திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वटिवुटै माणिक्क मालै
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

008. इङ्कित मालै
iṅkita mālai

  कलैमकळ् वाऴ्त्तु
  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अऩ्पर्पाल् नीङ्काऎऩ् अम्मैये तामरैमेऱ्
  पॊऩ्पॊरुवु मेऩि अयऩ्पूविऩ्-मऩ्पॆरिय
  वाक्किऱैवि निऩ्ताळ् मलर्स्सरणम् पोन्देऩैक्
  काक्कक् कटऩुऩक्के काण्.
 • काप्पु
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 2. ऒरुमा मुकऩै यॊरुमावै यूर्वा कऩमा युऱनोक्कित्
  तिरुमाऩ् मुतलोर् सिऱुमैयॆलान् तीर्त्तॆम् मिरुकण् मणियाकिक्
  करुमा लकऱ्ऱुङ् कणपतियाङ् कटवु ळटियुङ् कळित्तवर्पिऩ्
  वरुमा करुणैक् कटऱ्कुमर वळ्ळ लटियुम् वणङ्कुवाम्.
 • पाटाण् तिणै
  कटवुण्माट्टु माऩिटप् पॆण्टिर् नयन्द पक्कम्
  (विऩा उत्तरम्)
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 3. तिरुवार् कमलत् तटम्पणैसूऴ् सॆल्वप् पॆरुञ्सी रॊऱ्ऱियिल्वाऴ्
  मरुवार् कॊऩ्ऱैस् सटैमुटिकॊळ् वळ्ळ लिवर्क्कुप् पलिकॊटुना
  ऩॊरुवा तटैन्दे ऩिऩिनमक्किङ् कुतव वरुन्दो ऱुऩ्मुलैमे
  लिरुवा रिटुनी यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 4. तण्णार् मलरै मतिनतियैत् ताङ्कुञ् सटैया रिवर्तमैना
  ऩण्णा लॊऱ्ऱि यिरुन्दवरे यैय रेनीर् यारॆऩ्ऱे
  ऩण्णा रिटत्तु मम्पलत्तु नटवा तवर्ना मॆऩ्ऱुसॊलि
  यॆण्णा तरुके वरुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 5. पिट्टि ऩतिमण् सुमन्दवॊऱ्ऱिप् पिस्सैत् तेव रिवर्तमैनाऩ्
  ऱट्टिऩ् मलर्क्कै यिटत्तॆतुवो तऩत्तैप् पिटियु मॆऩ्ऱुरैत्तेऩ्
  मट्टि ऩॊरुमूऩ् ऱुटऩेऴु मत्तर् तलैयी तॆऩ्ऱुसॊलि
  यॆट्टि मुलैयैप् पिटिक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 6. मटैयिऱ् कयल्पा यॊऱ्ऱिनकर् वळ्ळ लाकु मिवर्तमैना
  ऩटैयिऱ् कऩिवाऱ् पणियॆऩ्ऱे यरुळी रुरियी रुटैयॆऩ्ऱेऩ्
  कटैयिऱ् पटुमोर् पणियॆऩ्ऱे करुति युरैत्ते मॆऩ्ऱुरैत्तॆऩ्
  ऩिटैयिऱ् कलैयै युरिकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 7. मऩ्ऱऩ् मणक्कु मॊऱ्ऱिनकर् वाण राकु मिवर्तमैना
  ऩिऩ्ऱऩ् पॊटुङ्कै येन्दऩत्तै येऱ्ऱोर् कलत्तिऱ् कॊळुमॆऩ्ऱे
  ऩऩ्ऱऩ् पुटैया यॆण्कलत्ति ऩाङ्कॊण् टिटुवे मॆऩ्ऱुसॊलि
  यॆऩ्ऱऩ् मुलैयैत् तॊटुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 8. कोमाऱ् करुळुन् तिरुवॊऱ्ऱिक् कोयि लुटैया रिवरैमत
  मामाऱ् ऱियनी रेकलवि मकिऴ्न्दिऩ् ऱटियेऩ् मऩैयिऩिटैत्
  तामाऱ् ऱिटक्कॊण् टेकुमॆऩ्ऱेऩ् ऱावॆऩ् ऱार्तन् तालॆऩ्ऩै
  येमाऱ् ऱिऩैये यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 9. अम्मा लयऩुङ् काण्परियीर्क् कमरुम् पतिताऩ् यातॆऩ्ऱे
  ऩिम्मा लुटैया यॊऱ्ऱुतऱ्को रॆस्स मतुकण् टऱियॆऩ्ऱार्
  सॆम्मा लिः¤तॊऩ् ऱॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् ऱिरुवे पुरिमेऱ् सेर्किऩ्ऱ
  वॆम्माऩ् मऱ्ऱॊऩ् ऱॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 10. कण्कळ् कळिप्प वीण्टुनिऱ्कुङ् कळ्व रिवरू रॊऱ्ऱियताम्
  पण्क ळियऩ्ऱ तिरुवायाऱ् पलिता वॆऩ्ऱार् कॊटुवन्देऩ्
  पॆण्क टरली तऩ्ऱॆऩ्ऱार् पेसप् पलिया तॆऩ्ऱेऩिऩ्
  ऩॆण्कण् पलित्त तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 11. आरा मकिऴ्वु तरुमॊरुपे रऴक रिवरू रॊऱ्ऱियता
  नेराय् विरुन्दुण् टोवॆऩ्ऱार् नीर्ताऩ् वेऱिङ् किलैयॆऩ्ऱेऩ्
  वारार् मुलैयाय् वायमुतु मलर्क्कै यमुतु मऩैयमुतु
  मेरा युळवे यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 12. अटुत्तार्क् करुळु मॊऱ्ऱिनक रैय रिवर्ता मिकत्ताकङ्
  कटुत्ता मॆऩ्ऱार् कटितटनीर् कण्टी रैयङ् कॊळुमॆऩ्ऱेऩ्
  कॊटुत्ताय् कण्ट तिलैयैयङ् कॊळ्ळु मिटञ्सूऴ्न् तिटुङ्कलैयै
  यॆटुत्ताऱ् काण्पे मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 13. इन्दा रितऴि यिलङ्कुसटै येन्द लिवरू रॊऱ्ऱियताम्
  वन्दार् पॆण्णे यमुतॆऩ्ऱार् वरैयिऩ् सुतैयिङ् कुण्टॆऩ्ऱे
  ऩन्दार् कुऴलाय् पसिक्किऩुम्पॆण् णासै विटुमो वमुतिऩ्ऱे
  लॆन्दा रन्दा वॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 14. तऩ्ऩन् तऩिया यिङ्कुनिऱ्कुञ् सामि यिवरू रॊऱ्ऱियता
  मऩ्ऩन् तरुवी रॆऩ्ऱार्ना ऩऴैत्ते ऩिऩ्ऩै यऩ्ऩमिट
  मुऩ्ऩम् पसिपो यिऱ्ऱॆऩ्ऱार् मुऩ्ऩिऩ् ऱकऩ्ऱे ऩिव्वऩ्ऩ
  मिऩ्ऩन् तरुवा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 15. माऱा वऴको टिङ्कुनिऱ्कुम् वळ्ळ लिवरू रॊऱ्ऱियताम्
  वीऱा मुणवी यॆऩ्ऱार्नीर् मेवा वुणविङ् कुण्टॆऩ्ऱेऩ्
  कूऱा मकिऴ्वे कॊटुवॆऩ्ऱार् कॊटुत्ता लितुता ऩऩ्ऱॆऩ्ऱे
  येऱा वऴक्कुत् तॊटुक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 16. वण्मै युटैयार् तिरुवॊऱ्ऱि वाण रिवर्ताम् पलियॆऩ्ऱा
  रुण्मै यऱिवीर् पलियॆण्मै युणर्कि लीरॆऩ् ऩुऴैयॆऩ्ऱेऩ्
  पॆण्मै सिऱन्दाय् निऩ्मऩैयिऱ् पेसुम् पलिक्कॆऩ् ऱटैन्दतुना
  मॆण्मै युणर्न्दे यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 17. तिरुवै यळिक्कुन् तिरुवॊऱ्ऱित् तेव रीर्क्कॆऩ् विऴैवॆऩ्ऱेऩ्
  वॆरुव लुऩतु पॆयरिटैयोर् मॆय्नीक् कियनिऩ् मुकमॆऩ्ऱार्
  तरुव लतऩै वॆळिप्पटैयाऱ् साऱ्ऱु मॆऩ्ऱेऩ् साऱ्ऱुवऩे
  लिरुवै मटवा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 18. मुन्दै मऱैयोऩ् पुकऴॊऱ्ऱि मुतल्व रिवर्तम् मुकनोक्किक्
  कन्दै युटैयी रॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् कऴिया वुऩ्ऱऩ् मॊऴियाले
  यिन्दु मुकत्ता यॆमक्कॊऩ्ऱे यिरुनाऩ् कुऩक्कुक् कन्दैयुळ
  तिन्द वियप्पॆऩ् ऩॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 19. तुऩ्ऩ लुटैया रिवर्तमैनीर् तुऩ्ऩुम् पतिताऩ् यातॆऩ्ऱे
  ऩॆऩ्ऩ लिरवि लॆमैत्तॆळिवा ऩिऩ्ऱ निऩतु पॆयरॆऩ्ऱा
  रुऩ्ऩ लुऱुवीर् वॆळिप्पटवी तुरैप्पी रॆऩ्ऱे ऩुरैप्पेऩे
  लिऩ्ऩ लटैवा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 20. सिमैक्कॊळ् सूलत् तिरुमलर्क्कैत् तेवर् नीरॆङ् किरुन्दतॆऩ्ऱे
  ऩॆमैक्कण् टळविऩ् मातेनी यिरुन्द तॆऩया मिरुन्दतॆऩ्ऱा
  रमैक्कु मॊऴियिङ् कितमॆऩ्ऱे ऩामुऩ् मॊऴियिङ् कितमऩ्ऱो
  विमैक्कु मिऴैया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 21. नटङ्कॊळ् पतत्तीर् तिरुवॊऱ्ऱि नङ्कळ् पॆरुमा ऩीरऩ्ऱो
