திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಱೆೞುತ್ ತುಣ್ಮೈ
āṟeḻut tuṇmai
ಪಣಿತ್ತಿಱಂ ವೇಟ್ಟಲ್
paṇittiṟam vēṭṭal
Fifth Thirumurai

017. ಪೋಕ್ ಕುರೈಯೀಟು
pōk kuraiyīṭu

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಱ್ಕಿ ಲೇನ್ಉನ ತರುಟ್ಪೆಯರ್ ಆಂಕುಕ ಕಂದಎನ್ ಪವೈನಾಳುಂ
  ನಿಱ್ಕಿ ಲೇನ್ಉನ ತಾಕಮ ನೆಱಿತನಿಲ್ ನೀಸನೇನ್ ಉಯ್ವೇನೋ
  ಸೊಱ್ಕಿ ಲೇಸಮಿಲ್ ಅಟಿಯವರ್ ಅನ್ಪಿನುಳ್ ತೋಯ್ತರು ಪಸುಂದೇನೇ
  ಅಱ್ಕಿ ಲೇರ್ತರುಂ ತಣಿಕೈಆರ್ ಅೞುತಮೇ ಆನಂದ ಅರುಟ್ಕುನ್ಱೇ.
 • 2. ಪಾವ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಪಾವಿಯೇನ್ ಸೆಯ್ತಿಟುಂ ಪಣ್ಪಿಲಾಪ್ ಪಿೞೈನೋಕ್ಕಿತ್
  ತೇವ ರೀರ್ಮನ ತಿರಕ್ಕಮುಱ್ ಱೇಅರುಳ್ ಸೆಯ್ತಿಟಾ ತಿರುಪ್ಪೀರೇಲ್
  ಕಾವ ಲಾಕಿಯ ಕಟುಂಪಿಣಿತ್ ತುಯರಂಇಕ್ ಕಟೈಯನೇನ್ ತನಕ್ಕಿನ್ನುಂ
  ಯಾವ ತಾಕುಮೋ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೋ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೋ ಇಯಲುಂವೇಲ್ ಕರತ್ತೀರೇ.
 • 3. ಸೇವಿ ಯಾತಎನ್ ಪಿೞೈಕಳೈ ಎನ್ನುಳೇ ಸಿಱಿತಱಿ ತರುಂಪೋತೋ
  ಪಾವಿ ಯೇನ್ಮನಂ ಪಕೀಲೆನ ವೆತುಂಪಿಯುಳ್ ಪತೈತ್ತಿಟಕ್ ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಆವಿ ಯೇಅರುಳ್ ಅಮುತಮೇ ನಿನ್ತಿರು ವರುಳ್ತನಕ್ ಕೆನ್ನಾಮೋ
  ಪೂವಿಲ್ ನಾಯಕನ್ ಪೋಱ್ಱಿಟುಂ ತಣಿಕೈಯಂ ಪೊರುಪ್ಪಮರ್ನ್ ತಿಟುವಾೞ್ವೇ.
 • 4. ತುನ್ಪಿ ನಾಲ್ಅಕಂ ವೆತುಂಪಿನೈನ್ ತಯರ್ಂದುನಿನ್ ತುಣೈಅಟಿ ಮಲರ್ಏತ್ತುಂ
  ಅನ್ಪಿ ಲಾತಇಪ್ ಪಾವಿಯೇನ್ ಸೆಯ್ಪಿೞೈ ಅನೈತ್ತೈಯುಂ ಪೊಱುಪ್ಪಾಯೇಲ್
  ವನ್ಪಿ ಲಾತನಿನ್ ಅಟಿಯವರ್ ತಂತಿರು ಮನತ್ತಿನುಕ್ ಕೆನ್ನಾಮೋ
  ಇನ್ಪಿ ನಾಲ್ಸುರರ್ ಪೋಱ್ಱಿಟುಂ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಇಱೈವನೇ ಎಂಮಾನೇ.
 • 5. ಎನ್ಸೆಯ್ ಕೇನ್ಇನುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಕಾಣ್ಕಿಲೇನ್ ಎಟುಕ್ಕರುಂ ತುಯರ್ಉಣ್ಟೇನ್
  ಕನ್ಸೆಯ್ ಪೇಯ್ಮನಕ್ ಕಟೈಯನೇನ್ ಎನ್ನಿನುಂ ಕಾಪ್ಪತುನ್ ಕಟನ್ಅನ್ಱೋ
  ಪೊನ್ಸೆಯ್ ಕುನ್ಱಮೇ ಪೂರಣ ಞಾನಮೇ ಪುರಾತನಪ್ ಪೊರುಳ್ವೈಪ್ಪೇ
