திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
వటివుటై మాణిక్క మాలై
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

008. ఇఙ్కిత మాలై
iṅkita mālai

  కలైమకళ్ వాళ్త్తు
  నేరిసై వెణ్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అన్పర్పాల్ నీఙ్కాఎన్ అంమైయే తామరైమేఱ్
  పొన్పొరువు మేని అయన్పూవిన్-మన్పెరియ
  వాక్కిఱైవి నిన్తాళ్ మలర్స్సరణం పోందేనైక్
  కాక్కక్ కటనునక్కే కాణ్.
 • కాప్పు
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 2. ఒరుమా ముకనై యొరుమావై యూర్వా కనమా యుఱనోక్కిత్
  తిరుమాన్ ముతలోర్ సిఱుమైయెలాన్ తీర్త్తెం మిరుకణ్ మణియాకిక్
  కరుమా లకఱ్ఱుఙ్ కణపతియాఙ్ కటవు ళటియుఙ్ కళిత్తవర్పిన్
  వరుమా కరుణైక్ కటఱ్కుమర వళ్ళ లటియుం వణఙ్కువాం.
 • పాటాణ్ తిణై
  కటవుణ్మాట్టు మానిటప్ పెణ్టిర్ నయంద పక్కం
  (వినా ఉత్తరం)
  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 3. తిరువార్ కమలత్ తటంపణైసూళ్ సెల్వప్ పెరుఞ్సీ రొఱ్ఱియిల్వాళ్
  మరువార్ కొన్ఱైస్ సటైముటికొళ్ వళ్ళ లివర్క్కుప్ పలికొటునా
  నొరువా తటైందే నినినమక్కిఙ్ కుతవ వరుందో ఱున్ములైమే
  లిరువా రిటునీ యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 4. తణ్ణార్ మలరై మతినతియైత్ తాఙ్కుఞ్ సటైయా రివర్తమైనా
  నణ్ణా లొఱ్ఱి యిరుందవరే యైయ రేనీర్ యారెన్ఱే
  నణ్ణా రిటత్తు మంపలత్తు నటవా తవర్నా మెన్ఱుసొలి
  యెణ్ణా తరుకే వరుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 5. పిట్టి నతిమణ్ సుమందవొఱ్ఱిప్ పిస్సైత్ తేవ రివర్తమైనాన్
  ఱట్టిన్ మలర్క్కై యిటత్తెతువో తనత్తైప్ పిటియు మెన్ఱురైత్తేన్
  మట్టి నొరుమూన్ ఱుటనేళు మత్తర్ తలైయీ తెన్ఱుసొలి
  యెట్టి ములైయైప్ పిటిక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 6. మటైయిఱ్ కయల్పా యొఱ్ఱినకర్ వళ్ళ లాకు మివర్తమైనా
  నటైయిఱ్ కనివాఱ్ పణియెన్ఱే యరుళీ రురియీ రుటైయెన్ఱేన్
  కటైయిఱ్ పటుమోర్ పణియెన్ఱే కరుతి యురైత్తే మెన్ఱురైత్తెన్
  నిటైయిఱ్ కలైయై యురికిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 7. మన్ఱన్ మణక్కు మొఱ్ఱినకర్ వాణ రాకు మివర్తమైనా
  నిన్ఱన్ పొటుఙ్కై యేందనత్తై యేఱ్ఱోర్ కలత్తిఱ్ కొళుమెన్ఱే
  నన్ఱన్ పుటైయా యెణ్కలత్తి నాఙ్కొణ్ టిటువే మెన్ఱుసొలి
  యెన్ఱన్ ములైయైత్ తొటుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 8. కోమాఱ్ కరుళున్ తిరువొఱ్ఱిక్ కోయి లుటైయా రివరైమత
  మామాఱ్ ఱియనీ రేకలవి మకిళ్ందిన్ ఱటియేన్ మనైయినిటైత్
  తామాఱ్ ఱిటక్కొణ్ టేకుమెన్ఱేన్ ఱావెన్ ఱార్తన్ తాలెన్నై
  యేమాఱ్ ఱినైయే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 9. అంమా లయనుఙ్ కాణ్పరియీర్క్ కమరుం పతితాన్ యాతెన్ఱే
  నింమా లుటైయా యొఱ్ఱుతఱ్కో రెస్స మతుకణ్ టఱియెన్ఱార్
  సెంమా లిః¤తొన్ ఱెన్నెన్ఱేన్ ఱిరువే పురిమేఱ్ సేర్కిన్ఱ
  వెంమాన్ మఱ్ఱొన్ ఱెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 10. కణ్కళ్ కళిప్ప వీణ్టునిఱ్కుఙ్ కళ్వ రివరూ రొఱ్ఱియతాం
  పణ్క ళియన్ఱ తిరువాయాఱ్ పలితా వెన్ఱార్ కొటువందేన్
  పెణ్క టరలీ తన్ఱెన్ఱార్ పేసప్ పలియా తెన్ఱేనిన్
  నెణ్కణ్ పలిత్త తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 11. ఆరా మకిళ్వు తరుమొరుపే రళక రివరూ రొఱ్ఱియతా
  నేరాయ్ విరుందుణ్ టోవెన్ఱార్ నీర్తాన్ వేఱిఙ్ కిలైయెన్ఱేన్
  వారార్ ములైయాయ్ వాయముతు మలర్క్కై యముతు మనైయముతు
  మేరా యుళవే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 12. అటుత్తార్క్ కరుళు మొఱ్ఱినక రైయ రివర్తా మికత్తాకఙ్
  కటుత్తా మెన్ఱార్ కటితటనీర్ కణ్టీ రైయఙ్ కొళుమెన్ఱేన్
  కొటుత్తాయ్ కణ్ట తిలైయైయఙ్ కొళ్ళు మిటఞ్సూళ్న్ తిటుఙ్కలైయై
  యెటుత్తాఱ్ కాణ్పే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 13. ఇందా రితళి యిలఙ్కుసటై యేంద లివరూ రొఱ్ఱియతాం
  వందార్ పెణ్ణే యముతెన్ఱార్ వరైయిన్ సుతైయిఙ్ కుణ్టెన్ఱే
  నందార్ కుళలాయ్ పసిక్కినుంపెణ్ ణాసై విటుమో వముతిన్ఱే
  లెందా రందా వెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 14. తన్నన్ తనియా యిఙ్కునిఱ్కుఞ్ సామి యివరూ రొఱ్ఱియతా
  మన్నన్ తరువీ రెన్ఱార్నా నళైత్తే నిన్నై యన్నమిట
  మున్నం పసిపో యిఱ్ఱెన్ఱార్ మున్నిన్ ఱకన్ఱే నివ్వన్న
  మిన్నన్ తరువా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 15. మాఱా వళకో టిఙ్కునిఱ్కుం వళ్ళ లివరూ రొఱ్ఱియతాం
  వీఱా ముణవీ యెన్ఱార్నీర్ మేవా వుణవిఙ్ కుణ్టెన్ఱేన్
  కూఱా మకిళ్వే కొటువెన్ఱార్ కొటుత్తా లితుతా నన్ఱెన్ఱే
  యేఱా వళక్కుత్ తొటుక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 16. వణ్మై యుటైయార్ తిరువొఱ్ఱి వాణ రివర్తాం పలియెన్ఱా
  రుణ్మై యఱివీర్ పలియెణ్మై యుణర్కి లీరెన్ నుళైయెన్ఱేన్
  పెణ్మై సిఱందాయ్ నిన్మనైయిఱ్ పేసుం పలిక్కెన్ ఱటైందతునా
  మెణ్మై యుణర్ందే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 17. తిరువై యళిక్కున్ తిరువొఱ్ఱిత్ తేవ రీర్క్కెన్ విళైవెన్ఱేన్
  వెరువ లునతు పెయరిటైయోర్ మెయ్నీక్ కియనిన్ ముకమెన్ఱార్
  తరువ లతనై వెళిప్పటైయాఱ్ సాఱ్ఱు మెన్ఱేన్ సాఱ్ఱువనే
  లిరువై మటవా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 18. ముందై మఱైయోన్ పుకళొఱ్ఱి ముతల్వ రివర్తం ముకనోక్కిక్
  కందై యుటైయీ రెన్నెన్ఱేన్ కళియా వున్ఱన్ మొళియాలే
  యిందు ముకత్తా యెమక్కొన్ఱే యిరునాన్ కునక్కుక్ కందైయుళ
  తింద వియప్పెన్ నెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 19. తున్న లుటైయా రివర్తమైనీర్ తున్నుం పతితాన్ యాతెన్ఱే
  నెన్న లిరవి లెమైత్తెళివా నిన్ఱ నినతు పెయరెన్ఱా
  రున్న లుఱువీర్ వెళిప్పటవీ తురైప్పీ రెన్ఱే నురైప్పేనే
  లిన్న లటైవా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 20. సిమైక్కొళ్ సూలత్ తిరుమలర్క్కైత్ తేవర్ నీరెఙ్ కిరుందతెన్ఱే
  నెమైక్కణ్ టళవిన్ మాతేనీ యిరుంద తెనయా మిరుందతెన్ఱా
  రమైక్కు మొళియిఙ్ కితమెన్ఱే నామున్ మొళియిఙ్ కితమన్ఱో
  విమైక్కు మిళైయా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 21. నటఙ్కొళ్ పతత్తీర్ తిరువొఱ్ఱి నఙ్కళ్ పెరుమా నీరన్ఱో
