திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವಿಣ್ಣಪ್ಪಕ್ ಕಲಿವೆಣ್ಪಾ
viṇṇappak kaliveṇpā
First Thirumurai

001. ತಿರುವಟಿಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
tiruvaṭip pukaḻchsi

  ನೂಱ್ಱಿರುಪತ್ತೆಟ್ಟು ಅಟಿಯಾನ್ ಮಿಕುಂದು ವಂದ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪರಸಿವಂಸಿನ್ಮಯಂ ಪೂರಣಂ ಸಿವಪೋಕ ಪಾಕ್ಕಿಯಂ ಪರಮನಿತಿಯಂ
  ಪರಸುಕಂ ತನ್ಮಯಂ ಸಸ್ಸಿತಾ ನಂದಮೆಯ್ಪ್ ಪರಮವೇ ಕಾಂದನಿಲಯಂ
  ಪರಮಞಾ ನಂಪರಮ ಸತ್ತುವಮ ಕತ್ತುವಂ ಪರಮಕೈ ವಲ್ಯನಿಮಲಂ
  ಪರಮತತ್ ತುವನಿರತಿ ಸಯನಿಟ್ಕ ಳಂಪೂತ ಪೌತಿಕಾ ತಾರನಿಪುಣಂ
 • 2. ಪವಪಂದ ನಿಕ್ರಕ ವಿನೋತಸ ಕಳಂಸಿಱ್ ಪರಂಪರಾ ನಂದಸೊರುಪಂ
  ಪರಿಸಯಾ ತೀತಂಸು ಯಂಸತೋ ತಯಂವರಂ ಪರಮಾರ್ತ್ತ ಮುಕ್ತಮೌನಂ
  ಪಟನವೇ ತಾಂದಾಂದ ಮಾಕಮಾನ್ ತಾಂದನಿರು ಪಾತಿಕಂ ಪರಮಸಾಂದಂ
  ಪರನಾತ ತತ್ತುವಾನ್ ತಂಸಕಸ ತರಿಸನಂ ಪಕಿರಙ್ಕ ಮಂದರಙ್ಕಂ
 • 3. ಪರವಿಯೋ ಮಂಪರಮ ಜೋತಿಮಯಂ ವಿಪುಲಂ ಪರಂಪರ ಮನಂದಮಸಲಂ
  ಪರಮಲೋ ಕಾತಿಕ್ಕ ನಿತ್ತಿಯಸಾಂ ಪಿರಾಸ್ಸಿಯಂ ಪರಪತಂ ಪರಮಸೂಕ್ಷ್ಮಂ
  ಪರಾಪರ ಮನಾಮಯ ನಿರಾತರ ಮಕೋಸರಂ ಪರಮತನ್ ತಿರಂವಿಸಿತ್ರಂ
  ಪರಾಮುತ ನಿರಾಕರಂ ವಿಕಾಸನಂ ವಿಕೋಟಣಂ ಪರಸುಕೋ ತಯಮಕ್ಷಯಂ
 • 4. ಪರಿಪವ ವಿಮೋಸನಂ ಕುಣರಕಿತಂ ವಿಸುವಂಪ ತಿತ್ತುವ ಪರೋಪರೀಣಂ
  ಪಞ್ಸಕಿರ್ತ್ ತಿಯಸುತ್ತ ಕರ್ತ್ತತ್ತು ವಂತಱ್ಪ ರಂಸಿತಂ ಪರವಿಲಾಸಂ
  ಪಕರ್ಸುಪಾ ವಂಪುನಿತ ಮತುಲಮತು ಲಿತಮಂಪ ರಾಂಪರ ನಿರಾಲಂಪನಂ
