திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಲೈ
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

008. ಇಙ್ಕಿತ ಮಾಲೈ
iṅkita mālai

  ಕಲೈಮಕಳ್ ವಾೞ್ತ್ತು
  ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅನ್ಪರ್ಪಾಲ್ ನೀಙ್ಕಾಎನ್ ಅಂಮೈಯೇ ತಾಮರೈಮೇಱ್
  ಪೊನ್ಪೊರುವು ಮೇನಿ ಅಯನ್ಪೂವಿನ್-ಮನ್ಪೆರಿಯ
  ವಾಕ್ಕಿಱೈವಿ ನಿನ್ತಾಳ್ ಮಲರ್ಸ್ಸರಣಂ ಪೋಂದೇನೈಕ್
  ಕಾಕ್ಕಕ್ ಕಟನುನಕ್ಕೇ ಕಾಣ್.
 • ಕಾಪ್ಪು
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 2. ಒರುಮಾ ಮುಕನೈ ಯೊರುಮಾವೈ ಯೂರ್ವಾ ಕನಮಾ ಯುಱನೋಕ್ಕಿತ್
  ತಿರುಮಾನ್ ಮುತಲೋರ್ ಸಿಱುಮೈಯೆಲಾನ್ ತೀರ್ತ್ತೆಂ ಮಿರುಕಣ್ ಮಣಿಯಾಕಿಕ್
  ಕರುಮಾ ಲಕಱ್ಱುಙ್ ಕಣಪತಿಯಾಙ್ ಕಟವು ಳಟಿಯುಙ್ ಕಳಿತ್ತವರ್ಪಿನ್
  ವರುಮಾ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಱ್ಕುಮರ ವಳ್ಳ ಲಟಿಯುಂ ವಣಙ್ಕುವಾಂ.
 • ಪಾಟಾಣ್ ತಿಣೈ
  ಕಟವುಣ್ಮಾಟ್ಟು ಮಾನಿಟಪ್ ಪೆಣ್ಟಿರ್ ನಯಂದ ಪಕ್ಕಂ
  (ವಿನಾ ಉತ್ತರಂ)
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 3. ತಿರುವಾರ್ ಕಮಲತ್ ತಟಂಪಣೈಸೂೞ್ ಸೆಲ್ವಪ್ ಪೆರುಞ್ಸೀ ರೊಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್
  ಮರುವಾರ್ ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಮುಟಿಕೊಳ್ ವಳ್ಳ ಲಿವರ್ಕ್ಕುಪ್ ಪಲಿಕೊಟುನಾ
  ನೊರುವಾ ತಟೈಂದೇ ನಿನಿನಮಕ್ಕಿಙ್ ಕುತವ ವರುಂದೋ ಱುನ್ಮುಲೈಮೇ
  ಲಿರುವಾ ರಿಟುನೀ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 4. ತಣ್ಣಾರ್ ಮಲರೈ ಮತಿನತಿಯೈತ್ ತಾಙ್ಕುಞ್ ಸಟೈಯಾ ರಿವರ್ತಮೈನಾ
  ನಣ್ಣಾ ಲೊಱ್ಱಿ ಯಿರುಂದವರೇ ಯೈಯ ರೇನೀರ್ ಯಾರೆನ್ಱೇ
  ನಣ್ಣಾ ರಿಟತ್ತು ಮಂಪಲತ್ತು ನಟವಾ ತವರ್ನಾ ಮೆನ್ಱುಸೊಲಿ
  ಯೆಣ್ಣಾ ತರುಕೇ ವರುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 5. ಪಿಟ್ಟಿ ನತಿಮಣ್ ಸುಮಂದವೊಱ್ಱಿಪ್ ಪಿಸ್ಸೈತ್ ತೇವ ರಿವರ್ತಮೈನಾನ್
  ಱಟ್ಟಿನ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ಯಿಟತ್ತೆತುವೋ ತನತ್ತೈಪ್ ಪಿಟಿಯು ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್
  ಮಟ್ಟಿ ನೊರುಮೂನ್ ಱುಟನೇೞು ಮತ್ತರ್ ತಲೈಯೀ ತೆನ್ಱುಸೊಲಿ
  ಯೆಟ್ಟಿ ಮುಲೈಯೈಪ್ ಪಿಟಿಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 6. ಮಟೈಯಿಱ್ ಕಯಲ್ಪಾ ಯೊಱ್ಱಿನಕರ್ ವಳ್ಳ ಲಾಕು ಮಿವರ್ತಮೈನಾ
  ನಟೈಯಿಱ್ ಕನಿವಾಱ್ ಪಣಿಯೆನ್ಱೇ ಯರುಳೀ ರುರಿಯೀ ರುಟೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ಕಟೈಯಿಱ್ ಪಟುಮೋರ್ ಪಣಿಯೆನ್ಱೇ ಕರುತಿ ಯುರೈತ್ತೇ ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತೆನ್
  ನಿಟೈಯಿಱ್ ಕಲೈಯೈ ಯುರಿಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 7. ಮನ್ಱನ್ ಮಣಕ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿನಕರ್ ವಾಣ ರಾಕು ಮಿವರ್ತಮೈನಾ
  ನಿನ್ಱನ್ ಪೊಟುಙ್ಕೈ ಯೇಂದನತ್ತೈ ಯೇಱ್ಱೋರ್ ಕಲತ್ತಿಱ್ ಕೊಳುಮೆನ್ಱೇ
  ನನ್ಱನ್ ಪುಟೈಯಾ ಯೆಣ್ಕಲತ್ತಿ ನಾಙ್ಕೊಣ್ ಟಿಟುವೇ ಮೆನ್ಱುಸೊಲಿ
  ಯೆನ್ಱನ್ ಮುಲೈಯೈತ್ ತೊಟುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 8. ಕೋಮಾಱ್ ಕರುಳುನ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಕ್ ಕೋಯಿ ಲುಟೈಯಾ ರಿವರೈಮತ
  ಮಾಮಾಱ್ ಱಿಯನೀ ರೇಕಲವಿ ಮಕಿೞ್ಂದಿನ್ ಱಟಿಯೇನ್ ಮನೈಯಿನಿಟೈತ್
  ತಾಮಾಱ್ ಱಿಟಕ್ಕೊಣ್ ಟೇಕುಮೆನ್ಱೇನ್ ಱಾವೆನ್ ಱಾರ್ತನ್ ತಾಲೆನ್ನೈ
  ಯೇಮಾಱ್ ಱಿನೈಯೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 9. ಅಂಮಾ ಲಯನುಙ್ ಕಾಣ್ಪರಿಯೀರ್ಕ್ ಕಮರುಂ ಪತಿತಾನ್ ಯಾತೆನ್ಱೇ
  ನಿಂಮಾ ಲುಟೈಯಾ ಯೊಱ್ಱುತಱ್ಕೋ ರೆಸ್ಸ ಮತುಕಣ್ ಟಱಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ಸೆಂಮಾ ಲಿಃ¤ತೊನ್ ಱೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ಱಿರುವೇ ಪುರಿಮೇಱ್ ಸೇರ್ಕಿನ್ಱ
  ವೆಂಮಾನ್ ಮಱ್ಱೊನ್ ಱೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 10. ಕಣ್ಕಳ್ ಕಳಿಪ್ಪ ವೀಣ್ಟುನಿಱ್ಕುಙ್ ಕಳ್ವ ರಿವರೂ ರೊಱ್ಱಿಯತಾಂ
  ಪಣ್ಕ ಳಿಯನ್ಱ ತಿರುವಾಯಾಱ್ ಪಲಿತಾ ವೆನ್ಱಾರ್ ಕೊಟುವಂದೇನ್
  ಪೆಣ್ಕ ಟರಲೀ ತನ್ಱೆನ್ಱಾರ್ ಪೇಸಪ್ ಪಲಿಯಾ ತೆನ್ಱೇನಿನ್
  ನೆಣ್ಕಣ್ ಪಲಿತ್ತ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 11. ಆರಾ ಮಕಿೞ್ವು ತರುಮೊರುಪೇ ರೞಕ ರಿವರೂ ರೊಱ್ಱಿಯತಾ
  ನೇರಾಯ್ ವಿರುಂದುಣ್ ಟೋವೆನ್ಱಾರ್ ನೀರ್ತಾನ್ ವೇಱಿಙ್ ಕಿಲೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ವಾರಾರ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ವಾಯಮುತು ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ಯಮುತು ಮನೈಯಮುತು
  ಮೇರಾ ಯುಳವೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 12. ಅಟುತ್ತಾರ್ಕ್ ಕರುಳು ಮೊಱ್ಱಿನಕ ರೈಯ ರಿವರ್ತಾ ಮಿಕತ್ತಾಕಙ್
  ಕಟುತ್ತಾ ಮೆನ್ಱಾರ್ ಕಟಿತಟನೀರ್ ಕಣ್ಟೀ ರೈಯಙ್ ಕೊಳುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ ಕಣ್ಟ ತಿಲೈಯೈಯಙ್ ಕೊಳ್ಳು ಮಿಟಞ್ಸೂೞ್ನ್ ತಿಟುಙ್ಕಲೈಯೈ
  ಯೆಟುತ್ತಾಱ್ ಕಾಣ್ಪೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 13. ಇಂದಾ ರಿತೞಿ ಯಿಲಙ್ಕುಸಟೈ ಯೇಂದ ಲಿವರೂ ರೊಱ್ಱಿಯತಾಂ
  ವಂದಾರ್ ಪೆಣ್ಣೇ ಯಮುತೆನ್ಱಾರ್ ವರೈಯಿನ್ ಸುತೈಯಿಙ್ ಕುಣ್ಟೆನ್ಱೇ
  ನಂದಾರ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಪಸಿಕ್ಕಿನುಂಪೆಣ್ ಣಾಸೈ ವಿಟುಮೋ ವಮುತಿನ್ಱೇ
  ಲೆಂದಾ ರಂದಾ ವೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 14. ತನ್ನನ್ ತನಿಯಾ ಯಿಙ್ಕುನಿಱ್ಕುಞ್ ಸಾಮಿ ಯಿವರೂ ರೊಱ್ಱಿಯತಾ
  ಮನ್ನನ್ ತರುವೀ ರೆನ್ಱಾರ್ನಾ ನೞೈತ್ತೇ ನಿನ್ನೈ ಯನ್ನಮಿಟ
  ಮುನ್ನಂ ಪಸಿಪೋ ಯಿಱ್ಱೆನ್ಱಾರ್ ಮುನ್ನಿನ್ ಱಕನ್ಱೇ ನಿವ್ವನ್ನ
  ಮಿನ್ನನ್ ತರುವಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 15. ಮಾಱಾ ವೞಕೋ ಟಿಙ್ಕುನಿಱ್ಕುಂ ವಳ್ಳ ಲಿವರೂ ರೊಱ್ಱಿಯತಾಂ
  ವೀಱಾ ಮುಣವೀ ಯೆನ್ಱಾರ್ನೀರ್ ಮೇವಾ ವುಣವಿಙ್ ಕುಣ್ಟೆನ್ಱೇನ್
  ಕೂಱಾ ಮಕಿೞ್ವೇ ಕೊಟುವೆನ್ಱಾರ್ ಕೊಟುತ್ತಾ ಲಿತುತಾ ನನ್ಱೆನ್ಱೇ
  ಯೇಱಾ ವೞಕ್ಕುತ್ ತೊಟುಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 16. ವಣ್ಮೈ ಯುಟೈಯಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ವಾಣ ರಿವರ್ತಾಂ ಪಲಿಯೆನ್ಱಾ
  ರುಣ್ಮೈ ಯಱಿವೀರ್ ಪಲಿಯೆಣ್ಮೈ ಯುಣರ್ಕಿ ಲೀರೆನ್ ನುೞೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ಪೆಣ್ಮೈ ಸಿಱಂದಾಯ್ ನಿನ್ಮನೈಯಿಱ್ ಪೇಸುಂ ಪಲಿಕ್ಕೆನ್ ಱಟೈಂದತುನಾ
  ಮೆಣ್ಮೈ ಯುಣರ್ಂದೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 17. ತಿರುವೈ ಯಳಿಕ್ಕುನ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತೇವ ರೀರ್ಕ್ಕೆನ್ ವಿೞೈವೆನ್ಱೇನ್
  ವೆರುವ ಲುನತು ಪೆಯರಿಟೈಯೋರ್ ಮೆಯ್ನೀಕ್ ಕಿಯನಿನ್ ಮುಕಮೆನ್ಱಾರ್
  ತರುವ ಲತನೈ ವೆಳಿಪ್ಪಟೈಯಾಱ್ ಸಾಱ್ಱು ಮೆನ್ಱೇನ್ ಸಾಱ್ಱುವನೇ
  ಲಿರುವೈ ಮಟವಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 18. ಮುಂದೈ ಮಱೈಯೋನ್ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿ ಮುತಲ್ವ ರಿವರ್ತಂ ಮುಕನೋಕ್ಕಿಕ್
  ಕಂದೈ ಯುಟೈಯೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ಕೞಿಯಾ ವುನ್ಱನ್ ಮೊೞಿಯಾಲೇ
  ಯಿಂದು ಮುಕತ್ತಾ ಯೆಮಕ್ಕೊನ್ಱೇ ಯಿರುನಾನ್ ಕುನಕ್ಕುಕ್ ಕಂದೈಯುಳ
  ತಿಂದ ವಿಯಪ್ಪೆನ್ ನೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 19. ತುನ್ನ ಲುಟೈಯಾ ರಿವರ್ತಮೈನೀರ್ ತುನ್ನುಂ ಪತಿತಾನ್ ಯಾತೆನ್ಱೇ
  ನೆನ್ನ ಲಿರವಿ ಲೆಮೈತ್ತೆಳಿವಾ ನಿನ್ಱ ನಿನತು ಪೆಯರೆನ್ಱಾ
  ರುನ್ನ ಲುಱುವೀರ್ ವೆಳಿಪ್ಪಟವೀ ತುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇ ನುರೈಪ್ಪೇನೇ
  ಲಿನ್ನ ಲಟೈವಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 20. ಸಿಮೈಕ್ಕೊಳ್ ಸೂಲತ್ ತಿರುಮಲರ್ಕ್ಕೈತ್ ತೇವರ್ ನೀರೆಙ್ ಕಿರುಂದತೆನ್ಱೇ
  ನೆಮೈಕ್ಕಣ್ ಟಳವಿನ್ ಮಾತೇನೀ ಯಿರುಂದ ತೆನಯಾ ಮಿರುಂದತೆನ್ಱಾ
  ರಮೈಕ್ಕು ಮೊೞಿಯಿಙ್ ಕಿತಮೆನ್ಱೇ ನಾಮುನ್ ಮೊೞಿಯಿಙ್ ಕಿತಮನ್ಱೋ
  ವಿಮೈಕ್ಕು ಮಿೞೈಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 21. ನಟಙ್ಕೊಳ್ ಪತತ್ತೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ನಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾ ನೀರನ್ಱೋ
