திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुण् मुऱैयीटु
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
इङ्कित मालै
iṅkita mālai
First Thirumurai

007. वटिवुटै माणिक्क मालै
vaṭivuṭai māṇikka mālai

  काप्पु
  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सीर्कॊण्ट ऒऱ्ऱिप् पतियुटै याऩिटम् सेर्न्दमणि
  वार्कॊण्ट कॊङ्कै वटिवाम् पिकैतऩ् मलरटिक्कुत्
  तार्कॊण्ट सॆन्दमिऴ्प् पामालै सात्तत् तमियऩुक्के
  एर्कॊण्ट नल्लरुळ् ईयुम् कुणालय एरम्पऩे.
 • कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 2. कटलमु तेसॆङ् करुम्पे अरुट्कऱ्प कक्कऩिये
  उटल्उयि रेउयिर्क् कुळ्उणर् वेउणर् वुळ्ऒळिये
  अटल्विटै यार्ऒऱ्ऱि यार्इटङ् कॊण्ट अरुमरुन्दे
  मटलविऴ् ञाऩ मलरे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 3. अणिये अणिपॆऱुम् ऒऱ्ऱित् तियाकर्तम् अऩ्पुऱुसऱ्
  कुणियेऎम् वाऴ्क्कैक् कुलतॆय्व मेमलैक् कोऩ्तवमे
  पणियेऩ् पिऴैपॊऱुत् ताट्कॊण्ट तॆय्वप् पतिकॊळ्सिन्दा
  मणियेऎऩ् कण्णुण् मणिये वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 4. माऩेर् विऴिमलै माऩेऎम् माऩिटम् वाऴ्मयिले
  काऩेर् अळकप् पसुङ्कुयि लेअरुट् कट्करुम्पे
  तेऩे तिरुवॊऱ्ऱि मानकर् वाऴुम् सिवसत्तिये
  वाऩे करुणै वटिवे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 5. पॊरुळे अटियर् पुकलिट मेऒऱ्ऱिप् पूरणऩ्तण्
  अरुळेऎम् आरुयिर्क् कान्दुणै येविण् णवर्पुकऴुम्
  तॆरुळेमॆय्ञ् ञाऩत् तॆळिवे मऱैमुटिस् सॆम्पॊरुळे
  मरुळेत नीक्कुम् ऒळिये वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 6. तिरुमालुम् नाऩ्मुकत् तेवुमुऩ् ऩाळ्मिकत् तेटिमऩत्
  तरुमा लुऴक्क अऩलुरु वाकि अमर्न्दरुळुम्
  पॆरुमाऩ्ऎम् माऩ्ऒऱ्ऱिप् पॆम्माऩ्कैम् माऩ्कॊळुम् पित्तऩ्मलै
  मरुमाऩ् इटङ्कॊळ्पॆण् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 7. उऩ्ऩेर् अरुळ्तॆय्वम् काणेऩ् मऩत्तुम् उरैक्कप्पटाप्
  पॊऩ्ऩेअप् पॊऩ्ऩऱ् पुतऒळि येमलर्प् पॊऩ्वणङ्कुम्
  अऩ्ऩे ऎम्आरुयिर्क् कोर्उयि रेऒऱ्ऱि यम्पतिवाऴ्
  मऩ्ऩे रिटम्वळर् मिऩ्ऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 8. कण्णेअक् कण्णिऩ् मणिये मणियिल् कलन्दॊळिसॆय्
  विण्णे वियऩ्ऒऱ्ऱि यूर्अण्णल् वामत्तिल् वीऱ्ऱिरुक्कुम्
  पॆण्णे मलैपॆऱुम् पॆण्मणि येतॆय्वप् पॆण्णमुते
  मण्नेयम् नीत्तवर् वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 9. मलैयाऩ् तवञ्सॆय्तु पॆऱ्ऱमुत् तेऒऱ्ऱि वाऴ्कऩकस्
  सिलैयाऩ् मणक्क मणक्कुन्दॆय् वीकत् तिरुमलरे
  अलैयाऩ् मलिकटल् पळ्ळिकॊण् टाऩ्तॊऴुम् आरमुते
  वलैयाऩ् अरुमै मकळे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 10. कामम् पटर्नॆञ् सुटैयोर् कऩविऩुम् काणप्पटास्
  सेमम् पटर्सॆल्वप् पॊऩ्ऩे मतुरस् सॆऴुङ्कऩिये
  तामम् पटर्ऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् पवळत् तऩिमलैयिऩ्
  वामम् पटर्पैङ् कॊटिये वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 11. कोटा अरुट्कुणक् कुऩ्ऱे सिवत्तिल् कुऱिप्पिलरै
  नाटात आऩन्द नट्पेमॆय् यऩ्पर् नयक्कुम् इऩ्पे
  पीटार् तिरुवॊऱ्ऱिप् पॆम्माऩ् इटञ्सॆय् पॆरुन्दवमे
  वाटा मणिमलर्क् कॊम्पे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 12. नाले ऎऩुमऱै अन्दङ्कळ् इऩ्ऩमुम् नाटियॆऩैप्
  पोले वरुन्द वॆळिऒळि याय्ऒऱ्ऱिप् पुण्णियर्तम्
  पाले इरुन्द निऩैत्तङ्कै याकप् पकरप्पॆऱ्ऱ
