திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വിണ്‍ണപ്പക് കലിവെണ്‍പാ
viṇṇappak kaliveṇpā
First Thirumurai

001. തിരുവടിപ് പുകഴ്ച്ചി
tiruvaṭip pukaḻchsi

  നൂറ്റിരുപത്തെട്ടു അടിയാന്‍ മികുന്തു വന്ത കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പരചിവംചിന്‍മയം പൂരണം ചിവപോക പാക്കിയം പരമനിതിയം
  പരചുകം തന്‍മയം ചച്ചിതാ നന്തമെയ്പ് പരമവേ കാന്തനിലയം
  പരമഞാ നംപരമ ചത്തുവമ കത്തുവം പരമകൈ വല്‍യനിമലം
  പരമതത് തുവനിരതി ചയനിട്ക ളംപൂത പൗതികാ താരനിപുണം
 • 2. പവപന്ത നിക്രക വിനോതച കളംചിറ് പരംപരാ നന്തചൊരുപം
  പരിചയാ തീതംചു യംചതോ തയംവരം പരമാര്‍ത്ത മുക്തമൗനം
  പടനവേ താന്താന്ത മാകമാന്‍ താന്തനിരു പാതികം പരമചാന്തം
  പരനാത തത്തുവാന്‍ തംചകച തരിചനം പകിരങ്ക മന്തരങ്കം
 • 3. പരവിയോ മംപരമ ജോതിമയം വിപുലം പരംപര മനന്തമചലം
  പരമലോ കാതിക്ക നിത്തിയചാം പിരാച്ചിയം പരപതം പരമചൂക്ഷ്മം
  പരാപര മനാമയ നിരാതര മകോചരം പരമതന്‍ തിരംവിചിത്രം
  പരാമുത നിരാകരം വികാചനം വികോടണം പരചുകോ തയമക്ഷയം
 • 4. പരിപവ വിമോചനം കുണരകിതം വിചുവംപ തിത്തുവ പരോപരീണം
  പഞ്ചകിര്‍ത് തിയചുത്ത കര്‍ത്തത്തു വംതറ്പ രംചിതം പരവിലാചം
  പകര്‍ചുപാ വംപുനിത മതുലമതു ലിതമംപ രാംപര നിരാലംപനം
  പരവുചാ ക്ഷാത്കാര നിരവയ വങ്കറ്പ നാതീത നിരുവികാരം
 • 5. പരതുരിയ വനുപവം കുരുതുരിയ പതമം പകംപകാ തീതവിമലം
  പരമകരു ണാംപരം തറ്പതം കനചൊറ് പതാതീത മിന്‍പവടിവം
  പരോക്ഷഞാ നാതീതം അപരോക്ഷ ഞാനാനു പവവിലാചപ് പിരകാചം
  പാവനാ തീതംകു ണാതീതം ഉപചാന്ത പതമകാ മൗനരൂപം
 • 6. പരമപോ തംപോത രകിതചകി തംചംപ വാതീത മപ്പിരമേയം
  പകരനന്‍ താനന്തം അമലമുചി തംചിറ്പ തംചതാ നന്തചാരം
  പരൈയാതി കിരണാങ്ക ചാങ്കചൗ പാങ്കവിം പാകാര നിരുവികറ്പം
  പരചുകാ രംപംപ രംപിരമ വിത്തംപ രാനന്ത പുരണപോകം
 • 7. പരിമിതാ തീതംപ രോതയം പരകിതം പരപരീണം പരാന്തം
  പരമാറ്പു തംപരമ ചേതനം പചുപാച പാവനം പരമമോക്ഷം
  പരമാനു കുണനവാ തീതംചി താകാച പാസ്കരം പരമപോകം