  ತಿಟಙ್ಕೊಳ್ ಪುಕೞ್ಕ್ಕಸ್ ಸೂರಿಟಞ್ಸೇರ್ನ್ ತೀರೆನ್ ಱೇನಿನ್ ನಟುನೋಕ್ಕಾಕ್
  ಕುಟಞ್ಸೇರ್ನ್ ತತುಮಾಙ್ ಕಃ¤ತೆನ್ಱಾರ್ ಕುಟಂಯಾ ತೆನ್ಱೇ ನಃ¤ತಱಿತಱ್
  ಕಿಟಙ್ಕರ್ ನಟುನೀಕ್ ಕೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 22. ಸಙ್ಕ ಮರುವು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಸಟೈಮೇ ಲಿರುಂದ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಮಙ್ಕೈ ನಿನತು ಮುನ್ಪರುವ ಮರುವು ಮುತನೀತ್ ತಿರುಂದತೆನ್ಱಾರ್
  ಕಙ್ಕೈ ಯಿರುಂದ ತೇಯೆನ್ಱೇನ್ ಕಮಲೈ ಯನೈಯಾಯ್ ಕೞುಕ್ಕಟೈಯು
  ಮೆಙ್ಕೈ ಯಿರುಂದ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 23. ತುತಿಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ವಳರ್ತರುಮ ತುರೈಯೇ ನೀರ್ಮುನ್ ನಾಟಲುಱುಂ
  ಪತಿಯಾ ತೆನ್ಱೇ ನಂಪೆಯರ್ಮುಱ್ ಪಕರೀ ರೆೞುತ್ತೈಪ್ ಪಱಿತ್ತತೆನ್ಱಾರ್
  ನಿತಿಸೇರ್ನ್ ತಿಟುಮಪ್ ಪೆಯರ್ಯಾತು ನಿಕೞ್ತ್ತು ಮೆನ್ಱೇ ನೀಯಿಟ್ಟ
  ತೆತುವೋ ವತುಕಾ ಣೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 24. ಉಟಱ್ಕಸ್ ಸುಯಿರಾ ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರುಮತು ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಯಾತೆನ್ಱೇನ್
  ಕುಟಕ್ಕುಸ್ ಸಿವಂದ ಪೊೞುತಿನೈಮುನ್ ಕೊಣ್ಟ ವಣ್ಣ ರಾಮೆನ್ಱಾರ್
  ವಿಟೈಕ್ಕುಕ್ ಕರುತ್ತಾ ವಾನೀರ್ತಾಂ ವಿಳಂಪನ್ ಮಿಕಕ್ಕಱ್ ಱವರೆನ್ಱೇ
  ನಿಟಕ್ಕುಪ್ ಪುಕನ್ಱಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 25. ಮಣಙ್ಕೇ ತಕೈವಾನ್ ಸೆಯುಮೊಱ್ಱಿ ವಳ್ಳಲಿವರೈ ವಲ್ವಿರೈವೇನ್
  ಪಿಣಙ್ಕೇಞ್ ಸಿಱಿತು ನಿಲ್ಲುಮೆನ್ಱೇನ್ ಪಿಣಙ್ಕಾ ವಿಟಿನು ನೆನ್ನಲೆನ
  ವಣಙ್ಕೇ ನಿನಕ್ಕೊನ್ ಱಿನಿಱ್ಪಾತಿ ಯತಿಲೋರ್ ಪಾತಿ ಯಾಕುಮಿತಱ್
  ಕಿಣಙ್ಕೇಞ್ ಸಿಱಿತು ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 26. ಒಱ್ಱಿ ನಕರಾ ರಿವರ್ತಮೈನೀ ರುವಂದೇ ಱುವತಿಙ್ಕಿ ಯಾತೆನ್ಱೇನ್
  ಮಱ್ಱುನ್ ಪರುವತ್ ತೊರುಪಙ್ಕೇ ಮಟವಾ ಯೆನ್ಱಾರ್ ಮಱೈವಿಟೈಯೀ
  ತಿಱ್ಱೆನ್ ಱಱಿತಱ್ ಕರಿತೆನ್ಱೇ ನೆಂಮೈ ಯಱಿವಾ ರನ್ಱಿಯಃ¤
  ತೆಱ್ಱೆನ್ ಱಱಿವಾ ರೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 27. ಕಣ್ಣಿನ್ ಮಣಿಪೋ ಲಿಙ್ಕುನಿಱ್ಕುಙ್ ಕಳ್ವ ರಿವರೂ ರೊಱ್ಱಿಯತಾಂ
  ಪಣ್ಣಿನ್ ಮೊೞಿಯಾಯ್ ನಿನ್ಪಾಲೋರ್ ಪಱವೈಪ್ ಪೆಯರ್ವೇಣ್ ಟಿನಂಪಟೈತ್ತಾನ್
  ಮಣ್ಣಿನ್ ಮಿಸೈಯೋರ್ ಪಱವೈಯತಾ ವಾೞ್ವಾಯೆನ್ಱಾ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇ
  ನೆಣ್ಣಿ ಯಱಿನೀ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 28. ಸೇಟಾರ್ ವಳಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿನಕರ್ ಸೆಲ್ವಪ್ ಪೆರುಮಾ ನಿವರ್ತಮೈನಾ
  ನೋಟಾರ್ ಕರತ್ತೀ ರೆಣ್ಟೋಳ್ಕ ಳುಟೈಯೀ ರೆನ್ನೆನ್ ಱುರೈತ್ತೇನೀ
  ಕೋಟಾ ಕೋಟಿ ಮುಕನೂಱು ಕೋಟಾ ಕೋಟಿಕ್ ಕಳಮೆನ್ನೇ
  ಯೀಟಾ ಯುಟೈಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 29. ತುರುಮಞ್ ಸೆೞಿಕ್ಕುಂ ಪೊೞಿಲೊಱ್ಱಿತ್ ತೋನ್ಱಾ ಲಿಙ್ಕು ನೀರ್ವಂದ
  ಕರುಮಞ್ ಸೊಲುಮೆನ್ ಱೇನಿವಣ್ಯಾಙ್ ಕಟಾತಱ್ ಕುನ್ಪಾ ಲೆಂಮುಟೈಮೈತ್
  ತರುಮಂ ಪೆಱಕ್ಕಣ್ ಟಾಮೆನ್ಱಾರ್ ತರುವ ಲಿರುಂದಾ ಲೆನ್ಱೇನಿಲ್
  ಲಿರುಮನ್ ತರಮೋ ವೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 30. ಒರುಕೈ ಮುಕತ್ತೋರ್ಕ್ ಕೈಯರೆನು ಮೊಱ್ಱಿತ್ ತೇವ ರಿವರ್ತಮೈನಾನ್
  ವರುಕೈ ಯುವಂದೀ ರೆನ್ಱನೈನೀರ್ ಮರುವಿ ಯಣೈತಲ್ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಱರುಕೈ ಯುಟನೇ ಯಕಙ್ಕಾರನ್ ತನೈಯೆಂ ಮಟಿಯಾರ್ ತಮೈಮಯಕ್ಕೈ
  ಯಿರುಕೈ ವಳೈಸಿನ್ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 31. ತಿರುತ್ತ ಮಿಕುಞ್ಸೀ ರೊಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ತೇವ ರೇಯಿಙ್ ಕೆತುವೇಣ್ಟಿ
  ವರುತ್ತ ಮಲರ್ಕ್ಕಾ ಲುಱನಟಂದು ವಂದೀ ರೆನ್ಱೇನ್ ಮಾತೇನೀ
  ಯರುತ್ತನ್ ತೆಳಿಂದೇ ನಿರುವಾಣ ಮಾಕವುನ್ಱ ನಕತ್ತರುಟ್ಕ
  ಣಿರುತ್ತ ವಟೈಂದೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 32. ವಳಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಣ್ಣ ರಾಕು ಮಿವರ್ತಮೈನಾನ್
  ಕುಳಞ್ಸೇರ್ನ್ ತಿರುಂದ ತುಮಕ್ಕೊರುಕಣ್ ಕೋಲಸ್ ಸಟೈಯೀ ರೞಕಿತೆನ್ಱೇನ್
  ಕಳಞ್ಸೇರ್ ಕುಳತ್ತಿ ನೆೞಿನ್ಮುಲೈಕ್ಕಣ್ ಕಾಣ ವೋರೈನ್ ತುನಕ್ಕೞಕೀ
  ತಿಳಞ್ಸೇಲ್ ವಿೞಿಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 33. ಪಲಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯುಟೈಯೀರ್ ಪತಿವೇ ಱುಣ್ಟೋ ನುಮಕ್ಕೆನ್ಱೇ
  ನುಲಞ್ಸೇರ್ ವೆಣ್ಪೊನ್ ಮಲೈಯೆನ್ಱಾ ರುಣ್ಟೋ ನೀಣ್ಟಮಲೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ವಲಞ್ಸೇ ರಿಟೈತ್ತವ್ ವರುವಿತ್ತ ಮಲೈಕಾ ಣತನಿನ್ ಮಂಮುತಲ್ಸೆನ್
  ಱಿಲಞ್ಸೇರ್ನ್ ತತುವು ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 34. ವಯಲಾ ರೊಱ್ಱಿ ವಾಣರಿವರ್ ವಂದಾರ್ ನಿನ್ಱಾರ್ ವಾಯ್ತಿಱವಾರ್
  ಸೆಯಲಾರ್ ವಿರಲ್ಕಣ್ ಮುಟಕ್ಕಿಯಟಿ ಸೇರ್ತ್ತೀ ರಿತೞ್ಕಳ್ ವಿರಿವಿತ್ತಾರ್
  ಮಯಲಾ ರುಳತ್ತೋ ಟೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ಮಱಿತ್ತೋರ್ ವಿರಲಾ ಲೆನ್ನುಟೈಯ
  ವಿಯಲಾರ್ ವಟಿವಿಱ್ ಸುಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 35. ಪೇರ್ವಾ ೞೊಱ್ಱಿ ವಾಣರಿವರ್ ಪೇಸಾ ಮೌನ ಯೋಕಿಯರಾಯ್ಸ್
  ಸೀರ್ವಾೞ್ ನಮತು ಮನೈಯಿನಿಟೈಸ್ ಸೇರ್ಂದಾರ್ ವಿೞೈವೆನ್ ಸೆಪ್ಪುಮೆನ್ಱೇ
  ನೋರ್ವಾ ೞಟಿಯುಙ್ ಕುೞಲಣಿಯು ಮೊರುನಲ್ ವಿರಲಾಱ್ ಸುಟ್ಟಿಯುಂದಂ
  ಮೇರ್ವಾ ೞೊರುಕೈ ಪಾರ್ಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 36. ಪೆರುಞ್ಸೀ ರೊಱ್ಱಿ ವಾಣರಿವರ್ ಪೇಸಾ ಮೌನಂ ಪಿಟಿತ್ತಿಙ್ಕೇ
  ವಿರಿಞ್ಸೀರ್ ತರನಿನ್ ಱುಟನ್ಕೀೞು ಮೇಲು ನೋಕ್ಕಿ ವಿರೈಂದಾರ್ಯಾನ್
  ವರುಞ್ಸೀ ರುಟೈಯೀರ್ ಮಣಿವಾರ್ತ್ತೈ ವಕುಕ್ಕ ವೆನ್ಱೇನ್ ಮಾರ್ಪಿಟೈಕ್ಕಾ
  ೞಿರುಞ್ಸೀರ್ ಮಣಿಯೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 37. ವಲಂದಙ್ ಕಿಯಸೀ ರೊಱ್ಱಿನಕರ್ ವಳ್ಳ ಲಿವರ್ತಾಂ ಮೌನಮೊಟು
  ಕಲಂದಿಙ್ ಕಿರುಂದ ವಣ್ಟಸತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಮೂನ್ಱು ವಿರನೀಟ್ಟಿ
  ನಲಂದಙ್ ಕುಱಪ್ಪಿನ್ ನಟುಮುಟಕ್ಕಿ ನಣ್ಣು ಮಿಂದ ನಕತ್ತೊಟುವಾ
  ಯಿಲಂದಙ್ ಕರತ್ತಾಱ್ ಕುಱಿಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 38. ತೇನಾರ್ ಪೊೞಿಲಾ ರೊಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ತೇವ ರಿವರ್ವಾಯ್ ತಿಱವಾರಾಯ್
  ಮಾನಾರ್ ಕರತ್ತೋರ್ ನಕಂದೆರಿತ್ತು ವಾಳಾ ನಿನ್ಱಾರ್ ನೀಳಾರ್ವನ್
  ತಾನಾ ರುಳತ್ತೋ ಟಿಯಾತೆನ್ಱೇನ್ ಱಙ್ಕೈತ್ ತಲತ್ತಿಱ್ ಱಲೈಯೈಯಟಿ
  ಯೇನಾ ಟುಱವೇ ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 39. ಸೆಸ್ಸೈ ಯೞಕರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತೇವ ರಿವರ್ವಾಯ್ ತಿಱವಾರಾಯ್
  ಮೆಸ್ಸು ಮೊರುಕಾಱ್ ಕರಂದೊಟ್ಟು ಮೀಣ್ಟು ಮಿಟಱ್ಱಕ್ ಕರಂವೈತ್ತಾರ್
  ಪಿಸ್ಸ ರಟಿಕೇಳ್ ವೇಣ್ಟುವತು ಪೇಸೀ ರೆನ್ಱೇನ್ ಱಮೈಕ್ಕಾಟ್ಟಿ
  ಯಿಸ್ಸೈ ಯೆನೈಯುಙ್ ಕುಱಿಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 40. ಮನ್ಱಾರ್ ನಿಲೈಯಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ವಾಣ ರಿವರ್ತಾ ಮೌನಮೊಟು
  ನಿನ್ಱಾ ರಿರುಕೈ ಯೊಲಿಯಿಸೈತ್ತಾರ್ ನಿಮಿರ್ಂದಾರ್ ತವಿಸಿ ನಿಲೈಕುಱೈತ್ತಾರ್
  ನನ್ಱಾ ರಮುತು ಸಿಱಿತುಮಿೞ್ಂದಾರ್ ನಟಿತ್ತಾ ರಿಯಾವು ಮೈಯಮೆನ್ಱೇ
  ನಿನ್ಱಾ ಮರೈಕ್ಕೈ ಯೇಂದುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 41. ವಾರಾ ವಿರುಂದಾಯ್ ವಳ್ಳಲಿವರ್ ವಂದಾರ್ ಮೌನ ಮೊಟುನಿನ್ಱಾರ್
  ನೀರಾ ರೆಙ್ಕೇ ಯಿರುಪ್ಪತೆನ್ಱೇ ನೀಣ್ಟ ಸಟೈಯೈಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪಿತ್ತಾ
  ರೂರಾ ವೈತ್ತ ತೆತುವೆನ್ಱೇ ನೊಣ್ಕೈ ಯೋಟೆನ್ ನಿಟತ್ತಿನಿಲ್ವೈತ್
  ತೇರಾರ್ ಕರತ್ತಾಱ್ ಸುಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 42. ಸೆಙ್ಕೇೞ್ ಕಙ್ಕೈಸ್ ಸಟೈಯಾರ್ವಾಯ್ ತಿಱವಾ ರಾಕ ವೀಣ್ಟಟೈಂದಾ
  ರೆಙ್ಕೇ ಯಿರುಂದೆಙ್ ಕಣೈಂದತುಕಾ ಣೆಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾ ನೆನ್ಱೇನೆನ್
  ನಙ್ಕೇ ೞರುಕಿ ನಕನ್ಱುಪೋ ಯಙ್ಕೇ ಯಿಱೈಪ್ಪೋ ತಮರ್ಂದೆೞುಂದೇ