  తిటఙ్కొళ్ పుకళ్క్కస్ సూరిటఞ్సేర్న్ తీరెన్ ఱేనిన్ నటునోక్కాక్
  కుటఞ్సేర్న్ తతుమాఙ్ కః¤తెన్ఱార్ కుటంయా తెన్ఱే నః¤తఱితఱ్
  కిటఙ్కర్ నటునీక్ కెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 22. సఙ్క మరువు మొఱ్ఱియుళీర్ సటైమే లిరుంద తెన్నెన్ఱేన్
  మఙ్కై నినతు మున్పరువ మరువు ముతనీత్ తిరుందతెన్ఱార్
  కఙ్కై యిరుంద తేయెన్ఱేన్ కమలై యనైయాయ్ కళుక్కటైయు
  మెఙ్కై యిరుంద తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 23. తుతిసే రొఱ్ఱి వళర్తరుమ తురైయే నీర్మున్ నాటలుఱుం
  పతియా తెన్ఱే నంపెయర్ముఱ్ పకరీ రెళుత్తైప్ పఱిత్తతెన్ఱార్
  నితిసేర్న్ తిటుమప్ పెయర్యాతు నికళ్త్తు మెన్ఱే నీయిట్ట
  తెతువో వతుకా ణెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 24. ఉటఱ్కస్ సుయిరా మొఱ్ఱియుళీ రుమతు తిరుప్పేర్ యాతెన్ఱేన్
  కుటక్కుస్ సివంద పొళుతినైమున్ కొణ్ట వణ్ణ రామెన్ఱార్
  విటైక్కుక్ కరుత్తా వానీర్తాం విళంపన్ మికక్కఱ్ ఱవరెన్ఱే
  నిటక్కుప్ పుకన్ఱా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 25. మణఙ్కే తకైవాన్ సెయుమొఱ్ఱి వళ్ళలివరై వల్విరైవేన్
  పిణఙ్కేఞ్ సిఱితు నిల్లుమెన్ఱేన్ పిణఙ్కా విటిను నెన్నలెన
  వణఙ్కే నినక్కొన్ ఱినిఱ్పాతి యతిలోర్ పాతి యాకుమితఱ్
  కిణఙ్కేఞ్ సిఱితు మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 26. ఒఱ్ఱి నకరా రివర్తమైనీ రువందే ఱువతిఙ్కి యాతెన్ఱేన్
  మఱ్ఱున్ పరువత్ తొరుపఙ్కే మటవా యెన్ఱార్ మఱైవిటైయీ
  తిఱ్ఱెన్ ఱఱితఱ్ కరితెన్ఱే నెంమై యఱివా రన్ఱియః¤
  తెఱ్ఱెన్ ఱఱివా రెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 27. కణ్ణిన్ మణిపో లిఙ్కునిఱ్కుఙ్ కళ్వ రివరూ రొఱ్ఱియతాం
  పణ్ణిన్ మొళియాయ్ నిన్పాలోర్ పఱవైప్ పెయర్వేణ్ టినంపటైత్తాన్
  మణ్ణిన్ మిసైయోర్ పఱవైయతా వాళ్వాయెన్ఱా రెన్నెన్ఱే
  నెణ్ణి యఱినీ యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 28. సేటార్ వళఞ్సూ ళొఱ్ఱినకర్ సెల్వప్ పెరుమా నివర్తమైనా
  నోటార్ కరత్తీ రెణ్టోళ్క ళుటైయీ రెన్నెన్ ఱురైత్తేనీ
  కోటా కోటి ముకనూఱు కోటా కోటిక్ కళమెన్నే
  యీటా యుటైయా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 29. తురుమఞ్ సెళిక్కుం పొళిలొఱ్ఱిత్ తోన్ఱా లిఙ్కు నీర్వంద
  కరుమఞ్ సొలుమెన్ ఱేనివణ్యాఙ్ కటాతఱ్ కున్పా లెంముటైమైత్
  తరుమం పెఱక్కణ్ టామెన్ఱార్ తరువ లిరుందా లెన్ఱేనిల్
  లిరుమన్ తరమో వెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 30. ఒరుకై ముకత్తోర్క్ కైయరెను మొఱ్ఱిత్ తేవ రివర్తమైనాన్
  వరుకై యువందీ రెన్ఱనైనీర్ మరువి యణైతల్ వేణ్టుమెన్ఱేన్
  ఱరుకై యుటనే యకఙ్కారన్ తనైయెం మటియార్ తమైమయక్కై
  యిరుకై వళైసిన్ తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 31. తిరుత్త మికుఞ్సీ రొఱ్ఱియిల్వాళ్ తేవ రేయిఙ్ కెతువేణ్టి
  వరుత్త మలర్క్కా లుఱనటందు వందీ రెన్ఱేన్ మాతేనీ
  యరుత్తన్ తెళిందే నిరువాణ మాకవున్ఱ నకత్తరుట్క
  ణిరుత్త వటైందే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 32. వళఞ్సే రొఱ్ఱి మాణిక్క వణ్ణ రాకు మివర్తమైనాన్
  కుళఞ్సేర్న్ తిరుంద తుమక్కొరుకణ్ కోలస్ సటైయీ రళకితెన్ఱేన్
  కళఞ్సేర్ కుళత్తి నెళిన్ములైక్కణ్ కాణ వోరైన్ తునక్కళకీ
  తిళఞ్సేల్ విళియా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 33. పలఞ్సే రొఱ్ఱిప్ పతియుటైయీర్ పతివే ఱుణ్టో నుమక్కెన్ఱే
  నులఞ్సేర్ వెణ్పొన్ మలైయెన్ఱా రుణ్టో నీణ్టమలైయెన్ఱేన్
  వలఞ్సే రిటైత్తవ్ వరువిత్త మలైకా ణతనిన్ మంముతల్సెన్
  ఱిలఞ్సేర్న్ తతువు మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 34. వయలా రొఱ్ఱి వాణరివర్ వందార్ నిన్ఱార్ వాయ్తిఱవార్
  సెయలార్ విరల్కణ్ ముటక్కియటి సేర్త్తీ రితళ్కళ్ విరివిత్తార్
  మయలా రుళత్తో టెన్నెన్ఱేన్ మఱిత్తోర్ విరలా లెన్నుటైయ
  వియలార్ వటివిఱ్ సుట్టుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 35. పేర్వా ళొఱ్ఱి వాణరివర్ పేసా మౌన యోకియరాయ్స్
  సీర్వాళ్ నమతు మనైయినిటైస్ సేర్ందార్ విళైవెన్ సెప్పుమెన్ఱే
  నోర్వా ళటియుఙ్ కుళలణియు మొరునల్ విరలాఱ్ సుట్టియుందం
  మేర్వా ళొరుకై పార్క్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 36. పెరుఞ్సీ రొఱ్ఱి వాణరివర్ పేసా మౌనం పిటిత్తిఙ్కే
  విరిఞ్సీర్ తరనిన్ ఱుటన్కీళు మేలు నోక్కి విరైందార్యాన్
  వరుఞ్సీ రుటైయీర్ మణివార్త్తై వకుక్క వెన్ఱేన్ మార్పిటైక్కా
  ళిరుఞ్సీర్ మణియైక్ కాట్టుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 37. వలందఙ్ కియసీ రొఱ్ఱినకర్ వళ్ళ లివర్తాం మౌనమొటు
  కలందిఙ్ కిరుంద వణ్టసత్తైక్ కాట్టి మూన్ఱు విరనీట్టి
  నలందఙ్ కుఱప్పిన్ నటుముటక్కి నణ్ణు మింద నకత్తొటువా
  యిలందఙ్ కరత్తాఱ్ కుఱిక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 38. తేనార్ పొళిలా రొఱ్ఱియిల్వాళ్ తేవ రివర్వాయ్ తిఱవారాయ్
  మానార్ కరత్తోర్ నకందెరిత్తు వాళా నిన్ఱార్ నీళార్వన్
  తానా రుళత్తో టియాతెన్ఱేన్ ఱఙ్కైత్ తలత్తిఱ్ ఱలైయైయటి
  యేనా టుఱవే కాట్టుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 39. సెస్సై యళకర్ తిరువొఱ్ఱిత్ తేవ రివర్వాయ్ తిఱవారాయ్
  మెస్సు మొరుకాఱ్ కరందొట్టు మీణ్టు మిటఱ్ఱక్ కరంవైత్తార్
  పిస్స రటికేళ్ వేణ్టువతు పేసీ రెన్ఱేన్ ఱమైక్కాట్టి
  యిస్సై యెనైయుఙ్ కుఱిక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 40. మన్ఱార్ నిలైయార్ తిరువొఱ్ఱి వాణ రివర్తా మౌనమొటు
  నిన్ఱా రిరుకై యొలియిసైత్తార్ నిమిర్ందార్ తవిసి నిలైకుఱైత్తార్
  నన్ఱా రముతు సిఱితుమిళ్ందార్ నటిత్తా రియావు మైయమెన్ఱే
  నిన్ఱా మరైక్కై యేందుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 41. వారా విరుందాయ్ వళ్ళలివర్ వందార్ మౌన మొటునిన్ఱార్
  నీరా రెఙ్కే యిరుప్పతెన్ఱే నీణ్ట సటైయైక్ కుఱిప్పిత్తా
  రూరా వైత్త తెతువెన్ఱే నొణ్కై యోటెన్ నిటత్తినిల్వైత్
  తేరార్ కరత్తాఱ్ సుట్టుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 42. సెఙ్కేళ్ కఙ్కైస్ సటైయార్వాయ్ తిఱవా రాక వీణ్టటైందా
