திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువరుణ్ ముఱైయీటు
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
ఇఙ్కిత మాలై
iṅkita mālai
First Thirumurai

007. వటివుటై మాణిక్క మాలై
vaṭivuṭai māṇikka mālai

  కాప్పు
  కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సీర్కొణ్ట ఒఱ్ఱిప్ పతియుటై యానిటం సేర్ందమణి
  వార్కొణ్ట కొఙ్కై వటివాం పికైతన్ మలరటిక్కుత్
  తార్కొణ్ట సెందమిళ్ప్ పామాలై సాత్తత్ తమియనుక్కే
  ఏర్కొణ్ట నల్లరుళ్ ఈయుం కుణాలయ ఏరంపనే.
 • కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 2. కటలము తేసెఙ్ కరుంపే అరుట్కఱ్ప కక్కనియే
  ఉటల్ఉయి రేఉయిర్క్ కుళ్ఉణర్ వేఉణర్ వుళ్ఒళియే
  అటల్విటై యార్ఒఱ్ఱి యార్ఇటఙ్ కొణ్ట అరుమరుందే
  మటలవిళ్ ఞాన మలరే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 3. అణియే అణిపెఱుం ఒఱ్ఱిత్ తియాకర్తం అన్పుఱుసఱ్
  కుణియేఎం వాళ్క్కైక్ కులతెయ్వ మేమలైక్ కోన్తవమే
  పణియేన్ పిళైపొఱుత్ తాట్కొణ్ట తెయ్వప్ పతికొళ్సిందా
  మణియేఎన్ కణ్ణుణ్ మణియే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 4. మానేర్ విళిమలై మానేఎం మానిటం వాళ్మయిలే
  కానేర్ అళకప్ పసుఙ్కుయి లేఅరుట్ కట్కరుంపే
  తేనే తిరువొఱ్ఱి మానకర్ వాళుం సివసత్తియే
  వానే కరుణై వటివే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 5. పొరుళే అటియర్ పుకలిట మేఒఱ్ఱిప్ పూరణన్తణ్
  అరుళేఎం ఆరుయిర్క్ కాందుణై యేవిణ్ ణవర్పుకళుం
  తెరుళేమెయ్ఞ్ ఞానత్ తెళివే మఱైముటిస్ సెంపొరుళే
  మరుళేత నీక్కుం ఒళియే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 6. తిరుమాలుం నాన్ముకత్ తేవుమున్ నాళ్మికత్ తేటిమనత్
  తరుమా లుళక్క అనలురు వాకి అమర్ందరుళుం
  పెరుమాన్ఎం మాన్ఒఱ్ఱిప్ పెంమాన్కైం మాన్కొళుం పిత్తన్మలై
  మరుమాన్ ఇటఙ్కొళ్పెణ్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 7. ఉన్నేర్ అరుళ్తెయ్వం కాణేన్ మనత్తుం ఉరైక్కప్పటాప్
  పొన్నేఅప్ పొన్నఱ్ పుతఒళి యేమలర్ప్ పొన్వణఙ్కుం
  అన్నే ఎంఆరుయిర్క్ కోర్ఉయి రేఒఱ్ఱి యంపతివాళ్
  మన్నే రిటంవళర్ మిన్నే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 8. కణ్ణేఅక్ కణ్ణిన్ మణియే మణియిల్ కలందొళిసెయ్
  విణ్ణే వియన్ఒఱ్ఱి యూర్అణ్ణల్ వామత్తిల్ వీఱ్ఱిరుక్కుం
  పెణ్ణే మలైపెఱుం పెణ్మణి యేతెయ్వప్ పెణ్ణముతే
  మణ్నేయం నీత్తవర్ వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 9. మలైయాన్ తవఞ్సెయ్తు పెఱ్ఱముత్ తేఒఱ్ఱి వాళ్కనకస్
  సిలైయాన్ మణక్క మణక్కుందెయ్ వీకత్ తిరుమలరే
  అలైయాన్ మలికటల్ పళ్ళికొణ్ టాన్తొళుం ఆరముతే
  వలైయాన్ అరుమై మకళే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 10. కామం పటర్నెఞ్ సుటైయోర్ కనవినుం కాణప్పటాస్
  సేమం పటర్సెల్వప్ పొన్నే మతురస్ సెళుఙ్కనియే
  తామం పటర్ఒఱ్ఱి యూర్వాళ్ పవళత్ తనిమలైయిన్
  వామం పటర్పైఙ్ కొటియే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 11. కోటా అరుట్కుణక్ కున్ఱే సివత్తిల్ కుఱిప్పిలరై
  నాటాత ఆనంద నట్పేమెయ్ యన్పర్ నయక్కుం ఇన్పే
  పీటార్ తిరువొఱ్ఱిప్ పెంమాన్ ఇటఞ్సెయ్ పెరుందవమే
  వాటా మణిమలర్క్ కొంపే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 12. నాలే ఎనుమఱై అందఙ్కళ్ ఇన్నముం నాటియెనైప్
  పోలే వరుంద వెళిఒళి యాయ్ఒఱ్ఱిప్ పుణ్ణియర్తం
  పాలే ఇరుంద నినైత్తఙ్కై యాకప్ పకరప్పెఱ్ఱ
