திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവരുണ്‍ മുറൈയീടു
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
ഇങ്കിത മാലൈ
iṅkita mālai
First Thirumurai

007. വടിവുടൈ മാണിക്ക മാലൈ
vaṭivuṭai māṇikka mālai

  കാപ്പു
  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീര്‍കൊണ്‍ട ഒറ്റിപ് പതിയുടൈ യാനിടം ചേര്‍ന്തമണി
  വാര്‍കൊണ്‍ട കൊങ്കൈ വടിവാം പികൈതന്‍ മലരടിക്കുത്
  താര്‍കൊണ്‍ട ചെന്തമിഴ്പ് പാമാലൈ ചാത്തത് തമിയനുക്കേ
  ഏര്‍കൊണ്‍ട നല്‍ലരുള്‍ ഈയും കുണാലയ ഏരംപനേ.
 • കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 2. കടലമു തേചെങ് കരുംപേ അരുട്കറ്പ കക്കനിയേ
  ഉടല്‍ഉയി രേഉയിര്‍ക് കുള്‍ഉണര്‍ വേഉണര്‍ വുള്‍ഒളിയേ
  അടല്‍വിടൈ യാര്‍ഒറ്റി യാര്‍ഇടങ് കൊണ്‍ട അരുമരുന്തേ
  മടലവിഴ് ഞാന മലരേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 3. അണിയേ അണിപെറും ഒറ്റിത് തിയാകര്‍തം അന്‍പുറുചറ്
  കുണിയേഎം വാഴ്ക്കൈക് കുലതെയ്വ മേമലൈക് കോന്‍തവമേ
  പണിയേന്‍ പിഴൈപൊറുത് താട്കൊണ്‍ട തെയ്വപ് പതികൊള്‍ചിന്താ
  മണിയേഎന്‍ കണ്‍ണുണ്‍ മണിയേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 4. മാനേര്‍ വിഴിമലൈ മാനേഎം മാനിടം വാഴ്മയിലേ
  കാനേര്‍ അളകപ് പചുങ്കുയി ലേഅരുട് കട്കരുംപേ
  തേനേ തിരുവൊറ്റി മാനകര്‍ വാഴും ചിവചത്തിയേ
  വാനേ കരുണൈ വടിവേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 5. പൊരുളേ അടിയര്‍ പുകലിട മേഒറ്റിപ് പൂരണന്‍തണ്‍
  അരുളേഎം ആരുയിര്‍ക് കാന്തുണൈ യേവിണ്‍ ണവര്‍പുകഴും
  തെരുളേമെയ്ഞ് ഞാനത് തെളിവേ മറൈമുടിച് ചെംപൊരുളേ
  മരുളേത നീക്കും ഒളിയേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 6. തിരുമാലും നാന്‍മുകത് തേവുമുന്‍ നാള്‍മികത് തേടിമനത്
  തരുമാ ലുഴക്ക അനലുരു വാകി അമര്‍ന്തരുളും
  പെരുമാന്‍എം മാന്‍ഒറ്റിപ് പെംമാന്‍കൈം മാന്‍കൊളും പിത്തന്‍മലൈ
  മരുമാന്‍ ഇടങ്കൊള്‍പെണ്‍ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 7. ഉന്‍നേര്‍ അരുള്‍തെയ്വം കാണേന്‍ മനത്തും ഉരൈക്കപ്പടാപ്
  പൊന്‍നേഅപ് പൊന്‍നറ് പുതഒളി യേമലര്‍പ് പൊന്‍വണങ്കും
  അന്‍നേ എംആരുയിര്‍ക് കോര്‍ഉയി രേഒറ്റി യംപതിവാഴ്
  മന്‍നേ രിടംവളര്‍ മിന്‍നേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 8. കണ്‍ണേഅക് കണ്‍ണിന്‍ മണിയേ മണിയില്‍ കലന്തൊളിചെയ്
  വിണ്‍ണേ വിയന്‍ഒറ്റി യൂര്‍അണ്‍ണല്‍ വാമത്തില്‍ വീറ്റിരുക്കും
  പെണ്‍ണേ മലൈപെറും പെണ്‍മണി യേതെയ്വപ് പെണ്‍ണമുതേ
  മണ്‍നേയം നീത്തവര്‍ വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 9. മലൈയാന്‍ തവഞ്ചെയ്തു പെറ്റമുത് തേഒറ്റി വാഴ്കനകച്
  ചിലൈയാന്‍ മണക്ക മണക്കുന്തെയ് വീകത് തിരുമലരേ
  അലൈയാന്‍ മലികടല്‍ പള്‍ളികൊണ്‍ ടാന്‍തൊഴും ആരമുതേ
  വലൈയാന്‍ അരുമൈ മകളേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 10. കാമം പടര്‍നെഞ് ചുടൈയോര്‍ കനവിനും കാണപ്പടാച്
  ചേമം പടര്‍ചെല്‍വപ് പൊന്‍നേ മതുരച് ചെഴുങ്കനിയേ
  താമം പടര്‍ഒറ്റി യൂര്‍വാഴ് പവളത് തനിമലൈയിന്‍
  വാമം പടര്‍പൈങ് കൊടിയേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 11. കോടാ അരുട്കുണക് കുന്‍റേ ചിവത്തില്‍ കുറിപ്പിലരൈ
  നാടാത ആനന്ത നട്പേമെയ് യന്‍പര്‍ നയക്കും ഇന്‍പേ
  പീടാര്‍ തിരുവൊറ്റിപ് പെംമാന്‍ ഇടഞ്ചെയ് പെരുന്തവമേ
  വാടാ മണിമലര്‍ക് കൊംപേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 12. നാലേ എനുമറൈ അന്തങ്കള്‍ ഇന്‍നമും നാടിയെനൈപ്
  പോലേ വരുന്ത വെളിഒളി യായ്ഒറ്റിപ് പുണ്‍ണിയര്‍തം
  പാലേ ഇരുന്ത നിനൈത്തങ്കൈ യാകപ് പകരപ്പെറ്റ
  മാലേ തവത്തില്‍ പെരിയോന്‍ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 13. കങ്കൈകൊണ്‍ ടോന്‍ഒറ്റി യൂര്‍അണ്‍ണല്‍ വാമം കലന്തരുള്‍ചെയ്
