திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವಟಿಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
tiruvaṭip pukaḻchsi
ನೆಞ್ಸಱಿವುಱುತ್ತಲ್
neñsaṟivuṟuttal
First Thirumurai

002. ವಿಣ್ಣಪ್ಪಕ್ ಕಲಿವೆಣ್ಪಾ
viṇṇappak kaliveṇpā

  ಕಾಪ್ಪು
  ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅವ್ವವ್ ವಿಟೈವನ್ ತಕಱ್ಱಿ ಅರುಳ್ತರಲಾಲ್
  ಎವ್ವೆವ್ ವಿಟೈಯೂಱುಂ ಎಯ್ತಲಿಲಂ - ತೆವ್ವರ್ತಮೈಕ್
  ಕನ್ಱುಮತ ಮಾಮುಕಮುಙ್ ಕಣ್ಮೂನ್ಱುಙ್ ಕೊಣ್ಟಿರುಂದ
  ತೊನ್ಱತುನಂ ಮುಳ್ಳ ಮುಱೈಂದು.
 • ಕಲಿವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 2. ಸೊಱ್ಪೆಱುಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಸ್ ಸುಯಞ್ಸೋತಿ ಯಾಂದಿಲ್ಲೈಸ್
  ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ವಾೞ್ತಲೈಮೈತ್ ತೆಯ್ವಮೇ - ನಱ್ಸಿವೈಯಾನ್
 • 3. ತಾಯಿ ನುಲಕನೈತ್ತುನ್ ತಾಙ್ಕುನ್ ತಿರುಪ್ಪುಲಿಯೂರ್ಕ್
  ಕೋಯಿ ಲಮರ್ಂದಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱಮೇ - ಮಾಯಮಿಕುಂ
 • 4. ವಾಟ್ಕಳಮುಱ್ ಱಾಙ್ಕುವಿೞಿ ಮಾತರ್ಮಯ ಲಱ್ಱವರ್ಸೂೞ್
  ವೇಟ್ಕಳಮುಱ್ ಱೋಙ್ಕುಂ ವಿೞುಪ್ಪೊರುಳೇ - ವಾೞ್ಕ್ಕೈಮನೈ
 • 5. ನಲ್ವಾಯಿ ಲೆಙ್ಕು ನವಮಣಿಕ್ಕುನ್ ಱೋಙ್ಕುತಿರು
  ನೆಲ್ವಾಯಿ ನಿನ್ಱೊಳಿರು ನೀಳೊಳಿಯೇ - ಸೆಲ್ವಾಯ್ತ್
 • 6. ತೆೞಿಪ್ಪಾಲೈ ವೇಲೈತ್ ತಿರೈಯೊಲಿಪೋ ಲಾರ್ಕ್ಕುಙ್
  ಕೞಿಪ್ಪಾಲೈ ಯಿನ್ಪಕ್ ಕಳಿಪ್ಪೇ - ವಿೞಿಪ್ಪಾಲನ್
 • 7. ಕಲ್ಲೂರ್ಪ್ ಪೆರುಮಣತ್ತೈಕ್ ಕಟ್ಟುರೈಕ್ಕಸ್ ಸೋತಿತರು
  ನಲ್ಲೂರ್ಪ್ ಪೆರುಮಣಂವಾೞ್ ನನ್ನಿಲೈಯೇ - ಸೊಲ್ಲುನ್
 • 8. ತಯೇಂದಿರ ರುಳ್ಳತ್ ತಟಂಪೋ ಲಿಲಙ್ಕುಂ
  ಮಯೇಂದಿರಪ್ ಪಳ್ಳಿಯಿನ್ಪ ವಾೞ್ವೇ - ಕಯೇಂದಿರನೈಕ್
 • 9. ಕಾಯಲುಱಾ ತನ್ಱುವಂದು ಕಾತ್ತೋನ್ ಪುಕೞ್ಮುಲ್ಲೈ
  ವಾಯಿಲಿ ನೋಙ್ಕು ಮಣಿವಿಳಕ್ಕೇ - ಮೇಯ
 • 10. ಪಲಿಕ್ಕಾವೂರ್ ತೋಱುಂ ಪತಞ್ಸೇಪ್ಪಸ್ ಸೆನ್ಱು
  ಕಲಿಕ್ಕಾಮೂರ್ ಮೇವುಙ್ ಕರುಂಪೇ - ವಲಿಕ್ಕಾಲಿಲ್
 • 11. ಪಾಯ್48ಕ್ಕಾಟು ಕಿನ್ಱವೊರು ಪಸ್ಸೈ ಮುಕಿಲ್ಪರವುಞ್
  ಸಾಯ್ಕ್ಕಾಟು ಮೇವುನ್ ತಟಙ್ಕಟಲೇ - ವಾಯ್ಕ್ಕಮೈಯಸ್
 • 12. ಸೊಲ್ಲವ ನೀಸ್ಸರಙ್ಕು ತೋಯವುಂಪ ರಾಂಪೆರುಮೈಪ್
  ಪಲ್ಲವ ನೀಸ್ಸರತ್ತೆಂ ಪಾವನಮೇ - ನಲ್ಲವರ್ಕಳ್
 • 13. ಕಣ್ಕಾಟ್ಟು ನೆಱ್ಱಿಕ್ ಕಟವುಳೇ ಯೆನ್ಱುತೊೞ
  ವೆಣ್ಕಾಟ್ಟಿನ್ ಮೇವುಕಿನ್ಱ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ - ತಣ್ಕಾಟ್ಟಿಕ್
 • 14. ಕಾರ್ಕಾಟ್ಟಿತ್ ತೈಯಲರ್ತಙ್ ಕಣ್ಕಾಟ್ಟಿಸ್ ಸೋಲೈಕಳ್ಸೂೞ್
  ಸೀರ್ಕಾಟ್ಟುಪ್ ಪಳ್ಳಿಸ್ ಸಿವಕ್ಕೊೞುಂದೇ - ಪಾರ್ಕಾಟ್
 • 15. ಟುರುಕಾವೂ ರೆಲ್ಲಾ ಮೊಳಿನಯಕ್ಕ ವೋಙ್ಕುಙ್
  ಕುರುಕಾವೂರ್ ವೆಳ್ಳಟೈಯೆಙ್ ಕೋವೇ - ಅರುಕಾತ
 • 16. ಕಾರ್49ಕಾೞಿ ನೆಞ್ಸಕ್ ಕವುಣಿಯರ್ಕ್ಕುಪ್ ಪೋತಮರುಳ್
  ಸೀರ್ಕಾೞಿ ಞಾನತ್ ತಿರವಿಯಮೇ - ಓರ್ಕಾೞಿಪ್
 • 17. ಪಾಲಱ್ಕಾ ವನ್ಱು ಪಸುಂಪೊಱ್ಱಾ ಳಙ್ಕೊಟುತ್ತ
  ಕೋಲಕ್ಕಾ ಮೇವುಙ್ ಕೊಟೈಯಾಳಾ - ಕೋಲಕ್ಕಾ
 • 18. ಉಳ್ಳಿರುಕ್ಕುಂ ಪುಳ್ಳಿರುಕ್ಕು ಮೋತುಂ ಪುಕೞ್ವಾಯ್ಂದ
  ಪುಳ್ಳಿರುಕ್ಕುಂ ವೇಳೂರ್ಪ್ ಪುರಿಸಟೈಯಾಯ್ -ಕಳ್ಳಿರುಕ್ಕುಂ
 • 19. ಕಾವಿನ್ ಮರುವುಙ್ ಕನಮುನ್ ತಿಸೈಮಣಕ್ಕುಂ
  ಕೋವಿನ್ ಮರುವುಕಣ್ಣಾರ್ ಕೋಯಿಲಾಯ್ - ಮಾವಿನ್
 • 20. ಇಟೈಮುಟಿಯಿನ್ ಱೀಙ್ಕನಿಯೆನ್ ಱೆಲ್ಲಿನ್ ಮುಸುತ್ತಾವುಂ
  ಕಟೈಮುಟಿಯಿನ್ ಮೇವುಙ್ ಕರುತ್ತಾ - ಕೊಟೈಮುಟಿಯಾ
 • 21. ನನ್ಱಿಯೂ ರೆನ್ಱಿಂದ ಞಾಲಮೆಲಾಂ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ನಿನ್ಱಿಯೂರ್ ಮೇವು ನಿಲೈಮೈಯನೇ - ಒನ್ಱಿಕ್
 • 22. ಕರುಪ್ಪುನ್ಕೂ ರುಳ್ಳಕ್ ಕಯವರ್ ನಯವಾತ್
  ತಿರುಪ್ಪುನ್ಕೂರ್ ಮೇವುಞ್ ಸಿವನೇ - ಉರುಪ್ಪೊಲಿಂದೇ
 • 23. ಈಟೂರಿ ಲಾತುಯರ್ಂದ ಏತುವಿನಾ ಲೋಙ್ಕುತಿರು
  ನೀಟೂ ರಿಲಙ್ಕು ನಿೞಱ್ಱರುವೇ - ಪೀಟುಕೊಣ್ಟು
 • 24. ಮನ್ನಿಯೂ ರೆಲ್ಲಾಂ ವಣಙ್ಕ ವಳಙ್ಕೊಣ್ಟ
  ಅನ್ನಿಯೂರ್ ಮೇವು ಮತಿಪತಿಯೇ - ಮನ್ನರ್ಸುಕ
 • 25. ವಾೞ್ವಿಕ್ ಕುಟಿಕಳಟಿ ಮಣ್ಪೂಸ ಲಾಲೆನ್ನುಂ
  ವೇೞ್ವಿಕ್ ಕುಟಿಯಮರ್ಂದ ವಿತ್ತಕನೇ - ಸೂೞ್ವುಱ್ಱೋರ್
 • 26. ವಿಣ್ಣೆತಿರ್ಕೊಣ್ ಟಿಂದಿರನ್ಪೋನ್ ಮೇವಿನೆಟು ನಾಳ್ವಾೞಪ್
  ಪಣ್ಣೆತಿರ್ಕೊಳ್ ಪಾಟಿಪ್ ಪರಂಪೊರುಳೇ - ನಣ್ಣುಂ
 • 27. ವಣಞ್ಸೇ ರಿಱೈವನ್ ಮಕಿೞ್ಂದು ವಣಙ್ಕುಂ
  ಮಣಞ್ಸೇರಿ ನೀಙ್ಕಾ ಮಕಿೞ್ವೇ - ಮಣಞ್ಸೇರ್ಂದುನ್ನ್
 • 28. ವಾರಟ್ಟ ಕೊಙ್ಕೈ ಮಲೈಯಾ ಳೊಟುಙ್ಕೊಱುಕ್ಕೈ
  ವೀರಟ್ಟ ಮೇವುಂ ವಿಯನಿಱೈವೇ - ಓರಟ್ಟ
 • 29. ತಿಕ್ಕುಙ್ ಕತಿನಾಟ್ಟಿಸ್ ಸೀರ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ ತೊಣ್ಟರುಳಂ
  ಒಕ್ಕುಙ್ ಕರುಪ್ಪಱಿಯ ಲೂರರಸೇ - ಮಿಕ್ಕತಿರು
 • 30. ಮಾವಳರುಞ್ ಸೆಂದಾ ಮರೈವಳರುಞ್ ಸೆಯ್ಕುರಕ್ಕುಕ್
  ಕಾವಳರು ಮಿನ್ಪಕ್ ಕನಸುಕಮೇ - ತಾವುಮಯಲ್
 • 31. ಕಾೞ್ಕೊ ಳಿರುಮನತ್ತುಕ್ ಕಾರಿರು­ತ್ ತೋರ್ಮರುವುಂ
  ವಾೞ್ಕೊಳಿ ಪುತ್ತೂರ್50 ಮಣಿಸ್ಸುಟರೇ - ತಾೞ್ವಕಱ್ಱ
 • 32. ನಣ್ಣಿಪ್ ಪಟಿಕ್ಕರೈಯರ್ ನಾಟೋಱುಂ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಮಣ್ಣಿಪ್ ಪಟಿಕ್ಕರೈವಾೞ್ ಮಙ್ಕಲಮೇ - ವಿಣ್ಣಿನಿಟೈ
 • 33. ವಾಮಾಂ ಪುಲಿಯೂರ್ ಮಲರ್ಸ್ಸೋಲೈ ಸೂೞ್ಂದಿಲಙ್ಕುಂ
  ಓಮಾಂ ಪುಲಿಯೂರ್ವಾೞ್ ಉತ್ತಮಮೇ - ನೇಮಾರ್ಂದ
 • 34. ವಾನಾಟ್ಟು ಮುಳ್ಳೂರ್ ಮರುವುಕಿನ್ಱೋರ್ ಪೋಱ್ಱುತಿರುಕ್
  ಕಾನಾಟ್ಟು ಮುಳ್ಳೂರ್ಕ್ ಕಲೈಕ್ಕಟಲೇ - ಮೇನಾಟ್ಟುಂ
 • 35. ತೇರೈಯೂರ್ಸ್ ಸೆಙ್ಕತಿರ್ಪೋಱ್ ಸೆಂಮಣಿಕ ಣಿನ್ಱಿಲಙ್ಕುಂ
  ನಾರೈಯೂರ್ ಮೇವು ನಟುನಿಲೈಯೇ - ಪಾರಿಲ್
 • 36. ಉಟಂಪೂರ್ ಪವತ್ತೈ ಯೊೞಿತ್ತರುಳುಂ ಮೇನ್ಮೈಕ್
  ಕಟಂಪೂರ್ವಾೞ್ ಎನ್ನಿರಣ್ಟು ಕಣ್ಣೇ - ತಟಂಪೊೞಿಲಿಲ್
 • 37. ಕೊಂದಣವುಙ್ ಕಾರ್ಕ್ಕುೞಲಾರ್ ಕೋಲಮಯಿಱ್ ಪೋಲುಲವುಂ
  ಪಂದಣ ನಲ್ಲೂರ್ಪ್ ಪಸುಪತಿಯೇ - ಕಂದಮಲರ್
 • 38. ಅಞ್ಸನೂರ್51 ಸೆಯ್ತತವತ್ ತಾಲಪ್ ಪೆಯರ್ಕೊಣ್ಟ
  ಕಞ್ಸನೂರ್ ವಾೞುಮೆನ್ಱನ್ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ - ಅಞ್ಸುಕಙ್ಕಳ್
 • 39. ನಾಟಿಕ್ಕಾ ವುಳ್ಳೇ ನಮಸ್ಸಿವಾ ಯಂಪುಕಲುಂ
  ಕೋಟಿಕ್ಕಾ ಮೇವುಙ್ ಕುಳಿರ್ಮತಿಯೇ - ಓಟಿಕ್
 • 40. ಕರುಮಙ್ಕ ಲಕ್ಕುಟಿಯಿಱ್ ಕಾಣ್ಟುಮೆನ ವೋತುಂ
  ತಿರುಮಙ್ಕ ಲಕ್ಕುಟಿಯಿಲ್ ತೇನೇ - ತರುಮ
 • 41. ಮನಂದಾಳ್ ಮಲರೈ ಮರುವುವಿಪ್ಪೋರ್ ವಾೞುಂ
  ಪನಂದಾಳಿಱ್ ಪಾಲುಕಂದ ಪಾಕೇ - ತಿನಂದಾಳಿಱ್
 • 42. ಸೂೞ್ತಿರುವಾಯ್ಪ್ ಪಾಟಿಯಙ್ಕು ಸೂೞ್ಕಿನುಮಾ ಮೆನ್ಱುಲಕರ್
  ವಾೞ್ತಿರುವಾಯ್ಪ್ ಪಾಟಿಇನ್ಪ ವಾರಿತಿಯೇ - ಏೞ್ಪುವಿಕ್ಕುಳ್
 • 43. ವಾಯ್ಞ್ಞಲೂ ರೀತೇ ಮರುವವೆನ ವಾನವರ್ಸೇರ್
  ಸೇಯ್ಞ್ಞಲೂರ್ ಇನ್ಪಸ್ ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ - ವಾಞ್ಸೈಯುಱುಂ
 • 44. ಸೀವನ್ ಕುಟಿಯುಱವಿಸ್ ಸೀರ್ನಕರೊನ್ ಱೇಯೆನುಞ್ಸೀರ್ತ್
  ತೇವನ್ ಕುಟಿಮಕಿೞ್ಂದ ತೆಳ್ಳಮುತೇ - ಓವಿಲ್
 • 45. ಮಯಲೂರ್ ಮನಂಪೋಲ್ ವಯಲಿಱ್ ಕಯಲೂರ್
  ವಿಯಲೂರ್ ಸಿವಾನಂದ ವೆಱ್ಪೇ - ಅಯಲಾಂಪಲ್
 • 46. ಮಟ್ಟೈಯೂರ್ ವಣ್ಟಿನಙ್ಕಳ್ ವಾಯ್ಂದು ವಿರುಂದುಕೊಳುಂ
  ಕೊಟ್ಟೈಯೂ ರುಟ್ಕಿಳರುಙ್ ಕೋಮಳಮೇ - ಇಟ್ಟಮುಟನ್
 • 47. ಎನ್ನಂಪ ರೆನ್ನಂಪ ರೆನ್ಱಯನ್ಮಾಲ್ ವಾತುಕೊಳ
  ಇನ್ನಂಪರ್ ಮೇವಿನಿನ್ಱ ಎನ್ನುಱವೇ - ಮುನ್ನಂಪು
 • 48. ಮಾಱ್ಕುಂ ಪುಱಂಪಿಯಲಾ ವಾಯ್ಮೈಯರುಳ್ ಸೆಯ್ಯವುಳಂ
  ಏಱ್ಕುಂ ಪುಱಂಪಿಯಂವಾೞ್ ಎನ್ನುಯಿರೇ - ಮಾಱ್ಕರುವಿನ್
 • 49. ಕಣ್ವಿಸೈಯ ಮಙ್ಕೈಕ್ ಕನಿಪೋಱ್ ಪೆಱತ್ತೊಣ್ಟರ್
  ಎಣ್ವಿಸೈಯ ಮಙ್ಕೈಯಿಲ್ವಾೞ್ ಎನ್ಕುರುವೇ - ಮಣ್ಣುಲಕಿಲ್
 • 50. ವೈಕಾವೂರ್ ನಂಪೊರುಟ್ಟಾನ್ ವೈಕಿಯತೆನ್ ಱನ್ಪರ್ತೊೞುಂ
  ವೈಕಾವೂರ್ ಮೇವಿಯವೆನ್ ವಾೞ್ಮುತಲೇ - ಉಯ್ಯುಂವಕೈಕ್
 • 51. ಕಾತ್ತುಂ ಪಟೈತ್ತುಙ್ ಕಲೈತ್ತುನಿಱ್ಪೋರ್ ನಾಟೋಱುಂ
  ಏತ್ತುಙ್ ಕುರಙ್ಕಾಟ್ಟಿನ್52 ಎನ್ನಟ್ಪೇ - ಮಾತ್ತೞೈತ್ತ
 • 52. ವಣ್ಪೞನತ್ ತಿನ್ಕುವಿವೆಣ್ ವಾಯಿಱ್ಱೇನ್ ವಾಕ್ಕಿಯಿಟ
  ಉಣ್ಪೞನತ್ ತೆನ್ಱನ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರೇ - ಪಣ್ಪಕನ್ಱ
 • 53. ವೆಯ್ಯಾಱ್ಱಿ ನಿನ್ಱವರೈ ಮೆಯ್ಯಾಱ್ಱಿ ನೇಱ್ಱುತಿರು
  ಐಯಾಱ್ಱಿನ್ ಮೇವಿಯಎನ್ ನಾತರವೇ - ಪೊಯ್ಯಾಱ್ಱಿ