  మాలే తవత్తిల్ పెరియోన్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 13. కఙ్కైకొణ్ టోన్ఒఱ్ఱి యూర్అణ్ణల్ వామం కలందరుళ్సెయ్
  నఙ్కైఎల్ లాఉల కుందంద నిన్నైఅన్ నారణఱ్కుత్
  తఙ్కైఎన్ కోఅన్ఱిత్ తాయర్ఎన్ కోసొల్ తళైక్కుమలై
  మఙ్కైయఙ్ కోమళ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 14. సోలైయిట్ టార్వయల్ ఊరొఱ్ఱి వైత్తుత్తన్ తొణ్టరన్పిన్
  వేలైయిట్ టాల్సెయుం పిత్తనై మెయ్యిటై మేవుకరిత్
  తోలైయిట్ టాటుం తొళిలుటై యోనైత్ తుణిందుమున్నాళ్
  మాలైయిట్ టాయ్ఇః¤తెన్నే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 15. తనైయాళ్ పవరిన్ఱి నిఱ్కుం పరమన్ తనిఅరుళాయ్
  వినైయాళ్ ఉయిర్మల నీక్కిమెయ్ వీట్టిన్ విటుత్తిటునీ
  ఎనైయాళ్ అరుళొఱ్ఱి యూర్వా ళవన్ఱన్ నిటత్తుమొరు
  మనైయాళ్ ఎననిన్ఱ తెన్నే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 16. పిన్నీన్ఱ పిళ్ళైయిన్ మేలార్వం తాయ్క్కెనప్ పేసువర్నీ
  మున్నీన్ఱ పిళ్ళైయిన్ మేలాసై యుళ్ళవా మొయ్యసురర్
  కొన్నీన్ఱ పోర్క్కిళం పిళ్ళైయై ఏవక్ కొటుత్తతెన్నే
  మన్నీన్ఱ ఒఱ్ఱి మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 17. పైయాళుం అల్కుల్ సురర్మట వార్కళ్ పలరుళుంఇస్
  సెయ్యాళుం వెణ్ణిఱ మెయ్యాళుం ఎత్తవం సెయ్తనరో
  కైయాళుం నిన్నటిక్ కుఱ్ఱేవల్ సెయ్యక్ కటైక్కణిత్తాయ్
  మైయాళుం కణ్ణొఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 18. ఇలైయాఱ్ఱు నీమలర్క్ కాలాల్ పణిక్కుఙ్కుఱ్ ఱేవలెలాం
  తలైయాల్ సెయుంపెణ్కళ్ పల్లోరిల్ పూమకళ్ తన్నైత్తళ్ళాయ్
  నిలైయాల్ పెరియనిన్ తొణ్టర్తం పక్క నిలామైయినాన్
  మలైయాఱ్ కరుళొఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 19. కలైమక ళోనిన్ పణియైఅన్ పోటుం కటైప్పిటిత్తాళ్
  అలైమక ళోఅన్ పొటుపిటిత్ తాళ్ఎఱ్ కఱైతికణ్టాయ్
  తలైమక ళేఅరుట్ టాయేసెవ్ వాయ్క్కరున్ తాళ్కుళఱ్పొన్
  మలైమక ళేఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 20. పొన్నోటు వాణిఎన్ పోరిరు వోరుం పొరుణఱ్కల్వి
  తన్నో టరుళున్ తిఱనిన్కుఱ్ ఱేవలైత్ తాఙ్కినిన్ఱ
  పిన్నో అలతతన్ మున్నో తెళిందిటప్ పేసుకనీ
  మన్నో టెళిలొఱ్ఱి యూర్వాళ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 21. కామట్ టలర్తిరు వొఱ్ఱినిన్ నాయకన్ కందైసుఱ్ఱి
  యేమట్ టరైయొటు నిఱ్పతు కణ్టుం ఇరఙ్కలర్పోల్
  నీమట్టు మేపట్ టుటుక్కిన్ ఱనైఉన్ఱన్ నేయంఎన్నో
  మామట్ టలర్కుళల్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 22. వీఱ్ఱార్నిన్ ఱన్మణత్ తంమియిన్ మేల్సిఱు మెల్లనిస్సం
  ఆఱ్ఱానిన్ సిఱ్ఱటిప్ పోతినైత్ తూక్కివైత్ తారెనిన్మాల్
  ఏఱ్ఱార్ తిరువొఱ్ఱి యూరార్ కళక్కఱుప్ పేఱ్ఱవరే
  మాఱ్ఱా ఇయల్కొణ్ మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 23. పొరుప్పుఱు నీలియెన్ పార్నిన్నై మెయ్అతు పోలుంఒఱ్ఱి
  విరుప్పుఱు నాయకన్ పాంపా పరణముం వెణ్తలైయుం
  నెరుప్పుఱు కైయుం కనల్మేని యుంకణ్టు నెఞ్సంఅఞ్సాయ్
  మరుప్పుఱు కొఙ్కై మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 24. అనంపొఱుత్ తాన్పుకళ్ ఒఱ్ఱినిన్ నాయకన్ అఙ్కుమిళిత్
  తనంపొఱుత్ తాళ్ఒరు మాఱ్ఱాళైత్ తన్ముటి తన్నిల్వైత్తే
  తినంపొఱుత్ తాన్అతు కణ్టుం సినమిన్ఱిస్ సేర్ందనిన్పోల్
  మనంపొఱుత్ తార్ఎవర్ కణ్టాయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 25. ఒరురు వాయ్ఒఱ్ఱి యూర్అమర్న్ తార్నిన్ నుటైయవర్పెణ్
  సీరురు వాకునిన్ మాఱ్ఱాళై నీతెళి యాత్తిఱత్తిల్
  నీరురు వాక్కిస్ సుమందార్ అతనై నినైందిలైయే