  നങ്കൈഎല്‍ ലാഉല കുന്തന്ത നിന്‍നൈഅന്‍ നാരണറ്കുത്
  തങ്കൈഎന്‍ കോഅന്‍റിത് തായര്‍എന്‍ കോചൊല്‍ തഴൈക്കുമലൈ
  മങ്കൈയങ് കോമള മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 14. ചോലൈയിട് ടാര്‍വയല്‍ ഊരൊറ്റി വൈത്തുത്തന്‍ തൊണ്‍ടരന്‍പിന്‍
  വേലൈയിട് ടാല്‍ചെയും പിത്തനൈ മെയ്യിടൈ മേവുകരിത്
  തോലൈയിട് ടാടും തൊഴിലുടൈ യോനൈത് തുണിന്തുമുന്‍നാള്‍
  മാലൈയിട് ടായ്ഇഃ¤തെന്‍നേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 15. തനൈയാള്‍ പവരിന്‍റി നിറ്കും പരമന്‍ തനിഅരുളായ്
  വിനൈയാള്‍ ഉയിര്‍മല നീക്കിമെയ് വീട്ടിന്‍ വിടുത്തിടുനീ
  എനൈയാള്‍ അരുളൊറ്റി യൂര്‍വാ ഴവന്‍റന്‍ നിടത്തുമൊരു
  മനൈയാള്‍ എനനിന്‍റ തെന്‍നേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 16. പിന്‍നീന്‍റ പിള്‍ളൈയിന്‍ മേലാര്‍വം തായ്ക്കെനപ് പേചുവര്‍നീ
  മുന്‍നീന്‍റ പിള്‍ളൈയിന്‍ മേലാചൈ യുള്‍ളവാ മൊയ്യചുരര്‍
  കൊന്‍നീന്‍റ പോര്‍ക്കിളം പിള്‍ളൈയൈ ഏവക് കൊടുത്തതെന്‍നേ
  മന്‍നീന്‍റ ഒറ്റി മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 17. പൈയാളും അല്‍കുല്‍ ചുരര്‍മട വാര്‍കള്‍ പലരുളുംഇച്
  ചെയ്യാളും വെണ്‍ണിറ മെയ്യാളും എത്തവം ചെയ്തനരോ
  കൈയാളും നിന്‍നടിക് കുറ്റേവല്‍ ചെയ്യക് കടൈക്കണിത്തായ്
  മൈയാളും കണ്‍ണൊറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 18. ഇലൈയാറ്റു നീമലര്‍ക് കാലാല്‍ പണിക്കുങ്കുറ് റേവലെലാം
  തലൈയാല്‍ ചെയുംപെണ്‍കള്‍ പല്‍ലോരില്‍ പൂമകള്‍ തന്‍നൈത്തള്‍ളായ്
  നിലൈയാല്‍ പെരിയനിന്‍ തൊണ്‍ടര്‍തം പക്ക നിലാമൈയിനാന്‍
  മലൈയാറ് കരുളൊറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 19. കലൈമക ളോനിന്‍ പണിയൈഅന്‍ പോടും കടൈപ്പിടിത്താള്‍
  അലൈമക ളോഅന്‍ പൊടുപിടിത് താള്‍എറ് കറൈതികണ്‍ടായ്
  തലൈമക ളേഅരുട് ടായേചെവ് വായ്ക്കരുന്‍ താഴ്കുഴറ്പൊന്‍
  മലൈമക ളേഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 20. പൊന്‍നോടു വാണിഎന്‍ പോരിരു വോരും പൊരുണറ്കല്‍വി
  തന്‍നോ ടരുളുന്‍ തിറനിന്‍കുറ് റേവലൈത് താങ്കിനിന്‍റ
  പിന്‍നോ അലതതന്‍ മുന്‍നോ തെളിന്തിടപ് പേചുകനീ
  മന്‍നോ ടെഴിലൊറ്റി യൂര്‍വാഴ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 21. കാമട് ടലര്‍തിരു വൊറ്റിനിന്‍ നായകന്‍ കന്തൈചുറ്റി
  യേമട് ടരൈയൊടു നിറ്പതു കണ്‍ടും ഇരങ്കലര്‍പോല്‍
  നീമട്ടു മേപട് ടുടുക്കിന്‍ റനൈഉന്‍റന്‍ നേയംഎന്‍നോ
  മാമട് ടലര്‍കുഴല്‍ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 22. വീറ്റാര്‍നിന്‍ റന്‍മണത് തംമിയിന്‍ മേല്‍ചിറു മെല്‍ലനിച്ചം
  ആറ്റാനിന്‍ ചിറ്റടിപ് പോതിനൈത് തൂക്കിവൈത് താരെനിന്‍മാല്‍
  ഏറ്റാര്‍ തിരുവൊറ്റി യൂരാര്‍ കളക്കറുപ് പേറ്റവരേ
  മാറ്റാ ഇയല്‍കൊണ്‍ മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 23. പൊരുപ്പുറു നീലിയെന്‍ പാര്‍നിന്‍നൈ മെയ്അതു പോലുംഒറ്റി
  വിരുപ്പുറു നായകന്‍ പാംപാ പരണമും വെണ്‍തലൈയും
  നെരുപ്പുറു കൈയും കനല്‍മേനി യുംകണ്‍ടു നെഞ്ചംഅഞ്ചായ്
  മരുപ്പുറു കൊങ്കൈ മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 24. അനംപൊറുത് താന്‍പുകഴ് ഒറ്റിനിന്‍ നായകന്‍ അങ്കുമിഴിത്
  തനംപൊറുത് താള്‍ഒരു മാറ്റാളൈത് തന്‍മുടി തന്‍നില്‍വൈത്തേ
  തിനംപൊറുത് താന്‍അതു കണ്‍ടും ചിനമിന്‍റിച് ചേര്‍ന്തനിന്‍പോല്‍
  മനംപൊറുത് താര്‍എവര്‍ കണ്‍ടായ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 25. ഒരുരു വായ്ഒറ്റി യൂര്‍അമര്‍ന്‍ താര്‍നിന്‍ നുടൈയവര്‍പെണ്‍
  ചീരുരു വാകുനിന്‍ മാറ്റാളൈ നീതെളി യാത്തിറത്തില്‍
  നീരുരു വാക്കിച് ചുമന്താര്‍ അതനൈ നിനൈന്തിലൈയേ
