திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
విణ్ణప్పక్ కలివెణ్పా
viṇṇappak kaliveṇpā
First Thirumurai

001. తిరువటిప్ పుకళ్స్సి
tiruvaṭip pukaḻchsi

  నూఱ్ఱిరుపత్తెట్టు అటియాన్ మికుందు వంద కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పరసివంసిన్మయం పూరణం సివపోక పాక్కియం పరమనితియం
  పరసుకం తన్మయం సస్సితా నందమెయ్ప్ పరమవే కాందనిలయం
  పరమఞా నంపరమ సత్తువమ కత్తువం పరమకై వల్యనిమలం
  పరమతత్ తువనిరతి సయనిట్క ళంపూత పౌతికా తారనిపుణం
 • 2. పవపంద నిక్రక వినోతస కళంసిఱ్ పరంపరా నందసొరుపం
  పరిసయా తీతంసు యంసతో తయంవరం పరమార్త్త ముక్తమౌనం
  పటనవే తాందాంద మాకమాన్ తాందనిరు పాతికం పరమసాందం
  పరనాత తత్తువాన్ తంసకస తరిసనం పకిరఙ్క మందరఙ్కం
 • 3. పరవియో మంపరమ జోతిమయం విపులం పరంపర మనందమసలం
  పరమలో కాతిక్క నిత్తియసాం పిరాస్సియం పరపతం పరమసూక్ష్మం
  పరాపర మనామయ నిరాతర మకోసరం పరమతన్ తిరంవిసిత్రం
  పరాముత నిరాకరం వికాసనం వికోటణం పరసుకో తయమక్షయం
 • 4. పరిపవ విమోసనం కుణరకితం విసువంప తిత్తువ పరోపరీణం
  పఞ్సకిర్త్ తియసుత్త కర్త్తత్తు వంతఱ్ప రంసితం పరవిలాసం
  పకర్సుపా వంపునిత మతులమతు లితమంప రాంపర నిరాలంపనం
  పరవుసా క్షాత్కార నిరవయ వఙ్కఱ్ప నాతీత నిరువికారం
 • 5. పరతురియ వనుపవం కురుతురియ పతమం పకంపకా తీతవిమలం
  పరమకరు ణాంపరం తఱ్పతం కనసొఱ్ పతాతీత మిన్పవటివం
  పరోక్షఞా నాతీతం అపరోక్ష ఞానాను పవవిలాసప్ పిరకాసం
  పావనా తీతంకు ణాతీతం ఉపసాంద పతమకా మౌనరూపం
 • 6. పరమపో తంపోత రకితసకి తంసంప వాతీత మప్పిరమేయం
  పకరనన్ తానందం అమలముసి తంసిఱ్ప తంసతా నందసారం
  పరైయాతి కిరణాఙ్క సాఙ్కసౌ పాఙ్కవిం పాకార నిరువికఱ్పం
  పరసుకా రంపంప రంపిరమ విత్తంప రానంద పురణపోకం
 • 7. పరిమితా తీతంప రోతయం పరకితం పరపరీణం పరాందం
  పరమాఱ్పు తంపరమ సేతనం పసుపాస పావనం పరమమోక్షం
  పరమాను కుణనవా తీతంసి తాకాస పాస్కరం పరమపోకం
  పరిపాక వేతన వరోతయా నందపత పాలనం పరమయోకం
 • 8. పరమసాత్ తియవతీ తానంద పోక్కియం పరికతం పరివేత్తియం
  పరకేవ లాత్వితా నందాను పవసత్త పాతాక్ర సుత్తపలితం
  పరమసుత్ తాత్వితా నందవను పూతికం పరిపూత సిఱ్కుణాందం
  పరమసిత్ తాందనిక మాందసమ రససుత్త పరమాను పవవిలాసం
 • 9. తరమికుం సర్వసా తిట్టాన సత్తియం సర్వవా నందపోకం