 • 54. ಮೆಯ್ತ್ತಾನ ನಿನ್ಱೋರ್ ವೆಳಿತ್ತಾನ ಮೇವುತಿರು
  ನೆಯ್ತ್ತಾನತ್ ತುಳ್ಳಮರ್ಂದ ನಿತ್ತಿಯಮೇ - ಮೈತ್ತ
 • 55. ಕರುಂಪುಲಿಯೂರ್ಕ್ ಕಾಳೈಯೊಟುಙ್ ಕಣ್ಣೋಟ್ಟಙ್ ಕೊಳ್ಳುಂ
  ಪೆರುಂಪುಲಿಯೂರ್ ವಾೞ್ಕರುಣೈಪ್ ಪೇಱೇ - ವಿರುಂಪಿನಿತಂ
 • 56. ಪೊನ್ನುಙ್53 ಕೌತ್ತುವಮುಂ ಪೂಣ್ಟೋನ್ ಪುಕೞ್ಂದರುಳೈ
  ಮನ್ನು ಮೞಪಾಟಿ ವಸ್ಸಿರಮೇ - ತುನ್ನುಕಿನ್ಱ
 • 57. ನಾಯ್ಕ್ಕುಙ್ ಕಟೈಯೇನ್ ನವೈತೀರ ನಱ್ಕರುಣೈ
  ವಾಯ್ಕ್ಕುಂ ಪೞುವೂರ್ ಮರಕತಮೇ - ತೇಯ್ಕ್ಕಳಙ್ಕಿಲ್
 • 58. ವಾನೂರ್ ಮತಿಪೋನ್ ಮಣಿಯಾಱ್ ಕುಮುತಮಲರ್
  ಕಾನೂ ರುಯರ್ತಙ್ಕಕ್ ಕಟ್ಟಿಯೇ - ನಾನೂಱು
 • 59. ಕೋಲನ್ ತುಱೈ55 ಕೊಣ್ಟ ಕೋವೈಯರುಳ್ ಕೋವೈಮಕಿೞ್
  ಆಲನ್ ತುಱೈ56ಯಿನ್ ಅಣಿಮುತ್ತೇ - ನೀಲಙ್ಕೊಳ್
 • 60. ತೇಂದುಱೈಯಿ ಲನ್ನಮಕಿೞ್ ಸೇಕ್ಕೈ ಪಲನಿಲವು
  ಮಾಂದುಱೈವಾೞ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಮಲೈಯೇ - ಏಂದಱಿವಾಂ
 • 61. ನೂಱ್ಱುಱೈಯಿಲ್ ನಿನ್ಱವರ್ಕಳ್ ನೋಕ್ಕಿಮಕಿೞ್ ವೆಯ್ತುತಿರುಪ್
  ಪಾಱ್ಱುಱೈಯಿಲ್ ನಿನ್ಱ ಪರಞ್ಸುಟರೇ - ನಾಱ್ಱಿಸೈಯುನ್
 • 62. ತೇನೈಕ್ಕಾ ವುಳ್ಮಲರ್ಕಳ್ ತೇಙ್ಕಟಲೆನ್ ಱಾಕ್ಕುವಿಕ್ಕುಂ
  ಆನೈಕ್ಕಾ ಮೇವಿಯಮರ್ ಅಱ್ಪುತಮೇ - ಮಾನೈಪ್ಪೋಲ್
 • 63. ಮೈಞ್ಞ“ಲ ವಾಟ್ಕಣ್ ಮಲರಾಳ್ ಮರುವುತಿರುಪ್
  ಪೈಞ್ಞ“ಲಿ ಮೇವುಂ ಪರಂಪರಮೇ - ಎಞ್ಞಾನ್ಱುಂ
 • 64. ಏಸ್ಸಿರಾ ಮಙ್ಕಲತ್ತೋ ಟಿನ್ಪನ್ ತರುಂಪಾಸ್ಸಿ
  ಲಾಸ್ಸಿರಾ ಮಞ್ಸೇರ್ ಅರುಳ್ನಿಲೈಯೇ - ನೀಸ್ಸಱಿಯಾ
 • 65. ತಾಙ್ಕೋಯ್ ಮಲೈಪ್ಪಿಱವಿ ಯಾರ್ಕಲಿಕ್ಕೋರ್ ವಾರ್ಕಲಮಾಂ
  ಈಙ್ಕೋಯ್ ಮಲೈವಾೞ್ ಇಲಞ್ಸಿಯಮೇ - ಓಙ್ಕಾತು
 • 66. ನಾಟ್ಪೋಕ್ಕಿ ನಿಱ್ಕು ನವೈಯುಟೈಯಾರ್ ನಾಟರಿತಾಂ
  ವಾಟ್ಪೋಕ್ಕಿ ಮೇವುಕಿನ್ಱ ವಳ್ಳಲೇ - ಕೋಟ್ಪೋಕ್ಕಿ
 • 67. ನಿಲ್ಲುಙ್ ಕಟಂಪ ನೆಱಿಪೋ ಲೆನಪ್ಪೂವೈ
  ಸೊಲ್ಲುಙ್ ಕಟಂಪನ್ ತುಱೈನಿಱೈವೇ - ಮಲ್ಲಲೊಟು
 • 68. ವಾೞುಂ ಪರಾಯ್ತ್ತುಱೈವಾನ್ ಮನ್ನವರು ಮನ್ನವರುಞ್
  ಸೂೞುಂ ಪರಾಯ್ತ್ತುಱೈವಾೞ್ ತೋನ್ಱಲೇ - ಕೂೞುಂಪಲ್
 • 69. ನಱ್ಕುಟಿಯು ಮೋಙ್ಕಿ ನಲಂಪೆರುಕು ಮೇನ್ಮೈತಿರುಕ್
  ಕಱ್ಕುಟಿಯಿಱ್ ಸಂದಾನ ಕಱ್ಪಕಮೇ - ಸಿಱ್ಸುಕತ್ತಾರ್
 • 70. ಪಿಱ್ಸನನ ಮಿಲ್ಲಾಪ್ ಪೆರುಮೈ ತರುಮುಱೈಯೂರ್ಸ್
  ಸಱ್ಸನರ್ಸೇರ್ ಮೂಕ್ಕೀಸ್ ಸರತ್ತಣಿಯೇ - ಮಱ್ಸೆಯ್
 • 71. ಅರಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮೇವು ಮವನಿನ್ಱು ವಾೞ್ತ್ತುಂ
  ಸಿರಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಞಾನತ್ ತೆಳಿವೇ - ಇರಾಪ್ಪಳ್ಳಿ
 • 72. ನಿನ್ಱೆೞನ್ಮೆಯ್ ಯನ್ಱೆನವೇ ನೇರ್ಂದುಲಕು ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ನನ್ಱೆಱುಂಪಿ ಯೂರಿಲಙ್ಕು ನನ್ನೆಱಿಯೇ - ತುನ್ಱುಕಯಱ್
 • 73. ಕಣ್ಣಾರ್ ನೆಟುಙ್ಕಳತ್ತೈಕ್ ಕಟ್ಟೞಿತ್ತ ಮೆಯ್ತ್ತವರ್ಸೂೞ್
  ತಣ್ಣಾರ್ ನೆಟುಙ್ಕಳಮೆಯ್ತ್ ತಾರಕಮೇ - ಎಣ್ಣಾರ್
 • 74. ತರುಕ್ಕಾಟ್ಟುಪ್ ಪಳ್ಳಿತ್ ತಕೈಕೊಣ್ಟೋರ್ ಸೂೞುನ್
  ತಿರುಕ್ಕಾಟ್ಟುಪ್ ಪಳ್ಳಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ತೇವೇ - ಮರುಕ್ಕಾಟ್ಟು
 • 75. ನೀಲಂ ಪೊೞಿಱ್ಕುಳ್ ನಿಱೈತಟಙ್ಕಟ್ ಕೇರ್ಕಾಟ್ಟುಂ
  ಆಲಂ ಪೊೞಿಱ್ಸಿವಯೋ ಕಪ್ಪಯನೇ - ಸೀಲನಿಱೈ
 • 76. ವಾಂದುರುತ್ತಿ ಕೊಣ್ಟುಳ್ ಳನಲೆೞುಪ್ಪು ವೋರ್ಪುಕೞುಂ
  ಪೂಂದುರುತ್ತಿ ಮೇವುಸಿವ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ - ಕಾಂದರುವತ್
 • 77. ತಣ್ಟಿಯೂರ್ ಪೋಱ್ಱುನ್ ತಕೈಕಾಸಿಕ್ ಕಟ್ಸೆಯ್ತು
  ಕಣ್ಟಿಯೂರ್ ವಾೞುಙ್ ಕಳೈಕಣ್ಣೇ - ಕೊಣ್ಟಿಯಲ್ಪಿನ್
 • 78. ವೇಱ್ಱುತ್ ತುಱೈಯುಳ್ ವಿರವಾ ತವರ್ಪುಕೞುಂ
  ಸೋಱ್ಱುತ್ ತುಱೈಯುಟ್ ಸುಕವಳಮೇ - ಆಱ್ಱಲಿಲಾತ್
 • 79. ತೀತಿಕ್ ಕುಟಿಯೆನ್ಱು ಸೆಪ್ಪಪ್ ಪಟಾರ್ಮರುವುಂ
  ವೇತಿಕ್ ಕುಟಿ58 ಯಿನ್ಪ ವೆಳ್ಳಮೇ - ಕೋತಿಯಲುಂ
 • 80. ವನ್ಕುಟಿತ್ ತಿಟ್ಟೈ ಮರುವಾರ್ ಮರುವುತಿರುತ್
  ತೆನ್ಕುಟಿತ್ ತಿಟ್ಟೈಸ್ ಸಿವಪತಮೇ - ನನ್ಕುಟೈಯ
 • 81. ಉಳ್ಳಮಙ್ಕೈ ಮಾರ್ಮೇ ಲುಱುತ್ತಾ ತವರ್ಪುಕೞುಂ
  ಪುಳ್ಳಮಙ್ಕೈ ವಾೞ್ಪರಮ ಪೋಕಮೇ - ಕಳ್ಳಮಿಲಞ್
 • 82. ಸಕ್ಕರಪ್ ಪಳ್ಳಿತನಿಱ್ ಱಾಂಪಯಿನ್ಱ ಮೈಂದರ್ಕಳ್ಸೂೞ್
  ಸಕ್ಕರಪ್ ಪಳ್ಳಿತನಿಲ್ ತಣ್ಣಳಿಯೇ - ಮಿಕ್ಕ
 • 83. ಅರುಕಾವೂರ್ ಸೂೞ್ಂದೇ ಅೞಕುಪೆಱ ವೋಙ್ಕುಂ
  ಕರುಕಾವೂರ್ ಇನ್ಪಕ್ ಕತಿಯೇ - ಮುರುಕಾರ್ಂದ
 • 84. ಸೋಲೈತ್ ತುಱೈಯಿಱ್ ಸುಕಞ್ಸಿವನು‘ಲ್ ವಾಸಿಕ್ಕುಂ
  ಪಾಲೈತ್ ತುಱೈಯಿಱ್ ಪರಿಮಳಮೇ - ಸೀಲತ್ತರ್
 • 85. ಸೊಲ್ಲೂ ರಟಿಯಪ್ಪರ್ ತೂಯಮುಟಿ ಮೇಲ್ವೈತ್ತ
  ನಲ್ಲೂ ರಮರ್ಂದನಟು ನಾಯಕಮೇ - ಮಲ್ಲಾರ್ಂದ
 • 86. ಮಾವೂ ರಿರವಿಯಿನ್ಪೊನ್ ವೈಯಮಳ ವುಞ್ಸಿಕರಿ
  ಆವೂರಿ ಲುಱ್ಱವೆಙ್ಕಳ್ ಆಣ್ತಕೈಯೇ - ಓವಾತು
 • 87. ಸಿತ್ತಿಮುಱ್ಱ ಯೋಕಞ್ ಸೆೞುಂಪೊೞಿಲಿಱ್ ಪೂವೈಸೆಯುಂ
  ಸತ್ತಿಮುಱ್ಱ ಮೇವುಞ್ ಸತಾಸಿವಮೇ - ಪತ್ತಿಯುಱ್ಱೋರ್
 • 88. ಮುಟ್ಟೀಸ್ ಸುರತ್ತಿನ್ ಮುಯಲಾ ವಕೈಯರುಳುಂ
  ಪಟ್ಟೀಸ್ ಸರತ್ತೆಂ ಪರಾಪರಮೇ - ತುಟ್ಟಮಯಲ್
 • 89. ತೀಙ್ಕುವಿೞೈ ಯಾರ್ತಮೈವಾನ್ ಸೆನ್ಱಮರಸ್ ಸೆಯ್ವಿಕ್ಕ
  ಓಙ್ಕುಪೞೈ ಯಾಱೈಯಿಲೆನ್ ನುಳ್ಳುವಪ್ಪೇ - ಪಾಙ್ಕುಪೆಱ
 • 90. ಆರ್ಂದ ವಟವಿಲೈಯಾನ್ ಅನ್ನತ್ತಾನ್ ಪೋಱ್ಱಿನಿತಂ
  ಸಾರ್ಂದ ವಟತಳಿವಾೞ್ ತಱ್ಪರಮೇ - ಸೇರ್ಂದ
 • 91. ಮಲಞ್ಸುೞಿ ಕಿನ್ಱ ಮನತ್ತರ್ಕ್ ಕರಿತಾಂ
  ವಲಞ್ಸುೞಿ ವಾೞ್ಪೊನ್ ಮಲೈಯೇ - ನಿಲಞ್ಸುೞಿಯಾ
 • 92. ತೋಣತ್ತಿಲ್ ವಂದೋ ನುಟನ್ಱುತಿತ್ತು ವಾೞ್ಕುಂಪ
  ಕೋಣತ್ತಿಲ್ ತೆಯ್ವಕ್ ಕುಲಕ್ಕೊೞುಂದೇ - ಮಾಣುಱ್ಱೋರ್
 • 93. ಕಾೞ್ಕ್ಕೋಟ್ಟ ನೀಙ್ಕಕ್ ಕರುತುಙ್ ಕುಟಮೂಕ್ಕಿಱ್
  ಕೀೞ್ಕ್ಕೋಟ್ಟ ಮೇವುಮನ್ಪರ್ ಕೇಣ್ಮೈಯೇ - ವಾೞ್ಕ್ಕೋಟ್ಟತ್
 • 94. ತೇರೋಣ ಮಟ್ಟುನ್ ತಿಕೞ್ಕುಟಂದೈ ಮಟ್ಟುಮಿನ್ಱಿಕ್
  ಕಾರೋಣ ಮಟ್ಟುಙ್ ಕಮೞ್ಮಲರೇ - ಸೀರೋಙ್ಕುಂ
 • 95. ಯೋಕೀಸ್ ಸುರರ್ನಿನ್ ಱುವಂದು ವಣಙ್ಕುತಿರು
  ನಾಕೀಸ್ ಸುರಮೋಙ್ಕು ನಙ್ಕನಿವೇ - ಓಕೈಯುಳಂ
 • 96. ತೇಕ್ಕುಂ ವರಕುಣನಾನ್ ತೆನ್ನವನ್ಕಣ್ ಸೂೞ್ಪೞಿಯೈಪ್
  ಪೋಕ್ಕುಂ ಇಟೈಮರುತಿಱ್ ಪೂರಣಮೇ - ನೀಕ್ಕಮಿಲಾ
 • 97. ನನ್ಕುರಙ್ ಕಾಣು ನಟೈಯೋ ರಟೈಕಿನ್ಱ
  ತೆನ್ಕುರಙ್ ಕಾಟುತುಱೈಸ್ ಸೆಂಮಲೇ - ಪುನ್ಕುರಂಪೈ
 • 98. ಏಲಕ್ ಕುಟಿಪುಕುಂದ ಎಂಮನೋರ್ಕ್ ಕುಣ್ಮೈತರು
  ನೀಲಕ್ ಕುಟಿಯಿಲಙ್ಕು ನಿಟ್ಕಳಮೇ - ಞಾಲತ್ತು
 • 99. ನೀಟಕ್ಕೋರ್ ನಾಳುಂ ನಿನೈಂದೇತ್ ತಿಟುಂವೈಕಲ್
  ಮಾಟಕ್ಕೋ ಯಿಱ್ಕುಣ್ ಮತುರಮೇ - ಪಾಟಸ್ಸೀರ್
 • 100. ವಲ್ಲ ತಮಿೞ್ಪ್ಪುಲವರ್ ಮನ್ನಿ ವಣಙ್ಕುತಿರು
  ನಲ್ಲಮಕಿೞ್ ಇನ್ಪ ನವವಟಿವೇ - ಇಲ್ಲಮಯಲ್
 • 101. ಆೞಂಪಙ್ ಕೆನ್ನ ವಱಿಂದೋರ್ ಸೆಱಿಂದೇತ್ತುಂ
  ಕೋೞಂಪಂ ವಾೞ್ಕರುಣೈಕ್ ಕೊಣ್ಟಲೇ - ವೀೞುಂಪೊಯ್
 • 102. ತೀರಾ ವಟುವುಟೈಯಾರ್ ಸೇರ್ತಱ್ ಕರುಂದೆಯ್ವಸ್
  ಸೀರಾ ವಟುತುಱೈಯೆಞ್ ಸೆಲ್ವಮೇ - ಪೇರಾಕ್
 • 103. ಕರುತ್ತಿರುತ್ತಿ ಯೇತ್ತುಙ್ ಕರುತ್ತರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯ್
  ತಿರುತ್ತುರುತ್ತಿ ಇನ್ಪಸ್ ಸೆೞಿಪ್ಪೇ - ವರುತ್ತುಮಯಲ್
 • 104. ನಾಳು ಮೆೞುಂದೂರ್ ನವೈಯಱುಕ್ಕು ಮನ್ಪರುಳ್ಳಂ
  ನೀಳುಂ ಅೞುಂದೂರ್ ನಿಱೈತಟಮೇ - ವೇಳಿಮೈಯೋರ್
 • 105. ವಾಯೂರತ್ ತೇಮಾ ಮಲರ್59 ಸೊರಿಂದು ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಮಾಯೂರತ್ ತನ್ಪರ್ ಮನೋರತಮೇ - ತೇಯಾ
 • 106. ವಳನಕರೆನ್ ಱೆವ್ವುಲಕುಂ ವಾೞ್ತ್ತಪ್ ಪಟುಞ್ಸೀರ್
  ವಿಳನಕರ್ವಾ ೞೆಙ್ಕಣ್ ವಿರುಂದೇ - ಇಳಮೈಸ್
 • 107. ಸೆಱಿಯಲೂರ್ ಕೂಂದಲ್ ತಿರುವನೈಯಾ ರಾಟುಂ
  ಪಱಿಯಲೂರ್ ವಾೞ್ಮೆಯ್ಪ್ ಪರಮೇ - ನೆಱಿಕೊಣ್ಟೇ
 • 108. ಅನ್ಪಳ್ಳಿ ಯೋಙ್ಕು ಮಱಿವುಟೈಯೋರ್ ವಾೞ್ತ್ತುಞ್ಸೆಂ
  ಪೊನ್ಪಳ್ಳಿ ವಾೞ್ಞಾನ ಪೋತಮೇ - ಇನ್ಪುಳ್ಳಿತ್
 • 109. ತೆಳ್ಳಿಯಾರ್ ಪೋಱ್ಱಿತ್ ತಿಕೞುನ್ ತಿರುನನ್ನಿಪ್
  ಪಳ್ಳಿಯಾರ್ನ್ ತೋಙ್ಕುಂ ಪರಸಿವಮೇ - ಎಳ್ಳುಱುನೋಯ್
 • 110. ಏಯ ವಲಂಪುರತ್ತೈ ಯೆಣ್ಣಾಮ ಲೆಣ್ಣುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಮೇಯ ವಲಂಪುರತ್ತು ಮೇತಕವೇ - ತೂಯಕೊಟಿ
 • 111. ಅಙ್ಕಾಟು ಕೋಪುರಂವಾ ನಾಱ್ಱಾಟು ಕಿನ್ಱತಲೈಸ್
  ಸಙ್ಕಾಟು ಮೇವುಞ್ ಸಯಂಪುವೇ - ಪೊಙ್ಕುಮಿರುಟ್
 • 112. ಕೂಱುತಿರು ವಾಕ್ಕೂರ್ ಕೊಟುಪ್ಪನಪೋಱ್ ಸೂೞ್ಂದುಮತಿಲ್
  ವೀಱುತಿರು ವಾಕ್ಕೂರ್ ವಿಳಕ್ಕಮೇ - ಮಾಱಕಱ್ಱಿ