  వారురు వార్కొఙ్కై నఙ్కాయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 26. సార్ందేనిన్ పాల్ఒఱ్ఱి యూర్వాళుం నాయకర్ తామకిళ్వు
  కూర్ందే కులావుంఅక్ కొళ్కైయైక్ కాణిల్ కొతిప్పళెన్ఱు
  తేర్ందేఅక్ కఙ్కైయైస్ సెఞ్సటై మేల్సిఱై సెయ్తనర్ఒణ్
  వార్ందే కుళైకొళ్ విళియాయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 27. నీయే ఎనతు పిళైకుఱిప్ పాయెనిల్ నిన్నటిమైప్
  పేయేన్ సెయుంవణ్ణం ఎవ్వణ్ణ మోఎనైప్ పెఱ్ఱళిక్కుం
  తాయే కరుణైత్ తటఙ్కట లేఒఱ్ఱిస్ సార్కుముత
  వాయేర్ సవుందర35 మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 28. ముప్పోతుం అన్పర్కళ్ వాళ్త్తొఱ్ఱి యూర్ఎం ముతల్వర్మకిళ్
  ఒప్పో తరుమలైప్ పెణ్ణము తేఎన్ఱు వందునినై
  ఎప్పోతుం సిందిత్ తిటర్నీఙ్కి వాళ ఎనక్కరుళ్వాయ్
  మైప్పో తనైయకణ్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 29. మీతలత్ తోర్కళుళ్ యార్వణఙ్ కాతవర్ మేవునటుప్
  పూతలత్ తోర్కళుళ్ యార్పుక ళాతవర్ పోఱ్ఱినితం
  పాతలత్ తోర్కళుళ్ యార్పణి యాతవర్ పఱ్ఱినిన్ఱాళ్
  మాతలత్ తోఙ్కొఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 30. సేయ్క్కుఱ్ఱం తాయ్పొఱుత్ తేటా వరుకెనస్ సెప్పువళ్ఇన్
  నాయ్క్కుఱ్ఱం నీపొఱుత్ తాళుతల్ వేణ్టుం నవిన్మతియిన్
  తేయ్క్కుఱ్ఱ మాఱ్ఱుం తిరువొఱ్ఱి నాతర్తన్ తేవిఅన్పర్
  వాయ్క్కుఱ్ఱం నీక్కుం మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 31. సెఙ్కమ లాసనన్ తేవిపొన్ నాణుం తిరుముతలోర్
  సఙ్కమ తామిటఱ్ ఱోఙ్కుపొన్ నాణుం తలైకునిత్తుత్
  తుఙ్కము ఱాతుళం నాణత్ తిరువొఱ్ఱిత్ తోన్ఱల్పునై
  మఙ్కల నాణుటై యాళే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 32. సేటా రియన్మణం వీసస్ సెయన్మణం సేర్ందుపొఙ్క
  ఏటార్ పొళిలొఱ్ఱి యూరణ్ణల్ నెఞ్సం ఇరుందువక్క
  వీటా ఇరుళుం ముకిలుంపిన్ నిట్టు వెరువవైత్త
  వాటా మలర్క్కుళ లాళే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 33. పురనోక్కి నాల్పొటి తేక్కియ ఒఱ్ఱిప్ పునితర్కళక్
  కరనోక్కి36 నల్లము తాక్కినిఱ్ పోఱ్ఱుఙ్ కరుత్తినర్ఆ
  తరనోక్కి ఉళ్ళిరుళ్ నీక్కిమెయ్ఞ్ ఞానత్ తనిస్సుకందాన్
  వరనోక్కి ఆళ్విళి మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 34. ఉన్నుం తిరువొఱ్ఱి యూరుటై యార్నెఞ్ సువప్పఎళిల్
  తున్నుం ఉయిర్ప్పయిర్ ఎల్లాన్ తళైక్కస్ సుకక్కరుణై
  ఎన్నుం తిరువము తోయామల్ ఊఱ్ఱి ఎమతుళత్తిన్
  మన్నుం కటైక్కణ్ మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 35. వెళ్ళం కుళిరుం సటైముటి యోన్ఒఱ్ఱి విత్తకన్తన్
  ఉళ్ళం కుళిరమెయ్ పూరిప్ప ఆనందం ఊఱ్ఱెటుప్పత్
  తెళ్ళం కుళిర్ఇన్ అముతే అళిక్కుంసెవ్ వాయ్క్కుముత
  వళ్ళం కుళిర్ముత్త మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 36. మానంద మార్వయల్ కాళిక్ కవుణియర్ మామణిక్కన్
  ఱానంద ఇన్నము తూఱ్ఱుం తిరుములై ఆరణఙ్కే
  కానంద వోఙ్కుం ఎళిలొఱ్ఱి యార్ఉట్ కళిత్తియలుం
  వానన్ తరుమిటై మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 37. వాన్తేట నాన్కు మఱైతేట మాలుటన్ వారిసమే
  లాన్తేట మఱ్ఱై అరుందవర్ తేటఎన్ అన్పిన్మైయాల్
  యాన్తేట ఎన్నుళం సేర్ఒఱ్ఱి యూర్ఎం ఇరునితియే
  మాన్తేటుం వాట్కణ్ మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 38. ముత్తేవర్ విణ్ణన్37 ముతల్తేవర్ సిత్తర్ మునివర్మఱ్ఱై
  ఎత్తే వరునిన్ అటినినై వార్నినైక్ కిన్ఱిలర్తాం
  సెత్తే పిఱక్కుం సిఱియర్అన్ ఱోఒఱ్ఱిత్ తేవర్నఱ్ఱా
