திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವರುಣ್ ಮುಱೈಯೀಟು
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
ಇಙ್ಕಿತ ಮಾಲೈ
iṅkita mālai
First Thirumurai

007. ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಲೈ
vaṭivuṭai māṇikka mālai

  ಕಾಪ್ಪು
  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೀರ್ಕೊಣ್ಟ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯುಟೈ ಯಾನಿಟಂ ಸೇರ್ಂದಮಣಿ
  ವಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಕೊಙ್ಕೈ ವಟಿವಾಂ ಪಿಕೈತನ್ ಮಲರಟಿಕ್ಕುತ್
  ತಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಸೆಂದಮಿೞ್ಪ್ ಪಾಮಾಲೈ ಸಾತ್ತತ್ ತಮಿಯನುಕ್ಕೇ
  ಏರ್ಕೊಣ್ಟ ನಲ್ಲರುಳ್ ಈಯುಂ ಕುಣಾಲಯ ಏರಂಪನೇ.
 • ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 2. ಕಟಲಮು ತೇಸೆಙ್ ಕರುಂಪೇ ಅರುಟ್ಕಱ್ಪ ಕಕ್ಕನಿಯೇ
  ಉಟಲ್ಉಯಿ ರೇಉಯಿರ್ಕ್ ಕುಳ್ಉಣರ್ ವೇಉಣರ್ ವುಳ್ಒಳಿಯೇ
  ಅಟಲ್ವಿಟೈ ಯಾರ್ಒಱ್ಱಿ ಯಾರ್ಇಟಙ್ ಕೊಣ್ಟ ಅರುಮರುಂದೇ
  ಮಟಲವಿೞ್ ಞಾನ ಮಲರೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 3. ಅಣಿಯೇ ಅಣಿಪೆಱುಂ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ತಂ ಅನ್ಪುಱುಸಱ್
  ಕುಣಿಯೇಎಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಕ್ ಕುಲತೆಯ್ವ ಮೇಮಲೈಕ್ ಕೋನ್ತವಮೇ
  ಪಣಿಯೇನ್ ಪಿೞೈಪೊಱುತ್ ತಾಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೆಯ್ವಪ್ ಪತಿಕೊಳ್ಸಿಂದಾ
  ಮಣಿಯೇಎನ್ ಕಣ್ಣುಣ್ ಮಣಿಯೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 4. ಮಾನೇರ್ ವಿೞಿಮಲೈ ಮಾನೇಎಂ ಮಾನಿಟಂ ವಾೞ್ಮಯಿಲೇ
  ಕಾನೇರ್ ಅಳಕಪ್ ಪಸುಙ್ಕುಯಿ ಲೇಅರುಟ್ ಕಟ್ಕರುಂಪೇ
  ತೇನೇ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಮಾನಕರ್ ವಾೞುಂ ಸಿವಸತ್ತಿಯೇ
  ವಾನೇ ಕರುಣೈ ವಟಿವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 5. ಪೊರುಳೇ ಅಟಿಯರ್ ಪುಕಲಿಟ ಮೇಒಱ್ಱಿಪ್ ಪೂರಣನ್ತಣ್
  ಅರುಳೇಎಂ ಆರುಯಿರ್ಕ್ ಕಾಂದುಣೈ ಯೇವಿಣ್ ಣವರ್ಪುಕೞುಂ
  ತೆರುಳೇಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನತ್ ತೆಳಿವೇ ಮಱೈಮುಟಿಸ್ ಸೆಂಪೊರುಳೇ
  ಮರುಳೇತ ನೀಕ್ಕುಂ ಒಳಿಯೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 6. ತಿರುಮಾಲುಂ ನಾನ್ಮುಕತ್ ತೇವುಮುನ್ ನಾಳ್ಮಿಕತ್ ತೇಟಿಮನತ್
  ತರುಮಾ ಲುೞಕ್ಕ ಅನಲುರು ವಾಕಿ ಅಮರ್ಂದರುಳುಂ
  ಪೆರುಮಾನ್ಎಂ ಮಾನ್ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪೆಂಮಾನ್ಕೈಂ ಮಾನ್ಕೊಳುಂ ಪಿತ್ತನ್ಮಲೈ
  ಮರುಮಾನ್ ಇಟಙ್ಕೊಳ್ಪೆಣ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 7. ಉನ್ನೇರ್ ಅರುಳ್ತೆಯ್ವಂ ಕಾಣೇನ್ ಮನತ್ತುಂ ಉರೈಕ್ಕಪ್ಪಟಾಪ್
  ಪೊನ್ನೇಅಪ್ ಪೊನ್ನಱ್ ಪುತಒಳಿ ಯೇಮಲರ್ಪ್ ಪೊನ್ವಣಙ್ಕುಂ
  ಅನ್ನೇ ಎಂಆರುಯಿರ್ಕ್ ಕೋರ್ಉಯಿ ರೇಒಱ್ಱಿ ಯಂಪತಿವಾೞ್
  ಮನ್ನೇ ರಿಟಂವಳರ್ ಮಿನ್ನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 8. ಕಣ್ಣೇಅಕ್ ಕಣ್ಣಿನ್ ಮಣಿಯೇ ಮಣಿಯಿಲ್ ಕಲಂದೊಳಿಸೆಯ್
  ವಿಣ್ಣೇ ವಿಯನ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಅಣ್ಣಲ್ ವಾಮತ್ತಿಲ್ ವೀಱ್ಱಿರುಕ್ಕುಂ
  ಪೆಣ್ಣೇ ಮಲೈಪೆಱುಂ ಪೆಣ್ಮಣಿ ಯೇತೆಯ್ವಪ್ ಪೆಣ್ಣಮುತೇ
  ಮಣ್ನೇಯಂ ನೀತ್ತವರ್ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 9. ಮಲೈಯಾನ್ ತವಞ್ಸೆಯ್ತು ಪೆಱ್ಱಮುತ್ ತೇಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ಕನಕಸ್
  ಸಿಲೈಯಾನ್ ಮಣಕ್ಕ ಮಣಕ್ಕುಂದೆಯ್ ವೀಕತ್ ತಿರುಮಲರೇ
  ಅಲೈಯಾನ್ ಮಲಿಕಟಲ್ ಪಳ್ಳಿಕೊಣ್ ಟಾನ್ತೊೞುಂ ಆರಮುತೇ
  ವಲೈಯಾನ್ ಅರುಮೈ ಮಕಳೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 10. ಕಾಮಂ ಪಟರ್ನೆಞ್ ಸುಟೈಯೋರ್ ಕನವಿನುಂ ಕಾಣಪ್ಪಟಾಸ್
  ಸೇಮಂ ಪಟರ್ಸೆಲ್ವಪ್ ಪೊನ್ನೇ ಮತುರಸ್ ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ
  ತಾಮಂ ಪಟರ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ಪವಳತ್ ತನಿಮಲೈಯಿನ್
  ವಾಮಂ ಪಟರ್ಪೈಙ್ ಕೊಟಿಯೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 11. ಕೋಟಾ ಅರುಟ್ಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ ಸಿವತ್ತಿಲ್ ಕುಱಿಪ್ಪಿಲರೈ
  ನಾಟಾತ ಆನಂದ ನಟ್ಪೇಮೆಯ್ ಯನ್ಪರ್ ನಯಕ್ಕುಂ ಇನ್ಪೇ
  ಪೀಟಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಪ್ ಪೆಂಮಾನ್ ಇಟಞ್ಸೆಯ್ ಪೆರುಂದವಮೇ
  ವಾಟಾ ಮಣಿಮಲರ್ಕ್ ಕೊಂಪೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 12. ನಾಲೇ ಎನುಮಱೈ ಅಂದಙ್ಕಳ್ ಇನ್ನಮುಂ ನಾಟಿಯೆನೈಪ್
