திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവടിപ് പുകഴ്ച്ചി
tiruvaṭip pukaḻchsi
നെഞ്ചറിവുറുത്തല്‍
neñsaṟivuṟuttal
First Thirumurai

002. വിണ്‍ണപ്പക് കലിവെണ്‍പാ
viṇṇappak kaliveṇpā

  കാപ്പു
  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അവ്വവ് വിടൈവന്‍ തകറ്റി അരുള്‍തരലാല്‍
  എവ്വെവ് വിടൈയൂറും എയ്തലിലം - തെവ്വര്‍തമൈക്
  കന്‍റുമത മാമുകമുങ് കണ്‍മൂന്‍റുങ് കൊണ്‍ടിരുന്ത
  തൊന്‍റതുനം മുള്‍ള മുറൈന്തു.
 • കലിവെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 2. ചൊറ്പെറുമെയ്ഞ് ഞാനച് ചുയഞ്ചോതി യാന്തില്‍ലൈച്
  ചിറ്ചപൈയില്‍ വാഴ്തലൈമൈത് തെയ്വമേ - നറ്ചിവൈയാന്‍
 • 3. തായി നുലകനൈത്തുന്‍ താങ്കുന്‍ തിരുപ്പുലിയൂര്‍ക്
  കോയി ലമര്‍ന്തകുണക് കുന്‍റമേ - മായമികും
 • 4. വാട്കളമുറ് റാങ്കുവിഴി മാതര്‍മയ ലറ്റവര്‍ചൂഴ്
  വേട്കളമുറ് റോങ്കും വിഴുപ്പൊരുളേ - വാഴ്ക്കൈമനൈ
 • 5. നല്‍വായി ലെങ്കു നവമണിക്കുന്‍ റോങ്കുതിരു
  നെല്‍വായി നിന്‍റൊളിരു നീളൊളിയേ - ചെല്‍വായ്ത്
 • 6. തെഴിപ്പാലൈ വേലൈത് തിരൈയൊലിപോ ലാര്‍ക്കുങ്
  കഴിപ്പാലൈ യിന്‍പക് കളിപ്പേ - വിഴിപ്പാലന്‍
 • 7. കല്‍ലൂര്‍പ് പെരുമണത്തൈക് കട്ടുരൈക്കച് ചോതിതരു
  നല്‍ലൂര്‍പ് പെരുമണംവാഴ് നന്‍നിലൈയേ - ചൊല്‍ലുന്‍
 • 8. തയേന്തിര രുള്‍ളത് തടംപോ ലിലങ്കും
  മയേന്തിരപ് പള്‍ളിയിന്‍പ വാഴ്വേ - കയേന്തിരനൈക്
 • 9. കായലുറാ തന്‍റുവന്തു കാത്തോന്‍ പുകഴ്മുല്‍ലൈ
  വായിലി നോങ്കു മണിവിളക്കേ - മേയ
 • 10. പലിക്കാവൂര്‍ തോറും പതഞ്ചേപ്പച് ചെന്‍റു
  കലിക്കാമൂര്‍ മേവുങ് കരുംപേ - വലിക്കാലില്‍
 • 11. പായ്48ക്കാടു കിന്‍റവൊരു പച്ചൈ മുകില്‍പരവുഞ്
  ചായ്ക്കാടു മേവുന്‍ തടങ്കടലേ - വായ്ക്കമൈയച്
 • 12. ചൊല്‍ലവ നീച്ചരങ്കു തോയവുംപ രാംപെരുമൈപ്
  പല്‍ലവ നീച്ചരത്തെം പാവനമേ - നല്‍ലവര്‍കള്‍
 • 13. കണ്‍കാട്ടു നെറ്റിക് കടവുളേ യെന്‍റുതൊഴ
  വെണ്‍കാട്ടിന്‍ മേവുകിന്‍റ മെയ്പ്പൊരുളേ - തണ്‍കാട്ടിക്
 • 14. കാര്‍കാട്ടിത് തൈയലര്‍തങ് കണ്‍കാട്ടിച് ചോലൈകള്‍ചൂഴ്
  ചീര്‍കാട്ടുപ് പള്‍ളിച് ചിവക്കൊഴുന്തേ - പാര്‍കാട്
 • 15. ടുരുകാവൂ രെല്‍ലാ മൊളിനയക്ക വോങ്കുങ്
  കുരുകാവൂര്‍ വെള്‍ളടൈയെങ് കോവേ - അരുകാത
 • 16. കാര്‍49കാഴി നെഞ്ചക് കവുണിയര്‍ക്കുപ് പോതമരുള്‍
  ചീര്‍കാഴി ഞാനത് തിരവിയമേ - ഓര്‍കാഴിപ്
 • 17. പാലറ്കാ വന്‍റു പചുംപൊറ്റാ ളങ്കൊടുത്ത
  കോലക്കാ മേവുങ് കൊടൈയാളാ - കോലക്കാ
 • 18. ഉള്‍ളിരുക്കും പുള്‍ളിരുക്കു മോതും പുകഴ്വായ്ന്ത
  പുള്‍ളിരുക്കും വേളൂര്‍പ് പുരിചടൈയായ് -കള്‍ളിരുക്കും
 • 19. കാവിന്‍ മരുവുങ് കനമുന്‍ തിചൈമണക്കും
  കോവിന്‍ മരുവുകണ്‍ണാര്‍ കോയിലായ് - മാവിന്‍
 • 20. ഇടൈമുടിയിന്‍ റീങ്കനിയെന്‍ റെല്‍ലിന്‍ മുചുത്താവും
  കടൈമുടിയിന്‍ മേവുങ് കരുത്താ - കൊടൈമുടിയാ
 • 21. നന്‍റിയൂ രെന്‍റിന്ത ഞാലമെലാം വാഴ്ത്തുകിന്‍റ
  നിന്‍റിയൂര്‍ മേവു നിലൈമൈയനേ - ഒന്‍റിക്
 • 22. കരുപ്പുന്‍കൂ രുള്‍ളക് കയവര്‍ നയവാത്
  തിരുപ്പുന്‍കൂര്‍ മേവുഞ് ചിവനേ - ഉരുപ്പൊലിന്തേ
 • 23. ഈടൂരി ലാതുയര്‍ന്ത ഏതുവിനാ ലോങ്കുതിരു
  നീടൂ രിലങ്കു നിഴറ്റരുവേ - പീടുകൊണ്‍ടു
 • 24. മന്‍നിയൂ രെല്‍ലാം വണങ്ക വളങ്കൊണ്‍ട
  അന്‍നിയൂര്‍ മേവു മതിപതിയേ - മന്‍നര്‍ചുക
 • 25. വാഴ്വിക് കുടികളടി മണ്‍പൂച ലാലെന്‍നും
  വേഴ്വിക് കുടിയമര്‍ന്ത വിത്തകനേ - ചൂഴ്വുറ്റോര്‍
 • 26. വിണ്‍ണെതിര്‍കൊണ്‍ ടിന്തിരന്‍പോന്‍ മേവിനെടു നാള്‍വാഴപ്
  പണ്‍ണെതിര്‍കൊള്‍ പാടിപ് പരംപൊരുളേ - നണ്‍ണും
 • 27. വണഞ്ചേ രിറൈവന്‍ മകിഴ്ന്തു വണങ്കും
  മണഞ്ചേരി നീങ്കാ മകിഴ്വേ - മണഞ്ചേര്‍ന്തുന്‍ന്‍
 • 28. വാരട്ട കൊങ്കൈ മലൈയാ ളൊടുങ്കൊറുക്കൈ
  വീരട്ട മേവും വിയനിറൈവേ - ഓരട്ട
 • 29. തിക്കുങ് കതിനാട്ടിച് ചീര്‍കൊള്‍തിരുത് തൊണ്‍ടരുളം
  ഒക്കുങ് കരുപ്പറിയ ലൂരരചേ - മിക്കതിരു
 • 30. മാവളരുഞ് ചെന്താ മരൈവളരുഞ് ചെയ്കുരക്കുക്
  കാവളരു മിന്‍പക് കനചുകമേ - താവുമയല്‍
 • 31. കാഴ്കൊ ളിരുമനത്തുക് കാരിരു­ത് തോര്‍മരുവും
  വാഴ്കൊളി പുത്തൂര്‍50 മണിച്ചുടരേ - താഴ്വകറ്റ
 • 32. നണ്‍ണിപ് പടിക്കരൈയര്‍ നാടോറും വാഴ്ത്തുകിന്‍റ
  മണ്‍ണിപ് പടിക്കരൈവാഴ് മങ്കലമേ - വിണ്‍ണിനിടൈ
 • 33. വാമാം പുലിയൂര്‍ മലര്‍ച്ചോലൈ ചൂഴ്ന്തിലങ്കും
  ഓമാം പുലിയൂര്‍വാഴ് ഉത്തമമേ - നേമാര്‍ന്ത
 • 34. വാനാട്ടു മുള്‍ളൂര്‍ മരുവുകിന്‍റോര്‍ പോറ്റുതിരുക്
  കാനാട്ടു മുള്‍ളൂര്‍ക് കലൈക്കടലേ - മേനാട്ടും
 • 35. തേരൈയൂര്‍ച് ചെങ്കതിര്‍പോറ് ചെംമണിക ണിന്‍റിലങ്കും
  നാരൈയൂര്‍ മേവു നടുനിലൈയേ - പാരില്‍
 • 36. ഉടംപൂര്‍ പവത്തൈ യൊഴിത്തരുളും മേന്‍മൈക്
  കടംപൂര്‍വാഴ് എന്‍നിരണ്‍ടു കണ്‍ണേ - തടംപൊഴിലില്‍
 • 37. കൊന്തണവുങ് കാര്‍ക്കുഴലാര്‍ കോലമയിറ് പോലുലവും
  പന്തണ നല്‍ലൂര്‍പ് പചുപതിയേ - കന്തമലര്‍
 • 38. അഞ്ചനൂര്‍51 ചെയ്തതവത് താലപ് പെയര്‍കൊണ്‍ട
  കഞ്ചനൂര്‍ വാഴുമെന്‍റന്‍ കണ്‍മണിയേ - അഞ്ചുകങ്കള്‍
 • 39. നാടിക്കാ വുള്‍ളേ നമച്ചിവാ യംപുകലും
  കോടിക്കാ മേവുങ് കുളിര്‍മതിയേ - ഓടിക്
 • 40. കരുമങ്ക ലക്കുടിയിറ് കാണ്‍ടുമെന വോതും
  തിരുമങ്ക ലക്കുടിയില്‍ തേനേ - തരുമ
 • 41. മനന്താള്‍ മലരൈ മരുവുവിപ്പോര്‍ വാഴും
  പനന്താളിറ് പാലുകന്ത പാകേ - തിനന്താളിറ്
 • 42. ചൂഴ്തിരുവായ്പ് പാടിയങ്കു ചൂഴ്കിനുമാ മെന്‍റുലകര്‍
  വാഴ്തിരുവായ്പ് പാടിഇന്‍പ വാരിതിയേ - ഏഴ്പുവിക്കുള്‍
 • 43. വായ്ഞ്ഞലൂ രീതേ മരുവവെന വാനവര്‍ചേര്‍
  ചേയ്ഞ്ഞലൂര്‍ ഇന്‍പച് ചെഴുങ്കനിയേ - വാഞ്ചൈയുറും
 • 44. ചീവന്‍ കുടിയുറവിച് ചീര്‍നകരൊന്‍ റേയെനുഞ്ചീര്‍ത്
  തേവന്‍ കുടിമകിഴ്ന്ത തെള്‍ളമുതേ - ഓവില്‍
 • 45. മയലൂര്‍ മനംപോല്‍ വയലിറ് കയലൂര്‍
  വിയലൂര്‍ ചിവാനന്ത വെറ്പേ - അയലാംപല്‍
 • 46. മട്ടൈയൂര്‍ വണ്‍ടിനങ്കള്‍ വായ്ന്തു വിരുന്തുകൊളും
  കൊട്ടൈയൂ രുട്കിളരുങ് കോമളമേ - ഇട്ടമുടന്‍
 • 47. എന്‍നംപ രെന്‍നംപ രെന്‍റയന്‍മാല്‍ വാതുകൊള
  ഇന്‍നംപര്‍ മേവിനിന്‍റ എന്‍നുറവേ - മുന്‍നംപു
 • 48. മാറ്കും പുറംപിയലാ വായ്മൈയരുള്‍ ചെയ്യവുളം
  ഏറ്കും പുറംപിയംവാഴ് എന്‍നുയിരേ - മാറ്കരുവിന്‍
 • 49. കണ്‍വിചൈയ മങ്കൈക് കനിപോറ് പെറത്തൊണ്‍ടര്‍
  എണ്‍വിചൈയ മങ്കൈയില്‍വാഴ് എന്‍കുരുവേ - മണ്‍ണുലകില്‍
 • 50. വൈകാവൂര്‍ നംപൊരുട്ടാന്‍ വൈകിയതെന്‍ റന്‍പര്‍തൊഴും
  വൈകാവൂര്‍ മേവിയവെന്‍ വാഴ്മുതലേ - ഉയ്യുംവകൈക്
 • 51. കാത്തും പടൈത്തുങ് കലൈത്തുനിറ്പോര്‍ നാടോറും
  ഏത്തുങ് കുരങ്കാട്ടിന്‍52 എന്‍നട്പേ - മാത്തഴൈത്ത
 • 52. വണ്‍പഴനത് തിന്‍കുവിവെണ്‍ വായിറ്റേന്‍ വാക്കിയിട
  ഉണ്‍പഴനത് തെന്‍റന്‍ ഉയിര്‍ക്കുയിരേ - പണ്‍പകന്‍റ