  మత్తేవర్ వామ మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 39. తిరునాళ్ నినైత్తొళుం నన్నాళ్ తొళామల్ సెలుత్తియనాళ్
  కరునాళ్ ఎనమఱై ఎల్లాం పుకలుం కరుత్తఱిందే
  ఒరునా ళినునిన్ ఱనైమఱ వార్అన్పర్ ఒఱ్ఱియిల్వాళ్
  మరునాణ్ మలర్క్కుళల్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 40. వాణాళ్ అటైవర్ వఱుమై యుఱార్నన్ మనైమక్కళ్పొన్
  పూణాళ్ ఇటంపుకళ్ పోతం పెఱువర్పిన్ పున్మైఒన్ఱుం
  కాణార్నిన్ నామం కరుతుకిన్ ఱోర్ఒఱ్ఱిక్ కణ్ణుతల్పాల్
  మాణార్వం ఉఱ్ఱ మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 41. సీరఱి వాయ్త్తిరు వొఱ్ఱిప్ పరమ సివత్తైనినైప్
  పోరఱి వాయ్అవ్ అఱివాం వెళిక్కప్ పుఱత్తునిన్ఱాయ్
  యారఱి వార్నిన్నై నాయేన్అఱివ తళకుటైత్తే
  వారెఱి పూణ్ములై మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 42. పోఱ్ఱిటు వోర్తం పిళైఆ యిరముం పొఱుత్తరుళ్సెయ్
  వీఱ్ఱొళిర్ ఞాన విళక్కే మరకత మెన్కరుంపే
  ఏఱ్ఱొళిర్ ఒఱ్ఱి యిటత్తార్ఇటత్తిల్ ఇలఙ్కుంఉయర్
  మాఱ్ఱొళి రుంపసుం పొన్నే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 43. ఆసైఉళ్ ళార్అయన్ మాల్ఆతి తేవర్కళ్ యారుంనిన్ తాళ్
  పూసైయుళ్ ళార్ఎనిల్ ఎఙ్కే ఉలకర్సెయ్ పూసైకొళ్వార్
  తేసైయుళ్ ళార్ఒఱ్ఱి యూరుటై యార్ఇటఞ్ సేర్మయిలే
  మాసైయుళ్ 38 ళార్పుకళ్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 44. అణ్టారై వెన్ఱుల కాణ్టుమెయ్ఞ్ ఞానం అటైందువిణ్ణిల్
  పణ్టారై సూళ్మతి పోలిరుప్ పోర్కళ్నిన్ పత్తర్పతం
  కణ్టారైక్ కణ్టవర్ అన్ఱో తిరువొఱ్ఱిక్ కణ్ణుతల్సేర్
  వణ్టారై వేలన్న మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 45. అటియార్ తొళునిన్ అటిప్పొటి తాన్సఱ్ ఱణియప్పెఱ్ఱ
  ముటియాల్ అటిక్కుప్ పెరుమైపెఱ్ ఱార్అం ముకుందన్సందక్
  కటియార్ మలర్అయన్ మున్నోర్తెన్ ఒఱ్ఱిక్ కటవుట్సెంపాల్
  వటియాక్ కరుణైక్ కటలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 46. ఓవా తయన్ముత లోర్ముటి కోటి ఉఱళ్ందుపటిల్
  ఆవా అనిస్సం పొఱామలర్స్ సిఱ్ఱటి ఆఱ్ఱుఙ్కొలో
  కావాయ్ ఇమయప్పొఱ్ పావాయ్ అరుళొఱ్ఱిక్ కామర్వల్లి
  వావా ఎనుంఅన్పర్ వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 47. ఇట్టార్ మఱైక్కుం ఉపనిట తత్తిఱ్కుం ఇన్నుఞ్సఱ్ఱుం
  ఎట్టానిన్ పొన్నటిప్ పోతెళి యేన్తలైక్ కెట్టుఙ్కొలో
  కట్టార్ సటైముటి ఒఱ్ఱిఎం మాన్నెఞ్స కత్తమర్ంద
  మట్టార్ కుళన్మట మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 48. వెళియాయ్ వెళిక్కుళ్ వెఱువెళి యాయ్స్సివ మేనిఱైంద
  ఒళియాయ్ ఒళిక్కుళ్ ఒళియాం పరైనినై ఒప్పవరార్
  ఎళియార్క్ కెళియర్ తిరువొఱ్ఱి యార్మెయ్ ఇనితుపరి
  మళియానిన్ ఱోఙ్కు మరువే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 49. విణఙ్కాత లన్పర్తం అన్పిఱ్కుం నిన్పుల విక్కుంఅన్ఱి
  వణఙ్కా మతిముటి ఎఙ్కళ్ పిరాన్ఒఱ్ఱి వాణనుంనిన్
  కుణఙ్కా తలిత్తుమెయ్క్ కూఱుతన్ తాన్ఎనక్ కూఱువర్ఉన్
  మణఙ్కా తలిత్త తఱియార్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 50. పన్నుంపల్ వేఱణ్టం ఎల్లాంఅవ్ అణ్టప్ పరప్పినిన్ఱు
  తున్నుం సరాసరం యావైయుం ఈన్ఱతు సూళ్ందుంఉన్నై
  ఇన్నుం ఇళందై అళియాత కన్నికై ఎన్పతెన్నే
  మన్నుం సుకానంద వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 51. సినఙ్కటన్ తోర్ఉళ్ళస్ సెందా మరైయిల్ సెళిత్తుమఱ్ఱై
  మనఙ్కటన్ తోతుంఅవ్ వాక్కుం కటంద మఱైఅన్నమే