  ಪರವುಸಾ ಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿರವಯ ವಙ್ಕಱ್ಪ ನಾತೀತ ನಿರುವಿಕಾರಂ
 • 5. ಪರತುರಿಯ ವನುಪವಂ ಕುರುತುರಿಯ ಪತಮಂ ಪಕಂಪಕಾ ತೀತವಿಮಲಂ
  ಪರಮಕರು ಣಾಂಪರಂ ತಱ್ಪತಂ ಕನಸೊಱ್ ಪತಾತೀತ ಮಿನ್ಪವಟಿವಂ
  ಪರೋಕ್ಷಞಾ ನಾತೀತಂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಞಾನಾನು ಪವವಿಲಾಸಪ್ ಪಿರಕಾಸಂ
  ಪಾವನಾ ತೀತಂಕು ಣಾತೀತಂ ಉಪಸಾಂದ ಪತಮಕಾ ಮೌನರೂಪಂ
 • 6. ಪರಮಪೋ ತಂಪೋತ ರಕಿತಸಕಿ ತಂಸಂಪ ವಾತೀತ ಮಪ್ಪಿರಮೇಯಂ
  ಪಕರನನ್ ತಾನಂದಂ ಅಮಲಮುಸಿ ತಂಸಿಱ್ಪ ತಂಸತಾ ನಂದಸಾರಂ
  ಪರೈಯಾತಿ ಕಿರಣಾಙ್ಕ ಸಾಙ್ಕಸೌ ಪಾಙ್ಕವಿಂ ಪಾಕಾರ ನಿರುವಿಕಱ್ಪಂ
  ಪರಸುಕಾ ರಂಪಂಪ ರಂಪಿರಮ ವಿತ್ತಂಪ ರಾನಂದ ಪುರಣಪೋಕಂ
 • 7. ಪರಿಮಿತಾ ತೀತಂಪ ರೋತಯಂ ಪರಕಿತಂ ಪರಪರೀಣಂ ಪರಾಂದಂ
  ಪರಮಾಱ್ಪು ತಂಪರಮ ಸೇತನಂ ಪಸುಪಾಸ ಪಾವನಂ ಪರಮಮೋಕ್ಷಂ
  ಪರಮಾನು ಕುಣನವಾ ತೀತಂಸಿ ತಾಕಾಸ ಪಾಸ್ಕರಂ ಪರಮಪೋಕಂ
  ಪರಿಪಾಕ ವೇತನ ವರೋತಯಾ ನಂದಪತ ಪಾಲನಂ ಪರಮಯೋಕಂ
 • 8. ಪರಮಸಾತ್ ತಿಯವತೀ ತಾನಂದ ಪೋಕ್ಕಿಯಂ ಪರಿಕತಂ ಪರಿವೇತ್ತಿಯಂ
  ಪರಕೇವ ಲಾತ್ವಿತಾ ನಂದಾನು ಪವಸತ್ತ ಪಾತಾಕ್ರ ಸುತ್ತಪಲಿತಂ
  ಪರಮಸುತ್ ತಾತ್ವಿತಾ ನಂದವನು ಪೂತಿಕಂ ಪರಿಪೂತ ಸಿಱ್ಕುಣಾಂದಂ
  ಪರಮಸಿತ್ ತಾಂದನಿಕ ಮಾಂದಸಮ ರಸಸುತ್ತ ಪರಮಾನು ಪವವಿಲಾಸಂ
 • 9. ತರಮಿಕುಂ ಸರ್ವಸಾ ತಿಟ್ಟಾನ ಸತ್ತಿಯಂ ಸರ್ವವಾ ನಂದಪೋಕಂ
  ಸಾರ್ಂದಸರ್ ವಾತಾರ ಸರ್ವಮಙ್ ಕಳಸರ್ವ ಸತ್ತಿತರ ಮೆನ್ಱಳವಿಲಾಸ್
  ಸಕುಣನಿರ್ಕ್ ಕುಣಮುಱು ಸಲಕ್ಷಣ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ ತನ್ಮೈಪಲ ವಾಕನಾಟಿತ್