 • 53. വെയ്യാറ്റി നിന്‍റവരൈ മെയ്യാറ്റി നേറ്റുതിരു
  ഐയാറ്റിന്‍ മേവിയഎന്‍ നാതരവേ - പൊയ്യാറ്റി
 • 54. മെയ്ത്താന നിന്‍റോര്‍ വെളിത്താന മേവുതിരു
  നെയ്ത്താനത് തുള്‍ളമര്‍ന്ത നിത്തിയമേ - മൈത്ത
 • 55. കരുംപുലിയൂര്‍ക് കാളൈയൊടുങ് കണ്‍ണോട്ടങ് കൊള്‍ളും
  പെരുംപുലിയൂര്‍ വാഴ്കരുണൈപ് പേറേ - വിരുംപിനിതം
 • 56. പൊന്‍നുങ്53 കൗത്തുവമും പൂണ്‍ടോന്‍ പുകഴ്ന്തരുളൈ
  മന്‍നു മഴപാടി വച്ചിരമേ - തുന്‍നുകിന്‍റ
 • 57. നായ്ക്കുങ് കടൈയേന്‍ നവൈതീര നറ്കരുണൈ
  വായ്ക്കും പഴുവൂര്‍ മരകതമേ - തേയ്ക്കളങ്കില്‍
 • 58. വാനൂര്‍ മതിപോന്‍ മണിയാറ് കുമുതമലര്‍
  കാനൂ രുയര്‍തങ്കക് കട്ടിയേ - നാനൂറു
 • 59. കോലന്‍ തുറൈ55 കൊണ്‍ട കോവൈയരുള്‍ കോവൈമകിഴ്
  ആലന്‍ തുറൈ56യിന്‍ അണിമുത്തേ - നീലങ്കൊള്‍
 • 60. തേന്തുറൈയി ലന്‍നമകിഴ് ചേക്കൈ പലനിലവു
  മാന്തുറൈവാഴ് മാണിക്ക മാമലൈയേ - ഏന്തറിവാം
 • 61. നൂറ്റുറൈയില്‍ നിന്‍റവര്‍കള്‍ നോക്കിമകിഴ് വെയ്തുതിരുപ്
  പാറ്റുറൈയില്‍ നിന്‍റ പരഞ്ചുടരേ - നാറ്റിചൈയുന്‍
 • 62. തേനൈക്കാ വുള്‍മലര്‍കള്‍ തേങ്കടലെന്‍ റാക്കുവിക്കും
  ആനൈക്കാ മേവിയമര്‍ അറ്പുതമേ - മാനൈപ്പോല്‍
 • 63. മൈഞ്ഞ“ല വാട്കണ്‍ മലരാള്‍ മരുവുതിരുപ്
  പൈഞ്ഞ“ലി മേവും പരംപരമേ - എഞ്ഞാന്‍റും
 • 64. ഏച്ചിരാ മങ്കലത്തോ ടിന്‍പന്‍ തരുംപാച്ചി
  ലാച്ചിരാ മഞ്ചേര്‍ അരുള്‍നിലൈയേ - നീച്ചറിയാ
 • 65. താങ്കോയ് മലൈപ്പിറവി യാര്‍കലിക്കോര്‍ വാര്‍കലമാം
  ഈങ്കോയ് മലൈവാഴ് ഇലഞ്ചിയമേ - ഓങ്കാതു
 • 66. നാട്പോക്കി നിറ്കു നവൈയുടൈയാര്‍ നാടരിതാം
  വാട്പോക്കി മേവുകിന്‍റ വള്‍ളലേ - കോട്പോക്കി
 • 67. നില്‍ലുങ് കടംപ നെറിപോ ലെനപ്പൂവൈ
  ചൊല്‍ലുങ് കടംപന്‍ തുറൈനിറൈവേ - മല്‍ലലൊടു
 • 68. വാഴും പരായ്ത്തുറൈവാന്‍ മന്‍നവരു മന്‍നവരുഞ്
  ചൂഴും പരായ്ത്തുറൈവാഴ് തോന്‍റലേ - കൂഴുംപല്‍
 • 69. നറ്കുടിയു മോങ്കി നലംപെരുകു മേന്‍മൈതിരുക്
  കറ്കുടിയിറ് ചന്താന കറ്പകമേ - ചിറ്ചുകത്താര്‍
 • 70. പിറ്ചനന മില്‍ലാപ് പെരുമൈ തരുമുറൈയൂര്‍ച്
  ചറ്ചനര്‍ചേര്‍ മൂക്കീച് ചരത്തണിയേ - മറ്ചെയ്
 • 71. അരാപ്പള്‍ളി മേവു മവനിന്‍റു വാഴ്ത്തും
  ചിരാപ്പള്‍ളി ഞാനത് തെളിവേ - ഇരാപ്പള്‍ളി
 • 72. നിന്‍റെഴന്‍മെയ് യന്‍റെനവേ നേര്‍ന്തുലകു വാഴ്ത്തുകിന്‍റ
  നന്‍റെറുംപി യൂരിലങ്കു നന്‍നെറിയേ - തുന്‍റുകയറ്
 • 73. കണ്‍ണാര്‍ നെടുങ്കളത്തൈക് കട്ടഴിത്ത മെയ്ത്തവര്‍ചൂഴ്
  തണ്‍ണാര്‍ നെടുങ്കളമെയ്ത് താരകമേ - എണ്‍ണാര്‍
 • 74. തരുക്കാട്ടുപ് പള്‍ളിത് തകൈകൊണ്‍ടോര്‍ ചൂഴുന്‍
  തിരുക്കാട്ടുപ് പള്‍ളിയില്‍വാഴ് തേവേ - മരുക്കാട്ടു
 • 75. നീലം പൊഴിറ്കുള്‍ നിറൈതടങ്കട് കേര്‍കാട്ടും
  ആലം പൊഴിറ്ചിവയോ കപ്പയനേ - ചീലനിറൈ
 • 76. വാന്തുരുത്തി കൊണ്‍ടുള്‍ ളനലെഴുപ്പു വോര്‍പുകഴും
  പൂന്തുരുത്തി മേവുചിവ പുണ്‍ണിയമേ - കാന്തരുവത്
 • 77. തണ്‍ടിയൂര്‍ പോറ്റുന്‍ തകൈകാചിക് കട്ചെയ്തു
  കണ്‍ടിയൂര്‍ വാഴുങ് കളൈകണ്‍ണേ - കൊണ്‍ടിയല്‍പിന്‍
 • 78. വേറ്റുത് തുറൈയുള്‍ വിരവാ തവര്‍പുകഴും
  ചോറ്റുത് തുറൈയുട് ചുകവളമേ - ആറ്റലിലാത്
 • 79. തീതിക് കുടിയെന്‍റു ചെപ്പപ് പടാര്‍മരുവും
  വേതിക് കുടി58 യിന്‍പ വെള്‍ളമേ - കോതിയലും
 • 80. വന്‍കുടിത് തിട്ടൈ മരുവാര്‍ മരുവുതിരുത്
  തെന്‍കുടിത് തിട്ടൈച് ചിവപതമേ - നന്‍കുടൈയ
 • 81. ഉള്‍ളമങ്കൈ മാര്‍മേ ലുറുത്താ തവര്‍പുകഴും
  പുള്‍ളമങ്കൈ വാഴ്പരമ പോകമേ - കള്‍ളമിലഞ്
 • 82. ചക്കരപ് പള്‍ളിതനിറ് റാംപയിന്‍റ മൈന്തര്‍കള്‍ചൂഴ്
  ചക്കരപ് പള്‍ളിതനില്‍ തണ്‍ണളിയേ - മിക്ക
 • 83. അരുകാവൂര്‍ ചൂഴ്ന്തേ അഴകുപെറ വോങ്കും
  കരുകാവൂര്‍ ഇന്‍പക് കതിയേ - മുരുകാര്‍ന്ത
 • 84. ചോലൈത് തുറൈയിറ് ചുകഞ്ചിവനു‘ല്‍ വാചിക്കും
  പാലൈത് തുറൈയിറ് പരിമളമേ - ചീലത്തര്‍
 • 85. ചൊല്‍ലൂ രടിയപ്പര്‍ തൂയമുടി മേല്‍വൈത്ത
  നല്‍ലൂ രമര്‍ന്തനടു നായകമേ - മല്‍ലാര്‍ന്ത
 • 86. മാവൂ രിരവിയിന്‍പൊന്‍ വൈയമള വുഞ്ചികരി
  ആവൂരി ലുറ്റവെങ്കള്‍ ആണ്‍തകൈയേ - ഓവാതു
 • 87. ചിത്തിമുറ്റ യോകഞ് ചെഴുംപൊഴിലിറ് പൂവൈചെയും
  ചത്തിമുറ്റ മേവുഞ് ചതാചിവമേ - പത്തിയുറ്റോര്‍
 • 88. മുട്ടീച് ചുരത്തിന്‍ മുയലാ വകൈയരുളും
  പട്ടീച് ചരത്തെം പരാപരമേ - തുട്ടമയല്‍
 • 89. തീങ്കുവിഴൈ യാര്‍തമൈവാന്‍ ചെന്‍റമരച് ചെയ്വിക്ക
  ഓങ്കുപഴൈ യാറൈയിലെന്‍ നുള്‍ളുവപ്പേ - പാങ്കുപെറ
 • 90. ആര്‍ന്ത വടവിലൈയാന്‍ അന്‍നത്താന്‍ പോറ്റിനിതം
  ചാര്‍ന്ത വടതളിവാഴ് തറ്പരമേ - ചേര്‍ന്ത
 • 91. മലഞ്ചുഴി കിന്‍റ മനത്തര്‍ക് കരിതാം
  വലഞ്ചുഴി വാഴ്പൊന്‍ മലൈയേ - നിലഞ്ചുഴിയാ
 • 92. തോണത്തില്‍ വന്തോ നുടന്‍റുതിത്തു വാഴ്കുംപ
  കോണത്തില്‍ തെയ്വക് കുലക്കൊഴുന്തേ - മാണുറ്റോര്‍
 • 93. കാഴ്ക്കോട്ട നീങ്കക് കരുതുങ് കുടമൂക്കിറ്
  കീഴ്ക്കോട്ട മേവുമന്‍പര്‍ കേണ്‍മൈയേ - വാഴ്ക്കോട്ടത്
 • 94. തേരോണ മട്ടുന്‍ തികഴ്കുടന്തൈ മട്ടുമിന്‍റിക്
  കാരോണ മട്ടുങ് കമഴ്മലരേ - ചീരോങ്കും
 • 95. യോകീച് ചുരര്‍നിന്‍ റുവന്തു വണങ്കുതിരു
  നാകീച് ചുരമോങ്കു നങ്കനിവേ - ഓകൈയുളം
 • 96. തേക്കും വരകുണനാന്‍ തെന്‍നവന്‍കണ്‍ ചൂഴ്പഴിയൈപ്
  പോക്കും ഇടൈമരുതിറ് പൂരണമേ - നീക്കമിലാ
 • 97. നന്‍കുരങ് കാണു നടൈയോ രടൈകിന്‍റ
  തെന്‍കുരങ് കാടുതുറൈച് ചെംമലേ - പുന്‍കുരംപൈ
 • 98. ഏലക് കുടിപുകുന്ത എംമനോര്‍ക് കുണ്‍മൈതരു
  നീലക് കുടിയിലങ്കു നിട്കളമേ - ഞാലത്തു
 • 99. നീടക്കോര്‍ നാളും നിനൈന്തേത് തിടുംവൈകല്‍
  മാടക്കോ യിറ്കുണ്‍ മതുരമേ - പാടച്ചീര്‍
 • 100. വല്‍ല തമിഴ്പ്പുലവര്‍ മന്‍നി വണങ്കുതിരു
  നല്‍ലമകിഴ് ഇന്‍പ നവവടിവേ - ഇല്‍ലമയല്‍
 • 101. ആഴംപങ് കെന്‍ന വറിന്തോര്‍ ചെറിന്തേത്തും
  കോഴംപം വാഴ്കരുണൈക് കൊണ്‍ടലേ - വീഴുംപൊയ്
 • 102. തീരാ വടുവുടൈയാര്‍ ചേര്‍തറ് കരുന്തെയ്വച്
  ചീരാ വടുതുറൈയെഞ് ചെല്‍വമേ - പേരാക്
 • 103. കരുത്തിരുത്തി യേത്തുങ് കരുത്തര്‍ക് കരുള്‍ചെയ്
  തിരുത്തുരുത്തി ഇന്‍പച് ചെഴിപ്പേ - വരുത്തുമയല്‍
 • 104. നാളു മെഴുന്തൂര്‍ നവൈയറുക്കു മന്‍പരുള്‍ളം
  നീളും അഴുന്തൂര്‍ നിറൈതടമേ - വേളിമൈയോര്‍
 • 105. വായൂരത് തേമാ മലര്‍59 ചൊരിന്തു വാഴ്ത്തുകിന്‍റ
  മായൂരത് തന്‍പര്‍ മനോരതമേ - തേയാ
 • 106. വളനകരെന്‍ റെവ്വുലകും വാഴ്ത്തപ് പടുഞ്ചീര്‍
  വിളനകര്‍വാ ഴെങ്കണ്‍ വിരുന്തേ - ഇളമൈച്
 • 107. ചെറിയലൂര്‍ കൂന്തല്‍ തിരുവനൈയാ രാടും
  പറിയലൂര്‍ വാഴ്മെയ്പ് പരമേ - നെറികൊണ്‍ടേ
 • 108. അന്‍പള്‍ളി യോങ്കു മറിവുടൈയോര്‍ വാഴ്ത്തുഞ്ചെം
  പൊന്‍പള്‍ളി വാഴ്ഞാന പോതമേ - ഇന്‍പുള്‍ളിത്
 • 109. തെള്‍ളിയാര്‍ പോറ്റിത് തികഴുന്‍ തിരുനന്‍നിപ്
  പള്‍ളിയാര്‍ന്‍ തോങ്കും പരചിവമേ - എള്‍ളുറുനോയ്
 • 110. ഏയ വലംപുരത്തൈ യെണ്‍ണാമ ലെണ്‍ണുകിന്‍റോര്‍