  తినఙ్కటన్ తోర్పుకళ్ ఒఱ్ఱిఎం మానిటం సేరముతే
  వనఙ్కటన్ తోన్పుకళ్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 52. వల్లారుం వల్లవర్ అల్లారుం మఱ్ఱై మనితర్ముతల్
  ఎల్లారుం నిన్సెయల్ అల్లా తణువుం ఇయక్కిలరేల్
  ఇల్లామై యాల్ఉళల్ పుల్లేన్సెయ్ కుఱ్ఱఙ్కళ్ ఏతుకణ్టాయ్
  మల్లార్ వయల్ఒఱ్ఱి నల్లాయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 53. ఎళుతా ఎళిల్ఉయిర్స్ సిత్తిర మేఇన్ ఇసైప్పయనే
  తొళుతాటుం అన్పర్తం ఉట్కళిప్ పేసిఱ్ సుకక్కటలే
  సెళువార్ మలర్ప్పొళిల్ ఒఱ్ఱిఎం మాన్తన్ తిరుత్తుణైయే
  వళువా మఱైయిన్ పొరుళే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 54. తెరుట్పా లుఱుంఐఙ్కైస్ సెల్వర్క్కుం నల్లిళఞ్ సేయ్క్కుమకిళ్న్
  తరుట్పాల్ అళిక్కుం తనత్తన మేఎం అకఙ్కలంద
  ఇరుట్పాల్ అకఱ్ఱుం ఇరుఞ్సుట రేఒఱ్ఱి ఎందైఉళ్ళం
  మరుట్పాల్ పయిలు మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 55. అయిలేందుం పిళ్ళైనఱ్ ఱాయే తిరువొఱ్ఱి ఐయర్మలర్క్
  కయిలేన్39 తరుంపెఱల్ ముత్తే ఇసైయిల్ కనిందకురల్
  కుయిలే కుయిన్మెన్ కుళఱ్పిటి యేమలైక్ కోన్పయంద
  మయిలే మతిముక మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 56. సెయ్యకం ఓఙ్కుం తిరువొఱ్ఱి యూరిల్ సివపెరుమాన్
  మెయ్యకం ఓఙ్కునల్ అన్పేనిన్ పాల్అన్పు మేవుకిన్ఱోర్
  కైయకం ఓఙ్కుం కనియే తనిమెయ్క్ కతినెఱియే
  వైయకం ఓఙ్కు మరుందే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 57. తరుంపేర్ అరుళొఱ్ఱి యూరుటై యాన్ఇటఞ్ సార్ందపసుఙ్
  కరుంపే ఇనియకఱ్ కణ్టే మతురక్ కనినఱవే
  ఇరుంపేయ్ మనత్తినర్ పాల్ఇసై యాత ఇళఙ్కిళియే
  వరుంపేర్ ఒళిస్సెఞ్ సుటరే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 58. సేలేర్ విళియరుళ్ తేనే అటియరుళ్ తిత్తిక్కుంసెం
  పాలే మతురస్సెం పాకేసొల్ వేతప్ పనువల్ముటి
  మేలే విళఙ్కుం విళక్కే అరుళొఱ్ఱి విత్తకనార్
  మాలే కొళుంఎళిల్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 59. ఎంపాల్ అరుళ్వైత్ తెళిలొఱ్ఱి యూర్కొణ్ టిరుక్కుం ఇఱైస్
  సెంపాల్ కలందపైన్ తేనే కతలిస్ సెళుఙ్కనియే
  వెంపాలై నెఞ్సరుళ్ మేవా మలర్ప్పత మెన్కొటియే
  వంపాల్ అణిములై మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 60. ఏమముయ్ప్ పోర్ఎమక్ కెన్ఱే ఇళైక్కిల్ ఎటుక్కవైత్త
  సేమవైప్ పేఅన్పర్ తేటుమెయ్ఞ్ ఞానత్ తిరవియమే
  తామమైక్ కార్మలర్క్ కూందల్ పిటిమెన్ తనినటైయాయ్
  వామనఱ్ సీర్ఒఱ్ఱి మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 61. మన్నేర్ మలైయన్ మనైయుంనఱ్ కాఞ్సన మాలైయుంనీ
  అన్నే ఎనత్తిరు వాయాల్ అళైక్కప్పెఱ్ ఱార్అవర్తాం
  మున్నే అరుందవం ఎన్నే ముయన్ఱనర్ మున్నుం ఒఱ్ఱి
  వన్నేర్ ఇళములై మిన్నే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 62. కణమొన్ఱి లేనుంఎన్ ఉళ్ళక్ కవలైక్ కటల్కటందే
  కుణమొన్ఱి లేన్ఎతు సెయ్కేన్నిన్ ఉళ్ళక్ కుఱిప్పఱియేన్
  పణమొన్ఱు పాంపణి ఒఱ్ఱిఎం మానిటప్ పాలిల్తెయ్వ
  మణమొన్ఱు పస్సైక్ కొటియే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 63. కరువే తనైయఱ ఎన్నెఞ్ సకత్తిల్ కళిప్పొటొఱ్ఱిక్
  కురువే ఎనుంనిన్ కణవనుం నీయుం కులవుంఅందత్
  తిరువే అరుళ్సెన్ తిరువే ముతఱ్పణి సెయ్యత్ తంద
  మరువే మరువు మలరే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 64. ఎణ్ణియ ఎణ్ణఙ్కళ్ ఎల్లాం పలిక్క ఎనక్కున్అరుళ్
  పణ్ణియ ఉళ్ళఙ్కొళ్ ఉళ్ళుం పుఱంపుం పరిమళిక్కుం