  ತಂಮೈನಿಕರ್ ಮಱೈಯೆಲಾ ಮಿನ್ನುಮಳ ವಿಟನಿನ್ಱ ಸಙ್ಕರ ನನಾತಿಯತಿ
 • 10. ಸಾಮಕೀ ತಪ್ಪಿರಿಯನ್ ಮಣಿಕಣ್ಟ ಸೀಕಣ್ಟ ಸಸಿಕಣ್ಟ ಸಾಮಕಣ್ಟ
  ಸಯಸಯ ವೆನುಂದೊಣ್ಟ ರಿತಯಮಲರ್ ಮೇವಿಯ ಸಟಾಮಕುಟನ್ ಮತನತಕನನ್
  ಸಂದಿರಸೇ ಕರನಿಟಪ ವಾಕನನ್ ಕಙ್ಕಾ ತರನ್ಸೂಲ ಪಾಣಿಯಿಱೈವನ್
  ತನಿಮುತ ಲುಮಾಪತಿ ಪುರಾಂದಕನ್ ಪಸುಪತಿ ಸಯಂಪುಮಾ ತೇವನಮಲನ್
 • 11. ತಾಣ್ಟವನ್ ತಲೈಮಾಲೈ ಪೂಣ್ಟವನ್ ತೊೞುಮನ್ಪರ್ ತಙ್ಕಳುಕ್ಕರುಳಾಣ್ಟವನ್
  ತನ್ನಿಕರಿಲ್ ಸಿತ್ತೆಲಾಂ ವಲ್ಲವನ್ ವಟತಿಸೈಸ್ ಸೈಲಮೆನು ಮೊರುವಿಲ್ವನ್
  ತಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತ್ತಿಯರುಣ್ ಮೂರ್ತ್ತಿಪುಣ್ ಣಿಯಮೂರ್ತ್ತಿ ತಕುಮಟ್ಟ ಮೂರ್ತ್ತಿಯಾನೋನ್
  ತಲೈಮೈಪೆಱು ಕಣನಾಯ ಕನ್ಕುೞಕ ನೞಕನ್ಮೆಯ್ಸ್ ಸಾಮಿನನ್ ತೇವತೇವನ್
 • 12. ಸಂಪುವೇ ತಣ್ಟನ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಲಾನ್ ಮುಟಿವಿಲಾನ್ ತಾಣುಮುಕ್ ಕಣ್ಕಳುಟೈಯಾನ್
  ಸತುರನ್ ಕಟಾಸಲ ವುರಿಪ್ಪೋರ್ವೈ ಯಾನ್ಸೆನ್ ತೞಱ್ಕರತ್ ತೇಂದಿನಿನ್ಱೋನ್
  ಸರ್ವಕಾ ರಣನ್ವಿಱಱ್ ಕಾಲಕಾ ಲನ್ಸರ್ವ ಸಂಪಿರಮನ್ ಸರ್ವೇಸ್ಸುರನ್
  ತಕೈಕೊಳ್ಪರ ಮೇಸ್ಸುರನ್ ಸಿವಪಿರಾ ನೆಂಪಿರಾನ್ ತಂಪಿರಾನ್ ಸೆಂಪೊಱ್ಪತಂ
 • 13. ತಕವುಪೆಱು ನಿಟ್ಪೇತ ನಿಟ್ಕಂಪ ಮಾಂಪರಾ ಸತ್ತಿವಟಿ ವಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
  ತಕ್ಕನಿಟ್ ಕಾಟಿನ್ಯ ಸಂವೇತ ನಾಙ್ಕಸಿಱ್ ಸತ್ತಿವಟಿ ವಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