  ಪೋಲೇ ವರುಂದ ವೆಳಿಒಳಿ ಯಾಯ್ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ತಂ
  ಪಾಲೇ ಇರುಂದ ನಿನೈತ್ತಙ್ಕೈ ಯಾಕಪ್ ಪಕರಪ್ಪೆಱ್ಱ
  ಮಾಲೇ ತವತ್ತಿಲ್ ಪೆರಿಯೋನ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 13. ಕಙ್ಕೈಕೊಣ್ ಟೋನ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಅಣ್ಣಲ್ ವಾಮಂ ಕಲಂದರುಳ್ಸೆಯ್
  ನಙ್ಕೈಎಲ್ ಲಾಉಲ ಕುಂದಂದ ನಿನ್ನೈಅನ್ ನಾರಣಱ್ಕುತ್
  ತಙ್ಕೈಎನ್ ಕೋಅನ್ಱಿತ್ ತಾಯರ್ಎನ್ ಕೋಸೊಲ್ ತೞೈಕ್ಕುಮಲೈ
  ಮಙ್ಕೈಯಙ್ ಕೋಮಳ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 14. ಸೋಲೈಯಿಟ್ ಟಾರ್ವಯಲ್ ಊರೊಱ್ಱಿ ವೈತ್ತುತ್ತನ್ ತೊಣ್ಟರನ್ಪಿನ್
  ವೇಲೈಯಿಟ್ ಟಾಲ್ಸೆಯುಂ ಪಿತ್ತನೈ ಮೆಯ್ಯಿಟೈ ಮೇವುಕರಿತ್
  ತೋಲೈಯಿಟ್ ಟಾಟುಂ ತೊೞಿಲುಟೈ ಯೋನೈತ್ ತುಣಿಂದುಮುನ್ನಾಳ್
  ಮಾಲೈಯಿಟ್ ಟಾಯ್ಇಃ¤ತೆನ್ನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 15. ತನೈಯಾಳ್ ಪವರಿನ್ಱಿ ನಿಱ್ಕುಂ ಪರಮನ್ ತನಿಅರುಳಾಯ್
  ವಿನೈಯಾಳ್ ಉಯಿರ್ಮಲ ನೀಕ್ಕಿಮೆಯ್ ವೀಟ್ಟಿನ್ ವಿಟುತ್ತಿಟುನೀ
  ಎನೈಯಾಳ್ ಅರುಳೊಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾ ೞವನ್ಱನ್ ನಿಟತ್ತುಮೊರು
  ಮನೈಯಾಳ್ ಎನನಿನ್ಱ ತೆನ್ನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 16. ಪಿನ್ನೀನ್ಱ ಪಿಳ್ಳೈಯಿನ್ ಮೇಲಾರ್ವಂ ತಾಯ್ಕ್ಕೆನಪ್ ಪೇಸುವರ್ನೀ
  ಮುನ್ನೀನ್ಱ ಪಿಳ್ಳೈಯಿನ್ ಮೇಲಾಸೈ ಯುಳ್ಳವಾ ಮೊಯ್ಯಸುರರ್
  ಕೊನ್ನೀನ್ಱ ಪೋರ್ಕ್ಕಿಳಂ ಪಿಳ್ಳೈಯೈ ಏವಕ್ ಕೊಟುತ್ತತೆನ್ನೇ
  ಮನ್ನೀನ್ಱ ಒಱ್ಱಿ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 17. ಪೈಯಾಳುಂ ಅಲ್ಕುಲ್ ಸುರರ್ಮಟ ವಾರ್ಕಳ್ ಪಲರುಳುಂಇಸ್
  ಸೆಯ್ಯಾಳುಂ ವೆಣ್ಣಿಱ ಮೆಯ್ಯಾಳುಂ ಎತ್ತವಂ ಸೆಯ್ತನರೋ
  ಕೈಯಾಳುಂ ನಿನ್ನಟಿಕ್ ಕುಱ್ಱೇವಲ್ ಸೆಯ್ಯಕ್ ಕಟೈಕ್ಕಣಿತ್ತಾಯ್
  ಮೈಯಾಳುಂ ಕಣ್ಣೊಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 18. ಇಲೈಯಾಱ್ಱು ನೀಮಲರ್ಕ್ ಕಾಲಾಲ್ ಪಣಿಕ್ಕುಙ್ಕುಱ್ ಱೇವಲೆಲಾಂ
  ತಲೈಯಾಲ್ ಸೆಯುಂಪೆಣ್ಕಳ್ ಪಲ್ಲೋರಿಲ್ ಪೂಮಕಳ್ ತನ್ನೈತ್ತಳ್ಳಾಯ್
  ನಿಲೈಯಾಲ್ ಪೆರಿಯನಿನ್ ತೊಣ್ಟರ್ತಂ ಪಕ್ಕ ನಿಲಾಮೈಯಿನಾನ್
  ಮಲೈಯಾಱ್ ಕರುಳೊಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 19. ಕಲೈಮಕ ಳೋನಿನ್ ಪಣಿಯೈಅನ್ ಪೋಟುಂ ಕಟೈಪ್ಪಿಟಿತ್ತಾಳ್
  ಅಲೈಮಕ ಳೋಅನ್ ಪೊಟುಪಿಟಿತ್ ತಾಳ್ಎಱ್ ಕಱೈತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ತಲೈಮಕ ಳೇಅರುಟ್ ಟಾಯೇಸೆವ್ ವಾಯ್ಕ್ಕರುನ್ ತಾೞ್ಕುೞಱ್ಪೊನ್
  ಮಲೈಮಕ ಳೇಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 20. ಪೊನ್ನೋಟು ವಾಣಿಎನ್ ಪೋರಿರು ವೋರುಂ ಪೊರುಣಱ್ಕಲ್ವಿ
  ತನ್ನೋ ಟರುಳುನ್ ತಿಱನಿನ್ಕುಱ್ ಱೇವಲೈತ್ ತಾಙ್ಕಿನಿನ್ಱ
  ಪಿನ್ನೋ ಅಲತತನ್ ಮುನ್ನೋ ತೆಳಿಂದಿಟಪ್ ಪೇಸುಕನೀ
  ಮನ್ನೋ ಟೆೞಿಲೊಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 21. ಕಾಮಟ್ ಟಲರ್ತಿರು ವೊಱ್ಱಿನಿನ್ ನಾಯಕನ್ ಕಂದೈಸುಱ್ಱಿ
  ಯೇಮಟ್ ಟರೈಯೊಟು ನಿಱ್ಪತು ಕಣ್ಟುಂ ಇರಙ್ಕಲರ್ಪೋಲ್
  ನೀಮಟ್ಟು ಮೇಪಟ್ ಟುಟುಕ್ಕಿನ್ ಱನೈಉನ್ಱನ್ ನೇಯಂಎನ್ನೋ
  ಮಾಮಟ್ ಟಲರ್ಕುೞಲ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 22. ವೀಱ್ಱಾರ್ನಿನ್ ಱನ್ಮಣತ್ ತಂಮಿಯಿನ್ ಮೇಲ್ಸಿಱು ಮೆಲ್ಲನಿಸ್ಸಂ
  ಆಱ್ಱಾನಿನ್ ಸಿಱ್ಱಟಿಪ್ ಪೋತಿನೈತ್ ತೂಕ್ಕಿವೈತ್ ತಾರೆನಿನ್ಮಾಲ್
  ಏಱ್ಱಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯೂರಾರ್ ಕಳಕ್ಕಱುಪ್ ಪೇಱ್ಱವರೇ
  ಮಾಱ್ಱಾ ಇಯಲ್ಕೊಣ್ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 23. ಪೊರುಪ್ಪುಱು ನೀಲಿಯೆನ್ ಪಾರ್ನಿನ್ನೈ ಮೆಯ್ಅತು ಪೋಲುಂಒಱ್ಱಿ
  ವಿರುಪ್ಪುಱು ನಾಯಕನ್ ಪಾಂಪಾ ಪರಣಮುಂ ವೆಣ್ತಲೈಯುಂ
  ನೆರುಪ್ಪುಱು ಕೈಯುಂ ಕನಲ್ಮೇನಿ ಯುಂಕಣ್ಟು ನೆಞ್ಸಂಅಞ್ಸಾಯ್
  ಮರುಪ್ಪುಱು ಕೊಙ್ಕೈ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 24. ಅನಂಪೊಱುತ್ ತಾನ್ಪುಕೞ್ ಒಱ್ಱಿನಿನ್ ನಾಯಕನ್ ಅಙ್ಕುಮಿೞಿತ್
  ತನಂಪೊಱುತ್ ತಾಳ್ಒರು ಮಾಱ್ಱಾಳೈತ್ ತನ್ಮುಟಿ ತನ್ನಿಲ್ವೈತ್ತೇ
  ತಿನಂಪೊಱುತ್ ತಾನ್ಅತು ಕಣ್ಟುಂ ಸಿನಮಿನ್ಱಿಸ್ ಸೇರ್ಂದನಿನ್ಪೋಲ್
  ಮನಂಪೊಱುತ್ ತಾರ್ಎವರ್ ಕಣ್ಟಾಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 25. ಒರುರು ವಾಯ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಅಮರ್ನ್ ತಾರ್ನಿನ್ ನುಟೈಯವರ್ಪೆಣ್
  ಸೀರುರು ವಾಕುನಿನ್ ಮಾಱ್ಱಾಳೈ ನೀತೆಳಿ ಯಾತ್ತಿಱತ್ತಿಲ್
  ನೀರುರು ವಾಕ್ಕಿಸ್ ಸುಮಂದಾರ್ ಅತನೈ ನಿನೈಂದಿಲೈಯೇ