  माले तवत्तिल् पॆरियोऩ् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 13. कङ्कैकॊण् टोऩ्ऒऱ्ऱि यूर्अण्णल् वामम् कलन्दरुळ्सॆय्
  नङ्कैऎल् लाउल कुन्दन्द निऩ्ऩैअन् नारणऱ्कुत्
  तङ्कैऎऩ् कोअऩ्ऱित् तायर्ऎऩ् कोसॊल् तऴैक्कुमलै
  मङ्कैयङ् कोमळ माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 14. सोलैयिट् टार्वयल् ऊरॊऱ्ऱि वैत्तुत्तऩ् तॊण्टरऩ्पिऩ्
  वेलैयिट् टाल्सॆयुम् पित्तऩै मॆय्यिटै मेवुकरित्
  तोलैयिट् टाटुम् तॊऴिलुटै योऩैत् तुणिन्दुमुऩ्ऩाळ्
  मालैयिट् टाय्इः¤तॆऩ्ऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 15. तऩैयाळ् पवरिऩ्ऱि निऱ्कुम् परमऩ् तऩिअरुळाय्
  विऩैयाळ् उयिर्मल नीक्किमॆय् वीट्टिऩ् विटुत्तिटुनी
  ऎऩैयाळ् अरुळॊऱ्ऱि यूर्वा ऴवऩ्ऱऩ् ऩिटत्तुमॊरु
  मऩैयाळ् ऎऩनिऩ्ऱ तॆऩ्ऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 16. पिऩ्ऩीऩ्ऱ पिळ्ळैयिऩ् मेलार्वम् ताय्क्कॆऩप् पेसुवर्नी
  मुऩ्ऩीऩ्ऱ पिळ्ळैयिऩ् मेलासै युळ्ळवा मॊय्यसुरर्
  कॊऩ्ऩीऩ्ऱ पोर्क्किळम् पिळ्ळैयै एवक् कॊटुत्ततॆऩ्ऩे
  मऩ्ऩीऩ्ऱ ऒऱ्ऱि मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 17. पैयाळुम् अल्कुल् सुरर्मट वार्कळ् पलरुळुम्इस्
  सॆय्याळुम् वॆण्णिऱ मॆय्याळुम् ऎत्तवम् सॆय्तऩरो
  कैयाळुम् निऩ्ऩटिक् कुऱ्ऱेवल् सॆय्यक् कटैक्कणित्ताय्
  मैयाळुम् कण्णॊऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 18. इलैयाऱ्ऱु नीमलर्क् कालाल् पणिक्कुङ्कुऱ् ऱेवलॆलाम्
  तलैयाल् सॆयुम्पॆण्कळ् पल्लोरिल् पूमकळ् तऩ्ऩैत्तळ्ळाय्
  निलैयाल् पॆरियनिऩ् तॊण्टर्तम् पक्क निलामैयिऩाऩ्
  मलैयाऱ् करुळॊऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 19. कलैमक ळोनिऩ् पणियैअऩ् पोटुम् कटैप्पिटित्ताळ्
  अलैमक ळोअऩ् पॊटुपिटित् ताळ्ऎऱ् कऱैतिकण्टाय्
  तलैमक ळेअरुट् टायेसॆव् वाय्क्करुन् ताऴ्कुऴऱ्पॊऩ्
  मलैमक ळेऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 20. पॊऩ्ऩोटु वाणिऎऩ् पोरिरु वोरुम् पॊरुणऱ्कल्वि
  तऩ्ऩो टरुळुन् तिऱनिऩ्कुऱ् ऱेवलैत् ताङ्किनिऩ्ऱ
  पिऩ्ऩो अलततऩ् मुऩ्ऩो तॆळिन्दिटप् पेसुकनी
  मऩ्ऩो टॆऴिलॊऱ्ऱि यूर्वाऴ् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 21. कामट् टलर्तिरु वॊऱ्ऱिनिऩ् ऩायकऩ् कन्दैसुऱ्ऱि
  येमट् टरैयॊटु निऱ्पतु कण्टुम् इरङ्कलर्पोल्
  नीमट्टु मेपट् टुटुक्किऩ् ऱऩैउऩ्ऱऩ् नेयम्ऎऩ्ऩो
  मामट् टलर्कुऴल् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 22. वीऱ्ऱार्निऩ् ऱऩ्मणत् तम्मियिऩ् मेल्सिऱु मॆल्लऩिस्सम्
  आऱ्ऱानिऩ् सिऱ्ऱटिप् पोतिऩैत् तूक्किवैत् तारॆऩिऩ्माल्
  एऱ्ऱार् तिरुवॊऱ्ऱि यूरार् कळक्कऱुप् पेऱ्ऱवरे
  माऱ्ऱा इयल्कॊण् मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 23. पॊरुप्पुऱु नीलियॆऩ् पार्निऩ्ऩै मॆय्अतु पोलुम्ऒऱ्ऱि
  विरुप्पुऱु नायकऩ् पाम्पा परणमुम् वॆण्तलैयुम्
  नॆरुप्पुऱु कैयुम् कऩल्मेऩि युम्कण्टु नॆञ्सम्अञ्साय्
  मरुप्पुऱु कॊङ्कै मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 24. अऩम्पॊऱुत् ताऩ्पुकऴ् ऒऱ्ऱिनिऩ् नायकऩ् अङ्कुमिऴित्
  तऩम्पॊऱुत् ताळ्ऒरु माऱ्ऱाळैत् तऩ्मुटि तऩ्ऩिल्वैत्ते
  तिऩम्पॊऱुत् ताऩ्अतु कण्टुम् सिऩमिऩ्ऱिस् सेर्न्दनिऩ्पोल्
  मऩम्पॊऱुत् तार्ऎवर् कण्टाय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 25. ऒरुरु वाय्ऒऱ्ऱि यूर्अमर्न् तार्निऩ् ऩुटैयवर्पॆण्
  सीरुरु वाकुनिऩ् माऱ्ऱाळै नीतॆळि यात्तिऱत्तिल्
  नीरुरु वाक्किस् सुमन्दार् अतऩै निऩैन्दिलैये