  മേയ വലംപുരത്തു മേതകവേ - തൂയകൊടി
 • 111. അങ്കാടു കോപുരംവാ നാറ്റാടു കിന്‍റതലൈച്
  ചങ്കാടു മേവുഞ് ചയംപുവേ - പൊങ്കുമിരുട്
 • 112. കൂറുതിരു വാക്കൂര്‍ കൊടുപ്പനപോറ് ചൂഴ്ന്തുമതില്‍
  വീറുതിരു വാക്കൂര്‍ വിളക്കമേ - മാറകറ്റി
 • 113. നന്‍കടൈയൂര്‍ പറ്പലവു നന്‍റിമറ വാതേത്തും
  തെന്‍കടൈയൂര്‍60 ആനന്തത് തേറലേ - വന്‍മൈയിലാച്
 • 114. ചൊറ്കടവി മേലോര്‍ തുതിത്തലൊഴി യാതോങ്കു
  നറ്കടവൂര്‍ വീരട്ട നായകനേ - വറ്കടത്തും
 • 115. വാട്ടക് കുടിചറ്റും വായ്പ്പതേ യില്‍ലൈയെനും
  വേട്ടക് കുടിമേവു മേലവനേ - നാട്ടമുറ്റ
 • 116. വാക്കുന്‍ തെളിച്ചേരി മാതവത്തര്‍ക് കിന്‍പനലം
  ആക്കുന്‍ തെളിച്ചേരി അങ്കണനേ - നീക്കും
 • 117. കരുമ പുരത്തിറ് കലവാ തരുള്‍ചെയ്
  തരുമ പുരഞ്ചെയ് തവമേ - ഇരുമൈയിനും
 • 118. എള്‍ളാറ്റിന്‍ മേവാത ഏറ്പുടൈയോര്‍ ചൂഴ്ന്തിറൈഞ്ചു
  നള്‍ളാറ്റിന്‍ മേവിയഎന്‍ നറ്റുണൈയേ - തെള്‍ളാറ്റിന്‍
 • 119. നീട്ടാറു കൊണ്‍ടരംപൈ നിന്‍റു കവിന്‍കാട്ടും
  കോട്ടാറു മേവുങ് കുളിര്‍തുറൈയേ - കൂട്ടാക്
 • 120. കരുവംപര്‍ തംമൈക് കലവാത മേന്‍മൈത്
  തിരുവംപര്‍ ഞാനത് തിരട്ടേ - ഒരുവന്തര്‍
 • 121. മാകാളങ് കൊള്‍ള മതനൈത് തുരത്തുകിന്‍റ
  മാകാളാത് തന്‍പര്‍ മനോലയമേ - യോകാളക്
 • 122. കായച്ചൂര്‍ വിട്ടുക് കതിചേര വേട്ടവര്‍ചൂഴ്
  മീയച്ചൂര്‍ തണ്‍ണെന്‍നും വെണ്‍ണെരുപ്പേ - മായക്
 • 123. കളങ്കോയില്‍ നെഞ്ചക് കയവര്‍ മരുവാ
  ഇളങ്കോയിന്‍ ഞാന ഇനിപ്പേ - വളങ്കോ€
 • 124. നാടുന്‍ തിലത നയപ്പുലവര്‍ നാടോറും
  പാടുന്‍ തിലതൈപ് പതിനിതിയേ - ആടുമയില്‍
 • 125. കാംപുരങ്കൊള്‍ തോളിയര്‍പൊറ് കാവിറ് പയില്‍കിന്‍റ
  പാംപുരങ്കൊള്‍ ഉണ്‍മൈപ് പരംപൊരുളേ - ആംപുവനം
 • 126. തുന്‍നും പെരുങ്കുടികള്‍ ചൂഴ്ന്തുവലഞ് ചെയ്തുവകൈ
  മന്‍നുഞ് ചിറുകുടിആന്‍ മാര്‍ത്തമേ - മുന്‍നരചും
 • 127. കാഴി മിഴലൈയരുങ് കണ്‍ടുതൊഴക് കാചളിത്ത
  വീഴി മിഴലൈ വിരാട്ടുരുവേ - ഊഴിതൊറും
 • 128. മന്‍നിയൂര്‍ മാല്‍വിടൈയായ് വാനവാ വെന്‍റുതൊഴ
  വന്‍നിയൂര്‍ വാഴു മണികണ്‍ടാ - ഇന്‍നിമിടം
 • 129. ചിന്തുങ് കരുവലിയിന്‍ തിണ്‍മൈയെന്‍റു തേര്‍ന്തവര്‍കള്‍
  മുന്തുങ് കരുവിലിവാഴ് മുക്കണ്‍ണാ - മന്തണത്തൈക്
 • 130. കാണു മരുന്തുറൈയിക് കാമര്‍തല മെന്‍റെവരും
  പേണു പെരുന്തുറൈയിറ് പെംമാനേ - ഏണുടന്‍കാ
 • 131. ഈട്ടും പെരുനറൈയാ റെന്‍ന വയലോടി
  നാട്ടും പെരുനറൈയൂര്‍ നംപനേ - കാട്ടും
 • 132. പരിചിറ് കരൈപ്പുറ്റോര്‍ പാങ്കുപെറ വോങ്കും
  അരിചിറ് കരൈപ്പുത്തൂ61 രാനേ - തരിചനത്തെക്
 • 133. കാലുഞ് ചിവപുരത്തൈക് കാതലിത്തോര്‍ തങ്കള്‍തുതി
  ഏലുഞ് ചിവപുരത്തി ലെംമാനേ - മാലുങ്കൊള്‍
 • 134. വെപ്പുങ് കലൈയനല്‍ലോര്‍ മെന്‍മതുരച് ചൊന്‍മാലൈ
  ചെപ്പുങ് കലയനല്‍ലൂര്‍ച് ചിന്‍മയനേ - ചെപ്പമുടന്‍
 • 135. ഓങ്കുന്‍ തിരുത്തൊണ്‍ടര്‍ ഉള്‍കുളിര നല്‍ലരുളാല്‍
  താങ്കുങ് കരുക്കുടിവാഴ് ചങ്കരനേ - ആങ്കകനന്‍
 • 136. താഞ്ചിയത്തൈ62 വേങ്കൈത് തലൈയാറ് റടുക്കിന്‍റ
  വാഞ്ചിയത്തിന്‍ മേവു മറൈയോനേ - ആഞ്ചിയിലാ
 • 137. തിന്‍നിലത്തും വാനാതി യെന്‍നിലത്തു മോങ്കുപെരു
  നന്‍നിലത്തു വാഴ്ഞാന നാടകനേ - മന്‍നുമലര്‍
 • 138. വണ്‍ടീച് ചുരംപാടി വാര്‍മതുവുണ്‍ ടുള്‍കളിക്കുങ്
  കൊണ്‍ടീച് ചുരത്തമര്‍ന്ത കോമാനേ - കണ്‍ടീച
 • 139. നണ്‍പനൈയൂ രന്‍പുകഴും നംപവെന ഉംപര്‍തൊഴത്
  തണ്‍പനൈയൂര്‍ മേവുഞ് ചടാതരനേ - പണ്‍പുടനേ
 • 140. എറ്കുടിയാ നങ്കൊണ്‍ ടിരുക്ക മകിഴ്ന്തളിത്ത
  വിറ്കുടിയിന്‍ വീരട്ട മേയവനേ - ചൊറ്കൊടിയ
 • 141. വന്‍പുകലാ നെഞ്ചിന്‍ മരുവും ഒരുതകൈമൈത്
  തെന്‍പുകലൂര്‍ വാഴ്മകാ തേവനേ - ഇന്‍പമറൈ
 • 142. അര്‍ത്തമാ നീക്കരിയ വാതാര മാകിനിന്‍റ
  വര്‍ത്തമാ നേച്ചരത്തു വായ്ന്തവനേ - മിത്തൈയുറ്റ
 • 143. കാമനതീ ചങ്കെടവേ കണ്‍പാര്‍ത് തരുള്‍ചെയ്ത
  രാമനതീ ചംപെറുനി രാമയനേ - തോമുണ്‍
 • 144. മയറ്റൂര്‍ പറിത്ത മനത്തില്‍ വിളൈന്ത
  പയറ്റൂര്‍ തിചൈയം പരനേ - ഇയറ്റുഞ്ചീര്‍
 • 145. ആച്ചിരമേ വുഞ്ചെങ്കാട് ടങ്കുടിയി നങ്കണപ
  തീച്ചരംവാ ഴുഞ്ചന്ത்ര ചേകരനേ - ഏച്ചകല
 • 146. വിണ്‍മരുവി നോനൈ വിടനീക്ക നല്‍ലരുള്‍ചെയ്
  വണ്‍മരുകല്‍ മാണിക്ക വണ്‍ണനേ - തിണ്‍മൈകൊണ്‍ട
 • 147. മാത്തമങ്കൈ യുള്‍ളം മരുവിപ് പിരിയാത
  ചാത്തമങ്കൈക് കങ്കൈച് ചടാമുടിയോയ് - തൂത്തകൈയ
 • 148. പാകൈക്കാ രെന്‍നും പണിമൊഴിയാര്‍ വാഴ്ത്തോവാ
  നാകൈക്കാ രോണം നയന്തോനേ - ഓകൈയറ
 • 149. വിക്കല്‍ വരുങ്കാല്‍ വിടായ്തീര്‍ത് തുലകിടൈനീ
  ചിക്കലെനുഞ് ചിക്കല്‍ തിറലോനേ - മിക്കമിനാര്‍
 • 150. വാളൂര്‍ തടങ്കണ്‍ വയല്‍കാട്ടി യോങ്കുങ്കീഴ്
  വേളൂരിറ് ചെങ്കണ്‍ വിടൈയോനേ - നീളുവകൈപ്
 • 151. പാവൂ രിചൈയിറ് പയന്‍ചുവൈയിറ് പാങ്കുടൈയ
  തേവൂര്‍ വളര്‍തേവ തേവനേ - പൂവിനിടൈ
 • 152. ഇക്കൂടന്‍ മൈന്ത വിനിക്കൂട ലെന്‍റുപള്‍ളി
  മുക്കൂടന്‍ മേവിയമര്‍ മുന്‍നവനേ - തക്കനെടുന്‍
 • 153. തേരൂ രണിവീതിച് ചീരൂര്‍ മണിമാട
  ആരൂരി ലെങ്കള്‍ അരുമരുന്തേ - നീരൂര്‍ന്ത
 • 154. കാരൂര്‍ പൊഴിലുങ് കനിയീന്‍ തിളൈപ്പകറ്റും
  ആരൂ രരനെറിവേ ളാണ്‍മൈയേ - ഏരാര്‍ന്ത
 • 155. മണ്‍മണ്‍ ടലികര്‍ മരുവുമാ രൂര്‍പ്പരവൈ
  ഉണ്‍മണ്‍ ടലി63 എം ഉടൈമൈയേ - തിണ്‍മൈക്
 • 156. കളമര്‍ മകിഴക് കടൈചിയര്‍ പാടും
  വിളമര്‍ കൊളുമെം വിരുപ്പേ - വളമൈ
 • 157. എരുക്കരവീ രഞ്ചേ രെഴില്‍വേണി കൊണ്‍ടു
  തിരുക്കരവീ രഞ്ചേര്‍ ചിറപ്പേ - ഉരുക്ക
 • 158. വരുവേളൂര്‍ മാവെല്‍ലാ മാവേറുഞ് ചോലൈപ്
  പെരുവേളൂര്‍ ഇന്‍പപ് പെരുക്കേ - കരുമൈ
 • 159. മിലൈയാലങ് കാട്ടു മിടറ്റായെന്‍ റേത്തും
  തലൈയാലങ് കാട്ടുത് തകവേ - നിലൈകൊള്‍
 • 160. തടവായില്‍ വെണ്‍മണികള്‍ ചങ്കങ്ക ളീനും
  കുടവായില്‍ അന്‍പര്‍ കുറിപ്പേ - മടവാട്കോര്‍
 • 161. കൂറൈ64 യുവന്തളിത്ത കോവേയെന്‍ റന്‍പര്‍തൊഴച്
  ചേറൈ യുവന്തിരുന്ത ചിറ്പരമേ - വേറുപടാപ്
 • 162. പാലൂര്‍ നിലവിറ് പണിലങ്കള്‍ തണ്‍കതിര്‍ചെയ്
  നാലൂരില്‍ അന്‍പര്‍പെറു നന്‍നയമേ - മേലൂരും
 • 163. നോയ്ക്കരൈയുട് ചെയ്യാത നോന്‍മൈയോര്‍ ചൂഴ്ന്തകടു
  വായ്ക്കരൈയുണ്‍ മേവുകിന്‍റ വണ്‍മൈയേ - വായ്ത്ത
 • 164. പെരുംപൂകന്‍ തെങ്കിറ് പിറങ്ക വളങ്കൊള്‍ളും
  ഇരുംപൂളൈ മേവി യിരുന്തോയ് - വിരുംപും
 • 165. വിരതപ് പെരുംപാഴി വിണ്‍ണവര്‍ക ളേത്തും
  അരതൈപ് പെരുംപാഴി ആര്‍ന്തോയ് - ചരതത്താല്‍
 • 166. ഏതും അവണിവണെന്‍ റെണ്‍ണാ തവരിറൈഞ്ചി
  ഓതും അവളിവണല്‍ ലൂരുടൈയോയ് - കോതകന്‍റ
 • 167. നീട്ടുഞ് ചുരുതി നിയമത്തോര്‍ക് കിന്‍നരുളൈ
  നീട്ടും പരിതി നിയമത്തോയ് - കാട്ടിയനന്‍
 • 168. തേവനൂ രെന്‍റു തിചൈമുകന്‍മാല്‍ വാഴ്ത്തുകിന്‍റ
  പൂവനൂര്‍ മേവും പുകഴുടൈയോയ് - പൂവലകാം
 • 169. ഈങ്കുംപാ താളമുത ലെവ്വുലകു മെഞ്ഞാന്‍റുന്‍