  ಮನ್ಸೆಯ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಿಳಕ್ಕಮೇ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ವಳ್ಳಲೇ ಮಯಿಲೋನೇ.
 • 6. ಮಣ್ಣಿಲ್ ನಣ್ಣಿಯ ವಞ್ಸಕರ್ ಪಾಲ್ಕೊಟು ವಯಿಱ್ಱಿನಾಲ್ ಅಲೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ್
  ಕಣ್ಣಿಲ್ ನಣ್ಣರುಂ ಕಾಟ್ಸಿಯೇ ನಿನ್ತಿರುಕ್ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ಣೋಕ್ ಕರುಳ್ನೋಕ್ಕಿ
  ಎಣ್ಣಿ ಎಣ್ಣಿನೆಞ್ ಸೞಿಂದುಕಣ್ಣೀರ್ಕೊಳುಂ ಏೞೈಯೇನ್ ತನಕ್ಕಿನ್ನುಂ
  ಪುಣ್ಣಿಲ್ ನಣ್ಣಿಯ ವೇಲ್ಎನತ್ ತುಯರ್ಉಱಿಲ್ ಪುಲೈಯನ್ಎನ್ ಸೆಯ್ಕೇನೇ.
 • 7. ಮಲಙ್ಕಿ ವಞ್ಸಕರ್ ಮಾಟ್ಟಿರನ್ ತೈಯಕೋ ವರುಂದಿನೆಞ್ ಸಯರ್ವುಱ್ಱೇ
  ಕಲಙ್ಕಿ ನಿನ್ತಿರುಕ್ ಕರುಣೈಯೈ ವಿೞೈಯುಂಎನ್ ಕಣ್ಅರುಳ್ ಸೆಯ್ಯಾಯೋ
  ಇಲಙ್ಕಿ ಎಙ್ಕಣುಂ ನಿಱೈಂದರುಳ್ ಇನ್ಪಮೇ ಎಂದೈಯೇ ಎಂದಾಯೇ
  ನಲಙ್ಕಿ ಳರ್ಂದಿಟುಂ ತಣಿಕೈಯಂ ಪತಿಯಮರ್ ನಾಯಕ ಮಣಿಕ್ಕುನ್ಱೇ.
 • 8. ಸೈವ ನಾಯಕ ಸಂಪಂದನ್ ಆಕಿಯ ತಮಿೞ್ಅರುಟ್ ಕುನ್ಱೇಎನ್
  ತೆಯ್ವ ಮೇನಿನೈ ಅನ್ಱಿಓರ್ ತುಣೈಯಿಲೇನ್ ತಿರುವರುಳ್ ಅಱಿಯಾತೋ
  ವೈವ ತೇಕೊಳುಂ ವಞ್ಸಕರ್ ತಂಇಟೈ ವರುಂದಿನೆಞ್ ಸೞಿಕಿನ್ಱೇನ್
  ಸೆಯ್ವ ತೋರ್ಕಿಲೇನ್ ಕೈವಿಟಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ತೆಳಿವಿಲಾಸ್ ಸಿಱಿಯೇನೇ.
 • 9. ವಾೞ್ವಿಲ್ ಆಂಸಿಱು ಕಳಿಪ್ಪಿನಾಲ್ ಉನ್ಱನೈ ಮಱಂದಿಱು ಮಾಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ತಾೞ್ವಿ ಲೇಸಿಱಿ ತೆಣ್ಣಿನೊನ್ ತಯರ್ವನ್ಎನ್ ತನ್ಮೈನನ್ ಱರುಳಾಳಾ
  ಕೇೞ್ವಿ ಮೇವಿಯ ಅಟಿಯವರ್ ಮಕಿೞ್ವುಱಕ್ ಕಿಟೈತ್ತರುಳ್ ಪೆರುವಾೞ್ವೇ
  ವೇೞ್ವಿ8 ಓಙ್ಕಿಯ ತಣಿಕೈಮಾ ಮಲೈತನಿಲ್ ವಿಳಙ್ಕಿವೀಱ್ ಱಿರುಪ್ಪೋನೇ.
 • 10. ಎನ್ಱುಂ ಮಾತರ್ಮೇಲ್ ಇಸ್ಸೈವೈತ್ ತುನ್ಱನೈ ಎಣ್ಣುವೇನ್ ತುಯರುಱ್ಱಾಲ್
  ಕನ್ಱು ನೆಞ್ಸಕಕ್ ಕಳ್ವನೇನ್ ಅನ್ಪಿನೈಕ್ ಕರುತ್ತಿಟೈ ಎಣಿಲ್ಸಾಲ
  ನನ್ಱು ನನ್ಱೆನಕ್ ಕೆವ್ವಣಂ ಪೊನ್ಅರುಳ್ ನಲ್ಕುವೈ ಅಱಿಕಿಲ್ಲೇನ್
  ತುನ್ಱು ಮಾತವರ್ ಪೋಱ್ಱಿಟುಂ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸೋತಿಯೇ ಸುಕವಾೞ್ವೇ.

  • 8. ಕೇೞ್ವಿ ವೇೞ್ವಿ ಎನ್ಪನ ಎತುಕೈ ನೋಕ್ಕಿತ್ ತಿರಿತ್ತವಾಱು. ತೊ.ವೇ.

போக் குரையீடு // போக் குரையீடு