  तिटङ्कॊळ् पुकऴ्क्कस् सूरिटञ्सेर्न् तीरॆऩ् ऱेऩिऩ् ऩटुनोक्काक्
  कुटञ्सेर्न् ततुमाङ् कः¤तॆऩ्ऱार् कुटम्या तॆऩ्ऱे ऩः¤तऱितऱ्
  किटङ्कर् नटुनीक् कॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 22. सङ्क मरुवु मॊऱ्ऱियुळीर् सटैमे लिरुन्द तॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  मङ्कै निऩतु मुऩ्परुव मरुवु मुतऩीत् तिरुन्दतॆऩ्ऱार्
  कङ्कै यिरुन्द तेयॆऩ्ऱेऩ् कमलै यऩैयाय् कऴुक्कटैयु
  मॆङ्कै यिरुन्द तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 23. तुतिसे रॊऱ्ऱि वळर्तरुम तुरैये नीर्मुऩ् ऩाटलुऱुम्
  पतिया तॆऩ्ऱे ऩम्पॆयर्मुऱ् पकरी रॆऴुत्तैप् पऱित्ततॆऩ्ऱार्
  नितिसेर्न् तिटुमप् पॆयर्यातु निकऴ्त्तु मॆऩ्ऱे ऩीयिट्ट
  तॆतुवो वतुका णॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 24. उटऱ्कस् सुयिरा मॊऱ्ऱियुळी रुमतु तिरुप्पेर् यातॆऩ्ऱेऩ्
  कुटक्कुस् सिवन्द पॊऴुतिऩैमुऩ् कॊण्ट वण्ण रामॆऩ्ऱार्
  विटैक्कुक् करुत्ता वानीर्ताम् विळम्पऩ् मिकक्कऱ् ऱवरॆऩ्ऱे
  ऩिटक्कुप् पुकऩ्ऱा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 25. मणङ्के तकैवाऩ् सॆयुमॊऱ्ऱि वळ्ळलिवरै वल्विरैवेऩ्
  पिणङ्केञ् सिऱितु निल्लुमॆऩ्ऱेऩ् पिणङ्का विटिऩु नॆऩ्ऩलॆऩ
  वणङ्के निऩक्कॊऩ् ऱिऩिऱ्पाति यतिलोर् पाति याकुमितऱ्
  किणङ्केञ् सिऱितु मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 26. ऒऱ्ऱि नकरा रिवर्तमैनी रुवन्दे ऱुवतिङ्कि यातॆऩ्ऱेऩ्
  मऱ्ऱुऩ् परुवत् तॊरुपङ्के मटवा यॆऩ्ऱार् मऱैविटैयी
  तिऱ्ऱॆऩ् ऱऱितऱ् करितॆऩ्ऱे ऩॆम्मै यऱिवा रऩ्ऱियः¤
  तॆऱ्ऱॆऩ् ऱऱिवा रॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 27. कण्णिऩ् मणिपो लिङ्कुनिऱ्कुङ् कळ्व रिवरू रॊऱ्ऱियताम्
  पण्णिऩ् मॊऴियाय् निऩ्पालोर् पऱवैप् पॆयर्वेण् टिऩम्पटैत्ताऩ्
  मण्णिऩ् मिसैयोर् पऱवैयता वाऴ्वायॆऩ्ऱा रॆऩ्ऩॆऩ्ऱे
  ऩॆण्णि यऱिनी यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 28. सेटार् वळञ्सू ऴॊऱ्ऱिनकर् सॆल्वप् पॆरुमा ऩिवर्तमैना
  ऩोटार् करत्ती रॆण्टोळ्क ळुटैयी रॆऩ्ऩॆऩ् ऱुरैत्तेऩी
  कोटा कोटि मुकनूऱु कोटा कोटिक् कळमॆऩ्ऩे
  यीटा युटैया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 29. तुरुमञ् सॆऴिक्कुम् पॊऴिलॊऱ्ऱित् तोऩ्ऱा लिङ्कु नीर्वन्द
  करुमञ् सॊलुमॆऩ् ऱेऩिवण्याङ् कटातऱ् कुऩ्पा लॆम्मुटैमैत्
  तरुमम् पॆऱक्कण् टामॆऩ्ऱार् तरुव लिरुन्दा लॆऩ्ऱेऩिल्
  लिरुमन् तरमो वॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 30. ऒरुकै मुकत्तोर्क् कैयरॆऩु मॊऱ्ऱित् तेव रिवर्तमैनाऩ्
  वरुकै युवन्दी रॆऩ्ऱऩैनीर् मरुवि यणैतल् वेण्टुमॆऩ्ऱेऩ्
  ऱरुकै युटऩे यकङ्कारन् तऩैयॆम् मटियार् तमैमयक्कै
  यिरुकै वळैसिन् तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 31. तिरुत्त मिकुञ्सी रॊऱ्ऱियिल्वाऴ् तेव रेयिङ् कॆतुवेण्टि
  वरुत्त मलर्क्का लुऱनटन्दु वन्दी रॆऩ्ऱेऩ् मातेनी
  यरुत्तन् तॆळिन्दे निरुवाण माकवुऩ्ऱ ऩकत्तरुट्क
  णिरुत्त वटैन्दे मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 32. वळञ्से रॊऱ्ऱि माणिक्क वण्ण राकु मिवर्तमैनाऩ्
  कुळञ्सेर्न् तिरुन्द तुमक्कॊरुकण् कोलस् सटैयी रऴकितॆऩ्ऱेऩ्
  कळञ्सेर् कुळत्ति ऩॆऴिऩ्मुलैक्कण् काण वोरैन् तुऩक्कऴकी
  तिळञ्सेल् विऴिया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 33. पलञ्से रॊऱ्ऱिप् पतियुटैयीर् पतिवे ऱुण्टो नुमक्कॆऩ्ऱे
  ऩुलञ्सेर् वॆण्पॊऩ् मलैयॆऩ्ऱा रुण्टो नीण्टमलैयॆऩ्ऱेऩ्
  वलञ्से रिटैत्तव् वरुवित्त मलैका णतऩिऩ् मम्मुतल्सॆऩ्
  ऱिलञ्सेर्न् ततुवु मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 34. वयला रॊऱ्ऱि वाणरिवर् वन्दार् निऩ्ऱार् वाय्तिऱवार्
  सॆयलार् विरल्कण् मुटक्कियटि सेर्त्ती रितऴ्कळ् विरिवित्तार्
  मयला रुळत्तो टॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् मऱित्तोर् विरला लॆऩ्ऩुटैय
  वियलार् वटिविऱ् सुट्टुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 35. पेर्वा ऴॊऱ्ऱि वाणरिवर् पेसा मौऩ योकियराय्स्
  सीर्वाऴ् नमतु मऩैयिऩिटैस् सेर्न्दार् विऴैवॆऩ् सॆप्पुमॆऩ्ऱे
  ऩोर्वा ऴटियुङ् कुऴलणियु मॊरुनल् विरलाऱ् सुट्टियुन्दम्
  मेर्वा ऴॊरुकै पार्क्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 36. पॆरुञ्सी रॊऱ्ऱि वाणरिवर् पेसा मौऩम् पिटित्तिङ्के
  विरिञ्सीर् तरनिऩ् ऱुटऩ्कीऴु मेलु नोक्कि विरैन्दार्याऩ्
  वरुञ्सी रुटैयीर् मणिवार्त्तै वकुक्क वॆऩ्ऱेऩ् मार्पिटैक्का
  ऴिरुञ्सीर् मणियैक् काट्टुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 37. वलन्दङ् कियसी रॊऱ्ऱिनकर् वळ्ळ लिवर्ताम् मौऩमॊटु
  कलन्दिङ् किरुन्द वण्टसत्तैक् काट्टि मूऩ्ऱु विरऩीट्टि
  नलन्दङ् कुऱप्पिऩ् ऩटुमुटक्कि नण्णु मिन्द नकत्तॊटुवा
  यिलन्दङ् करत्ताऱ् कुऱिक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 38. तेऩार् पॊऴिला रॊऱ्ऱियिल्वाऴ् तेव रिवर्वाय् तिऱवाराय्
  माऩार् करत्तोर् नकन्दॆरित्तु वाळा निऩ्ऱार् नीळार्वन्
  ताऩा रुळत्तो टियातॆऩ्ऱेऩ् ऱङ्कैत् तलत्तिऱ् ऱलैयैयटि
  येऩा टुऱवे काट्टुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 39. सॆस्सै यऴकर् तिरुवॊऱ्ऱित् तेव रिवर्वाय् तिऱवाराय्
  मॆस्सु मॊरुकाऱ् करन्दॊट्टु मीण्टु मिटऱ्ऱक् करम्वैत्तार्
  पिस्स रटिकेळ् वेण्टुवतु पेसी रॆऩ्ऱेऩ् ऱमैक्काट्टि
  यिस्सै यॆऩैयुङ् कुऱिक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 40. मऩ्ऱार् निलैयार् तिरुवॊऱ्ऱि वाण रिवर्ता मौऩमॊटु
  निऩ्ऱा रिरुकै यॊलियिसैत्तार् निमिर्न्दार् तविसि ऩिलैकुऱैत्तार्
  नऩ्ऱा रमुतु सिऱितुमिऴ्न्दार् नटित्ता रियावु मैयमॆऩ्ऱे
  ऩिऩ्ऱा मरैक्कै येन्दुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 41. वारा विरुन्दाय् वळ्ळलिवर् वन्दार् मौऩ मॊटुनिऩ्ऱार्
  नीरा रॆङ्के यिरुप्पतॆऩ्ऱे ऩीण्ट सटैयैक् कुऱिप्पित्ता
  रूरा वैत्त तॆतुवॆऩ्ऱे ऩॊण्कै योटॆऩ् ऩिटत्तिऩिल्वैत्
  तेरार् करत्ताऱ् सुट्टुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 42. सॆङ्केऴ् कङ्कैस् सटैयार्वाय् तिऱवा राक वीण्टटैन्दा
