திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കാതറ് ചിറപ്പുക് കതുവാ മാണ്‍പു
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
കാതല്‍ മാട്ചി
kātal māṭsi
Third Thirumurai

018. ആറ്റാ വിരകം
āṟṟā virakam

  തോഴിയൊടു കൂറല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഓണം ഉടൈയാന്‍ തൊഴുതേത്തും ഒറ്റി നകര്‍വാഴ് ഉത്തമര്‍പാല്‍
  മാണ വലിയച് ചെന്‍റെന്‍നൈ മരുവി അണൈവീര്‍ എന്‍റേനാന്‍
  നാണം വിടുത്തു നവിന്‍റാലും നാമാര്‍ നീയാര്‍ എന്‍പാരേല്‍
  ഏണ വിഴിയായ് എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 2. കാതം മണക്കുങ് കടിമലര്‍പ്പൂങ് കാവാര്‍ ഒറ്റിക് കണ്‍നുതലാര്‍
  പോതം മണക്കും പുനിതര്‍അവര്‍ പൊന്‍നം പുയത്തൈപ് പുണരേനേല്‍
  ചീതം മണക്കുങ് കുഴലായ്എന്‍ ചിന്തൈ മയങ്കിത് തിയങ്കുമടി
  ഏതം മണക്കും എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 3. പണ്‍ണാര്‍ മൊഴിയാര്‍ ഉരുക്കാട്ടും പണൈചൂഴ് ഒറ്റിപ് പതിയിനര്‍എന്‍
  കണ്‍ണാര്‍ മണിപോന്‍ റെന്‍ഉയിരില്‍ കലന്തു വാഴും കള്‍വര്‍അവര്‍
  നണ്‍ണാര്‍ ഇന്‍നും തിരുഅനൈയായ് നാന്‍ചെന്‍ റിടിനും നലംഅരുള
  എണ്‍ണാര്‍ ആയിന്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 4. ഊര്‍എന്‍ റുടൈയീര്‍ ഒറ്റിതനൈ ഉലക മുടൈയീര്‍ എന്‍നൈഅണൈ
  വീര്‍എന്‍ റവര്‍മുന്‍ പലര്‍അറിയ വെട്കം വിടുത്തുക് കേട്ടാലും
  ചേര്‍എന്‍ റുരൈത്താല്‍ അന്‍റിഅവര്‍ ചിരിത്തുത് തിരുവായ് മലര്‍ന്തെനൈനീ
  യാര്‍എന്‍ റുരൈത്താല്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 5. ചോമന്‍ നിലവുന്‍ തൂയ്ച്ചടൈയാര്‍ ചൊല്‍ലിറ് കലന്ത ചുവൈയാനാര്‍
  ചേമം നിലവുന്‍ തിരുഒറ്റിത് തേവര്‍ ഇന്‍നും ചേര്‍ന്തിലര്‍നാന്‍
  താമം അരുള്‍വീര്‍ എന്‍കിനുംഇത് തരുണത് തിചൈയാ തെന്‍പാരേല്‍
  ഏമ മുലൈയായ് എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 6. വില്‍ലൈ മലൈയായ്ക് കൈക്കൊണ്‍ടാര്‍ വിടഞ്ചൂഴ് കണ്‍ടര്‍ വിരിപൊഴില്‍ചൂഴ്
  തില്‍ലൈ നകരാര്‍ ഒറ്റിയുളാര്‍ ചേര്‍ന്താര്‍ അല്‍ലര്‍ നാന്‍അവര്‍പാല്‍
  ഒല്‍ലൈ അടൈന്തു നിന്‍റാലും ഉന്‍നൈ അണൈതല്‍ ഒരുപോതും
  ഇല്‍ലൈ എനിലോ എന്‍ചെയ്കേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 7. തിരുന്താല്‍ അമര്‍ന്താര്‍ തിരുപ്പുലിയൂര്‍ച് ചിറ്റം പലത്തില്‍ തിരുനടംചെയ്
  മരുന്താര്‍ ഒറ്റി വാണര്‍ഇന്‍നും വന്താര്‍ അല്‍ലര്‍ നാന്‍പോയ്എന്‍
  അരുന്താഴ് വകല അരുള്‍വീരെന്‍ റാലും ഒന്‍റും അറിയാര്‍പോല്‍
  ഇരുന്താല്‍ അംമാ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 8. അചൈയാ തമര്‍ന്തും അണ്‍ടമെലാം അചൈയപ് പുലിയൂര്‍ അംപലത്തേ
  നചൈയാ നടിക്കും നാതര്‍ഒറ്റി നാട്ടാര്‍ ഇന്‍നും നണ്‍ണിലര്‍നാന്‍
  ഇചൈയാല്‍ ചെന്‍റിങ് കെന്‍നൈഅണൈ വീര്‍എന്‍ റുരൈപ്പേന്‍ എനില്‍അതറ്കും
  ഇചൈയാര്‍ ആകില്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 9. മാറ്കാ തലിക്കും മലര്‍അടിയാര്‍ മാചറ് റിലങ്കും മണിഅനൈയാര്‍
  ചേറ്കാ തലിക്കും വയല്‍വളഞ്ചൂഴ് തിരുവാഴ് ഒറ്റിത് തേവര്‍അവര്‍
  പാറ്കാ തലിത്തുച് ചെന്‍റാലും പാവി അടിനീ യാന്‍അണൈതറ്
  കേറ്കായ് എന്‍റാല്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.
 • 10. മാഴൈ മലൈയൈച് ചിലൈയാക വളൈത്താര്‍ അന്‍പര്‍ തമൈവരുത്തും
  ഊഴൈ അഴിപ്പാര്‍ തിരുഒറ്റി ഊരാര്‍ ഇന്‍നും ഉറ്റിലര്‍എന്‍
  പാഴൈ അകറ്റ നാന്‍ചെലിനും പാരാ തിരുന്താല്‍ പൈങ്കൊടിയേ
  ഏഴൈ അടിനാന്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈ മടവാര്‍ ഇകഴാരോ.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரகம்

No audios found!