  సార్ందసర్ వాతార సర్వమఙ్ కళసర్వ సత్తితర మెన్ఱళవిలాస్
  సకుణనిర్క్ కుణముఱు సలక్షణ విలక్షణత్ తన్మైపల వాకనాటిత్
  తంమైనికర్ మఱైయెలా మిన్నుమళ విటనిన్ఱ సఙ్కర ననాతియతి
 • 10. సామకీ తప్పిరియన్ మణికణ్ట సీకణ్ట ససికణ్ట సామకణ్ట
  సయసయ వెనుందొణ్ట రితయమలర్ మేవియ సటామకుటన్ మతనతకనన్
  సందిరసే కరనిటప వాకనన్ కఙ్కా తరన్సూల పాణియిఱైవన్
  తనిముత లుమాపతి పురాందకన్ పసుపతి సయంపుమా తేవనమలన్
 • 11. తాణ్టవన్ తలైమాలై పూణ్టవన్ తొళుమన్పర్ తఙ్కళుక్కరుళాణ్టవన్
  తన్నికరిల్ సిత్తెలాం వల్లవన్ వటతిసైస్ సైలమెను మొరువిల్వన్
  తక్షిణా మూర్త్తియరుణ్ మూర్త్తిపుణ్ ణియమూర్త్తి తకుమట్ట మూర్త్తియానోన్
  తలైమైపెఱు కణనాయ కన్కుళక నళకన్మెయ్స్ సామినన్ తేవతేవన్
 • 12. సంపువే తణ్టన్ పిఱప్పిలాన్ ముటివిలాన్ తాణుముక్ కణ్కళుటైయాన్
  సతురన్ కటాసల వురిప్పోర్వై యాన్సెన్ తళఱ్కరత్ తేందినిన్ఱోన్
  సర్వకా రణన్విఱఱ్ కాలకా లన్సర్వ సంపిరమన్ సర్వేస్సురన్
  తకైకొళ్పర మేస్సురన్ సివపిరా నెంపిరాన్ తంపిరాన్ సెంపొఱ్పతం
 • 13. తకవుపెఱు నిట్పేత నిట్కంప మాంపరా సత్తివటి వాంపొఱ్పతం
  తక్కనిట్ కాటిన్య సంవేత నాఙ్కసిఱ్ సత్తివటి వాంపొఱ్పతం
  సాఱ్ఱరియ విస్సైఞా నఙ్కిరియై యెన్నుముస్ సత్తివటి వాంపొఱ్పతం
  తటైయిలా నిర్విటయ సిఱ్కుణ సివానంద సత్తివటి వాంపొఱ్పతం
 • 14. తకువిందై మోకినియై మానైయసై విక్కుమొరు సత్తివటి వాంపొఱ్పతం
  తాళ్విలీ సానముతన్ మూర్త్తివరై యైఞ్సత్తి తఞ్సత్తి యాంపొఱ్పతం
  సవికఱ్ప నిరువికఱ్ పంపెఱు మనందమా సత్తిసత్ తాంపొఱ్పతం
  తటనిరుప వవివర్త్త సామర్త్తియ తిరువరుట్ సత్తియురు వాంపొఱ్పతం
 • 15. తవాతసాన్ తప్పతన్ తువాతసాన్ తప్పతన్ తరుమిణై మలర్ప్పూంపతం
  సకలర్విఞ్ ఞానకలర్ పిరళయా కలరితయ సాక్షియా కియపూంపతం
  తణివిలా అణుపక్ష సంపుప క్షఙ్కళిఱ్ సమరస ముఱుంపూంపతం
  తరుపరఞ్ సూక్కుమన్ తూలమివై నిలవియ తమక్కుళుయి రాంపూంపతం
 • 16. సరవసర వపరిమిత వివితవాన్ మప్పకుతి తాఙ్కున్ తిరుప్పూంపతం
  తణ్టపిణ్ టాణ్టవకి లాణ్టపిర మాణ్టన్ తటిక్కవరు ళుంపూంపతం
  తత్వతాత్ వికసకసి రుట్టితితి సఙ్కార సకలకర్త్ తురుపూంపతం
  సకసమల విరుళకల నిన్మలసు యంప్రకా సఙ్కులవు నఱ్పూంపతం
 • 17. మరపుఱు మతాతీత వెళినటువి లానంద మానటన మిటుపూంపతం
  మన్నుంవినై యొప్పుమల పరిపాకం వాయ్క్కమా మాయైయై మితిక్కుంపతం