  वारुरु वार्कॊङ्कै नङ्काय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 26. सार्न्देनिऩ् पाल्ऒऱ्ऱि यूर्वाऴुम् नायकर् तामकिऴ्वु
  कूर्न्दे कुलावुम्अक् कॊळ्कैयैक् काणिल् कॊतिप्पळॆऩ्ऱु
  तेर्न्देअक् कङ्कैयैस् सॆञ्सटै मेल्सिऱै सॆय्तऩर्ऒण्
  वार्न्दे कुऴैकॊळ् विऴियाय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 27. नीये ऎऩतु पिऴैकुऱिप् पायॆऩिल् निऩ्ऩटिमैप्
  पेयेऩ् सॆयुम्वण्णम् ऎव्वण्ण मोऎऩैप् पॆऱ्ऱळिक्कुम्
  ताये करुणैत् तटङ्कट लेऒऱ्ऱिस् सार्कुमुत
  वायेर् सवुन्दर35 माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 28. मुप्पोतुम् अऩ्पर्कळ् वाऴ्त्तॊऱ्ऱि यूर्ऎम् मुतल्वर्मकिऴ्
  ऒप्पो तरुमलैप् पॆण्णमु तेऎऩ्ऱु वन्दुनिऩै
  ऎप्पोतुम् सिन्दित् तिटर्नीङ्कि वाऴ ऎऩक्करुळ्वाय्
  मैप्पो तऩैयकण् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 29. मीतलत् तोर्कळुळ् यार्वणङ् कातवर् मेवुनटुप्
  पूतलत् तोर्कळुळ् यार्पुक ऴातवर् पोऱ्ऱिनितम्
  पातलत् तोर्कळुळ् यार्पणि यातवर् पऱ्ऱिनिऩ्ऱाळ्
  मातलत् तोङ्कॊऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 30. सेय्क्कुऱ्ऱम् ताय्पॊऱुत् तेटा वरुकॆऩस् सॆप्पुवळ्इन्
  नाय्क्कुऱ्ऱम् नीपॊऱुत् ताळुतल् वेण्टुम् नविऩ्मतियिऩ्
  तेय्क्कुऱ्ऱ माऱ्ऱुम् तिरुवॊऱ्ऱि नातर्तन् तेविअऩ्पर्
  वाय्क्कुऱ्ऱम् नीक्कुम् मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 31. सॆङ्कम लासऩऩ् तेविपॊऩ् नाणुम् तिरुमुतलोर्
  सङ्कम तामिटऱ् ऱोङ्कुपॊऩ् नाणुम् तलैकुऩित्तुत्
  तुङ्कमु ऱातुळम् नाणत् तिरुवॊऱ्ऱित् तोऩ्ऱल्पुऩै
  मङ्कल नाणुटै याळे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 32. सेटा रियऩ्मणम् वीसस् सॆयऩ्मणम् सेर्न्दुपॊङ्क
  एटार् पॊऴिलॊऱ्ऱि यूरण्णल् नॆञ्सम् इरुन्दुवक्क
  वीटा इरुळुम् मुकिलुम्पिऩ् ऩिट्टु वॆरुववैत्त
  वाटा मलर्क्कुऴ लाळे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 33. पुरनोक्कि ऩाल्पॊटि तेक्किय ऒऱ्ऱिप् पुऩितर्कळक्
  करनोक्कि36 नल्लमु ताक्किनिऱ् पोऱ्ऱुङ् करुत्तिऩर्आ
  तरनोक्कि उळ्ळिरुळ् नीक्किमॆय्ञ् ञाऩत् तऩिस्सुकन्दाऩ्
  वरनोक्कि आळ्विऴि माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 34. उऩ्ऩुम् तिरुवॊऱ्ऱि यूरुटै यार्नॆञ् सुवप्पऎऴिल्
  तुऩ्ऩुम् उयिर्प्पयिर् ऎल्लान् तऴैक्कस् सुकक्करुणै
  ऎऩ्ऩुम् तिरुवमु तोयामल् ऊऱ्ऱि ऎमतुळत्तिऩ्
  मऩ्ऩुम् कटैक्कण् मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 35. वॆळ्ळम् कुळिरुम् सटैमुटि योऩ्ऒऱ्ऱि वित्तकऩ्तऩ्
  उळ्ळम् कुळिरमॆय् पूरिप्प आऩन्दम् ऊऱ्ऱॆटुप्पत्
  तॆळ्ळम् कुळिर्इऩ् अमुते अळिक्कुम्सॆव् वाय्क्कुमुत
  वळ्ळम् कुळिर्मुत्त माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 36. मानन्द मार्वयल् काऴिक् कवुणियर् मामणिक्कऩ्
  ऱानन्द इऩ्ऩमु तूऱ्ऱुम् तिरुमुलै आरणङ्के
  कानन्द वोङ्कुम् ऎऴिलॊऱ्ऱि यार्उट् कळित्तियलुम्
  वानन् तरुमिटै माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 37. वाऩ्तेट नाऩ्कु मऱैतेट मालुटऩ् वारिसमे
  लाऩ्तेट मऱ्ऱै अरुन्दवर् तेटऎऩ् अऩ्पिऩ्मैयाल्
  याऩ्तेट ऎऩ्ऩुळम् सेर्ऒऱ्ऱि यूर्ऎम् इरुनितिये
  माऩ्तेटुम् वाट्कण् मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 38. मुत्तेवर् विण्णऩ्37 मुतल्तेवर् सित्तर् मुऩिवर्मऱ्ऱै
  ऎत्ते वरुनिऩ् अटिनिऩै वार्निऩैक् किऩ्ऱिलर्ताम्