  రెఙ్కే యిరుందెఙ్ కణైందతుకా ణెఙ్కళ్ పెరుమా నెన్ఱేనెన్
  నఙ్కే ళరుకి నకన్ఱుపో యఙ్కే యిఱైప్పో తమర్ందెళుందే
  యిఙ్కే నటందు వరుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 43. కొటైయా రొఱ్ఱి వాణరివర్ కూఱా మౌన రాకినిన్ఱార్
  తొటైయా రితళి మతిస్సటైయెన్ తురైయే విళైవే తుమక్కెన్ఱే
  నుటైయార్ తున్నఱ్ కందైతనై యుఱ్ఱు నోక్కి నకైసెయ్తే
  యిటైయాక్ కళుముట్ కాట్టుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 44. పొన్నైక్ కొటుత్తుం పుణర్వరియ పునిత రివరూ రొఱ్ఱియతా
  మున్నైత్ తవత్తా లియాఙ్కాణ మున్నే నిన్ఱార్ ముకమలర్ందు
  మిన్నిఱ్ పొలియుఞ్ సటైయీరెన్ వేణ్టు మెన్ఱే నుణస్సెయ్యా
  ళిన్నస్ సినఙ్కా ణెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 45. వయలార్ సోలై యెళిలొఱ్ఱి వాణ రాకు మివర్తమైనాన్
  సెయలా రటియర్క్ కరుళ్వీర్నుఞ్ సిరత్తు మురత్తున్ తికళ్కరత్తుం
  వియలాయ్క్ కొణ్ట తెన్నెన్ఱేన్ విళఙ్కుం పినాక మవైమూన్ఱు
  మియలాఱ్ కాణ్టి యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 46. పొతునిన్ ఱరుళ్వీ రొఱ్ఱియుళీర్ పూవున్ తియతెన్ విళియెన్ఱే
  నితువెన్ ఱఱినా మేఱుకిన్ఱ తెన్ఱా రేఱు కిన్ఱతుతా
  నెతువెన్ ఱురైత్తే నెతునటువో రెళుత్తిట్ టఱినీ యెన్ఱుసొలి
  యెతిర్నిన్ ఱువందు నకైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 47. ఇట్టఙ్ కళిత్త తొఱ్ఱియుళీ రీణ్టివ్ వేళై యెవనెన్ఱేన్
  సుట్టుఞ్ సుతనే యెన్ఱార్నాన్ సుట్టి యఱియస్ సొలుమెన్ఱేన్
  పట్టుణ్ మరుఙ్కుఱ్ పావాయ్నీ పరిత్త తన్ఱే పారెన్ఱే
  యెట్టుఙ్ కళిప్పా లురైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 48. పాఱ్ఱక్ కణత్తా రివర్కాట్టు ప్ పళ్ళిత్ తలైవ రొఱ్ఱియినిన్
  ఱాఱ్ఱప్ పసిత్తు వందారా మన్న మిటుమి నెన్ఱురైత్తేన్
  సోఱ్ఱుక్ కిళైత్తో మాయినుంయాఞ్ సొల్లుక్ కిళైయేఙ్ కీళ్ప్పళ్ళి
  యేఱ్ఱుక్ కిటందా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 49. కురుకా రొఱ్ఱి వాణర్పలి కొళ్ళ వకైయుణ్ టోవెన్ఱే
  నొరుకా లెటుత్తీణ్ టురైయెన్ఱా రొరుకా లెటుత్తుక్కాట్టుమెన్ఱేన్
  వరుకా విరిప్పొన్ నంపలత్తే వందాఱ్ కాట్టు కిన్ఱాంవీ
  ళిరుకా లుటైయా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 50. వేలై ఞాలం పుకళొఱ్ఱి విళఙ్కున్ తేవ రణికిన్ఱ
  మాలై యాతెన్ ఱేనయన్మాన్ మాలై యకఱ్ఱు మాలైయెన్ఱార్
  సోలై మలరన్ ఱేయెన్ఱేన్ సోలై యేనాన్ తొటుప్పతెన
  వేల ముఱువల్ పురికిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 51. ఉయిరు ళుఱైవీర్ తిరువొఱ్ఱి యుటైయీర్ నీరెన్ మేఱ్పిటిత్త
  వయిర మతనై విటుమెన్ఱేన్ వయిరి యలనీ మాతేయాఞ్
  సెయిర తకఱ్ఱున్ ములైయిటఙ్కొళ్ సెల్వ నలకాణ్ టెళియెన్ఱే
  యియల్కొణ్ ముఱువల్ పురికిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 52. తణ్కా వళఞ్సూళ్ తిరువొఱ్ఱిత్ తలత్తి లమర్ంద సామినుఙ్కై
  యెణ్కార్ ముకమాప్ పొన్ నెన్ఱే నిటైయిట్ టఱిత లరితెన్ఱార్
  మణ్కా తలిక్కు మాటెన్ఱేన్ మతిక్కుఙ్ కణైవి లన్ఱెన్ఱే
  యెణ్కా ణకైసెయ్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 53. సెయ్కాణ్ వళఞ్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ తిరుమాన్ ముతన్ముత్ తేవర్కట్కు
  మైకాణీరెన్ ఱేనితన్మే లణఙ్కే నీయే ళటైతి యెన్ఱార్
  మెయ్కా ణతుతా నెన్నెన్ఱేన్ విళఙ్కుఞ్ సుట్టుప్ పెయరెన్ఱే
  యెయ్కా ణుఱవే నకైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 54. విణ్టు వణఙ్కు మొఱ్ఱియుళీర్ మెన్పూ విరుందుం వన్పూవిల్
  వణ్టు విళుంద తెన్ఱేనెం మలర్క్కై వణ్టుం విళుందతెన్ఱార్
  తొణ్టర్క్ కరుళ్వీర్ మికవెన్ఱేన్ ఱోకాయ్ నామే తొణ్టనెన
  వెణ్టఙ్ కుఱవే నకైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 55. మట్టార్ మలర్క్కా వొఱ్ఱియుళీర్ మతిక్కుఙ్ కలైమేల్ విళుమెన్ఱే
  నెట్టా మెళుత్తై యెటుత్తతునా మిసైత్తే మెన్ఱా రెట్టాక
  వుట్టా వుఱుమవ్ వెళుత్తఱియ వురైప్పీ రెన్ఱే నందణరూర్క్
  కిట్టార్ నామ మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 56. ఒఱ్ఱి నకరీర్ మనవసితా నుటైయార్క్ కరుళ్వీర్ నీరెన్ఱేన్
  పఱ్ఱి యిఱుతి తొటఙ్కియతు పయిలు మవర్క్కే యరుళ్వతెన్ఱార్
  మఱ్ఱి తుణర్కి లేనెన్ఱేన్ వరుందే లుళ్ళ వన్మైయెలా
  మెఱ్ఱి లుణర్తి యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 57. వాన్ఱోయ్ పొళిల్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ వరుందా తణైవే నోవెన్ఱే
  నూన్ఱో యుటఱ్కెన్ ఱార్తెరియ వురైప్పీ రెన్ఱే నోవితుతాన్
  సాన్ఱో రుమతు మరపోర్ందు తరిత్త పెయర్క్కుత్ తకాతెన్ఱే
  యేన్ఱోర్ మొళితన్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 58. తీతు తవిర్క్కు మొఱ్ఱియుళీర్ సెల్ల లఱుప్ప తెన్ఱెన్ఱే
  నీతు నమక్కుత్ తెరిందతెన్ఱా రిఱైయా మోవిఙ్ కితువెన్ఱే
  నోతు మటియార్ మనక్కఙ్కు లోట్టు నామే యుణరన్ఱి
  యేతు మిఱైయన్ ఱెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 59. ఒణ్కై మళువో టనలుటైయీ రొఱ్ఱి నకర్వా ళుత్తమర్నీర్
  వణ్కై యొరుమై నాతరెన్ఱేన్ వణ్కైప్ పన్మై నాతరెన్ఱా
  రెణ్కణటఙ్కా వతిసయఙ్కా ణెన్ఱేన్ పొరుళన్ ఱివైయతఱ్కెన్
  ఱెణ్సొన్ మణితన్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 60. ఒరువ రెనవా ళొఱ్ఱియుళీ రుమక్కం మనైయుణ్ టోవెన్ఱే
  నిరువ రొరుపే రుటైయవర్కా ణెన్ఱా రెన్నెన్ఱే నెంపేర్
  మరువు మీఱఱ్ ఱయలకరం వయఙ్కు మికర మానతెన్ఱే
  యిరువు మొళితన్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 61. పేరా రొఱ్ఱి యీరుంపైప్ పెఱ్ఱా రెవరెన్ ఱేనవర్తం
  మేరార్ పెయరిన్ మున్పినిరణ్ టిరణ్టా మెళుత్తా రెన్ఱారెన్
  నేరా యురైప్పీ రెన్ఱేనీ నెఞ్స నెకిళ్ందా లురైప్పామెన్
  ఱేరా యురైసెయ్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 62. తళినాన్ మఱైయీ రొఱ్ఱినకర్ తళైక్క వాళ్వీర్ తనిఞాన
  వొళి నా వరసై యైందెళుత్తా లువరి కటత్తి నీరెన్ఱేన్
  కళినా వలనై యీరెళుత్తాఱ్ కటలిన్ వీళ్త్తి నేమెన్ఱే