  വാരുരു വാര്‍കൊങ്കൈ നങ്കായ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 26. ചാര്‍ന്തേനിന്‍ പാല്‍ഒറ്റി യൂര്‍വാഴും നായകര്‍ താമകിഴ്വു
  കൂര്‍ന്തേ കുലാവുംഅക് കൊള്‍കൈയൈക് കാണില്‍ കൊതിപ്പളെന്‍റു
  തേര്‍ന്തേഅക് കങ്കൈയൈച് ചെഞ്ചടൈ മേല്‍ചിറൈ ചെയ്തനര്‍ഒണ്‍
  വാര്‍ന്തേ കുഴൈകൊള്‍ വിഴിയായ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 27. നീയേ എനതു പിഴൈകുറിപ് പായെനില്‍ നിന്‍നടിമൈപ്
  പേയേന്‍ ചെയുംവണ്‍ണം എവ്വണ്‍ണ മോഎനൈപ് പെറ്റളിക്കും
  തായേ കരുണൈത് തടങ്കട ലേഒറ്റിച് ചാര്‍കുമുത
  വായേര്‍ ചവുന്തര35 മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 28. മുപ്പോതും അന്‍പര്‍കള്‍ വാഴ്ത്തൊറ്റി യൂര്‍എം മുതല്‍വര്‍മകിഴ്
  ഒപ്പോ തരുമലൈപ് പെണ്‍ണമു തേഎന്‍റു വന്തുനിനൈ
  എപ്പോതും ചിന്തിത് തിടര്‍നീങ്കി വാഴ എനക്കരുള്‍വായ്
  മൈപ്പോ തനൈയകണ്‍ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 29. മീതലത് തോര്‍കളുള്‍ യാര്‍വണങ് കാതവര്‍ മേവുനടുപ്
  പൂതലത് തോര്‍കളുള്‍ യാര്‍പുക ഴാതവര്‍ പോറ്റിനിതം
  പാതലത് തോര്‍കളുള്‍ യാര്‍പണി യാതവര്‍ പറ്റിനിന്‍റാള്‍
  മാതലത് തോങ്കൊറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 30. ചേയ്ക്കുറ്റം തായ്പൊറുത് തേടാ വരുകെനച് ചെപ്പുവള്‍ഇന്‍
  നായ്ക്കുറ്റം നീപൊറുത് താളുതല്‍ വേണ്‍ടും നവിന്‍മതിയിന്‍
  തേയ്ക്കുറ്റ മാറ്റും തിരുവൊറ്റി നാതര്‍തന്‍ തേവിഅന്‍പര്‍
  വായ്ക്കുറ്റം നീക്കും മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 31. ചെങ്കമ ലാചനന്‍ തേവിപൊന്‍ നാണും തിരുമുതലോര്‍
  ചങ്കമ താമിടറ് റോങ്കുപൊന്‍ നാണും തലൈകുനിത്തുത്
  തുങ്കമു റാതുളം നാണത് തിരുവൊറ്റിത് തോന്‍റല്‍പുനൈ
  മങ്കല നാണുടൈ യാളേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 32. ചേടാ രിയന്‍മണം വീചച് ചെയന്‍മണം ചേര്‍ന്തുപൊങ്ക
  ഏടാര്‍ പൊഴിലൊറ്റി യൂരണ്‍ണല്‍ നെഞ്ചം ഇരുന്തുവക്ക
  വീടാ ഇരുളും മുകിലുംപിന്‍ നിട്ടു വെരുവവൈത്ത
  വാടാ മലര്‍ക്കുഴ ലാളേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 33. പുരനോക്കി നാല്‍പൊടി തേക്കിയ ഒറ്റിപ് പുനിതര്‍കളക്
  കരനോക്കി36 നല്‍ലമു താക്കിനിറ് പോറ്റുങ് കരുത്തിനര്‍ആ
  തരനോക്കി ഉള്‍ളിരുള്‍ നീക്കിമെയ്ഞ് ഞാനത് തനിച്ചുകന്താന്‍
  വരനോക്കി ആള്‍വിഴി മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 34. ഉന്‍നും തിരുവൊറ്റി യൂരുടൈ യാര്‍നെഞ് ചുവപ്പഎഴില്‍
  തുന്‍നും ഉയിര്‍പ്പയിര്‍ എല്‍ലാന്‍ തഴൈക്കച് ചുകക്കരുണൈ
  എന്‍നും തിരുവമു തോയാമല്‍ ഊറ്റി എമതുളത്തിന്‍
  മന്‍നും കടൈക്കണ്‍ മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 35. വെള്‍ളം കുളിരും ചടൈമുടി യോന്‍ഒറ്റി വിത്തകന്‍തന്‍
  ഉള്‍ളം കുളിരമെയ് പൂരിപ്പ ആനന്തം ഊറ്റെടുപ്പത്
  തെള്‍ളം കുളിര്‍ഇന്‍ അമുതേ അളിക്കുംചെവ് വായ്ക്കുമുത
  വള്‍ളം കുളിര്‍മുത്ത മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 36. മാനന്ത മാര്‍വയല്‍ കാഴിക് കവുണിയര്‍ മാമണിക്കന്‍
  റാനന്ത ഇന്‍നമു തൂറ്റും തിരുമുലൈ ആരണങ്കേ
  കാനന്ത വോങ്കും എഴിലൊറ്റി യാര്‍ഉട് കളിത്തിയലും
  വാനന്‍ തരുമിടൈ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 37. വാന്‍തേട നാന്‍കു മറൈതേട മാലുടന്‍ വാരിചമേ
  ലാന്‍തേട മറ്റൈ അരുന്തവര്‍ തേടഎന്‍ അന്‍പിന്‍മൈയാല്‍
  യാന്‍തേട എന്‍നുളം ചേര്‍ഒറ്റി യൂര്‍എം ഇരുനിതിയേ
  മാന്‍തേടും വാട്കണ്‍ മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 38. മുത്തേവര്‍ വിണ്‍ണന്‍37 മുതല്‍തേവര്‍ ചിത്തര്‍ മുനിവര്‍മറ്റൈ
  എത്തേ വരുനിന്‍ അടിനിനൈ വാര്‍നിനൈക് കിന്‍റിലര്‍താം
  ചെത്തേ പിറക്കും ചിറിയര്‍അന്‍ റോഒറ്റിത് തേവര്‍നറ്റാ
