திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വടിവുടൈ മാണിക്ക മാലൈ
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

008. ഇങ്കിത മാലൈ
iṅkita mālai

  കലൈമകള്‍ വാഴ്ത്തു
  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അന്‍പര്‍പാല്‍ നീങ്കാഎന്‍ അംമൈയേ താമരൈമേറ്
  പൊന്‍പൊരുവു മേനി അയന്‍പൂവിന്‍-മന്‍പെരിയ
  വാക്കിറൈവി നിന്‍താള്‍ മലര്‍ച്ചരണം പോന്തേനൈക്
  കാക്കക് കടനുനക്കേ കാണ്‍.
 • കാപ്പു
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 2. ഒരുമാ മുകനൈ യൊരുമാവൈ യൂര്‍വാ കനമാ യുറനോക്കിത്
  തിരുമാന്‍ മുതലോര്‍ ചിറുമൈയെലാന്‍ തീര്‍ത്തെം മിരുകണ്‍ മണിയാകിക്
  കരുമാ ലകറ്റുങ് കണപതിയാങ് കടവു ളടിയുങ് കളിത്തവര്‍പിന്‍
  വരുമാ കരുണൈക് കടറ്കുമര വള്‍ള ലടിയും വണങ്കുവാം.
 • പാടാണ്‍ തിണൈ
  കടവുണ്‍മാട്ടു മാനിടപ് പെണ്‍ടിര്‍ നയന്ത പക്കം
  (വിനാ ഉത്തരം)
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 3. തിരുവാര്‍ കമലത് തടംപണൈചൂഴ് ചെല്‍വപ് പെരുഞ്ചീ രൊറ്റിയില്‍വാഴ്
  മരുവാര്‍ കൊന്‍റൈച് ചടൈമുടികൊള്‍ വള്‍ള ലിവര്‍ക്കുപ് പലികൊടുനാ
  നൊരുവാ തടൈന്തേ നിനിനമക്കിങ് കുതവ വരുന്തോ റുന്‍മുലൈമേ
  ലിരുവാ രിടുനീ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 4. തണ്‍ണാര്‍ മലരൈ മതിനതിയൈത് താങ്കുഞ് ചടൈയാ രിവര്‍തമൈനാ
  നണ്‍ണാ ലൊറ്റി യിരുന്തവരേ യൈയ രേനീര്‍ യാരെന്‍റേ
  നണ്‍ണാ രിടത്തു മംപലത്തു നടവാ തവര്‍നാ മെന്‍റുചൊലി
  യെണ്‍ണാ തരുകേ വരുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 5. പിട്ടി നതിമണ്‍ ചുമന്തവൊറ്റിപ് പിച്ചൈത് തേവ രിവര്‍തമൈനാന്‍
  റട്ടിന്‍ മലര്‍ക്കൈ യിടത്തെതുവോ തനത്തൈപ് പിടിയു മെന്‍റുരൈത്തേന്‍
  മട്ടി നൊരുമൂന്‍ റുടനേഴു മത്തര്‍ തലൈയീ തെന്‍റുചൊലി
  യെട്ടി മുലൈയൈപ് പിടിക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 6. മടൈയിറ് കയല്‍പാ യൊറ്റിനകര്‍ വള്‍ള ലാകു മിവര്‍തമൈനാ
  നടൈയിറ് കനിവാറ് പണിയെന്‍റേ യരുളീ രുരിയീ രുടൈയെന്‍റേന്‍
  കടൈയിറ് പടുമോര്‍ പണിയെന്‍റേ കരുതി യുരൈത്തേ മെന്‍റുരൈത്തെന്‍
  നിടൈയിറ് കലൈയൈ യുരികിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 7. മന്‍റന്‍ മണക്കു മൊറ്റിനകര്‍ വാണ രാകു മിവര്‍തമൈനാ
  നിന്‍റന്‍ പൊടുങ്കൈ യേന്തനത്തൈ യേറ്റോര്‍ കലത്തിറ് കൊളുമെന്‍റേ
  നന്‍റന്‍ പുടൈയാ യെണ്‍കലത്തി നാങ്കൊണ്‍ ടിടുവേ മെന്‍റുചൊലി
  യെന്‍റന്‍ മുലൈയൈത് തൊടുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 8. കോമാറ് കരുളുന്‍ തിരുവൊറ്റിക് കോയി ലുടൈയാ രിവരൈമത
  മാമാറ് റിയനീ രേകലവി മകിഴ്ന്തിന്‍ റടിയേന്‍ മനൈയിനിടൈത്
  താമാറ് റിടക്കൊണ്‍ ടേകുമെന്‍റേന്‍ റാവെന്‍ റാര്‍തന്‍ താലെന്‍നൈ
  യേമാറ് റിനൈയേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 9. അംമാ ലയനുങ് കാണ്‍പരിയീര്‍ക് കമരും പതിതാന്‍ യാതെന്‍റേ
  നിംമാ ലുടൈയാ യൊറ്റുതറ്കോ രെച്ച മതുകണ്‍ ടറിയെന്‍റാര്‍
  ചെംമാ ലിഃ¤തൊന്‍ റെന്‍നെന്‍റേന്‍ റിരുവേ പുരിമേറ് ചേര്‍കിന്‍റ
  വെംമാന്‍ മറ്റൊന്‍ റെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 10. കണ്‍കള്‍ കളിപ്പ വീണ്‍ടുനിറ്കുങ് കള്‍വ രിവരൂ രൊറ്റിയതാം
  പണ്‍ക ളിയന്‍റ തിരുവായാറ് പലിതാ വെന്‍റാര്‍ കൊടുവന്തേന്‍
  പെണ്‍ക ടരലീ തന്‍റെന്‍റാര്‍ പേചപ് പലിയാ തെന്‍റേനിന്‍
  നെണ്‍കണ്‍ പലിത്ത തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 11. ആരാ മകിഴ്വു തരുമൊരുപേ രഴക രിവരൂ രൊറ്റിയതാ
  നേരായ് വിരുന്തുണ്‍ ടോവെന്‍റാര്‍ നീര്‍താന്‍ വേറിങ് കിലൈയെന്‍റേന്‍
  വാരാര്‍ മുലൈയായ് വായമുതു മലര്‍ക്കൈ യമുതു മനൈയമുതു
  മേരാ യുളവേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 12. അടുത്താര്‍ക് കരുളു മൊറ്റിനക രൈയ രിവര്‍താ മികത്താകങ്
  കടുത്താ മെന്‍റാര്‍ കടിതടനീര്‍ കണ്‍ടീ രൈയങ് കൊളുമെന്‍റേന്‍
  കൊടുത്തായ് കണ്‍ട തിലൈയൈയങ് കൊള്‍ളു മിടഞ്ചൂഴ്ന്‍ തിടുങ്കലൈയൈ
  യെടുത്താറ് കാണ്‍പേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 13. ഇന്താ രിതഴി യിലങ്കുചടൈ യേന്ത ലിവരൂ രൊറ്റിയതാം
  വന്താര്‍ പെണ്‍ണേ യമുതെന്‍റാര്‍ വരൈയിന്‍ ചുതൈയിങ് കുണ്‍ടെന്‍റേ
  നന്താര്‍ കുഴലായ് പചിക്കിനുംപെണ്‍ ണാചൈ വിടുമോ വമുതിന്‍റേ
  ലെന്താ രന്താ വെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 14. തന്‍നന്‍ തനിയാ യിങ്കുനിറ്കുഞ് ചാമി യിവരൂ രൊറ്റിയതാ
  മന്‍നന്‍ തരുവീ രെന്‍റാര്‍നാ നഴൈത്തേ നിന്‍നൈ യന്‍നമിട
  മുന്‍നം പചിപോ യിറ്റെന്‍റാര്‍ മുന്‍നിന്‍ റകന്‍റേ നിവ്വന്‍ന
  മിന്‍നന്‍ തരുവാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 15. മാറാ വഴകോ ടിങ്കുനിറ്കും വള്‍ള ലിവരൂ രൊറ്റിയതാം
  വീറാ മുണവീ യെന്‍റാര്‍നീര്‍ മേവാ വുണവിങ് കുണ്‍ടെന്‍റേന്‍
  കൂറാ മകിഴ്വേ കൊടുവെന്‍റാര്‍ കൊടുത്താ ലിതുതാ നന്‍റെന്‍റേ
  യേറാ വഴക്കുത് തൊടുക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 16. വണ്‍മൈ യുടൈയാര്‍ തിരുവൊറ്റി വാണ രിവര്‍താം പലിയെന്‍റാ
  രുണ്‍മൈ യറിവീര്‍ പലിയെണ്‍മൈ യുണര്‍കി ലീരെന്‍ നുഴൈയെന്‍റേന്‍
  പെണ്‍മൈ ചിറന്തായ് നിന്‍മനൈയിറ് പേചും പലിക്കെന്‍ റടൈന്തതുനാ
  മെണ്‍മൈ യുണര്‍ന്തേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 17. തിരുവൈ യളിക്കുന്‍ തിരുവൊറ്റിത് തേവ രീര്‍ക്കെന്‍ വിഴൈവെന്‍റേന്‍
  വെരുവ ലുനതു പെയരിടൈയോര്‍ മെയ്നീക് കിയനിന്‍ മുകമെന്‍റാര്‍
  തരുവ ലതനൈ വെളിപ്പടൈയാറ് ചാറ്റു മെന്‍റേന്‍ ചാറ്റുവനേ
  ലിരുവൈ മടവാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 18. മുന്തൈ മറൈയോന്‍ പുകഴൊറ്റി മുതല്‍വ രിവര്‍തം മുകനോക്കിക്
  കന്തൈ യുടൈയീ രെന്‍നെന്‍റേന്‍ കഴിയാ വുന്‍റന്‍ മൊഴിയാലേ
  യിന്തു മുകത്താ യെമക്കൊന്‍റേ യിരുനാന്‍ കുനക്കുക് കന്തൈയുള
  തിന്ത വിയപ്പെന്‍ നെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 19. തുന്‍ന ലുടൈയാ രിവര്‍തമൈനീര്‍ തുന്‍നും പതിതാന്‍ യാതെന്‍റേ
  നെന്‍ന ലിരവി ലെമൈത്തെളിവാ നിന്‍റ നിനതു പെയരെന്‍റാ
  രുന്‍ന ലുറുവീര്‍ വെളിപ്പടവീ തുരൈപ്പീ രെന്‍റേ നുരൈപ്പേനേ
  ലിന്‍ന ലടൈവാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 20. ചിമൈക്കൊള്‍ ചൂലത് തിരുമലര്‍ക്കൈത് തേവര്‍ നീരെങ് കിരുന്തതെന്‍റേ
  നെമൈക്കണ്‍ ടളവിന്‍ മാതേനീ യിരുന്ത തെനയാ മിരുന്തതെന്‍റാ
  രമൈക്കു മൊഴിയിങ് കിതമെന്‍റേ നാമുന്‍ മൊഴിയിങ് കിതമന്‍റോ
  വിമൈക്കു മിഴൈയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 21. നടങ്കൊള്‍ പതത്തീര്‍ തിരുവൊറ്റി നങ്കള്‍ പെരുമാ നീരന്‍റോ