  रॆङ्के यिरुन्दॆङ् कणैन्दतुका णॆङ्कळ् पॆरुमा ऩॆऩ्ऱेऩॆऩ्
  ऩङ्के ऴरुकि ऩकऩ्ऱुपो यङ्के यिऱैप्पो तमर्न्दॆऴुन्दे
  यिङ्के नटन्दु वरुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 43. कॊटैया रॊऱ्ऱि वाणरिवर् कूऱा मौऩ राकिनिऩ्ऱार्
  तॊटैया रितऴि मतिस्सटैयॆऩ् तुरैये विऴैवे तुमक्कॆऩ्ऱे
  ऩुटैयार् तुऩ्ऩऱ् कन्दैतऩै युऱ्ऱु नोक्कि नकैसॆय्ते
  यिटैयाक् कऴुमुट् काट्टुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 44. पॊऩ्ऩैक् कॊटुत्तुम् पुणर्वरिय पुऩित रिवरू रॊऱ्ऱियता
  मुऩ्ऩैत् तवत्ता लियाङ्काण मुऩ्ऩे निऩ्ऱार् मुकमलर्न्दु
  मिऩ्ऩिऱ् पॊलियुञ् सटैयीरॆऩ् वेण्टु मॆऩ्ऱे ऩुणस्सॆय्या
  ळिऩ्ऩस् सिऩङ्का णॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 45. वयलार् सोलै यॆऴिलॊऱ्ऱि वाण राकु मिवर्तमैनाऩ्
  सॆयला रटियर्क् करुळ्वीर्नुञ् सिरत्तु मुरत्तुन् तिकऴ्करत्तुम्
  वियलाय्क् कॊण्ट तॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् विळङ्कुम् पिनाक मवैमूऩ्ऱु
  मियलाऱ् काण्टि यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 46. पॊतुनिऩ् ऱरुळ्वी रॊऱ्ऱियुळीर् पूवुन् तियतॆऩ् विऴियॆऩ्ऱे
  ऩितुवॆऩ् ऱऱिना मेऱुकिऩ्ऱ तॆऩ्ऱा रेऱु किऩ्ऱतुता
  ऩॆतुवॆऩ् ऱुरैत्ते ऩॆतुनटुवो रॆऴुत्तिट् टऱिनी यॆऩ्ऱुसॊलि
  यॆतिर्निऩ् ऱुवन्दु नकैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 47. इट्टङ् कळित्त तॊऱ्ऱियुळी रीण्टिव् वेळै यॆवऩॆऩ्ऱेऩ्
  सुट्टुञ् सुतऩे यॆऩ्ऱार्नाऩ् सुट्टि यऱियस् सॊलुमॆऩ्ऱेऩ्
  पट्टुण् मरुङ्कुऱ् पावाय्नी परित्त तऩ्ऱे पारॆऩ्ऱे
  यॆट्टुङ् कळिप्पा लुरैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 48. पाऱ्ऱक् कणत्ता रिवर्काट्टु प् पळ्ळित् तलैव रॊऱ्ऱियिऩिऩ्
  ऱाऱ्ऱप् पसित्तु वन्दारा मऩ्ऩ मिटुमि ऩॆऩ्ऱुरैत्तेऩ्
  सोऱ्ऱुक् किळैत्तो मायिऩुम्याञ् सॊल्लुक् किळैयेङ् कीऴ्प्पळ्ळि
  येऱ्ऱुक् किटन्दा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 49. कुरुका रॊऱ्ऱि वाणर्पलि कॊळ्ळ वकैयुण् टोवॆऩ्ऱे
  ऩॊरुका लॆटुत्तीण् टुरैयॆऩ्ऱा रॊरुका लॆटुत्तुक्काट्टुमॆऩ्ऱेऩ्
  वरुका विरिप्पॊऩ् ऩम्पलत्ते वन्दाऱ् काट्टु किऩ्ऱाम्वी
  ऴिरुका लुटैया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 50. वेलै ञालम् पुकऴॊऱ्ऱि विळङ्कुन् तेव रणिकिऩ्ऱ
  मालै यातॆऩ् ऱेऩयऩ्माऩ् मालै यकऱ्ऱु मालैयॆऩ्ऱार्
  सोलै मलरऩ् ऱेयॆऩ्ऱेऩ् सोलै येनान् तॊटुप्पतॆऩ
  वेल मुऱुवल् पुरिकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 51. उयिरु ळुऱैवीर् तिरुवॊऱ्ऱि युटैयीर् नीरॆऩ् मेऱ्पिटित्त
  वयिर मतऩै विटुमॆऩ्ऱेऩ् वयिरि यलनी मातेयाञ्
  सॆयिर तकऱ्ऱुऩ् मुलैयिटङ्कॊळ् सॆल्व ऩलकाण् टॆळियॆऩ्ऱे
  यियल्कॊण् मुऱुवल् पुरिकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 52. तण्का वळञ्सूऴ् तिरुवॊऱ्ऱित् तलत्ति लमर्न्द सामिनुङ्कै
  यॆण्कार् मुकमाप् पॊऩ् ऩॆऩ्ऱे ऩिटैयिट् टऱित लरितॆऩ्ऱार्
  मण्का तलिक्कु माटॆऩ्ऱेऩ् मतिक्कुङ् कणैवि लऩ्ऱॆऩ्ऱे
  यॆण्का णकैसॆय् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 53. सॆय्काण् वळञ्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् तिरुमाऩ् मुतऩ्मुत् तेवर्कट्कु
  मैकाणीरॆऩ् ऱेऩितऩ्मे लणङ्के नीये ऴटैति यॆऩ्ऱार्
  मॆय्का णतुता ऩॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् विळङ्कुञ् सुट्टुप् पॆयरॆऩ्ऱे
  यॆय्का णुऱवे नकैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 54. विण्टु वणङ्कु मॊऱ्ऱियुळीर् मॆऩ्पू विरुन्दुम् वऩ्पूविल्
  वण्टु विऴुन्द तॆऩ्ऱेऩॆम् मलर्क्कै वण्टुम् विऴुन्दतॆऩ्ऱार्
  तॊण्टर्क् करुळ्वीर् मिकवॆऩ्ऱेऩ् ऱोकाय् नामे तॊण्टऩॆऩ
  वॆण्टङ् कुऱवे नकैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 55. मट्टार् मलर्क्का वॊऱ्ऱियुळीर् मतिक्कुङ् कलैमेल् विऴुमॆऩ्ऱे
  ऩॆट्टा मॆऴुत्तै यॆटुत्ततुना मिसैत्ते मॆऩ्ऱा रॆट्टाक
  वुट्टा वुऱुमव् वॆऴुत्तऱिय वुरैप्पी रॆऩ्ऱे ऩन्दणरूर्क्
  किट्टार् नाम मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 56. ऒऱ्ऱि नकरीर् मऩवसिता ऩुटैयार्क् करुळ्वीर् नीरॆऩ्ऱेऩ्
  पऱ्ऱि यिऱुति तॊटङ्कियतु पयिलु मवर्क्के यरुळ्वतॆऩ्ऱार्
  मऱ्ऱि तुणर्कि लेऩॆऩ्ऱेऩ् वरुन्दे लुळ्ळ वऩ्मैयॆला
  मॆऱ्ऱि लुणर्ति यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 57. वाऩ्ऱोय् पॊऴिल्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् वरुन्दा तणैवे ऩोवॆऩ्ऱे
  ऩूऩ्ऱो युटऱ्कॆऩ् ऱार्तॆरिय वुरैप्पी रॆऩ्ऱे ऩोवितुताऩ्
  साऩ्ऱो रुमतु मरपोर्न्दु तरित्त पॆयर्क्कुत् तकातॆऩ्ऱे
  येऩ्ऱोर् मॊऴितन् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 58. तीतु तविर्क्कु मॊऱ्ऱियुळीर् सॆल्ल लऱुप्प तॆऩ्ऱॆऩ्ऱे
  ऩीतु नमक्कुत् तॆरिन्दतॆऩ्ऱा रिऱैया मोविङ् कितुवॆऩ्ऱे
  ऩोतु मटियार् मऩक्कङ्कु लोट्टु नामे युणरऩ्ऱि
  येतु मिऱैयऩ् ऱॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 59. ऒण्कै मऴुवो टऩलुटैयी रॊऱ्ऱि नकर्वा ऴुत्तमर्नीर्
  वण्कै यॊरुमै नातरॆऩ्ऱेऩ् वण्कैप् पऩ्मै नातरॆऩ्ऱा
  रॆण्कणटङ्का वतिसयङ्का णॆऩ्ऱेऩ् पॊरुळऩ् ऱिवैयतऱ्कॆऩ्
  ऱॆण्सॊऩ् मणितन् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 60. ऒरुव रॆऩवा ऴॊऱ्ऱियुळी रुमक्कम् मऩैयुण् टोवॆऩ्ऱे
  ऩिरुव रॊरुपे रुटैयवर्का णॆऩ्ऱा रॆऩ्ऩॆऩ्ऱे ऩॆम्पेर्
  मरुवु मीऱऱ् ऱयलकरम् वयङ्कु मिकर माऩतॆऩ्ऱे
  यिरुवु मॊऴितन् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 61. पेरा रॊऱ्ऱि यीरुम्पैप् पॆऱ्ऱा रॆवरॆऩ् ऱेऩवर्तम्
  मेरार् पॆयरिऩ् मुऩ्पिऩिरण् टिरण्टा मॆऴुत्ता रॆऩ्ऱारॆऩ्
  ऩेरा युरैप्पी रॆऩ्ऱेऩी नॆञ्स नॆकिऴ्न्दा लुरैप्पामॆऩ्
  ऱेरा युरैसॆय् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 62. तळिनाऩ् मऱैयी रॊऱ्ऱिनकर् तऴैक्क वाऴ्वीर् तऩिञाऩ
  वॊळि ना वरसै यैन्दॆऴुत्ता लुवरि कटत्ति ऩीरॆऩ्ऱेऩ्
  कळिना वलऩै यीरॆऴुत्ताऱ् कटलिऩ् वीऴ्त्ति ऩेमॆऩ्ऱे
  यॆळियेऱ् कुवप्पिऩ् मॊऴिकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 63. ओमूऩ् ऱुळत्ती रॊऱ्ऱियुळी रुऱ्ऱोर्क् कळिप्पी रोवॆऩ्ऱेऩ्