  മത്തേവര്‍ വാമ മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 39. തിരുനാള്‍ നിനൈത്തൊഴും നന്‍നാള്‍ തൊഴാമല്‍ ചെലുത്തിയനാള്‍
  കരുനാള്‍ എനമറൈ എല്‍ലാം പുകലും കരുത്തറിന്തേ
  ഒരുനാ ളിനുനിന്‍ റനൈമറ വാര്‍അന്‍പര്‍ ഒറ്റിയില്‍വാഴ്
  മരുനാണ്‍ മലര്‍ക്കുഴല്‍ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 40. വാണാള്‍ അടൈവര്‍ വറുമൈ യുറാര്‍നന്‍ മനൈമക്കള്‍പൊന്‍
  പൂണാള്‍ ഇടംപുകഴ് പോതം പെറുവര്‍പിന്‍ പുന്‍മൈഒന്‍റും
  കാണാര്‍നിന്‍ നാമം കരുതുകിന്‍ റോര്‍ഒറ്റിക് കണ്‍ണുതല്‍പാല്‍
  മാണാര്‍വം ഉറ്റ മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 41. ചീരറി വായ്ത്തിരു വൊറ്റിപ് പരമ ചിവത്തൈനിനൈപ്
  പോരറി വായ്അവ് അറിവാം വെളിക്കപ് പുറത്തുനിന്‍റായ്
  യാരറി വാര്‍നിന്‍നൈ നായേന്‍അറിവ തഴകുടൈത്തേ
  വാരെറി പൂണ്‍മുലൈ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 42. പോറ്റിടു വോര്‍തം പിഴൈആ യിരമും പൊറുത്തരുള്‍ചെയ്
  വീറ്റൊളിര്‍ ഞാന വിളക്കേ മരകത മെന്‍കരുംപേ
  ഏറ്റൊളിര്‍ ഒറ്റി യിടത്താര്‍ഇടത്തില്‍ ഇലങ്കുംഉയര്‍
  മാറ്റൊളി രുംപചും പൊന്‍നേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 43. ആചൈഉള്‍ ളാര്‍അയന്‍ മാല്‍ആതി തേവര്‍കള്‍ യാരുംനിന്‍ താള്‍
  പൂചൈയുള്‍ ളാര്‍എനില്‍ എങ്കേ ഉലകര്‍ചെയ് പൂചൈകൊള്‍വാര്‍
  തേചൈയുള്‍ ളാര്‍ഒറ്റി യൂരുടൈ യാര്‍ഇടഞ് ചേര്‍മയിലേ
  മാചൈയുള്‍ 38 ളാര്‍പുകഴ് മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 44. അണ്‍ടാരൈ വെന്‍റുല കാണ്‍ടുമെയ്ഞ് ഞാനം അടൈന്തുവിണ്‍ണില്‍
  പണ്‍ടാരൈ ചൂഴ്മതി പോലിരുപ് പോര്‍കള്‍നിന്‍ പത്തര്‍പതം
  കണ്‍ടാരൈക് കണ്‍ടവര്‍ അന്‍റോ തിരുവൊറ്റിക് കണ്‍ണുതല്‍ചേര്‍
  വണ്‍ടാരൈ വേലന്‍ന മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 45. അടിയാര്‍ തൊഴുനിന്‍ അടിപ്പൊടി താന്‍ചറ് റണിയപ്പെറ്റ
  മുടിയാല്‍ അടിക്കുപ് പെരുമൈപെറ് റാര്‍അം മുകുന്തന്‍ചന്തക്
  കടിയാര്‍ മലര്‍അയന്‍ മുന്‍നോര്‍തെന്‍ ഒറ്റിക് കടവുട്ചെംപാല്‍
  വടിയാക് കരുണൈക് കടലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 46. ഓവാ തയന്‍മുത ലോര്‍മുടി കോടി ഉറഴ്ന്തുപടില്‍
  ആവാ അനിച്ചം പൊറാമലര്‍ച് ചിറ്റടി ആറ്റുങ്കൊലോ
  കാവായ് ഇമയപ്പൊറ് പാവായ് അരുളൊറ്റിക് കാമര്‍വല്‍ലി
  വാവാ എനുംഅന്‍പര്‍ വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 47. ഇട്ടാര്‍ മറൈക്കും ഉപനിട തത്തിറ്കും ഇന്‍നുഞ്ചറ്റും
  എട്ടാനിന്‍ പൊന്‍നടിപ് പോതെളി യേന്‍തലൈക് കെട്ടുങ്കൊലോ
  കട്ടാര്‍ ചടൈമുടി ഒറ്റിഎം മാന്‍നെഞ്ച കത്തമര്‍ന്ത
  മട്ടാര്‍ കുഴന്‍മട മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 48. വെളിയായ് വെളിക്കുള്‍ വെറുവെളി യായ്ച്ചിവ മേനിറൈന്ത
  ഒളിയായ് ഒളിക്കുള്‍ ഒളിയാം പരൈനിനൈ ഒപ്പവരാര്‍
  എളിയാര്‍ക് കെളിയര്‍ തിരുവൊറ്റി യാര്‍മെയ് ഇനിതുപരി
  മളിയാനിന്‍ റോങ്കു മരുവേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 49. വിണങ്കാത ലന്‍പര്‍തം അന്‍പിറ്കും നിന്‍പുല വിക്കുംഅന്‍റി
  വണങ്കാ മതിമുടി എങ്കള്‍ പിരാന്‍ഒറ്റി വാണനുംനിന്‍
  കുണങ്കാ തലിത്തുമെയ്ക് കൂറുതന്‍ താന്‍എനക് കൂറുവര്‍ഉന്‍
  മണങ്കാ തലിത്ത തറിയാര്‍ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 50. പന്‍നുംപല്‍ വേറണ്‍ടം എല്‍ലാംഅവ് അണ്‍ടപ് പരപ്പിനിന്‍റു
  തുന്‍നും ചരാചരം യാവൈയും ഈന്‍റതു ചൂഴ്ന്തുംഉന്‍നൈ
  ഇന്‍നും ഇളന്തൈ അഴിയാത കന്‍നികൈ എന്‍പതെന്‍നേ
  മന്‍നും ചുകാനന്ത വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 51. ചിനങ്കടന്‍ തോര്‍ഉള്‍ളച് ചെന്താ മരൈയില്‍ ചെഴിത്തുമറ്റൈ
  മനങ്കടന്‍ തോതുംഅവ് വാക്കും കടന്ത മറൈഅന്‍നമേ
  തിനങ്കടന്‍ തോര്‍പുകഴ് ഒറ്റിഎം മാനിടം ചേരമുതേ