  തിടങ്കൊള്‍ പുകഴ്ക്കച് ചൂരിടഞ്ചേര്‍ന്‍ തീരെന്‍ റേനിന്‍ നടുനോക്കാക്
  കുടഞ്ചേര്‍ന്‍ തതുമാങ് കഃ¤തെന്‍റാര്‍ കുടംയാ തെന്‍റേ നഃ¤തറിതറ്
  കിടങ്കര്‍ നടുനീക് കെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 22. ചങ്ക മരുവു മൊറ്റിയുളീര്‍ ചടൈമേ ലിരുന്ത തെന്‍നെന്‍റേന്‍
  മങ്കൈ നിനതു മുന്‍പരുവ മരുവു മുതനീത് തിരുന്തതെന്‍റാര്‍
  കങ്കൈ യിരുന്ത തേയെന്‍റേന്‍ കമലൈ യനൈയായ് കഴുക്കടൈയു
  മെങ്കൈ യിരുന്ത തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 23. തുതിചേ രൊറ്റി വളര്‍തരുമ തുരൈയേ നീര്‍മുന്‍ നാടലുറും
  പതിയാ തെന്‍റേ നംപെയര്‍മുറ് പകരീ രെഴുത്തൈപ് പറിത്തതെന്‍റാര്‍
  നിതിചേര്‍ന്‍ തിടുമപ് പെയര്‍യാതു നികഴ്ത്തു മെന്‍റേ നീയിട്ട
  തെതുവോ വതുകാ ണെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 24. ഉടറ്കച് ചുയിരാ മൊറ്റിയുളീ രുമതു തിരുപ്പേര്‍ യാതെന്‍റേന്‍
  കുടക്കുച് ചിവന്ത പൊഴുതിനൈമുന്‍ കൊണ്‍ട വണ്‍ണ രാമെന്‍റാര്‍
  വിടൈക്കുക് കരുത്താ വാനീര്‍താം വിളംപന്‍ മികക്കറ് റവരെന്‍റേ
  നിടക്കുപ് പുകന്‍റാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 25. മണങ്കേ തകൈവാന്‍ ചെയുമൊറ്റി വള്‍ളലിവരൈ വല്‍വിരൈവേന്‍
  പിണങ്കേഞ് ചിറിതു നില്‍ലുമെന്‍റേന്‍ പിണങ്കാ വിടിനു നെന്‍നലെന
  വണങ്കേ നിനക്കൊന്‍ റിനിറ്പാതി യതിലോര്‍ പാതി യാകുമിതറ്
  കിണങ്കേഞ് ചിറിതു മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 26. ഒറ്റി നകരാ രിവര്‍തമൈനീ രുവന്തേ റുവതിങ്കി യാതെന്‍റേന്‍
  മറ്റുന്‍ പരുവത് തൊരുപങ്കേ മടവാ യെന്‍റാര്‍ മറൈവിടൈയീ
  തിറ്റെന്‍ ററിതറ് കരിതെന്‍റേ നെംമൈ യറിവാ രന്‍റിയഃ¤
  തെറ്റെന്‍ ററിവാ രെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 27. കണ്‍ണിന്‍ മണിപോ ലിങ്കുനിറ്കുങ് കള്‍വ രിവരൂ രൊറ്റിയതാം
  പണ്‍ണിന്‍ മൊഴിയായ് നിന്‍പാലോര്‍ പറവൈപ് പെയര്‍വേണ്‍ ടിനംപടൈത്താന്‍
  മണ്‍ണിന്‍ മിചൈയോര്‍ പറവൈയതാ വാഴ്വായെന്‍റാ രെന്‍നെന്‍റേ
  നെണ്‍ണി യറിനീ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 28. ചേടാര്‍ വളഞ്ചൂ ഴൊറ്റിനകര്‍ ചെല്‍വപ് പെരുമാ നിവര്‍തമൈനാ
  നോടാര്‍ കരത്തീ രെണ്‍ടോള്‍ക ളുടൈയീ രെന്‍നെന്‍ റുരൈത്തേനീ
  കോടാ കോടി മുകനൂറു കോടാ കോടിക് കളമെന്‍നേ
  യീടാ യുടൈയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 29. തുരുമഞ് ചെഴിക്കും പൊഴിലൊറ്റിത് തോന്‍റാ ലിങ്കു നീര്‍വന്ത
  കരുമഞ് ചൊലുമെന്‍ റേനിവണ്‍യാങ് കടാതറ് കുന്‍പാ ലെംമുടൈമൈത്
  തരുമം പെറക്കണ്‍ ടാമെന്‍റാര്‍ തരുവ ലിരുന്താ ലെന്‍റേനില്‍
  ലിരുമന്‍ തരമോ വെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 30. ഒരുകൈ മുകത്തോര്‍ക് കൈയരെനു മൊറ്റിത് തേവ രിവര്‍തമൈനാന്‍
  വരുകൈ യുവന്തീ രെന്‍റനൈനീര്‍ മരുവി യണൈതല്‍ വേണ്‍ടുമെന്‍റേന്‍
  റരുകൈ യുടനേ യകങ്കാരന്‍ തനൈയെം മടിയാര്‍ തമൈമയക്കൈ
  യിരുകൈ വളൈചിന്‍ തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 31. തിരുത്ത മികുഞ്ചീ രൊറ്റിയില്‍വാഴ് തേവ രേയിങ് കെതുവേണ്‍ടി
  വരുത്ത മലര്‍ക്കാ ലുറനടന്തു വന്തീ രെന്‍റേന്‍ മാതേനീ
  യരുത്തന്‍ തെളിന്തേ നിരുവാണ മാകവുന്‍റ നകത്തരുട്ക
  ണിരുത്ത വടൈന്തേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 32. വളഞ്ചേ രൊറ്റി മാണിക്ക വണ്‍ണ രാകു മിവര്‍തമൈനാന്‍
  കുളഞ്ചേര്‍ന്‍ തിരുന്ത തുമക്കൊരുകണ്‍ കോലച് ചടൈയീ രഴകിതെന്‍റേന്‍
  കളഞ്ചേര്‍ കുളത്തി നെഴിന്‍മുലൈക്കണ്‍ കാണ വോരൈന്‍ തുനക്കഴകീ
  തിളഞ്ചേല്‍ വിഴിയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 33. പലഞ്ചേ രൊറ്റിപ് പതിയുടൈയീര്‍ പതിവേ റുണ്‍ടോ നുമക്കെന്‍റേ
  നുലഞ്ചേര്‍ വെണ്‍പൊന്‍ മലൈയെന്‍റാ രുണ്‍ടോ നീണ്‍ടമലൈയെന്‍റേന്‍
  വലഞ്ചേ രിടൈത്തവ് വരുവിത്ത മലൈകാ ണതനിന്‍ മംമുതല്‍ചെന്‍
  റിലഞ്ചേര്‍ന്‍ തതുവു മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 34. വയലാ രൊറ്റി വാണരിവര്‍ വന്താര്‍ നിന്‍റാര്‍ വായ്തിറവാര്‍
  ചെയലാര്‍ വിരല്‍കണ്‍ മുടക്കിയടി ചേര്‍ത്തീ രിതഴ്കള്‍ വിരിവിത്താര്‍
  മയലാ രുളത്തോ ടെന്‍നെന്‍റേന്‍ മറിത്തോര്‍ വിരലാ ലെന്‍നുടൈയ
  വിയലാര്‍ വടിവിറ് ചുട്ടുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 35. പേര്‍വാ ഴൊറ്റി വാണരിവര്‍ പേചാ മൗന യോകിയരായ്ച്
  ചീര്‍വാഴ് നമതു മനൈയിനിടൈച് ചേര്‍ന്താര്‍ വിഴൈവെന്‍ ചെപ്പുമെന്‍റേ
  നോര്‍വാ ഴടിയുങ് കുഴലണിയു മൊരുനല്‍ വിരലാറ് ചുട്ടിയുന്തം
  മേര്‍വാ ഴൊരുകൈ പാര്‍ക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 36. പെരുഞ്ചീ രൊറ്റി വാണരിവര്‍ പേചാ മൗനം പിടിത്തിങ്കേ
  വിരിഞ്ചീര്‍ തരനിന്‍ റുടന്‍കീഴു മേലു നോക്കി വിരൈന്താര്‍യാന്‍
  വരുഞ്ചീ രുടൈയീര്‍ മണിവാര്‍ത്തൈ വകുക്ക വെന്‍റേന്‍ മാര്‍പിടൈക്കാ
  ഴിരുഞ്ചീര്‍ മണിയൈക് കാട്ടുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 37. വലന്തങ് കിയചീ രൊറ്റിനകര്‍ വള്‍ള ലിവര്‍താം മൗനമൊടു
  കലന്തിങ് കിരുന്ത വണ്‍ടചത്തൈക് കാട്ടി മൂന്‍റു വിരനീട്ടി
  നലന്തങ് കുറപ്പിന്‍ നടുമുടക്കി നണ്‍ണു മിന്ത നകത്തൊടുവാ
  യിലന്തങ് കരത്താറ് കുറിക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 38. തേനാര്‍ പൊഴിലാ രൊറ്റിയില്‍വാഴ് തേവ രിവര്‍വായ് തിറവാരായ്
  മാനാര്‍ കരത്തോര്‍ നകന്തെരിത്തു വാളാ നിന്‍റാര്‍ നീളാര്‍വന്‍
  താനാ രുളത്തോ ടിയാതെന്‍റേന്‍ റങ്കൈത് തലത്തിറ് റലൈയൈയടി
  യേനാ ടുറവേ കാട്ടുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 39. ചെച്ചൈ യഴകര്‍ തിരുവൊറ്റിത് തേവ രിവര്‍വായ് തിറവാരായ്
  മെച്ചു മൊരുകാറ് കരന്തൊട്ടു മീണ്‍ടു മിടറ്റക് കരംവൈത്താര്‍
  പിച്ച രടികേള്‍ വേണ്‍ടുവതു പേചീ രെന്‍റേന്‍ റമൈക്കാട്ടി
  യിച്ചൈ യെനൈയുങ് കുറിക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 40. മന്‍റാര്‍ നിലൈയാര്‍ തിരുവൊറ്റി വാണ രിവര്‍താ മൗനമൊടു
  നിന്‍റാ രിരുകൈ യൊലിയിചൈത്താര്‍ നിമിര്‍ന്താര്‍ തവിചി നിലൈകുറൈത്താര്‍
  നന്‍റാ രമുതു ചിറിതുമിഴ്ന്താര്‍ നടിത്താ രിയാവു മൈയമെന്‍റേ
  നിന്‍റാ മരൈക്കൈ യേന്തുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 41. വാരാ വിരുന്തായ് വള്‍ളലിവര്‍ വന്താര്‍ മൗന മൊടുനിന്‍റാര്‍
  നീരാ രെങ്കേ യിരുപ്പതെന്‍റേ നീണ്‍ട ചടൈയൈക് കുറിപ്പിത്താ
  രൂരാ വൈത്ത തെതുവെന്‍റേ നൊണ്‍കൈ യോടെന്‍ നിടത്തിനില്‍വൈത്
  തേരാര്‍ കരത്താറ് ചുട്ടുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 42. ചെങ്കേഴ് കങ്കൈച് ചടൈയാര്‍വായ് തിറവാ രാക വീണ്‍ടടൈന്താ