  పుణ్ణియ మల్లికైప్ పోతే ఎళిల్ఒఱ్ఱిప్ పూరణర్పాల్
  మణ్ణియ పస్సై మణియే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 65. తీతుసెయ్ తాలుంనిన్ అన్పర్కళ్ తంమున్ సెరుక్కినిన్ఱు
  వాతుసెయ్ తాలుంనిన్ తాళ్మఱన్ తాలుం మతియిలియేన్
  ఏతుసెయ్ తాలుం పొఱుత్తరుళ్ వాయ్ఒఱ్ఱి యిన్నిటైప్పూ
  మాతుసెయ్ తాళ్కుళల్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 66. మరుందినిన్ ఱాన్ఒఱ్ఱి యూర్వాళుం నిన్ఱన్ మకిళ్నన్మున్నుం
  తిరుందినిన్ ఱార్పుకళ్ నిన్మున్నుం నల్లరుళ్ తేన్విళైందే
  విరుందినిన్ ఱేన్సఱ్ఱుం ఉళ్ళిరఙ్ కాత వితత్తైక్కణ్టు
  వరుందినిన్ ఱేన్ఇతు నన్ఱో వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 67. ఎన్పోల్ కుణత్తిల్ ఇళిందవర్ ఇల్లైఎప్ పోతుంఎఙ్కుం
  నిన్పోల్ అరుళిల్ సిఱందవర్ ఇల్లైఇన్ నీర్మైయినాల్
  పొన్పోలుం నిన్నరుళ్ అన్నే ఎనక్కుం పురితికణ్టాయ్
  మన్పోల్ ఉయర్ఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 68. తున్పే మికుంఇవ్ అటియేన్ మనత్తిల్నిన్ తుయ్యఅరుళ్
  ఇన్పే మికువతెన్ నాళో ఎళిలొఱ్ఱి ఎందైఉయిర్క్
  కన్పేమెయ్త్ తొణ్టర్ అఱివే సివనెఱిక్ కన్పిలర్పాల్
  వన్పేమెయ్ప్ పోత వటివే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 69. సఱ్ఱే యెనినుంఎన్ నెఞ్సత్ తుయరం తవిరవుంనిన్
  పొఱ్ఱే మలర్ప్పతం పోఱ్ఱవుం ఉళ్ళం పురితికణ్టాయ్
  సొఱ్ఱేర్ అఱిఞర్ పుకళ్ఒఱ్ఱి మేవుం తుణైవర్తఞ్సెం
  మఱ్ఱేర్ పుయత్తణై మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 70. సందోట మాప్పిఱర్ ఎల్లాం ఇరుక్కవుం సఞ్సలత్తాల్
  అందో ఒరుతమి యేన్మట్టుం వాటల్ అరుట్కళకో
  నందోట నీక్కియ నఙ్కాయ్ ఎనత్తిరు నాన్ముకన్మాల్
  వందోతుం ఒఱ్ఱి మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 71. అటియేన్ మిసైఎప్ పిళైయిరున్ తాలుం అవైపొఱుత్తుస్
  సెటియేతం నీక్కినఱ్ సీరరుళ్ వాయ్తికళ్ తెయ్వమఱైక్
  కొటియే మరకతక్ కొంపే ఎళిల్ఒఱ్ఱిక్ కోమళమే
  వటియేర్ అయిల్విళి మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 72. కణ్ణప్పన్ ఏత్తునఱ్ కాళత్తి యార్మఙ్ కలఙ్కొళ్ఒఱ్ఱి
  నణ్ణప్పర్ వేణ్టుం నలమే పరానంద నన్నఱవే
  ఎణ్ణప్ పటాఎళిల్ ఓవియ మేఎమై ఏన్ఱుకొణ్ట
  వణ్ణప్ పసుంపొన్ వటివే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 73. కఱ్పే వికఱ్పం కటియుంఒన్ ఱేఎఙ్కళ్ కణ్నిఱైంద
  పొఱ్పేమెయ్త్ తొణ్టర్తం పుణ్ణియ మేఅరుట్ పోతఇన్పే
  సొఱ్పేర్ అఱివుట్ సుకప్పొరు ళేమెయ్స్ సుయఞ్సుటరే
  మఱ్పేర్ పెఱుంఒఱ్ఱి మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 74. మికవే తుయర్క్కటల్ వీళ్ందేనై నీకై విటుతలరుళ్
  తకవే ఎనక్కునఱ్ ఱాయే అకిల సరాసరముం
  సుకవేలై మూళ్కత్ తిరువొఱ్ఱి యూరిటన్ తున్నిప్పెఱ్ఱ
  మకవే ఎనప్పురక్ కిన్ఱోయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 75. వేతఙ్క ళాయ్ఒఱ్ఱి మేవుం సివత్తిన్ విళైవరుళాయ్ప్
  పూతఙ్క ళాయ్ప్పొఱి యాయ్ప్పుల నాకిప్ పుకల్కరణ
  పేతఙ్క ళాయ్ఉయిర్ ఆకియ నిన్నైఇప్ పేతైఎన్వాయ్
  వాతఙ్క ళాల్అఱి వేనో వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 76. మతియే మతిముక మానే అటియర్ మనత్తువైత్త
  నితియే కరుణై నిఱైవే సుకానంద నీళ్నిలైయే
  కతియే కతివళి కాట్టుఙ్కణ్ ణేఒఱ్ఱిక్ కావలర్పాల్
  వతియేర్ ఇళమట మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 77. ఆఱాత్ తుయరత్ తళుందుకిన్ ఱేనైఇఙ్ కఞ్సల్ఎన్ఱే
  కూఱాక్ కుఱైఎన్ కుఱైయే ఇనినిన్ కుఱిప్పఱియేన్