  ऱामूऩ् ऱॆऩ्पार्क् कयऩ्मूऩ्ऱुन् तरुवे मॆऩ्ऱा रम्ममिकत्
  तेमूऩ् ऱिऩनुम् मॊऴियॆऩ्ऱेऩ् सॆव्वा युऱुमुऩ् ऩकैयॆऩ्ऱे
  येमूऩ् ऱुऱवे नकैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 64. मऩ्ऩि विळङ्कु मॊऱ्ऱियुळीर् मटवा रिरक्कुम् वकैयतुताऩ्
  मुऩ्ऩि लॊरुता वामॆऩ्ऱेऩ् मुत्ता वॆऩले मुऱैयॆऩ्ऱा
  रॆऩ्ऩि लितुता ऩैयमॆऩ्ऱे ऩॆमक्कुन् तॆरियु मॆऩत्तिरुवा
  यिऩ्ऩ लमुत मुकुक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 65. वळञ्से रॊऱ्ऱि यीरॆऩक्कु मालै यणिवी रोवॆऩ्ऱेऩ्
  कुळञ्सेर् मॊऴिप्पॆण् पावाय्निऩ् कोलमऩैक्क णामकिऴ्वा
  लुळञ्सेर्न् तटैन्द पोतेनिऩ् ऩुळत्ति लणिन्दे मुणरॆऩ्ऱे
  यिळञ्सीर् नकैसॆय् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 66. वीऱ्ऱा रॊऱ्ऱि नकरमर्न्दीर् विळङ्कु मलरे विळम्पुनॆटु
  माऱ्ऱा रॆऩ्ऱे ऩिलैकाणॆम् मालै मुटिमेऱ् पारॆऩ्ऱार्
  साऱ्ऱास् सलमे यीतॆऩ्ऱेऩ् सटैयिऩ् मुटिमे लऩ्ऱॆऩ्ऱे
  येऱ्ऱा तरवाऩ् मॊऴिकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 67. पुयप्पा लॊऱ्ऱि यीरस्सम् पोमो वॆऩ्ऱे ऩामॆऩ्ऱार्
  वयप्पा वलरुक् किऱैयाऩीर् वञ्सिप् पाविङ् कुरैत्ततॆऩ्ऱेऩ्
  वियप्पा नकैयप् पावॆऩुम्पा वॆण्पा कलिप्पा वुरैत्तुमॆऩ्ऱे
  यियऱ्पाऩ् मॊऴितन् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 68. तण्णम् पॊऴिल्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् सङ्कङ् कैयिऱ्सेर्त् तिटुमॆऩ्ऱेऩ्
  ऱिण्णम् पलमेल् वरुङ्कैयिऱ् सेर्त्तो मुऩ्ऩर् तॆरियॆऩ्ऱार्
  वण्णम् पलविम् मॊऴिक्कॆऩ्ऱेऩ् मटवा युऩतु मॊऴिक्कॆऩ्ऱे
  यॆण्णङ् कॊळनिऩ् ऱुरैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 69. उकञ्से रॊऱ्ऱि यूरुटैयी रॊरुमा तवरो नीरॆऩ्ऱेऩ्
  मुकञ्सेर् वटिवे लिरण्टुटैयाय् मुम्मा तवर्ना मॆऩ्ऱुरैत्तार्
  सुकञ्सेर्न् तिटुनुम् मॊऴिक्कॆऩ्ऱेऩ् ऱोका युऩतु मॊऴिक्कॆऩ्ऱे
  यिकञ्सेर् नयप्पा लुरैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 70. ऊरा मॊऱ्ऱि यीरासै युटैये ऩॆऩ्ऱे ऩॆमक्कलतु
  नेरा वऴक्कुत् तॊटुक्किऩ्ऱाय् निऩक्के तॆऩ्ऱार् नीरॆऩक्कुस्
  सेरा वणमी तॆऩ्ऱेऩ्मुऩ् सेर्त्ती तॆऴुतित् तन्दवर्ताम्
  यारार् मटवा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 71. वरुत्तन् तविरी रॊऱ्ऱियुळीर् मऩत्ति लकात मुण्टॆऩ्ऱे
  ऩिरुत्तन् तॊऴुनम् मटियवरै निऩैक्किऩ् ऱोरैक् काणिऩतु
  वुरुत्तऩ् पॆयर्मुऩ् ऩॆऴुत्तिलक्क मुऱ्ऱे मऱ्ऱ वॆल्लैयकऩ्
  ऱिरुत्त लऱिया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 72. मैय लकऱ्ऱी रॊऱ्ऱियुळीर् वावॆऩ् ऱुरैप्पी रोवॆऩ्ऱेऩ्
  सॆय्य वतऩ्मेऱ् सिकरम्वैत्तुस् सॆव्व ऩुरैत्ता लिरुवावॆऩ्
  ऱुय्य वुरैप्पे मॆऩ्ऱार्नुम् मुरैयॆऩ् ऩुरैयॆऩ् ऱेऩिङ्के
  यॆय्युऩ् ऩुरैयै यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 73. तावॆऩ् ऱरुळु मॊऱ्ऱियुळीर् तमियेऩ् मोक ताकमऱ
  वावॆऩ् ऱरुळ्वी रॆऩ्ऱेऩव् वाविऩ् पिऩ्ऩर् वरुमॆऴुत्तै
  मेवॆऩ् ऱतऩिऱ् सेर्त्ततिङ्के मेवि ऩऩ्ऱो वावॆऩ्पे
  ऩेवॆऩ् ऱिटुकण् णॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 74. ऎऩ्मे लरुळ्कूर्न् तॊऱ्ऱियुळी रॆऩ्ऩै यणैवा ऩिऩैवीरेऱ्
  पॊऩ्मेल् वॆळ्ळि यामॆऩ्ऱेऩ् पॊऩ्मेऱ् पस्सै याङ्कतऩ्मे
  लऩ्मेऱ् कुऴलाय् सेयतऩ्मे ललव ऩतऩ्मेऩ् ञायिऱः¤
  तिऩ्मे लॊऩ्ऱिऩ् ऱॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 75. वयला रॊऱ्ऱि मेवुपिटि वातर् नाम मियातॆऩ्ऱेऩ्
  मयला यिटुमिप् पॆयर्प्पिऩ्ऩर् वन्द विळैय नाममॆऩ्ऱार्
  सॆयलार् काल मऱिन्दॆऩ्ऩैस् सेर्वी रॆऩ्ऱेऩ् सिरित्तुऩक्किङ्
  कियला रयला रॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 76. नाला रणञ्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् नाकम् वाङ्क लॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  कालाङ् किरण्टिऱ् कट्टवॆऩ्ऱार् कलैत्तोल् वल्लीर् नीरॆऩ्ऱेऩ्
  वेलार् विऴिमाप् पुलित्तोलुम् वेऴत् तोलुम् वल्लेमॆऩ्
  ऱेला वमुत मुकुक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 77. मुटिया वळञ्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् मुटिमे लिरुन्द तॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  कटिया वुळ्ळङ् कैयिऩ्मुतलैक् कटिन्द तॆऩ्ऱार् कमलमॆऩ
  वटिवार् करत्ति लॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् वरैन्द वतऩी ऱकऩ्ऱतॆऩ्ऱे
  यिटिया नयत्ति ऩकैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 78. ऒऩ्ऱुम् पॆरुञ्सी रॊऱ्ऱिनक रुटैयीर् यार्क्कु मुणर्वरियी
  रॆऩ्ऱुम् पॆरियीर् नीर्वरुतऱ् कॆऩ्ऩ निमित्त मॆऩ्ऱेऩ्याऩ्
  ऱुऩ्ऱुम् विसुम्पे काणॆऩ्ऱार् सूता मुमतु सॊल्लॆऩ्ऱे
  ऩिऩ्ऱुऩ् मुलैता ऩॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 79. वाऩार् वणङ्कु मॊऱ्ऱियुळीर् मतिवाऴ् सटैयीर् मरपिटैनीर्
  ताऩा रॆऩ्ऱे ऩऩिप्पळ्ळित् तलैव रॆऩवे साऱ्ऱिऩर्का
  णाऩा लॊऱ्ऱि यिरुमॆऩ्ऱे ऩाण्टे यिरुन्दु वन्दऩञ्से
  यीऩा तव­ यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 80. पऱ्ऱु मुटित्तोर् पुकऴॊऱ्ऱिप् पतियीर् नुमतु पसुविऩिटैक्
  कऱ्ऱु मुटित्त तॆऩ्ऩिरुकैक् कऩ्ऱु मुऴुतुङ् काणॆऩ्ऱेऩ्
  मऱ्ऱु मुटित्त मालैयॊटुऩ् मरुङ्कुऱ् कलैयुङ् कऱ्ऱुमुटिन्
  तिऱ्ऱु मुटित्त तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 81. वाऩङ् कॊटुप्पीर् तिरुवॊऱ्ऱि वाऴ्वी रऩ्ऱु वन्दॆऩतु
  माऩङ् कॆटुत्ती रॆऩ्ऱुरैत्तेऩ् मानऩ् ऱिः¤तुऩ् माऩऩ्ऱे
  यूऩङ् कलिक्कुन् तवर्विट्टा रुलक मऱियुङ् केट्टऱिन्दे
  यीऩन् तविर्प्पा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 82. ञाऩम् पटैत्त योकियर्वाऴ् नकरा मॊऱ्ऱि नलत्तीर्मा
  लेऩम् पुटैत्ती रणैयॆऩ्पी रॆऩ्ऩै युवन्दिप् पॊऴुतॆऩ्ऱे
  ऩूऩन् तविर्त्त मलर्वायि ऩुळ्ळे नकैसॆय् तिः¤तुरैक्के
  मीऩम् पुकऩ्ऱा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 83. करुमै यळवुम् पॊऴिलॊऱ्ऱिक् कणत्तीर् मुऩिवर् कलक्कमऱप्
  पॆरुमै नटत्ति ऩीरॆऩ्ऱेऩ् पिळ्ळै नटत्ति ऩाऩॆऩ्ऱार्
  तरुम मलविव् विटैयॆऩ्ऱेऩ् ऱरुम विटैयु मुण्टॆऩ्पा