 • 113. ನನ್ಕಟೈಯೂರ್ ಪಱ್ಪಲವು ನನ್ಱಿಮಱ ವಾತೇತ್ತುಂ
  ತೆನ್ಕಟೈಯೂರ್60 ಆನಂದತ್ ತೇಱಲೇ - ವನ್ಮೈಯಿಲಾಸ್
 • 114. ಸೊಱ್ಕಟವಿ ಮೇಲೋರ್ ತುತಿತ್ತಲೊೞಿ ಯಾತೋಙ್ಕು
  ನಱ್ಕಟವೂರ್ ವೀರಟ್ಟ ನಾಯಕನೇ - ವಱ್ಕಟತ್ತುಂ
 • 115. ವಾಟ್ಟಕ್ ಕುಟಿಸಱ್ಱುಂ ವಾಯ್ಪ್ಪತೇ ಯಿಲ್ಲೈಯೆನುಂ
  ವೇಟ್ಟಕ್ ಕುಟಿಮೇವು ಮೇಲವನೇ - ನಾಟ್ಟಮುಱ್ಱ
 • 116. ವಾಕ್ಕುನ್ ತೆಳಿಸ್ಸೇರಿ ಮಾತವತ್ತರ್ಕ್ ಕಿನ್ಪನಲಂ
  ಆಕ್ಕುನ್ ತೆಳಿಸ್ಸೇರಿ ಅಙ್ಕಣನೇ - ನೀಕ್ಕುಂ
 • 117. ಕರುಮ ಪುರತ್ತಿಱ್ ಕಲವಾ ತರುಳ್ಸೆಯ್
  ತರುಮ ಪುರಞ್ಸೆಯ್ ತವಮೇ - ಇರುಮೈಯಿನುಂ
 • 118. ಎಳ್ಳಾಱ್ಱಿನ್ ಮೇವಾತ ಏಱ್ಪುಟೈಯೋರ್ ಸೂೞ್ಂದಿಱೈಞ್ಸು
  ನಳ್ಳಾಱ್ಱಿನ್ ಮೇವಿಯಎನ್ ನಱ್ಱುಣೈಯೇ - ತೆಳ್ಳಾಱ್ಱಿನ್
 • 119. ನೀಟ್ಟಾಱು ಕೊಣ್ಟರಂಪೈ ನಿನ್ಱು ಕವಿನ್ಕಾಟ್ಟುಂ
  ಕೋಟ್ಟಾಱು ಮೇವುಙ್ ಕುಳಿರ್ತುಱೈಯೇ - ಕೂಟ್ಟಾಕ್
 • 120. ಕರುವಂಪರ್ ತಂಮೈಕ್ ಕಲವಾತ ಮೇನ್ಮೈತ್
  ತಿರುವಂಪರ್ ಞಾನತ್ ತಿರಟ್ಟೇ - ಒರುವಂದರ್
 • 121. ಮಾಕಾಳಙ್ ಕೊಳ್ಳ ಮತನೈತ್ ತುರತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಮಾಕಾಳಾತ್ ತನ್ಪರ್ ಮನೋಲಯಮೇ - ಯೋಕಾಳಕ್
 • 122. ಕಾಯಸ್ಸೂರ್ ವಿಟ್ಟುಕ್ ಕತಿಸೇರ ವೇಟ್ಟವರ್ಸೂೞ್
  ಮೀಯಸ್ಸೂರ್ ತಣ್ಣೆನ್ನುಂ ವೆಣ್ಣೆರುಪ್ಪೇ - ಮಾಯಕ್
 • 123. ಕಳಙ್ಕೋಯಿಲ್ ನೆಞ್ಸಕ್ ಕಯವರ್ ಮರುವಾ
  ಇಳಙ್ಕೋಯಿನ್ ಞಾನ ಇನಿಪ್ಪೇ - ವಳಙ್ಕೋ€
 • 124. ನಾಟುನ್ ತಿಲತ ನಯಪ್ಪುಲವರ್ ನಾಟೋಱುಂ
  ಪಾಟುನ್ ತಿಲತೈಪ್ ಪತಿನಿತಿಯೇ - ಆಟುಮಯಿಲ್
 • 125. ಕಾಂಪುರಙ್ಕೊಳ್ ತೋಳಿಯರ್ಪೊಱ್ ಕಾವಿಱ್ ಪಯಿಲ್ಕಿನ್ಱ
  ಪಾಂಪುರಙ್ಕೊಳ್ ಉಣ್ಮೈಪ್ ಪರಂಪೊರುಳೇ - ಆಂಪುವನಂ
 • 126. ತುನ್ನುಂ ಪೆರುಙ್ಕುಟಿಕಳ್ ಸೂೞ್ಂದುವಲಞ್ ಸೆಯ್ತುವಕೈ
  ಮನ್ನುಞ್ ಸಿಱುಕುಟಿಆನ್ ಮಾರ್ತ್ತಮೇ - ಮುನ್ನರಸುಂ
 • 127. ಕಾೞಿ ಮಿೞಲೈಯರುಙ್ ಕಣ್ಟುತೊೞಕ್ ಕಾಸಳಿತ್ತ
  ವೀೞಿ ಮಿೞಲೈ ವಿರಾಟ್ಟುರುವೇ - ಊೞಿತೊಱುಂ
 • 128. ಮನ್ನಿಯೂರ್ ಮಾಲ್ವಿಟೈಯಾಯ್ ವಾನವಾ ವೆನ್ಱುತೊೞ
  ವನ್ನಿಯೂರ್ ವಾೞು ಮಣಿಕಣ್ಟಾ - ಇನ್ನಿಮಿಟಂ
 • 129. ಸಿಂದುಙ್ ಕರುವಲಿಯಿನ್ ತಿಣ್ಮೈಯೆನ್ಱು ತೇರ್ಂದವರ್ಕಳ್
  ಮುಂದುಙ್ ಕರುವಿಲಿವಾೞ್ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಾ - ಮಂದಣತ್ತೈಕ್
 • 130. ಕಾಣು ಮರುಂದುಱೈಯಿಕ್ ಕಾಮರ್ತಲ ಮೆನ್ಱೆವರುಂ
  ಪೇಣು ಪೆರುಂದುಱೈಯಿಱ್ ಪೆಂಮಾನೇ - ಏಣುಟನ್ಕಾ
 • 131. ಈಟ್ಟುಂ ಪೆರುನಱೈಯಾ ಱೆನ್ನ ವಯಲೋಟಿ
  ನಾಟ್ಟುಂ ಪೆರುನಱೈಯೂರ್ ನಂಪನೇ - ಕಾಟ್ಟುಂ
 • 132. ಪರಿಸಿಱ್ ಕರೈಪ್ಪುಱ್ಱೋರ್ ಪಾಙ್ಕುಪೆಱ ವೋಙ್ಕುಂ
  ಅರಿಸಿಱ್ ಕರೈಪ್ಪುತ್ತೂ61 ರಾನೇ - ತರಿಸನತ್ತೆಕ್
 • 133. ಕಾಲುಞ್ ಸಿವಪುರತ್ತೈಕ್ ಕಾತಲಿತ್ತೋರ್ ತಙ್ಕಳ್ತುತಿ
  ಏಲುಞ್ ಸಿವಪುರತ್ತಿ ಲೆಂಮಾನೇ - ಮಾಲುಙ್ಕೊಳ್
 • 134. ವೆಪ್ಪುಙ್ ಕಲೈಯನಲ್ಲೋರ್ ಮೆನ್ಮತುರಸ್ ಸೊನ್ಮಾಲೈ
  ಸೆಪ್ಪುಙ್ ಕಲಯನಲ್ಲೂರ್ಸ್ ಸಿನ್ಮಯನೇ - ಸೆಪ್ಪಮುಟನ್
 • 135. ಓಙ್ಕುನ್ ತಿರುತ್ತೊಣ್ಟರ್ ಉಳ್ಕುಳಿರ ನಲ್ಲರುಳಾಲ್
  ತಾಙ್ಕುಙ್ ಕರುಕ್ಕುಟಿವಾೞ್ ಸಙ್ಕರನೇ - ಆಙ್ಕಕನನ್
 • 136. ತಾಞ್ಸಿಯತ್ತೈ62 ವೇಙ್ಕೈತ್ ತಲೈಯಾಱ್ ಱಟುಕ್ಕಿನ್ಱ
  ವಾಞ್ಸಿಯತ್ತಿನ್ ಮೇವು ಮಱೈಯೋನೇ - ಆಞ್ಸಿಯಿಲಾ
 • 137. ತಿನ್ನಿಲತ್ತುಂ ವಾನಾತಿ ಯೆನ್ನಿಲತ್ತು ಮೋಙ್ಕುಪೆರು
  ನನ್ನಿಲತ್ತು ವಾೞ್ಞಾನ ನಾಟಕನೇ - ಮನ್ನುಮಲರ್
 • 138. ವಣ್ಟೀಸ್ ಸುರಂಪಾಟಿ ವಾರ್ಮತುವುಣ್ ಟುಳ್ಕಳಿಕ್ಕುಙ್
  ಕೊಣ್ಟೀಸ್ ಸುರತ್ತಮರ್ಂದ ಕೋಮಾನೇ - ಕಣ್ಟೀಸ
 • 139. ನಣ್ಪನೈಯೂ ರನ್ಪುಕೞುಂ ನಂಪವೆನ ಉಂಪರ್ತೊೞತ್
  ತಣ್ಪನೈಯೂರ್ ಮೇವುಞ್ ಸಟಾತರನೇ - ಪಣ್ಪುಟನೇ
 • 140. ಎಱ್ಕುಟಿಯಾ ನಙ್ಕೊಣ್ ಟಿರುಕ್ಕ ಮಕಿೞ್ಂದಳಿತ್ತ
  ವಿಱ್ಕುಟಿಯಿನ್ ವೀರಟ್ಟ ಮೇಯವನೇ - ಸೊಱ್ಕೊಟಿಯ
 • 141. ವನ್ಪುಕಲಾ ನೆಞ್ಸಿನ್ ಮರುವುಂ ಒರುತಕೈಮೈತ್
  ತೆನ್ಪುಕಲೂರ್ ವಾೞ್ಮಕಾ ತೇವನೇ - ಇನ್ಪಮಱೈ
 • 142. ಅರ್ತ್ತಮಾ ನೀಕ್ಕರಿಯ ವಾತಾರ ಮಾಕಿನಿನ್ಱ
  ವರ್ತ್ತಮಾ ನೇಸ್ಸರತ್ತು ವಾಯ್ಂದವನೇ - ಮಿತ್ತೈಯುಱ್ಱ
 • 143. ಕಾಮನತೀ ಸಙ್ಕೆಟವೇ ಕಣ್ಪಾರ್ತ್ ತರುಳ್ಸೆಯ್ತ
  ರಾಮನತೀ ಸಂಪೆಱುನಿ ರಾಮಯನೇ - ತೋಮುಣ್
 • 144. ಮಯಱ್ಱೂರ್ ಪಱಿತ್ತ ಮನತ್ತಿಲ್ ವಿಳೈಂದ
  ಪಯಱ್ಱೂರ್ ತಿಸೈಯಂ ಪರನೇ - ಇಯಱ್ಱುಞ್ಸೀರ್
 • 145. ಆಸ್ಸಿರಮೇ ವುಞ್ಸೆಙ್ಕಾಟ್ ಟಙ್ಕುಟಿಯಿ ನಙ್ಕಣಪ
  ತೀಸ್ಸರಂವಾ ೞುಞ್ಸಂದ்ರ ಸೇಕರನೇ - ಏಸ್ಸಕಲ
 • 146. ವಿಣ್ಮರುವಿ ನೋನೈ ವಿಟನೀಕ್ಕ ನಲ್ಲರುಳ್ಸೆಯ್
  ವಣ್ಮರುಕಲ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಣ್ಣನೇ - ತಿಣ್ಮೈಕೊಣ್ಟ
 • 147. ಮಾತ್ತಮಙ್ಕೈ ಯುಳ್ಳಂ ಮರುವಿಪ್ ಪಿರಿಯಾತ
  ಸಾತ್ತಮಙ್ಕೈಕ್ ಕಙ್ಕೈಸ್ ಸಟಾಮುಟಿಯೋಯ್ - ತೂತ್ತಕೈಯ
 • 148. ಪಾಕೈಕ್ಕಾ ರೆನ್ನುಂ ಪಣಿಮೊೞಿಯಾರ್ ವಾೞ್ತ್ತೋವಾ
  ನಾಕೈಕ್ಕಾ ರೋಣಂ ನಯಂದೋನೇ - ಓಕೈಯಱ
 • 149. ವಿಕ್ಕಲ್ ವರುಙ್ಕಾಲ್ ವಿಟಾಯ್ತೀರ್ತ್ ತುಲಕಿಟೈನೀ
  ಸಿಕ್ಕಲೆನುಞ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ತಿಱಲೋನೇ - ಮಿಕ್ಕಮಿನಾರ್
 • 150. ವಾಳೂರ್ ತಟಙ್ಕಣ್ ವಯಲ್ಕಾಟ್ಟಿ ಯೋಙ್ಕುಙ್ಕೀೞ್
  ವೇಳೂರಿಱ್ ಸೆಙ್ಕಣ್ ವಿಟೈಯೋನೇ - ನೀಳುವಕೈಪ್
 • 151. ಪಾವೂ ರಿಸೈಯಿಱ್ ಪಯನ್ಸುವೈಯಿಱ್ ಪಾಙ್ಕುಟೈಯ
  ತೇವೂರ್ ವಳರ್ತೇವ ತೇವನೇ - ಪೂವಿನಿಟೈ
 • 152. ಇಕ್ಕೂಟನ್ ಮೈಂದ ವಿನಿಕ್ಕೂಟ ಲೆನ್ಱುಪಳ್ಳಿ
  ಮುಕ್ಕೂಟನ್ ಮೇವಿಯಮರ್ ಮುನ್ನವನೇ - ತಕ್ಕನೆಟುನ್
 • 153. ತೇರೂ ರಣಿವೀತಿಸ್ ಸೀರೂರ್ ಮಣಿಮಾಟ
  ಆರೂರಿ ಲೆಙ್ಕಳ್ ಅರುಮರುಂದೇ - ನೀರೂರ್ಂದ
 • 154. ಕಾರೂರ್ ಪೊೞಿಲುಙ್ ಕನಿಯೀನ್ ತಿಳೈಪ್ಪಕಱ್ಱುಂ
  ಆರೂ ರರನೆಱಿವೇ ಳಾಣ್ಮೈಯೇ - ಏರಾರ್ಂದ
 • 155. ಮಣ್ಮಣ್ ಟಲಿಕರ್ ಮರುವುಮಾ ರೂರ್ಪ್ಪರವೈ
  ಉಣ್ಮಣ್ ಟಲಿ63 ಎಂ ಉಟೈಮೈಯೇ - ತಿಣ್ಮೈಕ್
 • 156. ಕಳಮರ್ ಮಕಿೞಕ್ ಕಟೈಸಿಯರ್ ಪಾಟುಂ
  ವಿಳಮರ್ ಕೊಳುಮೆಂ ವಿರುಪ್ಪೇ - ವಳಮೈ
 • 157. ಎರುಕ್ಕರವೀ ರಞ್ಸೇ ರೆೞಿಲ್ವೇಣಿ ಕೊಣ್ಟು
  ತಿರುಕ್ಕರವೀ ರಞ್ಸೇರ್ ಸಿಱಪ್ಪೇ - ಉರುಕ್ಕ
 • 158. ವರುವೇಳೂರ್ ಮಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾವೇಱುಞ್ ಸೋಲೈಪ್
  ಪೆರುವೇಳೂರ್ ಇನ್ಪಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ - ಕರುಮೈ
 • 159. ಮಿಲೈಯಾಲಙ್ ಕಾಟ್ಟು ಮಿಟಱ್ಱಾಯೆನ್ ಱೇತ್ತುಂ
  ತಲೈಯಾಲಙ್ ಕಾಟ್ಟುತ್ ತಕವೇ - ನಿಲೈಕೊಳ್
 • 160. ತಟವಾಯಿಲ್ ವೆಣ್ಮಣಿಕಳ್ ಸಙ್ಕಙ್ಕ ಳೀನುಂ
  ಕುಟವಾಯಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ ಕುಱಿಪ್ಪೇ - ಮಟವಾಟ್ಕೋರ್
 • 161. ಕೂಱೈ64 ಯುವಂದಳಿತ್ತ ಕೋವೇಯೆನ್ ಱನ್ಪರ್ತೊೞಸ್
  ಸೇಱೈ ಯುವಂದಿರುಂದ ಸಿಱ್ಪರಮೇ - ವೇಱುಪಟಾಪ್
 • 162. ಪಾಲೂರ್ ನಿಲವಿಱ್ ಪಣಿಲಙ್ಕಳ್ ತಣ್ಕತಿರ್ಸೆಯ್
  ನಾಲೂರಿಲ್ ಅನ್ಪರ್ಪೆಱು ನನ್ನಯಮೇ - ಮೇಲೂರುಂ
 • 163. ನೋಯ್ಕ್ಕರೈಯುಟ್ ಸೆಯ್ಯಾತ ನೋನ್ಮೈಯೋರ್ ಸೂೞ್ಂದಕಟು
  ವಾಯ್ಕ್ಕರೈಯುಣ್ ಮೇವುಕಿನ್ಱ ವಣ್ಮೈಯೇ - ವಾಯ್ತ್ತ
 • 164. ಪೆರುಂಪೂಕನ್ ತೆಙ್ಕಿಱ್ ಪಿಱಙ್ಕ ವಳಙ್ಕೊಳ್ಳುಂ
  ಇರುಂಪೂಳೈ ಮೇವಿ ಯಿರುಂದೋಯ್ - ವಿರುಂಪುಂ
 • 165. ವಿರತಪ್ ಪೆರುಂಪಾೞಿ ವಿಣ್ಣವರ್ಕ ಳೇತ್ತುಂ
  ಅರತೈಪ್ ಪೆರುಂಪಾೞಿ ಆರ್ಂದೋಯ್ - ಸರತತ್ತಾಲ್
 • 166. ಏತುಂ ಅವಣಿವಣೆನ್ ಱೆಣ್ಣಾ ತವರಿಱೈಞ್ಸಿ
  ಓತುಂ ಅವಳಿವಣಲ್ ಲೂರುಟೈಯೋಯ್ - ಕೋತಕನ್ಱ
 • 167. ನೀಟ್ಟುಞ್ ಸುರುತಿ ನಿಯಮತ್ತೋರ್ಕ್ ಕಿನ್ನರುಳೈ
  ನೀಟ್ಟುಂ ಪರಿತಿ ನಿಯಮತ್ತೋಯ್ - ಕಾಟ್ಟಿಯನನ್
 • 168. ತೇವನೂ ರೆನ್ಱು ತಿಸೈಮುಕನ್ಮಾಲ್ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಪೂವನೂರ್ ಮೇವುಂ ಪುಕೞುಟೈಯೋಯ್ - ಪೂವಲಕಾಂ
 • 169. ಈಙ್ಕುಂಪಾ ತಾಳಮುತ ಲೆವ್ವುಲಕು ಮೆಞ್ಞಾನ್ಱುನ್
  ತಾಙ್ಕುಂಪಾ ತಾಳೇಸ್ ಸರತ್ತಮರ್ಂದೋಯ್ - ಓಙ್ಕುಪುತ್ತಿ
 • 170. ಮಾನ್ಕಳರಿ ಲೋಟ್ಟಿ ಮಕಿೞ್ವೋ ಟಿರುಂದೇತ್ತುಂ
  ವಾನ್ಕಳರಿಲ್ ವಾೞು ಮಱೈಮುಟಿಪೇ - ಮೇನ್ಮೈತರುಂ
 • 171. ಮುಱ್ಱೇಮಂ ವಾಯ್ಂದ ಮುನಿವರ್ ತಿನಂಪರವುಂ
  ಸಿಱ್ಱೇಮಂ ವಾಯ್ಂದ ಸೆೞುಙ್ಕತಿರೇ - ಕಱ್ಱವರ್ಕಳ್
 • 172. ಎಙ್ಕುಮುಸಾತ್ ತಾನ ಮಿರುಙ್ಕೞಕ ಮನ್ಱಮುತಲ್
  ತಙ್ಕುಮುಸಾತ್ ತಾನತ್ ತನಿಮುತಲೇ - ಪೊಙ್ಕುಪವ
 • 173. ವಲ್ಲಲಿಟುಂ ಪಾವನತ್ತ ಮಟ್ಟೊಳಿಸೆಯ್ ಕಿನ್ಱತಿರು
  ಮಲ್ಲಲಿಟುಂ ಪಾವನತ್ತು ಮಾಟ್ಸಿಮೈಯೇ - ತೊಲ್ಲೈಪ್