  తేఱాస్ సిఱియర్క్ కరితాం తిరువొఱ్ఱిత్ తేవర్మకిళ్
  మాఱాక్ కరుణై మళైయే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 78. ఎఱ్ఱే నిలైఒన్ఱుం ఇల్లా తుయఙ్కుం ఎనక్కరుళస్
  సఱ్ఱేనిన్ ఉళ్ళం తిరుంపిలై యాన్సెయత్ తక్కతెన్నే
  సొఱ్ఱేన్ నిఱైమఱైక్ కొంపేమెయ్ఞ్ ఞానస్ సుటర్క్కొళుందే
  మఱ్ఱేర్ అణియొఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 79. సెవ్వేలై వెన్ఱకణ్ మిన్నేనిన్ సిత్తం తిరుంపిఎనక్
  కెవ్వేలై సెయ్ఎన్ ఱిటినుంఅవ్ వేలై ఇయఱ్ఱువల్కాణ్
  తెవ్వేలై వఱ్ఱస్సెయ్ అవ్వేలై యీన్ఱొఱ్ఱిత్ తేవర్నెఞ్సై
  వవ్వేల వార్కుళల్ మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 80. తాయే మికవుం తయవుటై యాళ్ఎనస్ సాఱ్ఱువర్ఇస్
  సేయేన్ పటుందుయర్ నీక్కఎన్ నేఉళం సెయ్తిలైయే
  నాయేన్ పిళైఇని నాటాతు నల్లరుళ్ నల్కవరు
  వాయేఎం ఒఱ్ఱి మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 81. నానే నినైక్కటి యేన్ఎన్ పిళైకళై నాటియనీ
  తానే ఎనైవిటిల్ అందో ఇనిఎవర్ తాఙ్కుకిన్ఱోర్
  తేనేనల్ వేతత్ తెళివే కతిక్కుస్ సెలునెఱియే
  వానేర్ పొళిల్ఒఱ్ఱి మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 82. కల్లా రిటత్తిల్ఎన్ ఇల్లామై సొల్లిక్ కలఙ్కిఇటర్
  నల్లాణ్మై ఉణ్టరుళ్ వల్లాణ్మై ఉణ్టెనిన్ నల్కువైయో
  వల్లార్ ఎవర్కట్కుం వల్లార్ తిరువొఱ్ఱి వాణరొటు
  మల్లార్ పొళిల్ఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 83. సుందర వాణ్ముకత్ తోకాయ్ మఱైకళ్ సొలుంపైఙ్కిళ్ళాయ్
  కందర వార్కుళఱ్ పూవాయ్ కరుణైక్ కటైక్కణ్నఙ్కాయ్
  అందర నేరిటైప్ పావాయ్ అరుళ్ఒఱ్ఱి అణ్ణల్మకిళ్
  మందర నేర్కొఙ్కై మఙ్కాయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 84. పత్తర్తం ఉళ్ళత్ తిరుక్కోయిల్ మేవుం పరంపరైయే
  సుత్తమెయ్ఞ్ ఞాన ఒళిప్పిళం పేసిఱ్ సుకానందమే
  నిత్తనిన్ సీర్సొల ఎఱ్కరుళ్ వాయ్ఒఱ్ఱి నిన్మలర్ఉన్
  మత్తర్తం వామ మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 85. పూవాయ్ మలర్క్కుళల్ పూవాయ్మెయ్ అన్పర్ పునైందతమిళ్ప్
  పావాయ్ నిఱైందపొఱ్ పావాయ్సెన్ తేనిఱ్ పకర్మొళియాయ్
  కావాయ్ ఎనఅయన్ కావాయ్ పవనుం కరుతుమలర్
  మావాయ్ ఎళిల్ఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 86. తాతా ఉణవుటై తాతా ఎనప్పుల్లర్ తంమిటైప్పోయ్
  మాతాకం ఉఱ్ఱవర్ వన్నెఞ్సిల్ నిన్అటి వైకుఙ్కొలో
  కాతార్ నెటుఙ్కట్ కరుంపేనల్ ఒఱ్ఱిక్ కరుత్తర్నట
  వాతా రిటంవళర్ మాతే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 87. కళందిరుం పాఇక్ కటైయేనై ఆళక్ కరుణైకొణ్టున్
  ఉళందిరుం పామైక్కెన్ సెయ్కేన్ తుయర్క్కట లూటలైందేన్
  కుళందిరుం పావిళిక్ కోమా నొటుందొణ్టర్ కూట్టముఱ
  వళందిరుం పాఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 88. ఆరణం పూత్త అరుట్కో మళక్కొటి అందరిపూన్
  తోరణం పూత్త ఎళిల్ఒఱ్ఱి యూర్మకిళ్ సుందరిసఱ్
  కారణం పూత్త సివైపార్ప్ పతినఙ్ కవురిఎన్నుం
  వారణం పూత్త తనత్తాయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 89. తిరువల్లి ఏత్తుం అపిటేక వల్లిఎఞ్ సెన్నియిటై
  వరువల్లి కఱ్పక వల్లిఒణ్ పస్సై మణివల్లిఎం
  కరువల్లి నీక్కుం కరుణాం పకవల్లి కణ్కొళ్ఒఱ్ఱి
  మరువల్లి ఎన్ఱు మఱైతేర్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 90. ఉటైయెన్న ఒణ్పులిత్ తోల్ఉటై యార్కణ్ టువక్కుమిళ
  నటైయన్న మేమలర్ప్ పొన్ముత లాంపెణ్కళ్ నాయకమే
  పటైయన్న నీళ్విళి మిన్నేర్ ఇటైప్పొఱ్ పసుఙ్కిళియే