  ಸಾಱ್ಱರಿಯ ವಿಸ್ಸೈಞಾ ನಙ್ಕಿರಿಯೈ ಯೆನ್ನುಮುಸ್ ಸತ್ತಿವಟಿ ವಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
  ತಟೈಯಿಲಾ ನಿರ್ವಿಟಯ ಸಿಱ್ಕುಣ ಸಿವಾನಂದ ಸತ್ತಿವಟಿ ವಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
 • 14. ತಕುವಿಂದೈ ಮೋಕಿನಿಯೈ ಮಾನೈಯಸೈ ವಿಕ್ಕುಮೊರು ಸತ್ತಿವಟಿ ವಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
  ತಾೞ್ವಿಲೀ ಸಾನಮುತನ್ ಮೂರ್ತ್ತಿವರೈ ಯೈಞ್ಸತ್ತಿ ತಞ್ಸತ್ತಿ ಯಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
  ಸವಿಕಱ್ಪ ನಿರುವಿಕಱ್ ಪಂಪೆಱು ಮನಂದಮಾ ಸತ್ತಿಸತ್ ತಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
  ತಟನಿರುಪ ವವಿವರ್ತ್ತ ಸಾಮರ್ತ್ತಿಯ ತಿರುವರುಟ್ ಸತ್ತಿಯುರು ವಾಂಪೊಱ್ಪತಂ
 • 15. ತವಾತಸಾನ್ ತಪ್ಪತನ್ ತುವಾತಸಾನ್ ತಪ್ಪತನ್ ತರುಮಿಣೈ ಮಲರ್ಪ್ಪೂಂಪತಂ
  ಸಕಲರ್ವಿಞ್ ಞಾನಕಲರ್ ಪಿರಳಯಾ ಕಲರಿತಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ಕಿಯಪೂಂಪತಂ
  ತಣಿವಿಲಾ ಅಣುಪಕ್ಷ ಸಂಪುಪ ಕ್ಷಙ್ಕಳಿಱ್ ಸಮರಸ ಮುಱುಂಪೂಂಪತಂ
  ತರುಪರಞ್ ಸೂಕ್ಕುಮನ್ ತೂಲಮಿವೈ ನಿಲವಿಯ ತಮಕ್ಕುಳುಯಿ ರಾಂಪೂಂಪತಂ
 • 16. ಸರವಸರ ವಪರಿಮಿತ ವಿವಿತವಾನ್ ಮಪ್ಪಕುತಿ ತಾಙ್ಕುನ್ ತಿರುಪ್ಪೂಂಪತಂ
  ತಣ್ಟಪಿಣ್ ಟಾಣ್ಟವಕಿ ಲಾಣ್ಟಪಿರ ಮಾಣ್ಟನ್ ತಟಿಕ್ಕವರು ಳುಂಪೂಂಪತಂ
  ತತ್ವತಾತ್ ವಿಕಸಕಸಿ ರುಟ್ಟಿತಿತಿ ಸಙ್ಕಾರ ಸಕಲಕರ್ತ್ ತುರುಪೂಂಪತಂ
  ಸಕಸಮಲ ವಿರುಳಕಲ ನಿನ್ಮಲಸು ಯಂಪ್ರಕಾ ಸಙ್ಕುಲವು ನಱ್ಪೂಂಪತಂ