  രെങ്കേ യിരുന്തെങ് കണൈന്തതുകാ ണെങ്കള്‍ പെരുമാ നെന്‍റേനെന്‍
  നങ്കേ ഴരുകി നകന്‍റുപോ യങ്കേ യിറൈപ്പോ തമര്‍ന്തെഴുന്തേ
  യിങ്കേ നടന്തു വരുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 43. കൊടൈയാ രൊറ്റി വാണരിവര്‍ കൂറാ മൗന രാകിനിന്‍റാര്‍
  തൊടൈയാ രിതഴി മതിച്ചടൈയെന്‍ തുരൈയേ വിഴൈവേ തുമക്കെന്‍റേ
  നുടൈയാര്‍ തുന്‍നറ് കന്തൈതനൈ യുറ്റു നോക്കി നകൈചെയ്തേ
  യിടൈയാക് കഴുമുട് കാട്ടുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 44. പൊന്‍നൈക് കൊടുത്തും പുണര്‍വരിയ പുനിത രിവരൂ രൊറ്റിയതാ
  മുന്‍നൈത് തവത്താ ലിയാങ്കാണ മുന്‍നേ നിന്‍റാര്‍ മുകമലര്‍ന്തു
  മിന്‍നിറ് പൊലിയുഞ് ചടൈയീരെന്‍ വേണ്‍ടു മെന്‍റേ നുണച്ചെയ്യാ
  ളിന്‍നച് ചിനങ്കാ ണെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 45. വയലാര്‍ ചോലൈ യെഴിലൊറ്റി വാണ രാകു മിവര്‍തമൈനാന്‍
  ചെയലാ രടിയര്‍ക് കരുള്‍വീര്‍നുഞ് ചിരത്തു മുരത്തുന്‍ തികഴ്കരത്തും
  വിയലായ്ക് കൊണ്‍ട തെന്‍നെന്‍റേന്‍ വിളങ്കും പിനാക മവൈമൂന്‍റു
  മിയലാറ് കാണ്‍ടി യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 46. പൊതുനിന്‍ റരുള്‍വീ രൊറ്റിയുളീര്‍ പൂവുന്‍ തിയതെന്‍ വിഴിയെന്‍റേ
  നിതുവെന്‍ ററിനാ മേറുകിന്‍റ തെന്‍റാ രേറു കിന്‍റതുതാ
  നെതുവെന്‍ റുരൈത്തേ നെതുനടുവോ രെഴുത്തിട് ടറിനീ യെന്‍റുചൊലി
  യെതിര്‍നിന്‍ റുവന്തു നകൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 47. ഇട്ടങ് കളിത്ത തൊറ്റിയുളീ രീണ്‍ടിവ് വേളൈ യെവനെന്‍റേന്‍
  ചുട്ടുഞ് ചുതനേ യെന്‍റാര്‍നാന്‍ ചുട്ടി യറിയച് ചൊലുമെന്‍റേന്‍
  പട്ടുണ്‍ മരുങ്കുറ് പാവായ്നീ പരിത്ത തന്‍റേ പാരെന്‍റേ
  യെട്ടുങ് കളിപ്പാ ലുരൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 48. പാറ്റക് കണത്താ രിവര്‍കാട്ടു പ് പള്‍ളിത് തലൈവ രൊറ്റിയിനിന്‍
  റാറ്റപ് പചിത്തു വന്താരാ മന്‍ന മിടുമി നെന്‍റുരൈത്തേന്‍
  ചോറ്റുക് കിളൈത്തോ മായിനുംയാഞ് ചൊല്‍ലുക് കിളൈയേങ് കീഴ്പ്പള്‍ളി
  യേറ്റുക് കിടന്താ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 49. കുരുകാ രൊറ്റി വാണര്‍പലി കൊള്‍ള വകൈയുണ്‍ ടോവെന്‍റേ
  നൊരുകാ ലെടുത്തീണ്‍ ടുരൈയെന്‍റാ രൊരുകാ ലെടുത്തുക്കാട്ടുമെന്‍റേന്‍
  വരുകാ വിരിപ്പൊന്‍ നംപലത്തേ വന്താറ് കാട്ടു കിന്‍റാംവീ
  ഴിരുകാ ലുടൈയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 50. വേലൈ ഞാലം പുകഴൊറ്റി വിളങ്കുന്‍ തേവ രണികിന്‍റ
  മാലൈ യാതെന്‍ റേനയന്‍മാന്‍ മാലൈ യകറ്റു മാലൈയെന്‍റാര്‍
  ചോലൈ മലരന്‍ റേയെന്‍റേന്‍ ചോലൈ യേനാന്‍ തൊടുപ്പതെന
  വേല മുറുവല്‍ പുരികിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 51. ഉയിരു ളുറൈവീര്‍ തിരുവൊറ്റി യുടൈയീര്‍ നീരെന്‍ മേറ്പിടിത്ത
  വയിര മതനൈ വിടുമെന്‍റേന്‍ വയിരി യലനീ മാതേയാഞ്
  ചെയിര തകറ്റുന്‍ മുലൈയിടങ്കൊള്‍ ചെല്‍വ നലകാണ്‍ ടെളിയെന്‍റേ
  യിയല്‍കൊണ്‍ മുറുവല്‍ പുരികിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 52. തണ്‍കാ വളഞ്ചൂഴ് തിരുവൊറ്റിത് തലത്തി ലമര്‍ന്ത ചാമിനുങ്കൈ
  യെണ്‍കാര്‍ മുകമാപ് പൊന്‍ നെന്‍റേ നിടൈയിട് ടറിത ലരിതെന്‍റാര്‍
  മണ്‍കാ തലിക്കു മാടെന്‍റേന്‍ മതിക്കുങ് കണൈവി ലന്‍റെന്‍റേ
  യെണ്‍കാ ണകൈചെയ് തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 53. ചെയ്കാണ്‍ വളഞ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ തിരുമാന്‍ മുതന്‍മുത് തേവര്‍കട്കു
  മൈകാണീരെന്‍ റേനിതന്‍മേ ലണങ്കേ നീയേ ഴടൈതി യെന്‍റാര്‍
  മെയ്കാ ണതുതാ നെന്‍നെന്‍റേന്‍ വിളങ്കുഞ് ചുട്ടുപ് പെയരെന്‍റേ
  യെയ്കാ ണുറവേ നകൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 54. വിണ്‍ടു വണങ്കു മൊറ്റിയുളീര്‍ മെന്‍പൂ വിരുന്തും വന്‍പൂവില്‍
  വണ്‍ടു വിഴുന്ത തെന്‍റേനെം മലര്‍ക്കൈ വണ്‍ടും വിഴുന്തതെന്‍റാര്‍
  തൊണ്‍ടര്‍ക് കരുള്‍വീര്‍ മികവെന്‍റേന്‍ റോകായ് നാമേ തൊണ്‍ടനെന
  വെണ്‍ടങ് കുറവേ നകൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 55. മട്ടാര്‍ മലര്‍ക്കാ വൊറ്റിയുളീര്‍ മതിക്കുങ് കലൈമേല്‍ വിഴുമെന്‍റേ
  നെട്ടാ മെഴുത്തൈ യെടുത്തതുനാ മിചൈത്തേ മെന്‍റാ രെട്ടാക
  വുട്ടാ വുറുമവ് വെഴുത്തറിയ വുരൈപ്പീ രെന്‍റേ നന്തണരൂര്‍ക്
  കിട്ടാര്‍ നാമ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 56. ഒറ്റി നകരീര്‍ മനവചിതാ നുടൈയാര്‍ക് കരുള്‍വീര്‍ നീരെന്‍റേന്‍
  പറ്റി യിറുതി തൊടങ്കിയതു പയിലു മവര്‍ക്കേ യരുള്‍വതെന്‍റാര്‍
  മറ്റി തുണര്‍കി ലേനെന്‍റേന്‍ വരുന്തേ ലുള്‍ള വന്‍മൈയെലാ
  മെറ്റി ലുണര്‍തി യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 57. വാന്‍റോയ് പൊഴില്‍ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ വരുന്താ തണൈവേ നോവെന്‍റേ
  നൂന്‍റോ യുടറ്കെന്‍ റാര്‍തെരിയ വുരൈപ്പീ രെന്‍റേ നോവിതുതാന്‍
  ചാന്‍റോ രുമതു മരപോര്‍ന്തു തരിത്ത പെയര്‍ക്കുത് തകാതെന്‍റേ
  യേന്‍റോര്‍ മൊഴിതന്‍ തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 58. തീതു തവിര്‍ക്കു മൊറ്റിയുളീര്‍ ചെല്‍ല ലറുപ്പ തെന്‍റെന്‍റേ
  നീതു നമക്കുത് തെരിന്തതെന്‍റാ രിറൈയാ മോവിങ് കിതുവെന്‍റേ
  നോതു മടിയാര്‍ മനക്കങ്കു ലോട്ടു നാമേ യുണരന്‍റി
  യേതു മിറൈയന്‍ റെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 59. ഒണ്‍കൈ മഴുവോ ടനലുടൈയീ രൊറ്റി നകര്‍വാ ഴുത്തമര്‍നീര്‍
  വണ്‍കൈ യൊരുമൈ നാതരെന്‍റേന്‍ വണ്‍കൈപ് പന്‍മൈ നാതരെന്‍റാ
  രെണ്‍കണടങ്കാ വതിചയങ്കാ ണെന്‍റേന്‍ പൊരുളന്‍ റിവൈയതറ്കെന്‍
  റെണ്‍ചൊന്‍ മണിതന്‍ തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 60. ഒരുവ രെനവാ ഴൊറ്റിയുളീ രുമക്കം മനൈയുണ്‍ ടോവെന്‍റേ
  നിരുവ രൊരുപേ രുടൈയവര്‍കാ ണെന്‍റാ രെന്‍നെന്‍റേ നെംപേര്‍
  മരുവു മീററ് റയലകരം വയങ്കു മികര മാനതെന്‍റേ
  യിരുവു മൊഴിതന്‍ തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 61. പേരാ രൊറ്റി യീരുംപൈപ് പെറ്റാ രെവരെന്‍ റേനവര്‍തം
  മേരാര്‍ പെയരിന്‍ മുന്‍പിനിരണ്‍ ടിരണ്‍ടാ മെഴുത്താ രെന്‍റാരെന്‍
  നേരാ യുരൈപ്പീ രെന്‍റേനീ നെഞ്ച നെകിഴ്ന്താ ലുരൈപ്പാമെന്‍
  റേരാ യുരൈചെയ് തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 62. തളിനാന്‍ മറൈയീ രൊറ്റിനകര്‍ തഴൈക്ക വാഴ്വീര്‍ തനിഞാന
  വൊളി നാ വരചൈ യൈന്തെഴുത്താ ലുവരി കടത്തി നീരെന്‍റേന്‍
  കളിനാ വലനൈ യീരെഴുത്താറ് കടലിന്‍ വീഴ്ത്തി നേമെന്‍റേ