  ವಾರುರು ವಾರ್ಕೊಙ್ಕೈ ನಙ್ಕಾಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 26. ಸಾರ್ಂದೇನಿನ್ ಪಾಲ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞುಂ ನಾಯಕರ್ ತಾಮಕಿೞ್ವು
  ಕೂರ್ಂದೇ ಕುಲಾವುಂಅಕ್ ಕೊಳ್ಕೈಯೈಕ್ ಕಾಣಿಲ್ ಕೊತಿಪ್ಪಳೆನ್ಱು
  ತೇರ್ಂದೇಅಕ್ ಕಙ್ಕೈಯೈಸ್ ಸೆಞ್ಸಟೈ ಮೇಲ್ಸಿಱೈ ಸೆಯ್ತನರ್ಒಣ್
  ವಾರ್ಂದೇ ಕುೞೈಕೊಳ್ ವಿೞಿಯಾಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 27. ನೀಯೇ ಎನತು ಪಿೞೈಕುಱಿಪ್ ಪಾಯೆನಿಲ್ ನಿನ್ನಟಿಮೈಪ್
  ಪೇಯೇನ್ ಸೆಯುಂವಣ್ಣಂ ಎವ್ವಣ್ಣ ಮೋಎನೈಪ್ ಪೆಱ್ಱಳಿಕ್ಕುಂ
  ತಾಯೇ ಕರುಣೈತ್ ತಟಙ್ಕಟ ಲೇಒಱ್ಱಿಸ್ ಸಾರ್ಕುಮುತ
  ವಾಯೇರ್ ಸವುಂದರ35 ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 28. ಮುಪ್ಪೋತುಂ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ವಾೞ್ತ್ತೊಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಎಂ ಮುತಲ್ವರ್ಮಕಿೞ್
  ಒಪ್ಪೋ ತರುಮಲೈಪ್ ಪೆಣ್ಣಮು ತೇಎನ್ಱು ವಂದುನಿನೈ
  ಎಪ್ಪೋತುಂ ಸಿಂದಿತ್ ತಿಟರ್ನೀಙ್ಕಿ ವಾೞ ಎನಕ್ಕರುಳ್ವಾಯ್
  ಮೈಪ್ಪೋ ತನೈಯಕಣ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 29. ಮೀತಲತ್ ತೋರ್ಕಳುಳ್ ಯಾರ್ವಣಙ್ ಕಾತವರ್ ಮೇವುನಟುಪ್
  ಪೂತಲತ್ ತೋರ್ಕಳುಳ್ ಯಾರ್ಪುಕ ೞಾತವರ್ ಪೋಱ್ಱಿನಿತಂ
  ಪಾತಲತ್ ತೋರ್ಕಳುಳ್ ಯಾರ್ಪಣಿ ಯಾತವರ್ ಪಱ್ಱಿನಿನ್ಱಾಳ್
  ಮಾತಲತ್ ತೋಙ್ಕೊಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 30. ಸೇಯ್ಕ್ಕುಱ್ಱಂ ತಾಯ್ಪೊಱುತ್ ತೇಟಾ ವರುಕೆನಸ್ ಸೆಪ್ಪುವಳ್ಇನ್
  ನಾಯ್ಕ್ಕುಱ್ಱಂ ನೀಪೊಱುತ್ ತಾಳುತಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ ನವಿನ್ಮತಿಯಿನ್
  ತೇಯ್ಕ್ಕುಱ್ಱ ಮಾಱ್ಱುಂ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ನಾತರ್ತನ್ ತೇವಿಅನ್ಪರ್
  ವಾಯ್ಕ್ಕುಱ್ಱಂ ನೀಕ್ಕುಂ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 31. ಸೆಙ್ಕಮ ಲಾಸನನ್ ತೇವಿಪೊನ್ ನಾಣುಂ ತಿರುಮುತಲೋರ್
  ಸಙ್ಕಮ ತಾಮಿಟಱ್ ಱೋಙ್ಕುಪೊನ್ ನಾಣುಂ ತಲೈಕುನಿತ್ತುತ್
  ತುಙ್ಕಮು ಱಾತುಳಂ ನಾಣತ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತೋನ್ಱಲ್ಪುನೈ
  ಮಙ್ಕಲ ನಾಣುಟೈ ಯಾಳೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 32. ಸೇಟಾ ರಿಯನ್ಮಣಂ ವೀಸಸ್ ಸೆಯನ್ಮಣಂ ಸೇರ್ಂದುಪೊಙ್ಕ
  ಏಟಾರ್ ಪೊೞಿಲೊಱ್ಱಿ ಯೂರಣ್ಣಲ್ ನೆಞ್ಸಂ ಇರುಂದುವಕ್ಕ
  ವೀಟಾ ಇರುಳುಂ ಮುಕಿಲುಂಪಿನ್ ನಿಟ್ಟು ವೆರುವವೈತ್ತ
  ವಾಟಾ ಮಲರ್ಕ್ಕುೞ ಲಾಳೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 33. ಪುರನೋಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಪೊಟಿ ತೇಕ್ಕಿಯ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪುನಿತರ್ಕಳಕ್
  ಕರನೋಕ್ಕಿ36 ನಲ್ಲಮು ತಾಕ್ಕಿನಿಱ್ ಪೋಱ್ಱುಙ್ ಕರುತ್ತಿನರ್ಆ
  ತರನೋಕ್ಕಿ ಉಳ್ಳಿರುಳ್ ನೀಕ್ಕಿಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನತ್ ತನಿಸ್ಸುಕಂದಾನ್
  ವರನೋಕ್ಕಿ ಆಳ್ವಿೞಿ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 34. ಉನ್ನುಂ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯೂರುಟೈ ಯಾರ್ನೆಞ್ ಸುವಪ್ಪಎೞಿಲ್
  ತುನ್ನುಂ ಉಯಿರ್ಪ್ಪಯಿರ್ ಎಲ್ಲಾನ್ ತೞೈಕ್ಕಸ್ ಸುಕಕ್ಕರುಣೈ
  ಎನ್ನುಂ ತಿರುವಮು ತೋಯಾಮಲ್ ಊಱ್ಱಿ ಎಮತುಳತ್ತಿನ್
  ಮನ್ನುಂ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 35. ವೆಳ್ಳಂ ಕುಳಿರುಂ ಸಟೈಮುಟಿ ಯೋನ್ಒಱ್ಱಿ ವಿತ್ತಕನ್ತನ್
  ಉಳ್ಳಂ ಕುಳಿರಮೆಯ್ ಪೂರಿಪ್ಪ ಆನಂದಂ ಊಱ್ಱೆಟುಪ್ಪತ್
  ತೆಳ್ಳಂ ಕುಳಿರ್ಇನ್ ಅಮುತೇ ಅಳಿಕ್ಕುಂಸೆವ್ ವಾಯ್ಕ್ಕುಮುತ
  ವಳ್ಳಂ ಕುಳಿರ್ಮುತ್ತ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 36. ಮಾನಂದ ಮಾರ್ವಯಲ್ ಕಾೞಿಕ್ ಕವುಣಿಯರ್ ಮಾಮಣಿಕ್ಕನ್
  ಱಾನಂದ ಇನ್ನಮು ತೂಱ್ಱುಂ ತಿರುಮುಲೈ ಆರಣಙ್ಕೇ
  ಕಾನಂದ ವೋಙ್ಕುಂ ಎೞಿಲೊಱ್ಱಿ ಯಾರ್ಉಟ್ ಕಳಿತ್ತಿಯಲುಂ
  ವಾನನ್ ತರುಮಿಟೈ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 37. ವಾನ್ತೇಟ ನಾನ್ಕು ಮಱೈತೇಟ ಮಾಲುಟನ್ ವಾರಿಸಮೇ
  ಲಾನ್ತೇಟ ಮಱ್ಱೈ ಅರುಂದವರ್ ತೇಟಎನ್ ಅನ್ಪಿನ್ಮೈಯಾಲ್
  ಯಾನ್ತೇಟ ಎನ್ನುಳಂ ಸೇರ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಎಂ ಇರುನಿತಿಯೇ
  ಮಾನ್ತೇಟುಂ ವಾಟ್ಕಣ್ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 38. ಮುತ್ತೇವರ್ ವಿಣ್ಣನ್37 ಮುತಲ್ತೇವರ್ ಸಿತ್ತರ್ ಮುನಿವರ್ಮಱ್ಱೈ
  ಎತ್ತೇ ವರುನಿನ್ ಅಟಿನಿನೈ ವಾರ್ನಿನೈಕ್ ಕಿನ್ಱಿಲರ್ತಾಂ
  ಸೆತ್ತೇ ಪಿಱಕ್ಕುಂ ಸಿಱಿಯರ್ಅನ್ ಱೋಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ನಱ್ಱಾ