  ಯಿಙ್ಕೇ ನಟಂದು ವರುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 43. ಕೊಟೈಯಾ ರೊಱ್ಱಿ ವಾಣರಿವರ್ ಕೂಱಾ ಮೌನ ರಾಕಿನಿನ್ಱಾರ್
  ತೊಟೈಯಾ ರಿತೞಿ ಮತಿಸ್ಸಟೈಯೆನ್ ತುರೈಯೇ ವಿೞೈವೇ ತುಮಕ್ಕೆನ್ಱೇ
  ನುಟೈಯಾರ್ ತುನ್ನಱ್ ಕಂದೈತನೈ ಯುಱ್ಱು ನೋಕ್ಕಿ ನಕೈಸೆಯ್ತೇ
  ಯಿಟೈಯಾಕ್ ಕೞುಮುಟ್ ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 44. ಪೊನ್ನೈಕ್ ಕೊಟುತ್ತುಂ ಪುಣರ್ವರಿಯ ಪುನಿತ ರಿವರೂ ರೊಱ್ಱಿಯತಾ
  ಮುನ್ನೈತ್ ತವತ್ತಾ ಲಿಯಾಙ್ಕಾಣ ಮುನ್ನೇ ನಿನ್ಱಾರ್ ಮುಕಮಲರ್ಂದು
  ಮಿನ್ನಿಱ್ ಪೊಲಿಯುಞ್ ಸಟೈಯೀರೆನ್ ವೇಣ್ಟು ಮೆನ್ಱೇ ನುಣಸ್ಸೆಯ್ಯಾ
  ಳಿನ್ನಸ್ ಸಿನಙ್ಕಾ ಣೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 45. ವಯಲಾರ್ ಸೋಲೈ ಯೆೞಿಲೊಱ್ಱಿ ವಾಣ ರಾಕು ಮಿವರ್ತಮೈನಾನ್
  ಸೆಯಲಾ ರಟಿಯರ್ಕ್ ಕರುಳ್ವೀರ್ನುಞ್ ಸಿರತ್ತು ಮುರತ್ತುನ್ ತಿಕೞ್ಕರತ್ತುಂ
  ವಿಯಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್ಟ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಪಿನಾಕ ಮವೈಮೂನ್ಱು
  ಮಿಯಲಾಱ್ ಕಾಣ್ಟಿ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 46. ಪೊತುನಿನ್ ಱರುಳ್ವೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಪೂವುನ್ ತಿಯತೆನ್ ವಿೞಿಯೆನ್ಱೇ
  ನಿತುವೆನ್ ಱಱಿನಾ ಮೇಱುಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಱಾ ರೇಱು ಕಿನ್ಱತುತಾ
  ನೆತುವೆನ್ ಱುರೈತ್ತೇ ನೆತುನಟುವೋ ರೆೞುತ್ತಿಟ್ ಟಱಿನೀ ಯೆನ್ಱುಸೊಲಿ
  ಯೆತಿರ್ನಿನ್ ಱುವಂದು ನಕೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 47. ಇಟ್ಟಙ್ ಕಳಿತ್ತ ತೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರೀಣ್ಟಿವ್ ವೇಳೈ ಯೆವನೆನ್ಱೇನ್
  ಸುಟ್ಟುಞ್ ಸುತನೇ ಯೆನ್ಱಾರ್ನಾನ್ ಸುಟ್ಟಿ ಯಱಿಯಸ್ ಸೊಲುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಪಟ್ಟುಣ್ ಮರುಙ್ಕುಱ್ ಪಾವಾಯ್ನೀ ಪರಿತ್ತ ತನ್ಱೇ ಪಾರೆನ್ಱೇ
  ಯೆಟ್ಟುಙ್ ಕಳಿಪ್ಪಾ ಲುರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 48. ಪಾಱ್ಱಕ್ ಕಣತ್ತಾ ರಿವರ್ಕಾಟ್ಟು ಪ್ ಪಳ್ಳಿತ್ ತಲೈವ ರೊಱ್ಱಿಯಿನಿನ್
  ಱಾಱ್ಱಪ್ ಪಸಿತ್ತು ವಂದಾರಾ ಮನ್ನ ಮಿಟುಮಿ ನೆನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್
  ಸೋಱ್ಱುಕ್ ಕಿಳೈತ್ತೋ ಮಾಯಿನುಂಯಾಞ್ ಸೊಲ್ಲುಕ್ ಕಿಳೈಯೇಙ್ ಕೀೞ್ಪ್ಪಳ್ಳಿ
  ಯೇಱ್ಱುಕ್ ಕಿಟಂದಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 49. ಕುರುಕಾ ರೊಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ಪಲಿ ಕೊಳ್ಳ ವಕೈಯುಣ್ ಟೋವೆನ್ಱೇ
  ನೊರುಕಾ ಲೆಟುತ್ತೀಣ್ ಟುರೈಯೆನ್ಱಾ ರೊರುಕಾ ಲೆಟುತ್ತುಕ್ಕಾಟ್ಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವರುಕಾ ವಿರಿಪ್ಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತೇ ವಂದಾಱ್ ಕಾಟ್ಟು ಕಿನ್ಱಾಂವೀ
  ೞಿರುಕಾ ಲುಟೈಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 50. ವೇಲೈ ಞಾಲಂ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿ ವಿಳಙ್ಕುನ್ ತೇವ ರಣಿಕಿನ್ಱ
  ಮಾಲೈ ಯಾತೆನ್ ಱೇನಯನ್ಮಾನ್ ಮಾಲೈ ಯಕಱ್ಱು ಮಾಲೈಯೆನ್ಱಾರ್
  ಸೋಲೈ ಮಲರನ್ ಱೇಯೆನ್ಱೇನ್ ಸೋಲೈ ಯೇನಾನ್ ತೊಟುಪ್ಪತೆನ
  ವೇಲ ಮುಱುವಲ್ ಪುರಿಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 51. ಉಯಿರು ಳುಱೈವೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರ್ ನೀರೆನ್ ಮೇಱ್ಪಿಟಿತ್ತ
  ವಯಿರ ಮತನೈ ವಿಟುಮೆನ್ಱೇನ್ ವಯಿರಿ ಯಲನೀ ಮಾತೇಯಾಞ್
  ಸೆಯಿರ ತಕಱ್ಱುನ್ ಮುಲೈಯಿಟಙ್ಕೊಳ್ ಸೆಲ್ವ ನಲಕಾಣ್ ಟೆಳಿಯೆನ್ಱೇ
  ಯಿಯಲ್ಕೊಣ್ ಮುಱುವಲ್ ಪುರಿಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 52. ತಣ್ಕಾ ವಳಞ್ಸೂೞ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತಲತ್ತಿ ಲಮರ್ಂದ ಸಾಮಿನುಙ್ಕೈ
  ಯೆಣ್ಕಾರ್ ಮುಕಮಾಪ್ ಪೊನ್ ನೆನ್ಱೇ ನಿಟೈಯಿಟ್ ಟಱಿತ ಲರಿತೆನ್ಱಾರ್
  ಮಣ್ಕಾ ತಲಿಕ್ಕು ಮಾಟೆನ್ಱೇನ್ ಮತಿಕ್ಕುಙ್ ಕಣೈವಿ ಲನ್ಱೆನ್ಱೇ
  ಯೆಣ್ಕಾ ಣಕೈಸೆಯ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 53. ಸೆಯ್ಕಾಣ್ ವಳಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ತಿರುಮಾನ್ ಮುತನ್ಮುತ್ ತೇವರ್ಕಟ್ಕು
  ಮೈಕಾಣೀರೆನ್ ಱೇನಿತನ್ಮೇ ಲಣಙ್ಕೇ ನೀಯೇ ೞಟೈತಿ ಯೆನ್ಱಾರ್
  ಮೆಯ್ಕಾ ಣತುತಾ ನೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ವಿಳಙ್ಕುಞ್ ಸುಟ್ಟುಪ್ ಪೆಯರೆನ್ಱೇ
  ಯೆಯ್ಕಾ ಣುಱವೇ ನಕೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 54. ವಿಣ್ಟು ವಣಙ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮೆನ್ಪೂ ವಿರುಂದುಂ ವನ್ಪೂವಿಲ್
  ವಣ್ಟು ವಿೞುಂದ ತೆನ್ಱೇನೆಂ ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ವಣ್ಟುಂ ವಿೞುಂದತೆನ್ಱಾರ್
  ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ ಕರುಳ್ವೀರ್ ಮಿಕವೆನ್ಱೇನ್ ಱೋಕಾಯ್ ನಾಮೇ ತೊಣ್ಟನೆನ
  ವೆಣ್ಟಙ್ ಕುಱವೇ ನಕೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 55. ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಲರ್ಕ್ಕಾ ವೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮತಿಕ್ಕುಙ್ ಕಲೈಮೇಲ್ ವಿೞುಮೆನ್ಱೇ
  ನೆಟ್ಟಾ ಮೆೞುತ್ತೈ ಯೆಟುತ್ತತುನಾ ಮಿಸೈತ್ತೇ ಮೆನ್ಱಾ ರೆಟ್ಟಾಕ
  ವುಟ್ಟಾ ವುಱುಮವ್ ವೆೞುತ್ತಱಿಯ ವುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇ ನಂದಣರೂರ್ಕ್
  ಕಿಟ್ಟಾರ್ ನಾಮ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 56. ಒಱ್ಱಿ ನಕರೀರ್ ಮನವಸಿತಾ ನುಟೈಯಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ವೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಪಱ್ಱಿ ಯಿಱುತಿ ತೊಟಙ್ಕಿಯತು ಪಯಿಲು ಮವರ್ಕ್ಕೇ ಯರುಳ್ವತೆನ್ಱಾರ್
  ಮಱ್ಱಿ ತುಣರ್ಕಿ ಲೇನೆನ್ಱೇನ್ ವರುಂದೇ ಲುಳ್ಳ ವನ್ಮೈಯೆಲಾ
  ಮೆಱ್ಱಿ ಲುಣರ್ತಿ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 57. ವಾನ್ಱೋಯ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ವರುಂದಾ ತಣೈವೇ ನೋವೆನ್ಱೇ
  ನೂನ್ಱೋ ಯುಟಱ್ಕೆನ್ ಱಾರ್ತೆರಿಯ ವುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇ ನೋವಿತುತಾನ್
  ಸಾನ್ಱೋ ರುಮತು ಮರಪೋರ್ಂದು ತರಿತ್ತ ಪೆಯರ್ಕ್ಕುತ್ ತಕಾತೆನ್ಱೇ
  ಯೇನ್ಱೋರ್ ಮೊೞಿತನ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 58. ತೀತು ತವಿರ್ಕ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಸೆಲ್ಲ ಲಱುಪ್ಪ ತೆನ್ಱೆನ್ಱೇ
  ನೀತು ನಮಕ್ಕುತ್ ತೆರಿಂದತೆನ್ಱಾ ರಿಱೈಯಾ ಮೋವಿಙ್ ಕಿತುವೆನ್ಱೇ
  ನೋತು ಮಟಿಯಾರ್ ಮನಕ್ಕಙ್ಕು ಲೋಟ್ಟು ನಾಮೇ ಯುಣರನ್ಱಿ
  ಯೇತು ಮಿಱೈಯನ್ ಱೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 59. ಒಣ್ಕೈ ಮೞುವೋ ಟನಲುಟೈಯೀ ರೊಱ್ಱಿ ನಕರ್ವಾ ೞುತ್ತಮರ್ನೀರ್
  ವಣ್ಕೈ ಯೊರುಮೈ ನಾತರೆನ್ಱೇನ್ ವಣ್ಕೈಪ್ ಪನ್ಮೈ ನಾತರೆನ್ಱಾ
  ರೆಣ್ಕಣಟಙ್ಕಾ ವತಿಸಯಙ್ಕಾ ಣೆನ್ಱೇನ್ ಪೊರುಳನ್ ಱಿವೈಯತಱ್ಕೆನ್
  ಱೆಣ್ಸೊನ್ ಮಣಿತನ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 60. ಒರುವ ರೆನವಾ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರುಮಕ್ಕಂ ಮನೈಯುಣ್ ಟೋವೆನ್ಱೇ
  ನಿರುವ ರೊರುಪೇ ರುಟೈಯವರ್ಕಾ ಣೆನ್ಱಾ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇ ನೆಂಪೇರ್
  ಮರುವು ಮೀಱಱ್ ಱಯಲಕರಂ ವಯಙ್ಕು ಮಿಕರ ಮಾನತೆನ್ಱೇ
  ಯಿರುವು ಮೊೞಿತನ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 61. ಪೇರಾ ರೊಱ್ಱಿ ಯೀರುಂಪೈಪ್ ಪೆಱ್ಱಾ ರೆವರೆನ್ ಱೇನವರ್ತಂ
  ಮೇರಾರ್ ಪೆಯರಿನ್ ಮುನ್ಪಿನಿರಣ್ ಟಿರಣ್ಟಾ ಮೆೞುತ್ತಾ ರೆನ್ಱಾರೆನ್
  ನೇರಾ ಯುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇನೀ ನೆಞ್ಸ ನೆಕಿೞ್ಂದಾ ಲುರೈಪ್ಪಾಮೆನ್
  ಱೇರಾ ಯುರೈಸೆಯ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 62. ತಳಿನಾನ್ ಮಱೈಯೀ ರೊಱ್ಱಿನಕರ್ ತೞೈಕ್ಕ ವಾೞ್ವೀರ್ ತನಿಞಾನ
  ವೊಳಿ ನಾ ವರಸೈ ಯೈಂದೆೞುತ್ತಾ ಲುವರಿ ಕಟತ್ತಿ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಕಳಿನಾ ವಲನೈ ಯೀರೆೞುತ್ತಾಱ್ ಕಟಲಿನ್ ವೀೞ್ತ್ತಿ ನೇಮೆನ್ಱೇ