  വനങ്കടന്‍ തോന്‍പുകഴ് മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 52. വല്‍ലാരും വല്‍ലവര്‍ അല്‍ലാരും മറ്റൈ മനിതര്‍മുതല്‍
  എല്‍ലാരും നിന്‍ചെയല്‍ അല്‍ലാ തണുവും ഇയക്കിലരേല്‍
  ഇല്‍ലാമൈ യാല്‍ഉഴല്‍ പുല്‍ലേന്‍ചെയ് കുറ്റങ്കള്‍ ഏതുകണ്‍ടായ്
  മല്‍ലാര്‍ വയല്‍ഒറ്റി നല്‍ലായ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 53. എഴുതാ എഴില്‍ഉയിര്‍ച് ചിത്തിര മേഇന്‍ ഇചൈപ്പയനേ
  തൊഴുതാടും അന്‍പര്‍തം ഉട്കളിപ് പേചിറ് ചുകക്കടലേ
  ചെഴുവാര്‍ മലര്‍പ്പൊഴില്‍ ഒറ്റിഎം മാന്‍തന്‍ തിരുത്തുണൈയേ
  വഴുവാ മറൈയിന്‍ പൊരുളേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 54. തെരുട്പാ ലുറുംഐങ്കൈച് ചെല്‍വര്‍ക്കും നല്‍ലിളഞ് ചേയ്ക്കുമകിഴ്ന്‍
  തരുട്പാല്‍ അളിക്കും തനത്തന മേഎം അകങ്കലന്ത
  ഇരുട്പാല്‍ അകറ്റും ഇരുഞ്ചുട രേഒറ്റി എന്തൈഉള്‍ളം
  മരുട്പാല്‍ പയിലു മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 55. അയിലേന്തും പിള്‍ളൈനറ് റായേ തിരുവൊറ്റി ഐയര്‍മലര്‍ക്
  കയിലേന്‍39 തരുംപെറല്‍ മുത്തേ ഇചൈയില്‍ കനിന്തകുരല്‍
  കുയിലേ കുയിന്‍മെന്‍ കുഴറ്പിടി യേമലൈക് കോന്‍പയന്ത
  മയിലേ മതിമുക മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 56. ചെയ്യകം ഓങ്കും തിരുവൊറ്റി യൂരില്‍ ചിവപെരുമാന്‍
  മെയ്യകം ഓങ്കുനല്‍ അന്‍പേനിന്‍ പാല്‍അന്‍പു മേവുകിന്‍റോര്‍
  കൈയകം ഓങ്കും കനിയേ തനിമെയ്ക് കതിനെറിയേ
  വൈയകം ഓങ്കു മരുന്തേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 57. തരുംപേര്‍ അരുളൊറ്റി യൂരുടൈ യാന്‍ഇടഞ് ചാര്‍ന്തപചുങ്
  കരുംപേ ഇനിയകറ് കണ്‍ടേ മതുരക് കനിനറവേ
  ഇരുംപേയ് മനത്തിനര്‍ പാല്‍ഇചൈ യാത ഇളങ്കിളിയേ
  വരുംപേര്‍ ഒളിച്ചെഞ് ചുടരേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 58. ചേലേര്‍ വിഴിയരുള്‍ തേനേ അടിയരുള്‍ തിത്തിക്കുംചെം
  പാലേ മതുരച്ചെം പാകേചൊല്‍ വേതപ് പനുവല്‍മുടി
  മേലേ വിളങ്കും വിളക്കേ അരുളൊറ്റി വിത്തകനാര്‍
  മാലേ കൊളുംഎഴില്‍ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 59. എംപാല്‍ അരുള്‍വൈത് തെഴിലൊറ്റി യൂര്‍കൊണ്‍ ടിരുക്കും ഇറൈച്
  ചെംപാല്‍ കലന്തപൈന്‍ തേനേ കതലിച് ചെഴുങ്കനിയേ
  വെംപാലൈ നെഞ്ചരുള്‍ മേവാ മലര്‍പ്പത മെന്‍കൊടിയേ
  വംപാല്‍ അണിമുലൈ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 60. ഏമമുയ്പ് പോര്‍എമക് കെന്‍റേ ഇളൈക്കില്‍ എടുക്കവൈത്ത
  ചേമവൈപ് പേഅന്‍പര്‍ തേടുമെയ്ഞ് ഞാനത് തിരവിയമേ
  താമമൈക് കാര്‍മലര്‍ക് കൂന്തല്‍ പിടിമെന്‍ തനിനടൈയായ്
  വാമനറ് ചീര്‍ഒറ്റി മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 61. മന്‍നേര്‍ മലൈയന്‍ മനൈയുംനറ് കാഞ്ചന മാലൈയുംനീ
  അന്‍നേ എനത്തിരു വായാല്‍ അഴൈക്കപ്പെറ് റാര്‍അവര്‍താം
  മുന്‍നേ അരുന്തവം എന്‍നേ മുയന്‍റനര്‍ മുന്‍നും ഒറ്റി
  വന്‍നേര്‍ ഇളമുലൈ മിന്‍നേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 62. കണമൊന്‍റി ലേനുംഎന്‍ ഉള്‍ളക് കവലൈക് കടല്‍കടന്തേ
  കുണമൊന്‍റി ലേന്‍എതു ചെയ്കേന്‍നിന്‍ ഉള്‍ളക് കുറിപ്പറിയേന്‍
  പണമൊന്‍റു പാംപണി ഒറ്റിഎം മാനിടപ് പാലില്‍തെയ്വ
  മണമൊന്‍റു പച്ചൈക് കൊടിയേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 63. കരുവേ തനൈയറ എന്‍നെഞ് ചകത്തില്‍ കളിപ്പൊടൊറ്റിക്
  കുരുവേ എനുംനിന്‍ കണവനും നീയും കുലവുംഅന്തത്
  തിരുവേ അരുള്‍ചെന്‍ തിരുവേ മുതറ്പണി ചെയ്യത് തന്ത
  മരുവേ മരുവു മലരേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 64. എണ്‍ണിയ എണ്‍ണങ്കള്‍ എല്‍ലാം പലിക്ക എനക്കുന്‍അരുള്‍
  പണ്‍ണിയ ഉള്‍ളങ്കൊള്‍ ഉള്‍ളും പുറംപും പരിമളിക്കും
  പുണ്‍ണിയ മല്‍ലികൈപ് പോതേ എഴില്‍ഒറ്റിപ് പൂരണര്‍പാല്‍