  ಮತ್ತೇವರ್ ವಾಮ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 39. ತಿರುನಾಳ್ ನಿನೈತ್ತೊೞುಂ ನನ್ನಾಳ್ ತೊೞಾಮಲ್ ಸೆಲುತ್ತಿಯನಾಳ್
  ಕರುನಾಳ್ ಎನಮಱೈ ಎಲ್ಲಾಂ ಪುಕಲುಂ ಕರುತ್ತಱಿಂದೇ
  ಒರುನಾ ಳಿನುನಿನ್ ಱನೈಮಱ ವಾರ್ಅನ್ಪರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್
  ಮರುನಾಣ್ ಮಲರ್ಕ್ಕುೞಲ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 40. ವಾಣಾಳ್ ಅಟೈವರ್ ವಱುಮೈ ಯುಱಾರ್ನನ್ ಮನೈಮಕ್ಕಳ್ಪೊನ್
  ಪೂಣಾಳ್ ಇಟಂಪುಕೞ್ ಪೋತಂ ಪೆಱುವರ್ಪಿನ್ ಪುನ್ಮೈಒನ್ಱುಂ
  ಕಾಣಾರ್ನಿನ್ ನಾಮಂ ಕರುತುಕಿನ್ ಱೋರ್ಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಣ್ಣುತಲ್ಪಾಲ್
  ಮಾಣಾರ್ವಂ ಉಱ್ಱ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 41. ಸೀರಱಿ ವಾಯ್ತ್ತಿರು ವೊಱ್ಱಿಪ್ ಪರಮ ಸಿವತ್ತೈನಿನೈಪ್
  ಪೋರಱಿ ವಾಯ್ಅವ್ ಅಱಿವಾಂ ವೆಳಿಕ್ಕಪ್ ಪುಱತ್ತುನಿನ್ಱಾಯ್
  ಯಾರಱಿ ವಾರ್ನಿನ್ನೈ ನಾಯೇನ್ಅಱಿವ ತೞಕುಟೈತ್ತೇ
  ವಾರೆಱಿ ಪೂಣ್ಮುಲೈ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 42. ಪೋಱ್ಱಿಟು ವೋರ್ತಂ ಪಿೞೈಆ ಯಿರಮುಂ ಪೊಱುತ್ತರುಳ್ಸೆಯ್
  ವೀಱ್ಱೊಳಿರ್ ಞಾನ ವಿಳಕ್ಕೇ ಮರಕತ ಮೆನ್ಕರುಂಪೇ
  ಏಱ್ಱೊಳಿರ್ ಒಱ್ಱಿ ಯಿಟತ್ತಾರ್ಇಟತ್ತಿಲ್ ಇಲಙ್ಕುಂಉಯರ್
  ಮಾಱ್ಱೊಳಿ ರುಂಪಸುಂ ಪೊನ್ನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 43. ಆಸೈಉಳ್ ಳಾರ್ಅಯನ್ ಮಾಲ್ಆತಿ ತೇವರ್ಕಳ್ ಯಾರುಂನಿನ್ ತಾಳ್
  ಪೂಸೈಯುಳ್ ಳಾರ್ಎನಿಲ್ ಎಙ್ಕೇ ಉಲಕರ್ಸೆಯ್ ಪೂಸೈಕೊಳ್ವಾರ್
  ತೇಸೈಯುಳ್ ಳಾರ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರುಟೈ ಯಾರ್ಇಟಞ್ ಸೇರ್ಮಯಿಲೇ
  ಮಾಸೈಯುಳ್ 38 ಳಾರ್ಪುಕೞ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 44. ಅಣ್ಟಾರೈ ವೆನ್ಱುಲ ಕಾಣ್ಟುಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಂ ಅಟೈಂದುವಿಣ್ಣಿಲ್
  ಪಣ್ಟಾರೈ ಸೂೞ್ಮತಿ ಪೋಲಿರುಪ್ ಪೋರ್ಕಳ್ನಿನ್ ಪತ್ತರ್ಪತಂ
  ಕಣ್ಟಾರೈಕ್ ಕಣ್ಟವರ್ ಅನ್ಱೋ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಕ್ ಕಣ್ಣುತಲ್ಸೇರ್
  ವಣ್ಟಾರೈ ವೇಲನ್ನ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 45. ಅಟಿಯಾರ್ ತೊೞುನಿನ್ ಅಟಿಪ್ಪೊಟಿ ತಾನ್ಸಱ್ ಱಣಿಯಪ್ಪೆಱ್ಱ
  ಮುಟಿಯಾಲ್ ಅಟಿಕ್ಕುಪ್ ಪೆರುಮೈಪೆಱ್ ಱಾರ್ಅಂ ಮುಕುಂದನ್ಸಂದಕ್
  ಕಟಿಯಾರ್ ಮಲರ್ಅಯನ್ ಮುನ್ನೋರ್ತೆನ್ ಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಟವುಟ್ಸೆಂಪಾಲ್
  ವಟಿಯಾಕ್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 46. ಓವಾ ತಯನ್ಮುತ ಲೋರ್ಮುಟಿ ಕೋಟಿ ಉಱೞ್ಂದುಪಟಿಲ್
  ಆವಾ ಅನಿಸ್ಸಂ ಪೊಱಾಮಲರ್ಸ್ ಸಿಱ್ಱಟಿ ಆಱ್ಱುಙ್ಕೊಲೋ
  ಕಾವಾಯ್ ಇಮಯಪ್ಪೊಱ್ ಪಾವಾಯ್ ಅರುಳೊಱ್ಱಿಕ್ ಕಾಮರ್ವಲ್ಲಿ
  ವಾವಾ ಎನುಂಅನ್ಪರ್ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 47. ಇಟ್ಟಾರ್ ಮಱೈಕ್ಕುಂ ಉಪನಿಟ ತತ್ತಿಱ್ಕುಂ ಇನ್ನುಞ್ಸಱ್ಱುಂ
  ಎಟ್ಟಾನಿನ್ ಪೊನ್ನಟಿಪ್ ಪೋತೆಳಿ ಯೇನ್ತಲೈಕ್ ಕೆಟ್ಟುಙ್ಕೊಲೋ
  ಕಟ್ಟಾರ್ ಸಟೈಮುಟಿ ಒಱ್ಱಿಎಂ ಮಾನ್ನೆಞ್ಸ ಕತ್ತಮರ್ಂದ
  ಮಟ್ಟಾರ್ ಕುೞನ್ಮಟ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 48. ವೆಳಿಯಾಯ್ ವೆಳಿಕ್ಕುಳ್ ವೆಱುವೆಳಿ ಯಾಯ್ಸ್ಸಿವ ಮೇನಿಱೈಂದ
  ಒಳಿಯಾಯ್ ಒಳಿಕ್ಕುಳ್ ಒಳಿಯಾಂ ಪರೈನಿನೈ ಒಪ್ಪವರಾರ್
  ಎಳಿಯಾರ್ಕ್ ಕೆಳಿಯರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯಾರ್ಮೆಯ್ ಇನಿತುಪರಿ
  ಮಳಿಯಾನಿನ್ ಱೋಙ್ಕು ಮರುವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 49. ವಿಣಙ್ಕಾತ ಲನ್ಪರ್ತಂ ಅನ್ಪಿಱ್ಕುಂ ನಿನ್ಪುಲ ವಿಕ್ಕುಂಅನ್ಱಿ
  ವಣಙ್ಕಾ ಮತಿಮುಟಿ ಎಙ್ಕಳ್ ಪಿರಾನ್ಒಱ್ಱಿ ವಾಣನುಂನಿನ್
  ಕುಣಙ್ಕಾ ತಲಿತ್ತುಮೆಯ್ಕ್ ಕೂಱುತನ್ ತಾನ್ಎನಕ್ ಕೂಱುವರ್ಉನ್
  ಮಣಙ್ಕಾ ತಲಿತ್ತ ತಱಿಯಾರ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 50. ಪನ್ನುಂಪಲ್ ವೇಱಣ್ಟಂ ಎಲ್ಲಾಂಅವ್ ಅಣ್ಟಪ್ ಪರಪ್ಪಿನಿನ್ಱು
  ತುನ್ನುಂ ಸರಾಸರಂ ಯಾವೈಯುಂ ಈನ್ಱತು ಸೂೞ್ಂದುಂಉನ್ನೈ
  ಇನ್ನುಂ ಇಳಂದೈ ಅೞಿಯಾತ ಕನ್ನಿಕೈ ಎನ್ಪತೆನ್ನೇ
  ಮನ್ನುಂ ಸುಕಾನಂದ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 51. ಸಿನಙ್ಕಟನ್ ತೋರ್ಉಳ್ಳಸ್ ಸೆಂದಾ ಮರೈಯಿಲ್ ಸೆೞಿತ್ತುಮಱ್ಱೈ
  ಮನಙ್ಕಟನ್ ತೋತುಂಅವ್ ವಾಕ್ಕುಂ ಕಟಂದ ಮಱೈಅನ್ನಮೇ
  ತಿನಙ್ಕಟನ್ ತೋರ್ಪುಕೞ್ ಒಱ್ಱಿಎಂ ಮಾನಿಟಂ ಸೇರಮುತೇ
  ವನಙ್ಕಟನ್ ತೋನ್ಪುಕೞ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 52. ವಲ್ಲಾರುಂ ವಲ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಾರುಂ ಮಱ್ಱೈ ಮನಿತರ್ಮುತಲ್
  ಎಲ್ಲಾರುಂ ನಿನ್ಸೆಯಲ್ ಅಲ್ಲಾ ತಣುವುಂ ಇಯಕ್ಕಿಲರೇಲ್