  പരിപാക വേതന വരോതയാ നന്തപത പാലനം പരമയോകം
 • 8. പരമചാത് തിയവതീ താനന്ത പോക്കിയം പരികതം പരിവേത്തിയം
  പരകേവ ലാത്വിതാ നന്താനു പവചത്ത പാതാക്ര ചുത്തപലിതം
  പരമചുത് താത്വിതാ നന്തവനു പൂതികം പരിപൂത ചിറ്കുണാന്തം
  പരമചിത് താന്തനിക മാന്തചമ രചചുത്ത പരമാനു പവവിലാചം
 • 9. തരമികും ചര്‍വചാ തിട്ടാന ചത്തിയം ചര്‍വവാ നന്തപോകം
  ചാര്‍ന്തചര്‍ വാതാര ചര്‍വമങ് കളചര്‍വ ചത്തിതര മെന്‍റളവിലാച്
  ചകുണനിര്‍ക് കുണമുറു ചലക്ഷണ വിലക്ഷണത് തന്‍മൈപല വാകനാടിത്
  തംമൈനികര്‍ മറൈയെലാ മിന്‍നുമള വിടനിന്‍റ ചങ്കര നനാതിയതി
 • 10. ചാമകീ തപ്പിരിയന്‍ മണികണ്‍ട ചീകണ്‍ട ചചികണ്‍ട ചാമകണ്‍ട
  ചയചയ വെനുന്തൊണ്‍ട രിതയമലര്‍ മേവിയ ചടാമകുടന്‍ മതനതകനന്‍
  ചന്തിരചേ കരനിടപ വാകനന്‍ കങ്കാ തരന്‍ചൂല പാണിയിറൈവന്‍
  തനിമുത ലുമാപതി പുരാന്തകന്‍ പചുപതി ചയംപുമാ തേവനമലന്‍
 • 11. താണ്‍ടവന്‍ തലൈമാലൈ പൂണ്‍ടവന്‍ തൊഴുമന്‍പര്‍ തങ്കളുക്കരുളാണ്‍ടവന്‍
  തന്‍നികരില്‍ ചിത്തെലാം വല്‍ലവന്‍ വടതിചൈച് ചൈലമെനു മൊരുവില്‍വന്‍
  തക്ഷിണാ മൂര്‍ത്തിയരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിപുണ്‍ ണിയമൂര്‍ത്തി തകുമട്ട മൂര്‍ത്തിയാനോന്‍
  തലൈമൈപെറു കണനായ കന്‍കുഴക നഴകന്‍മെയ്ച് ചാമിനന്‍ തേവതേവന്‍
 • 12. ചംപുവേ തണ്‍ടന്‍ പിറപ്പിലാന്‍ മുടിവിലാന്‍ താണുമുക് കണ്‍കളുടൈയാന്‍
  ചതുരന്‍ കടാചല വുരിപ്പോര്‍വൈ യാന്‍ചെന്‍ തഴറ്കരത് തേന്തിനിന്‍റോന്‍
  ചര്‍വകാ രണന്‍വിററ് കാലകാ ലന്‍ചര്‍വ ചംപിരമന്‍ ചര്‍വേച്ചുരന്‍
  തകൈകൊള്‍പര മേച്ചുരന്‍ ചിവപിരാ നെംപിരാന്‍ തംപിരാന്‍ ചെംപൊറ്പതം
 • 13. തകവുപെറു നിട്പേത നിട്കംപ മാംപരാ ചത്തിവടി വാംപൊറ്പതം
  തക്കനിട് കാടിന്‍യ ചംവേത നാങ്കചിറ് ചത്തിവടി വാംപൊറ്പതം
  ചാറ്റരിയ വിച്ചൈഞാ നങ്കിരിയൈ യെന്‍നുമുച് ചത്തിവടി വാംപൊറ്പതം
  തടൈയിലാ നിര്‍വിടയ ചിറ്കുണ ചിവാനന്ത ചത്തിവടി വാംപൊറ്പതം
 • 14. തകുവിന്തൈ മോകിനിയൈ മാനൈയചൈ വിക്കുമൊരു ചത്തിവടി വാംപൊറ്പതം