 • 174. ಪಟಿಕ್ಕುಳ್ ನೋವಾತ ಪಣ್ಪುಟೈಯೋರ್ ವಾೞ್ತ್ತುಂ
  ಕಟಿಕ್ಕುಳತ್ ತನ್ಪರ್ ಕಳಿಪ್ಪೇ - ಕಟಿಕ್ಕುಳತ್ತಿನ್
 • 175. ವಣ್ಟಲೈಕ್ಕತ್ ತೇನಲರಿನ್ ವಾರ್ಂದೋರ್ ತಟಮಾಕ್ಕುಂ
  ತಣ್ಟಲೈಕ್ಕುಳ್ ನೀಣೆಱಿಸ್ಸಿನ್ ತಾಮಣಿಯೇ - ಕೊಣ್ಟಲೆನ
 • 176. ಮನ್ಕೋಟ್ಟೂರ್ ಸೋಲೈ ವಳರ್ಕೋಟ್ಟೂರ್ ತಣ್ಪೞನತ್
  ತೆನ್ಕೋಟ್ಟೂರ್ ತೇವ ಸಿಕಾಮಣಿಯೇ - ತೆನ್ಕೂಟ್ಟಿಪ್
 • 177. ಪೋಯ್ವಣ್ ಟುಱೈತಟಮುಂ ಪೂಂಪೊೞಿಲುಞ್ ಸೂೞ್ಂದಮರರ್
  ಆಯ್ವೆಣ್ ಟುಮಱೈಮಾಸಿ ಲಾಮಣಿಯೇ - ತೋಯ್ವುಣ್ಟ
 • 178. ಕಳ್ಳಂಪೂ ತಾತಿನಿಲೈ ಕಣ್ಟುಣರ್ವು ಕೊಣ್ಟವರ್ಸೂೞ್
  ಕೊಳ್ಳಂಪೂ ತೂರ್ವಾನ್ ಕುಲಮಣಿಯೇ - ವೆಳ್ಳಿಟೈವಾನ್
 • 179. ವಾಂಪೇ ರೆಯಿಱ್ಸೂೞ್ಂದ ಮಾಣ್ಪಾಱ್ ಱಿರುನಾಮಂ
  ಆಂಪೇ ರೆಯಿಲೊಪ್ಪಿ ಲಾಮಣಿಯೇ - ತಾಂಪೇರಾ
 • 180. ವೀಟ್ಟಿಲನ್ಪ ರಾನಂದಂ ಮೇವಸ್ ಸೆಯುಙ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್
  ಕಾಟ್ಟಿ ಲಮರ್ಂದಎನ್ಕಣ್ ಕಾಟ್ಸಿಯೇ - ನೀಟ್ಟುಮೊಳಿ
 • 181. ಆಙ್ಕೂ ರಿಲೈವೇ ಲವನಾ ತಿಯರ್ಸೂೞತ್
  ತೇಙ್ಕೂರಿಲ್ ವಾೞ್ತೇವ ಸಿಙ್ಕಮೇ - ಓಙ್ಕುಮಲೈ
 • 182. ವಲ್ಲಿಕ್ಕಾ ತಾರ ಮಣಿಪ್ಪುಯವೆನ್ ಱನ್ಪರ್ತೊೞ
  ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾ ವಾೞ್ಮೆಯ್ನ್ ನಿಯಮಮೇ - ಎಲ್ಅಲ್ಕಣ್
 • 183. ಸೇಟ್ಟಿಯತ್ ತಾನೇ ತೆರಿಂದುಸುರರ್ ವಂದೇತ್ತು
  ನಾಟ್ಟಿಯತ್ ತಾನ್ಕುಟಿವಾೞ್ ನಲ್ಲಿನಮೇ - ನಾಟ್ಟುಮೊರು
 • 184. ನೂಱಾಯಿ ಲನ್ಪರ್ತಮೈ ನೋಕ್ಕಿ ಯರುಳ್ಸೆಯ್ತಿರುಕ್
  ಕಾಱಾಯಿನ್ ಮೇಲೋರ್ ಕಟೈಪ್ಪಿಟಿಯೇ - ವೀಱಾಕುಂ
 • 185. ಇನ್ಱಾಪ್ಪೂರ್ ವಂದೊಟ್ ಟಿರುಂದತಿವ್ವೂ ರೆನ್ನವುಯರ್
  ಕನ್ಱಾಪ್ಪೂರ್ ಪಞ್ಸಾಕ್ ಕರಪ್ಪೊರುಳೇ - ತುನ್ಱಾಸೈ
 • 186. ವೆಯ್ಯ ವಲಿವಲತ್ತೈ ವೀಟ್ಟಿಯನ್ಪರ್ಕ್ ಕಿನ್ನರುಳ್ಸೆಯ್
  ತುಯ್ಯ ವಲಿವಲತ್ತುಸ್ ಸೊನ್ಮುಟಿಪೇ - ನೈಯುಮನ
 • 187. ಮೈಸ್ಸಿನತ್ತೈ ವಿಟ್ಟೋರ್ ಮನತ್ತಿಱ್ ಸುವೈಕೊಟುತ್ತುಕ್
  ಕೈಸ್ಸಿನತ್ತಿ ನುಟ್ಕರೈಯಾಕ್ ಕಱ್ಕಣ್ಟೇ - ನೆಱ್ಸುಮಕ್ಕ
 • 188. ಆಳಿಲೈಯೆನ್ ಱಾರೂರ ನಾರ್ತುತಿಕ್ಕತ್ ತಂದರುಳುಂ
  ಕೋಳಿಲಿಯಿನ್ ಅನ್ಪರ್ಕುಲಙ್ ಕೊಳ್ಳುವಪ್ಪೇ - ನೀಳುಲಕಂ
 • 189. ಕಾಯ್ಮೂರ್ಕ್ಕ ರೇನುಙ್ ಕರುತಿಱ್ ಕತಿಕೊಟುಕ್ಕುಂ
  ವಾಯ್ೞೂರ್ಕ್ ಕಮೈಂದ ಮಱೈಕ್ಕೊೞುಂದೇ - ನೇಯಮುಣತ್
 • 190. ತೇಟೆಲಿಯೈ ಮೂವುಲಕುನ್ ತೇರ್ಂದುತೊೞಸ್ ಸೆಯ್ತರುಳುಂ
  ಈಟಿನ್ಮಱೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಲೆನ್ಱನ್ ಎಯ್ಪ್ಪಿಲ್ವೈಪ್ಪೇ - ನಾಟುಮೆನೈ
 • 191. ನಿನ್ನಕತ್ತಿ ಯಾನ್ಪಳ್ಳಿ ನೇರ್ಂದೇನೆನ್ ಱಾಟ್ಕೊಣ್ಟ
  ತೆನ್ನಕತ್ತಿ ಯಾನ್ಪಳ್ಳಿಸ್ ಸೆಂಪೊನ್ನೇ - ತೊನ್ನೆಱಿಯೋರ್
 • 192. ನಾಟಿಕ್ ಕುೞಕ ನಲಮರುಳೆನ್ ಱೇತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಕೋಟಿಕ್ ಕುೞಕರರುಟ್ ಕೋಲಮೇ - ನೀಟುಲಕಿಲ್
 • 193. ನಾಟ್ಟುಂ ಪುಕೞೀೞ ನಾಟ್ಟಿಱ್ ಪವವಿರುಳೈ
  ವಾಟ್ಟುನ್ ತಿರುಕ್ಕೋಣ ಮಾಮಲೈಯಾಯ್ - ವೇಟ್ಟುಲಕಿನ್
 • 194. ಮೂತೀಸ್ ಸರಮೆನ್ಱು ಮುನ್ನೋರ್ ವಣಙ್ಕುತಿರುಕ್
  ಕೇತೀಸ್ ಸರತ್ತಿಱ್ ಕಿಳರ್ಕಿನ್ಱೋಯ್ - ಓತುಕಿನ್ಱೋರ್
 • 195. ಪಾಲವಾಯ್ ನಿಱ್ಕುಂ ಪರೈಯೋಟು ವಾೞ್ಮತುರೈ
  ಆಲವಾಯ್ಸ್ ಸೊಕ್ಕೞಕಾ ನಂದಮೇ - ಸೀಲರ್ತಮೈಕ್
 • 196. ಕಾಪ್ಪನೂ ರಿಲ್ಲಾಕ್ ಕರುಣೈಯಾ ಲೆನ್ಱುಪುಕುಂ
  ಆಪ್ಪನೂರ್ ಮೇವುಸತಾ ನಂದಮೇ - ಮಾಪ್ಪುಲವರ್
 • 197. ಞಾನಪರಙ್ ಕುನ್ಱಮೆನ ನಣ್ಣಿಮಕಿೞ್ ಕೂರ್ಂದೇತ್ತ
  ವಾನಪರಙ್ ಕುನ್ಱಲಿನ್ಪಾ ನಂದಮೇ - ವಾನವರ್ಕೋನ್
 • 198. ತೇಮೇ ಟಕತ್ತನೊಟು ಸೀತರನುಂ ವಾೞ್ತ್ತುಞ್ಸೀ
  ರಾಮೇ ಟಕತ್ತಱಿವಾ ನಂದಮೇ - ಪೂಮೀತಿಲ್
 • 199. ನಱ್ಱವರುಙ್ ಕಱ್ಱ ನವಸಿತ್ತ ರುಂವಾೞ್ತ್ತಿ
  ಉಱ್ಱಕೊಟುಙ್ ಕುನ್ಱತ್ತೆಂ ಊತಿಯಮೇ - ಮುಱ್ಱುಕತಿರ್
 • 200. ಇತ್ತೂರ ಮನ್ಱಿ ಯಿನಿತ್ತೂರ ಮಿಲ್ಲೈಯೆನಪ್
  ಪುತ್ತೂರ್ ವರುಮಟಿಯಾರ್ ಪೂರಿಪ್ಪೇ - ಸಿತ್ತಾಯ್ಂದು
 • 201. ನಾಮೀಸ ರಾಕುಂ ನಲಂದರುಮೆನ್ ಱುಂಪರ್ತೊೞುಂ
  ರಾಮೀಸಂ67 ವಾೞ್ಸೀವ ರತ್ತಿನಮೇ - ಪೂಮೀತು
 • 202. ನೀಟಾನೈ ಸೂೞುಂ ನಿಲಮನ್ನರ್ ವಾೞ್ತ್ತುತಿರು
  ವಾಟಾನೈ ಮೇವುಕರು ಣಾಕರಮೇ - ಸೇಟಾನ
 • 203. ವಾನಪ್ಪೇ ರಾಱ್ಱೈ ಮತಿಯೈ ಮುಟಿಸೂಟುಙ್
  ಕಾನಪ್ಪೇರ್ ಆನಂದಕ್ ಕಾಳೈಯೇ - ಮೋನರುಳೇ
 • 204. ಪೂವಣಮುಂ ಪೂಮಣಮುಂ ಪೋಲವ ಮರ್ಂದತಿರುಪ್
  ಪೂವಣತ್ತಿಲ್ ಆನಂದಪ್ ಪೊಕ್ಕಿಷಮೇ - ತೀವಣತ್ತಿಲ್
 • 205. ಕಣ್ಸುೞಿಯ ಲೆನ್ಱು ಕರುಣೈಯಳಿತ್ ತೆನ್ನುಳಞ್ಸೇರ್
  ತಣ್ಸುೞಿಯಲ್ ವಾೞ್ಸೀವ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ - ಪಣ್ಸೆೞಿಪ್ಪಕ್
 • 206. ಕಱ್ಱಾಲಙ್ ಕುಣ್ಮೈಕ್ ಕತಿತರುಮೆನ್ ಱಱ್ಱವರ್ಸೂೞ್
  ಕುಱ್ಱಾಲತ್ ತನ್ಪರ್ ಕುತುಕಲಿಪ್ಪೇ - ಪೊಱ್ಱಾಮ
 • 207. ನಲ್ವೇಲಿ ಸೂೞ್ಂದು ನಯನ್ಪೆಱುಮೊಣ್ ಸೆಞ್ಸಾಲಿ
  ನೆಲ್ವೇಲಿ ಉಣ್ಮೈ ನಿಲಯಮೇ - ವಲ್ವೇಲೈ
 • 208. ನಞ್ಸೈಕ್ ಕಳತ್ತುವೈತ್ತ ನಾತವೆನತ್ ತೊಣ್ಟರ್ತೊೞ
  ಅಞ್ಸೈಕ್ ಕಳಞ್ಸೇರ್ ಅರುವುರುವೇ - ನೆಞ್ಸಟಕ್ಕಿ
 • 209. ಆನ್ಱು ನಿಱೈಂದೋರ್ಕ್ ಕರುಳಳಿಕ್ಕುಂ ಪುಕ್ಕೊಳಿಯೂರ್ತ್
  ತೋನ್ಱುಮವಿ ನಾಸಿಸ್ ಸುಯಂಪುವೇ - ಸಾನ್ಱವರ್ಕಳ್
 • 210. ತಂಮುರುಕನ್ ಪೂಣುಟ್ ಟಲಂಪೋಲ ವಾೞ್ಕಿನ್ಱ
  ಎಂಮುರುಕನ್ ಪೂಣ್ಟಿ ಇರುನಿತಿಯೇ - ಸೆಂಮೈಯುಟನ್
 • 211. ಅಙ್ಕುನ್ಱಾ ತೋಙ್ಕು ಮಣಿಕೊಳ್ ಕೊಟಿಮಾಟಸ್
  ಸೆಙ್ಕುನ್ಱೂರ್ ವಾೞುಞ್ಸಞ್ ಸೀವಿಯೇ - ತಙ್ಕುಮನ
 • 212. ವಞ್ಸಮಾಕ್ ಕೂಟಲ್ ವರೈಯಾ ತವರ್ಸೂೞುಂ
  ವೆಞ್ಸಮಾಕ್ ಕೂಟಲ್ ವಿರಿಸುಟರೇ - ತುಞ್ಸಲೆನುಂ
 • 213. ಇನ್ನ ಲಕಱ್ಱ ಇಲಙ್ಕುಪವಾ ನಿಕ್ಕೂಟಲ್
  ಎನ್ನು ನಣಾವಿನಿಟೈ ಇನ್ನಿಸೈಯೇ - ತುನ್ನಿಯರುಳ್
 • 214. ವೇಣ್ಟಿಕ್ ಕೊಟುಮುಟಿಯಾ ಮೇನ್ಮೈಪೆಱು ಮಾತವರ್ಸೂೞ್
  ಪಾಣ್ಟಿಕ್ ಕೊಟುಮುಟಿಯಿಱ್ ಪಣ್ಮಯಮೇ - ತೀಣ್ಟರಿಯ
 • 215. ವೆಙ್ಕರುವೂರ್ ವಞ್ಸ ವಿನೈತೀರ್ತ್ ತವರ್ಸೂೞ್ಂದ
  ನಙ್ಕರುವೂರ್ಸ್ ಸೆಯ್ಯುಳ್ ನವರಸಮೇ - ತಙ್ಕಳಱ್ಱಿನ್
 • 216. ತೀಙ್ಕಾರ್ ಪಿಱತೆಯ್ವತ್ ತೀಙ್ಕುೞಿಯಿಲ್70 ವೀೞ್ಂದವರೈತ್
  ತಾಙ್ಕಾ ವರತ್ತುಱೈಯಿಲ್ ತಾಣುವೇ - ಪೂಙ್ಕುೞಲಾರ್
 • 217. ವೀಙ್ಕಾನೈ ಮಾಟಞ್ಸೇರ್ ವಿಣ್ಣೆನ್ ಱಕಲ್ಕಟಂದೈತ್
  ತೂಙ್ಕಾನೈ ಮಾಟಸ್ ಸುಟರ್ಕ್ಕೊೞುಂದೇ - ನೀಙ್ಕಾತು
 • 218. ನೀಟಲೈ ಯಾಱ್ಱೂರ್ ನಿೞನ್ಮಣಿಕ್ಕುನ್ ಱೋಙ್ಕುತಿರುಕ್
  ಕೂಟಲೈ ಯಾಱ್ಱೂರ್ಕ್ ಕುಣನಿತಿಯೇ - ನಾಟಿಯವಾನ್
 • 219. ಅಂಪುಲಿಯೂರ್ ಸೋಲೈ ಯಣಿವಯಲ್ಕ ಳೋಙ್ಕೆರುಕ್ಕತ್
  ತಂಪುಲಿಯೂರ್ ವೇತ ಸಮರಸಮೇ - ನಂಪುವಿಟೈ
 • 220. ಆಙ್ಕುನ್ ತಿನೈಯೂರ್ನ್ ತರುಳಾಯೆನ್ ಱನ್ಪರ್ತೊೞು
  ತೋಙ್ಕುನ್ ತಿನೈಯೂರ್ ಉಮಾಪತಿಯೇ - ತೀಙ್ಕುಱುಮೊನ್
 • 221. ನಾರ್ಪುರತ್ತೈ72 ವೆಣ್ಣಕೈತ್ತೀ ಯಾಲೞಿತ್ತಾ ಯೆನ್ಱುತೊೞಸ್
  ಸೋಪುರತ್ತಿನ್73 ವಾೞ್ಞಾನ ತೀವಕಮೇ - ವಾರ್ಕೆಟಿಲಸ್
 • 222. ಸೆನ್ನತಿಕೈ ಯೋಙ್ಕಿತ್74 ತಿಲತವತಿ ಯಾರ್ಪರವುಂ
  ಮನ್ನತಿಕೈ ವೀರಟ್ಟ ಮಾತವಮೇ - ಪನ್ನರಿತಾಂ
 • 223. ಆವಲೂ ರೆಙ್ಕಳುಟೈ ಆರೂರ ನಾರೂರಾ
  ನಾವಲೂರ್ ಞಾನಿಯರುಣ್ ಞಾಪಕಮೇ - ತೇವಕಮಾಂ
 • 224. ಮನ್ಱ ಮಮರ್ಂದ ವಳಂಪೋಱ್ ಱಿಕೞ್ಂದಮುತು
  ಕುನ್ಱ ಮಮರ್ಂದಅರುಟ್ ಕೊಳ್ಕೈಯೇ - ಅನ್ಱಕತ್ತಿನ್
 • 225. ನಲ್ವೆಣ್ಣೆ ಯುಣ್ಟೊಳಿತ್ತ ನಾರಣನ್ವನ್ ತೇತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ನೆಲ್ವೆಣ್ಣೆಯ್ ಮೇವುಸಿವ ನಿಟ್ಟೈಯೇ - ಸೊಲ್ವಣ್ಣಂ
 • 226. ನಾವಲರ್ ಪೋಱ್ಱಿ ನಲಂಪೆಱವೇ ಯೋಙ್ಕುತಿರುಕ್
  ಕೋವಲೂರ್ ವೀರಟ್ಟಙ್ ಕೊಳ್ಪರಿಸೇ - ಆವಲರ್ಮಾ
 • 227. ತೇವಾ ಇಱೈವಾ ಸಿವನೇ ಯೆನುಮುೞಕ್ಕಂ
  ಓವಾ ಅಱೈಯಣಿನಲ್ ಲೂರುಯರ್ವೇ - ತಾವಾಕ್
 • 228. ಕಟೈಯಾಱ್ಱಿ ನನ್ಪರ್ತಮೈಕ್ ಕಲ್ಲಾಱ್ಱಿ ನೀಕ್ಕುಂ
  ಇಟೈಯಾಱ್ಱಿನ್ ವಾೞ್ನಲ್ ಇಯಲ್ಪೇ - ಇಟೈಯಾತು
 • 229. ಸೊಲ್ಲೂರನ್ ಱನ್ನೈತ್ ತೊೞುಂಪುಕೊಳುಞ್ ಸೀರ್ವೆಣ್ಣೆಯ್
  ನಲ್ಲೂ ರರುಟ್ಟುಱೈಯಿನ್ ನಱ್ಪಯನೇ - ಮಲ್ಲಾರ್ಂದು
 • 230. ಮಾಸುನ್ ತುಱೈಯೂರ್ ಮಕಿಪನ್ಮುತಲ್ ಮೂವರುಞ್ಸೀರ್
  ಪೇಸುನ್ ತುಱೈಯೂರ್ಪ್ ಪಿಱೈಸೂಟೀ - ನೇಸಮುಱ
 • 231. ವೇಱ್ಱಾ ವಟುಕೂ ರಿತಯತ್ತಿ ನಾರ್ಕ್ಕೆನ್ಱುನ್
  ತೋಱ್ಱಾ ವಟುಕೂರ್ಸ್ ಸುಯಞ್ಸುಟರೇ - ಆಱ್ಱಮಯಲ್
 • 232. ಕಾಣಿಕ್ ಕುೞಿವೀೞ್ ಕಟೈಯರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕಾಣ್ಪರಿಯ
  ಮಾಣಿಕ್ ಕುೞಿವಾೞ್ ಮಕತ್ತುವಮೇ - ಮಾಣುಱ್ಱ