  लिरुमै विऴिया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 84. ऒसिय विटुकु मिटैयारै यॊऱ्ऱि यिरुन्दे मयक्कुकिऩ्ऱ
  वसियर् मिकनी रॆऩ्ऱेऩॆम् मकऩ्का णॆऩ्ऱार् वळर्कामप्
  पसिय तॊटैयुऱ् ऱेऩॆऩ्ऱेऩ् पट्ट मविऴ्त्तुक् काट्टुतिये
  लिसैयक् काण्पे मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 85. कलैया ळुटैयी रॊऱ्ऱिनिऩ्ऱीर् काम मळित्तीर् कळित्तणैवीर्
  मलैया ळुमतु मऩैयॆऩ्ऱेऩ् मरुविऩ् मलैया ळल्लळॆऩ्ऱा
  रलैयाण् मऱ्ऱै यवळॆऩ्ऱे ऩऱियि ऩलैया ळल्लळुऩै
  यिलैया मणैव तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 86. सीलम् पटैत्तीर् तिरुवॊऱ्ऱित् तियाक रेनीर् तिण्मैयिलोर्
  सूलम् पटैत्ती रॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् ऱोऩ्ऱु मुलकुय्न् तिटवॆऩ्ऱा
  रालङ् कळत्ती रॆऩ्ऱेऩी यालम् वयिऱ्ऱा यऩ्ऱोनल्
  लेलङ् कुऴला यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 87. ञाल निकऴुम् पुकऴॊऱ्ऱि नटत्तीर् नीर्ता ऩाट्टमुऱुम्
  पाल रलवो वॆऩ्ऱेऩैम् पालर् पालैप् परुवत्तिऱ्
  साल मयल्कॊण् टिटवरुमोर् तऩिमैप् पाल रियामॆऩ्ऱे
  येल मुऱुवल् पुरिकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 88. वण्मै तरुवी रॊऱ्ऱिनकर् वाऴ्वी रॆऩ्ऩै मरुवीरॆऩ्
  ऩुण्मै यऱियी रॆऩ्ऱेऩ्या मुणर्न्दे यकल निऩ्ऱतॆऩ्ऱार्
  कण्मै यिलरो नीरॆऩ्ऱेऩ् कळमै युटैयेङ् कण्मैयुऱ
  लॆण्मै नीये यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 89. तवन्दङ् कियसी रॊऱ्ऱिनकर् तऩैप्पो ऩिऩैत्तॆऩ् मऩैयटैन्दी
  रुवन्दॆऩ् मीतिऱ् ऱेवर्तिरु वुळ्ळन् तिरुम्पिऱ् ऱोवॆऩ्ऱेऩ्
  सिवन्दङ् किटनिऩ् ऩुळ्ळमॆम्मेऱ् ऱिरुम्पिऱ् ऱतऩैत् तेर्न्दऩ्ऱे
  यिवर्न्दिङ् कणैन्दा मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 90. ऒऩ्ऩार् पुरमूऩ् ऱॆरिसॆय्ती रॊऱ्ऱि युटैयी रुम्मुटैय
  पॊऩ्ऩार् सटैमेल् वॆळ्ळॆरुक्कम् पूवै मिलैन्दी रॆऩ्ऩॆऩ्ऱे
  ऩिऩ्ऩा रळकत् तणङ्केनी नॆट्टि मिलैन्दा यितिलतुकी
  ऴॆऩ्ऩा रुलक रॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 91. कऩिमा ऩितऴि मुलैस्सुवटु कळित्ती रॊऱ्ऱिक् कातलर्नीर्
  तऩिमा ऩेन्दि यामॆऩ्ऱेऩ् ऱटङ्कण् मटन्दाय् निऩ्मुकमुम्
  पऩिमा ऩेन्दि यामॆऩ्ऱार् परैमाऩ् मरुवि ऩीरॆऩ्ऱे
  ऩिऩिमाऩ् मरुवि यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 92. सिऱियेऩ् ऱवमो वॆऩैप्पॆऱ्ऱार् सॆय्त तवमो वीण्टटैन्दी
  रऱिये ऩॊऱ्ऱि यटिकेळिङ् कटैन्द वाऱॆऩ् ऩिऩैत्तॆऩ्ऱेऩ्
  पॊऱिने रुऩतु पॊऱ्कलैयैप् पूवार् कलैयाक् कुऱनिऩैत्ते
  यॆऱिवेल् विऴिया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 93. अळिक्कुङ् कुणत्तीर् तिरुवॊऱ्ऱि यऴक रेनी रणिवेणि
  वॆळिक्कॊण् मुटिमे लणिन्दतुताऩ् विळिया विळम्पत् तिरमॆऩ्ऱेऩ्
  विळिक्कु मिळम्पत् तिरमुमुटि मेले मिलैन्दाम् विळङ्किऴैनी
  यॆळिक्कॊण् टुरैये लॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 94. वासङ् कमऴु मलर्प्पूङ्का वऩञ्सू ऴॊऱ्ऱि मानकरीर्
  नेसङ् कुऱिप्प तॆऩ्ऩॆऩ्ऱे ऩीयो नामो वुरैयॆऩ्ऱार्
  तेसम् पुकऴ्वीर् याऩॆऩ्ऱेऩ् ऱिकऴ्तैत् तिरितित् तिरियेया
  मेसङ् कुऱिप्प तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 95. पेसुङ् कमलप् पॆण्पुकऴुम् पॆण्मै युटैय पॆण्कळॆलाङ्
  कूसुम् पटियिप् पटियॊऱ्ऱिक् कोवे वन्द तॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  मासुन् तरिनी यिप्पटिक्कु मयङ्कुम् पटिक्कु मातरुऩै
  येसुम् पटिक्कु मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 96. कॊटिया लॆयिल्सू ऴॊऱ्ऱियिटङ् कॊण्टी रटिकळ् कुरुवुरुवाम्
  पटिया लटियि लिरुन्दमऱैप् पण्पै युरैप्पी रॆऩ्ऱेऩिऩ्
  मटिया लटियि लिरुन्दमऱै माण्पै वकुत्ता यॆऩिलतुना
  मिटिया तुरैप्पे मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 97. ऎऩ्ऩे रुळत्ति ऩमर्न्दीर्नल् लॆऴिला रॊऱ्ऱि यिटैयिरुन्दी
  रॆऩ्ऩे यटिकळ् पलियेऱ्ऱ लेऴ्मै युटैयीर् पोलुमॆऩ्ऱे
  ऩिऩ्ऩे कटलि ऩिटैनीपत् तेऴ्मै युटैयाय् पोलुमॆऩ
  विऩ्ऩे यङ्कॊण् टुरैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 98. नल्लार् मतिक्कु मॊऱ्ऱियुळीर् नण्णु मुयिर्क टॊऱुनिऩ्ऱी
  रॆल्ला मऱिवी रॆऩ्ऩुटैय विस्सै यऱियीर् पोलुमॆऩ्ऱेऩ्
  वल्ला यऱिविऩ् मट्टॊऩ्ऱु मऩमट् टॊऩ्ऱु वाय्मट्टॊऩ्
  ऱॆल्ला मऱिन्दे मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 99. मऱिनीर्स् सटैयीर् सित्तॆल्लाम् वल्ली रॊऱ्ऱि मानकरीर्
  पॊऱिसे रुमतु पुकऴ्पलविऱ् पॊरुन्दुङ् कुणमे वेण्टुमॆऩ्ऱेऩ्
  कुऱिने रॆमतु विऱ्कुणत्तिऩ् कुणत्ता यतऩाल् वेण्टुऱ्ऱा
  यॆऱिवेल् विऴिया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 100. ऊरू रिरुप्पी रॊऱ्ऱिवैत्ती रूर्ताऩ् वेऱुण् टोवॆऩ्ऱे
  ऩोरूर् वऴक्किऱ् करियैयिऱै युऩ्ऩि विऩवु मूरॊऩ्ऱो
  पेरूर् तिऩैयूर् पॆरुम्पुलियूर् पिटवूर् कटवूर् मुतलाक
  वेरू रऩन्द मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 101. विऴियॊण् णुतली रॊऱ्ऱियुळीर् वेतम् पिऱवि यिलरॆऩ्ऱे
  मॊऴियु नुमैत्ताऩ् वेयीऩ्ऱ मुत्त रॆऩलिङ् कॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  पऴियऩ् ऱणङ्के यव्वेय्क्कुप् पटुमुत् तॊरुवित् तऩ्ऱतऩा
  लिऴियुम् पिऱप्पो वॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 102. विण्णार् पॊऴिल्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् विळङ्कुन् ताम मिकुवासत्
  तण्णार् मलर्वे तऩैयॊऴिक्कत् तरुतल् वेण्टु मॆऩक्कॆऩ्ऱेऩ्
  पण्णार् मॊऴिया युपकारम् पण्णाप् पकैव रेऩुमितै
  यॆण्णा रॆण्णा रॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 103. सॆम्पाऩ् मॊऴियार् मुऩ्ऩरॆऩैस् सेर्वीरॆऩ्को तिरुवॊऱ्ऱि
  यम्पार् सटैयी रुमताट लऱिये ऩरुळल् वेण्टुमॆऩ्ऱेऩ्
  वम्पार् मुलैयाय् काट्टुकिऩ्ऱा मऩ्ऩुम् पॊऩ्ऩा रम्पलत्ते
  यॆम्पाल् वावॆऩ् ऱुरैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 104. मैक्कॊण् मिटऱ्ऱी रूरॊऱ्ऱि वैत्ती रुण्टो मऩैयॆऩ्ऱेऩ्
  कैक्क णिऱैन्द तऩत्तिऩुन्दन् कण्णि ऩिऱैन्द कणवऩैये
  तुय्क्कु मटवार् विऴैवरॆऩस् सॊल्लुम् वऴक्की तऱिन्दिलैयो