  താഴ്വിലീ ചാനമുതന്‍ മൂര്‍ത്തിവരൈ യൈഞ്ചത്തി തഞ്ചത്തി യാംപൊറ്പതം
  ചവികറ്പ നിരുവികറ് പംപെറു മനന്തമാ ചത്തിചത് താംപൊറ്പതം
  തടനിരുപ വവിവര്‍ത്ത ചാമര്‍ത്തിയ തിരുവരുട് ചത്തിയുരു വാംപൊറ്പതം
 • 15. തവാതചാന്‍ തപ്പതന്‍ തുവാതചാന്‍ തപ്പതന്‍ തരുമിണൈ മലര്‍പ്പൂംപതം
  ചകലര്‍വിഞ് ഞാനകലര്‍ പിരളയാ കലരിതയ ചാക്ഷിയാ കിയപൂംപതം
  തണിവിലാ അണുപക്ഷ ചംപുപ ക്ഷങ്കളിറ് ചമരച മുറുംപൂംപതം
  തരുപരഞ് ചൂക്കുമന്‍ തൂലമിവൈ നിലവിയ തമക്കുളുയി രാംപൂംപതം
 • 16. ചരവചര വപരിമിത വിവിതവാന്‍ മപ്പകുതി താങ്കുന്‍ തിരുപ്പൂംപതം
  തണ്‍ടപിണ്‍ ടാണ്‍ടവകി ലാണ്‍ടപിര മാണ്‍ടന്‍ തടിക്കവരു ളുംപൂംപതം
  തത്വതാത് വികചകചി രുട്ടിതിതി ചങ്കാര ചകലകര്‍ത് തുരുപൂംപതം
  ചകചമല വിരുളകല നിന്‍മലചു യംപ്രകാ ചങ്കുലവു നറ്പൂംപതം
 • 17. മരപുറു മതാതീത വെളിനടുവി ലാനന്ത മാനടന മിടുപൂംപതം
  മന്‍നുംവിനൈ യൊപ്പുമല പരിപാകം വായ്ക്കമാ മായൈയൈ മിതിക്കുംപതം
  മലിപിറവി മറലിയി നഴുന്തുമുയിര്‍ തമൈയരുളിന്‍ മരുവുറവെടുക്കുംപതം
  വളരൂര്‍ത്ത വീരതാണ്‍ ടവമുതറ് പഞ്ചക മകിഴ്ന്തിട വിയറ്റുംപതം
 • 18. വല്‍ലമുയ ലകന്‍മീതി നൂന്‍റിയ തിരുപ്പതം വളന്തരത് തൂക്കുംപതം
  വല്‍വിനൈയെ ലാന്തവിര്‍ത് തഴിയാത ചുത്തനിലൈ വായ്ത്തിട വഴങ്കുംപതം
  മറൈതുതിക് കുംപതം മറൈച്ചിലം പൊളിര്‍പതം മറൈപ്പാതു കൈച്ചെംപതം
  മറൈമുടി മണിപ്പതം മറൈക്കുമെട് ടാപ്പതം മറൈപ്പരി യുകൈക്കുംപതം
 • 19. മറൈയവ നുളങ്കൊണ്‍ട പതമമിത കോടിയാ മറൈയവര്‍ ചിരഞ്ചൂഴ്പതം
  മറൈയവന്‍ ചിരചികാ മണിയെനും പതംമലര്‍കൊണ്‍ മറൈയവന്‍ വാഴ്ത്തുംപതം
  മറൈയവന്‍ ചെയവുലക മാക്കിന്‍റ വതികാര വാഴ്വൈയീന്‍ തരുളുംപതം
  മറൈയവന്‍ കനവിനുങ് കാണാത പതമന്ത മറൈയവന്‍ പരവുംപതം
 • 20. മാല്‍വിടൈ യിവര്‍ന്തിടു മലര്‍പ്പതന്‍ തെയ്വനെടു മാലരുച് ചിക്കുംപതം
  മാല്‍പരവി നാടൊറും വണങ്കുപത മിക്കതിരു മാല്‍വിഴിയി ലങ്കുംപതം
  മാല്‍തേട നിന്‍റപത മോരനന്‍ തങ്കോടി മാറ്റലൈ യലങ്കറ്പതം