  మలిపిఱవి మఱలియి నళుందుముయిర్ తమైయరుళిన్ మరువుఱవెటుక్కుంపతం
  వళరూర్త్త వీరతాణ్ టవముతఱ్ పఞ్సక మకిళ్ందిట వియఱ్ఱుంపతం
 • 18. వల్లముయ లకన్మీతి నూన్ఱియ తిరుప్పతం వళందరత్ తూక్కుంపతం
  వల్వినైయె లాందవిర్త్ తళియాత సుత్తనిలై వాయ్త్తిట వళఙ్కుంపతం
  మఱైతుతిక్ కుంపతం మఱైస్సిలం పొళిర్పతం మఱైప్పాతు కైస్సెంపతం
  మఱైముటి మణిప్పతం మఱైక్కుమెట్ టాప్పతం మఱైప్పరి యుకైక్కుంపతం
 • 19. మఱైయవ నుళఙ్కొణ్ట పతమమిత కోటియా మఱైయవర్ సిరఞ్సూళ్పతం
  మఱైయవన్ సిరసికా మణియెనుం పతంమలర్కొణ్ మఱైయవన్ వాళ్త్తుంపతం
  మఱైయవన్ సెయవులక మాక్కిన్ఱ వతికార వాళ్వైయీన్ తరుళుంపతం
  మఱైయవన్ కనవినుఙ్ కాణాత పతమంద మఱైయవన్ పరవుంపతం
 • 20. మాల్విటై యివర్ందిటు మలర్ప్పతన్ తెయ్వనెటు మాలరుస్ సిక్కుంపతం
  మాల్పరవి నాటొఱుం వణఙ్కుపత మిక్కతిరు మాల్విళియి లఙ్కుంపతం
  మాల్తేట నిన్ఱపత మోరనన్ తఙ్కోటి మాఱ్ఱలై యలఙ్కఱ్పతం
  మాన్ముటిప్ పతనెటియ మాలుళప్ పతమంద మాలుమఱి వరితాంపతం
 • 21. మాల్కొళవ తారఙ్కళ్ పత్తినుం వళిపట్టు వాయ్మైపెఱ నిఱ్కుంపతం
  మాలులకు కాక్కిన్ఱ వణ్మైపెఱ్ ఱటిమైయిన్ వతిందిట వళిక్కుంపతం
  వరైయుఱు మురుత్తిరర్కళ్ పుకళ్పతం పలకోటి వయవురుత్ తిరర్సూళ్పతం
  వాయ్ందిటు మురుత్తిరఱ్ కియల్కొణ్ముత్ తొళిల్సెయ్యుం వణ్మైతన్ తరుళుంపతం
 • 22. వానవిన్ తిరరాతి యెణ్టిసైక్ కావలర్కణ్ మాతవత్ తిఱనాంపతం
  మతియిరవి యాతిసుర రసురరన్ తరర్వాన వాసికళ్ వళుత్తుంపతం
  మణియురకర్ కరుటర్కాన్ తరువర్విఞ్ సైయర్సిత్తర్ మామునివ రేత్తుంపతం
  మానిరుతర్ పైసాసర్ కింపురుటర్ యక్షర్కళ్ మతిత్తువర మేఱ్కుంపతం
 • 23. మన్నుకిన్ నరర్పూతర్ విత్తియా తరర్పోకర్ మఱ్ఱైయర్కళ్ పఱ్ఱుంపతం
  వణ్మైపెఱు నందిముతల్ సివకణత్ తలైవర్కణ్ మనక్కోయిల్వాళుంపతం
  మాతేవి యెఙ్కళ్మలై మఙ్కైయెన్ నంమైమెన్ మలర్క్కైయాల్ వరుటుంపతం
  మఱలియై యుతైత్తరుళ్ కళఱ్పత మరక్కనై మలైక్కీ ళటర్క్కుంపతం
 • 24. వఞ్సమఱు నెఞ్సినిటై యెఞ్సలఱ విఞ్సుతిఱన్ మఞ్సుఱ విళఙ్కుంపతం
  వందనైసెయ్ పుందియవర్ తందుయర్ తవిర్ందిటవుణ్ మందణన విఱ్ఱుంపతం
  మాఱిలొరు మాఱనుళ మీఱిన్మకిళ్ వీఱియిట మాఱినట మాటుంపతం
  మఱక్కరుణై యుందని యఱక్కరుణై యుందందువళ్విక్కుమొణ్మైప్పతం
 • 25. ఇరవుఱుం పకలటియ రిరుమరుఙ్ కినుముఱువ రెనవయఙ్ కియసీర్ప్పతం