  യെളിയേറ് കുവപ്പിന്‍ മൊഴികിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 63. ഓമൂന്‍ റുളത്തീ രൊറ്റിയുളീ രുറ്റോര്‍ക് കളിപ്പീ രോവെന്‍റേന്‍
  റാമൂന്‍ റെന്‍പാര്‍ക് കയന്‍മൂന്‍റുന്‍ തരുവേ മെന്‍റാ രംമമികത്
  തേമൂന്‍ റിനനും മൊഴിയെന്‍റേന്‍ ചെവ്വാ യുറുമുന്‍ നകൈയെന്‍റേ
  യേമൂന്‍ റുറവേ നകൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 64. മന്‍നി വിളങ്കു മൊറ്റിയുളീര്‍ മടവാ രിരക്കും വകൈയതുതാന്‍
  മുന്‍നി ലൊരുതാ വാമെന്‍റേന്‍ മുത്താ വെനലേ മുറൈയെന്‍റാ
  രെന്‍നി ലിതുതാ നൈയമെന്‍റേ നെമക്കുന്‍ തെരിയു മെനത്തിരുവാ
  യിന്‍ന ലമുത മുകുക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 65. വളഞ്ചേ രൊറ്റി യീരെനക്കു മാലൈ യണിവീ രോവെന്‍റേന്‍
  കുളഞ്ചേര്‍ മൊഴിപ്പെണ്‍ പാവായ്നിന്‍ കോലമനൈക്ക ണാമകിഴ്വാ
  ലുളഞ്ചേര്‍ന്‍ തടൈന്ത പോതേനിന്‍ നുളത്തി ലണിന്തേ മുണരെന്‍റേ
  യിളഞ്ചീര്‍ നകൈചെയ് തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 66. വീറ്റാ രൊറ്റി നകരമര്‍ന്തീര്‍ വിളങ്കു മലരേ വിളംപുനെടു
  മാറ്റാ രെന്‍റേ നിലൈകാണെം മാലൈ മുടിമേറ് പാരെന്‍റാര്‍
  ചാറ്റാച് ചലമേ യീതെന്‍റേന്‍ ചടൈയിന്‍ മുടിമേ ലന്‍റെന്‍റേ
  യേറ്റാ തരവാന്‍ മൊഴികിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 67. പുയപ്പാ ലൊറ്റി യീരച്ചം പോമോ വെന്‍റേ നാമെന്‍റാര്‍
  വയപ്പാ വലരുക് കിറൈയാനീര്‍ വഞ്ചിപ് പാവിങ് കുരൈത്തതെന്‍റേന്‍
  വിയപ്പാ നകൈയപ് പാവെനുംപാ വെണ്‍പാ കലിപ്പാ വുരൈത്തുമെന്‍റേ
  യിയറ്പാന്‍ മൊഴിതന്‍ തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 68. തണ്‍ണം പൊഴില്‍ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ ചങ്കങ് കൈയിറ്ചേര്‍ത് തിടുമെന്‍റേന്‍
  റിണ്‍ണം പലമേല്‍ വരുങ്കൈയിറ് ചേര്‍ത്തോ മുന്‍നര്‍ തെരിയെന്‍റാര്‍
  വണ്‍ണം പലവിം മൊഴിക്കെന്‍റേന്‍ മടവാ യുനതു മൊഴിക്കെന്‍റേ
  യെണ്‍ണങ് കൊളനിന്‍ റുരൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 69. ഉകഞ്ചേ രൊറ്റി യൂരുടൈയീ രൊരുമാ തവരോ നീരെന്‍റേന്‍
  മുകഞ്ചേര്‍ വടിവേ ലിരണ്‍ടുടൈയായ് മുംമാ തവര്‍നാ മെന്‍റുരൈത്താര്‍
  ചുകഞ്ചേര്‍ന്‍ തിടുനും മൊഴിക്കെന്‍റേന്‍ റോകാ യുനതു മൊഴിക്കെന്‍റേ
  യികഞ്ചേര്‍ നയപ്പാ ലുരൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 70. ഊരാ മൊറ്റി യീരാചൈ യുടൈയേ നെന്‍റേ നെമക്കലതു
  നേരാ വഴക്കുത് തൊടുക്കിന്‍റായ് നിനക്കേ തെന്‍റാര്‍ നീരെനക്കുച്
  ചേരാ വണമീ തെന്‍റേന്‍മുന്‍ ചേര്‍ത്തീ തെഴുതിത് തന്തവര്‍താം
  യാരാര്‍ മടവാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 71. വരുത്തന്‍ തവിരീ രൊറ്റിയുളീര്‍ മനത്തി ലകാത മുണ്‍ടെന്‍റേ
  നിരുത്തന്‍ തൊഴുനം മടിയവരൈ നിനൈക്കിന്‍ റോരൈക് കാണിനതു
  വുരുത്തന്‍ പെയര്‍മുന്‍ നെഴുത്തിലക്ക മുറ്റേ മറ്റ വെല്‍ലൈയകന്‍
  റിരുത്ത ലറിയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 72. മൈയ ലകറ്റീ രൊറ്റിയുളീര്‍ വാവെന്‍ റുരൈപ്പീ രോവെന്‍റേന്‍
  ചെയ്യ വതന്‍മേറ് ചികരംവൈത്തുച് ചെവ്വ നുരൈത്താ ലിരുവാവെന്‍
  റുയ്യ വുരൈപ്പേ മെന്‍റാര്‍നും മുരൈയെന്‍ നുരൈയെന്‍ റേനിങ്കേ
  യെയ്യുന്‍ നുരൈയൈ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 73. താവെന്‍ റരുളു മൊറ്റിയുളീര്‍ തമിയേന്‍ മോക താകമറ
  വാവെന്‍ റരുള്‍വീ രെന്‍റേനവ് വാവിന്‍ പിന്‍നര്‍ വരുമെഴുത്തൈ
  മേവെന്‍ റതനിറ് ചേര്‍ത്തതിങ്കേ മേവി നന്‍റോ വാവെന്‍പേ
  നേവെന്‍ റിടുകണ്‍ ണെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 74. എന്‍മേ ലരുള്‍കൂര്‍ന്‍ തൊറ്റിയുളീ രെന്‍നൈ യണൈവാ നിനൈവീരേറ്
  പൊന്‍മേല്‍ വെള്‍ളി യാമെന്‍റേന്‍ പൊന്‍മേറ് പച്ചൈ യാങ്കതന്‍മേ
  ലന്‍മേറ് കുഴലായ് ചേയതന്‍മേ ലലവ നതന്‍മേന്‍ ഞായിറഃ¤
  തിന്‍മേ ലൊന്‍റിന്‍ റെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 75. വയലാ രൊറ്റി മേവുപിടി വാതര്‍ നാമ മിയാതെന്‍റേന്‍
  മയലാ യിടുമിപ് പെയര്‍പ്പിന്‍നര്‍ വന്ത വിളൈയ നാമമെന്‍റാര്‍
  ചെയലാര്‍ കാല മറിന്തെന്‍നൈച് ചേര്‍വീ രെന്‍റേന്‍ ചിരിത്തുനക്കിങ്
  കിയലാ രയലാ രെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 76. നാലാ രണഞ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ നാകം വാങ്ക ലെന്‍നെന്‍റേന്‍
  കാലാങ് കിരണ്‍ടിറ് കട്ടവെന്‍റാര്‍ കലൈത്തോല്‍ വല്‍ലീര്‍ നീരെന്‍റേന്‍
  വേലാര്‍ വിഴിമാപ് പുലിത്തോലും വേഴത് തോലും വല്‍ലേമെന്‍
  റേലാ വമുത മുകുക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 77. മുടിയാ വളഞ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ മുടിമേ ലിരുന്ത തെന്‍നെന്‍റേന്‍
  കടിയാ വുള്‍ളങ് കൈയിന്‍മുതലൈക് കടിന്ത തെന്‍റാര്‍ കമലമെന
  വടിവാര്‍ കരത്തി ലെന്‍നെന്‍റേന്‍ വരൈന്ത വതനീ റകന്‍റതെന്‍റേ
  യിടിയാ നയത്തി നകൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 78. ഒന്‍റും പെരുഞ്ചീ രൊറ്റിനക രുടൈയീര്‍ യാര്‍ക്കു മുണര്‍വരിയീ
  രെന്‍റും പെരിയീര്‍ നീര്‍വരുതറ് കെന്‍ന നിമിത്ത മെന്‍റേന്‍യാന്‍
  റുന്‍റും വിചുംപേ കാണെന്‍റാര്‍ ചൂതാ മുമതു ചൊല്‍ലെന്‍റേ
  നിന്‍റുന്‍ മുലൈതാ നെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 79. വാനാര്‍ വണങ്കു മൊറ്റിയുളീര്‍ മതിവാഴ് ചടൈയീര്‍ മരപിടൈനീര്‍
  താനാ രെന്‍റേ നനിപ്പള്‍ളിത് തലൈവ രെനവേ ചാറ്റിനര്‍കാ
  ണാനാ ലൊറ്റി യിരുമെന്‍റേ നാണ്‍ടേ യിരുന്തു വന്തനഞ്ചേ
  യീനാ തവ­ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 80. പറ്റു മുടിത്തോര്‍ പുകഴൊറ്റിപ് പതിയീര്‍ നുമതു പചുവിനിടൈക്
  കറ്റു മുടിത്ത തെന്‍നിരുകൈക് കന്‍റു മുഴുതുങ് കാണെന്‍റേന്‍
  മറ്റു മുടിത്ത മാലൈയൊടുന്‍ മരുങ്കുറ് കലൈയുങ് കറ്റുമുടിന്‍
  തിറ്റു മുടിത്ത തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 81. വാനങ് കൊടുപ്പീര്‍ തിരുവൊറ്റി വാഴ്വീ രന്‍റു വന്തെനതു
  മാനങ് കെടുത്തീ രെന്‍റുരൈത്തേന്‍ മാനന്‍ റിഃ¤തുന്‍ മാനന്‍റേ
  യൂനങ് കലിക്കുന്‍ തവര്‍വിട്ടാ രുലക മറിയുങ് കേട്ടറിന്തേ
  യീനന്‍ തവിര്‍പ്പാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 82. ഞാനം പടൈത്ത യോകിയര്‍വാഴ് നകരാ മൊറ്റി നലത്തീര്‍മാ
  ലേനം പുടൈത്തീ രണൈയെന്‍പീ രെന്‍നൈ യുവന്തിപ് പൊഴുതെന്‍റേ
  നൂനന്‍ തവിര്‍ത്ത മലര്‍വായി നുള്‍ളേ നകൈചെയ് തിഃ¤തുരൈക്കേ
  മീനം പുകന്‍റാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 83. കരുമൈ യളവും പൊഴിലൊറ്റിക് കണത്തീര്‍ മുനിവര്‍ കലക്കമറപ്
  പെരുമൈ നടത്തി നീരെന്‍റേന്‍ പിള്‍ളൈ നടത്തി നാനെന്‍റാര്‍