  ಯೆಳಿಯೇಱ್ ಕುವಪ್ಪಿನ್ ಮೊೞಿಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 63. ಓಮೂನ್ ಱುಳತ್ತೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರುಱ್ಱೋರ್ಕ್ ಕಳಿಪ್ಪೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಱಾಮೂನ್ ಱೆನ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಯನ್ಮೂನ್ಱುನ್ ತರುವೇ ಮೆನ್ಱಾ ರಂಮಮಿಕತ್
  ತೇಮೂನ್ ಱಿನನುಂ ಮೊೞಿಯೆನ್ಱೇನ್ ಸೆವ್ವಾ ಯುಱುಮುನ್ ನಕೈಯೆನ್ಱೇ
  ಯೇಮೂನ್ ಱುಱವೇ ನಕೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 64. ಮನ್ನಿ ವಿಳಙ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮಟವಾ ರಿರಕ್ಕುಂ ವಕೈಯತುತಾನ್
  ಮುನ್ನಿ ಲೊರುತಾ ವಾಮೆನ್ಱೇನ್ ಮುತ್ತಾ ವೆನಲೇ ಮುಱೈಯೆನ್ಱಾ
  ರೆನ್ನಿ ಲಿತುತಾ ನೈಯಮೆನ್ಱೇ ನೆಮಕ್ಕುನ್ ತೆರಿಯು ಮೆನತ್ತಿರುವಾ
  ಯಿನ್ನ ಲಮುತ ಮುಕುಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 65. ವಳಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ಯೀರೆನಕ್ಕು ಮಾಲೈ ಯಣಿವೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಕುಳಞ್ಸೇರ್ ಮೊೞಿಪ್ಪೆಣ್ ಪಾವಾಯ್ನಿನ್ ಕೋಲಮನೈಕ್ಕ ಣಾಮಕಿೞ್ವಾ
  ಲುಳಞ್ಸೇರ್ನ್ ತಟೈಂದ ಪೋತೇನಿನ್ ನುಳತ್ತಿ ಲಣಿಂದೇ ಮುಣರೆನ್ಱೇ
  ಯಿಳಞ್ಸೀರ್ ನಕೈಸೆಯ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 66. ವೀಱ್ಱಾ ರೊಱ್ಱಿ ನಕರಮರ್ಂದೀರ್ ವಿಳಙ್ಕು ಮಲರೇ ವಿಳಂಪುನೆಟು
  ಮಾಱ್ಱಾ ರೆನ್ಱೇ ನಿಲೈಕಾಣೆಂ ಮಾಲೈ ಮುಟಿಮೇಱ್ ಪಾರೆನ್ಱಾರ್
  ಸಾಱ್ಱಾಸ್ ಸಲಮೇ ಯೀತೆನ್ಱೇನ್ ಸಟೈಯಿನ್ ಮುಟಿಮೇ ಲನ್ಱೆನ್ಱೇ
  ಯೇಱ್ಱಾ ತರವಾನ್ ಮೊೞಿಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 67. ಪುಯಪ್ಪಾ ಲೊಱ್ಱಿ ಯೀರಸ್ಸಂ ಪೋಮೋ ವೆನ್ಱೇ ನಾಮೆನ್ಱಾರ್
  ವಯಪ್ಪಾ ವಲರುಕ್ ಕಿಱೈಯಾನೀರ್ ವಞ್ಸಿಪ್ ಪಾವಿಙ್ ಕುರೈತ್ತತೆನ್ಱೇನ್
  ವಿಯಪ್ಪಾ ನಕೈಯಪ್ ಪಾವೆನುಂಪಾ ವೆಣ್ಪಾ ಕಲಿಪ್ಪಾ ವುರೈತ್ತುಮೆನ್ಱೇ
  ಯಿಯಱ್ಪಾನ್ ಮೊೞಿತನ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 68. ತಣ್ಣಂ ಪೊೞಿಲ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಸಙ್ಕಙ್ ಕೈಯಿಱ್ಸೇರ್ತ್ ತಿಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಱಿಣ್ಣಂ ಪಲಮೇಲ್ ವರುಙ್ಕೈಯಿಱ್ ಸೇರ್ತ್ತೋ ಮುನ್ನರ್ ತೆರಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ವಣ್ಣಂ ಪಲವಿಂ ಮೊೞಿಕ್ಕೆನ್ಱೇನ್ ಮಟವಾ ಯುನತು ಮೊೞಿಕ್ಕೆನ್ಱೇ
  ಯೆಣ್ಣಙ್ ಕೊಳನಿನ್ ಱುರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 69. ಉಕಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ಯೂರುಟೈಯೀ ರೊರುಮಾ ತವರೋ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಮುಕಞ್ಸೇರ್ ವಟಿವೇ ಲಿರಣ್ಟುಟೈಯಾಯ್ ಮುಂಮಾ ತವರ್ನಾ ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತಾರ್
  ಸುಕಞ್ಸೇರ್ನ್ ತಿಟುನುಂ ಮೊೞಿಕ್ಕೆನ್ಱೇನ್ ಱೋಕಾ ಯುನತು ಮೊೞಿಕ್ಕೆನ್ಱೇ
  ಯಿಕಞ್ಸೇರ್ ನಯಪ್ಪಾ ಲುರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 70. ಊರಾ ಮೊಱ್ಱಿ ಯೀರಾಸೈ ಯುಟೈಯೇ ನೆನ್ಱೇ ನೆಮಕ್ಕಲತು
  ನೇರಾ ವೞಕ್ಕುತ್ ತೊಟುಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ನಿನಕ್ಕೇ ತೆನ್ಱಾರ್ ನೀರೆನಕ್ಕುಸ್
  ಸೇರಾ ವಣಮೀ ತೆನ್ಱೇನ್ಮುನ್ ಸೇರ್ತ್ತೀ ತೆೞುತಿತ್ ತಂದವರ್ತಾಂ
  ಯಾರಾರ್ ಮಟವಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 71. ವರುತ್ತನ್ ತವಿರೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮನತ್ತಿ ಲಕಾತ ಮುಣ್ಟೆನ್ಱೇ
  ನಿರುತ್ತನ್ ತೊೞುನಂ ಮಟಿಯವರೈ ನಿನೈಕ್ಕಿನ್ ಱೋರೈಕ್ ಕಾಣಿನತು
  ವುರುತ್ತನ್ ಪೆಯರ್ಮುನ್ ನೆೞುತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮುಱ್ಱೇ ಮಱ್ಱ ವೆಲ್ಲೈಯಕನ್
  ಱಿರುತ್ತ ಲಱಿಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 72. ಮೈಯ ಲಕಱ್ಱೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ವಾವೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಸೆಯ್ಯ ವತನ್ಮೇಱ್ ಸಿಕರಂವೈತ್ತುಸ್ ಸೆವ್ವ ನುರೈತ್ತಾ ಲಿರುವಾವೆನ್
  ಱುಯ್ಯ ವುರೈಪ್ಪೇ ಮೆನ್ಱಾರ್ನುಂ ಮುರೈಯೆನ್ ನುರೈಯೆನ್ ಱೇನಿಙ್ಕೇ
  ಯೆಯ್ಯುನ್ ನುರೈಯೈ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 73. ತಾವೆನ್ ಱರುಳು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ತಮಿಯೇನ್ ಮೋಕ ತಾಕಮಱ
  ವಾವೆನ್ ಱರುಳ್ವೀ ರೆನ್ಱೇನವ್ ವಾವಿನ್ ಪಿನ್ನರ್ ವರುಮೆೞುತ್ತೈ
  ಮೇವೆನ್ ಱತನಿಱ್ ಸೇರ್ತ್ತತಿಙ್ಕೇ ಮೇವಿ ನನ್ಱೋ ವಾವೆನ್ಪೇ
  ನೇವೆನ್ ಱಿಟುಕಣ್ ಣೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 74. ಎನ್ಮೇ ಲರುಳ್ಕೂರ್ನ್ ತೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರೆನ್ನೈ ಯಣೈವಾ ನಿನೈವೀರೇಱ್
  ಪೊನ್ಮೇಲ್ ವೆಳ್ಳಿ ಯಾಮೆನ್ಱೇನ್ ಪೊನ್ಮೇಱ್ ಪಸ್ಸೈ ಯಾಙ್ಕತನ್ಮೇ
  ಲನ್ಮೇಱ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಸೇಯತನ್ಮೇ ಲಲವ ನತನ್ಮೇನ್ ಞಾಯಿಱಃ¤
  ತಿನ್ಮೇ ಲೊನ್ಱಿನ್ ಱೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 75. ವಯಲಾ ರೊಱ್ಱಿ ಮೇವುಪಿಟಿ ವಾತರ್ ನಾಮ ಮಿಯಾತೆನ್ಱೇನ್
  ಮಯಲಾ ಯಿಟುಮಿಪ್ ಪೆಯರ್ಪ್ಪಿನ್ನರ್ ವಂದ ವಿಳೈಯ ನಾಮಮೆನ್ಱಾರ್
  ಸೆಯಲಾರ್ ಕಾಲ ಮಱಿಂದೆನ್ನೈಸ್ ಸೇರ್ವೀ ರೆನ್ಱೇನ್ ಸಿರಿತ್ತುನಕ್ಕಿಙ್
  ಕಿಯಲಾ ರಯಲಾ ರೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 76. ನಾಲಾ ರಣಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ನಾಕಂ ವಾಙ್ಕ ಲೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಕಾಲಾಙ್ ಕಿರಣ್ಟಿಱ್ ಕಟ್ಟವೆನ್ಱಾರ್ ಕಲೈತ್ತೋಲ್ ವಲ್ಲೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ವೇಲಾರ್ ವಿೞಿಮಾಪ್ ಪುಲಿತ್ತೋಲುಂ ವೇೞತ್ ತೋಲುಂ ವಲ್ಲೇಮೆನ್
  ಱೇಲಾ ವಮುತ ಮುಕುಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 77. ಮುಟಿಯಾ ವಳಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮುಟಿಮೇ ಲಿರುಂದ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಕಟಿಯಾ ವುಳ್ಳಙ್ ಕೈಯಿನ್ಮುತಲೈಕ್ ಕಟಿಂದ ತೆನ್ಱಾರ್ ಕಮಲಮೆನ
  ವಟಿವಾರ್ ಕರತ್ತಿ ಲೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ವರೈಂದ ವತನೀ ಱಕನ್ಱತೆನ್ಱೇ
  ಯಿಟಿಯಾ ನಯತ್ತಿ ನಕೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 78. ಒನ್ಱುಂ ಪೆರುಞ್ಸೀ ರೊಱ್ಱಿನಕ ರುಟೈಯೀರ್ ಯಾರ್ಕ್ಕು ಮುಣರ್ವರಿಯೀ
  ರೆನ್ಱುಂ ಪೆರಿಯೀರ್ ನೀರ್ವರುತಱ್ ಕೆನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮೆನ್ಱೇನ್ಯಾನ್
  ಱುನ್ಱುಂ ವಿಸುಂಪೇ ಕಾಣೆನ್ಱಾರ್ ಸೂತಾ ಮುಮತು ಸೊಲ್ಲೆನ್ಱೇ
  ನಿನ್ಱುನ್ ಮುಲೈತಾ ನೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 79. ವಾನಾರ್ ವಣಙ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮತಿವಾೞ್ ಸಟೈಯೀರ್ ಮರಪಿಟೈನೀರ್
  ತಾನಾ ರೆನ್ಱೇ ನನಿಪ್ಪಳ್ಳಿತ್ ತಲೈವ ರೆನವೇ ಸಾಱ್ಱಿನರ್ಕಾ
  ಣಾನಾ ಲೊಱ್ಱಿ ಯಿರುಮೆನ್ಱೇ ನಾಣ್ಟೇ ಯಿರುಂದು ವಂದನಞ್ಸೇ
  ಯೀನಾ ತವ­ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 80. ಪಱ್ಱು ಮುಟಿತ್ತೋರ್ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯೀರ್ ನುಮತು ಪಸುವಿನಿಟೈಕ್
  ಕಱ್ಱು ಮುಟಿತ್ತ ತೆನ್ನಿರುಕೈಕ್ ಕನ್ಱು ಮುೞುತುಙ್ ಕಾಣೆನ್ಱೇನ್
  ಮಱ್ಱು ಮುಟಿತ್ತ ಮಾಲೈಯೊಟುನ್ ಮರುಙ್ಕುಱ್ ಕಲೈಯುಙ್ ಕಱ್ಱುಮುಟಿನ್
  ತಿಱ್ಱು ಮುಟಿತ್ತ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 81. ವಾನಙ್ ಕೊಟುಪ್ಪೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೀ ರನ್ಱು ವಂದೆನತು
  ಮಾನಙ್ ಕೆಟುತ್ತೀ ರೆನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್ ಮಾನನ್ ಱಿಃ¤ತುನ್ ಮಾನನ್ಱೇ
  ಯೂನಙ್ ಕಲಿಕ್ಕುನ್ ತವರ್ವಿಟ್ಟಾ ರುಲಕ ಮಱಿಯುಙ್ ಕೇಟ್ಟಱಿಂದೇ
  ಯೀನನ್ ತವಿರ್ಪ್ಪಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 82. ಞಾನಂ ಪಟೈತ್ತ ಯೋಕಿಯರ್ವಾೞ್ ನಕರಾ ಮೊಱ್ಱಿ ನಲತ್ತೀರ್ಮಾ
  ಲೇನಂ ಪುಟೈತ್ತೀ ರಣೈಯೆನ್ಪೀ ರೆನ್ನೈ ಯುವಂದಿಪ್ ಪೊೞುತೆನ್ಱೇ
  ನೂನನ್ ತವಿರ್ತ್ತ ಮಲರ್ವಾಯಿ ನುಳ್ಳೇ ನಕೈಸೆಯ್ ತಿಃ¤ತುರೈಕ್ಕೇ