  యెళియేఱ్ కువప్పిన్ మొళికిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 63. ఓమూన్ ఱుళత్తీ రొఱ్ఱియుళీ రుఱ్ఱోర్క్ కళిప్పీ రోవెన్ఱేన్
  ఱామూన్ ఱెన్పార్క్ కయన్మూన్ఱున్ తరువే మెన్ఱా రంమమికత్
  తేమూన్ ఱిననుం మొళియెన్ఱేన్ సెవ్వా యుఱుమున్ నకైయెన్ఱే
  యేమూన్ ఱుఱవే నకైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 64. మన్ని విళఙ్కు మొఱ్ఱియుళీర్ మటవా రిరక్కుం వకైయతుతాన్
  మున్ని లొరుతా వామెన్ఱేన్ ముత్తా వెనలే ముఱైయెన్ఱా
  రెన్ని లితుతా నైయమెన్ఱే నెమక్కున్ తెరియు మెనత్తిరువా
  యిన్న లముత ముకుక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 65. వళఞ్సే రొఱ్ఱి యీరెనక్కు మాలై యణివీ రోవెన్ఱేన్
  కుళఞ్సేర్ మొళిప్పెణ్ పావాయ్నిన్ కోలమనైక్క ణామకిళ్వా
  లుళఞ్సేర్న్ తటైంద పోతేనిన్ నుళత్తి లణిందే ముణరెన్ఱే
  యిళఞ్సీర్ నకైసెయ్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 66. వీఱ్ఱా రొఱ్ఱి నకరమర్ందీర్ విళఙ్కు మలరే విళంపునెటు
  మాఱ్ఱా రెన్ఱే నిలైకాణెం మాలై ముటిమేఱ్ పారెన్ఱార్
  సాఱ్ఱాస్ సలమే యీతెన్ఱేన్ సటైయిన్ ముటిమే లన్ఱెన్ఱే
  యేఱ్ఱా తరవాన్ మొళికిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 67. పుయప్పా లొఱ్ఱి యీరస్సం పోమో వెన్ఱే నామెన్ఱార్
  వయప్పా వలరుక్ కిఱైయానీర్ వఞ్సిప్ పావిఙ్ కురైత్తతెన్ఱేన్
  వియప్పా నకైయప్ పావెనుంపా వెణ్పా కలిప్పా వురైత్తుమెన్ఱే
  యియఱ్పాన్ మొళితన్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 68. తణ్ణం పొళిల్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ సఙ్కఙ్ కైయిఱ్సేర్త్ తిటుమెన్ఱేన్
  ఱిణ్ణం పలమేల్ వరుఙ్కైయిఱ్ సేర్త్తో మున్నర్ తెరియెన్ఱార్
  వణ్ణం పలవిం మొళిక్కెన్ఱేన్ మటవా యునతు మొళిక్కెన్ఱే
  యెణ్ణఙ్ కొళనిన్ ఱురైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 69. ఉకఞ్సే రొఱ్ఱి యూరుటైయీ రొరుమా తవరో నీరెన్ఱేన్
  ముకఞ్సేర్ వటివే లిరణ్టుటైయాయ్ ముంమా తవర్నా మెన్ఱురైత్తార్
  సుకఞ్సేర్న్ తిటునుం మొళిక్కెన్ఱేన్ ఱోకా యునతు మొళిక్కెన్ఱే
  యికఞ్సేర్ నయప్పా లురైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 70. ఊరా మొఱ్ఱి యీరాసై యుటైయే నెన్ఱే నెమక్కలతు
  నేరా వళక్కుత్ తొటుక్కిన్ఱాయ్ నినక్కే తెన్ఱార్ నీరెనక్కుస్
  సేరా వణమీ తెన్ఱేన్మున్ సేర్త్తీ తెళుతిత్ తందవర్తాం
  యారార్ మటవా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 71. వరుత్తన్ తవిరీ రొఱ్ఱియుళీర్ మనత్తి లకాత ముణ్టెన్ఱే
  నిరుత్తన్ తొళునం మటియవరై నినైక్కిన్ ఱోరైక్ కాణినతు
  వురుత్తన్ పెయర్మున్ నెళుత్తిలక్క ముఱ్ఱే మఱ్ఱ వెల్లైయకన్
  ఱిరుత్త లఱియా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 72. మైయ లకఱ్ఱీ రొఱ్ఱియుళీర్ వావెన్ ఱురైప్పీ రోవెన్ఱేన్
  సెయ్య వతన్మేఱ్ సికరంవైత్తుస్ సెవ్వ నురైత్తా లిరువావెన్
  ఱుయ్య వురైప్పే మెన్ఱార్నుం మురైయెన్ నురైయెన్ ఱేనిఙ్కే
  యెయ్యున్ నురైయై యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 73. తావెన్ ఱరుళు మొఱ్ఱియుళీర్ తమియేన్ మోక తాకమఱ
  వావెన్ ఱరుళ్వీ రెన్ఱేనవ్ వావిన్ పిన్నర్ వరుమెళుత్తై
  మేవెన్ ఱతనిఱ్ సేర్త్తతిఙ్కే మేవి నన్ఱో వావెన్పే
  నేవెన్ ఱిటుకణ్ ణెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 74. ఎన్మే లరుళ్కూర్న్ తొఱ్ఱియుళీ రెన్నై యణైవా నినైవీరేఱ్
  పొన్మేల్ వెళ్ళి యామెన్ఱేన్ పొన్మేఱ్ పస్సై యాఙ్కతన్మే
  లన్మేఱ్ కుళలాయ్ సేయతన్మే లలవ నతన్మేన్ ఞాయిఱః¤
  తిన్మే లొన్ఱిన్ ఱెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 75. వయలా రొఱ్ఱి మేవుపిటి వాతర్ నామ మియాతెన్ఱేన్
  మయలా యిటుమిప్ పెయర్ప్పిన్నర్ వంద విళైయ నామమెన్ఱార్
  సెయలార్ కాల మఱిందెన్నైస్ సేర్వీ రెన్ఱేన్ సిరిత్తునక్కిఙ్
  కియలా రయలా రెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 76. నాలా రణఞ్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ నాకం వాఙ్క లెన్నెన్ఱేన్
  కాలాఙ్ కిరణ్టిఱ్ కట్టవెన్ఱార్ కలైత్తోల్ వల్లీర్ నీరెన్ఱేన్
  వేలార్ విళిమాప్ పులిత్తోలుం వేళత్ తోలుం వల్లేమెన్
  ఱేలా వముత ముకుక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 77. ముటియా వళఞ్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ ముటిమే లిరుంద తెన్నెన్ఱేన్
  కటియా వుళ్ళఙ్ కైయిన్ముతలైక్ కటింద తెన్ఱార్ కమలమెన
  వటివార్ కరత్తి లెన్నెన్ఱేన్ వరైంద వతనీ ఱకన్ఱతెన్ఱే
  యిటియా నయత్తి నకైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 78. ఒన్ఱుం పెరుఞ్సీ రొఱ్ఱినక రుటైయీర్ యార్క్కు ముణర్వరియీ
  రెన్ఱుం పెరియీర్ నీర్వరుతఱ్ కెన్న నిమిత్త మెన్ఱేన్యాన్
  ఱున్ఱుం విసుంపే కాణెన్ఱార్ సూతా ముమతు సొల్లెన్ఱే
  నిన్ఱున్ ములైతా నెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 79. వానార్ వణఙ్కు మొఱ్ఱియుళీర్ మతివాళ్ సటైయీర్ మరపిటైనీర్
  తానా రెన్ఱే ననిప్పళ్ళిత్ తలైవ రెనవే సాఱ్ఱినర్కా
  ణానా లొఱ్ఱి యిరుమెన్ఱే నాణ్టే యిరుందు వందనఞ్సే
  యీనా తవ­ యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 80. పఱ్ఱు ముటిత్తోర్ పుకళొఱ్ఱిప్ పతియీర్ నుమతు పసువినిటైక్
  కఱ్ఱు ముటిత్త తెన్నిరుకైక్ కన్ఱు ముళుతుఙ్ కాణెన్ఱేన్
  మఱ్ఱు ముటిత్త మాలైయొటున్ మరుఙ్కుఱ్ కలైయుఙ్ కఱ్ఱుముటిన్
  తిఱ్ఱు ముటిత్త తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 81. వానఙ్ కొటుప్పీర్ తిరువొఱ్ఱి వాళ్వీ రన్ఱు వందెనతు
  మానఙ్ కెటుత్తీ రెన్ఱురైత్తేన్ మానన్ ఱిః¤తున్ మానన్ఱే
  యూనఙ్ కలిక్కున్ తవర్విట్టా రులక మఱియుఙ్ కేట్టఱిందే
  యీనన్ తవిర్ప్పా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 82. ఞానం పటైత్త యోకియర్వాళ్ నకరా మొఱ్ఱి నలత్తీర్మా
  లేనం పుటైత్తీ రణైయెన్పీ రెన్నై యువందిప్ పొళుతెన్ఱే
  నూనన్ తవిర్త్త మలర్వాయి నుళ్ళే నకైసెయ్ తిః¤తురైక్కే
  మీనం పుకన్ఱా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 83. కరుమై యళవుం పొళిలొఱ్ఱిక్ కణత్తీర్ మునివర్ కలక్కమఱప్
  పెరుమై నటత్తి నీరెన్ఱేన్ పిళ్ళై నటత్తి నానెన్ఱార్
  తరుమ మలవివ్ విటైయెన్ఱేన్ ఱరుమ విటైయు ముణ్టెన్పా