 • 17. ಮರಪುಱು ಮತಾತೀತ ವೆಳಿನಟುವಿ ಲಾನಂದ ಮಾನಟನ ಮಿಟುಪೂಂಪತಂ
  ಮನ್ನುಂವಿನೈ ಯೊಪ್ಪುಮಲ ಪರಿಪಾಕಂ ವಾಯ್ಕ್ಕಮಾ ಮಾಯೈಯೈ ಮಿತಿಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಮಲಿಪಿಱವಿ ಮಱಲಿಯಿ ನೞುಂದುಮುಯಿರ್ ತಮೈಯರುಳಿನ್ ಮರುವುಱವೆಟುಕ್ಕುಂಪತಂ
  ವಳರೂರ್ತ್ತ ವೀರತಾಣ್ ಟವಮುತಱ್ ಪಞ್ಸಕ ಮಕಿೞ್ಂದಿಟ ವಿಯಱ್ಱುಂಪತಂ
 • 18. ವಲ್ಲಮುಯ ಲಕನ್ಮೀತಿ ನೂನ್ಱಿಯ ತಿರುಪ್ಪತಂ ವಳಂದರತ್ ತೂಕ್ಕುಂಪತಂ
  ವಲ್ವಿನೈಯೆ ಲಾಂದವಿರ್ತ್ ತೞಿಯಾತ ಸುತ್ತನಿಲೈ ವಾಯ್ತ್ತಿಟ ವೞಙ್ಕುಂಪತಂ
  ಮಱೈತುತಿಕ್ ಕುಂಪತಂ ಮಱೈಸ್ಸಿಲಂ ಪೊಳಿರ್ಪತಂ ಮಱೈಪ್ಪಾತು ಕೈಸ್ಸೆಂಪತಂ
  ಮಱೈಮುಟಿ ಮಣಿಪ್ಪತಂ ಮಱೈಕ್ಕುಮೆಟ್ ಟಾಪ್ಪತಂ ಮಱೈಪ್ಪರಿ ಯುಕೈಕ್ಕುಂಪತಂ
 • 19. ಮಱೈಯವ ನುಳಙ್ಕೊಣ್ಟ ಪತಮಮಿತ ಕೋಟಿಯಾ ಮಱೈಯವರ್ ಸಿರಞ್ಸೂೞ್ಪತಂ
  ಮಱೈಯವನ್ ಸಿರಸಿಕಾ ಮಣಿಯೆನುಂ ಪತಂಮಲರ್ಕೊಣ್ ಮಱೈಯವನ್ ವಾೞ್ತ್ತುಂಪತಂ
  ಮಱೈಯವನ್ ಸೆಯವುಲಕ ಮಾಕ್ಕಿನ್ಱ ವತಿಕಾರ ವಾೞ್ವೈಯೀನ್ ತರುಳುಂಪತಂ
  ಮಱೈಯವನ್ ಕನವಿನುಙ್ ಕಾಣಾತ ಪತಮಂದ ಮಱೈಯವನ್ ಪರವುಂಪತಂ
 • 20. ಮಾಲ್ವಿಟೈ ಯಿವರ್ಂದಿಟು ಮಲರ್ಪ್ಪತನ್ ತೆಯ್ವನೆಟು ಮಾಲರುಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಮಾಲ್ಪರವಿ ನಾಟೊಱುಂ ವಣಙ್ಕುಪತ ಮಿಕ್ಕತಿರು ಮಾಲ್ವಿೞಿಯಿ ಲಙ್ಕುಂಪತಂ
  ಮಾಲ್ತೇಟ ನಿನ್ಱಪತ ಮೋರನನ್ ತಙ್ಕೋಟಿ ಮಾಱ್ಱಲೈ ಯಲಙ್ಕಱ್ಪತಂ
  ಮಾನ್ಮುಟಿಪ್ ಪತನೆಟಿಯ ಮಾಲುಳಪ್ ಪತಮಂದ ಮಾಲುಮಱಿ ವರಿತಾಂಪತಂ
 • 21. ಮಾಲ್ಕೊಳವ ತಾರಙ್ಕಳ್ ಪತ್ತಿನುಂ ವೞಿಪಟ್ಟು ವಾಯ್ಮೈಪೆಱ ನಿಱ್ಕುಂಪತಂ