  सॆत्ते पिऱक्कुम् सिऱियर्अऩ् ऱोऒऱ्ऱित् तेवर्नऱ्ऱा
  मत्तेवर् वाम मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 39. तिरुनाळ् निऩैत्तॊऴुम् नऩ्ऩाळ् तॊऴामल् सॆलुत्तियनाळ्
  करुनाळ् ऎऩमऱै ऎल्लाम् पुकलुम् करुत्तऱिन्दे
  ऒरुना ळिऩुनिऩ् ऱऩैमऱ वार्अऩ्पर् ऒऱ्ऱियिल्वाऴ्
  मरुनाण् मलर्क्कुऴल् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 40. वाणाळ् अटैवर् वऱुमै युऱार्नऩ् मऩैमक्कळ्पॊऩ्
  पूणाळ् इटम्पुकऴ् पोतम् पॆऱुवर्पिऩ् पुऩ्मैऒऩ्ऱुम्
  काणार्निऩ् नामम् करुतुकिऩ् ऱोर्ऒऱ्ऱिक् कण्णुतल्पाल्
  माणार्वम् उऱ्ऱ मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 41. सीरऱि वाय्त्तिरु वॊऱ्ऱिप् परम सिवत्तैनिऩैप्
  पोरऱि वाय्अव् अऱिवाम् वॆळिक्कप् पुऱत्तुनिऩ्ऱाय्
  यारऱि वार्निऩ्ऩै नायेऩ्अऱिव तऴकुटैत्ते
  वारॆऱि पूण्मुलै माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 42. पोऱ्ऱिटु वोर्तम् पिऴैआ यिरमुम् पॊऱुत्तरुळ्सॆय्
  वीऱ्ऱॊळिर् ञाऩ विळक्के मरकत मॆऩ्करुम्पे
  एऱ्ऱॊळिर् ऒऱ्ऱि यिटत्तार्इटत्तिल् इलङ्कुम्उयर्
  माऱ्ऱॊळि रुम्पसुम् पॊऩ्ऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 43. आसैउळ् ळार्अयऩ् माल्आति तेवर्कळ् यारुम्निऩ् ताळ्
  पूसैयुळ् ळार्ऎऩिल् ऎङ्के उलकर्सॆय् पूसैकॊळ्वार्
  तेसैयुळ् ळार्ऒऱ्ऱि यूरुटै यार्इटञ् सेर्मयिले
  मासैयुळ् 38 ळार्पुकऴ् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 44. अण्टारै वॆऩ्ऱुल काण्टुमॆय्ञ् ञाऩम् अटैन्दुविण्णिल्
  पण्टारै सूऴ्मति पोलिरुप् पोर्कळ्निऩ् पत्तर्पतम्
  कण्टारैक् कण्टवर् अऩ्ऱो तिरुवॊऱ्ऱिक् कण्णुतल्सेर्
  वण्टारै वेलऩ्ऩ माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 45. अटियार् तॊऴुनिऩ् अटिप्पॊटि ताऩ्सऱ् ऱणियप्पॆऱ्ऱ
  मुटियाल् अटिक्कुप् पॆरुमैपॆऱ् ऱार्अम् मुकुन्दऩ्सन्दक्
  कटियार् मलर्अयऩ् मुऩ्ऩोर्तॆऩ् ऒऱ्ऱिक् कटवुट्सॆम्पाल्
  वटियाक् करुणैक् कटले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 46. ओवा तयऩ्मुत लोर्मुटि कोटि उऱऴ्न्दुपटिल्
  आवा अऩिस्सम् पॊऱामलर्स् सिऱ्ऱटि आऱ्ऱुङ्कॊलो
  कावाय् इमयप्पॊऱ् पावाय् अरुळॊऱ्ऱिक् कामर्वल्लि
  वावा ऎऩुम्अऩ्पर् वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 47. इट्टार् मऱैक्कुम् उपनिट तत्तिऱ्कुम् इऩ्ऩुञ्सऱ्ऱुम्
  ऎट्टानिऩ् पॊऩ्ऩटिप् पोतॆळि येऩ्तलैक् कॆट्टुङ्कॊलो
  कट्टार् सटैमुटि ऒऱ्ऱिऎम् माऩ्नॆञ्स कत्तमर्न्द
  मट्टार् कुऴऩ्मट माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 48. वॆळियाय् वॆळिक्कुळ् वॆऱुवॆळि याय्स्सिव मेनिऱैन्द
  ऒळियाय् ऒळिक्कुळ् ऒळियाम् परैनिऩै ऒप्पवरार्
  ऎळियार्क् कॆळियर् तिरुवॊऱ्ऱि यार्मॆय् इऩितुपरि
  मळियानिऩ् ऱोङ्कु मरुवे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 49. विणङ्कात लऩ्पर्तम् अऩ्पिऱ्कुम् निऩ्पुल विक्कुम्अऩ्ऱि
  वणङ्का मतिमुटि ऎङ्कळ् पिराऩ्ऒऱ्ऱि वाणऩुम्निऩ्
  कुणङ्का तलित्तुमॆय्क् कूऱुतन् ताऩ्ऎऩक् कूऱुवर्उऩ्
  मणङ्का तलित्त तऱियार् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 50. पऩ्ऩुम्पल् वेऱण्टम् ऎल्लाम्अव् अण्टप् परप्पिऩिऩ्ऱु
  तुऩ्ऩुम् सरासरम् यावैयुम् ईऩ्ऱतु सूऴ्न्दुम्उऩ्ऩै
  इऩ्ऩुम् इळन्दै अऴियात कऩ्ऩिकै ऎऩ्पतॆऩ्ऩे
  मऩ्ऩुम् सुकानन्द वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 51. सिऩङ्कटन् तोर्उळ्ळस् सॆन्दा मरैयिल् सॆऴित्तुमऱ्ऱै
  मऩङ्कटन् तोतुम्अव् वाक्कुम् कटन्द मऱैअऩ्ऩमे