  തരുമ മലവിവ് വിടൈയെന്‍റേന്‍ റരുമ വിടൈയു മുണ്‍ടെന്‍പാ
  ലിരുമൈ വിഴിയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 84. ഒചിയ വിടുകു മിടൈയാരൈ യൊറ്റി യിരുന്തേ മയക്കുകിന്‍റ
  വചിയര്‍ മികനീ രെന്‍റേനെം മകന്‍കാ ണെന്‍റാര്‍ വളര്‍കാമപ്
  പചിയ തൊടൈയുറ് റേനെന്‍റേന്‍ പട്ട മവിഴ്ത്തുക് കാട്ടുതിയേ
  ലിചൈയക് കാണ്‍പേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 85. കലൈയാ ളുടൈയീ രൊറ്റിനിന്‍റീര്‍ കാമ മളിത്തീര്‍ കളിത്തണൈവീര്‍
  മലൈയാ ളുമതു മനൈയെന്‍റേന്‍ മരുവിന്‍ മലൈയാ ളല്‍ലളെന്‍റാ
  രലൈയാണ്‍ മറ്റൈ യവളെന്‍റേ നറിയി നലൈയാ ളല്‍ലളുനൈ
  യിലൈയാ മണൈവ തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 86. ചീലം പടൈത്തീര്‍ തിരുവൊറ്റിത് തിയാക രേനീര്‍ തിണ്‍മൈയിലോര്‍
  ചൂലം പടൈത്തീ രെന്‍നെന്‍റേന്‍ റോന്‍റു മുലകുയ്ന്‍ തിടവെന്‍റാ
  രാലങ് കളത്തീ രെന്‍റേനീ യാലം വയിറ്റാ യന്‍റോനല്‍
  ലേലങ് കുഴലാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 87. ഞാല നികഴും പുകഴൊറ്റി നടത്തീര്‍ നീര്‍താ നാട്ടമുറും
  പാല രലവോ വെന്‍റേനൈം പാലര്‍ പാലൈപ് പരുവത്തിറ്
  ചാല മയല്‍കൊണ്‍ ടിടവരുമോര്‍ തനിമൈപ് പാല രിയാമെന്‍റേ
  യേല മുറുവല്‍ പുരികിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 88. വണ്‍മൈ തരുവീ രൊറ്റിനകര്‍ വാഴ്വീ രെന്‍നൈ മരുവീരെന്‍
  നുണ്‍മൈ യറിയീ രെന്‍റേന്‍യാ മുണര്‍ന്തേ യകല നിന്‍റതെന്‍റാര്‍
  കണ്‍മൈ യിലരോ നീരെന്‍റേന്‍ കളമൈ യുടൈയേങ് കണ്‍മൈയുറ
  ലെണ്‍മൈ നീയേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 89. തവന്തങ് കിയചീ രൊറ്റിനകര്‍ തനൈപ്പോ നിനൈത്തെന്‍ മനൈയടൈന്തീ
  രുവന്തെന്‍ മീതിറ് റേവര്‍തിരു വുള്‍ളന്‍ തിരുംപിറ് റോവെന്‍റേന്‍
  ചിവന്തങ് കിടനിന്‍ നുള്‍ളമെംമേറ് റിരുംപിറ് റതനൈത് തേര്‍ന്തന്‍റേ
  യിവര്‍ന്തിങ് കണൈന്താ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 90. ഒന്‍നാര്‍ പുരമൂന്‍ റെരിചെയ്തീ രൊറ്റി യുടൈയീ രുംമുടൈയ
  പൊന്‍നാര്‍ ചടൈമേല്‍ വെള്‍ളെരുക്കം പൂവൈ മിലൈന്തീ രെന്‍നെന്‍റേ
  നിന്‍നാ രളകത് തണങ്കേനീ നെട്ടി മിലൈന്താ യിതിലതുകീ
  ഴെന്‍നാ രുലക രെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 91. കനിമാ നിതഴി മുലൈച്ചുവടു കളിത്തീ രൊറ്റിക് കാതലര്‍നീര്‍
  തനിമാ നേന്തി യാമെന്‍റേന്‍ റടങ്കണ്‍ മടന്തായ് നിന്‍മുകമും
  പനിമാ നേന്തി യാമെന്‍റാര്‍ പരൈമാന്‍ മരുവി നീരെന്‍റേ
  നിനിമാന്‍ മരുവി യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 92. ചിറിയേന്‍ റവമോ വെനൈപ്പെറ്റാര്‍ ചെയ്ത തവമോ വീണ്‍ടടൈന്തീ
  രറിയേ നൊറ്റി യടികേളിങ് കടൈന്ത വാറെന്‍ നിനൈത്തെന്‍റേന്‍
  പൊറിനേ രുനതു പൊറ്കലൈയൈപ് പൂവാര്‍ കലൈയാക് കുറനിനൈത്തേ
  യെറിവേല്‍ വിഴിയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 93. അളിക്കുങ് കുണത്തീര്‍ തിരുവൊറ്റി യഴക രേനീ രണിവേണി
  വെളിക്കൊണ്‍ മുടിമേ ലണിന്തതുതാന്‍ വിളിയാ വിളംപത് തിരമെന്‍റേന്‍
  വിളിക്കു മിളംപത് തിരമുമുടി മേലേ മിലൈന്താം വിളങ്കിഴൈനീ
  യെളിക്കൊണ്‍ ടുരൈയേ ലെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 94. വാചങ് കമഴു മലര്‍പ്പൂങ്കാ വനഞ്ചൂ ഴൊറ്റി മാനകരീര്‍
  നേചങ് കുറിപ്പ തെന്‍നെന്‍റേ നീയോ നാമോ വുരൈയെന്‍റാര്‍
  തേചം പുകഴ്വീര്‍ യാനെന്‍റേന്‍ റികഴ്തൈത് തിരിതിത് തിരിയേയാ
  മേചങ് കുറിപ്പ തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 95. പേചുങ് കമലപ് പെണ്‍പുകഴും പെണ്‍മൈ യുടൈയ പെണ്‍കളെലാങ്
  കൂചും പടിയിപ് പടിയൊറ്റിക് കോവേ വന്ത തെന്‍നെന്‍റേന്‍
  മാചുന്‍ തരിനീ യിപ്പടിക്കു മയങ്കും പടിക്കു മാതരുനൈ
  യേചും പടിക്കു മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 96. കൊടിയാ ലെയില്‍ചൂ ഴൊറ്റിയിടങ് കൊണ്‍ടീ രടികള്‍ കുരുവുരുവാം
  പടിയാ ലടിയി ലിരുന്തമറൈപ് പണ്‍പൈ യുരൈപ്പീ രെന്‍റേനിന്‍
  മടിയാ ലടിയി ലിരുന്തമറൈ മാണ്‍പൈ വകുത്താ യെനിലതുനാ
  മിടിയാ തുരൈപ്പേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 97. എന്‍നേ രുളത്തി നമര്‍ന്തീര്‍നല്‍ ലെഴിലാ രൊറ്റി യിടൈയിരുന്തീ
  രെന്‍നേ യടികള്‍ പലിയേറ്റ ലേഴ്മൈ യുടൈയീര്‍ പോലുമെന്‍റേ
  നിന്‍നേ കടലി നിടൈനീപത് തേഴ്മൈ യുടൈയായ് പോലുമെന
  വിന്‍നേ യങ്കൊണ്‍ ടുരൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 98. നല്‍ലാര്‍ മതിക്കു മൊറ്റിയുളീര്‍ നണ്‍ണു മുയിര്‍ക ടൊറുനിന്‍റീ
  രെല്‍ലാ മറിവീ രെന്‍നുടൈയ വിച്ചൈ യറിയീര്‍ പോലുമെന്‍റേന്‍
  വല്‍ലാ യറിവിന്‍ മട്ടൊന്‍റു മനമട് ടൊന്‍റു വായ്മട്ടൊന്‍
  റെല്‍ലാ മറിന്തേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 99. മറിനീര്‍ച് ചടൈയീര്‍ ചിത്തെല്‍ലാം വല്‍ലീ രൊറ്റി മാനകരീര്‍
  പൊറിചേ രുമതു പുകഴ്പലവിറ് പൊരുന്തുങ് കുണമേ വേണ്‍ടുമെന്‍റേന്‍
  കുറിനേ രെമതു വിറ്കുണത്തിന്‍ കുണത്താ യതനാല്‍ വേണ്‍ടുറ്റാ
  യെറിവേല്‍ വിഴിയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 100. ഊരൂ രിരുപ്പീ രൊറ്റിവൈത്തീ രൂര്‍താന്‍ വേറുണ്‍ ടോവെന്‍റേ
  നോരൂര്‍ വഴക്കിറ് കരിയൈയിറൈ യുന്‍നി വിനവു മൂരൊന്‍റോ
  പേരൂര്‍ തിനൈയൂര്‍ പെരുംപുലിയൂര്‍ പിടവൂര്‍ കടവൂര്‍ മുതലാക
  വേരൂ രനന്ത മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 101. വിഴിയൊണ്‍ ണുതലീ രൊറ്റിയുളീര്‍ വേതം പിറവി യിലരെന്‍റേ
  മൊഴിയു നുമൈത്താന്‍ വേയീന്‍റ മുത്ത രെനലിങ് കെന്‍നെന്‍റേന്‍
  പഴിയന്‍ റണങ്കേ യവ്വേയ്ക്കുപ് പടുമുത് തൊരുവിത് തന്‍റതനാ
  ലിഴിയും പിറപ്പോ വെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 102. വിണ്‍ണാര്‍ പൊഴില്‍ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ വിളങ്കുന്‍ താമ മികുവാചത്
  തണ്‍ണാര്‍ മലര്‍വേ തനൈയൊഴിക്കത് തരുതല്‍ വേണ്‍ടു മെനക്കെന്‍റേന്‍
  പണ്‍ണാര്‍ മൊഴിയാ യുപകാരം പണ്‍ണാപ് പകൈവ രേനുമിതൈ
  യെണ്‍ണാ രെണ്‍ണാ രെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 103. ചെംപാന്‍ മൊഴിയാര്‍ മുന്‍നരെനൈച് ചേര്‍വീരെന്‍കോ തിരുവൊറ്റി
  യംപാര്‍ ചടൈയീ രുമതാട ലറിയേ നരുളല്‍ വേണ്‍ടുമെന്‍റേന്‍
  വംപാര്‍ മുലൈയായ് കാട്ടുകിന്‍റാ മന്‍നും പൊന്‍നാ രംപലത്തേ
  യെംപാല്‍ വാവെന്‍ റുരൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 104. മൈക്കൊണ്‍ മിടറ്റീ രൂരൊറ്റി വൈത്തീ രുണ്‍ടോ മനൈയെന്‍റേന്‍
  കൈക്ക ണിറൈന്ത തനത്തിനുന്തന്‍ കണ്‍ണി നിറൈന്ത കണവനൈയേ
  തുയ്ക്കു മടവാര്‍ വിഴൈവരെനച് ചൊല്‍ലും വഴക്കീ തറിന്തിലൈയോ