 • 233. ಪೂಪ್ಪಾ ತಿರಿಕೊನ್ಱೈ ಪುನ್ನೈಮುತಱ್ ಸೂೞ್ಂದಿಲಙ್ಕುಂ
  ಏರ್ಪ್ಪಾ75 ತಿರಿಪ್ಪುಲಿಯೂರ್ ಏಂದಲೇ - ಸೀರ್ಪ್ಪೊಲಿಯಪ್
 • 234. ಪಣ್ಟೀಸ್ ಸುರನಿಪ್ ಪತಿಯೇ ವಿೞೈಂದತೆನುಂ
  ಮುಣ್ಟೀಸ್ ಸುರತ್ತಿನ್ ಮುೞುಮುತಲೇ - ಪೆಣ್ತಕೈಯಾರ್
 • 235. ಏರ್ಪ್ಪನಙ್ಕಾಟ್ ಟೂರೆನ್ ಱಿರುನಿಲತ್ತೋರ್ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಸೀರ್ಪ್ಪನಙ್ಕಾಟ್ ಟೂರ್ಮಕಿೞ್ನಿ ಕ್ಷೇಪಮೇ - ಸೂರ್ಪ್ಪುಟೈತ್ತ
 • 236. ತಾಮಾತ್ತೂರ್ ವೀೞತ್ ತಟಿಂದೋನ್ ಕಣೇಸನೊಟುಂ
  ಆಮಾತ್ತೂರ್ ವಾೞ್ಮೆಯ್ ಅರುಟ್ಪಿೞಂಪೇ - ಯಾಮೇತ್ತುಂ
 • 237. ಉಣ್ಣಾ ಮುಲೈಯಾಳ್ ಉಮೈಯೋಟು ಮೇವುತಿರು
  ಅಣ್ಣಾ ಮಲೈವಾೞ್ ಅರುಟ್ಸುಟರೇ - ಕಣ್ಣಾರ್ಂದ
 • 238. ನಾಕಂಪ ರಾಂದೊಣ್ಟ ನಾಟ್ಟಿ ಲುಯರ್ಕಾಞ್ಸಿ
  ಏಕಂಪ ಮೇವುಂಪೇ ರಿನ್ಪಮೇ - ಆಕುಂದೆನ್
 • 239. ಕಾಱ್ಱಳಿವಣ್ ಪೂಮಣತ್ತೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಪೊೞಿಱ್ಕಸ್ಸಿ
  ಮೇಱ್ಱಳಿವಾೞ್ ಆನಂದ ವೀಟ್ಟುಱವೇ - ನಾಱ್ಱಮಲರ್ಪ್
 • 240. ಪೂಂದಣ್ ಟಳಿವಿರಿತ್ತುಪ್ ಪುಕ್ಕಿಸೈಕ್ಕುಞ್ ಸೀರೋಣ
  ಕಾಂದನ್ ಱಳಿಅರುಟ್ಪ್ರ ಕಾಸಮೇ - ಸೇರ್ಂದವರ್ಕ್ಕೇ
 • 241. ಇಙ್ಕಾ ಪತಞ್ಸಱ್ಱು ಮಿಲ್ಲಾ ತವನೇಕ
  ತಙ್ಕಾ ಪತಞ್ಸೇರ್ ತಯಾನಿತಿಯೇ - ಮಙ್ಕಾತು
 • 242. ಮೆಸ್ಸಿ ನೆಱಿಕ್ಕಾರ್ವ ಮೇವಿನಿನ್ಱೋರ್ ಸೂೞ್ಂದತಿರುಕ್
  ಕಸ್ಸಿ ನೆಱಿಕ್ಕಾರೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಱೈಯೇ - ಮುಸ್ಸಕಮುಂ
 • 243. ಆಯುಙ್ ಕುರಙ್ಕಣಿನ್ಮುಟ್ ಟಪ್ಪೆಯರ್ಕೊಣ್ ಟೋಙ್ಕುಪುಕೞ್
  ಏಯುನ್ ತಲಂವಾ ೞಿಯನ್ಮೊೞಿಯೇ - ತೋಯುಮನ
 • 244. ಯೋಕಱಲಿ77 ಲಾತ್ತವತ್ತೋ ರುನ್ನ ವಿಳಙ್ಕುತಿರು
  ಮಾಕಱಲಿಲ್ ಅನ್ಪರಪಿ ಮಾನಮೇ - ಓಕೈಯಿಲಾ
 • 245. ವೀತ್ತೂರ78 ಮಾವೋಟ ಮೆಯ್ತ್ತವರ್ಕಳ್ ಸೂೞ್ಂದತಿರು
  ಓತ್ತೂರಿಲ್ ವೇತಾಂದ ಉಣ್ಮೈಯೇ - ಪೂತ್ತವಿಸಿನ್
 • 246. ಆರ್ತ್ತಾನ್ ಪನಕತ್ ತವನಿನ್ ತಿರನ್ಪುಕೞ್ವನ್
  ಪಾರ್ತ್ತಾನ್ ಪನಙ್ಕಾಟ್ಟೂರ್ ಪಾಕ್ಕಿಯಮೇ - ಪಾರ್ತ್ತುಲಕಿಲ್
 • 247. ಇಲ್ಲ ಮೆನಸ್ಸೆನ್ ಱಿರವಾ ತವರ್ವಾೞುಂ
  ವಲ್ಲಮಕಿ ೞನ್ಪರ್ ವಸಿತ್ತುವಮೇ - ಸೊಲ್ಲರಿಕ್ಕುಕ್
 • 248. ಕಾಱ್ಪೇಱು ಕಸ್ಸಿಯಿನ್ಮುಕ್ ಕಾಱ್ಪೇ ಱಿವಣೆನ್ನುಂ
  ಮಾಱ್ಪೇಱ್ಱಿ ನನ್ಪರ್ ಮನೋಪಲಮೇ - ಏಱ್ಪುಟೈವಾಯ್
 • 249. ಊಱ ಲಟಿಯಾ ರುಱತ್ತೊೞುತು ಮೇವುತಿರು
  ಊಱ ಲೞಿಯಾ ಉವಕೈಯೇ - ಮಾಱುಪಟು
 • 250. ತೀತು ಮಿಲಂಪಯಙ್ಕೋಟ್ ಟೀರೆನ್ ಱಟಿಯರ್ಪುಕೞ್
  ಓತು ಮಿಲಂಪಯಙ್ಕೋಟ್ ಟೂರ್ನಲಮೇ - ತೀತುಟೈಯ
 • 251. ಪೊಱ್ಕೋಲಂ ಆಮೆಯಿಱ್ಕುಪ್ ಪೋರ್ಕ್ಕೋಲಂ ಕೊಣ್ಟತಿರು
  ವಿಱ್ಕೋಲಂ ಮೇವುಪರ ಮೇಟ್ಟಿಮೈಯೇ - ಸೊಱ್ಪೋರಿಲ್
 • 252. ಓಲಙ್ಕಾಟ್ ಟುಂಪೞೈಯ ನೂರ್ನೀಲಿ ವಾತಟಕ್ಕುಂ
  ಆಲಙ್ಕಾಟ್ ಟಿಱ್ಸೂೞ್ ಅರುಳ್ಮಯಮೇ - ಞಾಲಂಸೇರ್
 • 253. ಮಾಸೂರ್ ಅಕಱ್ಱುಂ ಮತಿಯುಟೈಯೋರ್ ಸೂೞ್ಂದತಿರುಪ್
  ಪಾಸೂರಿಲ್ ಉಣ್ಮೈಪ್ ಪರತ್ತುವಮೇ - ತೇಸೂರನ್
 • 254. ಕಣ್ಪಾರ್ಕ್ಕ ವೇಣ್ಟುಮೆನಕ್ ಕಣ್ಟೂನ್ಱು ಕೋಱ್ಕೊಟುತ್ತ
  ವೆಣ್ಪಾಕ್ಕತ್ ತನ್ಪರ್ಪೆಱುಂ ವೀಱಾಪ್ಪೇ - ಪಣ್ಪಾರ್ಕ್ಕು
 • 255. ನಳ್ಳಿಪ್ ಪತಿಯೇ ನಲಂದರುಮೆನ್ ಱನ್ಪರ್ಪುಕುಙ್
  ಕಳ್ಳಿಱ್ ಪತಿನಙ್ ಕಟಪ್ಪಾಟೇ - ಎಳ್ಳಲುಱುಙ್
 • 256. ಕೋಳತ್ತಿ ನೀಕ್ಕುಙ್ ಕುಣತ್ತೋರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯ್ತಿರುಕ್
  ಕಾಳತ್ತಿ ಞಾನಕ್ ಕಳಞ್ಸಿಯಮೇ - ಆಳ್ಅತ್ತಾ
 • 257. ವೆಱ್ಱಿಯೂ ರೆನ್ನ ವಿನೈಯೇನ್ ವಿನೈತವಿರ್ತ್ತ
  ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ ಮೇವಿಯಎನ್ ಉಳ್ಳನ್ಪೇ - ತೆಱ್ಱಿಕಳಿಲ್
 • 258. ಪೊಙ್ಕುಮಣಿಕ್ ಕಾಲ್ಕಳ್ ಪೊಲಞ್ಸೆಯ್ತಿರು ವೊಱ್ಱಿನಕರ್
  ತಙ್ಕುಞ್ ಸಿವಪೋಕ ಸಾರಮೇ - ಪುಙ್ಕವರ್ಕಳ್
 • 259. ಸೇರ್ಂದುವಲಙ್ ಕೊಳ್ಳುನ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಕ್ಕೋಯಿಱ್
  ಸಾರ್ಂದು ಮಕಿೞ್ಅಮುತ ಸಾರಮೇ - ತೇರ್ಂದುಲಕರ್
 • 260. ಪೋಱ್ಱುನ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿಪ್ ಪೂಙ್ಕೋಯಿಱ್ ಕುಟ್ಪೆರಿಯೋರ್
  ಸಾಱ್ಱುಂ ಪುಕೞ್ವೇತ ಸಾರಮೇ - ಊಱ್ಱುಱುಮೆಯ್
 • 261. ಅನ್ಪುಮಿಕುನ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕುೞು ಆಯುಂವಲಿ ತಾಯತ್ತಿಲ್
  ಇನ್ಪಮಿಕು ಞಾನ ಇಲಕ್ಕಣಮೇ - ತುನ್ಪಮಱ
 • 262. ಎಲ್ಲೈವಾಯಱ್ ಕುಳ್ಮಟ್ಟುಂ ಏಕಿಲ್ವಿನೈ ಯೇಕುಮೆನುಂ
  ಮುಲ್ಲೈವಾಯಿಱ್ ಕುಳ್ವೈತ್ತ ಮುತ್ತಿವಿತ್ತೇ - ಮಲ್ಲಲ್ಪೆಱು
 • 263. ವೇಱ್ಕಾಟ್ಟ ರೇತ್ತುತಿರು ವೇಱ್ಕಾಟ್ಟಿನ್ ಮೇವಿಯಮುನ್
  ನೂಱ್ಕಾಟ್ ಟುಯರ್ವೇತ ನುಟ್ಪಮೇ - ಪಾಱ್ಕಾಟ್ಟುಂ
 • 264. ಆರ್ತ್ತಿಪೆಱ್ಱ ಮಾತುಮಯಿ ಲಾಯ್ಪ್ಪೂಸಿತ್ ತಾರ್ಮಯಿಲೈಕ್
  ಕೀರ್ತ್ತಿಪೆಱ್ಱ ನಲ್ವೇತ ಕೀತಮೇ - ಕಾರ್ತ್ತಿರಣ್ಟು
 • 265. ವಾವುಕಿನ್ಱ ಸೋಲೈ ವಳರ್ವಾನ್ಮಿ ಯೂರ್ತ್ತಲತ್ತಿಲ್
  ಮೇವುಕಿನ್ಱ ಞಾನ ವಿತರಣಮೇ - ತೂವಿಮಯಿಲ್
 • 266. ಆಟುಂ ಪೊೞಿಱ್ಕಸ್ಸೂ ರಾಲಕ್ಕೋ ಯಿಱ್ಕುಳನ್ಪರ್
  ನೀಟುಙ್ ಕನತೂಯ ನೇಯಮೇ - ಈಟಿಲ್ಲೈ
 • 267. ಎನ್ನುನ್ ತಿರುತ್ತೊಣ್ಟ ರೇತ್ತು ಮಿಟೈಸ್ಸುರತ್ತಿನ್
  ಮನ್ನುಞ್ ಸಿವಾನಂದ ವಣ್ಣಮೇ - ನನ್ನೆಱಿಯೋರ್
 • 268. ತುನ್ನುನೆಱಿಕ್ ಕೋರ್ತುಣೈಯಾನ್ ತೂಯಕೞುಕ್ ಕುನ್ಱಿನಿಟೈ
  ಮುನ್ನುಮಱಿ ವಾನಂದ ಮೂರ್ತ್ತಮೇ - ತುನ್ನುಪೊೞಿಲ್
 • 269. ಅಂಮತುರತ್ ತೇನ್ಪೊೞಿಯುಂ ಅಸ್ಸಿಱುಪಾಕ್ ಕತ್ತುಲಕರ್
  ತಂಮತನೀಕ್ ಕುಞ್ಞಾನ ಸಂಮತಮೇ - ಎಂಮತಮುಂ
 • 270. ಸಾರ್ಂದಾಲ್ ವಿನೈನೀಕ್ಕಿತ್ ತಾಙ್ಕುತಿರು ವಕ್ಕರೈಯುಳ್
  ನೇರ್ಂದಾರ್ ಉಪನಿಟತ ನಿಸ್ಸಯಮೇ - ತೇರ್ಂದವರ್ಕಳ್
 • 271. ತತ್ತ ಮತುಮತಿಯಾಱ್ ಸಾರುಂ ಅರಸಿಲಿಯೂರ್
  ಉತ್ತಮಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನ ಒೞುಕ್ಕಮೇ - ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳೋರ್
 • 272. ಎಣ್ಣುಂ ಪುಕೞ್ಕೊಳ್ ಇರುಂಪೈಮಾ ಕಾಳತ್ತು
  ನಣ್ಣುಞ್ ಸಿವಯೋಕ ನಾಟ್ಟಮೇ - ಮಣ್ಣಕತ್ತುಳ್
 • 273. ಕೋಪಲತ್ತಿಱ್ ಕಾಣ್ಪರಿಯ ಕೋಕರಣಙ್ ಕೋಯಿಲ್ಕೊಣ್ಟ
  ಮಾಪಲತ್ತು ಮಾಪಲಮಾ ಮಾಪಲಮೇ - ತಾಪಮಿಲಾಪ್
 • 274. ಪಾಕಿಯಱ್ಸೊಲ್ ಮಙ್ಕೈಯೊಟುಂ ಪಾಙ್ಕಾರ್ ಪರುಪ್ಪತತ್ತಿಲ್
  ಯೋಕಿಯರ್ಕ ಳೇತ್ತಿಟವಾೞ್ ಒಪ್ಪುರವೇ - ಪೋಕಿಮುತಲ್
 • 275. ಪಾಟಿಯುಱ್ಱ ನೀಲಪ್ ಪರುಪ್ಪತತ್ತಿಲ್ ನಲ್ಲೋರ್ಕಳ್
  ತೇಟಿವೈತ್ತ ತೆಯ್ವತ್ ತಿಲಕಮೇ - ನೀಟುಪವಂ
 • 276. ತಙ್ಕಾ ತವನೇಕ ತಙ್ಕಾ ಪತಞ್ಸೇರ್ಂದ
  ನಙ್ಕಾ ತಲಾನ ನಯಪ್ಪುಣರ್ವೇ - ಸಿಙ್ಕಾತು8
 • 277. ತಣ್ಣಿಱೈಂದು ನಿನ್ಱವರ್ತಾಞ್ ಸಾರ್ತಿರುಕ್ಕೇ ತಾರತ್ತಿಱ್
  ಪಣ್ಣಿಱೈಂದ ಕೀತಪ್ ಪನುವಲೇ - ಎಣ್ಣಿಱೈಂದ
 • 278. ಸಾನ್ಱೋರ್ ವಣಙ್ಕುನೊಟಿತ್ ತಾನ್ಮಲೈಯಿಲ್ ವಾೞ್ಕಿನ್ಱ
  ತೇನ್ಱೋಯ್ ಅಮುತಸ್ ಸೆೞುಞ್ಸುವೈಯೇ - ವಾನ್ತೋಯ್ಂದ
 • 279. ಇಂದಿರರುಂ ನಾರಣರುಂ ಎಣ್ಣಿಲ್ ಪಿರಮರ್ಕಳುಂ
  ವಂದಿಱೈಞ್ಸುಂ ವೆಳ್ಳಿ ಮಲೈಯಾನೇ - ತಂದಿಟುನಲ್
 • 280. ತಾಯ್ಕ್ಕುಙ್ ಕಿಟೈಯಾತ ತಣ್ಣರುಳ್ಕೊಣ್ ಟನ್ಪರುಳಂ
  ವಾಯ್ಕ್ಕುಙ್ ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನೇ - ತೂಯ್ಕ್ಕುಮರನ್
 • 281. ತಂದೈಯೇ ಎನ್ನರುಮೈತ್ ತಂದೈಯೇ ತಾಯೇಯೆನ್
  ಸಿಂದೈಯೇ ಕೋಯಿಲ್ಕೊಣ್ಟ ತೀರ್ತ್ತನೇ - ಸಂದಮಿಕುಂ
 • 282. ಎಣ್ಟೋ ಳುಟೈಯಾಯ್ ಎನೈಯುಟೈಯಾಯ್ ಮಾರ್ಪಕತ್ತಿಲ್
  ವಣ್ಟೋ ಲಿಟುಙ್ಕೊನ್ಱೈ ಮಾಲೈಯಾಯ್ - ತೊಣ್ಟರ್ವಿೞಿ
 • 283. ಉಣ್ಣಱ್ ಕೆಳಿಯಾಯ್ ಉರುತ್ತಿರನ್ಮಾ ಲಾತಿಯರ್ತಙ್
  ಕಣ್ಣಿಱ್ ಕನವಿನಿಲುಙ್ ಕಾಣ್ಪರಿಯಾಯ್ - ಮಣ್ಣುಲಕಿಲ್
 • 284. ಎನ್ಪೋನ್ ಱವರ್ಕ್ಕುಂ ಇರುಳ್ನೀಕ್ಕಿ ಇನ್ಪುತವುಂ
  ಪೊನ್ಪೋನ್ಱ ಮೇನಿಪ್ ಪುರಾತನನೇ - ಮಿನ್ಪೋನ್ಱ
 • 285. ಸೆಞ್ಸಟೈಯಾಯ್ ಮೂವರುಕ್ಕುಂ ತೇವರುಕ್ಕು ಮಿಯಾವರುಕ್ಕುಂ
  ಅಞ್ಸಟೈಯಾ ವಣ್ಣಂ ಅಳಿಪ್ಪೋನೇ - ವಿಞ್ಸುಲಕಿಲ್
 • 286. ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕು ನಲ್ಲವನೇ ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲವನೇ
  ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ ಒನ್ಱಾ ಯಿರುಪ್ಪೋನೇ - ತೊಲ್ಲೂೞಿ
 • 287. ಆರ್ಂದ ಸರಾಸರಙ್ಕ ಳೆಲ್ಲಾ ಮಟಿನಿೞಲಿಲ್
  ಸೇರ್ಂದೊಟುಙ್ಕ ಮಾನಟನಞ್ ಸೆಯ್ವೋನೇ - ಸಾರ್ಂದುಲಕಿಲ್