  ಇಲ್ಲಾಮೈ ಯಾಲ್ಉೞಲ್ ಪುಲ್ಲೇನ್ಸೆಯ್ ಕುಱ್ಱಙ್ಕಳ್ ಏತುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಮಲ್ಲಾರ್ ವಯಲ್ಒಱ್ಱಿ ನಲ್ಲಾಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 53. ಎೞುತಾ ಎೞಿಲ್ಉಯಿರ್ಸ್ ಸಿತ್ತಿರ ಮೇಇನ್ ಇಸೈಪ್ಪಯನೇ
  ತೊೞುತಾಟುಂ ಅನ್ಪರ್ತಂ ಉಟ್ಕಳಿಪ್ ಪೇಸಿಱ್ ಸುಕಕ್ಕಟಲೇ
  ಸೆೞುವಾರ್ ಮಲರ್ಪ್ಪೊೞಿಲ್ ಒಱ್ಱಿಎಂ ಮಾನ್ತನ್ ತಿರುತ್ತುಣೈಯೇ
  ವೞುವಾ ಮಱೈಯಿನ್ ಪೊರುಳೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 54. ತೆರುಟ್ಪಾ ಲುಱುಂಐಙ್ಕೈಸ್ ಸೆಲ್ವರ್ಕ್ಕುಂ ನಲ್ಲಿಳಞ್ ಸೇಯ್ಕ್ಕುಮಕಿೞ್ನ್
  ತರುಟ್ಪಾಲ್ ಅಳಿಕ್ಕುಂ ತನತ್ತನ ಮೇಎಂ ಅಕಙ್ಕಲಂದ
  ಇರುಟ್ಪಾಲ್ ಅಕಱ್ಱುಂ ಇರುಞ್ಸುಟ ರೇಒಱ್ಱಿ ಎಂದೈಉಳ್ಳಂ
  ಮರುಟ್ಪಾಲ್ ಪಯಿಲು ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 55. ಅಯಿಲೇಂದುಂ ಪಿಳ್ಳೈನಱ್ ಱಾಯೇ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಐಯರ್ಮಲರ್ಕ್
  ಕಯಿಲೇನ್39 ತರುಂಪೆಱಲ್ ಮುತ್ತೇ ಇಸೈಯಿಲ್ ಕನಿಂದಕುರಲ್
  ಕುಯಿಲೇ ಕುಯಿನ್ಮೆನ್ ಕುೞಱ್ಪಿಟಿ ಯೇಮಲೈಕ್ ಕೋನ್ಪಯಂದ
  ಮಯಿಲೇ ಮತಿಮುಕ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 56. ಸೆಯ್ಯಕಂ ಓಙ್ಕುಂ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯೂರಿಲ್ ಸಿವಪೆರುಮಾನ್
  ಮೆಯ್ಯಕಂ ಓಙ್ಕುನಲ್ ಅನ್ಪೇನಿನ್ ಪಾಲ್ಅನ್ಪು ಮೇವುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಕೈಯಕಂ ಓಙ್ಕುಂ ಕನಿಯೇ ತನಿಮೆಯ್ಕ್ ಕತಿನೆಱಿಯೇ
  ವೈಯಕಂ ಓಙ್ಕು ಮರುಂದೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 57. ತರುಂಪೇರ್ ಅರುಳೊಱ್ಱಿ ಯೂರುಟೈ ಯಾನ್ಇಟಞ್ ಸಾರ್ಂದಪಸುಙ್
  ಕರುಂಪೇ ಇನಿಯಕಱ್ ಕಣ್ಟೇ ಮತುರಕ್ ಕನಿನಱವೇ
  ಇರುಂಪೇಯ್ ಮನತ್ತಿನರ್ ಪಾಲ್ಇಸೈ ಯಾತ ಇಳಙ್ಕಿಳಿಯೇ
  ವರುಂಪೇರ್ ಒಳಿಸ್ಸೆಞ್ ಸುಟರೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 58. ಸೇಲೇರ್ ವಿೞಿಯರುಳ್ ತೇನೇ ಅಟಿಯರುಳ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂಸೆಂ
  ಪಾಲೇ ಮತುರಸ್ಸೆಂ ಪಾಕೇಸೊಲ್ ವೇತಪ್ ಪನುವಲ್ಮುಟಿ
  ಮೇಲೇ ವಿಳಙ್ಕುಂ ವಿಳಕ್ಕೇ ಅರುಳೊಱ್ಱಿ ವಿತ್ತಕನಾರ್
  ಮಾಲೇ ಕೊಳುಂಎೞಿಲ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 59. ಎಂಪಾಲ್ ಅರುಳ್ವೈತ್ ತೆೞಿಲೊಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಕೊಣ್ ಟಿರುಕ್ಕುಂ ಇಱೈಸ್
  ಸೆಂಪಾಲ್ ಕಲಂದಪೈನ್ ತೇನೇ ಕತಲಿಸ್ ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ
  ವೆಂಪಾಲೈ ನೆಞ್ಸರುಳ್ ಮೇವಾ ಮಲರ್ಪ್ಪತ ಮೆನ್ಕೊಟಿಯೇ
  ವಂಪಾಲ್ ಅಣಿಮುಲೈ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 60. ಏಮಮುಯ್ಪ್ ಪೋರ್ಎಮಕ್ ಕೆನ್ಱೇ ಇಳೈಕ್ಕಿಲ್ ಎಟುಕ್ಕವೈತ್ತ
  ಸೇಮವೈಪ್ ಪೇಅನ್ಪರ್ ತೇಟುಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನತ್ ತಿರವಿಯಮೇ
  ತಾಮಮೈಕ್ ಕಾರ್ಮಲರ್ಕ್ ಕೂಂದಲ್ ಪಿಟಿಮೆನ್ ತನಿನಟೈಯಾಯ್
  ವಾಮನಱ್ ಸೀರ್ಒಱ್ಱಿ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 61. ಮನ್ನೇರ್ ಮಲೈಯನ್ ಮನೈಯುಂನಱ್ ಕಾಞ್ಸನ ಮಾಲೈಯುಂನೀ
  ಅನ್ನೇ ಎನತ್ತಿರು ವಾಯಾಲ್ ಅೞೈಕ್ಕಪ್ಪೆಱ್ ಱಾರ್ಅವರ್ತಾಂ
  ಮುನ್ನೇ ಅರುಂದವಂ ಎನ್ನೇ ಮುಯನ್ಱನರ್ ಮುನ್ನುಂ ಒಱ್ಱಿ
  ವನ್ನೇರ್ ಇಳಮುಲೈ ಮಿನ್ನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 62. ಕಣಮೊನ್ಱಿ ಲೇನುಂಎನ್ ಉಳ್ಳಕ್ ಕವಲೈಕ್ ಕಟಲ್ಕಟಂದೇ
  ಕುಣಮೊನ್ಱಿ ಲೇನ್ಎತು ಸೆಯ್ಕೇನ್ನಿನ್ ಉಳ್ಳಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪಱಿಯೇನ್
  ಪಣಮೊನ್ಱು ಪಾಂಪಣಿ ಒಱ್ಱಿಎಂ ಮಾನಿಟಪ್ ಪಾಲಿಲ್ತೆಯ್ವ
  ಮಣಮೊನ್ಱು ಪಸ್ಸೈಕ್ ಕೊಟಿಯೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 63. ಕರುವೇ ತನೈಯಱ ಎನ್ನೆಞ್ ಸಕತ್ತಿಲ್ ಕಳಿಪ್ಪೊಟೊಱ್ಱಿಕ್
  ಕುರುವೇ ಎನುಂನಿನ್ ಕಣವನುಂ ನೀಯುಂ ಕುಲವುಂಅಂದತ್
  ತಿರುವೇ ಅರುಳ್ಸೆನ್ ತಿರುವೇ ಮುತಱ್ಪಣಿ ಸೆಯ್ಯತ್ ತಂದ
  ಮರುವೇ ಮರುವು ಮಲರೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 64. ಎಣ್ಣಿಯ ಎಣ್ಣಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಪಲಿಕ್ಕ ಎನಕ್ಕುನ್ಅರುಳ್
  ಪಣ್ಣಿಯ ಉಳ್ಳಙ್ಕೊಳ್ ಉಳ್ಳುಂ ಪುಱಂಪುಂ ಪರಿಮಳಿಕ್ಕುಂ
  ಪುಣ್ಣಿಯ ಮಲ್ಲಿಕೈಪ್ ಪೋತೇ ಎೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪೂರಣರ್ಪಾಲ್
  ಮಣ್ಣಿಯ ಪಸ್ಸೈ ಮಣಿಯೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 65. ತೀತುಸೆಯ್ ತಾಲುಂನಿನ್ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ತಂಮುನ್ ಸೆರುಕ್ಕಿನಿನ್ಱು
  ವಾತುಸೆಯ್ ತಾಲುಂನಿನ್ ತಾಳ್ಮಱನ್ ತಾಲುಂ ಮತಿಯಿಲಿಯೇನ್