  మటైమన్ను నీర్ఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 91. కఱ్పతుం కేట్పతుం ఎల్లాంనిన్ అఱ్పుతక్ కఞ్సమలర్ప్
  పొఱ్పతం కాణుం పొరుట్టెన ఎణ్ణువర్ పుణ్ణియరే
  సొఱ్పత మాయ్అవైక్ కప్పుఱ మాయ్నిన్ఱ తూయ్స్సుటరే
  మఱ్పతం సేరొఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 92. నిన్నాల్ ఎనక్కుళ ఎల్లా నలనుం నినైఅటైంద
  ఎన్నాల్ ఉనక్కుళ తెన్నైకణ్ టాయ్ఎమై ఈన్ఱవళే
  మున్నాల్ వరుక్కరుళ్ ఒఱ్ఱిఎం మాన్కణ్ ముళుమణియే
  ంన్నాన్ మఱైయిన్ ముటివే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 93. నన్ఱే సివనెఱి నాటుమెయ్త్ తొణ్టర్క్కు నన్మైసెయ్తు
  నిన్ఱేనిన్ సేవటిక్ కుఱ్ఱేవల్ సెయ్య నినైత్తనన్ ఈ
  తెన్ఱే ముటికువ తిన్ఱే ముటియిల్ ఇనితుకణ్టాయ్
  మన్ఱేర్ ఎళిల్ఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 94. అత్తనై ఒఱ్ఱిక్ కిఱైవనై అంపలత్ తాటుకిన్ఱ
  ముత్తనైస్ సేర్ందఒణ్ ముత్తే మతియ ముకవముతే
  ఇత్తనై ఎన్ఱళ వేలాత కుఱ్ఱం ఇళైత్తిటుంఇం
  మత్తనై ఆళల్ వళక్కో వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 95. కూఱాత వాళ్క్కైస్ సిఱుమైయై నోక్కిక్ కుఱిత్తిటుంఎన్
  తేఱాత విణ్ణప్పం సఱ్ఱేనుం నిన్ఱన్ తిరుస్సెవియిల్
  ఏఱాత వణ్ణంఎన్ ఒఱ్ఱిత్ తియాకర్ ఇటప్పుఱత్తిన్
  మాఱా తమర్ంద మయిలే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 96. ఓయా ఇటర్కొణ్ టులైవేనుక్ కన్పర్క్ కుతవుతల్పోల్
  ఈయా విటినుంఓర్ ఎళ్ళళ వేనుం ఇరఙ్కుకణ్టాయ్
  సాయా అరుళ్తరుం తాయే ఎళిల్ఒఱ్ఱిత్ తఱ్పరైయే
  మాయా నలంఅరుళ్ వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 97. పెరుంపేతై యేన్సిఱు వాళ్క్కైత్ తుయర్ఎనుం పేరలైయిల్
  తురుంపే ఎనఅలై కిన్ఱేన్ పుణైనిన్ తుణైప్పతమే
  కరుంపే కరుణైక్ కటలే అరుణ్ముక్ కనినఱవే
  వరుంపేర్ అరుళ్ఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 98. కాతర వాల్ఉట్ కలఙ్కినిన్ ఱేన్నిన్ కటైక్కణ్అరుళ్
  ఆతర వాల్మకిళ్ కిన్ఱేన్ ఇనిఉన్ అటైక్కలమే
  సీతరన్ ఏత్తుం తిరువొఱ్ఱి నాతర్తం తేవిఎళిల్
  మాతర సేఒఱ్ఱి వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 99. పొన్నుటై యార్అన్ఱిప్ పోఱ్ఱునఱ్ కల్విప్ పొరుళుటైయార్
  ఎన్నుటై యార్ఎన ఏసుకిన్ ఱార్ఇః¤ తెన్నైఅన్నే
  మిన్నుటై యాయ్మిన్నిల్ తున్నిటై యాయ్ఒఱ్ఱి మేవుముక్కణ్
  మన్నుటై యాయ్ఎన్ నుటైయాయ్ వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 100. పొయ్విట్టి టాతవన్ నెఞ్సకత్ తేనైప్ పులంపుంవణ్ణం
  కైవిట్టి టాతిన్నుం కాప్పాయ్ అతునిన్ కటన్కరుంపే
  మెయ్విట్టి టారుళ్ విళైఇన్ప మేఒఱ్ఱి విత్తకమే
  మైవిట్టి టావిళి మానే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 101. నేయాను కూల మనముటై యాయ్ఇని నీయుంఎన్ఱన్
  తాయాకిల్ యాన్ఉన్ తనైయనుం ఆకిల్ఎన్ తన్ఉళత్తిల్
  ఓయా తుఱుందుయర్ ఎల్లాం తవిర్త్తరుళ్ ఒఱ్ఱియిల్సెవ్
  వాయార్ అముత వటివే వటివుటై మాణిక్కమే.
 • 102. వాళినిన్ సేవటి పోఱ్ఱినిన్ పూంపత వారిసఙ్కళ్
  వాళినిన్ తాణ్మలర్ పోఱ్ఱినిన్ తణ్ణళి వాళినిన్సీర్
  వాళిఎన్ ఉళ్ళత్తిల్ నీయునిన్ ఒఱ్ఱి మకిళ్నరుంనీ
  వాళిఎన్ ఆరుయిర్ వాళ్వే వటివుటై మాణిక్కమే.

  • 35. సౌందరం ఎన్పతు సవుందరం ఎనప్ పోలియాయిఱ్ఱు. తొ.వే.
  • 36. కరం-విటం. తొ.వే.
  • 37. విణ్ణన్ -ఇందిరన్. తొ.వే.
  • 38. మాసై -పొన్ తొ.వే.
  • 39. కైయిలేందు ఎనఱ్పాలతు సయిలేందు ఎనప్ పోలియాయిఱ్ఱు. తొ.వే.

வடிவுடை மாணிக்க மாலை // வடிவுடை மாணிக்க மாலை