  താങ്കുംപാ താളേച് ചരത്തമര്‍ന്തോയ് - ഓങ്കുപുത്തി
 • 170. മാന്‍കളരി ലോട്ടി മകിഴ്വോ ടിരുന്തേത്തും
  വാന്‍കളരില്‍ വാഴു മറൈമുടിപേ - മേന്‍മൈതരും
 • 171. മുറ്റേമം വായ്ന്ത മുനിവര്‍ തിനംപരവും
  ചിറ്റേമം വായ്ന്ത ചെഴുങ്കതിരേ - കറ്റവര്‍കള്‍
 • 172. എങ്കുമുചാത് താന മിരുങ്കഴക മന്‍റമുതല്‍
  തങ്കുമുചാത് താനത് തനിമുതലേ - പൊങ്കുപവ
 • 173. വല്‍ലലിടും പാവനത്ത മട്ടൊളിചെയ് കിന്‍റതിരു
  മല്‍ലലിടും പാവനത്തു മാട്ചിമൈയേ - തൊല്‍ലൈപ്
 • 174. പടിക്കുള്‍ നോവാത പണ്‍പുടൈയോര്‍ വാഴ്ത്തും
  കടിക്കുളത് തന്‍പര്‍ കളിപ്പേ - കടിക്കുളത്തിന്‍
 • 175. വണ്‍ടലൈക്കത് തേനലരിന്‍ വാര്‍ന്തോര്‍ തടമാക്കും
  തണ്‍ടലൈക്കുള്‍ നീണെറിച്ചിന്‍ താമണിയേ - കൊണ്‍ടലെന
 • 176. മന്‍കോട്ടൂര്‍ ചോലൈ വളര്‍കോട്ടൂര്‍ തണ്‍പഴനത്
  തെന്‍കോട്ടൂര്‍ തേവ ചികാമണിയേ - തെന്‍കൂട്ടിപ്
 • 177. പോയ്വണ്‍ ടുറൈതടമും പൂംപൊഴിലുഞ് ചൂഴ്ന്തമരര്‍
  ആയ്വെണ്‍ ടുമറൈമാചി ലാമണിയേ - തോയ്വുണ്‍ട
 • 178. കള്‍ളംപൂ താതിനിലൈ കണ്‍ടുണര്‍വു കൊണ്‍ടവര്‍ചൂഴ്
  കൊള്‍ളംപൂ തൂര്‍വാന്‍ കുലമണിയേ - വെള്‍ളിടൈവാന്‍
 • 179. വാംപേ രെയിറ്ചൂഴ്ന്ത മാണ്‍പാറ് റിരുനാമം
  ആംപേ രെയിലൊപ്പി ലാമണിയേ - താംപേരാ
 • 180. വീട്ടിലന്‍പ രാനന്തം മേവച് ചെയുങ്കൊള്‍ളിക്
  കാട്ടി ലമര്‍ന്തഎന്‍കണ്‍ കാട്ചിയേ - നീട്ടുമൊളി
 • 181. ആങ്കൂ രിലൈവേ ലവനാ തിയര്‍ചൂഴത്
  തേങ്കൂരില്‍ വാഴ്തേവ ചിങ്കമേ - ഓങ്കുമലൈ
 • 182. വല്‍ലിക്കാ താര മണിപ്പുയവെന്‍ റന്‍പര്‍തൊഴ
  നെല്‍ലിക്കാ വാഴ്മെയ്ന്‍ നിയമമേ - എല്‍അല്‍കണ്‍
 • 183. ചേട്ടിയത് താനേ തെരിന്തുചുരര്‍ വന്തേത്തു
  നാട്ടിയത് താന്‍കുടിവാഴ് നല്‍ലിനമേ - നാട്ടുമൊരു
 • 184. നൂറായി ലന്‍പര്‍തമൈ നോക്കി യരുള്‍ചെയ്തിരുക്
  കാറായിന്‍ മേലോര്‍ കടൈപ്പിടിയേ - വീറാകും
 • 185. ഇന്‍റാപ്പൂര്‍ വന്തൊട് ടിരുന്തതിവ്വൂ രെന്‍നവുയര്‍
  കന്‍റാപ്പൂര്‍ പഞ്ചാക് കരപ്പൊരുളേ - തുന്‍റാചൈ
 • 186. വെയ്യ വലിവലത്തൈ വീട്ടിയന്‍പര്‍ക് കിന്‍നരുള്‍ചെയ്
  തുയ്യ വലിവലത്തുച് ചൊന്‍മുടിപേ - നൈയുമന
 • 187. മൈച്ചിനത്തൈ വിട്ടോര്‍ മനത്തിറ് ചുവൈകൊടുത്തുക്
  കൈച്ചിനത്തി നുട്കരൈയാക് കറ്കണ്‍ടേ - നെറ്ചുമക്ക
 • 188. ആളിലൈയെന്‍ റാരൂര നാര്‍തുതിക്കത് തന്തരുളും
  കോളിലിയിന്‍ അന്‍പര്‍കുലങ് കൊള്‍ളുവപ്പേ - നീളുലകം
 • 189. കായ്മൂര്‍ക്ക രേനുങ് കരുതിറ് കതികൊടുക്കും
  വായ്ഴൂര്‍ക് കമൈന്ത മറൈക്കൊഴുന്തേ - നേയമുണത്
 • 190. തേടെലിയൈ മൂവുലകുന്‍ തേര്‍ന്തുതൊഴച് ചെയ്തരുളും
  ഈടിന്‍മറൈക് കാട്ടിലെന്‍റന്‍ എയ്പ്പില്‍വൈപ്പേ - നാടുമെനൈ
 • 191. നിന്‍നകത്തി യാന്‍പള്‍ളി നേര്‍ന്തേനെന്‍ റാട്കൊണ്‍ട
  തെന്‍നകത്തി യാന്‍പള്‍ളിച് ചെംപൊന്‍നേ - തൊന്‍നെറിയോര്‍
 • 192. നാടിക് കുഴക നലമരുളെന്‍ റേത്തുകിന്‍റ
  കോടിക് കുഴകരരുട് കോലമേ - നീടുലകില്‍
 • 193. നാട്ടും പുകഴീഴ നാട്ടിറ് പവവിരുളൈ
  വാട്ടുന്‍ തിരുക്കോണ മാമലൈയായ് - വേട്ടുലകിന്‍
 • 194. മൂതീച് ചരമെന്‍റു മുന്‍നോര്‍ വണങ്കുതിരുക്
  കേതീച് ചരത്തിറ് കിളര്‍കിന്‍റോയ് - ഓതുകിന്‍റോര്‍
 • 195. പാലവായ് നിറ്കും പരൈയോടു വാഴ്മതുരൈ
  ആലവായ്ച് ചൊക്കഴകാ നന്തമേ - ചീലര്‍തമൈക്
 • 196. കാപ്പനൂ രില്‍ലാക് കരുണൈയാ ലെന്‍റുപുകും
  ആപ്പനൂര്‍ മേവുചതാ നന്തമേ - മാപ്പുലവര്‍
 • 197. ഞാനപരങ് കുന്‍റമെന നണ്‍ണിമകിഴ് കൂര്‍ന്തേത്ത
  വാനപരങ് കുന്‍റലിന്‍പാ നന്തമേ - വാനവര്‍കോന്‍
 • 198. തേമേ ടകത്തനൊടു ചീതരനും വാഴ്ത്തുഞ്ചീ
  രാമേ ടകത്തറിവാ നന്തമേ - പൂമീതില്‍
 • 199. നറ്റവരുങ് കറ്റ നവചിത്ത രുംവാഴ്ത്തി
  ഉറ്റകൊടുങ് കുന്‍റത്തെം ഊതിയമേ - മുറ്റുകതിര്‍
 • 200. ഇത്തൂര മന്‍റി യിനിത്തൂര മില്‍ലൈയെനപ്
  പുത്തൂര്‍ വരുമടിയാര്‍ പൂരിപ്പേ - ചിത്തായ്ന്തു
 • 201. നാമീച രാകും നലന്തരുമെന്‍ റുംപര്‍തൊഴും
  രാമീചം67 വാഴ്ചീവ രത്തിനമേ - പൂമീതു
 • 202. നീടാനൈ ചൂഴും നിലമന്‍നര്‍ വാഴ്ത്തുതിരു
  വാടാനൈ മേവുകരു ണാകരമേ - ചേടാന
 • 203. വാനപ്പേ രാറ്റൈ മതിയൈ മുടിചൂടുങ്
  കാനപ്പേര്‍ ആനന്തക് കാളൈയേ - മോനരുളേ
 • 204. പൂവണമും പൂമണമും പോലവ മര്‍ന്തതിരുപ്
  പൂവണത്തില്‍ ആനന്തപ് പൊക്കിഷമേ - തീവണത്തില്‍
 • 205. കണ്‍ചുഴിയ ലെന്‍റു കരുണൈയളിത് തെന്‍നുളഞ്ചേര്‍
  തണ്‍ചുഴിയല്‍ വാഴ്ചീവ ചാക്ഷിയേ - പണ്‍ചെഴിപ്പക്
 • 206. കറ്റാലങ് കുണ്‍മൈക് കതിതരുമെന്‍ ററ്റവര്‍ചൂഴ്
  കുറ്റാലത് തന്‍പര്‍ കുതുകലിപ്പേ - പൊറ്റാമ
 • 207. നല്‍വേലി ചൂഴ്ന്തു നയന്‍പെറുമൊണ്‍ ചെഞ്ചാലി
  നെല്‍വേലി ഉണ്‍മൈ നിലയമേ - വല്‍വേലൈ
 • 208. നഞ്ചൈക് കളത്തുവൈത്ത നാതവെനത് തൊണ്‍ടര്‍തൊഴ
  അഞ്ചൈക് കളഞ്ചേര്‍ അരുവുരുവേ - നെഞ്ചടക്കി
 • 209. ആന്‍റു നിറൈന്തോര്‍ക് കരുളളിക്കും പുക്കൊളിയൂര്‍ത്
  തോന്‍റുമവി നാചിച് ചുയംപുവേ - ചാന്‍റവര്‍കള്‍
 • 210. തംമുരുകന്‍ പൂണുട് ടലംപോല വാഴ്കിന്‍റ
  എംമുരുകന്‍ പൂണ്‍ടി ഇരുനിതിയേ - ചെംമൈയുടന്‍
 • 211. അങ്കുന്‍റാ തോങ്കു മണികൊള്‍ കൊടിമാടച്
  ചെങ്കുന്‍റൂര്‍ വാഴുഞ്ചഞ് ചീവിയേ - തങ്കുമന
 • 212. വഞ്ചമാക് കൂടല്‍ വരൈയാ തവര്‍ചൂഴും
  വെഞ്ചമാക് കൂടല്‍ വിരിചുടരേ - തുഞ്ചലെനും
 • 213. ഇന്‍ന ലകറ്റ ഇലങ്കുപവാ നിക്കൂടല്‍
  എന്‍നു നണാവിനിടൈ ഇന്‍നിചൈയേ - തുന്‍നിയരുള്‍
 • 214. വേണ്‍ടിക് കൊടുമുടിയാ മേന്‍മൈപെറു മാതവര്‍ചൂഴ്
  പാണ്‍ടിക് കൊടുമുടിയിറ് പണ്‍മയമേ - തീണ്‍ടരിയ
 • 215. വെങ്കരുവൂര്‍ വഞ്ച വിനൈതീര്‍ത് തവര്‍ചൂഴ്ന്ത
  നങ്കരുവൂര്‍ച് ചെയ്യുള്‍ നവരചമേ - തങ്കളറ്റിന്‍
 • 216. തീങ്കാര്‍ പിറതെയ്വത് തീങ്കുഴിയില്‍70 വീഴ്ന്തവരൈത്
  താങ്കാ വരത്തുറൈയില്‍ താണുവേ - പൂങ്കുഴലാര്‍
 • 217. വീങ്കാനൈ മാടഞ്ചേര്‍ വിണ്‍ണെന്‍ റകല്‍കടന്തൈത്
  തൂങ്കാനൈ മാടച് ചുടര്‍ക്കൊഴുന്തേ - നീങ്കാതു
 • 218. നീടലൈ യാറ്റൂര്‍ നിഴന്‍മണിക്കുന്‍ റോങ്കുതിരുക്
  കൂടലൈ യാറ്റൂര്‍ക് കുണനിതിയേ - നാടിയവാന്‍
 • 219. അംപുലിയൂര്‍ ചോലൈ യണിവയല്‍ക ളോങ്കെരുക്കത്
  തംപുലിയൂര്‍ വേത ചമരചമേ - നംപുവിടൈ
 • 220. ആങ്കുന്‍ തിനൈയൂര്‍ന്‍ തരുളായെന്‍ റന്‍പര്‍തൊഴു
  തോങ്കുന്‍ തിനൈയൂര്‍ ഉമാപതിയേ - തീങ്കുറുമൊന്‍
 • 221. നാര്‍പുരത്തൈ72 വെണ്‍ണകൈത്തീ യാലഴിത്താ യെന്‍റുതൊഴച്
  ചോപുരത്തിന്‍73 വാഴ്ഞാന തീവകമേ - വാര്‍കെടിലച്
 • 222. ചെന്‍നതികൈ യോങ്കിത്74 തിലതവതി യാര്‍പരവും
  മന്‍നതികൈ വീരട്ട മാതവമേ - പന്‍നരിതാം
 • 223. ആവലൂ രെങ്കളുടൈ ആരൂര നാരൂരാ
  നാവലൂര്‍ ഞാനിയരുണ്‍ ഞാപകമേ - തേവകമാം
 • 224. മന്‍റ മമര്‍ന്ത വളംപോറ് റികഴ്ന്തമുതു
  കുന്‍റ മമര്‍ന്തഅരുട് കൊള്‍കൈയേ - അന്‍റകത്തിന്‍
 • 225. നല്‍വെണ്‍ണെ യുണ്‍ടൊളിത്ത നാരണന്‍വന്‍ തേത്തുകിന്‍റ
