திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ireeNukai panjsakam
irēṇukai pañsakam
kaNNamangkaith thaayaar thuthi
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
Fifth Thirumurai

065. vaiththiyan-aathar pathikam
vaittiyanātar patikam

  puLLirukkuveeLuur
  pannirusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ookaimata vaaralku leepirama pathamavarkaL
  unthiyee vaikunthammeel
  oongkumulai yeekailai avarkumutha vaayinithaz
  uuRalee amuthamavartham
  paakanaiya moziyeen-al veethavaak kiyamavarkaL
  paarvaiyee karuNain-ookkam
  paangkinava rootuviLai yaatavaru sukamathee
  paramasuka maakumintha
  yuukamaRi yaamalee theekammika vaatiniir
  uRusuvaip pazameRinthee
  uRRaveRu vaaymellum viiNarn-iir enRun-al
  loorain-in- thipparavartham
  vaakaivaay mathamaRa maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 2. uNtathee uNavuthaan kaNtathee kaatsiithai
  uRRaRiya maattaarkaLaay
  uyiruNtu paavapuN NiyamuNtu vinaikaLuN
  tuRupiRavi uNtuthunpath
  thoNtathee seyun-araka vaathaiuN tinpamuRu
  sorkkamuN tivaiyumanRith
  thozukatavuL uNtukathi uNtenRu silarsolum
  thurppuththi yaalulakilee
  koNtathee saathakam veRuththumata maathartham
  kongkaiyum veRuththukkaiyil
  koNtathiing kaniyaivit tantharath thorupazam
  koLLuviir enparantha
  vaNtarvaa yaRaoru maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 3. umparvaan amuthanaiya soRkaLaaR periyoor
  uraiththavaay maikaLain-aati
  oothukin Raarthamaik kaNtava mathiththethiril
  othipoola n-iRpathumalaal
  kamparvaay ivarvaayk kathaippenpar siRukarung
  kaakkaivaayk kaththalivarvaayk
  kaththalil siRithenpar suuteeRu n-eyoru
  kalangkoLLa veeNtumenpar
  imparn-aam keettakathai ithuveNpar anRiyum
  ivarkkeethu theriyumenpar
  ivaielaam evanoooor vampanaam viiNanmun
  ittakat tenparantha
  vamparvaa yaRaoru maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 4. kallaiyum urukkalaam n-aarurith thitalaam
  kaninthakani yaasseyyalaam
  katuvitamum uNNalaam amuthaakka laamkotung
  karatipuli singkamuthalaa
  vellumiru kangkaLaiyum vasamaakka laamanRi
  viththaiyum kaRpikkalaam
  mikkavaa zaiththaNtai viRakaakka laammaNalai
  meevutheer vatamaakkalaam
  illaiyoru theyvamvee Rillaiem paalinpam
  iikinRa peNkaLkuRiyee
  engkaLkula theyvamenum muutaraith theeRRaenil
  eththuNaiyum aritharithukaaN
  vallaiyavar uNarvaRa maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 5. patiaLavu saampalaip puusiyee saivam
  pazuththapaza moopuusuNaip
  pazamoo enakkarung kalpoolum asaiyaathu
  paazaaku kinRaarkaLoor
  pitiaLavu saathamum koLLaarkaL allathoru
  peNNaieni nungkoLkilaar
  peeykoNta thooanRi n-ooykoNta thooperum
  piththeeRRa thooaRikileen
  setiaLavu uuththaivaayp pallazuk kellaam
  therinthitak kaattin-akaithaan
  seythuvaLai yaapperum semmarath thuNtupool
  semmaappar avarvaaymatham
  matiaLava thaaoru maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 6. peNkoNta sukamathee kaNkaNta palanithu
  pitikkaaRi yaathusilarthaam
  peeruur ilaathaoru veRuveLiyi leesukam
  peRavee virumpiviiNil
  paNkoNta utalveLuth thuLLee n-arampelaam
  pasaiaRRu meelezumpap
  pattini kitanthusaa kinRaarkaL iithenna
  paavamivar uNmaiaRiyaar
  kaNkoNta kurutaree enRuvaayp palelaang
  kaattis siriththun-iiNta
  kazumarak kattaipool n-iRpaarkaL aiyaik
  kayavarvaay mathamuzuthumee