  വെയ്ക്കു മിടൈയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 105. ആറു മുകത്താര്‍ തമൈയീന്‍റ വൈന്തു മുകത്താ രിവര്‍തമൈനാന്‍
  മാറു മുകത്താര്‍ പോലൊറ്റി വൈത്തീര്‍ പതിയൈ യെന്‍നെന്‍റേ
  നാറു മലര്‍പ്പൂങ് കുഴനീയോ നാമോ വൈത്ത തുന്‍മൊഴിമന്‍
  റേറു മൊഴിയന്‍ റെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 106. വള്‍ളന്‍ മതിയോര്‍ പുകഴൊറ്റി വള്‍ളാ ലുമതു മണിച്ചടൈയിന്‍
  വെള്‍ള മകണ്‍മേറ് പിള്‍ളൈമതി വിളങ്ക ലഴകീ തെന്‍റേനിന്‍
  നുള്‍ള മുകത്തും പിള്‍ളൈമതി യൊളികൊണ്‍ മുകത്തും പിള്‍ളൈമതി
  യെള്‍ള ലുടൈയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 107. ഉള്‍ളത് തനൈയേ പോലന്‍പ രുവക്കുന്‍ തിരുവാ ഴൊറ്റിയുളീര്‍
  കള്‍ളത് തവര്‍പോ ലിവണിറ്കുങ് കരുമ മെന്‍നീ രിന്‍റെന്‍റേന്‍
  മെള്‍ളക് കരവു ചെയവോനാം വേട മെടുത്തോ നിന്‍ചൊനിനൈ
  യെള്‍ളപ് പുരിന്ത തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 108. അച്ചൈ യടുക്കുന്‍ തിരുവൊറ്റി യവര്‍ക്കോര്‍ പിച്ചൈ കൊടുമെന്‍റേന്‍
  വിച്ചൈ യടുക്കും പടിനംപാന്‍ മേവിനോര്‍ക്കിവ് വകില നടൈപ്
  പിച്ചൈ യെടുപ്പേ മലതുന്‍പോറ് പിച്ചൈ കൊടുപ്പേ മലവെന്‍റേ
  യിച്ചൈ യെടുപ്പാ യുരൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 109. അള്‍ളറ് പഴനത് തിരുവൊറ്റി യഴക രിവര്‍തം മുകനോക്കി
  വെള്‍ളച് ചടൈയീ രുള്‍ളത്തേ വിരുപ്പേ തുരൈത്താറ് റരുവലെന്‍റേന്‍
  കൊള്‍ളക് കിടൈയാ വലര്‍കുമുതങ് കൊണ്‍ട വമുതങ് കൊണര്‍ന്തിന്‍നു
  മെള്‍ളത് തനൈതാ വെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 110. വിഞ്ചു നെറിയീ രൊറ്റിയുളീര്‍ വിയന്തീര്‍ വിയപ്പെന്‍ നിവണെന്‍റേന്‍
  കഞ്ച മിരണ്‍ടു നമൈയങ്കേ കണ്‍ടു കുവിന്ത വിരിന്തിങ്കേ
  വഞ്ച വിരുതാ മരൈമുകൈയൈ മറൈക്കിന്‍ റനനിന്‍ പാല്‍വിയന്താ
  മെഞ്ച ലറനാ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 111. അളിയാ രൊറ്റി യുടൈയാരുക് കന്‍ന നിരംപ വിടുമെന്‍റേ
  നളിയാര്‍ കുഴലായ് പിടിയന്‍ന മളിത്താറ് പോതു മാങ്കതുനിന്‍
  നൊളിയാര്‍ ചിലംപു ചൂഴ്കമലത് തുളതാറ് കടകഞ് ചൂഴ്കമലത്
  തെളിയാര്‍ക് കിടുനീ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 112. വിച്ചൈപ് പെരുമാ നെനുമൊറ്റി വിടങ്കപ് പെരുമാ നീര്‍മുന്‍നം
  പിച്ചൈപ് പെരുമാ നിന്‍റുമണപ് പിള്‍ളൈപ് പെരുമാ നാമെന്‍റേ
  നച്ചൈപ് പെറുനീ യംമണപ്പെണ്‍ ണാകി യിടൈയി ലൈയങ്കൊള്‍
  ളിച്ചൈപ് പെരുംപെണ്‍ ണെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 113. പടൈയം പുയത്തോന്‍ പുകഴൊറ്റിപ് പതിയീ രരവപ് പണിചുമന്തീര്‍
  പുടൈയം പുയത്തി ലെന്‍റേന്‍ചെം പൊന്‍നേ കൊടൈയം പുയത്തിനുനന്‍
  നടൈയം പുയത്തുഞ് ചുമന്തനൈനീ നാനാ വരവപ് പണിമറ്റു
  മിടൈയം പകത്തു മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 114. കൂംപാ വൊറ്റി യൂരുടൈയീര്‍ കൊടുംപാം പണിന്തീ രെന്‍നെന്‍റേ
  നോംപാ തുരൈക്കിറ് പാര്‍ത്തിടിനുള്‍ ളുന്‍നില്‍ വിടമേറ് റുന്‍നിടൈക്കീഴ്പ്
  പാംപാ വതുവേ കൊടുംപാംപെം പണിപ്പാം പതുപോറ് പാംപലവെന്‍
  റേംപാ നിറ്പ വിചൈക്കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 115. പുയല്‍ചൂ ഴൊറ്റി യുടൈയീരെന്‍ പുടൈയെന്‍ കുറിത്തോ പോന്തതെന്‍റേന്‍
  കയല്‍ചൂഴ് വിഴിയായ് തനത്തവരൈക് കാണ ലിരപ്പോ രെതറ്കെന്‍റാര്‍
  മയല്‍ചൂഴ് തനമിങ് കിലൈയെന്‍റേന്‍ മറൈയാ തെതിര്‍വൈത് തിലൈയെന്‍റ
  ലിയല്‍ചൂ ഴറമന്‍ റെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 116. നടവാഴ് വൊറ്റി യുടൈയീര്‍നീര്‍ നാക മണിന്ത തഴകെന്‍റേന്‍
  മടവാ യതുനീര്‍ നാകമെന മതിയേ ലയന്‍മാന്‍ മനനടുങ്ക
  വിടവാ യുമിഴും പടനാകം വേണ്‍ടിറ്കാണ്‍ടി യെന്‍റേയെന്‍
  നിടവാ യരുകേ വരുകിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 117. കോടാ വൊറ്റി യുടൈയീര്‍നുങ് കുലന്താന്‍ യാതോ കൂറുമെന്‍റേന്‍
  വീടാര്‍ പിരമ കുലന്തേവര്‍ വേന്തര്‍ കുലനല്‍ വിനൈവചിയപ്
  പാടാര്‍ കുലമോര്‍ ചക്കരത്താന്‍ പള്‍ളിക് കുലമെല്‍ ലാമുടൈയേ
  മേടാര്‍ കുഴലാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 118. നലമാ മൊറ്റി യുടൈയീര്‍നീര്‍ നല്‍ല വഴക രാനാലുങ്
  കുലമേ തുമക്കു മാലൈയിടക് കൂടാ തെന്‍റേ നിന്‍കുലംപോ
  ലുലകോ തുറുനങ് കുലമൊന്‍റോ വോരാ യിരത്തെട് ടുയര്‍കുലമിങ്
  കിലകാ നിന്‍റ തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 119. മതിലൊറ് റിയിനീര്‍ നുംമനൈയാണ്‍ മലൈയിന്‍ കുലനും മൈന്തരുളോര്‍
  പുതല്‍വര്‍ക് കാനൈപ് പെരുങ്കുലമോര്‍ പുതല്‍വര്‍ക് കിചൈയം പുലിക്കുലമാ
  മെതിരറ് റരുള്‍വീര്‍ നുങ്കുലമിങ് കെതുവോ വെന്‍റേന്‍ മനൈവിയരുള്‍
  ളിതുമറ് റൊരുത്തിക് കെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 120. തേമാം പൊഴില്‍ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ തികഴുന്‍ തകരക് കാറ്കുലത്തൈപ്
  പൂമാ നിലത്തില്‍ വിഴൈന്തുറ്റീര്‍ പുതുമൈ യിഃ¤തും പുകഴെന്‍റേ
  നാമാ കുലത്തി ലരൈക്കുലത്തുള്‍ ളണൈന്തേ പുറമറ് റരൈക്കുലങ്കൊണ്‍
  ടേമാന്‍ തനൈനീ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 121. അനഞ്ചൂ ഴൊറ്റിപ് പതിയുടൈയീ രകില മറിയ മന്‍റകത്തേ
  മനഞ്ചൂഴ് തകരക് കാല്‍കൊണ്‍ടീര്‍ വനപ്പാ മെന്‍റേ നുലകറിയത്
  തനഞ്ചൂ ഴകത്തേ യണങ്കേനീ താനുന്‍ തകരത് തലൈകൊണ്‍ടാ
  യിനഞ്ചൂ ഴഴകാ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 122. പങ്കേ രുകപ്പൂം പണൈയൊറ്റിപ് പതിയീര്‍ നടുവം പരമെന്‍നു
  മങ്കേ യാട്ടുക് കാലെടുത്തീ രഴകെന്‍ റേനവ് വംപരമേ
  ലിങ്കേ യാട്ടുത് തോലെടുത്താ യാമൊന്‍ റിരണ്‍ടു നീയെന്‍റാ
  ലെങ്കേ നിന്‍ചൊല്‍ ലെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 123. മാണപ് പുകഴ്ചേ രൊറ്റിയുളീര്‍ മന്‍റാര്‍ തകര വിത്തൈതനൈക്
  കാണറ് കിനിനാന്‍ ചെയലെന്‍നേ കരുതി യുരൈത്തല്‍ വേണ്‍ടുമെന്‍റേന്‍
  വേണച് ചുറുമെല്‍ ലിയലേയാം വിളംപു മൊഴിയവ് വിത്തൈയുനക്
  കേണപ് പുകലു മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 124. നല്‍ലാ രൊറ്റി യുടൈയീര്‍യാ നടക്കോ വെറുംപൂ വണൈയണൈയ
  വല്‍ലാ ലവണും മുടന്‍വരുകോ വണൈയാ തവലത് തുയര്‍തുയ്ക്കോ
  ചെല്‍ലാ വെന്‍ചൊന്‍ നടവാതോ തിരുക്കൂത് തെതുവോ വെനവിടൈക
  ളെല്‍ലാ നടവാ തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 125. ആട്ടുത് തലൈവര്‍ നീരൊറ്റി യഴകീ രതനാറ് ചിറുവിതിക്കോ
  രാട്ടുത് തലൈതന്‍ തീരെന്‍റേ നന്‍റാ ലറവോ രറംപുകല
  വാട്ടുത് തലൈമുന്‍ കൊണ്‍ടതനാ ലഃ¤തേ പിന്‍ന രളിത്താമെന്‍
  റീട്ടുത് തരമീന്‍ തരുള്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 126. ഒറ്റിപ് പെരുമാ നുമൈവിഴൈന്താ രൂരില്‍ വിയപ്പൊന്‍ റുണ്‍ടിരവിറ്