  നെല്‍വെണ്‍ണെയ് മേവുചിവ നിട്ടൈയേ - ചൊല്‍വണ്‍ണം
 • 226. നാവലര്‍ പോറ്റി നലംപെറവേ യോങ്കുതിരുക്
  കോവലൂര്‍ വീരട്ടങ് കൊള്‍പരിചേ - ആവലര്‍മാ
 • 227. തേവാ ഇറൈവാ ചിവനേ യെനുമുഴക്കം
  ഓവാ അറൈയണിനല്‍ ലൂരുയര്‍വേ - താവാക്
 • 228. കടൈയാറ്റി നന്‍പര്‍തമൈക് കല്‍ലാറ്റി നീക്കും
  ഇടൈയാറ്റിന്‍ വാഴ്നല്‍ ഇയല്‍പേ - ഇടൈയാതു
 • 229. ചൊല്‍ലൂരന്‍ റന്‍നൈത് തൊഴുംപുകൊളുഞ് ചീര്‍വെണ്‍ണെയ്
  നല്‍ലൂ രരുട്ടുറൈയിന്‍ നറ്പയനേ - മല്‍ലാര്‍ന്തു
 • 230. മാചുന്‍ തുറൈയൂര്‍ മകിപന്‍മുതല്‍ മൂവരുഞ്ചീര്‍
  പേചുന്‍ തുറൈയൂര്‍പ് പിറൈചൂടീ - നേചമുറ
 • 231. വേറ്റാ വടുകൂ രിതയത്തി നാര്‍ക്കെന്‍റുന്‍
  തോറ്റാ വടുകൂര്‍ച് ചുയഞ്ചുടരേ - ആറ്റമയല്‍
 • 232. കാണിക് കുഴിവീഴ് കടൈയര്‍ക്കുക് കാണ്‍പരിയ
  മാണിക് കുഴിവാഴ് മകത്തുവമേ - മാണുറ്റ
 • 233. പൂപ്പാ തിരികൊന്‍റൈ പുന്‍നൈമുതറ് ചൂഴ്ന്തിലങ്കും
  ഏര്‍പ്പാ75 തിരിപ്പുലിയൂര്‍ ഏന്തലേ - ചീര്‍പ്പൊലിയപ്
 • 234. പണ്‍ടീച് ചുരനിപ് പതിയേ വിഴൈന്തതെനും
  മുണ്‍ടീച് ചുരത്തിന്‍ മുഴുമുതലേ - പെണ്‍തകൈയാര്‍
 • 235. ഏര്‍പ്പനങ്കാട് ടൂരെന്‍ റിരുനിലത്തോര്‍ വാഴ്ത്തുകിന്‍റ
  ചീര്‍പ്പനങ്കാട് ടൂര്‍മകിഴ്നി ക്ഷേപമേ - ചൂര്‍പ്പുടൈത്ത
 • 236. താമാത്തൂര്‍ വീഴത് തടിന്തോന്‍ കണേചനൊടും
  ആമാത്തൂര്‍ വാഴ്മെയ് അരുട്പിഴംപേ - യാമേത്തും
 • 237. ഉണ്‍ണാ മുലൈയാള്‍ ഉമൈയോടു മേവുതിരു
  അണ്‍ണാ മലൈവാഴ് അരുട്ചുടരേ - കണ്‍ണാര്‍ന്ത
 • 238. നാകംപ രാന്തൊണ്‍ട നാട്ടി ലുയര്‍കാഞ്ചി
  ഏകംപ മേവുംപേ രിന്‍പമേ - ആകുന്തെന്‍
 • 239. കാറ്റളിവണ്‍ പൂമണത്തൈക് കാട്ടും പൊഴിറ്കച്ചി
  മേറ്റളിവാഴ് ആനന്ത വീട്ടുറവേ - നാറ്റമലര്‍പ്
 • 240. പൂന്തണ്‍ ടളിവിരിത്തുപ് പുക്കിചൈക്കുഞ് ചീരോണ
  കാന്തന്‍ റളിഅരുട്പ്ര കാചമേ - ചേര്‍ന്തവര്‍ക്കേ
 • 241. ഇങ്കാ പതഞ്ചറ്റു മില്‍ലാ തവനേക
  തങ്കാ പതഞ്ചേര്‍ തയാനിതിയേ - മങ്കാതു
 • 242. മെച്ചി നെറിക്കാര്‍വ മേവിനിന്‍റോര്‍ ചൂഴ്ന്തതിരുക്
  കച്ചി നെറിക്കാരൈക് കാട്ടിറൈയേ - മുച്ചകമും
 • 243. ആയുങ് കുരങ്കണിന്‍മുട് ടപ്പെയര്‍കൊണ്‍ ടോങ്കുപുകഴ്
  ഏയുന്‍ തലംവാ ഴിയന്‍മൊഴിയേ - തോയുമന
 • 244. യോകറലി77 ലാത്തവത്തോ രുന്‍ന വിളങ്കുതിരു
  മാകറലില്‍ അന്‍പരപി മാനമേ - ഓകൈയിലാ
 • 245. വീത്തൂര78 മാവോട മെയ്ത്തവര്‍കള്‍ ചൂഴ്ന്തതിരു
  ഓത്തൂരില്‍ വേതാന്ത ഉണ്‍മൈയേ - പൂത്തവിചിന്‍
 • 246. ആര്‍ത്താന്‍ പനകത് തവനിന്‍ തിരന്‍പുകഴ്വന്‍
  പാര്‍ത്താന്‍ പനങ്കാട്ടൂര്‍ പാക്കിയമേ - പാര്‍ത്തുലകില്‍
 • 247. ഇല്‍ല മെനച്ചെന്‍ റിരവാ തവര്‍വാഴും
  വല്‍ലമകി ഴന്‍പര്‍ വചിത്തുവമേ - ചൊല്‍ലരിക്കുക്
 • 248. കാറ്പേറു കച്ചിയിന്‍മുക് കാറ്പേ റിവണെന്‍നും
  മാറ്പേറ്റി നന്‍പര്‍ മനോപലമേ - ഏറ്പുടൈവായ്
 • 249. ഊറ ലടിയാ രുറത്തൊഴുതു മേവുതിരു
  ഊറ ലഴിയാ ഉവകൈയേ - മാറുപടു
 • 250. തീതു മിലംപയങ്കോട് ടീരെന്‍ റടിയര്‍പുകഴ്
  ഓതു മിലംപയങ്കോട് ടൂര്‍നലമേ - തീതുടൈയ
 • 251. പൊറ്കോലം ആമെയിറ്കുപ് പോര്‍ക്കോലം കൊണ്‍ടതിരു
  വിറ്കോലം മേവുപര മേട്ടിമൈയേ - ചൊറ്പോരില്‍
 • 252. ഓലങ്കാട് ടുംപഴൈയ നൂര്‍നീലി വാതടക്കും
  ആലങ്കാട് ടിറ്ചൂഴ് അരുള്‍മയമേ - ഞാലംചേര്‍
 • 253. മാചൂര്‍ അകറ്റും മതിയുടൈയോര്‍ ചൂഴ്ന്തതിരുപ്
  പാചൂരില്‍ ഉണ്‍മൈപ് പരത്തുവമേ - തേചൂരന്‍
 • 254. കണ്‍പാര്‍ക്ക വേണ്‍ടുമെനക് കണ്‍ടൂന്‍റു കോറ്കൊടുത്ത
  വെണ്‍പാക്കത് തന്‍പര്‍പെറും വീറാപ്പേ - പണ്‍പാര്‍ക്കു
 • 255. നള്‍ളിപ് പതിയേ നലന്തരുമെന്‍ റന്‍പര്‍പുകുങ്
  കള്‍ളിറ് പതിനങ് കടപ്പാടേ - എള്‍ളലുറുങ്
 • 256. കോളത്തി നീക്കുങ് കുണത്തോര്‍ക് കരുള്‍ചെയ്തിരുക്
  കാളത്തി ഞാനക് കളഞ്ചിയമേ - ആള്‍അത്താ
 • 257. വെറ്റിയൂ രെന്‍ന വിനൈയേന്‍ വിനൈതവിര്‍ത്ത
  ഒറ്റിയൂര്‍ മേവിയഎന്‍ ഉള്‍ളന്‍പേ - തെറ്റികളില്‍
 • 258. പൊങ്കുമണിക് കാല്‍കള്‍ പൊലഞ്ചെയ്തിരു വൊറ്റിനകര്‍
  തങ്കുഞ് ചിവപോക ചാരമേ - പുങ്കവര്‍കള്‍
 • 259. ചേര്‍ന്തുവലങ് കൊള്‍ളുന്‍ തിരുവൊറ്റി യൂര്‍ക്കോയിറ്
  ചാര്‍ന്തു മകിഴ്അമുത ചാരമേ - തേര്‍ന്തുലകര്‍
 • 260. പോറ്റുന്‍ തിരുവൊറ്റിപ് പൂങ്കോയിറ് കുട്പെരിയോര്‍
  ചാറ്റും പുകഴ്വേത ചാരമേ - ഊറ്റുറുമെയ്
 • 261. അന്‍പുമികുന്‍ തൊണ്‍ടര്‍കുഴു ആയുംവലി തായത്തില്‍
  ഇന്‍പമികു ഞാന ഇലക്കണമേ - തുന്‍പമറ
 • 262. എല്‍ലൈവായറ് കുള്‍മട്ടും ഏകില്‍വിനൈ യേകുമെനും
  മുല്‍ലൈവായിറ് കുള്‍വൈത്ത മുത്തിവിത്തേ - മല്‍ലല്‍പെറു
 • 263. വേറ്കാട്ട രേത്തുതിരു വേറ്കാട്ടിന്‍ മേവിയമുന്‍
  നൂറ്കാട് ടുയര്‍വേത നുട്പമേ - പാറ്കാട്ടും
 • 264. ആര്‍ത്തിപെറ്റ മാതുമയി ലായ്പ്പൂചിത് താര്‍മയിലൈക്
  കീര്‍ത്തിപെറ്റ നല്‍വേത കീതമേ - കാര്‍ത്തിരണ്‍ടു
 • 265. വാവുകിന്‍റ ചോലൈ വളര്‍വാന്‍മി യൂര്‍ത്തലത്തില്‍
  മേവുകിന്‍റ ഞാന വിതരണമേ - തൂവിമയില്‍
 • 266. ആടും പൊഴിറ്കച്ചൂ രാലക്കോ യിറ്കുളന്‍പര്‍
  നീടുങ് കനതൂയ നേയമേ - ഈടില്‍ലൈ
 • 267. എന്‍നുന്‍ തിരുത്തൊണ്‍ട രേത്തു മിടൈച്ചുരത്തിന്‍
  മന്‍നുഞ് ചിവാനന്ത വണ്‍ണമേ - നന്‍നെറിയോര്‍
 • 268. തുന്‍നുനെറിക് കോര്‍തുണൈയാന്‍ തൂയകഴുക് കുന്‍റിനിടൈ
  മുന്‍നുമറി വാനന്ത മൂര്‍ത്തമേ - തുന്‍നുപൊഴില്‍
 • 269. അംമതുരത് തേന്‍പൊഴിയും അച്ചിറുപാക് കത്തുലകര്‍
  തംമതനീക് കുഞ്ഞാന ചംമതമേ - എംമതമും
 • 270. ചാര്‍ന്താല്‍ വിനൈനീക്കിത് താങ്കുതിരു വക്കരൈയുള്‍
  നേര്‍ന്താര്‍ ഉപനിടത നിച്ചയമേ - തേര്‍ന്തവര്‍കള്‍
 • 271. തത്ത മതുമതിയാറ് ചാരും അരചിലിയൂര്‍
  ഉത്തമമെയ്ഞ് ഞാന ഒഴുക്കമേ - പത്തിയുള്‍ളോര്‍
 • 272. എണ്‍ണും പുകഴ്കൊള്‍ ഇരുംപൈമാ കാളത്തു
  നണ്‍ണുഞ് ചിവയോക നാട്ടമേ - മണ്‍ണകത്തുള്‍
 • 273. കോപലത്തിറ് കാണ്‍പരിയ കോകരണങ് കോയില്‍കൊണ്‍ട
  മാപലത്തു മാപലമാ മാപലമേ - താപമിലാപ്
 • 274. പാകിയറ്ചൊല്‍ മങ്കൈയൊടും പാങ്കാര്‍ പരുപ്പതത്തില്‍
  യോകിയര്‍ക ളേത്തിടവാഴ് ഒപ്പുരവേ - പോകിമുതല്‍
 • 275. പാടിയുറ്റ നീലപ് പരുപ്പതത്തില്‍ നല്‍ലോര്‍കള്‍
  തേടിവൈത്ത തെയ്വത് തിലകമേ - നീടുപവം
 • 276. തങ്കാ തവനേക തങ്കാ പതഞ്ചേര്‍ന്ത
  നങ്കാ തലാന നയപ്പുണര്‍വേ - ചിങ്കാതു8
 • 277. തണ്‍ണിറൈന്തു നിന്‍റവര്‍താഞ് ചാര്‍തിരുക്കേ താരത്തിറ്
  പണ്‍ണിറൈന്ത കീതപ് പനുവലേ - എണ്‍ണിറൈന്ത
 • 278. ചാന്‍റോര്‍ വണങ്കുനൊടിത് താന്‍മലൈയില്‍ വാഴ്കിന്‍റ
  തേന്‍റോയ് അമുതച് ചെഴുഞ്ചുവൈയേ - വാന്‍തോയ്ന്ത
 • 279. ഇന്തിരരും നാരണരും എണ്‍ണില്‍ പിരമര്‍കളും
  വന്തിറൈഞ്ചും വെള്‍ളി മലൈയാനേ - തന്തിടുനല്‍
 • 280. തായ്ക്കുങ് കിടൈയാത തണ്‍ണരുള്‍കൊണ്‍ ടന്‍പരുളം
  വായ്ക്കുങ് കയിലൈ മലൈയാനേ - തൂയ്ക്കുമരന്‍
 • 281. തന്തൈയേ എന്‍നരുമൈത് തന്തൈയേ തായേയെന്‍
  ചിന്തൈയേ കോയില്‍കൊണ്‍ട തീര്‍ത്തനേ - ചന്തമികും