  ಏತುಸೆಯ್ ತಾಲುಂ ಪೊಱುತ್ತರುಳ್ ವಾಯ್ಒಱ್ಱಿ ಯಿನ್ನಿಟೈಪ್ಪೂ
  ಮಾತುಸೆಯ್ ತಾೞ್ಕುೞಲ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 66. ಮರುಂದಿನಿನ್ ಱಾನ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞುಂ ನಿನ್ಱನ್ ಮಕಿೞ್ನನ್ಮುನ್ನುಂ
  ತಿರುಂದಿನಿನ್ ಱಾರ್ಪುಕೞ್ ನಿನ್ಮುನ್ನುಂ ನಲ್ಲರುಳ್ ತೇನ್ವಿೞೈಂದೇ
  ವಿರುಂದಿನಿನ್ ಱೇನ್ಸಱ್ಱುಂ ಉಳ್ಳಿರಙ್ ಕಾತ ವಿತತ್ತೈಕ್ಕಣ್ಟು
  ವರುಂದಿನಿನ್ ಱೇನ್ಇತು ನನ್ಱೋ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 67. ಎನ್ಪೋಲ್ ಕುಣತ್ತಿಲ್ ಇೞಿಂದವರ್ ಇಲ್ಲೈಎಪ್ ಪೋತುಂಎಙ್ಕುಂ
  ನಿನ್ಪೋಲ್ ಅರುಳಿಲ್ ಸಿಱಂದವರ್ ಇಲ್ಲೈಇನ್ ನೀರ್ಮೈಯಿನಾಲ್
  ಪೊನ್ಪೋಲುಂ ನಿನ್ನರುಳ್ ಅನ್ನೇ ಎನಕ್ಕುಂ ಪುರಿತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ಮನ್ಪೋಲ್ ಉಯರ್ಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 68. ತುನ್ಪೇ ಮಿಕುಂಇವ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಮನತ್ತಿಲ್ನಿನ್ ತುಯ್ಯಅರುಳ್
  ಇನ್ಪೇ ಮಿಕುವತೆನ್ ನಾಳೋ ಎೞಿಲೊಱ್ಱಿ ಎಂದೈಉಯಿರ್ಕ್
  ಕನ್ಪೇಮೆಯ್ತ್ ತೊಣ್ಟರ್ ಅಱಿವೇ ಸಿವನೆಱಿಕ್ ಕನ್ಪಿಲರ್ಪಾಲ್
  ವನ್ಪೇಮೆಯ್ಪ್ ಪೋತ ವಟಿವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 69. ಸಱ್ಱೇ ಯೆನಿನುಂಎನ್ ನೆಞ್ಸತ್ ತುಯರಂ ತವಿರವುಂನಿನ್
  ಪೊಱ್ಱೇ ಮಲರ್ಪ್ಪತಂ ಪೋಱ್ಱವುಂ ಉಳ್ಳಂ ಪುರಿತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ಸೊಱ್ಱೇರ್ ಅಱಿಞರ್ ಪುಕೞ್ಒಱ್ಱಿ ಮೇವುಂ ತುಣೈವರ್ತಞ್ಸೆಂ
  ಮಱ್ಱೇರ್ ಪುಯತ್ತಣೈ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 70. ಸಂದೋಟ ಮಾಪ್ಪಿಱರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಇರುಕ್ಕವುಂ ಸಞ್ಸಲತ್ತಾಲ್
  ಅಂದೋ ಒರುತಮಿ ಯೇನ್ಮಟ್ಟುಂ ವಾಟಲ್ ಅರುಟ್ಕೞಕೋ
  ನಂದೋಟ ನೀಕ್ಕಿಯ ನಙ್ಕಾಯ್ ಎನತ್ತಿರು ನಾನ್ಮುಕನ್ಮಾಲ್
  ವಂದೋತುಂ ಒಱ್ಱಿ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 71. ಅಟಿಯೇನ್ ಮಿಸೈಎಪ್ ಪಿೞೈಯಿರುನ್ ತಾಲುಂ ಅವೈಪೊಱುತ್ತುಸ್
  ಸೆಟಿಯೇತಂ ನೀಕ್ಕಿನಱ್ ಸೀರರುಳ್ ವಾಯ್ತಿಕೞ್ ತೆಯ್ವಮಱೈಕ್
  ಕೊಟಿಯೇ ಮರಕತಕ್ ಕೊಂಪೇ ಎೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿಕ್ ಕೋಮಳಮೇ
  ವಟಿಯೇರ್ ಅಯಿಲ್ವಿೞಿ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 72. ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಏತ್ತುನಱ್ ಕಾಳತ್ತಿ ಯಾರ್ಮಙ್ ಕಲಙ್ಕೊಳ್ಒಱ್ಱಿ
  ನಣ್ಣಪ್ಪರ್ ವೇಣ್ಟುಂ ನಲಮೇ ಪರಾನಂದ ನನ್ನಱವೇ
  ಎಣ್ಣಪ್ ಪಟಾಎೞಿಲ್ ಓವಿಯ ಮೇಎಮೈ ಏನ್ಱುಕೊಣ್ಟ
  ವಣ್ಣಪ್ ಪಸುಂಪೊನ್ ವಟಿವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 73. ಕಱ್ಪೇ ವಿಕಱ್ಪಂ ಕಟಿಯುಂಒನ್ ಱೇಎಙ್ಕಳ್ ಕಣ್ನಿಱೈಂದ
  ಪೊಱ್ಪೇಮೆಯ್ತ್ ತೊಣ್ಟರ್ತಂ ಪುಣ್ಣಿಯ ಮೇಅರುಟ್ ಪೋತಇನ್ಪೇ
  ಸೊಱ್ಪೇರ್ ಅಱಿವುಟ್ ಸುಕಪ್ಪೊರು ಳೇಮೆಯ್ಸ್ ಸುಯಞ್ಸುಟರೇ
  ಮಱ್ಪೇರ್ ಪೆಱುಂಒಱ್ಱಿ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 74. ಮಿಕವೇ ತುಯರ್ಕ್ಕಟಲ್ ವೀೞ್ಂದೇನೈ ನೀಕೈ ವಿಟುತಲರುಳ್
  ತಕವೇ ಎನಕ್ಕುನಱ್ ಱಾಯೇ ಅಕಿಲ ಸರಾಸರಮುಂ
  ಸುಕವೇಲೈ ಮೂೞ್ಕತ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯೂರಿಟನ್ ತುನ್ನಿಪ್ಪೆಱ್ಱ
  ಮಕವೇ ಎನಪ್ಪುರಕ್ ಕಿನ್ಱೋಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 75. ವೇತಙ್ಕ ಳಾಯ್ಒಱ್ಱಿ ಮೇವುಂ ಸಿವತ್ತಿನ್ ವಿಳೈವರುಳಾಯ್ಪ್
  ಪೂತಙ್ಕ ಳಾಯ್ಪ್ಪೊಱಿ ಯಾಯ್ಪ್ಪುಲ ನಾಕಿಪ್ ಪುಕಲ್ಕರಣ
  ಪೇತಙ್ಕ ಳಾಯ್ಉಯಿರ್ ಆಕಿಯ ನಿನ್ನೈಇಪ್ ಪೇತೈಎನ್ವಾಯ್
  ವಾತಙ್ಕ ಳಾಲ್ಅಱಿ ವೇನೋ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 76. ಮತಿಯೇ ಮತಿಮುಕ ಮಾನೇ ಅಟಿಯರ್ ಮನತ್ತುವೈತ್ತ
  ನಿತಿಯೇ ಕರುಣೈ ನಿಱೈವೇ ಸುಕಾನಂದ ನೀಳ್ನಿಲೈಯೇ
  ಕತಿಯೇ ಕತಿವೞಿ ಕಾಟ್ಟುಙ್ಕಣ್ ಣೇಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಾವಲರ್ಪಾಲ್
  ವತಿಯೇರ್ ಇಳಮಟ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 77. ಆಱಾತ್ ತುಯರತ್ ತೞುಂದುಕಿನ್ ಱೇನೈಇಙ್ ಕಞ್ಸಲ್ಎನ್ಱೇ
  ಕೂಱಾಕ್ ಕುಱೈಎನ್ ಕುಱೈಯೇ ಇನಿನಿನ್ ಕುಱಿಪ್ಪಱಿಯೇನ್
  ತೇಱಾಸ್ ಸಿಱಿಯರ್ಕ್ ಕರಿತಾಂ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ಮಕಿೞ್
  ಮಾಱಾಕ್ ಕರುಣೈ ಮೞೈಯೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 78. ಎಱ್ಱೇ ನಿಲೈಒನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲಾ ತುಯಙ್ಕುಂ ಎನಕ್ಕರುಳಸ್
  ಸಱ್ಱೇನಿನ್ ಉಳ್ಳಂ ತಿರುಂಪಿಲೈ ಯಾನ್ಸೆಯತ್ ತಕ್ಕತೆನ್ನೇ