  तिऩङ्कटन् तोर्पुकऴ् ऒऱ्ऱिऎम् माऩिटम् सेरमुते
  वऩङ्कटन् तोऩ्पुकऴ् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 52. वल्लारुम् वल्लवर् अल्लारुम् मऱ्ऱै मऩितर्मुतल्
  ऎल्लारुम् निऩ्सॆयल् अल्ला तणुवुम् इयक्किलरेल्
  इल्लामै याल्उऴल् पुल्लेऩ्सॆय् कुऱ्ऱङ्कळ् एतुकण्टाय्
  मल्लार् वयल्ऒऱ्ऱि नल्लाय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 53. ऎऴुता ऎऴिल्उयिर्स् सित्तिर मेइऩ् इसैप्पयऩे
  तॊऴुताटुम् अऩ्पर्तम् उट्कळिप् पेसिऱ् सुकक्कटले
  सॆऴुवार् मलर्प्पॊऴिल् ऒऱ्ऱिऎम् माऩ्तऩ् तिरुत्तुणैये
  वऴुवा मऱैयिऩ् पॊरुळे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 54. तॆरुट्पा लुऱुम्ऐङ्कैस् सॆल्वर्क्कुम् नल्लिळञ् सेय्क्कुमकिऴ्न्
  तरुट्पाल् अळिक्कुम् तऩत्तऩ मेऎम् अकङ्कलन्द
  इरुट्पाल् अकऱ्ऱुम् इरुञ्सुट रेऒऱ्ऱि ऎन्दैउळ्ळम्
  मरुट्पाल् पयिलु मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 55. अयिलेन्दुम् पिळ्ळैनऱ् ऱाये तिरुवॊऱ्ऱि ऐयर्मलर्क्
  कयिलेन्39 तरुम्पॆऱल् मुत्ते इसैयिल् कऩिन्दकुरल्
  कुयिले कुयिऩ्मॆऩ् कुऴऱ्पिटि येमलैक् कोऩ्पयन्द
  मयिले मतिमुक माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 56. सॆय्यकम् ओङ्कुम् तिरुवॊऱ्ऱि यूरिल् सिवपॆरुमाऩ्
  मॆय्यकम् ओङ्कुनल् अऩ्पेनिऩ् पाल्अऩ्पु मेवुकिऩ्ऱोर्
  कैयकम् ओङ्कुम् कऩिये तऩिमॆय्क् कतिनॆऱिये
  वैयकम् ओङ्कु मरुन्दे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 57. तरुम्पेर् अरुळॊऱ्ऱि यूरुटै याऩ्इटञ् सार्न्दपसुङ्
  करुम्पे इऩियकऱ् कण्टे मतुरक् कऩिनऱवे
  इरुम्पेय् मऩत्तिऩर् पाल्इसै यात इळङ्किळिये
  वरुम्पेर् ऒळिस्सॆञ् सुटरे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 58. सेलेर् विऴियरुळ् तेऩे अटियरुळ् तित्तिक्कुम्सॆम्
  पाले मतुरस्सॆम् पाकेसॊल् वेतप् पऩुवल्मुटि
  मेले विळङ्कुम् विळक्के अरुळॊऱ्ऱि वित्तकऩार्
  माले कॊळुम्ऎऴिल् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 59. ऎम्पाल् अरुळ्वैत् तॆऴिलॊऱ्ऱि यूर्कॊण् टिरुक्कुम् इऱैस्
  सॆम्पाल् कलन्दपैन् तेऩे कतलिस् सॆऴुङ्कऩिये
  वॆम्पालै नॆञ्सरुळ् मेवा मलर्प्पत मॆऩ्कॊटिये
  वम्पाल् अणिमुलै माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 60. एममुय्प् पोर्ऎमक् कॆऩ्ऱे इळैक्किल् ऎटुक्कवैत्त
  सेमवैप् पेअऩ्पर् तेटुमॆय्ञ् ञाऩत् तिरवियमे
  ताममैक् कार्मलर्क् कून्दल् पिटिमॆऩ् तऩिनटैयाय्
  वामनऱ् सीर्ऒऱ्ऱि माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 61. मऩ्ऩेर् मलैयऩ् मऩैयुम्नऱ् काञ्सऩ मालैयुम्नी
  अऩ्ऩे ऎऩत्तिरु वायाल् अऴैक्कप्पॆऱ् ऱार्अवर्ताम्
  मुऩ्ऩे अरुन्दवम् ऎऩ्ऩे मुयऩ्ऱऩर् मुऩ्ऩुम् ऒऱ्ऱि
  वऩ्ऩेर् इळमुलै मिऩ्ऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 62. कणमॊऩ्ऱि लेऩुम्ऎऩ् उळ्ळक् कवलैक् कटल्कटन्दे
  कुणमॊऩ्ऱि लेऩ्ऎतु सॆय्केऩ्निऩ् उळ्ळक् कुऱिप्पऱियेऩ्
  पणमॊऩ्ऱु पाम्पणि ऒऱ्ऱिऎम् माऩिटप् पालिल्तॆय्व
  मणमॊऩ्ऱु पस्सैक् कॊटिये वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 63. करुवे तऩैयऱ ऎऩ्ऩॆञ् सकत्तिल् कळिप्पॊटॊऱ्ऱिक्
  कुरुवे ऎऩुम्निऩ् कणवऩुम् नीयुम् कुलवुम्अन्दत्
  तिरुवे अरुळ्सॆन् तिरुवे मुतऱ्पणि सॆय्यत् तन्द
  मरुवे मरुवु मलरे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 64. ऎण्णिय ऎण्णङ्कळ् ऎल्लाम् पलिक्क ऎऩक्कुऩ्अरुळ्
  पण्णिय उळ्ळङ्कॊळ् उळ्ळुम् पुऱम्पुम् परिमळिक्कुम्