  ಮೀನಂ ಪುಕನ್ಱಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 83. ಕರುಮೈ ಯಳವುಂ ಪೊೞಿಲೊಱ್ಱಿಕ್ ಕಣತ್ತೀರ್ ಮುನಿವರ್ ಕಲಕ್ಕಮಱಪ್
  ಪೆರುಮೈ ನಟತ್ತಿ ನೀರೆನ್ಱೇನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ನಟತ್ತಿ ನಾನೆನ್ಱಾರ್
  ತರುಮ ಮಲವಿವ್ ವಿಟೈಯೆನ್ಱೇನ್ ಱರುಮ ವಿಟೈಯು ಮುಣ್ಟೆನ್ಪಾ
  ಲಿರುಮೈ ವಿೞಿಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 84. ಒಸಿಯ ವಿಟುಕು ಮಿಟೈಯಾರೈ ಯೊಱ್ಱಿ ಯಿರುಂದೇ ಮಯಕ್ಕುಕಿನ್ಱ
  ವಸಿಯರ್ ಮಿಕನೀ ರೆನ್ಱೇನೆಂ ಮಕನ್ಕಾ ಣೆನ್ಱಾರ್ ವಳರ್ಕಾಮಪ್
  ಪಸಿಯ ತೊಟೈಯುಱ್ ಱೇನೆನ್ಱೇನ್ ಪಟ್ಟ ಮವಿೞ್ತ್ತುಕ್ ಕಾಟ್ಟುತಿಯೇ
  ಲಿಸೈಯಕ್ ಕಾಣ್ಪೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 85. ಕಲೈಯಾ ಳುಟೈಯೀ ರೊಱ್ಱಿನಿನ್ಱೀರ್ ಕಾಮ ಮಳಿತ್ತೀರ್ ಕಳಿತ್ತಣೈವೀರ್
  ಮಲೈಯಾ ಳುಮತು ಮನೈಯೆನ್ಱೇನ್ ಮರುವಿನ್ ಮಲೈಯಾ ಳಲ್ಲಳೆನ್ಱಾ
  ರಲೈಯಾಣ್ ಮಱ್ಱೈ ಯವಳೆನ್ಱೇ ನಱಿಯಿ ನಲೈಯಾ ಳಲ್ಲಳುನೈ
  ಯಿಲೈಯಾ ಮಣೈವ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 86. ಸೀಲಂ ಪಟೈತ್ತೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕ ರೇನೀರ್ ತಿಣ್ಮೈಯಿಲೋರ್
  ಸೂಲಂ ಪಟೈತ್ತೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ಱೋನ್ಱು ಮುಲಕುಯ್ನ್ ತಿಟವೆನ್ಱಾ
  ರಾಲಙ್ ಕಳತ್ತೀ ರೆನ್ಱೇನೀ ಯಾಲಂ ವಯಿಱ್ಱಾ ಯನ್ಱೋನಲ್
  ಲೇಲಙ್ ಕುೞಲಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 87. ಞಾಲ ನಿಕೞುಂ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿ ನಟತ್ತೀರ್ ನೀರ್ತಾ ನಾಟ್ಟಮುಱುಂ
  ಪಾಲ ರಲವೋ ವೆನ್ಱೇನೈಂ ಪಾಲರ್ ಪಾಲೈಪ್ ಪರುವತ್ತಿಱ್
  ಸಾಲ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟಿಟವರುಮೋರ್ ತನಿಮೈಪ್ ಪಾಲ ರಿಯಾಮೆನ್ಱೇ
  ಯೇಲ ಮುಱುವಲ್ ಪುರಿಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 88. ವಣ್ಮೈ ತರುವೀ ರೊಱ್ಱಿನಕರ್ ವಾೞ್ವೀ ರೆನ್ನೈ ಮರುವೀರೆನ್
  ನುಣ್ಮೈ ಯಱಿಯೀ ರೆನ್ಱೇನ್ಯಾ ಮುಣರ್ಂದೇ ಯಕಲ ನಿನ್ಱತೆನ್ಱಾರ್
  ಕಣ್ಮೈ ಯಿಲರೋ ನೀರೆನ್ಱೇನ್ ಕಳಮೈ ಯುಟೈಯೇಙ್ ಕಣ್ಮೈಯುಱ
  ಲೆಣ್ಮೈ ನೀಯೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 89. ತವಂದಙ್ ಕಿಯಸೀ ರೊಱ್ಱಿನಕರ್ ತನೈಪ್ಪೋ ನಿನೈತ್ತೆನ್ ಮನೈಯಟೈಂದೀ
  ರುವಂದೆನ್ ಮೀತಿಱ್ ಱೇವರ್ತಿರು ವುಳ್ಳನ್ ತಿರುಂಪಿಱ್ ಱೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಸಿವಂದಙ್ ಕಿಟನಿನ್ ನುಳ್ಳಮೆಂಮೇಱ್ ಱಿರುಂಪಿಱ್ ಱತನೈತ್ ತೇರ್ಂದನ್ಱೇ
  ಯಿವರ್ಂದಿಙ್ ಕಣೈಂದಾ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 90. ಒನ್ನಾರ್ ಪುರಮೂನ್ ಱೆರಿಸೆಯ್ತೀ ರೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀ ರುಂಮುಟೈಯ
  ಪೊನ್ನಾರ್ ಸಟೈಮೇಲ್ ವೆಳ್ಳೆರುಕ್ಕಂ ಪೂವೈ ಮಿಲೈಂದೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇ
  ನಿನ್ನಾ ರಳಕತ್ ತಣಙ್ಕೇನೀ ನೆಟ್ಟಿ ಮಿಲೈಂದಾ ಯಿತಿಲತುಕೀ
  ೞೆನ್ನಾ ರುಲಕ ರೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 91. ಕನಿಮಾ ನಿತೞಿ ಮುಲೈಸ್ಸುವಟು ಕಳಿತ್ತೀ ರೊಱ್ಱಿಕ್ ಕಾತಲರ್ನೀರ್
  ತನಿಮಾ ನೇಂದಿ ಯಾಮೆನ್ಱೇನ್ ಱಟಙ್ಕಣ್ ಮಟಂದಾಯ್ ನಿನ್ಮುಕಮುಂ
  ಪನಿಮಾ ನೇಂದಿ ಯಾಮೆನ್ಱಾರ್ ಪರೈಮಾನ್ ಮರುವಿ ನೀರೆನ್ಱೇ
  ನಿನಿಮಾನ್ ಮರುವಿ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 92. ಸಿಱಿಯೇನ್ ಱವಮೋ ವೆನೈಪ್ಪೆಱ್ಱಾರ್ ಸೆಯ್ತ ತವಮೋ ವೀಣ್ಟಟೈಂದೀ
  ರಱಿಯೇ ನೊಱ್ಱಿ ಯಟಿಕೇಳಿಙ್ ಕಟೈಂದ ವಾಱೆನ್ ನಿನೈತ್ತೆನ್ಱೇನ್
  ಪೊಱಿನೇ ರುನತು ಪೊಱ್ಕಲೈಯೈಪ್ ಪೂವಾರ್ ಕಲೈಯಾಕ್ ಕುಱನಿನೈತ್ತೇ
  ಯೆಱಿವೇಲ್ ವಿೞಿಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 93. ಅಳಿಕ್ಕುಙ್ ಕುಣತ್ತೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯೞಕ ರೇನೀ ರಣಿವೇಣಿ
  ವೆಳಿಕ್ಕೊಣ್ ಮುಟಿಮೇ ಲಣಿಂದತುತಾನ್ ವಿಳಿಯಾ ವಿಳಂಪತ್ ತಿರಮೆನ್ಱೇನ್
  ವಿಳಿಕ್ಕು ಮಿಳಂಪತ್ ತಿರಮುಮುಟಿ ಮೇಲೇ ಮಿಲೈಂದಾಂ ವಿಳಙ್ಕಿೞೈನೀ
  ಯೆಳಿಕ್ಕೊಣ್ ಟುರೈಯೇ ಲೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 94. ವಾಸಙ್ ಕಮೞು ಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್ಕಾ ವನಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿ ಮಾನಕರೀರ್
  ನೇಸಙ್ ಕುಱಿಪ್ಪ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇ ನೀಯೋ ನಾಮೋ ವುರೈಯೆನ್ಱಾರ್
  ತೇಸಂ ಪುಕೞ್ವೀರ್ ಯಾನೆನ್ಱೇನ್ ಱಿಕೞ್ತೈತ್ ತಿರಿತಿತ್ ತಿರಿಯೇಯಾ
  ಮೇಸಙ್ ಕುಱಿಪ್ಪ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 95. ಪೇಸುಙ್ ಕಮಲಪ್ ಪೆಣ್ಪುಕೞುಂ ಪೆಣ್ಮೈ ಯುಟೈಯ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಙ್
  ಕೂಸುಂ ಪಟಿಯಿಪ್ ಪಟಿಯೊಱ್ಱಿಕ್ ಕೋವೇ ವಂದ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಮಾಸುನ್ ತರಿನೀ ಯಿಪ್ಪಟಿಕ್ಕು ಮಯಙ್ಕುಂ ಪಟಿಕ್ಕು ಮಾತರುನೈ
  ಯೇಸುಂ ಪಟಿಕ್ಕು ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 96. ಕೊಟಿಯಾ ಲೆಯಿಲ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯಿಟಙ್ ಕೊಣ್ಟೀ ರಟಿಕಳ್ ಕುರುವುರುವಾಂ
  ಪಟಿಯಾ ಲಟಿಯಿ ಲಿರುಂದಮಱೈಪ್ ಪಣ್ಪೈ ಯುರೈಪ್ಪೀ ರೆನ್ಱೇನಿನ್
  ಮಟಿಯಾ ಲಟಿಯಿ ಲಿರುಂದಮಱೈ ಮಾಣ್ಪೈ ವಕುತ್ತಾ ಯೆನಿಲತುನಾ
  ಮಿಟಿಯಾ ತುರೈಪ್ಪೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 97. ಎನ್ನೇ ರುಳತ್ತಿ ನಮರ್ಂದೀರ್ನಲ್ ಲೆೞಿಲಾ ರೊಱ್ಱಿ ಯಿಟೈಯಿರುಂದೀ
  ರೆನ್ನೇ ಯಟಿಕಳ್ ಪಲಿಯೇಱ್ಱ ಲೇೞ್ಮೈ ಯುಟೈಯೀರ್ ಪೋಲುಮೆನ್ಱೇ
  ನಿನ್ನೇ ಕಟಲಿ ನಿಟೈನೀಪತ್ ತೇೞ್ಮೈ ಯುಟೈಯಾಯ್ ಪೋಲುಮೆನ
  ವಿನ್ನೇ ಯಙ್ಕೊಣ್ ಟುರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 98. ನಲ್ಲಾರ್ ಮತಿಕ್ಕು ಮೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ನಣ್ಣು ಮುಯಿರ್ಕ ಟೊಱುನಿನ್ಱೀ
  ರೆಲ್ಲಾ ಮಱಿವೀ ರೆನ್ನುಟೈಯ ವಿಸ್ಸೈ ಯಱಿಯೀರ್ ಪೋಲುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವಲ್ಲಾ ಯಱಿವಿನ್ ಮಟ್ಟೊನ್ಱು ಮನಮಟ್ ಟೊನ್ಱು ವಾಯ್ಮಟ್ಟೊನ್
  ಱೆಲ್ಲಾ ಮಱಿಂದೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 99. ಮಱಿನೀರ್ಸ್ ಸಟೈಯೀರ್ ಸಿತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲೀ ರೊಱ್ಱಿ ಮಾನಕರೀರ್
  ಪೊಱಿಸೇ ರುಮತು ಪುಕೞ್ಪಲವಿಱ್ ಪೊರುಂದುಙ್ ಕುಣಮೇ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಕುಱಿನೇ ರೆಮತು ವಿಱ್ಕುಣತ್ತಿನ್ ಕುಣತ್ತಾ ಯತನಾಲ್ ವೇಣ್ಟುಱ್ಱಾ
  ಯೆಱಿವೇಲ್ ವಿೞಿಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 100. ಊರೂ ರಿರುಪ್ಪೀ ರೊಱ್ಱಿವೈತ್ತೀ ರೂರ್ತಾನ್ ವೇಱುಣ್ ಟೋವೆನ್ಱೇ
  ನೋರೂರ್ ವೞಕ್ಕಿಱ್ ಕರಿಯೈಯಿಱೈ ಯುನ್ನಿ ವಿನವು ಮೂರೊನ್ಱೋ
  ಪೇರೂರ್ ತಿನೈಯೂರ್ ಪೆರುಂಪುಲಿಯೂರ್ ಪಿಟವೂರ್ ಕಟವೂರ್ ಮುತಲಾಕ
  ವೇರೂ ರನಂದ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 101. ವಿೞಿಯೊಣ್ ಣುತಲೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ವೇತಂ ಪಿಱವಿ ಯಿಲರೆನ್ಱೇ
  ಮೊೞಿಯು ನುಮೈತ್ತಾನ್ ವೇಯೀನ್ಱ ಮುತ್ತ ರೆನಲಿಙ್ ಕೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಪೞಿಯನ್ ಱಣಙ್ಕೇ ಯವ್ವೇಯ್ಕ್ಕುಪ್ ಪಟುಮುತ್ ತೊರುವಿತ್ ತನ್ಱತನಾ
  ಲಿೞಿಯುಂ ಪಿಱಪ್ಪೋ ವೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 102. ವಿಣ್ಣಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ವಿಳಙ್ಕುನ್ ತಾಮ ಮಿಕುವಾಸತ್
  ತಣ್ಣಾರ್ ಮಲರ್ವೇ ತನೈಯೊೞಿಕ್ಕತ್ ತರುತಲ್ ವೇಣ್ಟು ಮೆನಕ್ಕೆನ್ಱೇನ್
  ಪಣ್ಣಾರ್ ಮೊೞಿಯಾ ಯುಪಕಾರಂ ಪಣ್ಣಾಪ್ ಪಕೈವ ರೇನುಮಿತೈ
  ಯೆಣ್ಣಾ ರೆಣ್ಣಾ ರೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 103. ಸೆಂಪಾನ್ ಮೊೞಿಯಾರ್ ಮುನ್ನರೆನೈಸ್ ಸೇರ್ವೀರೆನ್ಕೋ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ
  ಯಂಪಾರ್ ಸಟೈಯೀ ರುಮತಾಟ ಲಱಿಯೇ ನರುಳಲ್ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವಂಪಾರ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾ ಮನ್ನುಂ ಪೊನ್ನಾ ರಂಪಲತ್ತೇ
  ಯೆಂಪಾಲ್ ವಾವೆನ್ ಱುರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 104. ಮೈಕ್ಕೊಣ್ ಮಿಟಱ್ಱೀ ರೂರೊಱ್ಱಿ ವೈತ್ತೀ ರುಣ್ಟೋ ಮನೈಯೆನ್ಱೇನ್