  वॆय्क्कु मिटैया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 105. आऱु मुकत्तार् तमैयीऩ्ऱ वैन्दु मुकत्ता रिवर्तमैनाऩ्
  माऱु मुकत्तार् पोलॊऱ्ऱि वैत्तीर् पतियै यॆऩ्ऩॆऩ्ऱे
  ऩाऱु मलर्प्पूङ् कुऴऩीयो नामो वैत्त तुऩ्मॊऴिमऩ्
  ऱेऱु मॊऴियऩ् ऱॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 106. वळ्ळऩ् मतियोर् पुकऴॊऱ्ऱि वळ्ळा लुमतु मणिस्सटैयिऩ्
  वॆळ्ळ मकण्मेऱ् पिळ्ळैमति विळङ्क लऴकी तॆऩ्ऱेऩिऩ्
  ऩुळ्ळ मुकत्तुम् पिळ्ळैमति यॊळिकॊण् मुकत्तुम् पिळ्ळैमति
  यॆळ्ळ लुटैया यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 107. उळ्ळत् तऩैये पोलऩ्प रुवक्कुन् तिरुवा ऴॊऱ्ऱियुळीर्
  कळ्ळत् तवर्पो लिवणिऱ्कुङ् करुम मॆऩ्ऩी रिऩ्ऱॆऩ्ऱेऩ्
  मॆळ्ळक् करवु सॆयवोनाम् वेट मॆटुत्तो निऩ्सॊऩिऩै
  यॆळ्ळप् पुरिन्द तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 108. अस्सै यटुक्कुन् तिरुवॊऱ्ऱि यवर्क्कोर् पिस्सै कॊटुमॆऩ्ऱेऩ्
  विस्सै यटुक्कुम् पटिनम्पाऩ् मेविऩोर्क्किव् वकिल नटैप्
  पिस्सै यॆटुप्पे मलतुऩ्पोऱ् पिस्सै कॊटुप्पे मलवॆऩ्ऱे
  यिस्सै यॆटुप्पा युरैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 109. अळ्ळऱ् पऴऩत् तिरुवॊऱ्ऱि यऴक रिवर्तम् मुकनोक्कि
  वॆळ्ळस् सटैयी रुळ्ळत्ते विरुप्पे तुरैत्ताऱ् ऱरुवलॆऩ्ऱेऩ्
  कॊळ्ळक् किटैया वलर्कुमुतङ् कॊण्ट वमुतङ् कॊणर्न्दिऩ्ऩु
  मॆळ्ळत् तऩैता वॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 110. विञ्सु नॆऱियी रॊऱ्ऱियुळीर् वियन्दीर् वियप्पॆऩ् ऩिवणॆऩ्ऱेऩ्
  कञ्स मिरण्टु नमैयङ्के कण्टु कुविन्द विरिन्दिङ्के
  वञ्स विरुता मरैमुकैयै मऱैक्किऩ् ऱऩनिऩ् पाल्वियन्दा
  मॆञ्स लऱना मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 111. अळिया रॊऱ्ऱि युटैयारुक् कऩ्ऩ निरम्प विटुमॆऩ्ऱे
  ऩळियार् कुऴलाय् पिटियऩ्ऩ मळित्ताऱ् पोतु माङ्कतुनिऩ्
  ऩॊळियार् सिलम्पु सूऴ्कमलत् तुळताऱ् कटकञ् सूऴ्कमलत्
  तॆळियार्क् किटुनी यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 112. विस्सैप् पॆरुमा ऩॆऩुमॊऱ्ऱि विटङ्कप् पॆरुमा ऩीर्मुऩ्ऩम्
  पिस्सैप् पॆरुमा ऩिऩ्ऱुमणप् पिळ्ळैप् पॆरुमा ऩामॆऩ्ऱे
  ऩस्सैप् पॆऱुनी यम्मणप्पॆण् णाकि यिटैयि लैयङ्कॊळ्
  ळिस्सैप् पॆरुम्पॆण् णॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 113. पटैयम् पुयत्तोऩ् पुकऴॊऱ्ऱिप् पतियी ररवप् पणिसुमन्दीर्
  पुटैयम् पुयत्ति लॆऩ्ऱेऩ्सॆम् पॊऩ्ऩे कॊटैयम् पुयत्तिऩुनऩ्
  ऩटैयम् पुयत्तुञ् सुमन्दऩैनी नाऩा वरवप् पणिमऱ्ऱु
  मिटैयम् पकत्तु मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 114. कूम्पा वॊऱ्ऱि यूरुटैयीर् कॊटुम्पाम् पणिन्दी रॆऩ्ऩॆऩ्ऱे
  ऩोम्पा तुरैक्किऱ् पार्त्तिटिऩुळ् ळुऩ्ऩिल् विटमेऱ् ऱुऩ्ऩिटैक्कीऴ्प्
  पाम्पा वतुवे कॊटुम्पाम्पॆम् पणिप्पाम् पतुपोऱ् पाम्पलवॆऩ्
  ऱेम्पा निऱ्प विसैक्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 115. पुयल्सू ऴॊऱ्ऱि युटैयीरॆऩ् पुटैयॆऩ् कुऱित्तो पोन्दतॆऩ्ऱेऩ्
  कयल्सूऴ् विऴियाय् तऩत्तवरैक् काण लिरप्पो रॆतऱ्कॆऩ्ऱार्
  मयल्सूऴ् तऩमिङ् किलैयॆऩ्ऱेऩ् मऱैया तॆतिर्वैत् तिलैयॆऩ्ऱ
  लियल्सू ऴऱमऩ् ऱॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 116. नटवाऴ् वॊऱ्ऱि युटैयीर्नीर् नाक मणिन्द तऴकॆऩ्ऱेऩ्
  मटवा यतुनीर् नाकमॆऩ मतिये लयऩ्माऩ् मऩऩटुङ्क
  विटवा युमिऴुम् पटनाकम् वेण्टिऱ्काण्टि यॆऩ्ऱेयॆऩ्
  ऩिटवा यरुके वरुकिऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 117. कोटा वॊऱ्ऱि युटैयीर्नुङ् कुलन्दाऩ् यातो कूऱुमॆऩ्ऱेऩ्
  वीटार् पिरम कुलन्देवर् वेन्दर् कुलनल् विऩैवसियप्
  पाटार् कुलमोर् सक्करत्ताऩ् पळ्ळिक् कुलमॆल् लामुटैये
  मेटार् कुऴला यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 118. नलमा मॊऱ्ऱि युटैयीर्नीर् नल्ल वऴक राऩालुङ्
  कुलमे तुमक्कु मालैयिटक् कूटा तॆऩ्ऱे ऩिऩ्कुलम्पो
  लुलको तुऱुनङ् कुलमॊऩ्ऱो वोरा यिरत्तॆट् टुयर्कुलमिङ्
  किलका निऩ्ऱ तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 119. मतिलॊऱ् ऱियिऩीर् नुम्मऩैयाण् मलैयिऩ् कुलनुम् मैन्दरुळोर्
  पुतल्वर्क् काऩैप् पॆरुङ्कुलमोर् पुतल्वर्क् किसैयम् पुलिक्कुलमा
  मॆतिरऱ् ऱरुळ्वीर् नुङ्कुलमिङ् कॆतुवो वॆऩ्ऱेऩ् मऩैवियरुळ्
  ळितुमऱ् ऱॊरुत्तिक् कॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 120. तेमाम् पॊऴिल्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् तिकऴुन् तकरक् काऱ्कुलत्तैप्
  पूमा ऩिलत्तिल् विऴैन्दुऱ्ऱीर् पुतुमै यिः¤तुम् पुकऴॆऩ्ऱे
  ऩामा कुलत्ति लरैक्कुलत्तुळ् ळणैन्दे पुऱमऱ् ऱरैक्कुलङ्कॊण्
  टेमान् तऩैनी यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 121. अऩञ्सू ऴॊऱ्ऱिप् पतियुटैयी रकिल मऱिय मऩ्ऱकत्ते
  मऩञ्सूऴ् तकरक् काल्कॊण्टीर् वऩप्पा मॆऩ्ऱे ऩुलकऱियत्
  तऩञ्सू ऴकत्ते यणङ्केनी ताऩुन् तकरत् तलैकॊण्टा
  यिऩञ्सू ऴऴका मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 122. पङ्के रुकप्पूम् पणैयॊऱ्ऱिप् पतियीर् नटुवम् परमॆऩ्ऩु
  मङ्के याट्टुक् कालॆटुत्ती रऴकॆऩ् ऱेऩव् वम्परमे
  लिङ्के याट्टुत् तोलॆटुत्ता यामॊऩ् ऱिरण्टु नीयॆऩ्ऱा
  लॆङ्के निऩ्सॊल् लॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 123. माणप् पुकऴ्से रॊऱ्ऱियुळीर् मऩ्ऱार् तकर वित्तैतऩैक्
  काणऱ् किऩिनाऩ् सॆयलॆऩ्ऩे करुति युरैत्तल् वेण्टुमॆऩ्ऱेऩ्
  वेणस् सुऱुमॆल् लियलेयाम् विळम्पु मॊऴियव् वित्तैयुऩक्
  केणप् पुकलु मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 124. नल्ला रॊऱ्ऱि युटैयीर्या ऩटक्को वॆऱुम्पू वणैयणैय
  वल्ला लवणुम् मुटऩ्वरुको वणैया तवलत् तुयर्तुय्क्को
  सॆल्ला वॆऩ्सॊऩ् नटवातो तिरुक्कूत् तॆतुवो वॆऩविटैक
  ळॆल्ला नटवा तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 125. आट्टुत् तलैवर् नीरॊऱ्ऱि यऴकी रतऩाऱ् सिऱुवितिक्को
  राट्टुत् तलैतन् तीरॆऩ्ऱे ऩऩ्ऱा लऱवो रऱम्पुकल
  वाट्टुत् तलैमुऩ् कॊण्टतऩा लः¤ते पिऩ्ऩ रळित्तामॆऩ्
  ऱीट्टुत् तरमीन् तरुळ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 126. ऒऱ्ऱिप् पॆरुमा ऩुमैविऴैन्दा रूरिल् वियप्पॊऩ् ऱुण्टिरविऱ्