  ಸೊಱ್ಱೇನ್ ನಿಱೈಮಱೈಕ್ ಕೊಂಪೇಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಸ್ ಸುಟರ್ಕ್ಕೊೞುಂದೇ
  ಮಱ್ಱೇರ್ ಅಣಿಯೊಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 79. ಸೆವ್ವೇಲೈ ವೆನ್ಱಕಣ್ ಮಿನ್ನೇನಿನ್ ಸಿತ್ತಂ ತಿರುಂಪಿಎನಕ್
  ಕೆವ್ವೇಲೈ ಸೆಯ್ಎನ್ ಱಿಟಿನುಂಅವ್ ವೇಲೈ ಇಯಱ್ಱುವಲ್ಕಾಣ್
  ತೆವ್ವೇಲೈ ವಱ್ಱಸ್ಸೆಯ್ ಅವ್ವೇಲೈ ಯೀನ್ಱೊಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ನೆಞ್ಸೈ
  ವವ್ವೇಲ ವಾರ್ಕುೞಲ್ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 80. ತಾಯೇ ಮಿಕವುಂ ತಯವುಟೈ ಯಾಳ್ಎನಸ್ ಸಾಱ್ಱುವರ್ಇಸ್
  ಸೇಯೇನ್ ಪಟುಂದುಯರ್ ನೀಕ್ಕಎನ್ ನೇಉಳಂ ಸೆಯ್ತಿಲೈಯೇ
  ನಾಯೇನ್ ಪಿೞೈಇನಿ ನಾಟಾತು ನಲ್ಲರುಳ್ ನಲ್ಕವರು
  ವಾಯೇಎಂ ಒಱ್ಱಿ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 81. ನಾನೇ ನಿನೈಕ್ಕಟಿ ಯೇನ್ಎನ್ ಪಿೞೈಕಳೈ ನಾಟಿಯನೀ
  ತಾನೇ ಎನೈವಿಟಿಲ್ ಅಂದೋ ಇನಿಎವರ್ ತಾಙ್ಕುಕಿನ್ಱೋರ್
  ತೇನೇನಲ್ ವೇತತ್ ತೆಳಿವೇ ಕತಿಕ್ಕುಸ್ ಸೆಲುನೆಱಿಯೇ
  ವಾನೇರ್ ಪೊೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 82. ಕಲ್ಲಾ ರಿಟತ್ತಿಲ್ಎನ್ ಇಲ್ಲಾಮೈ ಸೊಲ್ಲಿಕ್ ಕಲಙ್ಕಿಇಟರ್
  ನಲ್ಲಾಣ್ಮೈ ಉಣ್ಟರುಳ್ ವಲ್ಲಾಣ್ಮೈ ಉಣ್ಟೆನಿನ್ ನಲ್ಕುವೈಯೋ
  ವಲ್ಲಾರ್ ಎವರ್ಕಟ್ಕುಂ ವಲ್ಲಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ವಾಣರೊಟು
  ಮಲ್ಲಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 83. ಸುಂದರ ವಾಣ್ಮುಕತ್ ತೋಕಾಯ್ ಮಱೈಕಳ್ ಸೊಲುಂಪೈಙ್ಕಿಳ್ಳಾಯ್
  ಕಂದರ ವಾರ್ಕುೞಱ್ ಪೂವಾಯ್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ನಙ್ಕಾಯ್
  ಅಂದರ ನೇರಿಟೈಪ್ ಪಾವಾಯ್ ಅರುಳ್ಒಱ್ಱಿ ಅಣ್ಣಲ್ಮಕಿೞ್
  ಮಂದರ ನೇರ್ಕೊಙ್ಕೈ ಮಙ್ಕಾಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 84. ಪತ್ತರ್ತಂ ಉಳ್ಳತ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಮೇವುಂ ಪರಂಪರೈಯೇ
  ಸುತ್ತಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನ ಒಳಿಪ್ಪಿೞಂ ಪೇಸಿಱ್ ಸುಕಾನಂದಮೇ
  ನಿತ್ತನಿನ್ ಸೀರ್ಸೊಲ ಎಱ್ಕರುಳ್ ವಾಯ್ಒಱ್ಱಿ ನಿನ್ಮಲರ್ಉನ್
  ಮತ್ತರ್ತಂ ವಾಮ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 85. ಪೂವಾಯ್ ಮಲರ್ಕ್ಕುೞಲ್ ಪೂವಾಯ್ಮೆಯ್ ಅನ್ಪರ್ ಪುನೈಂದತಮಿೞ್ಪ್
  ಪಾವಾಯ್ ನಿಱೈಂದಪೊಱ್ ಪಾವಾಯ್ಸೆನ್ ತೇನಿಱ್ ಪಕರ್ಮೊೞಿಯಾಯ್
  ಕಾವಾಯ್ ಎನಅಯನ್ ಕಾವಾಯ್ ಪವನುಂ ಕರುತುಮಲರ್
  ಮಾವಾಯ್ ಎೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 86. ತಾತಾ ಉಣವುಟೈ ತಾತಾ ಎನಪ್ಪುಲ್ಲರ್ ತಂಮಿಟೈಪ್ಪೋಯ್
  ಮಾತಾಕಂ ಉಱ್ಱವರ್ ವನ್ನೆಞ್ಸಿಲ್ ನಿನ್ಅಟಿ ವೈಕುಙ್ಕೊಲೋ
  ಕಾತಾರ್ ನೆಟುಙ್ಕಟ್ ಕರುಂಪೇನಲ್ ಒಱ್ಱಿಕ್ ಕರುತ್ತರ್ನಟ
  ವಾತಾ ರಿಟಂವಳರ್ ಮಾತೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 87. ಕಳಂದಿರುಂ ಪಾಇಕ್ ಕಟೈಯೇನೈ ಆಳಕ್ ಕರುಣೈಕೊಣ್ಟುನ್
  ಉಳಂದಿರುಂ ಪಾಮೈಕ್ಕೆನ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್ ತುಯರ್ಕ್ಕಟ ಲೂಟಲೈಂದೇನ್
  ಕುಳಂದಿರುಂ ಪಾವಿೞಿಕ್ ಕೋಮಾ ನೊಟುಂದೊಣ್ಟರ್ ಕೂಟ್ಟಮುಱ
  ವಳಂದಿರುಂ ಪಾಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 88. ಆರಣಂ ಪೂತ್ತ ಅರುಟ್ಕೋ ಮಳಕ್ಕೊಟಿ ಅಂದರಿಪೂನ್
  ತೋರಣಂ ಪೂತ್ತ ಎೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಮಕಿೞ್ ಸುಂದರಿಸಱ್
  ಕಾರಣಂ ಪೂತ್ತ ಸಿವೈಪಾರ್ಪ್ ಪತಿನಙ್ ಕವುರಿಎನ್ನುಂ
  ವಾರಣಂ ಪೂತ್ತ ತನತ್ತಾಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 89. ತಿರುವಲ್ಲಿ ಏತ್ತುಂ ಅಪಿಟೇಕ ವಲ್ಲಿಎಞ್ ಸೆನ್ನಿಯಿಟೈ
  ವರುವಲ್ಲಿ ಕಱ್ಪಕ ವಲ್ಲಿಒಣ್ ಪಸ್ಸೈ ಮಣಿವಲ್ಲಿಎಂ
  ಕರುವಲ್ಲಿ ನೀಕ್ಕುಂ ಕರುಣಾಂ ಪಕವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಕೊಳ್ಒಱ್ಱಿ
  ಮರುವಲ್ಲಿ ಎನ್ಱು ಮಱೈತೇರ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 90. ಉಟೈಯೆನ್ನ ಒಣ್ಪುಲಿತ್ ತೋಲ್ಉಟೈ ಯಾರ್ಕಣ್ ಟುವಕ್ಕುಮಿಳ
  ನಟೈಯನ್ನ ಮೇಮಲರ್ಪ್ ಪೊನ್ಮುತ ಲಾಂಪೆಣ್ಕಳ್ ನಾಯಕಮೇ
  ಪಟೈಯನ್ನ ನೀಳ್ವಿೞಿ ಮಿನ್ನೇರ್ ಇಟೈಪ್ಪೊಱ್ ಪಸುಙ್ಕಿಳಿಯೇ
  ಮಟೈಮನ್ನು ನೀರ್ಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 91. ಕಱ್ಪತುಂ ಕೇಟ್ಪತುಂ ಎಲ್ಲಾಂನಿನ್ ಅಱ್ಪುತಕ್ ಕಞ್ಸಮಲರ್ಪ್
  ಪೊಱ್ಪತಂ ಕಾಣುಂ ಪೊರುಟ್ಟೆನ ಎಣ್ಣುವರ್ ಪುಣ್ಣಿಯರೇ
  ಸೊಱ್ಪತ ಮಾಯ್ಅವೈಕ್ ಕಪ್ಪುಱ ಮಾಯ್ನಿನ್ಱ ತೂಯ್ಸ್ಸುಟರೇ
  ಮಱ್ಪತಂ ಸೇರೊಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 92. ನಿನ್ನಾಲ್ ಎನಕ್ಕುಳ ಎಲ್ಲಾ ನಲನುಂ ನಿನೈಅಟೈಂದ
  ಎನ್ನಾಲ್ ಉನಕ್ಕುಳ ತೆನ್ನೈಕಣ್ ಟಾಯ್ಎಮೈ ಈನ್ಱವಳೇ