  ಕೈಕ್ಕ ಣಿಱೈಂದ ತನತ್ತಿನುಂದನ್ ಕಣ್ಣಿ ನಿಱೈಂದ ಕಣವನೈಯೇ
  ತುಯ್ಕ್ಕು ಮಟವಾರ್ ವಿೞೈವರೆನಸ್ ಸೊಲ್ಲುಂ ವೞಕ್ಕೀ ತಱಿಂದಿಲೈಯೋ
  ವೆಯ್ಕ್ಕು ಮಿಟೈಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 105. ಆಱು ಮುಕತ್ತಾರ್ ತಮೈಯೀನ್ಱ ವೈಂದು ಮುಕತ್ತಾ ರಿವರ್ತಮೈನಾನ್
  ಮಾಱು ಮುಕತ್ತಾರ್ ಪೋಲೊಱ್ಱಿ ವೈತ್ತೀರ್ ಪತಿಯೈ ಯೆನ್ನೆನ್ಱೇ
  ನಾಱು ಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್ ಕುೞನೀಯೋ ನಾಮೋ ವೈತ್ತ ತುನ್ಮೊೞಿಮನ್
  ಱೇಱು ಮೊೞಿಯನ್ ಱೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 106. ವಳ್ಳನ್ ಮತಿಯೋರ್ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿ ವಳ್ಳಾ ಲುಮತು ಮಣಿಸ್ಸಟೈಯಿನ್
  ವೆಳ್ಳ ಮಕಣ್ಮೇಱ್ ಪಿಳ್ಳೈಮತಿ ವಿಳಙ್ಕ ಲೞಕೀ ತೆನ್ಱೇನಿನ್
  ನುಳ್ಳ ಮುಕತ್ತುಂ ಪಿಳ್ಳೈಮತಿ ಯೊಳಿಕೊಣ್ ಮುಕತ್ತುಂ ಪಿಳ್ಳೈಮತಿ
  ಯೆಳ್ಳ ಲುಟೈಯಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 107. ಉಳ್ಳತ್ ತನೈಯೇ ಪೋಲನ್ಪ ರುವಕ್ಕುನ್ ತಿರುವಾ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್
  ಕಳ್ಳತ್ ತವರ್ಪೋ ಲಿವಣಿಱ್ಕುಙ್ ಕರುಮ ಮೆನ್ನೀ ರಿನ್ಱೆನ್ಱೇನ್
  ಮೆಳ್ಳಕ್ ಕರವು ಸೆಯವೋನಾಂ ವೇಟ ಮೆಟುತ್ತೋ ನಿನ್ಸೊನಿನೈ
  ಯೆಳ್ಳಪ್ ಪುರಿಂದ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 108. ಅಸ್ಸೈ ಯಟುಕ್ಕುನ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯವರ್ಕ್ಕೋರ್ ಪಿಸ್ಸೈ ಕೊಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವಿಸ್ಸೈ ಯಟುಕ್ಕುಂ ಪಟಿನಂಪಾನ್ ಮೇವಿನೋರ್ಕ್ಕಿವ್ ವಕಿಲ ನಟೈಪ್
  ಪಿಸ್ಸೈ ಯೆಟುಪ್ಪೇ ಮಲತುನ್ಪೋಱ್ ಪಿಸ್ಸೈ ಕೊಟುಪ್ಪೇ ಮಲವೆನ್ಱೇ
  ಯಿಸ್ಸೈ ಯೆಟುಪ್ಪಾ ಯುರೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 109. ಅಳ್ಳಱ್ ಪೞನತ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯೞಕ ರಿವರ್ತಂ ಮುಕನೋಕ್ಕಿ
  ವೆಳ್ಳಸ್ ಸಟೈಯೀ ರುಳ್ಳತ್ತೇ ವಿರುಪ್ಪೇ ತುರೈತ್ತಾಱ್ ಱರುವಲೆನ್ಱೇನ್
  ಕೊಳ್ಳಕ್ ಕಿಟೈಯಾ ವಲರ್ಕುಮುತಙ್ ಕೊಣ್ಟ ವಮುತಙ್ ಕೊಣರ್ಂದಿನ್ನು
  ಮೆಳ್ಳತ್ ತನೈತಾ ವೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 110. ವಿಞ್ಸು ನೆಱಿಯೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ವಿಯಂದೀರ್ ವಿಯಪ್ಪೆನ್ ನಿವಣೆನ್ಱೇನ್
  ಕಞ್ಸ ಮಿರಣ್ಟು ನಮೈಯಙ್ಕೇ ಕಣ್ಟು ಕುವಿಂದ ವಿರಿಂದಿಙ್ಕೇ
  ವಞ್ಸ ವಿರುತಾ ಮರೈಮುಕೈಯೈ ಮಱೈಕ್ಕಿನ್ ಱನನಿನ್ ಪಾಲ್ವಿಯಂದಾ
  ಮೆಞ್ಸ ಲಱನಾ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 111. ಅಳಿಯಾ ರೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯಾರುಕ್ ಕನ್ನ ನಿರಂಪ ವಿಟುಮೆನ್ಱೇ
  ನಳಿಯಾರ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಪಿಟಿಯನ್ನ ಮಳಿತ್ತಾಱ್ ಪೋತು ಮಾಙ್ಕತುನಿನ್
  ನೊಳಿಯಾರ್ ಸಿಲಂಪು ಸೂೞ್ಕಮಲತ್ ತುಳತಾಱ್ ಕಟಕಞ್ ಸೂೞ್ಕಮಲತ್
  ತೆಳಿಯಾರ್ಕ್ ಕಿಟುನೀ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 112. ವಿಸ್ಸೈಪ್ ಪೆರುಮಾ ನೆನುಮೊಱ್ಱಿ ವಿಟಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾ ನೀರ್ಮುನ್ನಂ
  ಪಿಸ್ಸೈಪ್ ಪೆರುಮಾ ನಿನ್ಱುಮಣಪ್ ಪಿಳ್ಳೈಪ್ ಪೆರುಮಾ ನಾಮೆನ್ಱೇ
  ನಸ್ಸೈಪ್ ಪೆಱುನೀ ಯಂಮಣಪ್ಪೆಣ್ ಣಾಕಿ ಯಿಟೈಯಿ ಲೈಯಙ್ಕೊಳ್
  ಳಿಸ್ಸೈಪ್ ಪೆರುಂಪೆಣ್ ಣೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 113. ಪಟೈಯಂ ಪುಯತ್ತೋನ್ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯೀ ರರವಪ್ ಪಣಿಸುಮಂದೀರ್
  ಪುಟೈಯಂ ಪುಯತ್ತಿ ಲೆನ್ಱೇನ್ಸೆಂ ಪೊನ್ನೇ ಕೊಟೈಯಂ ಪುಯತ್ತಿನುನನ್
  ನಟೈಯಂ ಪುಯತ್ತುಞ್ ಸುಮಂದನೈನೀ ನಾನಾ ವರವಪ್ ಪಣಿಮಱ್ಱು
  ಮಿಟೈಯಂ ಪಕತ್ತು ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 114. ಕೂಂಪಾ ವೊಱ್ಱಿ ಯೂರುಟೈಯೀರ್ ಕೊಟುಂಪಾಂ ಪಣಿಂದೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇ
  ನೋಂಪಾ ತುರೈಕ್ಕಿಱ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಟಿನುಳ್ ಳುನ್ನಿಲ್ ವಿಟಮೇಱ್ ಱುನ್ನಿಟೈಕ್ಕೀೞ್ಪ್
  ಪಾಂಪಾ ವತುವೇ ಕೊಟುಂಪಾಂಪೆಂ ಪಣಿಪ್ಪಾಂ ಪತುಪೋಱ್ ಪಾಂಪಲವೆನ್
  ಱೇಂಪಾ ನಿಱ್ಪ ವಿಸೈಕ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 115. ಪುಯಲ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರೆನ್ ಪುಟೈಯೆನ್ ಕುಱಿತ್ತೋ ಪೋಂದತೆನ್ಱೇನ್
  ಕಯಲ್ಸೂೞ್ ವಿೞಿಯಾಯ್ ತನತ್ತವರೈಕ್ ಕಾಣ ಲಿರಪ್ಪೋ ರೆತಱ್ಕೆನ್ಱಾರ್
  ಮಯಲ್ಸೂೞ್ ತನಮಿಙ್ ಕಿಲೈಯೆನ್ಱೇನ್ ಮಱೈಯಾ ತೆತಿರ್ವೈತ್ ತಿಲೈಯೆನ್ಱ
  ಲಿಯಲ್ಸೂ ೞಱಮನ್ ಱೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 116. ನಟವಾೞ್ ವೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರ್ನೀರ್ ನಾಕ ಮಣಿಂದ ತೞಕೆನ್ಱೇನ್
  ಮಟವಾ ಯತುನೀರ್ ನಾಕಮೆನ ಮತಿಯೇ ಲಯನ್ಮಾನ್ ಮನನಟುಙ್ಕ
  ವಿಟವಾ ಯುಮಿೞುಂ ಪಟನಾಕಂ ವೇಣ್ಟಿಱ್ಕಾಣ್ಟಿ ಯೆನ್ಱೇಯೆನ್
  ನಿಟವಾ ಯರುಕೇ ವರುಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 117. ಕೋಟಾ ವೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರ್ನುಙ್ ಕುಲಂದಾನ್ ಯಾತೋ ಕೂಱುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವೀಟಾರ್ ಪಿರಮ ಕುಲಂದೇವರ್ ವೇಂದರ್ ಕುಲನಲ್ ವಿನೈವಸಿಯಪ್
  ಪಾಟಾರ್ ಕುಲಮೋರ್ ಸಕ್ಕರತ್ತಾನ್ ಪಳ್ಳಿಕ್ ಕುಲಮೆಲ್ ಲಾಮುಟೈಯೇ
  ಮೇಟಾರ್ ಕುೞಲಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 118. ನಲಮಾ ಮೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರ್ನೀರ್ ನಲ್ಲ ವೞಕ ರಾನಾಲುಙ್
  ಕುಲಮೇ ತುಮಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟಕ್ ಕೂಟಾ ತೆನ್ಱೇ ನಿನ್ಕುಲಂಪೋ
  ಲುಲಕೋ ತುಱುನಙ್ ಕುಲಮೊನ್ಱೋ ವೋರಾ ಯಿರತ್ತೆಟ್ ಟುಯರ್ಕುಲಮಿಙ್
  ಕಿಲಕಾ ನಿನ್ಱ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 119. ಮತಿಲೊಱ್ ಱಿಯಿನೀರ್ ನುಂಮನೈಯಾಣ್ ಮಲೈಯಿನ್ ಕುಲನುಂ ಮೈಂದರುಳೋರ್
  ಪುತಲ್ವರ್ಕ್ ಕಾನೈಪ್ ಪೆರುಙ್ಕುಲಮೋರ್ ಪುತಲ್ವರ್ಕ್ ಕಿಸೈಯಂ ಪುಲಿಕ್ಕುಲಮಾ
  ಮೆತಿರಱ್ ಱರುಳ್ವೀರ್ ನುಙ್ಕುಲಮಿಙ್ ಕೆತುವೋ ವೆನ್ಱೇನ್ ಮನೈವಿಯರುಳ್
  ಳಿತುಮಱ್ ಱೊರುತ್ತಿಕ್ ಕೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 120. ತೇಮಾಂ ಪೊೞಿಲ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ತಿಕೞುನ್ ತಕರಕ್ ಕಾಱ್ಕುಲತ್ತೈಪ್
  ಪೂಮಾ ನಿಲತ್ತಿಲ್ ವಿೞೈಂದುಱ್ಱೀರ್ ಪುತುಮೈ ಯಿಃ¤ತುಂ ಪುಕೞೆನ್ಱೇ
  ನಾಮಾ ಕುಲತ್ತಿ ಲರೈಕ್ಕುಲತ್ತುಳ್ ಳಣೈಂದೇ ಪುಱಮಱ್ ಱರೈಕ್ಕುಲಙ್ಕೊಣ್
  ಟೇಮಾನ್ ತನೈನೀ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 121. ಅನಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯುಟೈಯೀ ರಕಿಲ ಮಱಿಯ ಮನ್ಱಕತ್ತೇ
  ಮನಞ್ಸೂೞ್ ತಕರಕ್ ಕಾಲ್ಕೊಣ್ಟೀರ್ ವನಪ್ಪಾ ಮೆನ್ಱೇ ನುಲಕಱಿಯತ್
  ತನಞ್ಸೂ ೞಕತ್ತೇ ಯಣಙ್ಕೇನೀ ತಾನುನ್ ತಕರತ್ ತಲೈಕೊಣ್ಟಾ
  ಯಿನಞ್ಸೂ ೞೞಕಾ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 122. ಪಙ್ಕೇ ರುಕಪ್ಪೂಂ ಪಣೈಯೊಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯೀರ್ ನಟುವಂ ಪರಮೆನ್ನು
  ಮಙ್ಕೇ ಯಾಟ್ಟುಕ್ ಕಾಲೆಟುತ್ತೀ ರೞಕೆನ್ ಱೇನವ್ ವಂಪರಮೇ
  ಲಿಙ್ಕೇ ಯಾಟ್ಟುತ್ ತೋಲೆಟುತ್ತಾ ಯಾಮೊನ್ ಱಿರಣ್ಟು ನೀಯೆನ್ಱಾ
  ಲೆಙ್ಕೇ ನಿನ್ಸೊಲ್ ಲೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 123. ಮಾಣಪ್ ಪುಕೞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಮನ್ಱಾರ್ ತಕರ ವಿತ್ತೈತನೈಕ್
  ಕಾಣಱ್ ಕಿನಿನಾನ್ ಸೆಯಲೆನ್ನೇ ಕರುತಿ ಯುರೈತ್ತಲ್ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವೇಣಸ್ ಸುಱುಮೆಲ್ ಲಿಯಲೇಯಾಂ ವಿಳಂಪು ಮೊೞಿಯವ್ ವಿತ್ತೈಯುನಕ್
  ಕೇಣಪ್ ಪುಕಲು ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 124. ನಲ್ಲಾ ರೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರ್ಯಾ ನಟಕ್ಕೋ ವೆಱುಂಪೂ ವಣೈಯಣೈಯ
  ವಲ್ಲಾ ಲವಣುಂ ಮುಟನ್ವರುಕೋ ವಣೈಯಾ ತವಲತ್ ತುಯರ್ತುಯ್ಕ್ಕೋ
  ಸೆಲ್ಲಾ ವೆನ್ಸೊನ್ ನಟವಾತೋ ತಿರುಕ್ಕೂತ್ ತೆತುವೋ ವೆನವಿಟೈಕ