  లిరుమై విళియా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 84. ఒసియ విటుకు మిటైయారై యొఱ్ఱి యిరుందే మయక్కుకిన్ఱ
  వసియర్ మికనీ రెన్ఱేనెం మకన్కా ణెన్ఱార్ వళర్కామప్
  పసియ తొటైయుఱ్ ఱేనెన్ఱేన్ పట్ట మవిళ్త్తుక్ కాట్టుతియే
  లిసైయక్ కాణ్పే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 85. కలైయా ళుటైయీ రొఱ్ఱినిన్ఱీర్ కామ మళిత్తీర్ కళిత్తణైవీర్
  మలైయా ళుమతు మనైయెన్ఱేన్ మరువిన్ మలైయా ళల్లళెన్ఱా
  రలైయాణ్ మఱ్ఱై యవళెన్ఱే నఱియి నలైయా ళల్లళునై
  యిలైయా మణైవ తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 86. సీలం పటైత్తీర్ తిరువొఱ్ఱిత్ తియాక రేనీర్ తిణ్మైయిలోర్
  సూలం పటైత్తీ రెన్నెన్ఱేన్ ఱోన్ఱు ములకుయ్న్ తిటవెన్ఱా
  రాలఙ్ కళత్తీ రెన్ఱేనీ యాలం వయిఱ్ఱా యన్ఱోనల్
  లేలఙ్ కుళలా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 87. ఞాల నికళుం పుకళొఱ్ఱి నటత్తీర్ నీర్తా నాట్టముఱుం
  పాల రలవో వెన్ఱేనైం పాలర్ పాలైప్ పరువత్తిఱ్
  సాల మయల్కొణ్ టిటవరుమోర్ తనిమైప్ పాల రియామెన్ఱే
  యేల ముఱువల్ పురికిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 88. వణ్మై తరువీ రొఱ్ఱినకర్ వాళ్వీ రెన్నై మరువీరెన్
  నుణ్మై యఱియీ రెన్ఱేన్యా ముణర్ందే యకల నిన్ఱతెన్ఱార్
  కణ్మై యిలరో నీరెన్ఱేన్ కళమై యుటైయేఙ్ కణ్మైయుఱ
  లెణ్మై నీయే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 89. తవందఙ్ కియసీ రొఱ్ఱినకర్ తనైప్పో నినైత్తెన్ మనైయటైందీ
  రువందెన్ మీతిఱ్ ఱేవర్తిరు వుళ్ళన్ తిరుంపిఱ్ ఱోవెన్ఱేన్
  సివందఙ్ కిటనిన్ నుళ్ళమెంమేఱ్ ఱిరుంపిఱ్ ఱతనైత్ తేర్ందన్ఱే
  యివర్ందిఙ్ కణైందా మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 90. ఒన్నార్ పురమూన్ ఱెరిసెయ్తీ రొఱ్ఱి యుటైయీ రుంముటైయ
  పొన్నార్ సటైమేల్ వెళ్ళెరుక్కం పూవై మిలైందీ రెన్నెన్ఱే
  నిన్నా రళకత్ తణఙ్కేనీ నెట్టి మిలైందా యితిలతుకీ
  ళెన్నా రులక రెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 91. కనిమా నితళి ములైస్సువటు కళిత్తీ రొఱ్ఱిక్ కాతలర్నీర్
  తనిమా నేంది యామెన్ఱేన్ ఱటఙ్కణ్ మటందాయ్ నిన్ముకముం
  పనిమా నేంది యామెన్ఱార్ పరైమాన్ మరువి నీరెన్ఱే
  నినిమాన్ మరువి యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 92. సిఱియేన్ ఱవమో వెనైప్పెఱ్ఱార్ సెయ్త తవమో వీణ్టటైందీ
  రఱియే నొఱ్ఱి యటికేళిఙ్ కటైంద వాఱెన్ నినైత్తెన్ఱేన్
  పొఱినే రునతు పొఱ్కలైయైప్ పూవార్ కలైయాక్ కుఱనినైత్తే
  యెఱివేల్ విళియా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 93. అళిక్కుఙ్ కుణత్తీర్ తిరువొఱ్ఱి యళక రేనీ రణివేణి
  వెళిక్కొణ్ ముటిమే లణిందతుతాన్ విళియా విళంపత్ తిరమెన్ఱేన్
  విళిక్కు మిళంపత్ తిరముముటి మేలే మిలైందాం విళఙ్కిళైనీ
  యెళిక్కొణ్ టురైయే లెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 94. వాసఙ్ కమళు మలర్ప్పూఙ్కా వనఞ్సూ ళొఱ్ఱి మానకరీర్
  నేసఙ్ కుఱిప్ప తెన్నెన్ఱే నీయో నామో వురైయెన్ఱార్
  తేసం పుకళ్వీర్ యానెన్ఱేన్ ఱికళ్తైత్ తిరితిత్ తిరియేయా
  మేసఙ్ కుఱిప్ప తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 95. పేసుఙ్ కమలప్ పెణ్పుకళుం పెణ్మై యుటైయ పెణ్కళెలాఙ్
  కూసుం పటియిప్ పటియొఱ్ఱిక్ కోవే వంద తెన్నెన్ఱేన్
  మాసున్ తరినీ యిప్పటిక్కు మయఙ్కుం పటిక్కు మాతరునై
  యేసుం పటిక్కు మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 96. కొటియా లెయిల్సూ ళొఱ్ఱియిటఙ్ కొణ్టీ రటికళ్ కురువురువాం
  పటియా లటియి లిరుందమఱైప్ పణ్పై యురైప్పీ రెన్ఱేనిన్
  మటియా లటియి లిరుందమఱై మాణ్పై వకుత్తా యెనిలతునా
  మిటియా తురైప్పే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 97. ఎన్నే రుళత్తి నమర్ందీర్నల్ లెళిలా రొఱ్ఱి యిటైయిరుందీ
  రెన్నే యటికళ్ పలియేఱ్ఱ లేళ్మై యుటైయీర్ పోలుమెన్ఱే
  నిన్నే కటలి నిటైనీపత్ తేళ్మై యుటైయాయ్ పోలుమెన
  విన్నే యఙ్కొణ్ టురైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 98. నల్లార్ మతిక్కు మొఱ్ఱియుళీర్ నణ్ణు ముయిర్క టొఱునిన్ఱీ
  రెల్లా మఱివీ రెన్నుటైయ విస్సై యఱియీర్ పోలుమెన్ఱేన్
  వల్లా యఱివిన్ మట్టొన్ఱు మనమట్ టొన్ఱు వాయ్మట్టొన్
  ఱెల్లా మఱిందే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 99. మఱినీర్స్ సటైయీర్ సిత్తెల్లాం వల్లీ రొఱ్ఱి మానకరీర్
  పొఱిసే రుమతు పుకళ్పలవిఱ్ పొరుందుఙ్ కుణమే వేణ్టుమెన్ఱేన్
  కుఱినే రెమతు విఱ్కుణత్తిన్ కుణత్తా యతనాల్ వేణ్టుఱ్ఱా
  యెఱివేల్ విళియా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 100. ఊరూ రిరుప్పీ రొఱ్ఱివైత్తీ రూర్తాన్ వేఱుణ్ టోవెన్ఱే
  నోరూర్ వళక్కిఱ్ కరియైయిఱై యున్ని వినవు మూరొన్ఱో
  పేరూర్ తినైయూర్ పెరుంపులియూర్ పిటవూర్ కటవూర్ ముతలాక
  వేరూ రనంద మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 101. విళియొణ్ ణుతలీ రొఱ్ఱియుళీర్ వేతం పిఱవి యిలరెన్ఱే
  మొళియు నుమైత్తాన్ వేయీన్ఱ ముత్త రెనలిఙ్ కెన్నెన్ఱేన్
  పళియన్ ఱణఙ్కే యవ్వేయ్క్కుప్ పటుముత్ తొరువిత్ తన్ఱతనా
  లిళియుం పిఱప్పో వెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 102. విణ్ణార్ పొళిల్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ విళఙ్కున్ తామ మికువాసత్
  తణ్ణార్ మలర్వే తనైయొళిక్కత్ తరుతల్ వేణ్టు మెనక్కెన్ఱేన్
  పణ్ణార్ మొళియా యుపకారం పణ్ణాప్ పకైవ రేనుమితై
  యెణ్ణా రెణ్ణా రెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 103. సెంపాన్ మొళియార్ మున్నరెనైస్ సేర్వీరెన్కో తిరువొఱ్ఱి
  యంపార్ సటైయీ రుమతాట లఱియే నరుళల్ వేణ్టుమెన్ఱేన్
  వంపార్ ములైయాయ్ కాట్టుకిన్ఱా మన్నుం పొన్నా రంపలత్తే
  యెంపాల్ వావెన్ ఱురైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 104. మైక్కొణ్ మిటఱ్ఱీ రూరొఱ్ఱి వైత్తీ రుణ్టో మనైయెన్ఱేన్
  కైక్క ణిఱైంద తనత్తినుందన్ కణ్ణి నిఱైంద కణవనైయే
  తుయ్క్కు మటవార్ విళైవరెనస్ సొల్లుం వళక్కీ తఱిందిలైయో
  వెయ్క్కు మిటైయా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 105. ఆఱు ముకత్తార్ తమైయీన్ఱ వైందు ముకత్తా రివర్తమైనాన్