  maNkoNtu pookaoor maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 7. thiruththamutai yoorkaruNai yaalintha ulakil
  thiyangkuviir aziyaassukam
  seerulaka maamparama pathamathanai ataiyumn-eRi
  seeravaa rungkaLenRaal
  iruththiniya suvaiuNavu veeNtumaNi aataitharum
  itamveeNtum ivaikaL ellaam
  illaiyaa yinumiravu pakalenpa thaRiyaamal
  iRukappi tiththaNaikkap
  peruththamulai yootiLam paruvamutan azakutaiya
  peNNakap patumaakiloo
  peesitiir apparama pathan-aatti nukkun-um
  piRakithoo varuvamenpaar
  varuththumavar uRavaRa maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuri anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 8. peethaiula kiirviratham eethuthavam eethuviiN
  peessivai elaamveethanaam
  piththanvaayp piththeeRu kaththun-uul kaththiya
  perumpurat taakumallaal
  oothaiuRum ulakaa yathaththinuLa uNmaipool
  orusiRithum illaiillai
  uLLathaRi yaathilavu kaaththakiLi poolutal
  ularnthiirkaL iniyaakinum
  meethaiuNa vaathiveeN tuvaelaam uNtun-iir
  viraimalarth thotaiaathiyaa
  veeNtuva elaangkoNtu meetaimeel peNkaLotu
  viLaiyaatu viirkaLenpaar
  vaathaiavar saarpaRa maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 9. iinam pazuththamana vaathaiaRa n-innaruLai
  eNNin-al loorkaLorupaal
  iRaivan-in thooththiram iyampiiru kaN­r
  iRaippaathu kaNtun-inRu
  njaanam pazuththuvizi yaalozuku kinRan-iir
  n-amulakil oruvaralavee
  njaaniivar yoonivazi thoonRiyava rooena
  n-akaipparsum maaazukiloo
  uunam kuzuththakaN Naamenpar ulakaththil
  uyarpeNtu saakkotuththa
  oruvanmukam ennaivar mukamvaatu kinRathena
  uLaRuvaar vaayatangka
  maanam pazuththitu maruntharuLka thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 10. kaRpavai elaamkaR RuNarnthaperi yoorthamaik
  kaaNpathee arumaiarumai
  kaRpatharu mitiyanivan itaiatain- thaalenak
  karuNaiyaal avarvaliyavan-
  thiRpuRan iruppaathu kaNtuman- thookati
  thezunthupooyth thozuthuthangkat
  kiyaluRuthi veeNtaathu kaNketta kurutarpool
  eemaanthi rupparivarthaam
  poRpinaRu suvaiaRiyum aRivutaiyar anRumeeR
  pullaathi uNumuyirkaLum
  poonRitaar ivarkaLaik kuuraipooyp paazaam
  puRassuvar enappukalalaam
  vaRpuRum patitharuma vazioongku thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 11. meyyoor thinaiththanaiyum aRikilaar poykkathai
  viLampaenil ivvulakiloo
  meelulakil eeRukinum anjsaathu mozivartheru
  meevumaN Neninumuthavak
  kaiyoo manaththaiyum vitukkaisai yaarkaLkolai
  kaLavukat kaamammuthalaak
  kaNtathii maikaLanRi n-anmaien pathanaioru
  kanavilum kaNtaRikilaar
  aiyoo munivarthamai vithippati pataiththavithi
  angkaithaang kangkaiennum
  aaRRil kuLikkinum thiimuuzki ezinumav
  vasuththan-iing kaathukaNtaay
  maiyoor aNuththuNaiyum meevuRaath thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.
 • 12. iLaveenil maalaiyaayk kuLirsoolai yaaymalar
  ilanjsipuum poykaiarukaay
  eeRRasan- thirakaantha meetaiyaay athanmeel
  ilangkumara miyaaNaiyumaayth
  thaLaveeyum mallikaip pantharaayp paalpool
  thazaiththitu n-ilaakkaalamaayth
  thaniiLan- thenRalaay n-iRain-aram puLaviiNai
  thannisaip paatalitamaay
  kaLaveeka lanthakaR putaiyamata varalputai
  kalanthan-aya vaarththaiutanaayk
  kaLikoLa irunthavarkaL kaNtasuka n-innatik
  kazaln-izaR sukan-ikarumee
  vaLaveelai suuzulaku pukazkinRa thavasikaa
  maNiulaka n-aathavaLLal
  makizavaru veeLuuril anparpava rookamaRa
  vaLarvaith thiyan-aathanee.

வைத்தியநாதர் பதிகம் // வைத்தியநாதர் பதிகம்