  ಳೆಲ್ಲಾ ನಟವಾ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 125. ಆಟ್ಟುತ್ ತಲೈವರ್ ನೀರೊಱ್ಱಿ ಯೞಕೀ ರತನಾಱ್ ಸಿಱುವಿತಿಕ್ಕೋ
  ರಾಟ್ಟುತ್ ತಲೈತನ್ ತೀರೆನ್ಱೇ ನನ್ಱಾ ಲಱವೋ ರಱಂಪುಕಲ
  ವಾಟ್ಟುತ್ ತಲೈಮುನ್ ಕೊಣ್ಟತನಾ ಲಃ¤ತೇ ಪಿನ್ನ ರಳಿತ್ತಾಮೆನ್
  ಱೀಟ್ಟುತ್ ತರಮೀನ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 126. ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪೆರುಮಾ ನುಮೈವಿೞೈಂದಾ ರೂರಿಲ್ ವಿಯಪ್ಪೊನ್ ಱುಣ್ಟಿರವಿಱ್
  ಕೊಱ್ಱಕ್ ಕಮಲಂ ವಿರಿಂದೊರುಕೀೞ್ಕ್ ಕುಳತ್ತೇ ಕುಮುತಙ್ ಕುವಿಂದತೆನ್ಱೇನ್
  ಪೊಱ್ಱೈತ್ ತನತ್ತೀರ್ ನುಮೈವಿೞೈಂದಾರ್ ಪುರತ್ತೇ ಮತಿಯನ್ ತೇಯ್ಕಿನ್ಱ
  ತೆಱ್ಱೈತ್ ತಿನತ್ತು ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 127. ಇಟಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರ್ನೀ ರೆನ್ನ ಸಾತಿ ಯಿನರೆನ್ಱೇನ್
  ತಟಞ್ಸೇರ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ನಾಂದಿಱಲಾಣ್ ಸಾತಿ ನೀಪೆಣ್ ಸಾತಿಯೆನ್ಱಾರ್
  ವಿಟಞ್ಸೇರ್ ಕಳತ್ತೀರ್ ನುಂಮೊೞಿತಾನ್ ವಿಯಪ್ಪಾ ಮೆನ್ಱೇ ನಯಪ್ಪಾನಿನ್
  ನಿಟಞ್ಸೇರ್ ಮೊೞಿತಾ ನೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 128. ಉಟೈಯಾ ರೆನ್ಪಾ ರುಮೈಯೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀರ್ ಪಣಂದಾ ನುಟೈಯೀರೋ
  ನಟೈಯಾ ಯೇಱ್ಕಿನ್ ಱೀರೆನ್ಱೇ ನಙ್ಕಾಯ್ ನಿನ್ಪೋ ಲೊರುಪಣತ್ತೈಕ್
  ಕಟೈಯಾ ರೆನಕ್ಕೀೞ್ ವೈತ್ತರುಮೈ ಕಾಟ್ಟೇಂ ಪಣಿಕೊಳ್ ಪಣಙ್ಕೋಟಿ
  ಯಿಟೈಯಾ ತುಟೈಯೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 129. ಎನ್ನಾ ರುಯಿರ್ಕ್ಕುಪ್ ಪೆರುಂದುಣೈಯಾ ಮೆಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾ ನೀರಿರುಕ್ಕು
  ನನ್ನಾ ಟೊಱ್ಱಿ ಯನ್ಱೋತಾ ನವಿಲ ವೇಣ್ಟು ಮೆನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್
  ಮುನ್ನಾ ಳೊಱ್ಱಿ ಯೆನಿನುಮತು ಮೊೞಿತ ಲೞಕೋ ತಾೞ್ತಲುಯರ್
  ವಿನ್ನಾ ನಿಲತ್ತುಣ್ ಟೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 130. ಪೆರುಂದಾ ರಣಿಯೋರ್ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿಪ್ ಪೆರುಮಾ ನಿವರ್ತಂ ಮುಕನೋಕ್ಕಿ
  ಯರುಂದಾ ವಮುತ ಮನೈಯೀರಿಙ್ ಕಟುತ್ತ ಪರಿಸೇ ತಱೈಯುಮೆನ್ಱೇನ್
  ವರುಂದಾ ತಿಙ್ಕೇ ಯರುಂದಮುತ ಮನೈಯಾ ಳಾಕ ವಾೞ್ವಿನೊಟು
  ಮಿರುಂದಾ ಯಟೈಂದೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 131. ಸೆಂಮೈ ವಳಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ತಿಕೞಾಕ್ ಕರಿತ್ತೋ ಲುಟುತ್ತೀರೇ
  ಯುಂಮೈ ವಿೞೈಂದ ಮಟವಾರ್ಕ ಳುಟುಕ್ಕಕ್ ಕಲೈಯುಣ್ ಟೋವೆನ್ಱೇ
  ನೆಂಮೈ ಯಱಿಯಾ ಯೊರುಕಲೈಯೋ ವಿರಣ್ಟೋ ವನಂದಙ್ ಕಲೈಮೆಯ್ಯಿ
  ಲಿಂಮೈ ಯುಟೈಯೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 132. ಕಱ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಯೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಕ್ ಕಾವ ಲುಟೈಯೀ ರೀಙ್ಕಟೈಂದೀ
  ರಿಱ್ಱೈಪ್ ಪಕಲೇ ನನ್ಱೆನ್ಱೇ ನಿಱ್ಱೈ ಯಿರವೇ ನನ್ಱೆಮಕ್ಕುಪ್
  ಪೊಱ್ಱೈತ್ ತನತ್ತಾಯ್ ಕೈಯಮುತಂ ಪೊೞಿಯಾ ತಲರ್ವಾಯ್ಪ್ ಪುತ್ತಮುತ
  ಮಿಱ್ಱೈಕ್ ಕಳಿತ್ತಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 133. ಕಱ್ಱೀ ರೊಱ್ಱೀರ್ ಮುನ್ಪೊರುವಾನ್ ಕಾಟ್ಟಿಱ್ ಕವರ್ಂದೋರ್ ನಾಟ್ಟಿಲ್ವಳೈ
  ವೀಱ್ಱೀ ರಿನ್ಱೆನ್ ವಳೈಕೊಣ್ಟೀರ್ ವಿಱ್ಕತ್ ತುಣಿಂದೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಮಱ್ಱೀರ್ಙ್ ಕುೞಲಾಯ್ ನೀಯೆಂಮೋರ್ ಮನೈಯಿನ್ ವಳೈಯೈಕ್ ಕವರ್ಂದುಕಳತ್
  ತಿಱ್ಱೀ ತಣಿಂದಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 134. ಉಟುಕ್ಕುಂ ಪುಕೞಾ ರೊಱ್ಱಿಯುಳಾ ರುಟೈತಾ ವೆನ್ಱಾರ್ ತಿಕೈಯೆಟ್ಟು
  ಮುಟುಕ್ಕುಂ ಪೆರಿಯೀ ರೆತುಕಣ್ಟೋ ವುರೈತ್ತೀ ರೆನ್ಱೇನ್ ಱಿಕೈಮುೞುತು
  ಮುಟುಕ್ಕುಂ ಪೆರಿಯ ವರೈಸ್ಸಿಱಿಯ ವೊರುಮುನ್ ಱಾನೈ ಯಾನ್ಮೂಟಿ
  ಯೆಟುಕ್ಕುನ್ ತಿಱಙ್ಕಣ್ ಟೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 135. ಕಾವಾ ಯೊಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯುಟೈಯೀರ್ ಕಲ್ಲಾ ನೈಕ್ಕುಕ್ ಕರುಂಪನ್ಱು
  ತೇವಾಯ್ ಮತುರೈ ಯಿಟತ್ತಳಿತ್ತ ಸಿತ್ತ ರಲವೋ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಪಾವಾ ಯಿರುಕಲ್ ಲಾನೈಕ್ಕುಪ್ ಪರಿವಿಱ್ ಕರುಂಪಿಙ್ ಕಿರಣ್ಟೊರುನೀ
  ಯೀವಾ ಯಿತುಸಿತ್ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 136. ಊಟ್ಟುನ್ ತಿರುವಾ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರುಯಿರೈ ಯುಟಲಾಞ್ ಸೆಪ್ಪಿಟೈವೈತ್
  ತಾಟ್ಟುನ್ ತಿಱತ್ತೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇ ನಣಙ್ಕೇ ಯಿರುಸೆಪ್ ಪಿಟೈಯಾಟ್ಟುನ್
  ತೀಟ್ಟುಂ ಪುಕೞನ್ ಱಿಯುಮುಲಕೈಸ್ ಸಿಱಿತೋರ್ ಸೆಪ್ಪಿ ಲಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾ
  ಯೀಟ್ಟುನ್ ತಿಱತ್ತಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 137. ಕಂದ ವನಞ್ಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಕಣ್ಮೂನ್ ಱುಟೈಯೀರ್ ವಿಯಪ್ಪೆನ್ಱೇನ್
  ವಂದ ವೆಮೈತ್ತಾನ್ ಪಿರಿಪೋತು ಮಱ್ಱೈ ಯವರೈಕ್ ಕಾಣ್ಪೋತುಞ್
  ಸಂದ ಮಿಕುಙ್ಕಣ್ ಣಿರುಮೂನ್ಱುನ್ ತಕುನಾನ್ ಕೊನ್ಱುನ್ ತಾನಟೈಂದಾ
  ಯಿಂದ ವಿಯಪ್ಪೆನ್ ನೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 138. ಆೞಿ ವಿಟೈಯೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯಮರ್ಂದೀ ರಿರುವರ್ಕ್ ಕಕಮಕಿೞ್ವಾನ್
  ವೀೞಿ ಯತನಿಱ್ ಪಟಿಕ್ಕಾಸು ವೇಣ್ಟಿ ಯಳಿತ್ತೀ ರಾಮೆನ್ಱೇನ್
  ವೀೞಿ ಯತನಿಱ್ ಪಟಿಕ್ಕಾಸು ವೇಣ್ಟಾ ತಳಿತ್ತಾ ಯಳವೊನ್ಱೈ
  ಯೇೞಿ ಲಕಱ್ಱಿ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 139. ಉಱ್ಱ ವಿಟತ್ತೇ ಪೆರುಂದುಣೈಯಾ ಮೊಱ್ಱಿಪ್ ಪೆರುಮಾ ನುಂಪುಕೞೈಕ್
  ಕಱ್ಱ ವಿಟತ್ತೇ ಮುಕ್ಕನಿಯುಙ್ ಕರುಂಪು ಮಮುತುಙ್ ಕಯವಾವೋ
  ಮಱ್ಱ ವಿಟಸ್ಸೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್ ಮಱ್ಱೈ ಯುಪಯ ವಿಟಮುಮುತ
  ಲೆಱ್ಱ ವಿಟಮೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 140. ಯಾನ್ಸೆಯ್ ತವತ್ತಿನ್ ಪೆರುಂಪಯನೇ ಯೆನ್ನಾ ರಮುತೇ ಯೆನ್ಱುಣೈಯೇ
  ವಾನ್ಸೆ ಯರಸೇ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ವಳ್ಳಾಲ್ ವಂದ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಮಾನ್ಸೆಯ್ ವಿೞಿಪ್ಪೆಣ್ ಣೇನೀಯಾಣ್ ವಟಿವಾ ನತುಕೇಟ್ ಟುಳ್ಳಂವಿಯನ್
  ತೇನ್ಕಣ್ ಟಿಟವೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 141. ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ ಯೆನ್ನಿರಣ್ಟು ಕಣ್ಣೇ ಮುಕ್ಕಟ್ ಕರುಂಪೇಸೆವ್
  ವರುಣಪ್ ಪೊರುಪ್ಪೇ ವಳರೊಱ್ಱಿ ವಳ್ಳನ್ ಮಣಿಯೇ ಮಕಿೞ್ಂದಣೈಯತ್
  ತರುಣಪ್ ಪರುವ ಮಿಃ¤ತೆನ್ಱೇನ್ ಱವಿರನ್ ಱೆನಕ್ಕಾಟ್ ಟಿಯತುನ್ಱ
  ನಿರುಣಸ್ ಸಳಕ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 142. ಕಾವಿಕ್ ಕಳಙ್ಕೊಳ್ ಕನಿಯೇಯೆನ್ ಕಣ್ಣುಣ್ ಮಣಿಯೇ ಯಣಿಯೇಯೆನ್
  ನಾವಿತ್ ತುಣೈಯೇ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯರಸೇ ಯಟೈಂದ ತೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಪೂವಿಱ್ ಪೊಲಿಯುಙ್ ಕುೞಲಾಯ್ನೀ ಪೊನ್ನಿ ನುಯರ್ಂದಾ ಯೆನಕ್ಕೇಟ್ಟುನ್
  ನೀವೈಕ್ ಕರುತಿ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 143. ಕಣ್ಣುಂ ಮನಮುಙ್ ಕಳಿಕ್ಕುಮೆೞಿಱ್ ಕಣ್ಮೂನ್ ಱುಟೈಯೀರ್ ಕಲೈಯುಟೈಯೀರ್
  ನಣ್ಣುನ್ ತಿರುವಾ ೞೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ನಟಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ವಣ್ಣ ಮುಟೈಯಾಯ್ ನಿನ್ಱನೈಪ್ಪೋನ್ ಮಲರ್ವಾಯ್ ನಟಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲೋಮೋ
  ವೆಣ್ಣ ವಿಯಪ್ಪಾ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 144. ತಾಙ್ಕುಂ ವಿಟೈಮೇ ಲೞಕೀರೆನ್ ಱನ್ನೈಕ್ ಕಲಂದುನ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ
  ಯೋಙ್ಕುನ್ ತಳಿಯಿ ಲೊಳಿತ್ತೀರ್ನೀ ರೊಳಿಪ್ಪಿಲ್ ವಲ್ಲ ರಾಮೆನ್ಱೇನ್
  ವಾಙ್ಕು ನುತಲಾಯ್ ನೀಯುಮೆನೈ ಮರುವಿಕ್ ಕಲಂದು ಮಲರ್ತ್ತಳಿಯಿ
  ಲೀಙ್ಕಿನ್ ಱೊಳಿತ್ತಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 145. ಅಂಮೈ ಯಟುತ್ತ ತಿರುಮೇನಿ ಯೞಕೀ ರೊಱ್ಱಿ ಯಣಿನಕರೀ