  ఎంపంద మఱవెమతు సంపందవళ్ళన్మొళి యియన్మణ మణక్కుంపతం
  ఈవరస రెంముటైయ నావరసర్సొఱ్పతిక విసైపరి మళిక్కుంపతం
  ఏవలార్ పుకళెమతు నావలారూరర్పుక లిసైతిరుప్ పాట్టుప్పతం
 • 26. ఏతవూర్ తఙ్కాత వాతవూరెఙ్కోవి నిన్సొన్మణి యణియుంపతం
  ఎల్లూరు మణిమాట నల్లూరి నప్పర్ముటి యిటైవైకి యరుణ్మెన్పతం
  ఎటుమేలె నత్తొణ్టర్ ముటిమేన్ మఱుత్తిటవు మిటైవలిన్ తేఱుంపతం
  ఎళిల్పరవై యిసైయవా రూర్మఱుకి నరుళ్కొణ్టి రాముళుతు ములవుంపతం
 • 27. ఇన్తొణ్టర్ పసియఱక్ కస్సూరిన్ మనైతొఱు మిరక్కనటై కొళ్ళుంపతం
  ఇళైప్పుఱ లఱిందన్పర్ పొతిసో ఱరుందము నిరుందుపి నటక్కుంపతం
  ఎఱివిఱకు విఱ్కవళర్ కూటఱ్ ఱెరుత్తొఱు మియఙ్కియ విరక్కప్పతం
  ఇఱువైకై యఙ్కరైయిన్ మణ్పటప్ పల్కా లెళుందువిళై యాటుంపతం
 • 28. ఎఙ్కేమెయ్ యన్పరుళ రఙ్కే నలందర వెళుందరుళుం వణ్మైప్పతం
  ఎవ్వణ్ణం వేణ్టుకిను మవ్వణ్ణ మన్ఱే యిరఙ్కియీన్ తరుళుంపతం
  ఎన్పోన్ఱ వర్క్కుమికు పొన్పోన్ఱ కరుణైతన్ తితయత్ తిరుక్కుంపతం
  ఎన్నుయిరై యన్నపత మెన్నుయిర్క్ కుయిరా యిలఙ్కుసెం పతుమప్పతం
 • 29. ఎన్నఱివె నుంపతమె నఱివినుక్ కఱివా యిరుందసెఙ్ కమలప్పతం
  ఎన్నన్పె నుంపతమె నన్పిఱ్కు విత్తా యిసైందకో కనకప్పతం
  ఎన్తవ మెనుంపతమెన్ మెయ్త్తవప్ పయనా యియైందసెఞ్ సలసప్పతం
  ఎన్నిరుకణ్ మణియాన పతమెన్కణ్ మణికళుక్ కినియనల్ విరుందాంపతం
 • 30. ఎన్సెల్వ మాంపతమెన్ మెయ్స్సెల్వ వరువాయె నుందామ రైప్పొఱ్పతం
  ఎన్పెరియ వాళ్వాన పతమెన్క ళిప్పా మిరుంపతమె నితియాంపతం
  ఎన్తందై తాయెను మిణైప్పతమె నుఱవా మియఱ్పతమె నట్పాంపతం
  ఎన్కురువె నుంపతమె నిట్టతెయ్ వప్పత మెనతుకుల తెయ్వప్పతం
 • 31. ఎన్పొఱిక ళుక్కెలా నల్విటయ మాంపతమె నెళుమైయుం విటాప్పొఱ్పతం
  ఎన్కుఱైయె లాందవిర్త్ తాట్కొణ్ట పతమెనక్ కెయ్ప్పిల్వైప్పాకుంపతం
  ఎల్లార్క్కు నల్లపత మెల్లాఞ్సెయ్ వల్లపత మిణైయిలాత్ తుణైయాంపతం
  ఎళుమనము టైందుటైన్ తురుకినెకిళ్ పత్తర్కట్ కిన్నముత మాకుంపతం
 • 32. ఎణ్ణుఱిఱ్ పాలినఱు నెయ్యొటు సరుక్కరై యిసైందెన వినిక్కుంపతం
  ఏఱ్ఱముక్ కనిపాకు కన్నల్కఱ్ కణ్టుతే నెన్నమతు రిక్కుంపతం
  ఎఙ్కళ్పత మెఙ్కళ్పత మెన్ఱుసమ యత్తేవ రిసైవళక్ కిటునఱ్పతం
  ఈఱిలాప్ పతమెలాన్ తరుతిరుప్ పతమళివి లిన్పుతవు కిన్ఱపతమే.

திருவடிப் புகழ்ச்சி // திருவடிப் புகழ்ச்சி