  ಮುನ್ನಾಲ್ ವರುಕ್ಕರುಳ್ ಒಱ್ಱಿಎಂ ಮಾನ್ಕಣ್ ಮುೞುಮಣಿಯೇ
  ಂನ್ನಾನ್ ಮಱೈಯಿನ್ ಮುಟಿವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 93. ನನ್ಱೇ ಸಿವನೆಱಿ ನಾಟುಮೆಯ್ತ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ಕು ನನ್ಮೈಸೆಯ್ತು
  ನಿನ್ಱೇನಿನ್ ಸೇವಟಿಕ್ ಕುಱ್ಱೇವಲ್ ಸೆಯ್ಯ ನಿನೈತ್ತನನ್ ಈ
  ತೆನ್ಱೇ ಮುಟಿಕುವ ತಿನ್ಱೇ ಮುಟಿಯಿಲ್ ಇನಿತುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಮನ್ಱೇರ್ ಎೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 94. ಅತ್ತನೈ ಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಿಱೈವನೈ ಅಂಪಲತ್ ತಾಟುಕಿನ್ಱ
  ಮುತ್ತನೈಸ್ ಸೇರ್ಂದಒಣ್ ಮುತ್ತೇ ಮತಿಯ ಮುಕವಮುತೇ
  ಇತ್ತನೈ ಎನ್ಱಳ ವೇಲಾತ ಕುಱ್ಱಂ ಇೞೈತ್ತಿಟುಂಇಂ
  ಮತ್ತನೈ ಆಳಲ್ ವೞಕ್ಕೋ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 95. ಕೂಱಾತ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಸ್ ಸಿಱುಮೈಯೈ ನೋಕ್ಕಿಕ್ ಕುಱಿತ್ತಿಟುಂಎನ್
  ತೇಱಾತ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಸಱ್ಱೇನುಂ ನಿನ್ಱನ್ ತಿರುಸ್ಸೆವಿಯಿಲ್
  ಏಱಾತ ವಣ್ಣಂಎನ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ ಇಟಪ್ಪುಱತ್ತಿನ್
  ಮಾಱಾ ತಮರ್ಂದ ಮಯಿಲೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 96. ಓಯಾ ಇಟರ್ಕೊಣ್ ಟುಲೈವೇನುಕ್ ಕನ್ಪರ್ಕ್ ಕುತವುತಲ್ಪೋಲ್
  ಈಯಾ ವಿಟಿನುಂಓರ್ ಎಳ್ಳಳ ವೇನುಂ ಇರಙ್ಕುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಸಾಯಾ ಅರುಳ್ತರುಂ ತಾಯೇ ಎೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿತ್ ತಱ್ಪರೈಯೇ
  ಮಾಯಾ ನಲಂಅರುಳ್ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 97. ಪೆರುಂಪೇತೈ ಯೇನ್ಸಿಱು ವಾೞ್ಕ್ಕೈತ್ ತುಯರ್ಎನುಂ ಪೇರಲೈಯಿಲ್
  ತುರುಂಪೇ ಎನಅಲೈ ಕಿನ್ಱೇನ್ ಪುಣೈನಿನ್ ತುಣೈಪ್ಪತಮೇ
  ಕರುಂಪೇ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ ಅರುಣ್ಮುಕ್ ಕನಿನಱವೇ
  ವರುಂಪೇರ್ ಅರುಳ್ಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 98. ಕಾತರ ವಾಲ್ಉಟ್ ಕಲಙ್ಕಿನಿನ್ ಱೇನ್ನಿನ್ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ಅರುಳ್
  ಆತರ ವಾಲ್ಮಕಿೞ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ ಇನಿಉನ್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ
  ಸೀತರನ್ ಏತ್ತುಂ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ನಾತರ್ತಂ ತೇವಿಎೞಿಲ್
  ಮಾತರ ಸೇಒಱ್ಱಿ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 99. ಪೊನ್ನುಟೈ ಯಾರ್ಅನ್ಱಿಪ್ ಪೋಱ್ಱುನಱ್ ಕಲ್ವಿಪ್ ಪೊರುಳುಟೈಯಾರ್
  ಎನ್ನುಟೈ ಯಾರ್ಎನ ಏಸುಕಿನ್ ಱಾರ್ಇಃ¤ ತೆನ್ನೈಅನ್ನೇ
  ಮಿನ್ನುಟೈ ಯಾಯ್ಮಿನ್ನಿಲ್ ತುನ್ನಿಟೈ ಯಾಯ್ಒಱ್ಱಿ ಮೇವುಮುಕ್ಕಣ್
  ಮನ್ನುಟೈ ಯಾಯ್ಎನ್ ನುಟೈಯಾಯ್ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 100. ಪೊಯ್ವಿಟ್ಟಿ ಟಾತವನ್ ನೆಞ್ಸಕತ್ ತೇನೈಪ್ ಪುಲಂಪುಂವಣ್ಣಂ
  ಕೈವಿಟ್ಟಿ ಟಾತಿನ್ನುಂ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಅತುನಿನ್ ಕಟನ್ಕರುಂಪೇ
  ಮೆಯ್ವಿಟ್ಟಿ ಟಾರುಳ್ ವಿಳೈಇನ್ಪ ಮೇಒಱ್ಱಿ ವಿತ್ತಕಮೇ
  ಮೈವಿಟ್ಟಿ ಟಾವಿೞಿ ಮಾನೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 101. ನೇಯಾನು ಕೂಲ ಮನಮುಟೈ ಯಾಯ್ಇನಿ ನೀಯುಂಎನ್ಱನ್
  ತಾಯಾಕಿಲ್ ಯಾನ್ಉನ್ ತನೈಯನುಂ ಆಕಿಲ್ಎನ್ ತನ್ಉಳತ್ತಿಲ್
  ಓಯಾ ತುಱುಂದುಯರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತರುಳ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ಸೆವ್
  ವಾಯಾರ್ ಅಮುತ ವಟಿವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 102. ವಾೞಿನಿನ್ ಸೇವಟಿ ಪೋಱ್ಱಿನಿನ್ ಪೂಂಪತ ವಾರಿಸಙ್ಕಳ್
  ವಾೞಿನಿನ್ ತಾಣ್ಮಲರ್ ಪೋಱ್ಱಿನಿನ್ ತಣ್ಣಳಿ ವಾೞಿನಿನ್ಸೀರ್
  ವಾೞಿಎನ್ ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ನೀಯುನಿನ್ ಒಱ್ಱಿ ಮಕಿೞ್ನರುಂನೀ
  ವಾೞಿಎನ್ ಆರುಯಿರ್ ವಾೞ್ವೇ ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.

  • 35. ಸೌಂದರಂ ಎನ್ಪತು ಸವುಂದರಂ ಎನಪ್ ಪೋಲಿಯಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.
  • 36. ಕರಂ-ವಿಟಂ. ತೊ.ವೇ.
  • 37. ವಿಣ್ಣನ್ -ಇಂದಿರನ್. ತೊ.ವೇ.
  • 38. ಮಾಸೈ -ಪೊನ್ ತೊ.ವೇ.
  • 39. ಕೈಯಿಲೇಂದು ಎನಱ್ಪಾಲತು ಸಯಿಲೇಂದು ಎನಪ್ ಪೋಲಿಯಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.

வடிவுடை மாணிக்க மாலை // வடிவுடை மாணிக்க மாலை