  మాఱు ముకత్తార్ పోలొఱ్ఱి వైత్తీర్ పతియై యెన్నెన్ఱే
  నాఱు మలర్ప్పూఙ్ కుళనీయో నామో వైత్త తున్మొళిమన్
  ఱేఱు మొళియన్ ఱెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 106. వళ్ళన్ మతియోర్ పుకళొఱ్ఱి వళ్ళా లుమతు మణిస్సటైయిన్
  వెళ్ళ మకణ్మేఱ్ పిళ్ళైమతి విళఙ్క లళకీ తెన్ఱేనిన్
  నుళ్ళ ముకత్తుం పిళ్ళైమతి యొళికొణ్ ముకత్తుం పిళ్ళైమతి
  యెళ్ళ లుటైయా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 107. ఉళ్ళత్ తనైయే పోలన్ప రువక్కున్ తిరువా ళొఱ్ఱియుళీర్
  కళ్ళత్ తవర్పో లివణిఱ్కుఙ్ కరుమ మెన్నీ రిన్ఱెన్ఱేన్
  మెళ్ళక్ కరవు సెయవోనాం వేట మెటుత్తో నిన్సొనినై
  యెళ్ళప్ పురింద తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 108. అస్సై యటుక్కున్ తిరువొఱ్ఱి యవర్క్కోర్ పిస్సై కొటుమెన్ఱేన్
  విస్సై యటుక్కుం పటినంపాన్ మేవినోర్క్కివ్ వకిల నటైప్
  పిస్సై యెటుప్పే మలతున్పోఱ్ పిస్సై కొటుప్పే మలవెన్ఱే
  యిస్సై యెటుప్పా యురైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 109. అళ్ళఱ్ పళనత్ తిరువొఱ్ఱి యళక రివర్తం ముకనోక్కి
  వెళ్ళస్ సటైయీ రుళ్ళత్తే విరుప్పే తురైత్తాఱ్ ఱరువలెన్ఱేన్
  కొళ్ళక్ కిటైయా వలర్కుముతఙ్ కొణ్ట వముతఙ్ కొణర్ందిన్ను
  మెళ్ళత్ తనైతా వెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 110. విఞ్సు నెఱియీ రొఱ్ఱియుళీర్ వియందీర్ వియప్పెన్ నివణెన్ఱేన్
  కఞ్స మిరణ్టు నమైయఙ్కే కణ్టు కువింద విరిందిఙ్కే
  వఞ్స విరుతా మరైముకైయై మఱైక్కిన్ ఱననిన్ పాల్వియందా
  మెఞ్స లఱనా మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 111. అళియా రొఱ్ఱి యుటైయారుక్ కన్న నిరంప విటుమెన్ఱే
  నళియార్ కుళలాయ్ పిటియన్న మళిత్తాఱ్ పోతు మాఙ్కతునిన్
  నొళియార్ సిలంపు సూళ్కమలత్ తుళతాఱ్ కటకఞ్ సూళ్కమలత్
  తెళియార్క్ కిటునీ యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 112. విస్సైప్ పెరుమా నెనుమొఱ్ఱి విటఙ్కప్ పెరుమా నీర్మున్నం
  పిస్సైప్ పెరుమా నిన్ఱుమణప్ పిళ్ళైప్ పెరుమా నామెన్ఱే
  నస్సైప్ పెఱునీ యంమణప్పెణ్ ణాకి యిటైయి లైయఙ్కొళ్
  ళిస్సైప్ పెరుంపెణ్ ణెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 113. పటైయం పుయత్తోన్ పుకళొఱ్ఱిప్ పతియీ రరవప్ పణిసుమందీర్
  పుటైయం పుయత్తి లెన్ఱేన్సెం పొన్నే కొటైయం పుయత్తినునన్
  నటైయం పుయత్తుఞ్ సుమందనైనీ నానా వరవప్ పణిమఱ్ఱు
  మిటైయం పకత్తు మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 114. కూంపా వొఱ్ఱి యూరుటైయీర్ కొటుంపాం పణిందీ రెన్నెన్ఱే
  నోంపా తురైక్కిఱ్ పార్త్తిటినుళ్ ళున్నిల్ విటమేఱ్ ఱున్నిటైక్కీళ్ప్
  పాంపా వతువే కొటుంపాంపెం పణిప్పాం పతుపోఱ్ పాంపలవెన్
  ఱేంపా నిఱ్ప విసైక్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 115. పుయల్సూ ళొఱ్ఱి యుటైయీరెన్ పుటైయెన్ కుఱిత్తో పోందతెన్ఱేన్
  కయల్సూళ్ విళియాయ్ తనత్తవరైక్ కాణ లిరప్పో రెతఱ్కెన్ఱార్
  మయల్సూళ్ తనమిఙ్ కిలైయెన్ఱేన్ మఱైయా తెతిర్వైత్ తిలైయెన్ఱ
  లియల్సూ ళఱమన్ ఱెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 116. నటవాళ్ వొఱ్ఱి యుటైయీర్నీర్ నాక మణింద తళకెన్ఱేన్
  మటవా యతునీర్ నాకమెన మతియే లయన్మాన్ మననటుఙ్క
  విటవా యుమిళుం పటనాకం వేణ్టిఱ్కాణ్టి యెన్ఱేయెన్
  నిటవా యరుకే వరుకిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 117. కోటా వొఱ్ఱి యుటైయీర్నుఙ్ కులందాన్ యాతో కూఱుమెన్ఱేన్
  వీటార్ పిరమ కులందేవర్ వేందర్ కులనల్ వినైవసియప్
  పాటార్ కులమోర్ సక్కరత్తాన్ పళ్ళిక్ కులమెల్ లాముటైయే
  మేటార్ కుళలా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 118. నలమా మొఱ్ఱి యుటైయీర్నీర్ నల్ల వళక రానాలుఙ్
  కులమే తుమక్కు మాలైయిటక్ కూటా తెన్ఱే నిన్కులంపో
  లులకో తుఱునఙ్ కులమొన్ఱో వోరా యిరత్తెట్ టుయర్కులమిఙ్
  కిలకా నిన్ఱ తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 119. మతిలొఱ్ ఱియినీర్ నుంమనైయాణ్ మలైయిన్ కులనుం మైందరుళోర్
  పుతల్వర్క్ కానైప్ పెరుఙ్కులమోర్ పుతల్వర్క్ కిసైయం పులిక్కులమా
  మెతిరఱ్ ఱరుళ్వీర్ నుఙ్కులమిఙ్ కెతువో వెన్ఱేన్ మనైవియరుళ్
  ళితుమఱ్ ఱొరుత్తిక్ కెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 120. తేమాం పొళిల్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ తికళున్ తకరక్ కాఱ్కులత్తైప్
  పూమా నిలత్తిల్ విళైందుఱ్ఱీర్ పుతుమై యిః¤తుం పుకళెన్ఱే
  నామా కులత్తి లరైక్కులత్తుళ్ ళణైందే పుఱమఱ్ ఱరైక్కులఙ్కొణ్
  టేమాన్ తనైనీ యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 121. అనఞ్సూ ళొఱ్ఱిప్ పతియుటైయీ రకిల మఱియ మన్ఱకత్తే
  మనఞ్సూళ్ తకరక్ కాల్కొణ్టీర్ వనప్పా మెన్ఱే నులకఱియత్
  తనఞ్సూ ళకత్తే యణఙ్కేనీ తానున్ తకరత్ తలైకొణ్టా
  యినఞ్సూ ళళకా మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 122. పఙ్కే రుకప్పూం పణైయొఱ్ఱిప్ పతియీర్ నటువం పరమెన్ను
  మఙ్కే యాట్టుక్ కాలెటుత్తీ రళకెన్ ఱేనవ్ వంపరమే
  లిఙ్కే యాట్టుత్ తోలెటుత్తా యామొన్ ఱిరణ్టు నీయెన్ఱా
  లెఙ్కే నిన్సొల్ లెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 123. మాణప్ పుకళ్సే రొఱ్ఱియుళీర్ మన్ఱార్ తకర విత్తైతనైక్
  కాణఱ్ కినినాన్ సెయలెన్నే కరుతి యురైత్తల్ వేణ్టుమెన్ఱేన్
  వేణస్ సుఱుమెల్ లియలేయాం విళంపు మొళియవ్ విత్తైయునక్
  కేణప్ పుకలు మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 124. నల్లా రొఱ్ఱి యుటైయీర్యా నటక్కో వెఱుంపూ వణైయణైయ
  వల్లా లవణుం ముటన్వరుకో వణైయా తవలత్ తుయర్తుయ్క్కో
  సెల్లా వెన్సొన్ నటవాతో తిరుక్కూత్ తెతువో వెనవిటైక
  ళెల్లా నటవా తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 125. ఆట్టుత్ తలైవర్ నీరొఱ్ఱి యళకీ రతనాఱ్ సిఱువితిక్కో
  రాట్టుత్ తలైతన్ తీరెన్ఱే నన్ఱా లఱవో రఱంపుకల
  వాట్టుత్ తలైమున్ కొణ్టతనా లః¤తే పిన్న రళిత్తామెన్
  ఱీట్టుత్ తరమీన్ తరుళ్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 126. ఒఱ్ఱిప్ పెరుమా నుమైవిళైందా రూరిల్ వియప్పొన్ ఱుణ్టిరవిఱ్
