട്ടം പിടിക്ക ഒണ്‍ണാതേ.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!