  ಮಾಲುಲಕು ಕಾಕ್ಕಿನ್ಱ ವಣ್ಮೈಪೆಱ್ ಱಟಿಮೈಯಿನ್ ವತಿಂದಿಟ ವಳಿಕ್ಕುಂಪತಂ
  ವರೈಯುಱು ಮುರುತ್ತಿರರ್ಕಳ್ ಪುಕೞ್ಪತಂ ಪಲಕೋಟಿ ವಯವುರುತ್ ತಿರರ್ಸೂೞ್ಪತಂ
  ವಾಯ್ಂದಿಟು ಮುರುತ್ತಿರಱ್ ಕಿಯಲ್ಕೊಣ್ಮುತ್ ತೊೞಿಲ್ಸೆಯ್ಯುಂ ವಣ್ಮೈತನ್ ತರುಳುಂಪತಂ
 • 22. ವಾನವಿನ್ ತಿರರಾತಿ ಯೆಣ್ಟಿಸೈಕ್ ಕಾವಲರ್ಕಣ್ ಮಾತವತ್ ತಿಱನಾಂಪತಂ
  ಮತಿಯಿರವಿ ಯಾತಿಸುರ ರಸುರರನ್ ತರರ್ವಾನ ವಾಸಿಕಳ್ ವೞುತ್ತುಂಪತಂ
  ಮಣಿಯುರಕರ್ ಕರುಟರ್ಕಾನ್ ತರುವರ್ವಿಞ್ ಸೈಯರ್ಸಿತ್ತರ್ ಮಾಮುನಿವ ರೇತ್ತುಂಪತಂ
  ಮಾನಿರುತರ್ ಪೈಸಾಸರ್ ಕಿಂಪುರುಟರ್ ಯಕ್ಷರ್ಕಳ್ ಮತಿತ್ತುವರ ಮೇಱ್ಕುಂಪತಂ
 • 23. ಮನ್ನುಕಿನ್ ನರರ್ಪೂತರ್ ವಿತ್ತಿಯಾ ತರರ್ಪೋಕರ್ ಮಱ್ಱೈಯರ್ಕಳ್ ಪಱ್ಱುಂಪತಂ
  ವಣ್ಮೈಪೆಱು ನಂದಿಮುತಲ್ ಸಿವಕಣತ್ ತಲೈವರ್ಕಣ್ ಮನಕ್ಕೋಯಿಲ್ವಾೞುಂಪತಂ
  ಮಾತೇವಿ ಯೆಙ್ಕಳ್ಮಲೈ ಮಙ್ಕೈಯೆನ್ ನಂಮೈಮೆನ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೈಯಾಲ್ ವರುಟುಂಪತಂ
  ಮಱಲಿಯೈ ಯುತೈತ್ತರುಳ್ ಕೞಱ್ಪತ ಮರಕ್ಕನೈ ಮಲೈಕ್ಕೀ ೞಟರ್ಕ್ಕುಂಪತಂ
 • 24. ವಞ್ಸಮಱು ನೆಞ್ಸಿನಿಟೈ ಯೆಞ್ಸಲಱ ವಿಞ್ಸುತಿಱನ್ ಮಞ್ಸುಱ ವಿಳಙ್ಕುಂಪತಂ
  ವಂದನೈಸೆಯ್ ಪುಂದಿಯವರ್ ತಂದುಯರ್ ತವಿರ್ಂದಿಟವುಣ್ ಮಂದಣನ ವಿಱ್ಱುಂಪತಂ
  ಮಾಱಿಲೊರು ಮಾಱನುಳ ಮೀಱಿನ್ಮಕಿೞ್ ವೀಱಿಯಿಟ ಮಾಱಿನಟ ಮಾಟುಂಪತಂ
  ಮಱಕ್ಕರುಣೈ ಯುಂದನಿ ಯಱಕ್ಕರುಣೈ ಯುಂದಂದುವೞ್ವಿಕ್ಕುಮೊಣ್ಮೈಪ್ಪತಂ
 • 25. ಇರವುಱುಂ ಪಕಲಟಿಯ ರಿರುಮರುಙ್ ಕಿನುಮುಱುವ ರೆನವಯಙ್ ಕಿಯಸೀರ್ಪ್ಪತಂ