 • 288. ಎತ್ತೇವರ್ ಮೆಯ್ತ್ತೇವ ರೆನ್ಱುರೈಕ್ಕಪ್ ಪಟ್ಟವರ್ಕಳ್
  ಅತ್ತೇವರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಮುನ್ ನಾನೋನೇ - ಸತ್ತಾನ
 • 289. ವೆಣ್ಮೈಮುತಲ್ ಐವಣಮು ಮೇವಿಐಂದು ತೇವರ್ಕಳಾಯ್ತ್
  ತಿಣ್ಮೈಪೆಱುಂ ಐಂದೊೞಿಲುಞ್ ಸೆಯ್ವೋನೇ - ಮಣ್ಮುತಲಾಂ
 • 290. ಐಂದಾ ಯಿರುಸುಟರಾ ಯಾನ್ಮಾವಾಯ್ ನಾತಮುಟನ್
  ವಿಂದಾ ಕಿಯೆಙ್ಕುಂ ವಿರಿಂದೋನೇ - ಅಂದಣವೆಣ್
 • 291. ನೀಱುಟೈಯಾ ಯಾಱುಟೈಯ ನೀಣ್ಮುಟಿಯಾಯ್ ನೇಟರಿಯ
  ವೀಱುಟೈಯಾಯ್ ನಿನ್ಱನಕ್ಕೋರ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ - ಮಾಱುಪಟ
 • 292. ಎಳ್ಳ ಲಟಿಯೇನ್ ಎನಕ್ಕುಳ್ ಒಳಿಯಾಮಲ್
  ಉಳ್ಳ ಪಟಿಯೇ ಯುರೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ವಿಳ್ಳುಱುಮಿಯಾನ್
 • 293. ವನ್ಸೊ ಲುಟನ್ಅನ್ಱಿ ವಳ್ಳಲುನ ತನ್ಪರ್ತಮಕ್
  ಕಿನ್ಸೊ ಲುಟನ್ಪಣಿಂದೊನ್ ಱೀಂದತಿಲೈ - ಪುನ್ಸೊಲೆನುಂ
 • 294. ಪೊಯ್ಯುರೈಕ್ಕ ವೆನ್ಱಾಱ್ ಪುಟೈಯೆೞುವೇನ್ ಅನ್ಱಿಯೊರು
  ಮೆಯ್ಯುರೈಕ್ಕ ವೆನ್ಱುಂ ವಿೞೈಂದತಿಲೈ - ವೈಯಕತ್ತಿಲ್
 • 295. ಪೊಲ್ಲಾ ವಿರತತ್ತೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಯುವನ್ ತುಣ್ಪತಲ್ಲಾಲ್
  ಕೊಲ್ಲಾ ವಿರತತ್ತೈಕ್ ಕೊಣ್ಟತಿಲೈ - ಅಲ್ಲಾತಾರ್
 • 296. ವನ್ಪುಕೞೈಕ್ ಕೇಟ್ಕ ಮನಙ್ಕೊಣ್ಟ ತಲ್ಲಾಮಲ್
  ನಿನ್ಪುಕೞೈಕ್ ಕೇಟ್ಕ ನಿನೈಂದತಿಲೈ - ವನ್ಪುಕೊಣ್ಟೇ
 • 297. ಇನ್ನಟಿಕ್ಕು ನುಣ್ಣಿಟೈಯಾರ್ಕ್ ಕೇವಲ್ಪುರಿನ್ ತೇನಲತುನ್
  ಪೊನ್ನಟಿಕ್ಕುತ್ ತೊಣ್ಟು ಪುರಿಂದತಿಲೈ - ಪನ್ನುಕಿನ್ಱ
 • 298. ಸೆಕ್ಕುಱ್ಱ ಎಳ್ಳೆನವೇ ಸಿಂದೈನಸಿನ್ ತೇನಲತು
  ಮುಕ್ಕುಱ್ಱನ್ ತನ್ನೈ ಮುಱಿತ್ತತಿಲೈ - ತುಕ್ಕಮಿಕುನ್
 • 299. ತಾವಿಲ್ ವಲಙ್ಕೊಣ್ಟು ಸಞ್ಸರಿತ್ತೇನ್ ಅಲ್ಲತುನಿನ್
  ಕೋವಿಲ್ವಲಙ್ ಕೊಳ್ಳಕ್ ಕುಱಿತ್ತನಿಲೈ - ಪೂವುಲಕಿಲ್
 • 300. ವನ್ನಿತಿಯೋರ್ ಮುನ್ಕೂಪ್ಪಿ ವಾೞ್ತ್ತಿನೇನ್ ಅನ್ಱಿಯುನ್ಱನ್
  ಸನ್ನಿತಿಯಿಱ್ ಕೈಕೂಪ್ಪಿತ್ ತಾೞ್ಂದತಿಲೈ - ಪುನ್ನೆಱಿಸೇರ್
 • 301. ಮಿಣ್ಟರೊಟು ಕೂಟಿ ವಿಯಂದತಲ್ಲಾ ಲೈಯಾನಿನ್
  ತೊಣ್ಟ ರೊಟುಙ್ಕೂಟಿಸ್ ಸೂೞ್ಂದತಿಲೈ - ಕಣ್ಟವರೈಕ್
 • 302. ಕನ್ಱುಮುಕಙ್ ಕೊಣ್ಟು ಕಟುಕಟುತ್ತುಪ್ ಪಾರ್ಪ್ಪತಲ್ಲಾಲ್
  ಎನ್ಱು ಮುಕಮಲರ್ಸ್ಸಿ ಯೇಱ್ಱತಿಲೈ - ನನ್ಱುಪೆಱು
 • 303. ನನ್ನೆಞ್ಸ ರುನ್ಸೀರ್ ನವಿಲ ವತುಕೇಟ್ಟುಕ್
  ಕನ್ನೆಞ್ಸೈಸ್ ಸಱ್ಱುಙ್ ಕರೈತ್ತತಿಲೈ - ಪಿನ್ನೆಞ್ಸಾಪ್
 • 304. ಪಣ್­ರ್ಮೈ ಕೊಣ್ಟತಮಿೞ್ಪ್ ಪಾಮಾಲೈ ಯಾಱ್ಱುತಿತ್ತುಕ್
  ಕಣ್­ರ್ಕೊಣ್ ಟುನ್ಪಾಱ್ ಕನಿಂದತಿಲೈ - ತಣ್­ರ್ಪೋಲ್
 • 305. ನೆಞ್ಸಂ ಉರುಕಿ ನಿನೈಕ್ಕುಮನ್ಪರ್ ಪೋಲೆನೈನೀ
  ಅಞ್ಸಲೆನ ನಿನ್ಱಾಳ್ ಅಟುತ್ತನಿಲೈ - ವಿಞ್ಸುಲಕರ್
 • 306. ಮೆಯ್ಯಟಿಯ ನೆನ್ಱುರೈಕ್ಕ ವಿತ್ತಕನಿನ್ ಪೊನ್ನಟಿಕ್ಕುಪ್
  ಪೊಯ್ಯಟಿಮೈ ವೇಟಙ್ಕಳ್ ಪೂಣ್ಟತುಣ್ಟು - ನೈಯಮಿಕು
 • 307. ಮೈಯಲ್ ವಿನೈಕ್ಕುವಂದ ಮಾತರ್ ಪುಣರ್ಸ್ಸಿಯೆನುಂ
  ವೆಯ್ಯ ವಿನೈಕ್ಕುೞಿಯಿಲ್ ವೀೞ್ಂದತುಣ್ಟು - ತುಯ್ಯರ್ತಮೈ
 • 308. ಎನ್ನೊನ್ಱು ಮಿಲ್ಲಾ ತಿಯಲ್ಪಾಕಪ್ ಪಿನ್ನೊನ್ಱು
  ಮುನ್ನೊನ್ಱು ಮಾಕ ಮೊೞಿಂದತುಣ್ಟು - ಮನ್ನುಕಿನ್ಱ
 • 309. ಮಾನಞ್ ಸೆಯಾತು ಮನನೊನ್ ತಿರಪ್ಪೋರ್ಕ್ಕುತ್
  ತಾನಞ್ಸೆಯ್ ವಾರೈತ್ ತಟುತ್ತತುಣ್ಟು - ಈನಮಿಲಾ
 • 310. ವಾರಮುರೈ ಯಾತು ವೞಕ್ಕಿ ನಿಟೈಯೋರ
  ವಾರ ಮುರೈತ್ತೇ ಮಲೈಂದತುಣ್ಟು - ಈರಮಿಲಾ
 • 311. ನೆಞ್ಸ ರುಟನ್ಕೂಟಿ ನೇಸಞ್ಸೆಯ್ ತುಂಮಟಿಯೇ
  ತಞ್ಸಮೆನತ್ ತಾೞಾತು ತಾೞ್ಂದತುಣ್ಟು - ಎಞ್ಸಲಿಲಾತ್
 • 312. ತಾಯನೈಯಾ ಯುನ್ಱನತು ಸನ್ನಿತಿನೇರ್ ವಂದುಮೊರು
  ನೇಯಮುಮಿಲ್ ಲಾತೊತಿ82 ಪೋಲ್ ನಿನ್ಱತುಣ್ಟು - ತೀಯವಿನೈ
 • 313. ಮಾಳಾಕ್ ಕೊಟಿಯ ಮನಸ್ಸೆಲ್ವರ್ ವಾಯಿಲಿಱ್ಪೋಯ್ಕ್
  ಕೇಳಾಸ್ ಸಿವನಿಂದೈ ಕೇಟ್ಟತುಣ್ಟು - ಮೀಳಾತ
 • 314. ಪೊಲ್ಲಾಪ್ ಪುಲೈಯರೈಪ್ಪೋಱ್ ಪುಣ್ಣಿಯರೈ ವನ್ಮತತ್ತಾಲ್
  ಸೊಲ್ಲಾ ವಸೈಯೆಲ್ಲಾಞ್ ಸೊನ್ನತುಣ್ಟು - ನಲ್ಲೋರೈಪ್
 • 315. ಪೋಱ್ಱಾತು ಪೊಯ್ಯುಟಂಪೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಸ್ ಸಿವಪೂಸೈ
  ಆಱ್ಱಾತು ಸೋಱ್ಱುಕ್ ಕಲೈಂದತುಣ್ಟು - ತೇಱ್ಱಾಮಲ್
 • 316. ಈಪತ್ತಾ ಎನ್ಱಿಙ್ ಕಿರಪ್ಪೋರ್ ತಮೈಕ್ಕಣ್ಟು
  ಕೋಪತ್ತಾಲ್ ನಾಯ್ಪೋಱ್ ಕುರೈತ್ತತುಣ್ಟು - ಪಾಪತ್ತಾಲ್
 • 317. ಸಿಂದೈಯೊನ್ಱು ವಾಕ್ಕೊನ್ಱು ಸೆಯ್ಕೈಯೊನ್ಱಾಯ್ಪ್ ಪೋಕವಿಟ್ಟೇ
  ಎಂದೈನಿನೈ ಯೇತ್ತಾ ತಿರುಂದತುಣ್ಟು - ಪುಂದಿಯಿಂದ
 • 318. ಸೊಲ್ಲೈಕ್ಕಲ್ ಲೆನ್ಱುನಲ್ಲೋರ್ ಸೊನ್ನಪುತ್ತಿ ಕೇಳಾಮಲ್
  ಎಲ್ಲೈಕ್ಕಲ್ ಲೊತ್ತೇ ಯಿರುಂದತುಣ್ಟು - ತೊಲ್ಲೈವಿನೈ
 • 319. ಆೞ್ತ್ತಾ ಮಯವುಲಕಿ ಲಱ್ಪ ಮಕಿೞ್ಸ್ಸಿಯಿನಾಲ್
  ವಾೞ್ತ್ತಾಮ ಲುನ್ನೈ ಮಱಂದತುಣ್ಟು - ತಾೞ್ತ್ತಾಮಱ್
 • 320. ಪೂಣಾ ವೆಲುಂಪಣಿಯಾಯ್ಪ್ ಪೂಣ್ಟೋಯ್ನಿನ್ ಪೊನ್ವಟಿವಙ್
  ಕಾಣಾತು ವೀೞ್ನಾಳ್ ಕೞಿತ್ತತುಣ್ಟು - ಮಾಣಾತ
 • 321. ಕಾಟುಪೋನ್ ಞಾಲಕ್ ಕಟುನಟೈಯಿ ಲೇಯಿರುಕಾನ್
  ಮಾಟುಪೋಲ್ ನಿನ್ಱುೞೈತ್ತು ವಾೞ್ಂದತುಣ್ಟು - ನಾಟಕನ್ಱ
 • 322. ಕಳ್ಳಿವಾ ಯೋಙ್ಕುಪೆರುಙ್ ಕಾಮಕ್ ಕಟುಙ್ಕಾಟ್ಟಿಱ್
  ಕೊಳ್ಳಿವಾಯ್ಪ್ ಪೇಯ್ಪೋಱ್ ಕುತಿತ್ತತುಣ್ಟು - ಒಳ್ಳಿಯರಾಲ್
 • 323. ಎಳ್ಳುಣ್ಟ ಮಾಯಾ ಇಯಲ್ಪುಱುಪುನ್ ಕಲ್ವಿಯೆಲಾಙ್
  ಕಳ್ಳುಣ್ಟ ಪಿತ್ತನೈಪ್ಪೋಱ್ ಕಱ್ಱತುಣ್ಟು - ನಳ್ಳುಲಕಿಲ್
 • 324. ಸೀರಾಸೈ ಯೆಙ್ಕುಞ್ಸೊಱ್ ಸೆನ್ಱಿಟವೇ ವೇಣ್ಟುಮೆನುಂ
  ಪೇರಾಸೈಪ್ ಪೇಯ್ತಾನ್ ಪಿಟಿತ್ತತುಣ್ಟು - ತೀರಾವೆನ್
 • 325. ಸಾತಕಮೋ ತೀವಿನೈಯಿನ್ ಸಾತನೈಯೋ ನಾನಱಿಯೇನ್
  ಪಾತಕಮೆನ್ ಱಾಲೆನಕ್ಕುಪ್ ಪಾಱ್ಸೋಱು - ತೀತಕನ್ಱ
 • 326. ತೂಯ್ಮೈನನ್ಱಾ ಮೆನ್ಕಿನ್ಱ ತೊನ್ಮೈಯಿನಾರ್ ವಾಯ್ಕ್ಕಿನಿಯ
  ವಾಯ್ಮೈಯೆನ್ಱಾಲ್ ಎನ್ನುಟೈಯ ವಾಯ್ಕುಮಟ್ಟುಙ್ - ಕಾಯ್ಮೈತರುಂ
 • 327. ಕಱ್ಕು ನಿಕರಾಙ್ ಕಟುಞ್ಸೊಲನ್ಱಿ ನನ್ಮತುರಸ್
  ಸೊಱ್ಕುಂ ಎನಕ್ಕುಂವೆಕು ತೂರಙ್ಕಾಣ್ - ಪೊಱ್ಪುಮಿಕ
 • 328. ನಣ್ಣಿಯುನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱುಕಿನ್ಱ ನಲ್ಲೋರ್ಕ್ ಕಿನಿಯಸಿವ
  ಪುಣ್ಣಿಯಮೆನ್ ಱಾಲೆನಕ್ಕುಪ್ ಪೋರಾಟ್ಟಂ - ಅಣ್ಣಲುನೈ
 • 329. ನಾಳುರೈಯಾ ತೇತ್ತುಕಿನ್ಱ ನಲ್ಲೋರ್ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಾತ
  ಕೋಳುರೈಯೆನ್ ಱಾಲೆನಕ್ಕುಕ್ ಕೊಣ್ಟಾಟ್ಟಂ - ನೀಳನಿನೈ
 • 330. ನೇಸಿಕ್ಕು ನಲ್ಲ ನೆಱಿಯಾಞ್ ಸಿವಾಕಮನು‘ಲ್
  ವಾಸಿಕ್ಕ ವೆನ್ಱಾಲೆನ್ ವಾಯ್ನೋಕುಙ್ - ಕಾಸಿಕ್ಕು
 • 331. ನೀಟಿಕ್ಕಿ ಲಾನಾಲು ನೇರ್ಂದಱಿವ ತಲ್ಲತುವೀಣ್
  ವೇಟಿಕ್ಕೈ ಯೆನ್ಱಾಲ್ ವಿಟುವತಿಲೈ - ನಾಟಯಲಿಲ್
 • 332. ವೀಱಾ ಮುನತು ವಿೞಾಸ್ಸೆಯಿನುಂ ಅವ್ವಿಟಂದಾನ್
  ಆಱಾ ಯಿರಙ್ಕಾತ ಮಾಙ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಮಾಱಾನ
 • 333. ಪೋಕಮೆನ್ಱಾ ಲುಳ್ಳಮಿಕಪ್ ಪೂರಿಕ್ಕುಂ ಅನ್ಱಿಸಿವ
  ಯೋಕಮೆನ್ಱಾ ಲೆನ್ನುಟೈಯ ಉಣ್ಣಟುಙ್ಕುಂ - ಸೋಕಮುಟನ್
 • 334. ತುಳ್ಳಲೊೞಿನ್ ತೆನ್ನೆಞ್ಸಞ್ ಸೋರ್ಂದೞಿಯುಙ್ ಕಾಲತ್ತಿಱ್
  ಕಳ್ಳಮೆನ್ಱಾ ಲುಳ್ಳೇ ಕಳಿತ್ತೆೞುಂಪುಂ - ಅಳ್ಳನೆಱಿ
 • 335. ಸೆಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಅನ್ಱಿಸ್ ಸಿವಸಿವಾ ವೆನ್ಱೊರುಕಾಲ್
  ಸೊಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಎನ್ಱನಕ್ಕುತ್ ತುಕ್ಕಂವರುಂ - ನಲ್ಲನೆಱಿ
 • 336. ವಾಂಪಲನ್ಕೊಣ್ ಟೋರ್ಕಳ್ ಮಱಂದುಂ ಪೆಱಾಕ್ಕೊಟಿಯ
  ಸೋಂಪಲೆನ್ಪ ತೆನ್ನುಟೈಯ ಸೊಂದಙ್ಕಾಣ್ - ಏಂಪಲುಟನ್
 • 337. ಎಱ್ಱೋ ಇರಕ್ಕಮೆನ್ಪ ತೆನ್ಱನೈಕ್ಕಣ್ ಟಞ್ಸಿಯೆನೈ
  ಉಱ್ಱೋ ರೈಯುಮುಟನ್ವಿಟ್ ಟೋಟುಙ್ಕಾಣ್ - ಸಱ್ಱೇನುಂ
 • 338. ಆಕ್ಕಮೇ ಸೇರಾ ತಱತ್ತುರತ್ತು ಕಿನ್ಱವೆಱುನ್
  ತೂಕ್ಕಮೇ ಯೆನ್ಱನಕ್ಕುಸ್ ಸೋಪನಙ್ಕಾಣ್ - ಊಕ್ಕಮಿಕುಂ
 • 339. ಏಱುಟೈಯಾಯ್ ನೀಱಣಿಯಾ ಈನರ್ಮನೈ ಯಾಯಿನುಂವೆಣ್
  ಸೋಱುಕಿಟೈತ್ ತಾಲತುವೇ ಸೊರ್ಕ್ಕಙ್ಕಾಣ್ - ವೀಱುಕಿನ್ಱ
 • 340. ವಾೞ್ವುರೈಕ್ಕು ನಲ್ಲ ಮನತ್ತರ್ತಮೈ ಯೆಞ್ಞಾನ್ಱುನ್
  ತಾೞ್ವುರೈತ್ತಲ್ ಎನ್ನುಟೈಯ ಸಾತಕಙ್ಕಾಣ್ - ವೇಳ್ವಿಸೆಯುನ್
 • 341. ತೊಣ್ಟರ್ ತಮೈತ್ತುತಿಯಾತ್ ತುಟ್ಟರೈಪ್ಪೋ ಲೆಪ್ಪೊೞುತುಞ್
  ಸಣ್ಟೈಯೆನ್ಪ ತೆನ್ಱನಕ್ಕುತ್ ತಾಯ್ತಂದೈ - ಕೊಣ್ಟಎೞು
 • 342. ತಾತಾಟ ಓಙ್ಕಿತ್ ತಲೈಯಾಟ ವಞ್ಸರೊಟು
  ವಾತಾಟ ಎನ್ಱಾಲೆನ್ ವಾಯ್ತುಟಿಕ್ಕುಙ್ - ಕೋತಾಟಸ್