  മാന്‍മുടിപ് പതനെടിയ മാലുളപ് പതമന്ത മാലുമറി വരിതാംപതം
 • 21. മാല്‍കൊളവ താരങ്കള്‍ പത്തിനും വഴിപട്ടു വായ്മൈപെറ നിറ്കുംപതം
  മാലുലകു കാക്കിന്‍റ വണ്‍മൈപെറ് റടിമൈയിന്‍ വതിന്തിട വളിക്കുംപതം
  വരൈയുറു മുരുത്തിരര്‍കള്‍ പുകഴ്പതം പലകോടി വയവുരുത് തിരര്‍ചൂഴ്പതം
  വായ്ന്തിടു മുരുത്തിരറ് കിയല്‍കൊണ്‍മുത് തൊഴില്‍ചെയ്യും വണ്‍മൈതന്‍ തരുളുംപതം
 • 22. വാനവിന്‍ തിരരാതി യെണ്‍ടിചൈക് കാവലര്‍കണ്‍ മാതവത് തിറനാംപതം
  മതിയിരവി യാതിചുര രചുരരന്‍ തരര്‍വാന വാചികള്‍ വഴുത്തുംപതം
  മണിയുരകര്‍ കരുടര്‍കാന്‍ തരുവര്‍വിഞ് ചൈയര്‍ചിത്തര്‍ മാമുനിവ രേത്തുംപതം
  മാനിരുതര്‍ പൈചാചര്‍ കിംപുരുടര്‍ യക്ഷര്‍കള്‍ മതിത്തുവര മേറ്കുംപതം
 • 23. മന്‍നുകിന്‍ നരര്‍പൂതര്‍ വിത്തിയാ തരര്‍പോകര്‍ മറ്റൈയര്‍കള്‍ പറ്റുംപതം
  വണ്‍മൈപെറു നന്തിമുതല്‍ ചിവകണത് തലൈവര്‍കണ്‍ മനക്കോയില്‍വാഴുംപതം
  മാതേവി യെങ്കള്‍മലൈ മങ്കൈയെന്‍ നംമൈമെന്‍ മലര്‍ക്കൈയാല്‍ വരുടുംപതം
  മറലിയൈ യുതൈത്തരുള്‍ കഴറ്പത മരക്കനൈ മലൈക്കീ ഴടര്‍ക്കുംപതം
 • 24. വഞ്ചമറു നെഞ്ചിനിടൈ യെഞ്ചലറ വിഞ്ചുതിറന്‍ മഞ്ചുറ വിളങ്കുംപതം
  വന്തനൈചെയ് പുന്തിയവര്‍ തന്തുയര്‍ തവിര്‍ന്തിടവുണ്‍ മന്തണന വിറ്റുംപതം
  മാറിലൊരു മാറനുള മീറിന്‍മകിഴ് വീറിയിട മാറിനട മാടുംപതം
  മറക്കരുണൈ യുന്തനി യറക്കരുണൈ യുന്തന്തുവഴ്വിക്കുമൊണ്‍മൈപ്പതം
 • 25. ഇരവുറും പകലടിയ രിരുമരുങ് കിനുമുറുവ രെനവയങ് കിയചീര്‍പ്പതം
  എംപന്ത മറവെമതു ചംപന്തവള്‍ളന്‍മൊഴി യിയന്‍മണ മണക്കുംപതം
  ഈവരച രെംമുടൈയ നാവരചര്‍ചൊറ്പതിക വിചൈപരി മളിക്കുംപതം
  ഏവലാര്‍ പുകഴെമതു നാവലാരൂരര്‍പുക ലിചൈതിരുപ് പാട്ടുപ്പതം
 • 26. ഏതവൂര്‍ തങ്കാത വാതവൂരെങ്കോവി നിന്‍ചൊന്‍മണി യണിയുംപതം
  എല്‍ലൂരു മണിമാട നല്‍ലൂരി നപ്പര്‍മുടി യിടൈവൈകി യരുണ്‍മെന്‍പതം
  എടുമേലെ നത്തൊണ്‍ടര്‍ മുടിമേന്‍ മറുത്തിടവു മിടൈവലിന്‍ തേറുംപതം
  എഴില്‍പരവൈ യിചൈയവാ രൂര്‍മറുകി നരുള്‍കൊണ്‍ടി രാമുഴുതു മുലവുംപതം