  ಎಂಪಂದ ಮಱವೆಮತು ಸಂಪಂದವಳ್ಳನ್ಮೊೞಿ ಯಿಯನ್ಮಣ ಮಣಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಈವರಸ ರೆಂಮುಟೈಯ ನಾವರಸರ್ಸೊಱ್ಪತಿಕ ವಿಸೈಪರಿ ಮಳಿಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಏವಲಾರ್ ಪುಕೞೆಮತು ನಾವಲಾರೂರರ್ಪುಕ ಲಿಸೈತಿರುಪ್ ಪಾಟ್ಟುಪ್ಪತಂ
 • 26. ಏತವೂರ್ ತಙ್ಕಾತ ವಾತವೂರೆಙ್ಕೋವಿ ನಿನ್ಸೊನ್ಮಣಿ ಯಣಿಯುಂಪತಂ
  ಎಲ್ಲೂರು ಮಣಿಮಾಟ ನಲ್ಲೂರಿ ನಪ್ಪರ್ಮುಟಿ ಯಿಟೈವೈಕಿ ಯರುಣ್ಮೆನ್ಪತಂ
  ಎಟುಮೇಲೆ ನತ್ತೊಣ್ಟರ್ ಮುಟಿಮೇನ್ ಮಱುತ್ತಿಟವು ಮಿಟೈವಲಿನ್ ತೇಱುಂಪತಂ
  ಎೞಿಲ್ಪರವೈ ಯಿಸೈಯವಾ ರೂರ್ಮಱುಕಿ ನರುಳ್ಕೊಣ್ಟಿ ರಾಮುೞುತು ಮುಲವುಂಪತಂ
 • 27. ಇನ್ತೊಣ್ಟರ್ ಪಸಿಯಱಕ್ ಕಸ್ಸೂರಿನ್ ಮನೈತೊಱು ಮಿರಕ್ಕನಟೈ ಕೊಳ್ಳುಂಪತಂ
  ಇಳೈಪ್ಪುಱ ಲಱಿಂದನ್ಪರ್ ಪೊತಿಸೋ ಱರುಂದಮು ನಿರುಂದುಪಿ ನಟಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಎಱಿವಿಱಕು ವಿಱ್ಕವಳರ್ ಕೂಟಱ್ ಱೆರುತ್ತೊಱು ಮಿಯಙ್ಕಿಯ ವಿರಕ್ಕಪ್ಪತಂ
  ಇಱುವೈಕೈ ಯಙ್ಕರೈಯಿನ್ ಮಣ್ಪಟಪ್ ಪಲ್ಕಾ ಲೆೞುಂದುವಿಳೈ ಯಾಟುಂಪತಂ
 • 28. ಎಙ್ಕೇಮೆಯ್ ಯನ್ಪರುಳ ರಙ್ಕೇ ನಲಂದರ ವೆೞುಂದರುಳುಂ ವಣ್ಮೈಪ್ಪತಂ
  ಎವ್ವಣ್ಣಂ ವೇಣ್ಟುಕಿನು ಮವ್ವಣ್ಣ ಮನ್ಱೇ ಯಿರಙ್ಕಿಯೀನ್ ತರುಳುಂಪತಂ
  ಎನ್ಪೋನ್ಱ ವರ್ಕ್ಕುಮಿಕು ಪೊನ್ಪೋನ್ಱ ಕರುಣೈತನ್ ತಿತಯತ್ ತಿರುಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಎನ್ನುಯಿರೈ ಯನ್ನಪತ ಮೆನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರಾ ಯಿಲಙ್ಕುಸೆಂ ಪತುಮಪ್ಪತಂ
 • 29. ಎನ್ನಱಿವೆ ನುಂಪತಮೆ ನಱಿವಿನುಕ್ ಕಱಿವಾ ಯಿರುಂದಸೆಙ್ ಕಮಲಪ್ಪತಂ