  पुण्णिय मल्लिकैप् पोते ऎऴिल्ऒऱ्ऱिप् पूरणर्पाल्
  मण्णिय पस्सै मणिये वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 65. तीतुसॆय् तालुम्निऩ् अऩ्पर्कळ् तम्मुऩ् सॆरुक्किनिऩ्ऱु
  वातुसॆय् तालुम्निऩ् ताळ्मऱन् तालुम् मतियिलियेऩ्
  एतुसॆय् तालुम् पॊऱुत्तरुळ् वाय्ऒऱ्ऱि यिऩ्ऩिटैप्पू
  मातुसॆय् ताऴ्कुऴल् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 66. मरुन्दिऩिऩ् ऱाऩ्ऒऱ्ऱि यूर्वाऴुम् निऩ्ऱऩ् मकिऴ्नऩ्मुऩ्ऩुम्
  तिरुन्दिनिऩ् ऱार्पुकऴ् निऩ्मुऩ्ऩुम् नल्लरुळ् तेऩ्विऴैन्दे
  विरुन्दिऩिऩ् ऱेऩ्सऱ्ऱुम् उळ्ळिरङ् कात वितत्तैक्कण्टु
  वरुन्दिनिऩ् ऱेऩ्इतु नऩ्ऱो वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 67. ऎऩ्पोल् कुणत्तिल् इऴिन्दवर् इल्लैऎप् पोतुम्ऎङ्कुम्
  निऩ्पोल् अरुळिल् सिऱन्दवर् इल्लैइन् नीर्मैयिऩाल्
  पॊऩ्पोलुम् निऩ्ऩरुळ् अऩ्ऩे ऎऩक्कुम् पुरितिकण्टाय्
  मऩ्पोल् उयर्ऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 68. तुऩ्पे मिकुम्इव् अटियेऩ् मऩत्तिल्निऩ् तुय्यअरुळ्
  इऩ्पे मिकुवतॆन् नाळो ऎऴिलॊऱ्ऱि ऎन्दैउयिर्क्
  कऩ्पेमॆय्त् तॊण्टर् अऱिवे सिवनॆऱिक् कऩ्पिलर्पाल्
  वऩ्पेमॆय्प् पोत वटिवे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 69. सऱ्ऱे यॆऩिऩुम्ऎऩ् नॆञ्सत् तुयरम् तविरवुम्निऩ्
  पॊऱ्ऱे मलर्प्पतम् पोऱ्ऱवुम् उळ्ळम् पुरितिकण्टाय्
  सॊऱ्ऱेर् अऱिञर् पुकऴ्ऒऱ्ऱि मेवुम् तुणैवर्तञ्सॆम्
  मऱ्ऱेर् पुयत्तणै माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 70. सन्दोट माप्पिऱर् ऎल्लाम् इरुक्कवुम् सञ्सलत्ताल्
  अन्दो ऒरुतमि येऩ्मट्टुम् वाटल् अरुट्कऴको
  नन्दोट नीक्किय नङ्काय् ऎऩत्तिरु नाऩ्मुकऩ्माल्
  वन्दोतुम् ऒऱ्ऱि मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 71. अटियेऩ् मिसैऎप् पिऴैयिरुन् तालुम् अवैपॊऱुत्तुस्
  सॆटियेतम् नीक्किनऱ् सीररुळ् वाय्तिकऴ् तॆय्वमऱैक्
  कॊटिये मरकतक् कॊम्पे ऎऴिल्ऒऱ्ऱिक् कोमळमे
  वटियेर् अयिल्विऴि माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 72. कण्णप्पऩ् एत्तुनऱ् काळत्ति यार्मङ् कलङ्कॊळ्ऒऱ्ऱि
  नण्णप्पर् वेण्टुम् नलमे पराऩन्द नऩ्ऩऱवे
  ऎण्णप् पटाऎऴिल् ओविय मेऎमै एऩ्ऱुकॊण्ट
  वण्णप् पसुम्पॊऩ् वटिवे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 73. कऱ्पे विकऱ्पम् कटियुम्ऒऩ् ऱेऎङ्कळ् कण्निऱैन्द
  पॊऱ्पेमॆय्त् तॊण्टर्तम् पुण्णिय मेअरुट् पोतइऩ्पे
  सॊऱ्पेर् अऱिवुट् सुकप्पॊरु ळेमॆय्स् सुयञ्सुटरे
  मऱ्पेर् पॆऱुम्ऒऱ्ऱि माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 74. मिकवे तुयर्क्कटल् वीऴ्न्देऩै नीकै विटुतलरुळ्
  तकवे ऎऩक्कुनऱ् ऱाये अकिल सरासरमुम्
  सुकवेलै मूऴ्कत् तिरुवॊऱ्ऱि यूरिटन् तुऩ्ऩिप्पॆऱ्ऱ
  मकवे ऎऩप्पुरक् किऩ्ऱोय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 75. वेतङ्क ळाय्ऒऱ्ऱि मेवुम् सिवत्तिऩ् विळैवरुळाय्प्
  पूतङ्क ळाय्प्पॊऱि याय्प्पुल ऩाकिप् पुकल्करण
  पेतङ्क ळाय्उयिर् आकिय निऩ्ऩैइप् पेतैऎऩ्वाय्
  वातङ्क ळाल्अऱि वेऩो वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 76. मतिये मतिमुक माऩे अटियर् मऩत्तुवैत्त
  नितिये करुणै निऱैवे सुकानन्द नीळ्निलैये
  कतिये कतिवऴि काट्टुङ्कण् णेऒऱ्ऱिक् कावलर्पाल्
  वतियेर् इळमट माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 77. आऱात् तुयरत् तऴुन्दुकिऩ् ऱेऩैइङ् कञ्सल्ऎऩ्ऱे
  कूऱाक् कुऱैऎऩ् कुऱैये इऩिनिऩ् कुऱिप्पऱियेऩ्