  കൊറ്റക് കമലം വിരിന്തൊരുകീഴ്ക് കുളത്തേ കുമുതങ് കുവിന്തതെന്‍റേന്‍
  പൊറ്റൈത് തനത്തീര്‍ നുമൈവിഴൈന്താര്‍ പുരത്തേ മതിയന്‍ തേയ്കിന്‍റ
  തെറ്റൈത് തിനത്തു മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 127. ഇടഞ്ചേ രൊറ്റി യുടൈയീര്‍നീ രെന്‍ന ചാതി യിനരെന്‍റേന്‍
  തടഞ്ചേര്‍ മുലൈയായ് നാന്തിറലാണ്‍ ചാതി നീപെണ്‍ ചാതിയെന്‍റാര്‍
  വിടഞ്ചേര്‍ കളത്തീര്‍ നുംമൊഴിതാന്‍ വിയപ്പാ മെന്‍റേ നയപ്പാനിന്‍
  നിടഞ്ചേര്‍ മൊഴിതാ നെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 128. ഉടൈയാ രെന്‍പാ രുമൈയൊറ്റി യുടൈയീര്‍ പണന്താ നുടൈയീരോ
  നടൈയാ യേറ്കിന്‍ റീരെന്‍റേ നങ്കായ് നിന്‍പോ ലൊരുപണത്തൈക്
  കടൈയാ രെനക്കീഴ് വൈത്തരുമൈ കാട്ടേം പണികൊള്‍ പണങ്കോടി
  യിടൈയാ തുടൈയേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 129. എന്‍നാ രുയിര്‍ക്കുപ് പെരുന്തുണൈയാ മെങ്കള്‍ പെരുമാ നീരിരുക്കു
  നന്‍നാ ടൊറ്റി യന്‍റോതാ നവില വേണ്‍ടു മെന്‍റുരൈത്തേന്‍
  മുന്‍നാ ളൊറ്റി യെനിനുമതു മൊഴിത ലഴകോ താഴ്തലുയര്‍
  വിന്‍നാ നിലത്തുണ്‍ ടെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 130. പെരുന്താ രണിയോര്‍ പുകഴൊറ്റിപ് പെരുമാ നിവര്‍തം മുകനോക്കി
  യരുന്താ വമുത മനൈയീരിങ് കടുത്ത പരിചേ തറൈയുമെന്‍റേന്‍
  വരുന്താ തിങ്കേ യരുന്തമുത മനൈയാ ളാക വാഴ്വിനൊടു
  മിരുന്താ യടൈന്തേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 131. ചെംമൈ വളഞ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ തികഴാക് കരിത്തോ ലുടുത്തീരേ
  യുംമൈ വിഴൈന്ത മടവാര്‍ക ളുടുക്കക് കലൈയുണ്‍ ടോവെന്‍റേ
  നെംമൈ യറിയാ യൊരുകലൈയോ വിരണ്‍ടോ വനന്തങ് കലൈമെയ്യി
  ലിംമൈ യുടൈയേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 132. കറ്റൈച് ചടൈയീര്‍ തിരുവൊറ്റിക് കാവ ലുടൈയീ രീങ്കടൈന്തീ
  രിറ്റൈപ് പകലേ നന്‍റെന്‍റേ നിറ്റൈ യിരവേ നന്‍റെമക്കുപ്
  പൊറ്റൈത് തനത്തായ് കൈയമുതം പൊഴിയാ തലര്‍വായ്പ് പുത്തമുത
  മിറ്റൈക് കളിത്താ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 133. കറ്റീ രൊറ്റീര്‍ മുന്‍പൊരുവാന്‍ കാട്ടിറ് കവര്‍ന്തോര്‍ നാട്ടില്‍വളൈ
  വീറ്റീ രിന്‍റെന്‍ വളൈകൊണ്‍ടീര്‍ വിറ്കത് തുണിന്തീ രോവെന്‍റേന്‍
  മറ്റീര്‍ങ് കുഴലായ് നീയെംമോര്‍ മനൈയിന്‍ വളൈയൈക് കവര്‍ന്തുകളത്
  തിറ്റീ തണിന്താ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 134. ഉടുക്കും പുകഴാ രൊറ്റിയുളാ രുടൈതാ വെന്‍റാര്‍ തികൈയെട്ടു
  മുടുക്കും പെരിയീ രെതുകണ്‍ടോ വുരൈത്തീ രെന്‍റേന്‍ റികൈമുഴുതു
  മുടുക്കും പെരിയ വരൈച്ചിറിയ വൊരുമുന്‍ റാനൈ യാന്‍മൂടി
  യെടുക്കുന്‍ തിറങ്കണ്‍ ടെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 135. കാവാ യൊറ്റിപ് പതിയുടൈയീര്‍ കല്‍ലാ നൈക്കുക് കരുംപന്‍റു
  തേവായ് മതുരൈ യിടത്തളിത്ത ചിത്ത രലവോ നീരെന്‍റേന്‍
  പാവാ യിരുകല്‍ ലാനൈക്കുപ് പരിവിറ് കരുംപിങ് കിരണ്‍ടൊരുനീ
  യീവാ യിതുചിത് തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 136. ഊട്ടുന്‍ തിരുവാ ഴൊറ്റിയുളീ രുയിരൈ യുടലാഞ് ചെപ്പിടൈവൈത്
  താട്ടുന്‍ തിറത്തീര്‍ നീരെന്‍റേ നണങ്കേ യിരുചെപ് പിടൈയാട്ടുന്‍
  തീട്ടും പുകഴന്‍ റിയുമുലകൈച് ചിറിതോര്‍ ചെപ്പി ലാട്ടുകിന്‍റാ
  യീട്ടുന്‍ തിറത്താ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 137. കന്ത വനഞ്ചൂ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ കണ്‍മൂന്‍ റുടൈയീര്‍ വിയപ്പെന്‍റേന്‍
  വന്ത വെമൈത്താന്‍ പിരിപോതു മറ്റൈ യവരൈക് കാണ്‍പോതുഞ്
  ചന്ത മികുങ്കണ്‍ ണിരുമൂന്‍റുന്‍ തകുനാന്‍ കൊന്‍റുന്‍ താനടൈന്താ
  യിന്ത വിയപ്പെന്‍ നെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 138. ആഴി വിടൈയീര്‍ തിരുവൊറ്റി യമര്‍ന്തീ രിരുവര്‍ക് കകമകിഴ്വാന്‍
  വീഴി യതനിറ് പടിക്കാചു വേണ്‍ടി യളിത്തീ രാമെന്‍റേന്‍
  വീഴി യതനിറ് പടിക്കാചു വേണ്‍ടാ തളിത്താ യളവൊന്‍റൈ
  യേഴി ലകറ്റി യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 139. ഉറ്റ വിടത്തേ പെരുന്തുണൈയാ മൊറ്റിപ് പെരുമാ നുംപുകഴൈക്
  കറ്റ വിടത്തേ മുക്കനിയുങ് കരുംപു മമുതുങ് കയവാവോ
  മറ്റ വിടച്ചീ രെന്‍നെന്‍റേന്‍ മറ്റൈ യുപയ വിടമുമുത
  ലെറ്റ വിടമേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 140. യാന്‍ചെയ് തവത്തിന്‍ പെരുംപയനേ യെന്‍നാ രമുതേ യെന്‍റുണൈയേ
  വാന്‍ചെ യരചേ തിരുവൊറ്റി വള്‍ളാല്‍ വന്ത തെന്‍നെന്‍റേന്‍
  മാന്‍ചെയ് വിഴിപ്പെണ്‍ ണേനീയാണ്‍ വടിവാ നതുകേട് ടുള്‍ളംവിയന്‍
  തേന്‍കണ്‍ ടിടവേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 141. കരുണൈക് കടലേ യെന്‍നിരണ്‍ടു കണ്‍ണേ മുക്കട് കരുംപേചെവ്
  വരുണപ് പൊരുപ്പേ വളരൊറ്റി വള്‍ളന്‍ മണിയേ മകിഴ്ന്തണൈയത്
  തരുണപ് പരുവ മിഃ¤തെന്‍റേന്‍ റവിരന്‍ റെനക്കാട് ടിയതുന്‍റ
  നിരുണച് ചളക മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 142. കാവിക് കളങ്കൊള്‍ കനിയേയെന്‍ കണ്‍ണുണ്‍ മണിയേ യണിയേയെന്‍
  നാവിത് തുണൈയേ തിരുവൊറ്റി യരചേ യടൈന്ത തെന്‍നെന്‍റേന്‍
  പൂവിറ് പൊലിയുങ് കുഴലായ്നീ പൊന്‍നി നുയര്‍ന്താ യെനക്കേട്ടുന്‍
  നീവൈക് കരുതി യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 143. കണ്‍ണും മനമുങ് കളിക്കുമെഴിറ് കണ്‍മൂന്‍ റുടൈയീര്‍ കലൈയുടൈയീര്‍
  നണ്‍ണുന്‍ തിരുവാ ഴൊറ്റിയുളീര്‍ നടഞ്ചെയ് വല്‍ലീര്‍ നീരെന്‍റേന്‍
  വണ്‍ണ മുടൈയായ് നിന്‍റനൈപ്പോന്‍ മലര്‍വായ് നടഞ്ചെയ് വല്‍ലോമോ
  വെണ്‍ണ വിയപ്പാ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 144. താങ്കും വിടൈമേ ലഴകീരെന്‍ റന്‍നൈക് കലന്തുന്‍ തിരുവൊറ്റി
  യോങ്കുന്‍ തളിയി ലൊളിത്തീര്‍നീ രൊളിപ്പില്‍ വല്‍ല രാമെന്‍റേന്‍
  വാങ്കു നുതലായ് നീയുമെനൈ മരുവിക് കലന്തു മലര്‍ത്തളിയി
  ലീങ്കിന്‍ റൊളിത്താ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 145. അംമൈ യടുത്ത തിരുമേനി യഴകീ രൊറ്റി യണിനകരീ
  രുംമൈ യടുത്തോര്‍ മികവാട്ട മുറുത ലഴകോ വെന്‍റുരൈത്തേന്‍
  നംമൈ യടുത്തായ് നമൈയടുത്തോര്‍ നംപോ ലുറുവ രന്‍റെനിലേ
  തെംമൈ യടുത്ത തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 146. ഉണ്‍കണ്‍ മകിഴ്വാ ലളിമിഴറ്റു മൊറ്റി നകരീ രൊരുമൂന്‍റു
  കണ്‍ക ളുടൈയീ രെന്‍കാതല്‍ കണ്‍ടു മിരങ്കീ രെന്‍നെന്‍റേന്‍
  പണ്‍കൊണ്‍ മൊഴിയായ് നിന്‍കാതല്‍ പന്‍നാണ്‍ ചുവൈചെയ് പഴംപോലു
  മെണ്‍കൊണ്‍ ടിരുന്ത തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 147. വണങ്കേ ഴിലങ്കുഞ് ചെഞ്ചടൈയീര്‍ വളഞ്ചേ രൊറ്റി മാനകരീര്‍
