திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
āṟṟā virakam
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

019. kātal māṭsi
kātal māṭsi

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. tiṭaṉāṉ maṟaiyār tiruoṟṟit tiyākar avartam pavaṉitaṉai
  maṭaṉā makaṉṟu kāṇavantāl malarkkai vaḷaika ḷiṉaikkavarntu
  paṭaṉā kaṇiyar namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  uṭaṉā ōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 2. takka vaḷañsēr oṟṟiyilvāḻ tampi rāṉār pavaṉitaṉait
  tukkam akaṉṟu kāṇavantāl tukilaik kavarntu tuṇivukoṇṭē
  pakka maruvum namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  okka ōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 3. tāyāy aḷikkun tiruoṟṟit talattār tamatu pavaṉitaṉai
  māyā nalattil kāṇavantāl maruvum namatu maṉaṅkavarntu
  pāyā viraivil namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  ōyā tōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 4. nilavār saṭaiyār tiruoṟṟi niruttar pavaṉi taṉaikkāṇa
  nalavā taraviṉ vantuniṉṟāl naṅkāy eṉatu nāṇkavarntu
  palavā taravāl namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  ulavā tōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 5. nāṭār vaḷaṅkoḷ oṟṟinakar nātar pavaṉi taṉaikkāṇa
  nīṭā saiyiṉāl vantuvantu niṉṟāl namatu niṟaikavarntu
  pāṭār valarām namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  ōṭā tōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 6. aḻiyā vaḷattār tiruoṟṟi aiyar pavaṉi taṉaikkāṇa
  iḻiyā makiḻvi ṉoṭumvantāl eṉṉē peṇṇē eḻilkavarntu
  paḻiyā eḻiliṉ namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  oḻiyā tōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 7. tiraiyār ōtai oṟṟiyilvāḻ tiyāka ravartam pavaṉitaṉaik
  karaiyā makiḻviṟ kāṇavantāl kaṟpiṉ nalattaik kavarntukoṇṭu
  paraiyā tarikka namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  uraiyā tōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 8. kaṭukkā talittār tiruoṟṟik kāḷai avartam pavaṉitaṉai
  viṭukkā makiḻviṟ kāṇavantāl viriyum namatu viṉaikavarntu
  paṭukkā matippiṉ namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  uṭukkā tōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 9. tillai uṭaiyār tiruoṟṟit tiyākar avar pavaṉitaṉaik
  kallai urukkik kāṇavantāl karaṇam namatu karantiravi
  pallai iṟuttār namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  ollai ōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.
 • 10. maṭaiyār vāḷai vayaloṟṟi vaḷḷal pavaṉi taṉaikkāṇa
  aṭaiyā makiḻvi ṉoṭumvantāl ammā namatu viṭayamelām
  paṭaiyāṟ kavarntu namaittirumpip pārā tōṭu kiṉṟārnām
  uṭaiyā tōṭi ṉālumavar ōṭṭam piṭikka oṇṇātē.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!