  ಎನ್ನನ್ಪೆ ನುಂಪತಮೆ ನನ್ಪಿಱ್ಕು ವಿತ್ತಾ ಯಿಸೈಂದಕೋ ಕನಕಪ್ಪತಂ
  ಎನ್ತವ ಮೆನುಂಪತಮೆನ್ ಮೆಯ್ತ್ತವಪ್ ಪಯನಾ ಯಿಯೈಂದಸೆಞ್ ಸಲಸಪ್ಪತಂ
  ಎನ್ನಿರುಕಣ್ ಮಣಿಯಾನ ಪತಮೆನ್ಕಣ್ ಮಣಿಕಳುಕ್ ಕಿನಿಯನಲ್ ವಿರುಂದಾಂಪತಂ
 • 30. ಎನ್ಸೆಲ್ವ ಮಾಂಪತಮೆನ್ ಮೆಯ್ಸ್ಸೆಲ್ವ ವರುವಾಯೆ ನುಂದಾಮ ರೈಪ್ಪೊಱ್ಪತಂ
  ಎನ್ಪೆರಿಯ ವಾೞ್ವಾನ ಪತಮೆನ್ಕ ಳಿಪ್ಪಾ ಮಿರುಂಪತಮೆ ನಿತಿಯಾಂಪತಂ
  ಎನ್ತಂದೈ ತಾಯೆನು ಮಿಣೈಪ್ಪತಮೆ ನುಱವಾ ಮಿಯಱ್ಪತಮೆ ನಟ್ಪಾಂಪತಂ
  ಎನ್ಕುರುವೆ ನುಂಪತಮೆ ನಿಟ್ಟತೆಯ್ ವಪ್ಪತ ಮೆನತುಕುಲ ತೆಯ್ವಪ್ಪತಂ
 • 31. ಎನ್ಪೊಱಿಕ ಳುಕ್ಕೆಲಾ ನಲ್ವಿಟಯ ಮಾಂಪತಮೆ ನೆೞುಮೈಯುಂ ವಿಟಾಪ್ಪೊಱ್ಪತಂ
  ಎನ್ಕುಱೈಯೆ ಲಾಂದವಿರ್ತ್ ತಾಟ್ಕೊಣ್ಟ ಪತಮೆನಕ್ ಕೆಯ್ಪ್ಪಿಲ್ವೈಪ್ಪಾಕುಂಪತಂ
  ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕು ನಲ್ಲಪತ ಮೆಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲಪತ ಮಿಣೈಯಿಲಾತ್ ತುಣೈಯಾಂಪತಂ
  ಎೞುಮನಮು ಟೈಂದುಟೈನ್ ತುರುಕಿನೆಕಿೞ್ ಪತ್ತರ್ಕಟ್ ಕಿನ್ನಮುತ ಮಾಕುಂಪತಂ
 • 32. ಎಣ್ಣುಱಿಱ್ ಪಾಲಿನಱು ನೆಯ್ಯೊಟು ಸರುಕ್ಕರೈ ಯಿಸೈಂದೆನ ವಿನಿಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಏಱ್ಱಮುಕ್ ಕನಿಪಾಕು ಕನ್ನಲ್ಕಱ್ ಕಣ್ಟುತೇ ನೆನ್ನಮತು ರಿಕ್ಕುಂಪತಂ
  ಎಙ್ಕಳ್ಪತ ಮೆಙ್ಕಳ್ಪತ ಮೆನ್ಱುಸಮ ಯತ್ತೇವ ರಿಸೈವೞಕ್ ಕಿಟುನಱ್ಪತಂ
  ಈಱಿಲಾಪ್ ಪತಮೆಲಾನ್ ತರುತಿರುಪ್ ಪತಮೞಿವಿ ಲಿನ್ಪುತವು ಕಿನ್ಱಪತಮೇ.

திருவடிப் புகழ்ச்சி // திருவடிப் புகழ்ச்சி