  മണ്‍ണിയ പച്ചൈ മണിയേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 65. തീതുചെയ് താലുംനിന്‍ അന്‍പര്‍കള്‍ തംമുന്‍ ചെരുക്കിനിന്‍റു
  വാതുചെയ് താലുംനിന്‍ താള്‍മറന്‍ താലും മതിയിലിയേന്‍
  ഏതുചെയ് താലും പൊറുത്തരുള്‍ വായ്ഒറ്റി യിന്‍നിടൈപ്പൂ
  മാതുചെയ് താഴ്കുഴല്‍ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 66. മരുന്തിനിന്‍ റാന്‍ഒറ്റി യൂര്‍വാഴും നിന്‍റന്‍ മകിഴ്നന്‍മുന്‍നും
  തിരുന്തിനിന്‍ റാര്‍പുകഴ് നിന്‍മുന്‍നും നല്‍ലരുള്‍ തേന്‍വിഴൈന്തേ
  വിരുന്തിനിന്‍ റേന്‍ചറ്റും ഉള്‍ളിരങ് കാത വിതത്തൈക്കണ്‍ടു
  വരുന്തിനിന്‍ റേന്‍ഇതു നന്‍റോ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 67. എന്‍പോല്‍ കുണത്തില്‍ ഇഴിന്തവര്‍ ഇല്‍ലൈഎപ് പോതുംഎങ്കും
  നിന്‍പോല്‍ അരുളില്‍ ചിറന്തവര്‍ ഇല്‍ലൈഇന്‍ നീര്‍മൈയിനാല്‍
  പൊന്‍പോലും നിന്‍നരുള്‍ അന്‍നേ എനക്കും പുരിതികണ്‍ടായ്
  മന്‍പോല്‍ ഉയര്‍ഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 68. തുന്‍പേ മികുംഇവ് അടിയേന്‍ മനത്തില്‍നിന്‍ തുയ്യഅരുള്‍
  ഇന്‍പേ മികുവതെന്‍ നാളോ എഴിലൊറ്റി എന്തൈഉയിര്‍ക്
  കന്‍പേമെയ്ത് തൊണ്‍ടര്‍ അറിവേ ചിവനെറിക് കന്‍പിലര്‍പാല്‍
  വന്‍പേമെയ്പ് പോത വടിവേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 69. ചറ്റേ യെനിനുംഎന്‍ നെഞ്ചത് തുയരം തവിരവുംനിന്‍
  പൊറ്റേ മലര്‍പ്പതം പോറ്റവും ഉള്‍ളം പുരിതികണ്‍ടായ്
  ചൊറ്റേര്‍ അറിഞര്‍ പുകഴ്ഒറ്റി മേവും തുണൈവര്‍തഞ്ചെം
  മറ്റേര്‍ പുയത്തണൈ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 70. ചന്തോട മാപ്പിറര്‍ എല്‍ലാം ഇരുക്കവും ചഞ്ചലത്താല്‍
  അന്തോ ഒരുതമി യേന്‍മട്ടും വാടല്‍ അരുട്കഴകോ
  നന്തോട നീക്കിയ നങ്കായ് എനത്തിരു നാന്‍മുകന്‍മാല്‍
  വന്തോതും ഒറ്റി മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 71. അടിയേന്‍ മിചൈഎപ് പിഴൈയിരുന്‍ താലും അവൈപൊറുത്തുച്
  ചെടിയേതം നീക്കിനറ് ചീരരുള്‍ വായ്തികഴ് തെയ്വമറൈക്
  കൊടിയേ മരകതക് കൊംപേ എഴില്‍ഒറ്റിക് കോമളമേ
  വടിയേര്‍ അയില്‍വിഴി മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 72. കണ്‍ണപ്പന്‍ ഏത്തുനറ് കാളത്തി യാര്‍മങ് കലങ്കൊള്‍ഒറ്റി
  നണ്‍ണപ്പര്‍ വേണ്‍ടും നലമേ പരാനന്ത നന്‍നറവേ
  എണ്‍ണപ് പടാഎഴില്‍ ഓവിയ മേഎമൈ ഏന്‍റുകൊണ്‍ട
  വണ്‍ണപ് പചുംപൊന്‍ വടിവേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 73. കറ്പേ വികറ്പം കടിയുംഒന്‍ റേഎങ്കള്‍ കണ്‍നിറൈന്ത
  പൊറ്പേമെയ്ത് തൊണ്‍ടര്‍തം പുണ്‍ണിയ മേഅരുട് പോതഇന്‍പേ
  ചൊറ്പേര്‍ അറിവുട് ചുകപ്പൊരു ളേമെയ്ച് ചുയഞ്ചുടരേ
  മറ്പേര്‍ പെറുംഒറ്റി മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 74. മികവേ തുയര്‍ക്കടല്‍ വീഴ്ന്തേനൈ നീകൈ വിടുതലരുള്‍
  തകവേ എനക്കുനറ് റായേ അകില ചരാചരമും
  ചുകവേലൈ മൂഴ്കത് തിരുവൊറ്റി യൂരിടന്‍ തുന്‍നിപ്പെറ്റ
  മകവേ എനപ്പുരക് കിന്‍റോയ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 75. വേതങ്ക ളായ്ഒറ്റി മേവും ചിവത്തിന്‍ വിളൈവരുളായ്പ്
  പൂതങ്ക ളായ്പ്പൊറി യായ്പ്പുല നാകിപ് പുകല്‍കരണ
  പേതങ്ക ളായ്ഉയിര്‍ ആകിയ നിന്‍നൈഇപ് പേതൈഎന്‍വായ്
  വാതങ്ക ളാല്‍അറി വേനോ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 76. മതിയേ മതിമുക മാനേ അടിയര്‍ മനത്തുവൈത്ത
  നിതിയേ കരുണൈ നിറൈവേ ചുകാനന്ത നീള്‍നിലൈയേ
  കതിയേ കതിവഴി കാട്ടുങ്കണ്‍ ണേഒറ്റിക് കാവലര്‍പാല്‍
  വതിയേര്‍ ഇളമട മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 77. ആറാത് തുയരത് തഴുന്തുകിന്‍ റേനൈഇങ് കഞ്ചല്‍എന്‍റേ
  കൂറാക് കുറൈഎന്‍ കുറൈയേ ഇനിനിന്‍ കുറിപ്പറിയേന്‍
  തേറാച് ചിറിയര്‍ക് കരിതാം തിരുവൊറ്റിത് തേവര്‍മകിഴ്