  కొఱ్ఱక్ కమలం విరిందొరుకీళ్క్ కుళత్తే కుముతఙ్ కువిందతెన్ఱేన్
  పొఱ్ఱైత్ తనత్తీర్ నుమైవిళైందార్ పురత్తే మతియన్ తేయ్కిన్ఱ
  తెఱ్ఱైత్ తినత్తు మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 127. ఇటఞ్సే రొఱ్ఱి యుటైయీర్నీ రెన్న సాతి యినరెన్ఱేన్
  తటఞ్సేర్ ములైయాయ్ నాందిఱలాణ్ సాతి నీపెణ్ సాతియెన్ఱార్
  విటఞ్సేర్ కళత్తీర్ నుంమొళితాన్ వియప్పా మెన్ఱే నయప్పానిన్
  నిటఞ్సేర్ మొళితా నెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 128. ఉటైయా రెన్పా రుమైయొఱ్ఱి యుటైయీర్ పణందా నుటైయీరో
  నటైయా యేఱ్కిన్ ఱీరెన్ఱే నఙ్కాయ్ నిన్పో లొరుపణత్తైక్
  కటైయా రెనక్కీళ్ వైత్తరుమై కాట్టేం పణికొళ్ పణఙ్కోటి
  యిటైయా తుటైయే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 129. ఎన్నా రుయిర్క్కుప్ పెరుందుణైయా మెఙ్కళ్ పెరుమా నీరిరుక్కు
  నన్నా టొఱ్ఱి యన్ఱోతా నవిల వేణ్టు మెన్ఱురైత్తేన్
  మున్నా ళొఱ్ఱి యెనినుమతు మొళిత లళకో తాళ్తలుయర్
  విన్నా నిలత్తుణ్ టెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 130. పెరుందా రణియోర్ పుకళొఱ్ఱిప్ పెరుమా నివర్తం ముకనోక్కి
  యరుందా వముత మనైయీరిఙ్ కటుత్త పరిసే తఱైయుమెన్ఱేన్
  వరుందా తిఙ్కే యరుందముత మనైయా ళాక వాళ్వినొటు
  మిరుందా యటైందే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 131. సెంమై వళఞ్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ తికళాక్ కరిత్తో లుటుత్తీరే
  యుంమై విళైంద మటవార్క ళుటుక్కక్ కలైయుణ్ టోవెన్ఱే
  నెంమై యఱియా యొరుకలైయో విరణ్టో వనందఙ్ కలైమెయ్యి
  లింమై యుటైయే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 132. కఱ్ఱైస్ సటైయీర్ తిరువొఱ్ఱిక్ కావ లుటైయీ రీఙ్కటైందీ
  రిఱ్ఱైప్ పకలే నన్ఱెన్ఱే నిఱ్ఱై యిరవే నన్ఱెమక్కుప్
  పొఱ్ఱైత్ తనత్తాయ్ కైయముతం పొళియా తలర్వాయ్ప్ పుత్తముత
  మిఱ్ఱైక్ కళిత్తా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 133. కఱ్ఱీ రొఱ్ఱీర్ మున్పొరువాన్ కాట్టిఱ్ కవర్ందోర్ నాట్టిల్వళై
  వీఱ్ఱీ రిన్ఱెన్ వళైకొణ్టీర్ విఱ్కత్ తుణిందీ రోవెన్ఱేన్
  మఱ్ఱీర్ఙ్ కుళలాయ్ నీయెంమోర్ మనైయిన్ వళైయైక్ కవర్ందుకళత్
  తిఱ్ఱీ తణిందా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 134. ఉటుక్కుం పుకళా రొఱ్ఱియుళా రుటైతా వెన్ఱార్ తికైయెట్టు
  ముటుక్కుం పెరియీ రెతుకణ్టో వురైత్తీ రెన్ఱేన్ ఱికైముళుతు
  ముటుక్కుం పెరియ వరైస్సిఱియ వొరుమున్ ఱానై యాన్మూటి
  యెటుక్కున్ తిఱఙ్కణ్ టెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 135. కావా యొఱ్ఱిప్ పతియుటైయీర్ కల్లా నైక్కుక్ కరుంపన్ఱు
  తేవాయ్ మతురై యిటత్తళిత్త సిత్త రలవో నీరెన్ఱేన్
  పావా యిరుకల్ లానైక్కుప్ పరివిఱ్ కరుంపిఙ్ కిరణ్టొరునీ
  యీవా యితుసిత్ తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 136. ఊట్టున్ తిరువా ళొఱ్ఱియుళీ రుయిరై యుటలాఞ్ సెప్పిటైవైత్
  తాట్టున్ తిఱత్తీర్ నీరెన్ఱే నణఙ్కే యిరుసెప్ పిటైయాట్టున్
  తీట్టుం పుకళన్ ఱియుములకైస్ సిఱితోర్ సెప్పి లాట్టుకిన్ఱా
  యీట్టున్ తిఱత్తా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 137. కంద వనఞ్సూ ళొఱ్ఱియుళీర్ కణ్మూన్ ఱుటైయీర్ వియప్పెన్ఱేన్
  వంద వెమైత్తాన్ పిరిపోతు మఱ్ఱై యవరైక్ కాణ్పోతుఞ్
  సంద మికుఙ్కణ్ ణిరుమూన్ఱున్ తకునాన్ కొన్ఱున్ తానటైందా
  యింద వియప్పెన్ నెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 138. ఆళి విటైయీర్ తిరువొఱ్ఱి యమర్ందీ రిరువర్క్ కకమకిళ్వాన్
  వీళి యతనిఱ్ పటిక్కాసు వేణ్టి యళిత్తీ రామెన్ఱేన్
  వీళి యతనిఱ్ పటిక్కాసు వేణ్టా తళిత్తా యళవొన్ఱై
  యేళి లకఱ్ఱి యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 139. ఉఱ్ఱ విటత్తే పెరుందుణైయా మొఱ్ఱిప్ పెరుమా నుంపుకళైక్
  కఱ్ఱ విటత్తే ముక్కనియుఙ్ కరుంపు మముతుఙ్ కయవావో
  మఱ్ఱ విటస్సీ రెన్నెన్ఱేన్ మఱ్ఱై యుపయ విటముముత
  లెఱ్ఱ విటమే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 140. యాన్సెయ్ తవత్తిన్ పెరుంపయనే యెన్నా రముతే యెన్ఱుణైయే
  వాన్సె యరసే తిరువొఱ్ఱి వళ్ళాల్ వంద తెన్నెన్ఱేన్
  మాన్సెయ్ విళిప్పెణ్ ణేనీయాణ్ వటివా నతుకేట్ టుళ్ళంవియన్
  తేన్కణ్ టిటవే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 141. కరుణైక్ కటలే యెన్నిరణ్టు కణ్ణే ముక్కట్ కరుంపేసెవ్
  వరుణప్ పొరుప్పే వళరొఱ్ఱి వళ్ళన్ మణియే మకిళ్ందణైయత్
  తరుణప్ పరువ మిః¤తెన్ఱేన్ ఱవిరన్ ఱెనక్కాట్ టియతున్ఱ
  నిరుణస్ సళక మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 142. కావిక్ కళఙ్కొళ్ కనియేయెన్ కణ్ణుణ్ మణియే యణియేయెన్
  నావిత్ తుణైయే తిరువొఱ్ఱి యరసే యటైంద తెన్నెన్ఱేన్
  పూవిఱ్ పొలియుఙ్ కుళలాయ్నీ పొన్ని నుయర్ందా యెనక్కేట్టున్
  నీవైక్ కరుతి యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 143. కణ్ణుం మనముఙ్ కళిక్కుమెళిఱ్ కణ్మూన్ ఱుటైయీర్ కలైయుటైయీర్
  నణ్ణున్ తిరువా ళొఱ్ఱియుళీర్ నటఞ్సెయ్ వల్లీర్ నీరెన్ఱేన్
  వణ్ణ ముటైయాయ్ నిన్ఱనైప్పోన్ మలర్వాయ్ నటఞ్సెయ్ వల్లోమో
  వెణ్ణ వియప్పా మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 144. తాఙ్కుం విటైమే లళకీరెన్ ఱన్నైక్ కలందున్ తిరువొఱ్ఱి
  యోఙ్కున్ తళియి లొళిత్తీర్నీ రొళిప్పిల్ వల్ల రామెన్ఱేన్
  వాఙ్కు నుతలాయ్ నీయుమెనై మరువిక్ కలందు మలర్త్తళియి
  లీఙ్కిన్ ఱొళిత్తా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 145. అంమై యటుత్త తిరుమేని యళకీ రొఱ్ఱి యణినకరీ
  రుంమై యటుత్తోర్ మికవాట్ట ముఱుత లళకో వెన్ఱురైత్తేన్
  నంమై యటుత్తాయ్ నమైయటుత్తోర్ నంపో లుఱువ రన్ఱెనిలే
  తెంమై యటుత్త తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 146. ఉణ్కణ్ మకిళ్వా లళిమిళఱ్ఱు మొఱ్ఱి నకరీ రొరుమూన్ఱు
  కణ్క ళుటైయీ రెన్కాతల్ కణ్టు మిరఙ్కీ రెన్నెన్ఱేన్
  పణ్కొణ్ మొళియాయ్ నిన్కాతల్ పన్నాణ్ సువైసెయ్ పళంపోలు
  మెణ్కొణ్ టిరుంద తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 147. వణఙ్కే ళిలఙ్కుఞ్ సెఞ్సటైయీర్ వళఞ్సే రొఱ్ఱి మానకరీర్
