திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವೇಟ್ಕೈ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
vēṭkai viṇṇappam
ಪೋಕ್ ಕುರೈಯೀಟು
pōk kuraiyīṭu
Fifth Thirumurai

016. ಆಱೆೞುತ್ ತುಣ್ಮೈ
āṟeḻut tuṇmai

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೆರುಮೈ ನಿತಿಯೇ ಮಾಲ್ವಿಟೈಕೊಳ್ ಪೆಂಮಾನ್ ವರುಂದಿಪ್ ಪೆಱುಂಪೇಱೇ
  ಅರುಮೈ ಮಣಿಯೇ ತಣಿಕೈಮಲೈ ಅಮುತೇ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಒರುಮೈ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಇರುಮೈ ವಳನುಂ ಎಯ್ತುಂಇಟರ್ ಎನ್ಪ ತೊನ್ಱುಂ ಎಯ್ತಾತೇ.
 • 2. ಎಯ್ತಱ್ ಕರಿಯ ಅರುಟ್ಸುಟರೇ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲ ಇಱೈಯೋನೇ
  ಸೆಯ್ತಱ್ ಕರಿಯ ವಳತ್ತಣಿಕೈತ್ ತೇವೇ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಉಯ್ತಱ್ ಪೊರುಟ್ಟಿಙ್ ಕುಸ್ಸರಿತ್ತೇ ಉಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ವೈತಱ್ ಕಿಲ್ಲಾಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿವರುಂ ವನ್ಕಣ್ ಒನ್ಱುಂ ವಾರಾತೇ.
 • 3. ವಾರಾ ಇರುಂದ ಅಟಿಯವರ್ತಂ ಮನತ್ತಿಲ್ ಒಳಿರುಂ ಮಾಮಣಿಯೇ
  ಆರಾ ಅಮುತೇ ತಣಿಕೈಮಲೈ ಅರಸೇ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಓರಾ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಏರಾರ್ ಸೆಲ್ವಪ್ ಪೆರುಕ್ಕಿಕವಾ ಇಟುಂಪೈ ಒನ್ಱುಂ ಇಕಂದಿಟುಮೇ.
 • 4. ಇಕವಾ ಅಟಿಯರ್ ಮನತ್ತೂಱುಂ ಇನ್ಪಸ್ ಸುವೈಯೇ ಎಂಮಾನೇ
  ಅಕವಾ ಮಯಿಲ್ಊರ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಅರಸೇ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಉಕವಾ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಸುಕವಾೞ್ ವಿನ್ಪಂ ಅತುತುನ್ನುಂ ತುನ್ಪಂ ಒನ್ಱುಂ ತುನ್ನಾತೇ.
 • 5. ತುನ್ನುಂ ಮಱೈಯಿನ್ ಮುಟಿವಿಲ್ಒಳಿರ್ ತೂಯ ವಿಳಕ್ಕೇ ಸುಕಪ್ಪೆರುಕ್ಕೇ
  ಅನ್ನೈ ಅನೈಯಾಯ್ ತಣಿಕೈಮಲೈ ಅಣ್ಣಾ ಉನ್ಱೆನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಉನ್ನಿ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಸೆನ್ನಿ ಅಣಿಯಾಯ್ ಅಟಿಸೇರುಂ ತೀಮೈ ಒನ್ಱುಂ ಸೇರಾತೇ.
 • 6. ಸೇರುಂ ಮುಕ್ಕಣ್ ಕನಿಕನಿಂದ ತೇನೇ ಞಾನಸ್ ಸೆೞುಮಣಿಯೇ
  ಯಾರುಂ ಪುಕೞುಂ ತಣಿಕೈಎಮ ತನ್ಪೇ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಓರುಂ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಪಾರುಂ ವಿಸುಂಪುಂ ಪತಞ್ಸಾರುಂ ಪೞಙ್ಕಣ್ ಒನ್ಱುಂ ಸಾರಾತೇ.
 • 7. ಸಾರ್ಂದ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಅಳಿಕ್ಕುಂ ತರುಮಕ್ ಕಟಲೇ ತಱ್ಪರಮೇ
  ವಾರ್ಂದ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಮಣಿಯೇ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಓರ್ಂದು ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಆರ್ಂದ ಞಾನಂ ಉಱುಂಅೞಿಯಾ ಅಲಕ್ಕಣ್ ಒನ್ಱುಂ ಅೞಿಂದಿಟುಮೇ.
 • 8. ಅೞಿಯಾಪ್ ಪೊರುಳೇ ಎನ್ಉಯಿರೇ ಅಯಿಲ್ಸೆಙ್ ಕರಙ್ಕೊಳ್ ಐಯಾವೇ
  ಕೞಿಯಾಪ್ ಪುಕೞ್ಸೇರ್ ತಣಿಕೈಅಮರ್ ಕಂದಾ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಒೞಿಯಾ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಪೞಿಯಾ ಇನ್ಪಂ ಅತುಪತಿಯುಂ ಪನಿಮೈ ಒನ್ಱುಂ ಪತಿಯಾತೇ.
 • 9. ಪತಿಯೇ ಎಙ್ಕುಂ ನಿಱೈಂದರುಳುಂ ಪರಮ ಸುಕಮೇ ಪರಞ್ಸುಟರೇ
  ಕತಿಯೇ ಅಳಿಕ್ಕುಂ ತಣಿಕೈಅಮರ್ ಕಟಂಪಾ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಉತಿಯೇರ್ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ತುತಿಏರ್ ನಿನತು ಪತಂದೋನ್ಱುಂ ತುನ್ಪಂ ಒನ್ಱುಂ ತೋನ್ಱಾತೇ.
 • 10. ತೋನ್ಱಾ ಞಾನಸ್ ಸಿನ್ಮಯಮೇ ತೂಯ ಸುಕಮೇ ಸುಯಞ್ಸುಟರೇ
  ಆನ್ಱಾರ್ ಪುಕೞುಂ ತಣಿಕೈಮಲೈ ಅರಸೇ ಉನ್ಱನ್ ಆಱೆೞುತ್ತೈ
  ಊನ್ಱಾ ಮನತ್ತಿನ್ ಉಸ್ಸರಿತ್ತಿಙ್ ಕುಯರ್ಂದ ತಿರುವೆಣ್ಣೀಱಿಟ್ಟಾಲ್
  ಈನ್ಱಾಳ್ ನಿಕರುಂ ಅರುಳ್ಅಟೈಯುಂ ಇಟುಕ್ಕಣ್ ಒನ್ಱುಂ ಅಟೈಯಾತೇ.

ஆறெழுத் துண்மை // ஆறெழுத் துண்மை