 • 27. ഇന്‍തൊണ്‍ടര്‍ പചിയറക് കച്ചൂരിന്‍ മനൈതൊറു മിരക്കനടൈ കൊള്‍ളുംപതം
  ഇളൈപ്പുറ ലറിന്തന്‍പര്‍ പൊതിചോ റരുന്തമു നിരുന്തുപി നടക്കുംപതം
  എറിവിറകു വിറ്കവളര്‍ കൂടറ് റെരുത്തൊറു മിയങ്കിയ വിരക്കപ്പതം
  ഇറുവൈകൈ യങ്കരൈയിന്‍ മണ്‍പടപ് പല്‍കാ ലെഴുന്തുവിളൈ യാടുംപതം
 • 28. എങ്കേമെയ് യന്‍പരുള രങ്കേ നലന്തര വെഴുന്തരുളും വണ്‍മൈപ്പതം
  എവ്വണ്‍ണം വേണ്‍ടുകിനു മവ്വണ്‍ണ മന്‍റേ യിരങ്കിയീന്‍ തരുളുംപതം
  എന്‍പോന്‍റ വര്‍ക്കുമികു പൊന്‍പോന്‍റ കരുണൈതന്‍ തിതയത് തിരുക്കുംപതം
  എന്‍നുയിരൈ യന്‍നപത മെന്‍നുയിര്‍ക് കുയിരാ യിലങ്കുചെം പതുമപ്പതം
 • 29. എന്‍നറിവെ നുംപതമെ നറിവിനുക് കറിവാ യിരുന്തചെങ് കമലപ്പതം
  എന്‍നന്‍പെ നുംപതമെ നന്‍പിറ്കു വിത്താ യിചൈന്തകോ കനകപ്പതം
  എന്‍തവ മെനുംപതമെന്‍ മെയ്ത്തവപ് പയനാ യിയൈന്തചെഞ് ചലചപ്പതം
  എന്‍നിരുകണ്‍ മണിയാന പതമെന്‍കണ്‍ മണികളുക് കിനിയനല്‍ വിരുന്താംപതം
 • 30. എന്‍ചെല്‍വ മാംപതമെന്‍ മെയ്ച്ചെല്‍വ വരുവായെ നുന്താമ രൈപ്പൊറ്പതം
  എന്‍പെരിയ വാഴ്വാന പതമെന്‍ക ളിപ്പാ മിരുംപതമെ നിതിയാംപതം
  എന്‍തന്തൈ തായെനു മിണൈപ്പതമെ നുറവാ മിയറ്പതമെ നട്പാംപതം
  എന്‍കുരുവെ നുംപതമെ നിട്ടതെയ് വപ്പത മെനതുകുല തെയ്വപ്പതം
 • 31. എന്‍പൊറിക ളുക്കെലാ നല്‍വിടയ മാംപതമെ നെഴുമൈയും വിടാപ്പൊറ്പതം
  എന്‍കുറൈയെ ലാന്തവിര്‍ത് താട്കൊണ്‍ട പതമെനക് കെയ്പ്പില്‍വൈപ്പാകുംപതം
  എല്‍ലാര്‍ക്കു നല്‍ലപത മെല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലപത മിണൈയിലാത് തുണൈയാംപതം
  എഴുമനമു ടൈന്തുടൈന്‍ തുരുകിനെകിഴ് പത്തര്‍കട് കിന്‍നമുത മാകുംപതം
 • 32. എണ്‍ണുറിറ് പാലിനറു നെയ്യൊടു ചരുക്കരൈ യിചൈന്തെന വിനിക്കുംപതം
  ഏറ്റമുക് കനിപാകു കന്‍നല്‍കറ് കണ്‍ടുതേ നെന്‍നമതു രിക്കുംപതം
  എങ്കള്‍പത മെങ്കള്‍പത മെന്‍റുചമ യത്തേവ രിചൈവഴക് കിടുനറ്പതം
  ഈറിലാപ് പതമെലാന്‍ തരുതിരുപ് പതമഴിവി ലിന്‍പുതവു കിന്‍റപതമേ.

திருவடிப் புகழ்ச்சி // திருவடிப் புகழ்ச்சி