 • 343. ಸಿಂದೈ ತಿರಿಂದುೞಲುನ್ ತೀಯರೈಪ್ಪೋಲ್ ನಱ್ಱರುಮ
  ನಿಂದೈಯೆನ್ಪ ತೆನ್ಪೞೈಯ ನೇಸಙ್ಕಾಣ್ - ಮುಂದನಿನೈ
 • 344. ಎಣ್ಣೆನ್ಱಾಲ್ ಅನ್ಱಿ ಯಿಟರ್ಸೆಯ್ ತಿಟುಙ್ಕೊಟಿಯ
  ಪೆಣ್ಣೆನ್ಱಾಲ್ ತೂಕ್ಕಂ ಪಿಟಿಯಾತು - ಪೆಣ್ಕಳುಟನ್
 • 345. ಪುಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ತೇಕಂ ಪುಳಕಿಕ್ಕುಂ ಅನ್ಱಿವಿಟ್ಟು
  ನಿಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಎನ್ಕಣ್ಣಿ ನೀರರುಂಪುಂ - ಪುಲ್ಲರೆನ್ಱ
 • 346. ಪೇರ್ಕ್ಕುಂವಿರುಪ್ ಪೆಯ್ತಾತ ಪೆಣ್ಪೇಯ್ಕಳ್ ವೆಯ್ಯಸಿಱು
  ನೀರ್ಕ್ಕುೞಿಯೇ ಯಾನ್ಕುಳಿಕ್ಕು ನೀರ್ಪ್ಪೊಯ್ಕೈ - ಸೀರ್ಕ್ಕರೈಯಿನ್
 • 347. ಏಱಾಪ್ಪೆಣ್ ಮಾತ ರಿಟೈಕ್ಕು ಳಳಿಂದೆನ್ಱುಂ
  ಆಱಾಪ್ಪುಣ್ ಣುಕ್ಕೇ ಯಟಿಮೈನಾನ್ - ತೇಱಾತ
 • 348. ವೆಞ್ಸಲಞ್ಸೆಯ್ ಮಾಯಾ ವಿಕಾರತ್ತಿ ನಾಲ್ವರುಂವೀಣ್
  ಸಞ್ಸಲಮೆಲ್ಲಾ ಮೆನತು ಸಂಪಂದಂ - ಅಞ್ಸೆೞುತ್ತೈ
 • 349. ನೇರ್ಂದಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಪುರಿಯು ನಿನ್ನಟಿಯರ್ ತಾಮೇಯುಞ್
  ಸಾರ್ಂದಾ ಲತುಪೆರಿಯ ಸಙ್ಕಟ್ಟಂ - ಆರ್ಂದಿಟುಮಾನ್
 • 350. ಕಾಂದುಂ ವಿೞಿಪ್ಪುಲಿಯೈಕ್ ಕಣ್ಟತುಪೋಲ್ ನಲ್ಲಕುಣ
  ಸಾಂದ ಮೆನೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್ ತಲೈಸಾಯ್ಕ್ಕುಂ - ಆಂದಕೈಯೋರ್
 • 351. ಸೇರ ಮನತ್ತಿಱ್ ಸೆಱಿವಿತ್ ತಿಟುಂಪುರುಟ
  ತೀರಮೆನೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಱ್ ಸಿರಿಕ್ಕುಙ್ಕಾಣ್ - ಕೋರಮತೈಕ್
 • 352. ಕಾಣಿ ಲುಲಕಿಱ್ ಕರುತ್ತುಟೈಯೋರ್ ಕೊಳ್ಳುಕಿನ್ಱ
  ನಾಣ ಮೆನೈಕ್ಕಣ್ಟು ನಾಣುಙ್ಕಾಣ್ - ಏಣುಲಕಿಲ್
 • 353. ಞಾನಙ್ ಕೊಳಾವೆನತು ನಾಮಮುರೈತ್ ತಾಲುಮಪಿ
  ಮಾನಂ ಪಯಙ್ಕೊಣ್ಟು ಮಾಯ್ಂದುವಿಟುಂ - ಆನವುನ್ಱನ್
 • 354. ಕೇಣ್ಮೈಕ್ ಕುಲತ್ತೊಣ್ಟರ್ ಕೀರ್ತ್ತಿ ಪೆಱಕ್ಕೊಣ್ಟ
  ಆಣ್ಮೈಕ್ಕು ನಾನೆನ್ಱಾ ಲಾಕಾತು - ವಾಣ್ಮೈಪೆಱುಂ
 • 355. ಐಯನಿನ್ಱಾಟ್ ಪೂಸಿಕ್ಕು ಮನ್ಪರುಳ್ಳತ್ ತನ್ಪಿಱ್ಕುಂ
  ಪೊಯ್ಯ ನೆನಕ್ಕುಂ ಪೊರುತ್ತಮಿಲೈ - ವೈಯಕತ್ತೋರ್
 • 356. ಇಲ್ಲೆನಿನುಞ್ ಸುಂಮಾನೀ ಯೀಕಿನ್ಱೇ ನೆನ್ಱೊರುಸೊಲ್
  ಸೊಲ್ಲೆನಿನುಞ್ ಸೊಲ್ಲತ್ ತುಣಿವುಕೊಳೇನ್ - ನಲ್ಲೈಯೆಮಕ್
 • 357. ಕೀಯೆನ್ಪಾ ರನ್ಱಿಯನ್ನೈ ಯೆನ್ಪಯತ್ತಾ ನಿನ್ಸೋಱ್ಱಿಲ್
  ಈಯೆನ್ಪ ತಱ್ಕು ಮಿಸೈಯಾಳ್ಕಾಣ್ - ಈಯೆನ್ಪಾರ್ಕ್
 • 358. ಕೆಣ್ಣುಞ್ ಸಿಲರ್ಮಣ್ ಣಿಟುವಾ ರೆನಕ್ಕಂದ
  ಮಣ್ಣುಙ್ ಕೊಟುಕ್ಕಮನಂ ವಾರಾತು - ಅಣ್ಣುಱುಮೆನ್
 • 359. ಇಲ್ಲೈ ಯಟೈಂದೇ ಯಿರಪ್ಪವರುಕ್ ಕೆಪ್ಪೋತುಂ
  ಇಲ್ಲೈಯೆನ್ಪ ತೆನ್ವಾಯ್ಕ್ ಕಿಯಲ್ಪುಕಾಣ್ - ತೊಲ್ಲುಲಕೈ
 • 360. ಆಣ್ಟಾಲು ಮನ್ಱಿ ಅಯಲಾರ್ಪುನ್ ಕೀರೈಮಣಿಪ್
  ಪೂಣ್ಟಾಲು ಮೆನ್ಕಣ್ ಪೊಱುಕ್ಕಾತು - ನೀಣ್ಟಎೞು
 • 361. ತೀಪ ಮುಱುವೋರ್ ತಿಸೈಯೋರ್ಮಱ್ ಱಿಯಾವರ್ಕ್ಕುಙ್
  ಕೋಪ ಮತುನಾನ್ ಕೊಟುಕ್ಕಿಲುಣ್ಟು - ಆಪತ್ತಿಲ್
 • 362. ವೀಸಙ್ ಕೊಟುತ್ತೆಟ್ಟು ವೀಸ ಮೆನಪ್ಪಿಱರೈ
  ಮೋಸಞ್ ಸೆಯನಾನ್ ಮುತಱ್ಪಾತಂ - ಪಾಸಮುಳೋರ್
 • 363. ಕೈಕ್ಕುಟೈಯ ವೇಯೆೞುತಿಕ್ ಕಟ್ಟಿವೈತ್ತ ಇವ್ವುಲಕಪ್
  ಪೊಯ್ಕ್ಕತೈಯೇ ಯಾನ್ಪಟಿಕ್ಕುಂ ಪುತ್ತಕಙ್ಕಳ್ - ಮೆಯ್ಪ್ಪಟುನಿನ್
 • 364. ಮಂದಿರತ್ತೈ ಉಸ್ಸರಿಯಾ ವಾಯುಟೈಯೇನ್ ಎನ್ಪೋಲತ್
  ತಂದಿರತ್ತಿಲ್ ಕೈತೇರ್ನ್ ತವರಿಲ್ಲೈ - ಎಂದೈಇನಿ
 • 365. ಏತೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪೇ ನಿರುಙ್ಕಟಲ್ಸೂೞ್ ವೈಯಕತ್ತಿಲ್
  ಸೂತೆನ್ಪ ತೆಲ್ಲಾಮೆನ್ ಸುಱ್ಱಙ್ಕಾಣ್ - ಓತುಕಿನ್ಱ
 • 366. ನಞ್ಸಮೆಲಾಙ್ ಕೂಟ್ಟಿ ನವಿನ್ಱಿಟಿನುಂ ಒವ್ವಾತ
  ವಞ್ಸಮೆಲಾ ಮೆನ್ಕೈ ವಸಙ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಅಞ್ಸವರುಂ
 • 367. ವೀಣವಮಾಂ ವಞ್ಸ ವಿನೈಕ್ಕುಮುತ ಲಾಕಿನಿನ್ಱ
  ಆಣವಮೇ ಎನ್ಕಾಣಿ ಆಟ್ಸಿಯತಾಂ - ಮಾಣಿಱೈಂದ
 • 368. ನಲ್ಲಱಿವೇ ಎನ್ನೈನೆಟು ನಾಟ್ಪಕೈತ್ತ ತನ್ಱಿಮಱ್ಱೈಪ್
  ಪುಲ್ಲಱಿವೇ ಎನ್ನುಟ್ ಪೊರುಳ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಸೊಲ್ಲವೊಣಾ
 • 369. ವೇಟರುಕ್ಕುಙ್ ಕಿಟ್ಟಾತ ವೆಙ್ಕುಣತ್ತಾ ಲಿಙ್ಕುೞಲುಂ
  ಮೂಟರುಕ್ಕುಳ್ ಯಾನೇ ಮುತಲ್ವನ್ಕಾಣ್ - ವೀಟಟುತ್ತ
 • 370. ಮೇತೈಯರ್ಕಳ್ ವೇಣ್ಟಾ ವಿಲಙ್ಕಾಯ್ತ್ ತಿರಿಕಿನ್ಱ
  ಪೇತೈಯೆನ್ಪ ತೆನ್ನುರಿಮೈಪ್ ಪೇರ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಪೇತಮುಱ
 • 371. ಓತುವತೆನ್ ಪಱ್ಪಲವಾಯ್ ಉಱ್ಱತವತ್ ತೋರ್ನೀತ್ತ
  ತೀತುಕಳೆಲ್ ಲಾಮೆನತು ಸೆಲ್ವಙ್ಕಾಣ್ - ಆತಲಿನಾಲ್
 • 372. ಪೇಯಿನೈಯೊತ್ ತಿವ್ವುಲಕಿಲ್ ಪಿತ್ತಾಕಿ ನಿನ್ಱವಿಂದ
  ನಾಯಿನೈನೀ ಆಣ್ಟಿಟುತಲ್ ನನ್ಕನ್ಱೇ - ಆಯಿನುಮುನ್
 • 373. ಮಣ್ಣಾ ರುಯಿರ್ಕಳುಕ್ಕುಂ ವಾನವರ್ಕ್ಕುನ್ ತಾನಿರಙ್ಕಿ
  ಉಣ್ಣಾಕ್ ಕೊಟುವಿಟಮುಂ ಉಣ್ಟನೈಯೇ - ಎಣ್ಣಾಮಲ್
 • 374. ವೇಯ್ತ್ತವಳ ವೆಱ್ಪೆಟುತ್ತ ವೆಯ್ಯಅರಕ್ ಕನ್ತನಕ್ಕುಂ
  ವಾಯ್ತ್ತವರ ಮೆಲ್ಲಾಂ ವೞಙ್ಕಿನೈಯೇ - ಸಾಯ್ತ್ತಮನ
 • 375. ವೀಂಪುಟೈಯ ವನ್ಮುನಿವರ್ ವೇಳ್ವಿಸೆಯ್ತು ವಿಟ್ಟಕೊಟುಂ
  ಪಾಂಪೈಯೆಲ್ ಲಾಂದೋಳಿಱ್ ಪರಿತ್ತನೈಯೇ - ನಾಂಪೆರಿಯರ್
 • 376. ಎಞ್ಸೇಮೆನ್ ಱಾಣವತ್ತಾ ಲೇಱ್ಱ ಇರುವರೈಯುಂ
  ಅಞ್ಸೇಲೆನ್ ಱಾಟ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಿನೈಯೇ - ತುಞ್ಸುಪನ್ಱಿತ್
 • 377. ತೋಯಾಕ್ ಕುರುಳೈಕಳಿನ್ ತುನ್ಪಂ ಪೊಱಾತನ್ಱು
  ತಾಯಾಯ್ ಮುಲೈಪ್ಪಾಲುನ್ ತಂದನೈಯೇ - ವಾಯಿಸೈಕ್ಕುಪ್
 • 378. ಪಾಣ್ಟಿಯನ್ಮುನ್ ಸೊಲ್ಲಿವಂದ ಪಾಣನ್ ಪೊರುಟ್ಟಟಿಮೈ
  ವೇಣ್ಟಿ ವಿಱಕೆಟುತ್ತು ವಿಱ್ಱನೈಯೇ - ಆಣ್ಟೊರುನಾಳ್
 • 379. ವಾಯ್ಮುಟಿಯಾತ್ ತುನ್ಪುಕೊಣ್ಟ ವಂದಿಕ್ಕೋ ರಾಳಾಕಿತ್
  ತೂಯ್ಮುಟಿಮೇಲ್ ಮಣ್ಣುಞ್ ಸುಮಂದನೈಯೇ - ಆಯ್ತುಯರ
 • 380. ಮಾವಕಞ್ಸೇರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಸಕರುಕ್ ಕಾಯ್ಕ್ಕುತಿರೈಸ್
  ಸೇವಕನ್ಪೋಲ್ ವೀತಿತನಿಲ್ ಸೆನ್ಱನೈಯೇ - ಮಾವಿಸಯನ್
 • 381. ವಿಲ್ಲಟಿಕ್ಕು ನೆಞ್ಸಂ ವಿರುಂಪಿಯತಲ್ ಲಾಲ್ಎಱಿಂದ
  ಕಲ್ಲಟಿಕ್ಕುಂ ಉಳ್ಳಙ್ ಕಳಿತ್ತನೈಯೇ - ಮಲ್ಲಲುಱುಂ
 • 382. ವಿಲ್ವಕ್ ಕಿಳೈಯುತಿರ್ತ್ತ ವೆಯ್ಯ ಮುಸುಕ್ಕಲೈಯೈಸ್
  ಸೆಲ್ವತ್ ತುರೈಮಕನಾಯ್ಸ್ ಸೆಯ್ತನೈಯೇ - ಸೊಲ್ಲಕಲಿನ್
 • 383. ನೀಳುಕಿನ್ಱ ನೆಯ್ಯರುಂದ ನೇರೆಲಿಯೈ ಮೂವುಲಕುಂ
  ಆಳುಕಿನ್ಱ ಮನ್ನವನಾಯ್ ಆಕ್ಕಿನೈಯೇ - ಕೋಳಕಲ
 • 384. ವಾಯ್ಸ್ಸಙ್ಕು ನೂಲಿೞೈತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ಸಿಲಂಪಿ ತನ್ನೈಉಯರ್
  ಕೋಸ್ಸೆಙ್ಕಟ್ ಸೋೞನೆನಕ್ ಕೂಟ್ಟಿನೈಯೇ - ಏಸ್ಸಱುನಲ್
 • 385. ಆಱಟುತ್ತ83 ವಾಕೀಸರ್ಕ್ ಕಾಂಪಸಿಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕಟ್ಟುಸ್
  ಸೋಱೆಟುತ್ತುಪ್ ಪಿನ್ನೇ ಸುಮಂದನೈಯೇ - ಕೂಱುಕಿನ್ಱ
 • 386. ತೊನ್ಮೈಪೆರುಞ್ ಸುಂದರರ್ಕ್ಕುತ್ ತೋೞನೆನ್ಱು ಪೆಣ್ಪರವೈ
  ನನ್ಮನೈಕ್ಕುತ್ ತೂತು ನಟಂದನೈಯೇ - ನನ್ಮೈಪೆಱ
 • 387. ಇಱ್ಱೆನ್ಱ ಇಱ್ಱೆನ್ನಾ ಎತ್ತನೈಯೋ ಪೇರ್ಕಳ್ಸೆಯ್ತ
  ಕುಱ್ಱಙ್ ಕುಣಮಾಕಕ್ ಕೊಣ್ಟನೈಯೇ - ಪಱ್ಱುಲಕಿಲ್
 • 388. ಅನ್ಪುಟೈಯ ತಾಯರ್ಕಳೋ ರಾಯಿರಂಪೇ ರಾನಾಲುಂ
  ಅನ್ಪುಟೈಯಾಯ್ ನಿನ್ನೈಪ್ಪೋ ಲಾವಾರೋ - ಇನ್ಪಮುಟನ್
 • 389. ಈಣ್ಟವರುಂ ತಂದೈಯರ್ಕಳ್ ಎಣ್ಣಿಲರೇ ಆಯಿನುಮೆನ್
  ಆಣ್ಟವನೇ ನಿನ್ನೈಪ್ಪೋ ಲಾವಾರೋ - ಪೂಣ್ಟಕೈಕೊಳ್
 • 390. ಏಣುಟೈಯ ನಿನ್ನೈಯನ್ಱಿ ಎಂದೈ ಪಿರಾನೇಉನ್
  ಆಣೈಎನಕ್ ಕುಱ್ಱತುಣೈ ಯಾರುಮಿಲ್ಲೈ - ನಾಣಮುಳನ್
 • 391. ಆನೇನ್ ಪಿೞೈಕ ಳನೈತ್ತಿನೈಯು ಮೈಯಾನೀ
  ತಾನೇ ಪೊಱುಕ್ಕತ್ ತಕುಙ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಮೇಲ್ನೋಱ್ಱ
 • 392. ಮಾಱ್ಱನುಕ್ಕು ಮೆಟ್ಟಾ ಮಲರ್ಕ್ಕೞಲೋಯ್ ನೀಯೆನ್ನೈಕ್
  ಕೂಱ್ಱನುಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಕ್ ಕೊಟುಕ್ಕಱ್ಕ - ಪಾಱ್ಱವಳ
 • 393. ನಂದಕ್ ಕಟಱ್ಪುವಿಯಿಲ್ ನಾನಿನ್ನುಂ ವನ್ಪಿಱವಿಪ್
  ಪಂದಕ್ ಕಟಲೞುಂದಪ್ ಪಣ್ಣಱ್ಕ - ಮುಂದೈನೆಱಿ
 • 394. ನಿನ್ಱೇಯುನ್ ಪೊಱ್ಱಾಳ್ ನಿನೈಯಾತಾರ್ ಪಾೞ್ಮನೈಯಿಲ್
  ಸೆನ್ಱೇ ಉಟಲೋಂಪಸ್ ಸೆಯ್ಯಱ್ಕ - ನನ್ಱೇನಿನ್
 • 395. ಱೋಙ್ಕು ನೆಱಿಯೋರ್ ಉಳತ್ತಮರ್ಂದೋಯ್ ಎನ್ಱನ್ನೈತ್
  ತೀಙ್ಕು ನೆಱಿಯಿಲ್ ಸೆಲುತ್ತಱ್ಕ - ವೀಙ್ಕಟಙ್ಕಿ