 • 282. എണ്‍ടോ ളുടൈയായ് എനൈയുടൈയായ് മാര്‍പകത്തില്‍
  വണ്‍ടോ ലിടുങ്കൊന്‍റൈ മാലൈയായ് - തൊണ്‍ടര്‍വിഴി
 • 283. ഉണ്‍ണറ് കെളിയായ് ഉരുത്തിരന്‍മാ ലാതിയര്‍തങ്
  കണ്‍ണിറ് കനവിനിലുങ് കാണ്‍പരിയായ് - മണ്‍ണുലകില്‍
 • 284. എന്‍പോന്‍ റവര്‍ക്കും ഇരുള്‍നീക്കി ഇന്‍പുതവും
  പൊന്‍പോന്‍റ മേനിപ് പുരാതനനേ - മിന്‍പോന്‍റ
 • 285. ചെഞ്ചടൈയായ് മൂവരുക്കും തേവരുക്കു മിയാവരുക്കും
  അഞ്ചടൈയാ വണ്‍ണം അളിപ്പോനേ - വിഞ്ചുലകില്‍
 • 286. എല്‍ലാര്‍ക്കു നല്‍ലവനേ എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലവനേ
  എല്‍ലാര്‍ക്കും ഒന്‍റാ യിരുപ്പോനേ - തൊല്‍ലൂഴി
 • 287. ആര്‍ന്ത ചരാചരങ്ക ളെല്‍ലാ മടിനിഴലില്‍
  ചേര്‍ന്തൊടുങ്ക മാനടനഞ് ചെയ്വോനേ - ചാര്‍ന്തുലകില്‍
 • 288. എത്തേവര്‍ മെയ്ത്തേവ രെന്‍റുരൈക്കപ് പട്ടവര്‍കള്‍
  അത്തേവര്‍ക് കെല്‍ലാമുന്‍ നാനോനേ - ചത്താന
 • 289. വെണ്‍മൈമുതല്‍ ഐവണമു മേവിഐന്തു തേവര്‍കളായ്ത്
  തിണ്‍മൈപെറും ഐന്തൊഴിലുഞ് ചെയ്വോനേ - മണ്‍മുതലാം
 • 290. ഐന്താ യിരുചുടരാ യാന്‍മാവായ് നാതമുടന്‍
  വിന്താ കിയെങ്കും വിരിന്തോനേ - അന്തണവെണ്‍
 • 291. നീറുടൈയാ യാറുടൈയ നീണ്‍മുടിയായ് നേടരിയ
  വീറുടൈയായ് നിന്‍റനക്കോര്‍ വിണ്‍ണപ്പം - മാറുപട
 • 292. എള്‍ള ലടിയേന്‍ എനക്കുള്‍ ഒളിയാമല്‍
  ഉള്‍ള പടിയേ യുരൈക്കിന്‍റേന്‍ - വിള്‍ളുറുമിയാന്‍
 • 293. വന്‍ചൊ ലുടന്‍അന്‍റി വള്‍ളലുന തന്‍പര്‍തമക്
  കിന്‍ചൊ ലുടന്‍പണിന്തൊന്‍ റീന്തതിലൈ - പുന്‍ചൊലെനും
 • 294. പൊയ്യുരൈക്ക വെന്‍റാറ് പുടൈയെഴുവേന്‍ അന്‍റിയൊരു
  മെയ്യുരൈക്ക വെന്‍റും വിഴൈന്തതിലൈ - വൈയകത്തില്‍
 • 295. പൊല്‍ലാ വിരതത്തൈപ് പോറ്റിയുവന്‍ തുണ്‍പതല്‍ലാല്‍
  കൊല്‍ലാ വിരതത്തൈക് കൊണ്‍ടതിലൈ - അല്‍ലാതാര്‍
 • 296. വന്‍പുകഴൈക് കേട്ക മനങ്കൊണ്‍ട തല്‍ലാമല്‍
  നിന്‍പുകഴൈക് കേട്ക നിനൈന്തതിലൈ - വന്‍പുകൊണ്‍ടേ
 • 297. ഇന്‍നടിക്കു നുണ്‍ണിടൈയാര്‍ക് കേവല്‍പുരിന്‍ തേനലതുന്‍
  പൊന്‍നടിക്കുത് തൊണ്‍ടു പുരിന്തതിലൈ - പന്‍നുകിന്‍റ
 • 298. ചെക്കുറ്റ എള്‍ളെനവേ ചിന്തൈനചിന്‍ തേനലതു
  മുക്കുറ്റന്‍ തന്‍നൈ മുറിത്തതിലൈ - തുക്കമികുന്‍
 • 299. താവില്‍ വലങ്കൊണ്‍ടു ചഞ്ചരിത്തേന്‍ അല്‍ലതുനിന്‍
  കോവില്‍വലങ് കൊള്‍ളക് കുറിത്തനിലൈ - പൂവുലകില്‍
 • 300. വന്‍നിതിയോര്‍ മുന്‍കൂപ്പി വാഴ്ത്തിനേന്‍ അന്‍റിയുന്‍റന്‍
  ചന്‍നിതിയിറ് കൈകൂപ്പിത് താഴ്ന്തതിലൈ - പുന്‍നെറിചേര്‍
 • 301. മിണ്‍ടരൊടു കൂടി വിയന്തതല്‍ലാ ലൈയാനിന്‍
  തൊണ്‍ട രൊടുങ്കൂടിച് ചൂഴ്ന്തതിലൈ - കണ്‍ടവരൈക്
 • 302. കന്‍റുമുകങ് കൊണ്‍ടു കടുകടുത്തുപ് പാര്‍പ്പതല്‍ലാല്‍
  എന്‍റു മുകമലര്‍ച്ചി യേറ്റതിലൈ - നന്‍റുപെറു
 • 303. നന്‍നെഞ്ച രുന്‍ചീര്‍ നവില വതുകേട്ടുക്
  കന്‍നെഞ്ചൈച് ചറ്റുങ് കരൈത്തതിലൈ - പിന്‍നെഞ്ചാപ്
 • 304. പണ്‍­ര്‍മൈ കൊണ്‍ടതമിഴ്പ് പാമാലൈ യാറ്റുതിത്തുക്
  കണ്‍­ര്‍കൊണ്‍ ടുന്‍പാറ് കനിന്തതിലൈ - തണ്‍­ര്‍പോല്‍
 • 305. നെഞ്ചം ഉരുകി നിനൈക്കുമന്‍പര്‍ പോലെനൈനീ
  അഞ്ചലെന നിന്‍റാള്‍ അടുത്തനിലൈ - വിഞ്ചുലകര്‍
 • 306. മെയ്യടിയ നെന്‍റുരൈക്ക വിത്തകനിന്‍ പൊന്‍നടിക്കുപ്
  പൊയ്യടിമൈ വേടങ്കള്‍ പൂണ്‍ടതുണ്‍ടു - നൈയമികു
 • 307. മൈയല്‍ വിനൈക്കുവന്ത മാതര്‍ പുണര്‍ച്ചിയെനും
  വെയ്യ വിനൈക്കുഴിയില്‍ വീഴ്ന്തതുണ്‍ടു - തുയ്യര്‍തമൈ
 • 308. എന്‍നൊന്‍റു മില്‍ലാ തിയല്‍പാകപ് പിന്‍നൊന്‍റു
  മുന്‍നൊന്‍റു മാക മൊഴിന്തതുണ്‍ടു - മന്‍നുകിന്‍റ
 • 309. മാനഞ് ചെയാതു മനനൊന്‍ തിരപ്പോര്‍ക്കുത്
  താനഞ്ചെയ് വാരൈത് തടുത്തതുണ്‍ടു - ഈനമിലാ
 • 310. വാരമുരൈ യാതു വഴക്കി നിടൈയോര
  വാര മുരൈത്തേ മലൈന്തതുണ്‍ടു - ഈരമിലാ
 • 311. നെഞ്ച രുടന്‍കൂടി നേചഞ്ചെയ് തുംമടിയേ
  തഞ്ചമെനത് താഴാതു താഴ്ന്തതുണ്‍ടു - എഞ്ചലിലാത്
 • 312. തായനൈയാ യുന്‍റനതു ചന്‍നിതിനേര്‍ വന്തുമൊരു
  നേയമുമില്‍ ലാതൊതി82 പോല്‍ നിന്‍റതുണ്‍ടു - തീയവിനൈ
 • 313. മാളാക് കൊടിയ മനച്ചെല്‍വര്‍ വായിലിറ്പോയ്ക്
  കേളാച് ചിവനിന്തൈ കേട്ടതുണ്‍ടു - മീളാത
 • 314. പൊല്‍ലാപ് പുലൈയരൈപ്പോറ് പുണ്‍ണിയരൈ വന്‍മതത്താല്‍
  ചൊല്‍ലാ വചൈയെല്‍ലാഞ് ചൊന്‍നതുണ്‍ടു - നല്‍ലോരൈപ്
 • 315. പോറ്റാതു പൊയ്യുടംപൈപ് പോറ്റിച് ചിവപൂചൈ
  ആറ്റാതു ചോറ്റുക് കലൈന്തതുണ്‍ടു - തേറ്റാമല്‍
 • 316. ഈപത്താ എന്‍റിങ് കിരപ്പോര്‍ തമൈക്കണ്‍ടു
  കോപത്താല്‍ നായ്പോറ് കുരൈത്തതുണ്‍ടു - പാപത്താല്‍
 • 317. ചിന്തൈയൊന്‍റു വാക്കൊന്‍റു ചെയ്കൈയൊന്‍റായ്പ് പോകവിട്ടേ
  എന്തൈനിനൈ യേത്താ തിരുന്തതുണ്‍ടു - പുന്തിയിന്ത
 • 318. ചൊല്‍ലൈക്കല്‍ ലെന്‍റുനല്‍ലോര്‍ ചൊന്‍നപുത്തി കേളാമല്‍
  എല്‍ലൈക്കല്‍ ലൊത്തേ യിരുന്തതുണ്‍ടു - തൊല്‍ലൈവിനൈ
 • 319. ആഴ്ത്താ മയവുലകി ലറ്പ മകിഴ്ച്ചിയിനാല്‍
  വാഴ്ത്താമ ലുന്‍നൈ മറന്തതുണ്‍ടു - താഴ്ത്താമറ്
 • 320. പൂണാ വെലുംപണിയായ്പ് പൂണ്‍ടോയ്നിന്‍ പൊന്‍വടിവങ്
  കാണാതു വീഴ്നാള്‍ കഴിത്തതുണ്‍ടു - മാണാത
 • 321. കാടുപോന്‍ ഞാലക് കടുനടൈയി ലേയിരുകാന്‍
  മാടുപോല്‍ നിന്‍റുഴൈത്തു വാഴ്ന്തതുണ്‍ടു - നാടകന്‍റ
 • 322. കള്‍ളിവാ യോങ്കുപെരുങ് കാമക് കടുങ്കാട്ടിറ്
  കൊള്‍ളിവായ്പ് പേയ്പോറ് കുതിത്തതുണ്‍ടു - ഒള്‍ളിയരാല്‍
 • 323. എള്‍ളുണ്‍ട മായാ ഇയല്‍പുറുപുന്‍ കല്‍വിയെലാങ്
  കള്‍ളുണ്‍ട പിത്തനൈപ്പോറ് കറ്റതുണ്‍ടു - നള്‍ളുലകില്‍
 • 324. ചീരാചൈ യെങ്കുഞ്ചൊറ് ചെന്‍റിടവേ വേണ്‍ടുമെനും
  പേരാചൈപ് പേയ്താന്‍ പിടിത്തതുണ്‍ടു - തീരാവെന്‍
 • 325. ചാതകമോ തീവിനൈയിന്‍ ചാതനൈയോ നാനറിയേന്‍
  പാതകമെന്‍ റാലെനക്കുപ് പാറ്ചോറു - തീതകന്‍റ
 • 326. തൂയ്മൈനന്‍റാ മെന്‍കിന്‍റ തൊന്‍മൈയിനാര്‍ വായ്ക്കിനിയ
  വായ്മൈയെന്‍റാല്‍ എന്‍നുടൈയ വായ്കുമട്ടുങ് - കായ്മൈതരും
 • 327. കറ്കു നികരാങ് കടുഞ്ചൊലന്‍റി നന്‍മതുരച്
  ചൊറ്കും എനക്കുംവെകു തൂരങ്കാണ്‍ - പൊറ്പുമിക
 • 328. നണ്‍ണിയുനൈപ് പോറ്റുകിന്‍റ നല്‍ലോര്‍ക് കിനിയചിവ
  പുണ്‍ണിയമെന്‍ റാലെനക്കുപ് പോരാട്ടം - അണ്‍ണലുനൈ
 • 329. നാളുരൈയാ തേത്തുകിന്‍റ നല്‍ലോര്‍മേല്‍ ഇല്‍ലാത
  കോളുരൈയെന്‍ റാലെനക്കുക് കൊണ്‍ടാട്ടം - നീളനിനൈ
 • 330. നേചിക്കു നല്‍ല നെറിയാഞ് ചിവാകമനു‘ല്‍
  വാചിക്ക വെന്‍റാലെന്‍ വായ്നോകുങ് - കാചിക്കു
 • 331. നീടിക്കി ലാനാലു നേര്‍ന്തറിവ തല്‍ലതുവീണ്‍
  വേടിക്കൈ യെന്‍റാല്‍ വിടുവതിലൈ - നാടയലില്‍
 • 332. വീറാ മുനതു വിഴാച്ചെയിനും അവ്വിടന്താന്‍
  ആറാ യിരങ്കാത മാങ്കണ്‍ടായ് - മാറാന
 • 333. പോകമെന്‍റാ ലുള്‍ളമികപ് പൂരിക്കും അന്‍റിചിവ
  യോകമെന്‍റാ ലെന്‍നുടൈയ ഉണ്‍ണടുങ്കും - ചോകമുടന്‍
 • 334. തുള്‍ളലൊഴിന്‍ തെന്‍നെഞ്ചഞ് ചോര്‍ന്തഴിയുങ് കാലത്തിറ്
