திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இன்ப மாலை
iṉpa mālai
இராமநாம சங்கீர்த்தனம்
irāmanāma saṅkīrttaṉam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

060. கண் நிறைந்த கணவன்
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ

  திருவொற்றியூர்
  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. மைய லழகீ ரூரொற்றி வைத்தீ ருளவோ மனையென்றேன்
  கையி னிறைந்த தனத்தினுந்தங் கண்ணி னிறைந்த கணவனையே
  மெய்யின் விழைவா ரொருமனையோ விளம்பின் மனையும் மிகப்பலவாம்
  எய்யி லிடையா யென்கின்றா ரிதுதான் சேடி யென்னேடி.

கண் நிறைந்த கணவன் // கண் நிறைந்த கணவன்

No audios found!