  കുണങ്കേഴ് മിടറ്റോര്‍ പാലിരുളൈക് കൊണ്‍ടീര്‍ കൊള്‍കൈ യെന്‍നെന്‍റേ
  നണങ്കേ യൊരുപാ ലന്‍റിനിന്‍പോ ലൈംപാ ലിരുള്‍കൊണ്‍ ടിടച്ചറ്റു
  മിണങ്കേ മിണങ്കേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 148. കരുംപി ലിനിയീ രെന്‍നിരണ്‍ടു കണ്‍ക ളനൈയീര്‍ കറൈമിടറ്റീര്‍
  പെരുംപൈ യണിയീര്‍ തിരുവൊറ്റിപ് പെരിയീ രെതുനും പെയരെന്‍റേ
  നരുംപണ്‍ മുലൈയായ് പിറര്‍കേട്ക വറൈന്താ ലളിപ്പീ രെനച്ചൂഴ്വ
  രിരുംപൊ നിലൈയേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 149. നിലൈയൈത് തവറാര്‍ തൊഴുമൊറ്റി നിമലപ് പെരുമാനീര്‍മുന്‍ന
  മലൈയൈച് ചിലൈയാക് കൊണ്‍ടീര്‍നും മാവല്‍ ലപമറ് പുതമെന്‍റേന്‍
  വലൈയത് തറിയാച് ചിറുവര്‍കളു മലൈയൈച് ചിലൈയാക് കൊള്‍വര്‍കളീ
  തിലൈയറ് പുതന്താ നെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 150. ഉതയച് ചുടരേ യനൈയീര്‍നല്‍ ലൊറ്റി യുടൈയീ രെന്‍നുടൈയ
  വിതയത് തമര്‍ന്തീ രെന്‍നേയെന്‍ നെണ്‍ണ മറിയീ രോവെന്‍റേന്‍
  ചുതൈയിറ് റികഴ്വാ യറിന്തന്‍റോ തുറന്തു വെളിപ്പട് ടെതിരടൈന്താ
  മിതൈയുറ് ററിനീ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 151. പുരക്കുങ് കുണത്തീര്‍ തിരുവൊറ്റിപ് പുനിത രേനീര്‍ പോര്‍ക്കളിറ്റൈ
  യുരക്കുങ് കലക്കം പെറവുരിത്തീ രുള്‍ളത് തിരക്ക മെന്‍നെന്‍റേന്‍
  കരക്കു മിടൈയായ് നീകളിറ്റിന്‍ കന്‍റൈക് കലക്കം പുരിന്തനൈനിന്‍
  നിരക്ക മിതുവോ വെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 152. പതങ്കൂ റൊറ്റിപ് പതിയീര്‍നീര്‍ പചുവി ലേറും പരിചതുതാന്‍
  വിതങ്കൂ ററത്തിന്‍ വിതിതാനോ വിലക്കോ വിളംപല്‍ വേണ്‍ടുമെന്‍റേ
  നിതങ്കൂ റിടുനറ് പചുങ് കന്‍റൈ നീയുമേറി യിടുകിന്‍റാ
  യിതങ്കൂ റിടുക വെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 153. യോക മുടൈയാര്‍ പുകഴൊറ്റി യൂരിറ് പരമ യോകിയരാന്‍
  താക മുടൈയാ രിവര്‍തമക്കുത് തണ്‍­ര്‍ തരനിന്‍ റനൈയഴൈത്തേന്‍
  പോക മുടൈയായ് പുറത്തണ്‍­ര്‍ പുരിന്തു വിരുംപാ മകത്തണ്‍­
  രീക മകിഴ്വി നെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 154. വളനീ രൊറ്റി വാണരിവര്‍ വന്താര്‍ നിന്‍റാര്‍ മാതേനാ
  മുളനീര്‍ത് താക മാറ്റുറുനീ രുതവ വേണ്‍ടു മെന്‍റാര്‍നാന്‍
  കുളനീ രൊന്‍റേ യുളതെന്‍റേന്‍ കൊള്‍ളേ മിടൈമേറ് കൊളുമിന്ത
  വിളനീര്‍ തരുക വെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 155. മെയ്ന്‍നീ രൊറ്റി വാണരിവര്‍ വെംമൈ യുളനീര്‍ വേണ്‍ടുമെന്‍റാ
  രന്‍നീ രിലൈനീര്‍ തണ്‍­ര്‍താ നരുന്തി ലാകാ തോവെന്‍റേന്‍
  മുന്‍നീര്‍ തനൈയൈ യനൈയീരിം മുതുനീ രുണ്‍ടു തലൈക്കേറിറ്
  റിന്‍നീര്‍ കാണ്‍ടി യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 156. ചീലഞ് ചേര്‍ന്ത വൊറ്റിയുളീര്‍ ചിറിതാം പഞ്ച കാലത്തുങ്
  കോലഞ് ചാര്‍ന്തു പിച്ചൈകൊളക് കുറിത്തു വരുവീ രെന്‍നെന്‍റേന്‍
  കാലം പോകും വാര്‍ത്തൈനിറ്കുങ് കണ്‍ടാ യിതുചൊറ് കടനാമോ
  വേലങ് കുഴലാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 157. ഊറ്റാര്‍ ചടൈയീ രൊറ്റിയുളീ രൂരൂ രിരക്കത് തുണിവുറ്റീര്‍
  നീറ്റാല്‍ വിളങ്കുന്‍ തിരുമേനി നേര്‍ന്തിങ് കിളൈത്തീര്‍ നീരെന്‍റേന്‍
  ചോറ്റാ ലിളൈത്തേ മന്‍റുമതു ചൊല്‍ലാ ലിളൈത്തേ മിന്‍റിനിനാ
  മേറ്റാ ലികഴ്വേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 158. നീരൈ വിഴുങ്കുഞ് ചടൈയുടൈയീ രുളതു നുമക്കു നീരൂരുന്‍
  തേരൈ വിഴുങ്കും പചുവെന്‍റേന്‍ ചെറിനിന്‍ കലൈക്കു ളൊന്‍റുളതു
  കാരൈ വിഴുങ്കു മെമതുപചുക് കന്‍റിന്‍ റേരൈ നീര്‍ത്തേരൈ
  യീര വിഴുങ്കു മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 159. പൊന്‍നേര്‍ മണിമന്‍ റുടൈയീര്‍നീര്‍ പുരിന്ത തെതുവെം പുടൈയെന്‍റേ
  നിന്‍നേ യുരൈത്തറ് കഞ്ചുതുമെന്‍ റാരെന്‍ നെന്‍റേ നിയംപുതുമേന്‍
  മിന്‍നേ നിനതു നടൈപ്പകൈയാ മിരുകം പറവൈ തമൈക്കുറിക്കു
  മെന്‍നേ യുരൈപ്പ തെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 160. അടൈയാര്‍ പുരഞ്ചെറ് റംപലത്തേ യാടു മഴകീ രെണ്‍പതിറ്റുക്
  കടൈയാ മുടലിന്‍ റലൈകൊണ്‍ടീര്‍ കരമൊന്‍ റിനിലറ് പുതമെന്‍റേ
  നുടൈയാത് തലൈമേറ് റലൈയാക വുന്‍കൈ യീരൈഞ് ഞാറുകൊണ്‍ട
  തിടൈയാ വളൈക്കേ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 161. തേവര്‍ക് കരിയ വാനന്തത് തിരുത്താണ്‍ ടവഞ്ചെയ് പെരുമാനീര്‍
  മേവക് കുകുകു കുകുകുവണി വേണി യുടൈയീ രാമെന്‍റേന്‍
  താവക് കുകുകു കുകുകുകുകുത് താമേ യൈന്തു വിളങ്കവണി
  യേവറ് കുണത്താ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 162. കൊന്‍റൈച് ചടൈയീര്‍ കൊടുങ്കോളൂര്‍ കുറിത്തീര്‍ വരുതറ് കഞ്ചുവല്‍യാ
  നൊന്‍റപ് പെരുങ്കോ ളെന്‍മീതു മുരൈപ്പാ രുണ്‍ടെന്‍ റുണര്‍ന്തെന്‍റേന്‍
  നന്‍റപ് പടിയേറ് കോളിലിയാ നകരു മുടൈയേ നങ്കായ്നീ
  യിന്‍റച് ചുറലെന്‍ നെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 163. പുരിയുഞ് ചടൈയീ രമര്‍ന്തിടുമൂര്‍ പുലിയൂ രെനിലെം പോല്‍വാര്‍ക്കു
  മുരിയും പുലിത്തോ ലുടൈയീര്‍പോ ലുറുതറ് കിയലു മോവെന്‍റേന്‍
  റിരിയും പുലിയൂ രന്‍റുനിന്‍ പോറ് റെരിവൈ യരൈക്കണ്‍ ടിടിറ്പയന്തേ
  യിരിയും പുലിയൂ രെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 164. തെവ്വൂര്‍ പൊടിക്കുഞ് ചിറുനകൈയിത് തേവര്‍ തമൈനാ നീരിരുത്ത
  ലെവ്വൂ രെന്‍റേ നകൈത്തണങ്കേ യേഴൂര്‍ നാലൂ രെന്‍റാര്‍പിന്‍
  നവ്വൂര്‍ത് തൊകൈയി നിരുത്തലരി താമെന്‍ റേന്‍മറ് റതിലൊവ്വൂ
  രിവ്വൂ രെടുത്താ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 165. മണങ്കൊ ളിതഴിച് ചടൈയീര്‍നീര്‍ വാഴും പതിയാ തെന്‍റേനിന്‍
  കുണങ്കൊണ്‍ മൊഴികേട് ടോരളവു കുറൈന്ത കുയിലാം പതിയെന്‍റാ
  രണങ്കിന്‍ മറൈയൂ രാമെന്‍റേ നഃ¤തന്‍ റരുളോത് തൂരിഃ¤തു
  മിണങ്ക വുടൈയേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 166. ആറ്റുച് ചടൈയാ രിവര്‍പലിയെന്‍ റടൈന്താര്‍ നുമതൂ രിയാതെന്‍റേന്‍
  ചോറ്റുത് തുറൈയെന്‍ റാര്‍നുമക്കുച് ചോറ്റുക് കരുപ്പേന്‍ ചൊലുമെന്‍റേന്‍
  റോറ്റുത് തിരിവേ മന്‍റുനിന്‍പോറ് ചൊല്‍ലുങ് കരുപ്പെന്‍ റുലകിയംപ
  വേറ്റുത് തിരിയേ മെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.
 • 167. ഓങ്കുഞ് ചടൈയീര്‍ നെല്‍വായി ലുടൈയേ മെന്‍റീ രുടൈയീരേറ്
  റാങ്കും പുകഴ്നും മിടൈച്ചിറുമൈ ചാര്‍ന്ത തെവനീര്‍ ചാറ്റുമെന്‍റേ
  നേങ്കും പടിനും മിടൈച്ചിറുമൈ യെയ്തിറ് റലതീണ്‍ ടെമക്കിന്‍റാ
  ലീങ്കുങ് കാണ്‍ടി രെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടീ.

இங்கித மாலை // இங்கித மாலை