 • 396. ವಾೞಿ ಯೆನತ್ತಾನ್ ವೞುತ್ತಿನುಮೆನ್ ಸೊಱ್ಕಟಙ್ಕಾ
  ಏೞೈ ಮನತ್ತಾ ಲಿಳೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ವಾೞುಮರಕ್
 • 397. ಕೋಟೇಱುಂ ಪೊಲ್ಲಾಕ್ ಕುರಙ್ಕೆನವೇ ಪೊಯ್ಯುಲಕಕ್
  ಕಾಟೇಱು ನೆಞ್ಸಾಱ್ ಕಲಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ - ಪಾಟೇಱುಂ
 • 398. ಉಳ್ಳಱಿಯಾ ಮಾಯೈಯೆನು ಮುಟ್ಪಕೈಯಾರ್ ಕಾಮಮೆನುಙ್
  ಕಳ್ಳಱಿಯಾ ತುಣ್ಟು ಕವಲ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ತೆಳ್ಳುಱುಮೆನ್
 • 399. ಕಣ್ಣನೈಯಾಯ್ ನಿನ್ತಾಳ್ ಕಮಲಙ್ ಕಳೈವೞುತ್ತಾ
  ಮಣ್ಣನೈಯಾರ್ ಪಾಱ್ಪೋಯ್ ಮಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ - ತಿಣ್ಣಮಿಲಾಕ್
 • 400. ಕಾತರವಾನ್ ತುನ್ಪಕ್ ಕವಲೈಕ್ ಕಟಲ್ವೀೞ್ಂದೇ
  ಆತರವೊನ್ ಱಿನ್ಱಿ ಅಲೈಕಿನ್ಱೇನ್ - ಓತುಮಱೈ
 • 401. ಆತ್ತ ರೆನುಮುನ್ ಅಟಿಯಾರ್ ತಮೈಕ್ಕಣ್ಟು
  ನಾತ್ತಿಕಞ್ಸೊಲ್ ವಾರ್ಕ್ಕು ನಟುಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ - ಪಾತ್ತುಣ್ಟೇ
 • 402. ಉಯ್ವ ತಱಿಯಾ ಉಳತ್ತಿನೇ ನುಯ್ಯುಂವಕೈ
  ಸೆಯ್ವ ತಱಿಯೇನ್ ತಿಕೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಸೈವನೆಱಿ
 • 403. ಉಣ್ಣಿರಂಪು ನಿನ್ಕರುಣೈ ಉಣ್ಟೋ ಇಲೈಯೋಎನ್
  ಱೆಣ್ಣಿಯೆಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಂ ಇಳೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಮಣ್ಣಿನಿಟೈಕ್
 • 404. ಕೊನ್ಸೆಯ್ಕೈ ಕೊಣ್ಟಕೊಟುಙ್ ಕೂಱ್ಱನ್ ಕುಱುಕಿಲತಱ್
  ಕೆನ್ಸೆಯ್ವೋ ಮೆನ್ಱೆಣ್ಣಿ ಎಯ್ಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಮುನ್ಸೆಯ್ವಿನೈ
 • 405. ಆಮಱೈಯಾ ನೋಯಾ ಲಕಮೆಲಿವುಱ್ ಱೈಯೋನಾನ್
  ತಾಮರೈಯಿ ನೀರ್ಪೋಲ್ ತಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ - ತಾಮಮುಟಿ
 • 406. ವಳ್ಳಲ್ ಅರುಳ್ಕೊಟುಕ್ಕ ವಂದಿಲನೇ ಇನ್ನುಮೆನ
  ಉಳ್ಳಮತು ನೀರಾ ಯುರುಕುಕಿನ್ಱೇನ್ - ಎಳ್ಳಲುಱು
 • 407. ಮಾಲೈಪಾಯ್ನ್ ತಿನ್ನುಮೆನ್ನ ವಂದಿಟುಮೋ ಎನ್ಱುನೆಞ್ಸಂ
  ಆಲೈಪಾಯ್ನ್ ತುಳ್ಳಂ ಅೞಿಕಿನ್ಱೇನ್ - ಞಾಲಮಿಸೈಕ್
 • 408. ಕೋಟ್ಪಾರ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಕ್ ಕೊಟುಞ್ಸಿಱೈಯಿ ನಿನ್ಱೆನ್ನೈ
  ಮೀಟ್ಪಾ ರಿಲಾತು ವಿೞಿಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಮೀಟ್ಪಾಕುಂ
 • 409. ಆಱ್ಱಿ ಲೊರುಕಾಲುಂ ಅಟಙ್ಕಾಸ್ ಸಮುಸಾರಸ್
  ಸೇಱ್ಱಿಲೊರು ಕಾಲುಂವೈತ್ತುತ್ ತೇಯ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ತೋಱ್ಱುಮಯಱ್
 • 410. ಪಾಕಮುಱು ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೆನುಂ ಪಾಲೈವನತ್ ತುನ್ನರುಳ್ನೀರ್ತ್
  ತಾಕಮತು ಕೊಣ್ಟೇ ತವಿಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಮೋಕಮತಿಲ್
 • 411. ಪೋಯ್ಪ್ಪಟುಮೋರ್ ಪಞ್ಸಪ್ ಪೊಱಿಕಳಾಲ್ ವೆಂಪಾಂಪಿನ್
  ವಾಯ್ಪ್ಪಟುಮೋರ್ ತೇರೈಯೈಪ್ಪೋಲ್ ವಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ - ಮಾಯ್ಪ್ಪವರು
 • 412. ಮೀನ್ಪೋಲು ಮಾತರ್ ವಿೞಿಯಾಲ್ ವಲೈಪ್ಪಟ್ಟ
  ಮಾನ್ಪೋಲುಞ್ ಸೋರ್ಂದು ಮಟಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ - ಕಾನ್ಪೋಲ
 • 413. ವೀಱ್ಱು ಮುಲಕ ವಿಕಾರಪ್ ಪಿರಳಯತ್ತಿಲ್
  ತೋಱ್ಱುಞ್ ಸುೞಿಯುಟ್ ಸುೞಲ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಆಱ್ಱವುನಾನ್
 • 414. ಇಪ್ಪಾರಿಲ್ ಉನ್ಮೇಲನ್ ಪಿಲ್ಲೆನಿನುಂ ಅನ್ಪನೆನ
  ಒಪ್ಪಾರಿ ಯೇನುಂ ಉಟೈಯೇನ್ಕಾಣ್ - ತಪ್ಪಾಯ್ಂದ
 • 415. ಮಟ್ಟುವಿಟೇನ್ ಉನ್ತಾಳ್ ಮಱಕ್ಕಿನುಂವೆಣ್ಣೀಱ್ಱುನೆಱಿ
  ವಿಟ್ಟುವಿಟೇನ್ ಎನ್ಱನೈಕ್ಕೈ ವಿಟ್ಟುವಿಟೇಲ್ - ತುಟ್ಟನೆನ
 • 416. ಮಾಲುನ್ ತಿಸೈಮುಕನುಂ ವಾನವರುಂ ವಂದುತಟುತ್
  ತಾಲುಞ್ ಸಿಱಿಯೇನೈತ್ ತಳ್ಳಿವಿಟೇಲ್- ಸಾಲುಲಕ
 • 417. ವಾತನೈಕೊಣ್ ಟೋನೆನ್ಱು ಮಱ್ಱೆವರಾ ನಾಲುಂವಂದು
  ಪೋತನೈಸೆಯ್ ತಾಲುಮೆನೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಿವಿಟೇಲ್ - ನೀತಯವು
 • 418. ಸೂೞ್ಂದಿಟುಕ ಎನ್ನೈಯುನಿನ್ ತೊಣ್ಟರುಟನ್ ಸೇರ್ತ್ತರುಳ್ಕ
  ವಾೞ್ಂದಿಟುಕ ನಿನ್ತಾಳ್ ಮಲರ್.

  • 47. ಇತು ಮುತಲ್ 64 ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ಸೋೞ ನಾಟ್ಟಿಲ್ ಕಾವಿರಿ ವಟಕರೈತ್ತಲಙ್ಕಳ್.
  • 420 48. ಕಾಲಿಲ್ಪಾಯ್ - ಸೇಷಸಯನಂ. ತೊ. ವೇ.
  • 49. ಕಾೞ್ - ಇಲ್ - ನೆಞ್ಸಂ ಎನ್ಱು ಪಿರಿತ್ತುಪ್ ಪೊರುಳ್ಕೊಳ್ಕ. ತೊ.ವೇ.
  • 421 50. ವಾನೊಳಿಪ್ ಪುಱ್ಱು‘ರ್, ವಾೞ್ಕೊಳಿ ಪುತ್ತೂರೆನ ಮರುವಿಯತು ತೊ.ವೇ.2.
  • 51. ಹಂಸನ್, ಅಞ್ಸನ್ ಎನತ್ ತಿರಿಂದತು. ಅನ್ನತ್ತೈ ವಾಕನಮಾಕ ಉಟೈಯ ಪಿರಮನ್ ಎನಪ್ ಪೊರುಳ್.ತೊ.ವೇ.
  • 422 52. ಕುರಙ್ಕಾಟು - ವಟಕುರಙ್ಕಾಟುತುಱೈ. ಕುರಙ್ಕಾಟ್ಟಿನ್ ಎನ ನಿನ್ಱತು.ವೇಱ್ಱುಮೈಸ್ಸಂದಿಯಾಕಲಾನ್.ತೊ.ವೇ.
  • 53. ಪೊನ್ - ಇಲಕ್ಕುಮಿ, ತೊ.ವೇ.
  • 423 54. ತೇ ಎನ್ಪತು ಈಣ್ಟು ವಿಕುತಿ ಕುನ್ಱಿಯ ಮುತನಿಲೈತ್ ತೊೞಿಱ್ಪೆಯರ್. ತೊ.ವೇ.
  • 55. ಕೋಲತ್ತುಱೈ ಎನ್ಪತು ಕೋಲಂದುಱೈ ಎನ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.
  • 424 56. ಅನ್ಪಿಲಾಂದುಱೈ ಯೆನ್ನುಮೋರ್ ತಿರುಪ್ಪತಿ. ತೊ.ವೇ.
  • 57. 65 ಮುತಲ್ 191 ವರೈ 127 ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ಸೋೞನಾಟ್ಟಿಲ್ ಕಾವಿರಿ ತೆನ್ಕರೈತ್ ತಲಙ್ಕಳ್.
  • 425 58. ವೇತಿಕುಟಿ ಎನ್ಪತು ವೇತಿಕ್ಕುಟಿಯೆನ ವಿರಿತ್ತಲ್ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು; ತೊ.ವೇ.
  • 59. ತೇಮಾಮಲರ್ - ಸಿಱಂದ ಕಱ್ಪಕಮಲರ್. ತೊ.ವೇ.
  • 426 60. ಕಟವೂರ್ - ಕಟೈಯೂರೆನ ಮರೀಇಯತು. ತೊ.ವೇ.
  • 61. ಅರಿಸೊನ್ನತಿಕ್ಕರೈ, ಅರಿಸಿಱ್ಕರೈ ಯೆನ ಮರೀಇಯತು: ತೊ.ವೇ.
  • 427 62. ಸೀಯತ್ತೈ ಎನ್ಪತು ಸೆಯ್ಯುಳ್ ವಿಕಾರತ್ತಾಱ್ ಕುಱುಕ್ಕುಂ ವೞಿ ಕುಱುಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟು ಸಿಯತ್ತೈಯೆನನಿನ್ಱತು: ತೊ.ವೇ.
  • 63. ಮಣ್ಟಳಿ ಎನ್ಪತು ಮಣ್ಟಲಿ ಎನ ಳಕರ ಲಕರ ಒಱ್ಱುಮೈತ್ ತಿರಿಪು. ತೊ.ವೇ.
  • 428 64. ಮಟವಾಟ್ ಕೋರ್ ಕೂಱ್ಱೈ ಯೆನಱ್ಪಾಲತು ಕೂಱೈಯೆನ ಇರಣ್ಟಾವತನ್ ಮುಟಿಪೇಱ್ಱು ನಿನ್ಱತು.ತೊ.ವೇ.
  • 65. 192, 193-ಆಂ ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ಈೞನಾಟ್ಟುತ್ ತಲಙ್ಕಳ್
  • 429 66. 194 ಮುತಲ್ 206 ವರೈ 13 ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟ್ಟುತ್ ತಲಙ್ಕಳ್.
  • 67. ತೊೞುಂ ರಾಮೀಸಂ ಎನ್ಪತು ವಟನೂನ್ ಮುಟಿಪು. ತೊ.ವೇ. 1. ವಟಸೊನ್ ಮುಟಿಪಿಲ್ ವಂದತು ಕ್ಷ 2.
  • 430 68. ಇಃ¤ತು ಮಲೈನಾಟ್ಟುತ್ ತಲಂ.
  • 69. 208 ಮುತಲ್ 214 ವರೈ 7 ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ಕೊಙ್ಕು ನಾಟ್ಟುತ್ ತಲಙ್ಕಳ್.
  • 431 70. ತೀಕ್ಕುೞಿ ಎನ್ಪತು ತೀಙ್ಕುೞಿ ಯೆನ್ಱಾಯತು: ತೊ.ವೇ.
  • 71. 215 ಮುತಲ್ 236 ವರೈ 22 ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ನಟು ನಾಟ್ಟುತ್ತಲಙ್ಕಳ್
  • 432 72. ಆಸಿಟೈ ಯೆತುಕೈ: ತೊ.ವೇ.
  • 73. ಸೆಂದೊಟೈ: ತೊ.ವೇ.
  • 433 74. ಓಙ್ಕಿ - ಪರವೆನುಂ ವೇಱು ಸಿನೈ ವಿನೈಕ್ ಕುಱೈಕಳ್ ಮನ್ನೆನ್ನು ಮುತಲ್ ವಿನೈಯೋಟುಮುಟಿಂದನ: ತೊ.ವೇ.
  • 75. ಆಸಿಟೈ ಯೆತುಕೈ. ತೊ.ವೇ.
  • 434 76. 237 ಮುತಲ್ 271 ವರೈ 35 ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ತೊಣ್ಟನಾಟ್ಟುತ್ತಲಙ್ಕಳ್.
  • 77. ಯೋಕಂ ಎನ್ಪತು ಯೋಕೆನ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು: ತೊ.ವೇ.
  • 435 78. ವೀ - ಮರಣಂ. ತೊ.ವೇ.
  • 79. ಇತು ತುಳುನಾಟ್ಟುತ್ತಲಂ
  • 436 80. 273 ಮುತಲ್ 279 ವರೈ 7 ಕಣ್ಣಿಕಳ್ ವಟನಾಟ್ಟುತ್ತಲಙ್ಕಳ್
  • 81. ಸಿಙ್ಕುತಲ್ - ಕುಱೈತಲ್, ತೊ.ವೇ.
  • 437 82. ಉತಿ - ಒತಿಯೆನ ಮರೀಇಯತು. ತೊ.ವೇ.
  • 83. ಆಱು - ವೞಿ. ತೊ.ವೇ.

விண்ணப்பக் கலிவெண்பா // விண்ணப்பக் கலிவெண்பா

No audios found!