  కుణఙ్కేళ్ మిటఱ్ఱోర్ పాలిరుళైక్ కొణ్టీర్ కొళ్కై యెన్నెన్ఱే
  నణఙ్కే యొరుపా లన్ఱినిన్పో లైంపా లిరుళ్కొణ్ టిటస్సఱ్ఱు
  మిణఙ్కే మిణఙ్కే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 148. కరుంపి లినియీ రెన్నిరణ్టు కణ్క ళనైయీర్ కఱైమిటఱ్ఱీర్
  పెరుంపై యణియీర్ తిరువొఱ్ఱిప్ పెరియీ రెతునుం పెయరెన్ఱే
  నరుంపణ్ ములైయాయ్ పిఱర్కేట్క వఱైందా లళిప్పీ రెనస్సూళ్వ
  రిరుంపొ నిలైయే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 149. నిలైయైత్ తవఱార్ తొళుమొఱ్ఱి నిమలప్ పెరుమానీర్మున్న
  మలైయైస్ సిలైయాక్ కొణ్టీర్నుం మావల్ లపమఱ్ పుతమెన్ఱేన్
  వలైయత్ తఱియాస్ సిఱువర్కళు మలైయైస్ సిలైయాక్ కొళ్వర్కళీ
  తిలైయఱ్ పుతందా నెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 150. ఉతయస్ సుటరే యనైయీర్నల్ లొఱ్ఱి యుటైయీ రెన్నుటైయ
  వితయత్ తమర్ందీ రెన్నేయెన్ నెణ్ణ మఱియీ రోవెన్ఱేన్
  సుతైయిఱ్ ఱికళ్వా యఱిందన్ఱో తుఱందు వెళిప్పట్ టెతిరటైందా
  మితైయుఱ్ ఱఱినీ యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 151. పురక్కుఙ్ కుణత్తీర్ తిరువొఱ్ఱిప్ పునిత రేనీర్ పోర్క్కళిఱ్ఱై
  యురక్కుఙ్ కలక్కం పెఱవురిత్తీ రుళ్ళత్ తిరక్క మెన్నెన్ఱేన్
  కరక్కు మిటైయాయ్ నీకళిఱ్ఱిన్ కన్ఱైక్ కలక్కం పురిందనైనిన్
  నిరక్క మితువో వెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 152. పతఙ్కూ ఱొఱ్ఱిప్ పతియీర్నీర్ పసువి లేఱుం పరిసతుతాన్
  వితఙ్కూ ఱఱత్తిన్ వితితానో విలక్కో విళంపల్ వేణ్టుమెన్ఱే
  నితఙ్కూ ఱిటునఱ్ పసుఙ్ కన్ఱై నీయుమేఱి యిటుకిన్ఱా
  యితఙ్కూ ఱిటుక వెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 153. యోక ముటైయార్ పుకళొఱ్ఱి యూరిఱ్ పరమ యోకియరాన్
  తాక ముటైయా రివర్తమక్కుత్ తణ్­ర్ తరనిన్ ఱనైయళైత్తేన్
  పోక ముటైయాయ్ పుఱత్తణ్­ర్ పురిందు విరుంపా మకత్తణ్­
  రీక మకిళ్వి నెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 154. వళనీ రొఱ్ఱి వాణరివర్ వందార్ నిన్ఱార్ మాతేనా
  ముళనీర్త్ తాక మాఱ్ఱుఱునీ రుతవ వేణ్టు మెన్ఱార్నాన్
  కుళనీ రొన్ఱే యుళతెన్ఱేన్ కొళ్ళే మిటైమేఱ్ కొళుమింద
  విళనీర్ తరుక వెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 155. మెయ్న్నీ రొఱ్ఱి వాణరివర్ వెంమై యుళనీర్ వేణ్టుమెన్ఱా
  రన్నీ రిలైనీర్ తణ్­ర్తా నరుంది లాకా తోవెన్ఱేన్
  మున్నీర్ తనైయై యనైయీరిం ముతునీ రుణ్టు తలైక్కేఱిఱ్
  ఱిన్నీర్ కాణ్టి యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 156. సీలఞ్ సేర్ంద వొఱ్ఱియుళీర్ సిఱితాం పఞ్స కాలత్తుఙ్
  కోలఞ్ సార్ందు పిస్సైకొళక్ కుఱిత్తు వరువీ రెన్నెన్ఱేన్
  కాలం పోకుం వార్త్తైనిఱ్కుఙ్ కణ్టా యితుసొఱ్ కటనామో
  వేలఙ్ కుళలా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 157. ఊఱ్ఱార్ సటైయీ రొఱ్ఱియుళీ రూరూ రిరక్కత్ తుణివుఱ్ఱీర్
  నీఱ్ఱాల్ విళఙ్కున్ తిరుమేని నేర్ందిఙ్ కిళైత్తీర్ నీరెన్ఱేన్
  సోఱ్ఱా లిళైత్తే మన్ఱుమతు సొల్లా లిళైత్తే మిన్ఱినినా
  మేఱ్ఱా లికళ్వే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 158. నీరై విళుఙ్కుఞ్ సటైయుటైయీ రుళతు నుమక్కు నీరూరున్
  తేరై విళుఙ్కుం పసువెన్ఱేన్ సెఱినిన్ కలైక్కు ళొన్ఱుళతు
  కారై విళుఙ్కు మెమతుపసుక్ కన్ఱిన్ ఱేరై నీర్త్తేరై
  యీర విళుఙ్కు మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 159. పొన్నేర్ మణిమన్ ఱుటైయీర్నీర్ పురింద తెతువెం పుటైయెన్ఱే
  నిన్నే యురైత్తఱ్ కఞ్సుతుమెన్ ఱారెన్ నెన్ఱే నియంపుతుమేన్
  మిన్నే నినతు నటైప్పకైయా మిరుకం పఱవై తమైక్కుఱిక్కు
  మెన్నే యురైప్ప తెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 160. అటైయార్ పురఞ్సెఱ్ ఱంపలత్తే యాటు మళకీ రెణ్పతిఱ్ఱుక్
  కటైయా ముటలిన్ ఱలైకొణ్టీర్ కరమొన్ ఱినిలఱ్ పుతమెన్ఱే
  నుటైయాత్ తలైమేఱ్ ఱలైయాక వున్కై యీరైఞ్ ఞాఱుకొణ్ట
  తిటైయా వళైక్కే యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 161. తేవర్క్ కరియ వానందత్ తిరుత్తాణ్ టవఞ్సెయ్ పెరుమానీర్
  మేవక్ కుకుకు కుకుకువణి వేణి యుటైయీ రామెన్ఱేన్
  తావక్ కుకుకు కుకుకుకుకుత్ తామే యైందు విళఙ్కవణి
  యేవఱ్ కుణత్తా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 162. కొన్ఱైస్ సటైయీర్ కొటుఙ్కోళూర్ కుఱిత్తీర్ వరుతఱ్ కఞ్సువల్యా
  నొన్ఱప్ పెరుఙ్కో ళెన్మీతు మురైప్పా రుణ్టెన్ ఱుణర్ందెన్ఱేన్
  నన్ఱప్ పటియేఱ్ కోళిలియా నకరు ముటైయే నఙ్కాయ్నీ
  యిన్ఱస్ సుఱలెన్ నెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 163. పురియుఞ్ సటైయీ రమర్ందిటుమూర్ పులియూ రెనిలెం పోల్వార్క్కు
  మురియుం పులిత్తో లుటైయీర్పో లుఱుతఱ్ కియలు మోవెన్ఱేన్
  ఱిరియుం పులియూ రన్ఱునిన్ పోఱ్ ఱెరివై యరైక్కణ్ టిటిఱ్పయందే
  యిరియుం పులియూ రెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 164. తెవ్వూర్ పొటిక్కుఞ్ సిఱునకైయిత్ తేవర్ తమైనా నీరిరుత్త
  లెవ్వూ రెన్ఱే నకైత్తణఙ్కే యేళూర్ నాలూ రెన్ఱార్పిన్
  నవ్వూర్త్ తొకైయి నిరుత్తలరి తామెన్ ఱేన్మఱ్ ఱతిలొవ్వూ
  రివ్వూ రెటుత్తా యెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 165. మణఙ్కొ ళితళిస్ సటైయీర్నీర్ వాళుం పతియా తెన్ఱేనిన్
  కుణఙ్కొణ్ మొళికేట్ టోరళవు కుఱైంద కుయిలాం పతియెన్ఱా
  రణఙ్కిన్ మఱైయూ రామెన్ఱే నః¤తన్ ఱరుళోత్ తూరిః¤తు
  మిణఙ్క వుటైయే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 166. ఆఱ్ఱుస్ సటైయా రివర్పలియెన్ ఱటైందార్ నుమతూ రియాతెన్ఱేన్
  సోఱ్ఱుత్ తుఱైయెన్ ఱార్నుమక్కుస్ సోఱ్ఱుక్ కరుప్పేన్ సొలుమెన్ఱేన్
  ఱోఱ్ఱుత్ తిరివే మన్ఱునిన్పోఱ్ సొల్లుఙ్ కరుప్పెన్ ఱులకియంప
  వేఱ్ఱుత్ తిరియే మెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.
 • 167. ఓఙ్కుఞ్ సటైయీర్ నెల్వాయి లుటైయే మెన్ఱీ రుటైయీరేఱ్
  ఱాఙ్కుం పుకళ్నుం మిటైస్సిఱుమై సార్ంద తెవనీర్ సాఱ్ఱుమెన్ఱే
  నేఙ్కుం పటినుం మిటైస్సిఱుమై యెయ్తిఱ్ ఱలతీణ్ టెమక్కిన్ఱా
  లీఙ్కుఙ్ కాణ్టి రెన్కిన్ఱా రితుతాన్ సేటి యెన్నేటీ.

இங்கித மாலை // இங்கித மாலை