  तेऱास् सिऱियर्क् करिताम् तिरुवॊऱ्ऱित् तेवर्मकिऴ्
  माऱाक् करुणै मऴैये वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 78. ऎऱ्ऱे निलैऒऩ्ऱुम् इल्ला तुयङ्कुम् ऎऩक्करुळस्
  सऱ्ऱेनिऩ् उळ्ळम् तिरुम्पिलै याऩ्सॆयत् तक्कतॆऩ्ऩे
  सॊऱ्ऱेऩ् निऱैमऱैक् कॊम्पेमॆय्ञ् ञाऩस् सुटर्क्कॊऴुन्दे
  मऱ्ऱेर् अणियॊऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 79. सॆव्वेलै वॆऩ्ऱकण् मिऩ्ऩेनिऩ् सित्तम् तिरुम्पिऎऩक्
  कॆव्वेलै सॆय्ऎऩ् ऱिटिऩुम्अव् वेलै इयऱ्ऱुवल्काण्
  तॆव्वेलै वऱ्ऱस्सॆय् अव्वेलै यीऩ्ऱॊऱ्ऱित् तेवर्नॆञ्सै
  वव्वेल वार्कुऴल् माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 80. ताये मिकवुम् तयवुटै याळ्ऎऩस् साऱ्ऱुवर्इस्
  सेयेऩ् पटुन्दुयर् नीक्कऎऩ् ऩेउळम् सॆय्तिलैये
  नायेऩ् पिऴैइऩि नाटातु नल्लरुळ् नल्कवरु
  वायेऎम् ऒऱ्ऱि मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 81. नाऩे निऩैक्कटि येऩ्ऎऩ् पिऴैकळै नाटियनी
  ताऩे ऎऩैविटिल् अन्दो इऩिऎवर् ताङ्कुकिऩ्ऱोर्
  तेऩेनल् वेतत् तॆळिवे कतिक्कुस् सॆलुनॆऱिये
  वाऩेर् पॊऴिल्ऒऱ्ऱि माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 82. कल्ला रिटत्तिल्ऎऩ् इल्लामै सॊल्लिक् कलङ्किइटर्
  नल्लाण्मै उण्टरुळ् वल्लाण्मै उण्टॆऩिऩ् नल्कुवैयो
  वल्लार् ऎवर्कट्कुम् वल्लार् तिरुवॊऱ्ऱि वाणरॊटु
  मल्लार् पॊऴिल्ऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 83. सुन्दर वाण्मुकत् तोकाय् मऱैकळ् सॊलुम्पैङ्किळ्ळाय्
  कन्दर वार्कुऴऱ् पूवाय् करुणैक् कटैक्कण्नङ्काय्
  अन्दर नेरिटैप् पावाय् अरुळ्ऒऱ्ऱि अण्णल्मकिऴ्
  मन्दर नेर्कॊङ्कै मङ्काय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 84. पत्तर्तम् उळ्ळत् तिरुक्कोयिल् मेवुम् परम्परैये
  सुत्तमॆय्ञ् ञाऩ ऒळिप्पिऴम् पेसिऱ् सुकानन्दमे
  नित्तनिऩ् सीर्सॊल ऎऱ्करुळ् वाय्ऒऱ्ऱि निऩ्मलर्उऩ्
  मत्तर्तम् वाम मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 85. पूवाय् मलर्क्कुऴल् पूवाय्मॆय् अऩ्पर् पुऩैन्दतमिऴ्प्
  पावाय् निऱैन्दपॊऱ् पावाय्सॆन् तेऩिऱ् पकर्मॊऴियाय्
  कावाय् ऎऩअयऩ् कावाय् पवऩुम् करुतुमलर्
  मावाय् ऎऴिल्ऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 86. ताता उणवुटै ताता ऎऩप्पुल्लर् तम्मिटैप्पोय्
  माताकम् उऱ्ऱवर् वऩ्नॆञ्सिल् निऩ्अटि वैकुङ्कॊलो
  कातार् नॆटुङ्कट् करुम्पेनल् ऒऱ्ऱिक् करुत्तर्नट
  वाता रिटम्वळर् माते वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 87. कळन्दिरुम् पाइक् कटैयेऩै आळक् करुणैकॊण्टुऩ्
  उळन्दिरुम् पामैक्कॆऩ् सॆय्केऩ् तुयर्क्कट लूटलैन्देऩ्
  कुळन्दिरुम् पाविऴिक् कोमा ऩॊटुन्दॊण्टर् कूट्टमुऱ
  वळन्दिरुम् पाऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 88. आरणम् पूत्त अरुट्को मळक्कॊटि अन्दरिपून्
  तोरणम् पूत्त ऎऴिल्ऒऱ्ऱि यूर्मकिऴ् सुन्दरिसऱ्
  कारणम् पूत्त सिवैपार्प् पतिनङ् कवुरिऎऩ्ऩुम्
  वारणम् पूत्त तऩत्ताय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 89. तिरुवल्लि एत्तुम् अपिटेक वल्लिऎञ् सॆऩ्ऩियिटै
  वरुवल्लि कऱ्पक वल्लिऒण् पस्सै मणिवल्लिऎम्
  करुवल्लि नीक्कुम् करुणाम् पकवल्लि कण्कॊळ्ऒऱ्ऱि
  मरुवल्लि ऎऩ्ऱु मऱैतेर् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 90. उटैयॆऩ्ऩ ऒण्पुलित् तोल्उटै यार्कण् टुवक्कुमिळ
  नटैयऩ्ऩ मेमलर्प् पॊऩ्मुत लाम्पॆण्कळ् नायकमे
  पटैयऩ्ऩ नीळ्विऴि मिऩ्ऩेर् इटैप्पॊऱ् पसुङ्किळिये