  മാറാക് കരുണൈ മഴൈയേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 78. എറ്റേ നിലൈഒന്‍റും ഇല്‍ലാ തുയങ്കും എനക്കരുളച്
  ചറ്റേനിന്‍ ഉള്‍ളം തിരുംപിലൈ യാന്‍ചെയത് തക്കതെന്‍നേ
  ചൊറ്റേന്‍ നിറൈമറൈക് കൊംപേമെയ്ഞ് ഞാനച് ചുടര്‍ക്കൊഴുന്തേ
  മറ്റേര്‍ അണിയൊറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 79. ചെവ്വേലൈ വെന്‍റകണ്‍ മിന്‍നേനിന്‍ ചിത്തം തിരുംപിഎനക്
  കെവ്വേലൈ ചെയ്എന്‍ റിടിനുംഅവ് വേലൈ ഇയറ്റുവല്‍കാണ്‍
  തെവ്വേലൈ വറ്റച്ചെയ് അവ്വേലൈ യീന്‍റൊറ്റിത് തേവര്‍നെഞ്ചൈ
  വവ്വേല വാര്‍കുഴല്‍ മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 80. തായേ മികവും തയവുടൈ യാള്‍എനച് ചാറ്റുവര്‍ഇച്
  ചേയേന്‍ പടുന്തുയര്‍ നീക്കഎന്‍ നേഉളം ചെയ്തിലൈയേ
  നായേന്‍ പിഴൈഇനി നാടാതു നല്‍ലരുള്‍ നല്‍കവരു
  വായേഎം ഒറ്റി മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 81. നാനേ നിനൈക്കടി യേന്‍എന്‍ പിഴൈകളൈ നാടിയനീ
  താനേ എനൈവിടില്‍ അന്തോ ഇനിഎവര്‍ താങ്കുകിന്‍റോര്‍
  തേനേനല്‍ വേതത് തെളിവേ കതിക്കുച് ചെലുനെറിയേ
  വാനേര്‍ പൊഴില്‍ഒറ്റി മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 82. കല്‍ലാ രിടത്തില്‍എന്‍ ഇല്‍ലാമൈ ചൊല്‍ലിക് കലങ്കിഇടര്‍
  നല്‍ലാണ്‍മൈ ഉണ്‍ടരുള്‍ വല്‍ലാണ്‍മൈ ഉണ്‍ടെനിന്‍ നല്‍കുവൈയോ
  വല്‍ലാര്‍ എവര്‍കട്കും വല്‍ലാര്‍ തിരുവൊറ്റി വാണരൊടു
  മല്‍ലാര്‍ പൊഴില്‍ഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 83. ചുന്തര വാണ്‍മുകത് തോകായ് മറൈകള്‍ ചൊലുംപൈങ്കിള്‍ളായ്
  കന്തര വാര്‍കുഴറ് പൂവായ് കരുണൈക് കടൈക്കണ്‍നങ്കായ്
  അന്തര നേരിടൈപ് പാവായ് അരുള്‍ഒറ്റി അണ്‍ണല്‍മകിഴ്
  മന്തര നേര്‍കൊങ്കൈ മങ്കായ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 84. പത്തര്‍തം ഉള്‍ളത് തിരുക്കോയില്‍ മേവും പരംപരൈയേ
  ചുത്തമെയ്ഞ് ഞാന ഒളിപ്പിഴം പേചിറ് ചുകാനന്തമേ
  നിത്തനിന്‍ ചീര്‍ചൊല എറ്കരുള്‍ വായ്ഒറ്റി നിന്‍മലര്‍ഉന്‍
  മത്തര്‍തം വാമ മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 85. പൂവായ് മലര്‍ക്കുഴല്‍ പൂവായ്മെയ് അന്‍പര്‍ പുനൈന്തതമിഴ്പ്
  പാവായ് നിറൈന്തപൊറ് പാവായ്ചെന്‍ തേനിറ് പകര്‍മൊഴിയായ്
  കാവായ് എനഅയന്‍ കാവായ് പവനും കരുതുമലര്‍
  മാവായ് എഴില്‍ഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 86. താതാ ഉണവുടൈ താതാ എനപ്പുല്‍ലര്‍ തംമിടൈപ്പോയ്
  മാതാകം ഉറ്റവര്‍ വന്‍നെഞ്ചില്‍ നിന്‍അടി വൈകുങ്കൊലോ
  കാതാര്‍ നെടുങ്കട് കരുംപേനല്‍ ഒറ്റിക് കരുത്തര്‍നട
  വാതാ രിടംവളര്‍ മാതേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 87. കളന്തിരും പാഇക് കടൈയേനൈ ആളക് കരുണൈകൊണ്‍ടുന്‍
  ഉളന്തിരും പാമൈക്കെന്‍ ചെയ്കേന്‍ തുയര്‍ക്കട ലൂടലൈന്തേന്‍
  കുളന്തിരും പാവിഴിക് കോമാ നൊടുന്തൊണ്‍ടര്‍ കൂട്ടമുറ
  വളന്തിരും പാഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 88. ആരണം പൂത്ത അരുട്കോ മളക്കൊടി അന്തരിപൂന്‍
  തോരണം പൂത്ത എഴില്‍ഒറ്റി യൂര്‍മകിഴ് ചുന്തരിചറ്
  കാരണം പൂത്ത ചിവൈപാര്‍പ് പതിനങ് കവുരിഎന്‍നും
  വാരണം പൂത്ത തനത്തായ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 89. തിരുവല്‍ലി ഏത്തും അപിടേക വല്‍ലിഎഞ് ചെന്‍നിയിടൈ
  വരുവല്‍ലി കറ്പക വല്‍ലിഒണ്‍ പച്ചൈ മണിവല്‍ലിഎം
  കരുവല്‍ലി നീക്കും കരുണാം പകവല്‍ലി കണ്‍കൊള്‍ഒറ്റി
  മരുവല്‍ലി എന്‍റു മറൈതേര്‍ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 90. ഉടൈയെന്‍ന ഒണ്‍പുലിത് തോല്‍ഉടൈ യാര്‍കണ്‍ ടുവക്കുമിള
  നടൈയന്‍ന മേമലര്‍പ് പൊന്‍മുത ലാംപെണ്‍കള്‍ നായകമേ
  പടൈയന്‍ന നീള്‍വിഴി മിന്‍നേര്‍ ഇടൈപ്പൊറ് പചുങ്കിളിയേ