  കള്‍ളമെന്‍റാ ലുള്‍ളേ കളിത്തെഴുംപും - അള്‍ളനെറി
 • 335. ചെല്‍ലെന്‍റാല്‍ അന്‍റിച് ചിവചിവാ വെന്‍റൊരുകാല്‍
  ചൊല്‍ലെന്‍റാല്‍ എന്‍റനക്കുത് തുക്കംവരും - നല്‍ലനെറി
 • 336. വാംപലന്‍കൊണ്‍ ടോര്‍കള്‍ മറന്തും പെറാക്കൊടിയ
  ചോംപലെന്‍പ തെന്‍നുടൈയ ചൊന്തങ്കാണ്‍ - ഏംപലുടന്‍
 • 337. എറ്റോ ഇരക്കമെന്‍പ തെന്‍റനൈക്കണ്‍ ടഞ്ചിയെനൈ
  ഉറ്റോ രൈയുമുടന്‍വിട് ടോടുങ്കാണ്‍ - ചറ്റേനും
 • 338. ആക്കമേ ചേരാ തറത്തുരത്തു കിന്‍റവെറുന്‍
  തൂക്കമേ യെന്‍റനക്കുച് ചോപനങ്കാണ്‍ - ഊക്കമികും
 • 339. ഏറുടൈയായ് നീറണിയാ ഈനര്‍മനൈ യായിനുംവെണ്‍
  ചോറുകിടൈത് താലതുവേ ചൊര്‍ക്കങ്കാണ്‍ - വീറുകിന്‍റ
 • 340. വാഴ്വുരൈക്കു നല്‍ല മനത്തര്‍തമൈ യെഞ്ഞാന്‍റുന്‍
  താഴ്വുരൈത്തല്‍ എന്‍നുടൈയ ചാതകങ്കാണ്‍ - വേള്‍വിചെയുന്‍
 • 341. തൊണ്‍ടര്‍ തമൈത്തുതിയാത് തുട്ടരൈപ്പോ ലെപ്പൊഴുതുഞ്
  ചണ്‍ടൈയെന്‍പ തെന്‍റനക്കുത് തായ്തന്തൈ - കൊണ്‍ടഎഴു
 • 342. താതാട ഓങ്കിത് തലൈയാട വഞ്ചരൊടു
  വാതാട എന്‍റാലെന്‍ വായ്തുടിക്കുങ് - കോതാടച്
 • 343. ചിന്തൈ തിരിന്തുഴലുന്‍ തീയരൈപ്പോല്‍ നറ്റരുമ
  നിന്തൈയെന്‍പ തെന്‍പഴൈയ നേചങ്കാണ്‍ - മുന്തനിനൈ
 • 344. എണ്‍ണെന്‍റാല്‍ അന്‍റി യിടര്‍ചെയ് തിടുങ്കൊടിയ
  പെണ്‍ണെന്‍റാല്‍ തൂക്കം പിടിയാതു - പെണ്‍കളുടന്‍
 • 345. പുല്‍ലെന്‍റാല്‍ തേകം പുളകിക്കും അന്‍റിവിട്ടു
  നില്‍ലെന്‍റാല്‍ എന്‍കണ്‍ണി നീരരുംപും - പുല്‍ലരെന്‍റ
 • 346. പേര്‍ക്കുംവിരുപ് പെയ്താത പെണ്‍പേയ്കള്‍ വെയ്യചിറു
  നീര്‍ക്കുഴിയേ യാന്‍കുളിക്കു നീര്‍പ്പൊയ്കൈ - ചീര്‍ക്കരൈയിന്‍
 • 347. ഏറാപ്പെണ്‍ മാത രിടൈക്കു ളളിന്തെന്‍റും
  ആറാപ്പുണ്‍ ണുക്കേ യടിമൈനാന്‍ - തേറാത
 • 348. വെഞ്ചലഞ്ചെയ് മായാ വികാരത്തി നാല്‍വരുംവീണ്‍
  ചഞ്ചലമെല്‍ലാ മെനതു ചംപന്തം - അഞ്ചെഴുത്തൈ
 • 349. നേര്‍ന്താര്‍ക് കരുള്‍പുരിയു നിന്‍നടിയര്‍ താമേയുഞ്
  ചാര്‍ന്താ ലതുപെരിയ ചങ്കട്ടം - ആര്‍ന്തിടുമാന്‍
 • 350. കാന്തും വിഴിപ്പുലിയൈക് കണ്‍ടതുപോല്‍ നല്‍ലകുണ
  ചാന്ത മെനൈക് കണ്‍ടാല്‍ തലൈചായ്ക്കും - ആന്തകൈയോര്‍
 • 351. ചേര മനത്തിറ് ചെറിവിത് തിടുംപുരുട
  തീരമെനൈക് കണ്‍ടാറ് ചിരിക്കുങ്കാണ്‍ - കോരമതൈക്
 • 352. കാണി ലുലകിറ് കരുത്തുടൈയോര്‍ കൊള്‍ളുകിന്‍റ
  നാണ മെനൈക്കണ്‍ടു നാണുങ്കാണ്‍ - ഏണുലകില്‍
 • 353. ഞാനങ് കൊളാവെനതു നാമമുരൈത് താലുമപി
  മാനം പയങ്കൊണ്‍ടു മായ്ന്തുവിടും - ആനവുന്‍റന്‍
 • 354. കേണ്‍മൈക് കുലത്തൊണ്‍ടര്‍ കീര്‍ത്തി പെറക്കൊണ്‍ട
  ആണ്‍മൈക്കു നാനെന്‍റാ ലാകാതു - വാണ്‍മൈപെറും
 • 355. ഐയനിന്‍റാട് പൂചിക്കു മന്‍പരുള്‍ളത് തന്‍പിറ്കും
  പൊയ്യ നെനക്കും പൊരുത്തമിലൈ - വൈയകത്തോര്‍
 • 356. ഇല്‍ലെനിനുഞ് ചുംമാനീ യീകിന്‍റേ നെന്‍റൊരുചൊല്‍
  ചൊല്‍ലെനിനുഞ് ചൊല്‍ലത് തുണിവുകൊളേന്‍ - നല്‍ലൈയെമക്
 • 357. കീയെന്‍പാ രന്‍റിയന്‍നൈ യെന്‍പയത്താ നിന്‍ചോറ്റില്‍
  ഈയെന്‍പ തറ്കു മിചൈയാള്‍കാണ്‍ - ഈയെന്‍പാര്‍ക്
 • 358. കെണ്‍ണുഞ് ചിലര്‍മണ്‍ ണിടുവാ രെനക്കന്ത
  മണ്‍ണുങ് കൊടുക്കമനം വാരാതു - അണ്‍ണുറുമെന്‍
 • 359. ഇല്‍ലൈ യടൈന്തേ യിരപ്പവരുക് കെപ്പോതും
  ഇല്‍ലൈയെന്‍പ തെന്‍വായ്ക് കിയല്‍പുകാണ്‍ - തൊല്‍ലുലകൈ
 • 360. ആണ്‍ടാലു മന്‍റി അയലാര്‍പുന്‍ കീരൈമണിപ്
  പൂണ്‍ടാലു മെന്‍കണ്‍ പൊറുക്കാതു - നീണ്‍ടഎഴു
 • 361. തീപ മുറുവോര്‍ തിചൈയോര്‍മറ് റിയാവര്‍ക്കുങ്
  കോപ മതുനാന്‍ കൊടുക്കിലുണ്‍ടു - ആപത്തില്‍
 • 362. വീചങ് കൊടുത്തെട്ടു വീച മെനപ്പിറരൈ
  മോചഞ് ചെയനാന്‍ മുതറ്പാതം - പാചമുളോര്‍
 • 363. കൈക്കുടൈയ വേയെഴുതിക് കട്ടിവൈത്ത ഇവ്വുലകപ്
  പൊയ്ക്കതൈയേ യാന്‍പടിക്കും പുത്തകങ്കള്‍ - മെയ്പ്പടുനിന്‍
 • 364. മന്തിരത്തൈ ഉച്ചരിയാ വായുടൈയേന്‍ എന്‍പോലത്
  തന്തിരത്തില്‍ കൈതേര്‍ന്‍ തവരില്‍ലൈ - എന്തൈഇനി
 • 365. ഏതെന്‍ റുരൈപ്പേ നിരുങ്കടല്‍ചൂഴ് വൈയകത്തില്‍
  ചൂതെന്‍പ തെല്‍ലാമെന്‍ ചുറ്റങ്കാണ്‍ - ഓതുകിന്‍റ
 • 366. നഞ്ചമെലാങ് കൂട്ടി നവിന്‍റിടിനും ഒവ്വാത
  വഞ്ചമെലാ മെന്‍കൈ വചങ്കണ്‍ടായ് - അഞ്ചവരും
 • 367. വീണവമാം വഞ്ച വിനൈക്കുമുത ലാകിനിന്‍റ
  ആണവമേ എന്‍കാണി ആട്ചിയതാം - മാണിറൈന്ത
 • 368. നല്‍ലറിവേ എന്‍നൈനെടു നാട്പകൈത്ത തന്‍റിമറ്റൈപ്
  പുല്‍ലറിവേ എന്‍നുട് പൊരുള്‍കണ്‍ടായ് - ചൊല്‍ലവൊണാ
 • 369. വേടരുക്കുങ് കിട്ടാത വെങ്കുണത്താ ലിങ്കുഴലും
  മൂടരുക്കുള്‍ യാനേ മുതല്‍വന്‍കാണ്‍ - വീടടുത്ത
 • 370. മേതൈയര്‍കള്‍ വേണ്‍ടാ വിലങ്കായ്ത് തിരികിന്‍റ
  പേതൈയെന്‍പ തെന്‍നുരിമൈപ് പേര്‍കണ്‍ടായ് - പേതമുറ
 • 371. ഓതുവതെന്‍ പറ്പലവായ് ഉറ്റതവത് തോര്‍നീത്ത
  തീതുകളെല്‍ ലാമെനതു ചെല്‍വങ്കാണ്‍ - ആതലിനാല്‍
 • 372. പേയിനൈയൊത് തിവ്വുലകില്‍ പിത്താകി നിന്‍റവിന്ത
  നായിനൈനീ ആണ്‍ടിടുതല്‍ നന്‍കന്‍റേ - ആയിനുമുന്‍
 • 373. മണ്‍ണാ രുയിര്‍കളുക്കും വാനവര്‍ക്കുന്‍ താനിരങ്കി
  ഉണ്‍ണാക് കൊടുവിടമും ഉണ്‍ടനൈയേ - എണ്‍ണാമല്‍
 • 374. വേയ്ത്തവള വെറ്പെടുത്ത വെയ്യഅരക് കന്‍തനക്കും
  വായ്ത്തവര മെല്‍ലാം വഴങ്കിനൈയേ - ചായ്ത്തമന
 • 375. വീംപുടൈയ വന്‍മുനിവര്‍ വേള്‍വിചെയ്തു വിട്ടകൊടും
  പാംപൈയെല്‍ ലാന്തോളിറ് പരിത്തനൈയേ - നാംപെരിയര്‍
 • 376. എഞ്ചേമെന്‍ റാണവത്താ ലേറ്റ ഇരുവരൈയും
  അഞ്ചേലെന്‍ റാട്കൊണ്‍ ടരുളിനൈയേ - തുഞ്ചുപന്‍റിത്
 • 377. തോയാക് കുരുളൈകളിന്‍ തുന്‍പം പൊറാതന്‍റു
  തായായ് മുലൈപ്പാലുന്‍ തന്തനൈയേ - വായിചൈക്കുപ്
 • 378. പാണ്‍ടിയന്‍മുന്‍ ചൊല്‍ലിവന്ത പാണന്‍ പൊരുട്ടടിമൈ
  വേണ്‍ടി വിറകെടുത്തു വിറ്റനൈയേ - ആണ്‍ടൊരുനാള്‍
 • 379. വായ്മുടിയാത് തുന്‍പുകൊണ്‍ട വന്തിക്കോ രാളാകിത്
  തൂയ്മുടിമേല്‍ മണ്‍ണുഞ് ചുമന്തനൈയേ - ആയ്തുയര
 • 380. മാവകഞ്ചേര്‍ മാണിക്ക വാചകരുക് കായ്ക്കുതിരൈച്
  ചേവകന്‍പോല്‍ വീതിതനില്‍ ചെന്‍റനൈയേ - മാവിചയന്‍
 • 381. വില്‍ലടിക്കു നെഞ്ചം വിരുംപിയതല്‍ ലാല്‍എറിന്ത
  കല്‍ലടിക്കും ഉള്‍ളങ് കളിത്തനൈയേ - മല്‍ലലുറും
 • 382. വില്‍വക് കിളൈയുതിര്‍ത്ത വെയ്യ മുചുക്കലൈയൈച്
  ചെല്‍വത് തുരൈമകനായ്ച് ചെയ്തനൈയേ - ചൊല്‍ലകലിന്‍
 • 383. നീളുകിന്‍റ നെയ്യരുന്ത നേരെലിയൈ മൂവുലകും
  ആളുകിന്‍റ മന്‍നവനായ് ആക്കിനൈയേ - കോളകല
 • 384. വായ്ച്ചങ്കു നൂലിഴൈത്ത വായ്ച്ചിലംപി തന്‍നൈഉയര്‍
  കോച്ചെങ്കട് ചോഴനെനക് കൂട്ടിനൈയേ - ഏച്ചറുനല്‍
 • 385. ആറടുത്ത83 വാകീചര്‍ക് കാംപചിയൈക് കണ്‍ടുകട്ടുച്
  ചോറെടുത്തുപ് പിന്‍നേ ചുമന്തനൈയേ - കൂറുകിന്‍റ
 • 386. തൊന്‍മൈപെരുഞ് ചുന്തരര്‍ക്കുത് തോഴനെന്‍റു പെണ്‍പരവൈ
  നന്‍മനൈക്കുത് തൂതു നടന്തനൈയേ - നന്‍മൈപെറ
 • 387. ഇറ്റെന്‍റ ഇറ്റെന്‍നാ എത്തനൈയോ പേര്‍കള്‍ചെയ്ത
  കുറ്റങ് കുണമാകക് കൊണ്‍ടനൈയേ - പറ്റുലകില്‍