  मटैमऩ्ऩु नीर्ऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 91. कऱ्पतुम् केट्पतुम् ऎल्लाम्निऩ् अऱ्पुतक् कञ्समलर्प्
  पॊऱ्पतम् काणुम् पॊरुट्टॆऩ ऎण्णुवर् पुण्णियरे
  सॊऱ्पत माय्अवैक् कप्पुऱ माय्निऩ्ऱ तूय्स्सुटरे
  मऱ्पतम् सेरॊऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 92. निऩ्ऩाल् ऎऩक्कुळ ऎल्ला नलऩुम् निऩैअटैन्द
  ऎऩ्ऩाल् उऩक्कुळ तॆऩ्ऩैकण् टाय्ऎमै ईऩ्ऱवळे
  मुऩ्ऩाल् वरुक्करुळ् ऒऱ्ऱिऎम् माऩ्कण् मुऴुमणिये
  म्ऩ्ऩाऩ् मऱैयिऩ् मुटिवे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 93. नऩ्ऱे सिवनॆऱि नाटुमॆय्त् तॊण्टर्क्कु नऩ्मैसॆय्तु
  निऩ्ऱेनिऩ् सेवटिक् कुऱ्ऱेवल् सॆय्य निऩैत्तऩऩ् ई
  तॆऩ्ऱे मुटिकुव तिऩ्ऱे मुटियिल् इऩितुकण्टाय्
  मऩ्ऱेर् ऎऴिल्ऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 94. अत्तऩै ऒऱ्ऱिक् किऱैवऩै अम्पलत् ताटुकिऩ्ऱ
  मुत्तऩैस् सेर्न्दऒण् मुत्ते मतिय मुकवमुते
  इत्तऩै ऎऩ्ऱळ वेलात कुऱ्ऱम् इऴैत्तिटुम्इम्
  मत्तऩै आळल् वऴक्को वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 95. कूऱात वाऴ्क्कैस् सिऱुमैयै नोक्किक् कुऱित्तिटुम्ऎऩ्
  तेऱात विण्णप्पम् सऱ्ऱेऩुम् निऩ्ऱऩ् तिरुस्सॆवियिल्
  एऱात वण्णम्ऎऩ् ऒऱ्ऱित् तियाकर् इटप्पुऱत्तिऩ्
  माऱा तमर्न्द मयिले वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 96. ओया इटर्कॊण् टुलैवेऩुक् कऩ्पर्क् कुतवुतल्पोल्
  ईया विटिऩुम्ओर् ऎळ्ळळ वेऩुम् इरङ्कुकण्टाय्
  साया अरुळ्तरुम् ताये ऎऴिल्ऒऱ्ऱित् तऱ्परैये
  माया नलम्अरुळ् वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 97. पॆरुम्पेतै येऩ्सिऱु वाऴ्क्कैत् तुयर्ऎऩुम् पेरलैयिल्
  तुरुम्पे ऎऩअलै किऩ्ऱेऩ् पुणैनिऩ् तुणैप्पतमे
  करुम्पे करुणैक् कटले अरुण्मुक् कऩिनऱवे
  वरुम्पेर् अरुळ्ऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 98. कातर वाल्उट् कलङ्किनिऩ् ऱेऩ्निऩ् कटैक्कण्अरुळ्
  आतर वाल्मकिऴ् किऩ्ऱेऩ् इऩिउऩ् अटैक्कलमे
  सीतरऩ् एत्तुम् तिरुवॊऱ्ऱि नातर्तम् तेविऎऴिल्
  मातर सेऒऱ्ऱि वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 99. पॊऩ्ऩुटै यार्अऩ्ऱिप् पोऱ्ऱुनऱ् कल्विप् पॊरुळुटैयार्
  ऎऩ्ऩुटै यार्ऎऩ एसुकिऩ् ऱार्इः¤ तॆऩ्ऩैअऩ्ऩे
  मिऩ्ऩुटै याय्मिऩ्ऩिल् तुऩ्ऩिटै याय्ऒऱ्ऱि मेवुमुक्कण्
  मऩ्ऩुटै याय्ऎऩ् ऩुटैयाय् वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 100. पॊय्विट्टि टातवऩ् नॆञ्सकत् तेऩैप् पुलम्पुम्वण्णम्
  कैविट्टि टातिऩ्ऩुम् काप्पाय् अतुनिऩ् कटऩ्करुम्पे
  मॆय्विट्टि टारुळ् विळैइऩ्प मेऒऱ्ऱि वित्तकमे
  मैविट्टि टाविऴि माऩे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 101. नेयाऩु कूल मऩमुटै याय्इऩि नीयुम्ऎऩ्ऱऩ्
  तायाकिल् याऩ्उऩ् तऩैयऩुम् आकिल्ऎऩ् तऩ्उळत्तिल्
  ओया तुऱुन्दुयर् ऎल्लाम् तविर्त्तरुळ् ऒऱ्ऱियिल्सॆव्
  वायार् अमुत वटिवे वटिवुटै माणिक्कमे.
 • 102. वाऴिनिऩ् सेवटि पोऱ्ऱिनिऩ् पूम्पत वारिसङ्कळ्
  वाऴिनिऩ् ताण्मलर् पोऱ्ऱिनिऩ् तण्णळि वाऴिनिऩ्सीर्
  वाऴिऎऩ् उळ्ळत्तिल् नीयुनिऩ् ऒऱ्ऱि मकिऴ्नरुम्नी
  वाऴिऎऩ् आरुयिर् वाऴ्वे वटिवुटै माणिक्कमे.

  • 35. सौन्दरम् ऎऩ्पतु सवुन्दरम् ऎऩप् पोलियायिऱ्ऱु. तॊ.वे.
  • 36. करम्-विटम्. तॊ.वे.
  • 37. विण्णऩ् -इन्दिरऩ्. तॊ.वे.
  • 38. मासै -पॊऩ् तॊ.वे.
  • 39. कैयिलेन्दु ऎऩऱ्पालतु सयिलेन्दु ऎऩप् पोलियायिऱ्ऱु. तॊ.वे.

வடிவுடை மாணிக்க மாலை // வடிவுடை மாணிக்க மாலை