  कॊऱ्ऱक् कमलम् विरिन्दॊरुकीऴ्क् कुळत्ते कुमुतङ् कुविन्दतॆऩ्ऱेऩ्
  पॊऱ्ऱैत् तऩत्तीर् नुमैविऴैन्दार् पुरत्ते मतियन् तेय्किऩ्ऱ
  तॆऱ्ऱैत् तिऩत्तु मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 127. इटञ्से रॊऱ्ऱि युटैयीर्नी रॆऩ्ऩ साति यिऩरॆऩ्ऱेऩ्
  तटञ्सेर् मुलैयाय् नान्दिऱलाण् साति नीपॆण् सातियॆऩ्ऱार्
  विटञ्सेर् कळत्तीर् नुम्मॊऴिताऩ् वियप्पा मॆऩ्ऱे ऩयप्पाऩिऩ्
  ऩिटञ्सेर् मॊऴिता ऩॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 128. उटैया रॆऩ्पा रुमैयॊऱ्ऱि युटैयीर् पणन्दा ऩुटैयीरो
  नटैया येऱ्किऩ् ऱीरॆऩ्ऱे ऩङ्काय् निऩ्पो लॊरुपणत्तैक्
  कटैया रॆऩक्कीऴ् वैत्तरुमै काट्टेम् पणिकॊळ् पणङ्कोटि
  यिटैया तुटैये मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 129. ऎऩ्ऩा रुयिर्क्कुप् पॆरुन्दुणैया मॆङ्कळ् पॆरुमा ऩीरिरुक्कु
  नऩ्ऩा टॊऱ्ऱि यऩ्ऱोता ऩविल वेण्टु मॆऩ्ऱुरैत्तेऩ्
  मुऩ्ऩा ळॊऱ्ऱि यॆऩिऩुमतु मॊऴित लऴको ताऴ्तलुयर्
  विन्ना ऩिलत्तुण् टॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 130. पॆरुन्दा रणियोर् पुकऴॊऱ्ऱिप् पॆरुमा ऩिवर्तम् मुकनोक्कि
  यरुन्दा वमुत मऩैयीरिङ् कटुत्त परिसे तऱैयुमॆऩ्ऱेऩ्
  वरुन्दा तिङ्के यरुन्दमुत मऩैया ळाक वाऴ्विऩॊटु
  मिरुन्दा यटैन्दे मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 131. सॆम्मै वळञ्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् तिकऴाक् करित्तो लुटुत्तीरे
  युम्मै विऴैन्द मटवार्क ळुटुक्कक् कलैयुण् टोवॆऩ्ऱे
  ऩॆम्मै यऱिया यॊरुकलैयो विरण्टो वऩन्दङ् कलैमॆय्यि
  लिम्मै युटैये मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 132. कऱ्ऱैस् सटैयीर् तिरुवॊऱ्ऱिक् काव लुटैयी रीङ्कटैन्दी
  रिऱ्ऱैप् पकले नऩ्ऱॆऩ्ऱे ऩिऱ्ऱै यिरवे नऩ्ऱॆमक्कुप्
  पॊऱ्ऱैत् तऩत्ताय् कैयमुतम् पॊऴिया तलर्वाय्प् पुत्तमुत
  मिऱ्ऱैक् कळित्ता यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 133. कऱ्ऱी रॊऱ्ऱीर् मुऩ्पॊरुवाऩ् काट्टिऱ् कवर्न्दोर् नाट्टिल्वळै
  वीऱ्ऱी रिऩ्ऱॆऩ् वळैकॊण्टीर् विऱ्कत् तुणिन्दी रोवॆऩ्ऱेऩ्
  मऱ्ऱीर्ङ् कुऴलाय् नीयॆम्मोर् मऩैयिऩ् वळैयैक् कवर्न्दुकळत्
  तिऱ्ऱी तणिन्दा यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 134. उटुक्कुम् पुकऴा रॊऱ्ऱियुळा रुटैता वॆऩ्ऱार् तिकैयॆट्टु
  मुटुक्कुम् पॆरियी रॆतुकण्टो वुरैत्ती रॆऩ्ऱेऩ् ऱिकैमुऴुतु
  मुटुक्कुम् पॆरिय वरैस्सिऱिय वॊरुमुऩ् ऱाऩै याऩ्मूटि
  यॆटुक्कुन् तिऱङ्कण् टॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 135. कावा यॊऱ्ऱिप् पतियुटैयीर् कल्ला ऩैक्कुक् करुम्पऩ्ऱु
  तेवाय् मतुरै यिटत्तळित्त सित्त रलवो नीरॆऩ्ऱेऩ्
  पावा यिरुकल् लाऩैक्कुप् परिविऱ् करुम्पिङ् किरण्टॊरुनी
  यीवा यितुसित् तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 136. ऊट्टुन् तिरुवा ऴॊऱ्ऱियुळी रुयिरै युटलाञ् सॆप्पिटैवैत्
  ताट्टुन् तिऱत्तीर् नीरॆऩ्ऱे ऩणङ्के यिरुसॆप् पिटैयाट्टुन्
  तीट्टुम् पुकऴऩ् ऱियुमुलकैस् सिऱितोर् सॆप्पि लाट्टुकिऩ्ऱा
  यीट्टुन् तिऱत्ता यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 137. कन्द वऩञ्सू ऴॊऱ्ऱियुळीर् कण्मूऩ् ऱुटैयीर् वियप्पॆऩ्ऱेऩ्
  वन्द वॆमैत्ताऩ् पिरिपोतु मऱ्ऱै यवरैक् काण्पोतुञ्
  सन्द मिकुङ्कण् णिरुमूऩ्ऱुन् तकुनाऩ् कॊऩ्ऱुन् ताऩटैन्दा
  यिन्द वियप्पॆऩ् ऩॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 138. आऴि विटैयीर् तिरुवॊऱ्ऱि यमर्न्दी रिरुवर्क् ककमकिऴ्वाऩ्
  वीऴि यतऩिऱ् पटिक्कासु वेण्टि यळित्ती रामॆऩ्ऱेऩ्
  वीऴि यतऩिऱ् पटिक्कासु वेण्टा तळित्ता यळवॊऩ्ऱै
  येऴि लकऱ्ऱि यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 139. उऱ्ऱ विटत्ते पॆरुन्दुणैया मॊऱ्ऱिप् पॆरुमा ऩुम्पुकऴैक्
  कऱ्ऱ विटत्ते मुक्कऩियुङ् करुम्पु ममुतुङ् कयवावो
  मऱ्ऱ विटस्सी रॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ् मऱ्ऱै युपय विटमुमुत
  लॆऱ्ऱ विटमे यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 140. याऩ्सॆय् तवत्तिऩ् पॆरुम्पयऩे यॆऩ्ऩा रमुते यॆऩ्ऱुणैये
  वाऩ्सॆ यरसे तिरुवॊऱ्ऱि वळ्ळाल् वन्द तॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  माऩ्सॆय् विऴिप्पॆण् णेनीयाण् वटिवा ऩतुकेट् टुळ्ळम्वियन्
  तेऩ्कण् टिटवे यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 141. करुणैक् कटले यॆऩ्ऩिरण्टु कण्णे मुक्कट् करुम्पेसॆव्
  वरुणप् पॊरुप्पे वळरॊऱ्ऱि वळ्ळऩ् मणिये मकिऴ्न्दणैयत्
  तरुणप् परुव मिः¤तॆऩ्ऱेऩ् ऱविरऩ् ऱॆऩक्काट् टियतुऩ्ऱ
  ऩिरुणस् सळक मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 142. काविक् कळङ्कॊळ् कऩियेयॆऩ् कण्णुण् मणिये यणियेयॆऩ्
  ऩावित् तुणैये तिरुवॊऱ्ऱि यरसे यटैन्द तॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  पूविऱ् पॊलियुङ् कुऴलाय्नी पॊऩ्ऩि ऩुयर्न्दा यॆऩक्केट्टुऩ्
  ऩीवैक् करुति यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 143. कण्णुम् मऩमुङ् कळिक्कुमॆऴिऱ् कण्मूऩ् ऱुटैयीर् कलैयुटैयीर्
  नण्णुन् तिरुवा ऴॊऱ्ऱियुळीर् नटञ्सॆय् वल्लीर् नीरॆऩ्ऱेऩ्
  वण्ण मुटैयाय् निऩ्ऱऩैप्पोऩ् मलर्वाय् नटञ्सॆय् वल्लोमो
  वॆण्ण वियप्पा मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 144. ताङ्कुम् विटैमे लऴकीरॆऩ् ऱऩ्ऩैक् कलन्दुन् तिरुवॊऱ्ऱि
  योङ्कुन् तळियि लॊळित्तीर्नी रॊळिप्पिल् वल्ल रामॆऩ्ऱेऩ्
  वाङ्कु नुतलाय् नीयुमॆऩै मरुविक् कलन्दु मलर्त्तळियि
  लीङ्किऩ् ऱॊळित्ता यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 145. अम्मै यटुत्त तिरुमेऩि यऴकी रॊऱ्ऱि यणिनकरी
  रुम्मै यटुत्तोर् मिकवाट्ट मुऱुत लऴको वॆऩ्ऱुरैत्तेऩ्
  नम्मै यटुत्ताय् नमैयटुत्तोर् नम्पो लुऱुव रऩ्ऱॆऩिले
  तॆम्मै यटुत्त तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 146. उण्कण् मकिऴ्वा लळिमिऴऱ्ऱु मॊऱ्ऱि नकरी रॊरुमूऩ्ऱु
  कण्क ळुटैयी रॆऩ्कातल् कण्टु मिरङ्की रॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  पण्कॊण् मॊऴियाय् निऩ्कातल् पऩ्ऩाण् सुवैसॆय् पऴम्पोलु