  ರುಂಮೈ ಯಟುತ್ತೋರ್ ಮಿಕವಾಟ್ಟ ಮುಱುತ ಲೞಕೋ ವೆನ್ಱುರೈತ್ತೇನ್
  ನಂಮೈ ಯಟುತ್ತಾಯ್ ನಮೈಯಟುತ್ತೋರ್ ನಂಪೋ ಲುಱುವ ರನ್ಱೆನಿಲೇ
  ತೆಂಮೈ ಯಟುತ್ತ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 146. ಉಣ್ಕಣ್ ಮಕಿೞ್ವಾ ಲಳಿಮಿೞಱ್ಱು ಮೊಱ್ಱಿ ನಕರೀ ರೊರುಮೂನ್ಱು
  ಕಣ್ಕ ಳುಟೈಯೀ ರೆನ್ಕಾತಲ್ ಕಣ್ಟು ಮಿರಙ್ಕೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಪಣ್ಕೊಣ್ ಮೊೞಿಯಾಯ್ ನಿನ್ಕಾತಲ್ ಪನ್ನಾಣ್ ಸುವೈಸೆಯ್ ಪೞಂಪೋಲು
  ಮೆಣ್ಕೊಣ್ ಟಿರುಂದ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 147. ವಣಙ್ಕೇ ೞಿಲಙ್ಕುಞ್ ಸೆಞ್ಸಟೈಯೀರ್ ವಳಞ್ಸೇ ರೊಱ್ಱಿ ಮಾನಕರೀರ್
  ಕುಣಙ್ಕೇೞ್ ಮಿಟಱ್ಱೋರ್ ಪಾಲಿರುಳೈಕ್ ಕೊಣ್ಟೀರ್ ಕೊಳ್ಕೈ ಯೆನ್ನೆನ್ಱೇ
  ನಣಙ್ಕೇ ಯೊರುಪಾ ಲನ್ಱಿನಿನ್ಪೋ ಲೈಂಪಾ ಲಿರುಳ್ಕೊಣ್ ಟಿಟಸ್ಸಱ್ಱು
  ಮಿಣಙ್ಕೇ ಮಿಣಙ್ಕೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 148. ಕರುಂಪಿ ಲಿನಿಯೀ ರೆನ್ನಿರಣ್ಟು ಕಣ್ಕ ಳನೈಯೀರ್ ಕಱೈಮಿಟಱ್ಱೀರ್
  ಪೆರುಂಪೈ ಯಣಿಯೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಪ್ ಪೆರಿಯೀ ರೆತುನುಂ ಪೆಯರೆನ್ಱೇ
  ನರುಂಪಣ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ಪಿಱರ್ಕೇಟ್ಕ ವಱೈಂದಾ ಲಳಿಪ್ಪೀ ರೆನಸ್ಸೂೞ್ವ
  ರಿರುಂಪೊ ನಿಲೈಯೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 149. ನಿಲೈಯೈತ್ ತವಱಾರ್ ತೊೞುಮೊಱ್ಱಿ ನಿಮಲಪ್ ಪೆರುಮಾನೀರ್ಮುನ್ನ
  ಮಲೈಯೈಸ್ ಸಿಲೈಯಾಕ್ ಕೊಣ್ಟೀರ್ನುಂ ಮಾವಲ್ ಲಪಮಱ್ ಪುತಮೆನ್ಱೇನ್
  ವಲೈಯತ್ ತಱಿಯಾಸ್ ಸಿಱುವರ್ಕಳು ಮಲೈಯೈಸ್ ಸಿಲೈಯಾಕ್ ಕೊಳ್ವರ್ಕಳೀ
  ತಿಲೈಯಱ್ ಪುತಂದಾ ನೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 150. ಉತಯಸ್ ಸುಟರೇ ಯನೈಯೀರ್ನಲ್ ಲೊಱ್ಱಿ ಯುಟೈಯೀ ರೆನ್ನುಟೈಯ
  ವಿತಯತ್ ತಮರ್ಂದೀ ರೆನ್ನೇಯೆನ್ ನೆಣ್ಣ ಮಱಿಯೀ ರೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಸುತೈಯಿಱ್ ಱಿಕೞ್ವಾ ಯಱಿಂದನ್ಱೋ ತುಱಂದು ವೆಳಿಪ್ಪಟ್ ಟೆತಿರಟೈಂದಾ
  ಮಿತೈಯುಱ್ ಱಱಿನೀ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 151. ಪುರಕ್ಕುಙ್ ಕುಣತ್ತೀರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಪ್ ಪುನಿತ ರೇನೀರ್ ಪೋರ್ಕ್ಕಳಿಱ್ಱೈ
  ಯುರಕ್ಕುಙ್ ಕಲಕ್ಕಂ ಪೆಱವುರಿತ್ತೀ ರುಳ್ಳತ್ ತಿರಕ್ಕ ಮೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಕರಕ್ಕು ಮಿಟೈಯಾಯ್ ನೀಕಳಿಱ್ಱಿನ್ ಕನ್ಱೈಕ್ ಕಲಕ್ಕಂ ಪುರಿಂದನೈನಿನ್
  ನಿರಕ್ಕ ಮಿತುವೋ ವೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 152. ಪತಙ್ಕೂ ಱೊಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯೀರ್ನೀರ್ ಪಸುವಿ ಲೇಱುಂ ಪರಿಸತುತಾನ್
  ವಿತಙ್ಕೂ ಱಱತ್ತಿನ್ ವಿತಿತಾನೋ ವಿಲಕ್ಕೋ ವಿಳಂಪಲ್ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ಱೇ
  ನಿತಙ್ಕೂ ಱಿಟುನಱ್ ಪಸುಙ್ ಕನ್ಱೈ ನೀಯುಮೇಱಿ ಯಿಟುಕಿನ್ಱಾ
  ಯಿತಙ್ಕೂ ಱಿಟುಕ ವೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 153. ಯೋಕ ಮುಟೈಯಾರ್ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿ ಯೂರಿಱ್ ಪರಮ ಯೋಕಿಯರಾನ್
  ತಾಕ ಮುಟೈಯಾ ರಿವರ್ತಮಕ್ಕುತ್ ತಣ್­ರ್ ತರನಿನ್ ಱನೈಯೞೈತ್ತೇನ್
  ಪೋಕ ಮುಟೈಯಾಯ್ ಪುಱತ್ತಣ್­ರ್ ಪುರಿಂದು ವಿರುಂಪಾ ಮಕತ್ತಣ್­
  ರೀಕ ಮಕಿೞ್ವಿ ನೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 154. ವಳನೀ ರೊಱ್ಱಿ ವಾಣರಿವರ್ ವಂದಾರ್ ನಿನ್ಱಾರ್ ಮಾತೇನಾ
  ಮುಳನೀರ್ತ್ ತಾಕ ಮಾಱ್ಱುಱುನೀ ರುತವ ವೇಣ್ಟು ಮೆನ್ಱಾರ್ನಾನ್
  ಕುಳನೀ ರೊನ್ಱೇ ಯುಳತೆನ್ಱೇನ್ ಕೊಳ್ಳೇ ಮಿಟೈಮೇಱ್ ಕೊಳುಮಿಂದ
  ವಿಳನೀರ್ ತರುಕ ವೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 155. ಮೆಯ್ನ್ನೀ ರೊಱ್ಱಿ ವಾಣರಿವರ್ ವೆಂಮೈ ಯುಳನೀರ್ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ಱಾ
  ರನ್ನೀ ರಿಲೈನೀರ್ ತಣ್­ರ್ತಾ ನರುಂದಿ ಲಾಕಾ ತೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಮುನ್ನೀರ್ ತನೈಯೈ ಯನೈಯೀರಿಂ ಮುತುನೀ ರುಣ್ಟು ತಲೈಕ್ಕೇಱಿಱ್
  ಱಿನ್ನೀರ್ ಕಾಣ್ಟಿ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 156. ಸೀಲಞ್ ಸೇರ್ಂದ ವೊಱ್ಱಿಯುಳೀರ್ ಸಿಱಿತಾಂ ಪಞ್ಸ ಕಾಲತ್ತುಙ್
  ಕೋಲಞ್ ಸಾರ್ಂದು ಪಿಸ್ಸೈಕೊಳಕ್ ಕುಱಿತ್ತು ವರುವೀ ರೆನ್ನೆನ್ಱೇನ್
  ಕಾಲಂ ಪೋಕುಂ ವಾರ್ತ್ತೈನಿಱ್ಕುಙ್ ಕಣ್ಟಾ ಯಿತುಸೊಱ್ ಕಟನಾಮೋ
  ವೇಲಙ್ ಕುೞಲಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 157. ಊಱ್ಱಾರ್ ಸಟೈಯೀ ರೊಱ್ಱಿಯುಳೀ ರೂರೂ ರಿರಕ್ಕತ್ ತುಣಿವುಱ್ಱೀರ್
  ನೀಱ್ಱಾಲ್ ವಿಳಙ್ಕುನ್ ತಿರುಮೇನಿ ನೇರ್ಂದಿಙ್ ಕಿಳೈತ್ತೀರ್ ನೀರೆನ್ಱೇನ್
  ಸೋಱ್ಱಾ ಲಿಳೈತ್ತೇ ಮನ್ಱುಮತು ಸೊಲ್ಲಾ ಲಿಳೈತ್ತೇ ಮಿನ್ಱಿನಿನಾ
  ಮೇಱ್ಱಾ ಲಿಕೞ್ವೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 158. ನೀರೈ ವಿೞುಙ್ಕುಞ್ ಸಟೈಯುಟೈಯೀ ರುಳತು ನುಮಕ್ಕು ನೀರೂರುನ್
  ತೇರೈ ವಿೞುಙ್ಕುಂ ಪಸುವೆನ್ಱೇನ್ ಸೆಱಿನಿನ್ ಕಲೈಕ್ಕು ಳೊನ್ಱುಳತು
  ಕಾರೈ ವಿೞುಙ್ಕು ಮೆಮತುಪಸುಕ್ ಕನ್ಱಿನ್ ಱೇರೈ ನೀರ್ತ್ತೇರೈ
  ಯೀರ ವಿೞುಙ್ಕು ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 159. ಪೊನ್ನೇರ್ ಮಣಿಮನ್ ಱುಟೈಯೀರ್ನೀರ್ ಪುರಿಂದ ತೆತುವೆಂ ಪುಟೈಯೆನ್ಱೇ
  ನಿನ್ನೇ ಯುರೈತ್ತಱ್ ಕಞ್ಸುತುಮೆನ್ ಱಾರೆನ್ ನೆನ್ಱೇ ನಿಯಂಪುತುಮೇನ್
  ಮಿನ್ನೇ ನಿನತು ನಟೈಪ್ಪಕೈಯಾ ಮಿರುಕಂ ಪಱವೈ ತಮೈಕ್ಕುಱಿಕ್ಕು
  ಮೆನ್ನೇ ಯುರೈಪ್ಪ ತೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 160. ಅಟೈಯಾರ್ ಪುರಞ್ಸೆಱ್ ಱಂಪಲತ್ತೇ ಯಾಟು ಮೞಕೀ ರೆಣ್ಪತಿಱ್ಱುಕ್
  ಕಟೈಯಾ ಮುಟಲಿನ್ ಱಲೈಕೊಣ್ಟೀರ್ ಕರಮೊನ್ ಱಿನಿಲಱ್ ಪುತಮೆನ್ಱೇ
  ನುಟೈಯಾತ್ ತಲೈಮೇಱ್ ಱಲೈಯಾಕ ವುನ್ಕೈ ಯೀರೈಞ್ ಞಾಱುಕೊಣ್ಟ
  ತಿಟೈಯಾ ವಳೈಕ್ಕೇ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 161. ತೇವರ್ಕ್ ಕರಿಯ ವಾನಂದತ್ ತಿರುತ್ತಾಣ್ ಟವಞ್ಸೆಯ್ ಪೆರುಮಾನೀರ್
  ಮೇವಕ್ ಕುಕುಕು ಕುಕುಕುವಣಿ ವೇಣಿ ಯುಟೈಯೀ ರಾಮೆನ್ಱೇನ್
  ತಾವಕ್ ಕುಕುಕು ಕುಕುಕುಕುಕುತ್ ತಾಮೇ ಯೈಂದು ವಿಳಙ್ಕವಣಿ
  ಯೇವಱ್ ಕುಣತ್ತಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 162. ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಯೀರ್ ಕೊಟುಙ್ಕೋಳೂರ್ ಕುಱಿತ್ತೀರ್ ವರುತಱ್ ಕಞ್ಸುವಲ್ಯಾ
  ನೊನ್ಱಪ್ ಪೆರುಙ್ಕೋ ಳೆನ್ಮೀತು ಮುರೈಪ್ಪಾ ರುಣ್ಟೆನ್ ಱುಣರ್ಂದೆನ್ಱೇನ್
  ನನ್ಱಪ್ ಪಟಿಯೇಱ್ ಕೋಳಿಲಿಯಾ ನಕರು ಮುಟೈಯೇ ನಙ್ಕಾಯ್ನೀ
  ಯಿನ್ಱಸ್ ಸುಱಲೆನ್ ನೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 163. ಪುರಿಯುಞ್ ಸಟೈಯೀ ರಮರ್ಂದಿಟುಮೂರ್ ಪುಲಿಯೂ ರೆನಿಲೆಂ ಪೋಲ್ವಾರ್ಕ್ಕು
  ಮುರಿಯುಂ ಪುಲಿತ್ತೋ ಲುಟೈಯೀರ್ಪೋ ಲುಱುತಱ್ ಕಿಯಲು ಮೋವೆನ್ಱೇನ್
  ಱಿರಿಯುಂ ಪುಲಿಯೂ ರನ್ಱುನಿನ್ ಪೋಱ್ ಱೆರಿವೈ ಯರೈಕ್ಕಣ್ ಟಿಟಿಱ್ಪಯಂದೇ
  ಯಿರಿಯುಂ ಪುಲಿಯೂ ರೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 164. ತೆವ್ವೂರ್ ಪೊಟಿಕ್ಕುಞ್ ಸಿಱುನಕೈಯಿತ್ ತೇವರ್ ತಮೈನಾ ನೀರಿರುತ್ತ
  ಲೆವ್ವೂ ರೆನ್ಱೇ ನಕೈತ್ತಣಙ್ಕೇ ಯೇೞೂರ್ ನಾಲೂ ರೆನ್ಱಾರ್ಪಿನ್
  ನವ್ವೂರ್ತ್ ತೊಕೈಯಿ ನಿರುತ್ತಲರಿ ತಾಮೆನ್ ಱೇನ್ಮಱ್ ಱತಿಲೊವ್ವೂ
  ರಿವ್ವೂ ರೆಟುತ್ತಾ ಯೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 165. ಮಣಙ್ಕೊ ಳಿತೞಿಸ್ ಸಟೈಯೀರ್ನೀರ್ ವಾೞುಂ ಪತಿಯಾ ತೆನ್ಱೇನಿನ್
  ಕುಣಙ್ಕೊಣ್ ಮೊೞಿಕೇಟ್ ಟೋರಳವು ಕುಱೈಂದ ಕುಯಿಲಾಂ ಪತಿಯೆನ್ಱಾ
  ರಣಙ್ಕಿನ್ ಮಱೈಯೂ ರಾಮೆನ್ಱೇ ನಃ¤ತನ್ ಱರುಳೋತ್ ತೂರಿಃ¤ತು
  ಮಿಣಙ್ಕ ವುಟೈಯೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 166. ಆಱ್ಱುಸ್ ಸಟೈಯಾ ರಿವರ್ಪಲಿಯೆನ್ ಱಟೈಂದಾರ್ ನುಮತೂ ರಿಯಾತೆನ್ಱೇನ್
  ಸೋಱ್ಱುತ್ ತುಱೈಯೆನ್ ಱಾರ್ನುಮಕ್ಕುಸ್ ಸೋಱ್ಱುಕ್ ಕರುಪ್ಪೇನ್ ಸೊಲುಮೆನ್ಱೇನ್
  ಱೋಱ್ಱುತ್ ತಿರಿವೇ ಮನ್ಱುನಿನ್ಪೋಱ್ ಸೊಲ್ಲುಙ್ ಕರುಪ್ಪೆನ್ ಱುಲಕಿಯಂಪ
  ವೇಱ್ಱುತ್ ತಿರಿಯೇ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.
 • 167. ಓಙ್ಕುಞ್ ಸಟೈಯೀರ್ ನೆಲ್ವಾಯಿ ಲುಟೈಯೇ ಮೆನ್ಱೀ ರುಟೈಯೀರೇಱ್
  ಱಾಙ್ಕುಂ ಪುಕೞ್ನುಂ ಮಿಟೈಸ್ಸಿಱುಮೈ ಸಾರ್ಂದ ತೆವನೀರ್ ಸಾಱ್ಱುಮೆನ್ಱೇ
  ನೇಙ್ಕುಂ ಪಟಿನುಂ ಮಿಟೈಸ್ಸಿಱುಮೈ ಯೆಯ್ತಿಱ್ ಱಲತೀಣ್ ಟೆಮಕ್ಕಿನ್ಱಾ
  ಲೀಙ್ಕುಙ್ ಕಾಣ್ಟಿ ರೆನ್ಕಿನ್ಱಾ ರಿತುತಾನ್ ಸೇಟಿ ಯೆನ್ನೇಟೀ.

இங்கித மாலை // இங்கித மாலை