திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
kātal māṭsi
kātal māṭsi
Third Thirumurai

018. āṟṟā virakam
āṟṟā virakam

  tōḻiyoṭu kūṟal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. ōṇam uṭaiyāṉ toḻutēttum oṟṟi nakarvāḻ uttamarpāl
  māṇa valiyach seṉṟeṉṉai maruvi aṇaivīr eṉṟēnāṉ
  nāṇam viṭuttu naviṉṟālum nāmār nīyār eṉpārēl
  ēṇa viḻiyāy eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 2. kātam maṇakkuṅ kaṭimalarppūṅ kāvār oṟṟik kaṇnutalār
  pōtam maṇakkum puṉitaravar poṉṉam puyattaip puṇarēṉēl
  sītam maṇakkuṅ kuḻalāyeṉ sintai mayaṅkit tiyaṅkumaṭi
  ētam maṇakkum eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 3. paṇṇār moḻiyār urukkāṭṭum paṇaisūḻ oṟṟip patiyiṉareṉ
  kaṇṇār maṇipōṉ ṟeṉuyiril kalantu vāḻum kaḷvaravar
  naṇṇār iṉṉum tiruaṉaiyāy nāṉseṉ ṟiṭiṉum nalamaruḷa
  eṇṇār āyiṉ eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 4. ūreṉ ṟuṭaiyīr oṟṟitaṉai ulaka muṭaiyīr eṉṉaiaṇai
  vīreṉ ṟavarmuṉ palaraṟiya veṭkam viṭuttuk kēṭṭālum
  sēreṉ ṟuraittāl aṉṟiavar sirittut tiruvāy malarnteṉainī
  yāreṉ ṟuraittāl eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 5. sōmaṉ nilavun tūychsaṭaiyār solliṟ kalanta suvaiyāṉār
  sēmam nilavun tiruoṟṟit tēvar iṉṉum sērntilarnāṉ
  tāmam aruḷvīr eṉkiṉumit taruṇat tisaiyā teṉpārēl
  ēma mulaiyāy eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 6. villai malaiyāyk kaikkoṇṭār viṭañsūḻ kaṇṭar viripoḻilsūḻ
  tillai nakarār oṟṟiyuḷār sērntār allar nāṉavarpāl
  ollai aṭaintu niṉṟālum uṉṉai aṇaital orupōtum
  illai eṉilō eṉseykēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 7. tiruntāl amarntār tiruppuliyūrch siṟṟam palattil tirunaṭamsey
  maruntār oṟṟi vāṇariṉṉum vantār allar nāṉpōyeṉ
  aruntāḻ vakala aruḷvīreṉ ṟālum oṉṟum aṟiyārpōl
  iruntāl ammā eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 8. asaiyā tamarntum aṇṭamelām asaiyap puliyūr ampalattē
  nasaiyā naṭikkum nātaroṟṟi nāṭṭār iṉṉum naṇṇilarnāṉ
  isaiyāl seṉṟiṅ keṉṉaiaṇai vīreṉ ṟuraippēṉ eṉilataṟkum
  isaiyār ākil eṉseykēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 9. māṟkā talikkum malaraṭiyār māsaṟ ṟilaṅkum maṇiaṉaiyār
  sēṟkā talikkum vayalvaḷañsūḻ tiruvāḻ oṟṟit tēvaravar
  pāṟkā talittuch seṉṟālum pāvi aṭinī yāṉaṇaitaṟ
  kēṟkāy eṉṟāl eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.
 • 10. māḻai malaiyaich silaiyāka vaḷaittār aṉpar tamaivaruttum
  ūḻai aḻippār tiruoṟṟi ūrār iṉṉum uṟṟilareṉ
  pāḻai akaṟṟa nāṉseliṉum pārā tiruntāl paiṅkoṭiyē
  ēḻai aṭināṉ eṉseyvēṉ eṉṉai maṭavār ikaḻārō.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரகம்

No audios found!