 • 388. അന്‍പുടൈയ തായര്‍കളോ രായിരംപേ രാനാലും
  അന്‍പുടൈയായ് നിന്‍നൈപ്പോ ലാവാരോ - ഇന്‍പമുടന്‍
 • 389. ഈണ്‍ടവരും തന്തൈയര്‍കള്‍ എണ്‍ണിലരേ ആയിനുമെന്‍
  ആണ്‍ടവനേ നിന്‍നൈപ്പോ ലാവാരോ - പൂണ്‍ടകൈകൊള്‍
 • 390. ഏണുടൈയ നിന്‍നൈയന്‍റി എന്തൈ പിരാനേഉന്‍
  ആണൈഎനക് കുറ്റതുണൈ യാരുമില്‍ലൈ - നാണമുളന്‍
 • 391. ആനേന്‍ പിഴൈക ളനൈത്തിനൈയു മൈയാനീ
  താനേ പൊറുക്കത് തകുങ്കണ്‍ടായ് - മേല്‍നോറ്റ
 • 392. മാറ്റനുക്കു മെട്ടാ മലര്‍ക്കഴലോയ് നീയെന്‍നൈക്
  കൂറ്റനുക്കുക് കാട്ടിക് കൊടുക്കറ്ക - പാറ്റവള
 • 393. നന്തക് കടറ്പുവിയില്‍ നാനിന്‍നും വന്‍പിറവിപ്
  പന്തക് കടലഴുന്തപ് പണ്‍ണറ്ക - മുന്തൈനെറി
 • 394. നിന്‍റേയുന്‍ പൊറ്റാള്‍ നിനൈയാതാര്‍ പാഴ്മനൈയില്‍
  ചെന്‍റേ ഉടലോംപച് ചെയ്യറ്ക - നന്‍റേനിന്‍
 • 395. റോങ്കു നെറിയോര്‍ ഉളത്തമര്‍ന്തോയ് എന്‍റന്‍നൈത്
  തീങ്കു നെറിയില്‍ ചെലുത്തറ്ക - വീങ്കടങ്കി
 • 396. വാഴി യെനത്താന്‍ വഴുത്തിനുമെന്‍ ചൊറ്കടങ്കാ
  ഏഴൈ മനത്താ ലിളൈക്കിന്‍റേന്‍ - വാഴുമരക്
 • 397. കോടേറും പൊല്‍ലാക് കുരങ്കെനവേ പൊയ്യുലകക്
  കാടേറു നെഞ്ചാറ് കലങ്കുകിന്‍റേന്‍ - പാടേറും
 • 398. ഉള്‍ളറിയാ മായൈയെനു മുട്പകൈയാര്‍ കാമമെനുങ്
  കള്‍ളറിയാ തുണ്‍ടു കവല്‍കിന്‍റേന്‍ - തെള്‍ളുറുമെന്‍
 • 399. കണ്‍ണനൈയായ് നിന്‍താള്‍ കമലങ് കളൈവഴുത്താ
  മണ്‍ണനൈയാര്‍ പാറ്പോയ് മയങ്കുകിന്‍റേന്‍ - തിണ്‍ണമിലാക്
 • 400. കാതരവാന്‍ തുന്‍പക് കവലൈക് കടല്‍വീഴ്ന്തേ
  ആതരവൊന്‍ റിന്‍റി അലൈകിന്‍റേന്‍ - ഓതുമറൈ
 • 401. ആത്ത രെനുമുന്‍ അടിയാര്‍ തമൈക്കണ്‍ടു
  നാത്തികഞ്ചൊല്‍ വാര്‍ക്കു നടുങ്കുകിന്‍റേന്‍ - പാത്തുണ്‍ടേ
 • 402. ഉയ്വ തറിയാ ഉളത്തിനേ നുയ്യുംവകൈ
  ചെയ്വ തറിയേന്‍ തികൈക്കിന്‍റേന്‍ - ചൈവനെറി
 • 403. ഉണ്‍ണിരംപു നിന്‍കരുണൈ ഉണ്‍ടോ ഇലൈയോഎന്‍
  റെണ്‍ണിയെണ്‍ണി ഉള്‍ളം ഇളൈക്കിന്‍റേന്‍ - മണ്‍ണിനിടൈക്
 • 404. കൊന്‍ചെയ്കൈ കൊണ്‍ടകൊടുങ് കൂറ്റന്‍ കുറുകിലതറ്
  കെന്‍ചെയ്വോ മെന്‍റെണ്‍ണി എയ്ക്കിന്‍റേന്‍ - മുന്‍ചെയ്വിനൈ
 • 405. ആമറൈയാ നോയാ ലകമെലിവുറ് റൈയോനാന്‍
  താമരൈയി നീര്‍പോല്‍ തയങ്കുകിന്‍റേന്‍ - താമമുടി
 • 406. വള്‍ളല്‍ അരുള്‍കൊടുക്ക വന്തിലനേ ഇന്‍നുമെന
  ഉള്‍ളമതു നീരാ യുരുകുകിന്‍റേന്‍ - എള്‍ളലുറു
 • 407. മാലൈപായ്ന്‍ തിന്‍നുമെന്‍ന വന്തിടുമോ എന്‍റുനെഞ്ചം
  ആലൈപായ്ന്‍ തുള്‍ളം അഴികിന്‍റേന്‍ - ഞാലമിചൈക്
 • 408. കോട്പാര വാഴ്ക്കൈക് കൊടുഞ്ചിറൈയി നിന്‍റെന്‍നൈ
  മീട്പാ രിലാതു വിഴിക്കിന്‍റേന്‍ - മീട്പാകും
 • 409. ആറ്റി ലൊരുകാലും അടങ്കാച് ചമുചാരച്
  ചേറ്റിലൊരു കാലുംവൈത്തുത് തേയ്കിന്‍റേന്‍ - തോറ്റുമയറ്
 • 410. പാകമുറു വാഴ്ക്കൈയെനും പാലൈവനത് തുന്‍നരുള്‍നീര്‍ത്
  താകമതു കൊണ്‍ടേ തവിക്കിന്‍റേന്‍ - മോകമതില്‍
 • 411. പോയ്പ്പടുമോര്‍ പഞ്ചപ് പൊറികളാല്‍ വെംപാംപിന്‍
  വായ്പ്പടുമോര്‍ തേരൈയൈപ്പോല്‍ വാടുകിന്‍റേന്‍ - മായ്പ്പവരു
 • 412. മീന്‍പോലു മാതര്‍ വിഴിയാല്‍ വലൈപ്പട്ട
  മാന്‍പോലുഞ് ചോര്‍ന്തു മടങ്കുകിന്‍റേന്‍ - കാന്‍പോല
 • 413. വീറ്റു മുലക വികാരപ് പിരളയത്തില്‍
  തോറ്റുഞ് ചുഴിയുട് ചുഴല്‍കിന്‍റേന്‍ - ആറ്റവുനാന്‍
 • 414. ഇപ്പാരില്‍ ഉന്‍മേലന്‍ പില്‍ലെനിനും അന്‍പനെന
  ഒപ്പാരി യേനും ഉടൈയേന്‍കാണ്‍ - തപ്പായ്ന്ത
 • 415. മട്ടുവിടേന്‍ ഉന്‍താള്‍ മറക്കിനുംവെണ്‍ണീറ്റുനെറി
  വിട്ടുവിടേന്‍ എന്‍റനൈക്കൈ വിട്ടുവിടേല്‍ - തുട്ടനെന
 • 416. മാലുന്‍ തിചൈമുകനും വാനവരും വന്തുതടുത്
  താലുഞ് ചിറിയേനൈത് തള്‍ളിവിടേല്‍- ചാലുലക
 • 417. വാതനൈകൊണ്‍ ടോനെന്‍റു മറ്റെവരാ നാലുംവന്തു
  പോതനൈചെയ് താലുമെനൈപ് പോക്കിവിടേല്‍ - നീതയവു
 • 418. ചൂഴ്ന്തിടുക എന്‍നൈയുനിന്‍ തൊണ്‍ടരുടന്‍ ചേര്‍ത്തരുള്‍ക
  വാഴ്ന്തിടുക നിന്‍താള്‍ മലര്‍.

  • 47. ഇതു മുതല്‍ 64 കണ്‍ണികള്‍ ചോഴ നാട്ടില്‍ കാവിരി വടകരൈത്തലങ്കള്‍.
  • 420 48. കാലില്‍പായ് - ചേഷചയനം. തൊ. വേ.
  • 49. കാഴ് - ഇല്‍ - നെഞ്ചം എന്‍റു പിരിത്തുപ് പൊരുള്‍കൊള്‍ക. തൊ.വേ.
  • 421 50. വാനൊളിപ് പുറ്റു‘ര്‍, വാഴ്കൊളി പുത്തൂരെന മരുവിയതു തൊ.വേ.2.
  • 51. ഹംചന്‍, അഞ്ചന്‍ എനത് തിരിന്തതു. അന്‍നത്തൈ വാകനമാക ഉടൈയ പിരമന്‍ എനപ് പൊരുള്‍.തൊ.വേ.
  • 422 52. കുരങ്കാടു - വടകുരങ്കാടുതുറൈ. കുരങ്കാട്ടിന്‍ എന നിന്‍റതു.വേറ്റുമൈച്ചന്തിയാകലാന്‍.തൊ.വേ.
  • 53. പൊന്‍ - ഇലക്കുമി, തൊ.വേ.
  • 423 54. തേ എന്‍പതു ഈണ്‍ടു വികുതി കുന്‍റിയ മുതനിലൈത് തൊഴിറ്പെയര്‍. തൊ.വേ.
  • 55. കോലത്തുറൈ എന്‍പതു കോലന്തുറൈ എന വികാരമായിറ്റു. തൊ.വേ.
  • 424 56. അന്‍പിലാന്തുറൈ യെന്‍നുമോര്‍ തിരുപ്പതി. തൊ.വേ.
  • 57. 65 മുതല്‍ 191 വരൈ 127 കണ്‍ണികള്‍ ചോഴനാട്ടില്‍ കാവിരി തെന്‍കരൈത് തലങ്കള്‍.
  • 425 58. വേതികുടി എന്‍പതു വേതിക്കുടിയെന വിരിത്തല്‍ വികാരമായിറ്റു; തൊ.വേ.
  • 59. തേമാമലര്‍ - ചിറന്ത കറ്പകമലര്‍. തൊ.വേ.
  • 426 60. കടവൂര്‍ - കടൈയൂരെന മരീഇയതു. തൊ.വേ.
  • 61. അരിചൊന്‍നതിക്കരൈ, അരിചിറ്കരൈ യെന മരീഇയതു: തൊ.വേ.
  • 427 62. ചീയത്തൈ എന്‍പതു ചെയ്യുള്‍ വികാരത്താറ് കുറുക്കും വഴി കുറുക്കപ്പട്ടു ചിയത്തൈയെനനിന്‍റതു: തൊ.വേ.
  • 63. മണ്‍ടളി എന്‍പതു മണ്‍ടലി എന ളകര ലകര ഒറ്റുമൈത് തിരിപു. തൊ.വേ.
  • 428 64. മടവാട് കോര്‍ കൂറ്റൈ യെനറ്പാലതു കൂറൈയെന ഇരണ്‍ടാവതന്‍ മുടിപേറ്റു നിന്‍റതു.തൊ.വേ.
  • 65. 192, 193-ആം കണ്‍ണികള്‍ ഈഴനാട്ടുത് തലങ്കള്‍
  • 429 66. 194 മുതല്‍ 206 വരൈ 13 കണ്‍ണികള്‍ പാണ്‍ടി നാട്ടുത് തലങ്കള്‍.
  • 67. തൊഴും രാമീചം എന്‍പതു വടനൂന്‍ മുടിപു. തൊ.വേ. 1. വടചൊന്‍ മുടിപില്‍ വന്തതു ക്ഷ 2.
  • 430 68. ഇഃ¤തു മലൈനാട്ടുത് തലം.
  • 69. 208 മുതല്‍ 214 വരൈ 7 കണ്‍ണികള്‍ കൊങ്കു നാട്ടുത് തലങ്കള്‍.
  • 431 70. തീക്കുഴി എന്‍പതു തീങ്കുഴി യെന്‍റായതു: തൊ.വേ.
  • 71. 215 മുതല്‍ 236 വരൈ 22 കണ്‍ണികള്‍ നടു നാട്ടുത്തലങ്കള്‍
  • 432 72. ആചിടൈ യെതുകൈ: തൊ.വേ.
  • 73. ചെന്തൊടൈ: തൊ.വേ.
  • 433 74. ഓങ്കി - പരവെനും വേറു ചിനൈ വിനൈക് കുറൈകള്‍ മന്‍നെന്‍നു മുതല്‍ വിനൈയോടുമുടിന്തന: തൊ.വേ.
  • 75. ആചിടൈ യെതുകൈ. തൊ.വേ.
  • 434 76. 237 മുതല്‍ 271 വരൈ 35 കണ്‍ണികള്‍ തൊണ്‍ടനാട്ടുത്തലങ്കള്‍.
  • 77. യോകം എന്‍പതു യോകെന വികാരമായിറ്റു: തൊ.വേ.
  • 435 78. വീ - മരണം. തൊ.വേ.
  • 79. ഇതു തുളുനാട്ടുത്തലം
  • 436 80. 273 മുതല്‍ 279 വരൈ 7 കണ്‍ണികള്‍ വടനാട്ടുത്തലങ്കള്‍
  • 81. ചിങ്കുതല്‍ - കുറൈതല്‍, തൊ.വേ.
  • 437 82. ഉതി - ഒതിയെന മരീഇയതു. തൊ.വേ.
  • 83. ആറു - വഴി. തൊ.വേ.

விண்ணப்பக் கலிவெண்பா // விண்ணப்பக் கலிவெண்பா

No audios found!