  मॆण्कॊण् टिरुन्द तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 147. वणङ्के ऴिलङ्कुञ् सॆञ्सटैयीर् वळञ्से रॊऱ्ऱि मानकरीर्
  कुणङ्केऴ् मिटऱ्ऱोर् पालिरुळैक् कॊण्टीर् कॊळ्कै यॆऩ्ऩॆऩ्ऱे
  ऩणङ्के यॊरुपा लऩ्ऱिनिऩ्पो लैम्पा लिरुळ्कॊण् टिटस्सऱ्ऱु
  मिणङ्के मिणङ्के मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 148. करुम्पि लिऩियी रॆऩ्ऩिरण्टु कण्क ळऩैयीर् कऱैमिटऱ्ऱीर्
  पॆरुम्पै यणियीर् तिरुवॊऱ्ऱिप् पॆरियी रॆतुनुम् पॆयरॆऩ्ऱे
  ऩरुम्पण् मुलैयाय् पिऱर्केट्क वऱैन्दा लळिप्पी रॆऩस्सूऴ्व
  रिरुम्पॊ ऩिलैये यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 149. निलैयैत् तवऱार् तॊऴुमॊऱ्ऱि निमलप् पॆरुमाऩीर्मुऩ्ऩ
  मलैयैस् सिलैयाक् कॊण्टीर्नुम् मावल् लपमऱ् पुतमॆऩ्ऱेऩ्
  वलैयत् तऱियास् सिऱुवर्कळु मलैयैस् सिलैयाक् कॊळ्वर्कळी
  तिलैयऱ् पुतन्दा ऩॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 150. उतयस् सुटरे यऩैयीर्नल् लॊऱ्ऱि युटैयी रॆऩ्ऩुटैय
  वितयत् तमर्न्दी रॆऩ्ऩेयॆऩ् ऩॆण्ण मऱियी रोवॆऩ्ऱेऩ्
  सुतैयिऱ् ऱिकऴ्वा यऱिन्दऩ्ऱो तुऱन्दु वॆळिप्पट् टॆतिरटैन्दा
  मितैयुऱ् ऱऱिनी यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 151. पुरक्कुङ् कुणत्तीर् तिरुवॊऱ्ऱिप् पुऩित रेनीर् पोर्क्कळिऱ्ऱै
  युरक्कुङ् कलक्कम् पॆऱवुरित्ती रुळ्ळत् तिरक्क मॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  करक्कु मिटैयाय् नीकळिऱ्ऱिऩ् कऩ्ऱैक् कलक्कम् पुरिन्दऩैनिऩ्
  ऩिरक्क मितुवो वॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 152. पतङ्कू ऱॊऱ्ऱिप् पतियीर्नीर् पसुवि लेऱुम् परिसतुताऩ्
  वितङ्कू ऱऱत्तिऩ् वितिताऩो विलक्को विळम्पल् वेण्टुमॆऩ्ऱे
  ऩितङ्कू ऱिटुनऱ् पसुङ् कऩ्ऱै नीयुमेऱि यिटुकिऩ्ऱा
  यितङ्कू ऱिटुक वॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 153. योक मुटैयार् पुकऴॊऱ्ऱि यूरिऱ् परम योकियरान्
  ताक मुटैया रिवर्तमक्कुत् तण्­र् तरनिऩ् ऱऩैयऴैत्तेऩ्
  पोक मुटैयाय् पुऱत्तण्­र् पुरिन्दु विरुम्पा मकत्तण्­
  रीक मकिऴ्वि ऩॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 154. वळनी रॊऱ्ऱि वाणरिवर् वन्दार् निऩ्ऱार् मातेना
  मुळनीर्त् ताक माऱ्ऱुऱुनी रुतव वेण्टु मॆऩ्ऱार्नाऩ्
  कुळनी रॊऩ्ऱे युळतॆऩ्ऱेऩ् कॊळ्ळे मिटैमेऱ् कॊळुमिन्द
  विळनीर् तरुक वॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 155. मॆय्न्नी रॊऱ्ऱि वाणरिवर् वॆम्मै युळनीर् वेण्टुमॆऩ्ऱा
  रन्नी रिलैनीर् तण्­र्ता ऩरुन्दि लाका तोवॆऩ्ऱेऩ्
  मुन्नीर् तऩैयै यऩैयीरिम् मुतुनी रुण्टु तलैक्केऱिऱ्
  ऱिन्नीर् काण्टि यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 156. सीलञ् सेर्न्द वॊऱ्ऱियुळीर् सिऱिताम् पञ्स कालत्तुङ्
  कोलञ् सार्न्दु पिस्सैकॊळक् कुऱित्तु वरुवी रॆऩ्ऩॆऩ्ऱेऩ्
  कालम् पोकुम् वार्त्तैनिऱ्कुङ् कण्टा यितुसॊऱ् कटऩामो
  वेलङ् कुऴला यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 157. ऊऱ्ऱार् सटैयी रॊऱ्ऱियुळी रूरू रिरक्कत् तुणिवुऱ्ऱीर्
  नीऱ्ऱाल् विळङ्कुन् तिरुमेऩि नेर्न्दिङ् किळैत्तीर् नीरॆऩ्ऱेऩ्
  सोऱ्ऱा लिळैत्ते मऩ्ऱुमतु सॊल्ला लिळैत्ते मिऩ्ऱिऩिना
  मेऱ्ऱा लिकऴ्वे यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 158. नीरै विऴुङ्कुञ् सटैयुटैयी रुळतु नुमक्कु नीरूरुन्
  तेरै विऴुङ्कुम् पसुवॆऩ्ऱेऩ् सॆऱिनिऩ् कलैक्कु ळॊऩ्ऱुळतु
  कारै विऴुङ्कु मॆमतुपसुक् कऩ्ऱिऩ् ऱेरै नीर्त्तेरै
  यीर विऴुङ्कु मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 159. पॊऩ्ऩेर् मणिमऩ् ऱुटैयीर्नीर् पुरिन्द तॆतुवॆम् पुटैयॆऩ्ऱे
  ऩिऩ्ऩे युरैत्तऱ् कञ्सुतुमॆऩ् ऱारॆऩ् ऩॆऩ्ऱे ऩियम्पुतुमेऩ्
  मिऩ्ऩे निऩतु नटैप्पकैया मिरुकम् पऱवै तमैक्कुऱिक्कु
  मॆऩ्ऩे युरैप्प तॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 160. अटैयार् पुरञ्सॆऱ् ऱम्पलत्ते याटु मऴकी रॆण्पतिऱ्ऱुक्
  कटैया मुटलिऩ् ऱलैकॊण्टीर् करमॊऩ् ऱिऩिलऱ् पुतमॆऩ्ऱे
  ऩुटैयात् तलैमेऱ् ऱलैयाक वुऩ्कै यीरैञ् ञाऱुकॊण्ट
  तिटैया वळैक्के यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 161. तेवर्क् करिय वाऩन्दत् तिरुत्ताण् टवञ्सॆय् पॆरुमाऩीर्
  मेवक् कुकुकु कुकुकुवणि वेणि युटैयी रामॆऩ्ऱेऩ्
  तावक् कुकुकु कुकुकुकुकुत् तामे यैन्दु विळङ्कवणि
  येवऱ् कुणत्ता यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 162. कॊऩ्ऱैस् सटैयीर् कॊटुङ्कोळूर् कुऱित्तीर् वरुतऱ् कञ्सुवल्या
  ऩॊऩ्ऱप् पॆरुङ्को ळॆऩ्मीतु मुरैप्पा रुण्टॆऩ् ऱुणर्न्दॆऩ्ऱेऩ्
  नऩ्ऱप् पटियेऱ् कोळिलिया नकरु मुटैये नङ्काय्नी
  यिऩ्ऱस् सुऱलॆऩ् ऩॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 163. पुरियुञ् सटैयी रमर्न्दिटुमूर् पुलियू रॆऩिलॆम् पोल्वार्क्कु
  मुरियुम् पुलित्तो लुटैयीर्पो लुऱुतऱ् कियलु मोवॆऩ्ऱेऩ्
  ऱिरियुम् पुलियू रऩ्ऱुनिऩ् पोऱ् ऱॆरिवै यरैक्कण् टिटिऱ्पयन्दे
  यिरियुम् पुलियू रॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 164. तॆव्वूर् पॊटिक्कुञ् सिऱुनकैयित् तेवर् तमैना ऩीरिरुत्त
  लॆव्वू रॆऩ्ऱे ऩकैत्तणङ्के येऴूर् नालू रॆऩ्ऱार्पिऩ्
  ऩव्वूर्त् तॊकैयि ऩिरुत्तलरि तामॆऩ् ऱेऩ्मऱ् ऱतिलॊव्वू
  रिव्वू रॆटुत्ता यॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 165. मणङ्कॊ ळितऴिस् सटैयीर्नीर् वाऴुम् पतिया तॆऩ्ऱेऩिऩ्
  कुणङ्कॊण् मॊऴिकेट् टोरळवु कुऱैन्द कुयिलाम् पतियॆऩ्ऱा
  रणङ्किऩ् मऱैयू रामॆऩ्ऱे ऩः¤तऩ् ऱरुळोत् तूरिः¤तु
  मिणङ्क वुटैये मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 166. आऱ्ऱुस् सटैया रिवर्पलियॆऩ् ऱटैन्दार् नुमतू रियातॆऩ्ऱेऩ्
  सोऱ्ऱुत् तुऱैयॆऩ् ऱार्नुमक्कुस् सोऱ्ऱुक् करुप्पेऩ् सॊलुमॆऩ्ऱेऩ्
  ऱोऱ्ऱुत् तिरिवे मऩ्ऱुनिऩ्पोऱ् सॊल्लुङ् करुप्पॆऩ् ऱुलकियम्प
  वेऱ्ऱुत् तिरिये मॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.
 • 167. ओङ्कुञ् सटैयीर् नॆल्वायि लुटैये मॆऩ्ऱी रुटैयीरेऱ्
  ऱाङ्कुम् पुकऴ्नुम् मिटैस्सिऱुमै सार्न्द तॆवऩीर् साऱ्ऱुमॆऩ्ऱे
  ऩेङ्कुम् पटिनुम् मिटैस्सिऱुमै यॆय्तिऱ् ऱलतीण् टॆमक्किऩ्ऱा
  लीङ्कुङ् काण्टि रॆऩ्किऩ्ऱा रितुताऩ् सेटि यॆऩ्ऩेटी.

இங்கித மாலை // இங்கித மாலை