திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
viiraraakavar pooRRip panjsakam
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
vaiththiyan-aathar pathikam
vaittiyanātar patikam
Fifth Thirumurai

064. ireeNukai panjsakam
irēṇukai pañsakam

  sennai eezukiNaRu
  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. siirvaLar mathiyum thiruvaLar vaazkkais selvamum kalviyum poRaiyum
  paarvaLar thiRanum payanvaLar parisum paththiyum enakkaruL parinthee
  vaarvaLar thanaththaay maruvaLar kuzalaay maNivaLar aNimalar mukaththaay
  eervaLar kuNaththaay isaithuluk kaaNath thireeNukai enumoru thiruvee.
 • 2. uvanthoru kaasum uthavitaak kotiya uluththartham kataithoRumooti
  avanthanil alaiyaa vakaienak kunthan akamalarn- tharuLuthal veeNtum
  n-avantharu mathiya n-ivanthapuung kotiyee n-alantharu n-asaimaNik koovai
  ivanthoLir pasunthooL isaithuluk kaaNath thireeNukai enumoru thiruvee.
 • 3. virunthinar thammai upasarith thitavum viravuRum uRavinar makizath
  thirunthiya manaththaal n-anRisey thitavum siRiyaneeR karuLuthal veeNtum
  varunthivan- thatainthoork karuLseyum karuNai vaariyee vativuRu mayilee
  irunthisai pukazum isaithuluk kaaNath thireeNukai enumoru thiruvee.
 • 4. puNNiyam puriyum punithartham saarpum puththirar manaiviyee muthalaay
  n-aNNiya kutumpa n-alampeRap puriyum n-ankum enakkaruL purivaay
  viNNiya kathirin oLiseyum izaiyaay viLangkaruL ozukiya viziyaay
  eNNiya atiyark kisaithuluk kaaNath thireeNukai enumoru thiruvee.
 • 5. manameli yaamal piNiyatai yaamal vanjsakar thamaimaru vaamal
  sinan-ilai yaamal utalsali yaamal siRiyaneen uRamakizn- tharuLvaay
  anamakiz n-ataiyaay aNithuti itaiyaay azakusey kaanjsana utaiyaay
  inamakiz sennai isaithuluk kaaNath thireeNukai enumoru thiruvee.

  • * anpar oruvarin veeNtukooLuk kiNangka aruLis seythathu.

இரேணுகை பஞ்சகம் // இரேணுகை பஞ்சகம்

No audios found!