  മടൈമന്‍നു നീര്‍ഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 91. കറ്പതും കേട്പതും എല്‍ലാംനിന്‍ അറ്പുതക് കഞ്ചമലര്‍പ്
  പൊറ്പതം കാണും പൊരുട്ടെന എണ്‍ണുവര്‍ പുണ്‍ണിയരേ
  ചൊറ്പത മായ്അവൈക് കപ്പുറ മായ്നിന്‍റ തൂയ്ച്ചുടരേ
  മറ്പതം ചേരൊറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 92. നിന്‍നാല്‍ എനക്കുള എല്‍ലാ നലനും നിനൈഅടൈന്ത
  എന്‍നാല്‍ ഉനക്കുള തെന്‍നൈകണ്‍ ടായ്എമൈ ഈന്‍റവളേ
  മുന്‍നാല്‍ വരുക്കരുള്‍ ഒറ്റിഎം മാന്‍കണ്‍ മുഴുമണിയേ
  ംന്‍നാന്‍ മറൈയിന്‍ മുടിവേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 93. നന്‍റേ ചിവനെറി നാടുമെയ്ത് തൊണ്‍ടര്‍ക്കു നന്‍മൈചെയ്തു
  നിന്‍റേനിന്‍ ചേവടിക് കുറ്റേവല്‍ ചെയ്യ നിനൈത്തനന്‍ ഈ
  തെന്‍റേ മുടികുവ തിന്‍റേ മുടിയില്‍ ഇനിതുകണ്‍ടായ്
  മന്‍റേര്‍ എഴില്‍ഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 94. അത്തനൈ ഒറ്റിക് കിറൈവനൈ അംപലത് താടുകിന്‍റ
  മുത്തനൈച് ചേര്‍ന്തഒണ്‍ മുത്തേ മതിയ മുകവമുതേ
  ഇത്തനൈ എന്‍റള വേലാത കുറ്റം ഇഴൈത്തിടുംഇം
  മത്തനൈ ആളല്‍ വഴക്കോ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 95. കൂറാത വാഴ്ക്കൈച് ചിറുമൈയൈ നോക്കിക് കുറിത്തിടുംഎന്‍
  തേറാത വിണ്‍ണപ്പം ചറ്റേനും നിന്‍റന്‍ തിരുച്ചെവിയില്‍
  ഏറാത വണ്‍ണംഎന്‍ ഒറ്റിത് തിയാകര്‍ ഇടപ്പുറത്തിന്‍
  മാറാ തമര്‍ന്ത മയിലേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 96. ഓയാ ഇടര്‍കൊണ്‍ ടുലൈവേനുക് കന്‍പര്‍ക് കുതവുതല്‍പോല്‍
  ഈയാ വിടിനുംഓര്‍ എള്‍ളള വേനും ഇരങ്കുകണ്‍ടായ്
  ചായാ അരുള്‍തരും തായേ എഴില്‍ഒറ്റിത് തറ്പരൈയേ
  മായാ നലംഅരുള്‍ വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 97. പെരുംപേതൈ യേന്‍ചിറു വാഴ്ക്കൈത് തുയര്‍എനും പേരലൈയില്‍
  തുരുംപേ എനഅലൈ കിന്‍റേന്‍ പുണൈനിന്‍ തുണൈപ്പതമേ
  കരുംപേ കരുണൈക് കടലേ അരുണ്‍മുക് കനിനറവേ
  വരുംപേര്‍ അരുള്‍ഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 98. കാതര വാല്‍ഉട് കലങ്കിനിന്‍ റേന്‍നിന്‍ കടൈക്കണ്‍അരുള്‍
  ആതര വാല്‍മകിഴ് കിന്‍റേന്‍ ഇനിഉന്‍ അടൈക്കലമേ
  ചീതരന്‍ ഏത്തും തിരുവൊറ്റി നാതര്‍തം തേവിഎഴില്‍
  മാതര ചേഒറ്റി വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 99. പൊന്‍നുടൈ യാര്‍അന്‍റിപ് പോറ്റുനറ് കല്‍വിപ് പൊരുളുടൈയാര്‍
  എന്‍നുടൈ യാര്‍എന ഏചുകിന്‍ റാര്‍ഇഃ¤ തെന്‍നൈഅന്‍നേ
  മിന്‍നുടൈ യായ്മിന്‍നില്‍ തുന്‍നിടൈ യായ്ഒറ്റി മേവുമുക്കണ്‍
  മന്‍നുടൈ യായ്എന്‍ നുടൈയായ് വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 100. പൊയ്വിട്ടി ടാതവന്‍ നെഞ്ചകത് തേനൈപ് പുലംപുംവണ്‍ണം
  കൈവിട്ടി ടാതിന്‍നും കാപ്പായ് അതുനിന്‍ കടന്‍കരുംപേ
  മെയ്വിട്ടി ടാരുള്‍ വിളൈഇന്‍പ മേഒറ്റി വിത്തകമേ
  മൈവിട്ടി ടാവിഴി മാനേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 101. നേയാനു കൂല മനമുടൈ യായ്ഇനി നീയുംഎന്‍റന്‍
  തായാകില്‍ യാന്‍ഉന്‍ തനൈയനും ആകില്‍എന്‍ തന്‍ഉളത്തില്‍
  ഓയാ തുറുന്തുയര്‍ എല്‍ലാം തവിര്‍ത്തരുള്‍ ഒറ്റിയില്‍ചെവ്
  വായാര്‍ അമുത വടിവേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.
 • 102. വാഴിനിന്‍ ചേവടി പോറ്റിനിന്‍ പൂംപത വാരിചങ്കള്‍
  വാഴിനിന്‍ താണ്‍മലര്‍ പോറ്റിനിന്‍ തണ്‍ണളി വാഴിനിന്‍ചീര്‍
  വാഴിഎന്‍ ഉള്‍ളത്തില്‍ നീയുനിന്‍ ഒറ്റി മകിഴ്നരുംനീ
  വാഴിഎന്‍ ആരുയിര്‍ വാഴ്വേ വടിവുടൈ മാണിക്കമേ.

  • 35. ചൗന്തരം എന്‍പതു ചവുന്തരം എനപ് പോലിയായിറ്റു. തൊ.വേ.
  • 36. കരം-വിടം. തൊ.വേ.
  • 37. വിണ്‍ണന്‍ -ഇന്തിരന്‍. തൊ.വേ.
  • 38. മാചൈ -പൊന്‍ തൊ.വേ.
  • 39. കൈയിലേന്തു എനറ്പാലതു ചയിലേന്തു എനപ് പോലിയായിറ്റു. തൊ.വേ.

வடிவுடை மாணிக்க மாலை // வடிவுடை மாணிக்க மாலை