திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువటిప్ పుకళ్స్సి
tiruvaṭip pukaḻchsi
నెఞ్సఱివుఱుత్తల్
neñsaṟivuṟuttal
First Thirumurai

002. విణ్ణప్పక్ కలివెణ్పా
viṇṇappak kaliveṇpā

  కాప్పు
  నేరిసై వెణ్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అవ్వవ్ విటైవన్ తకఱ్ఱి అరుళ్తరలాల్
  ఎవ్వెవ్ విటైయూఱుం ఎయ్తలిలం - తెవ్వర్తమైక్
  కన్ఱుమత మాముకముఙ్ కణ్మూన్ఱుఙ్ కొణ్టిరుంద
  తొన్ఱతునం ముళ్ళ ముఱైందు.
 • కలివెణ్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 2. సొఱ్పెఱుమెయ్ఞ్ ఞానస్ సుయఞ్సోతి యాందిల్లైస్
  సిఱ్సపైయిల్ వాళ్తలైమైత్ తెయ్వమే - నఱ్సివైయాన్
 • 3. తాయి నులకనైత్తున్ తాఙ్కున్ తిరుప్పులియూర్క్
  కోయి లమర్ందకుణక్ కున్ఱమే - మాయమికుం
 • 4. వాట్కళముఱ్ ఱాఙ్కువిళి మాతర్మయ లఱ్ఱవర్సూళ్
  వేట్కళముఱ్ ఱోఙ్కుం విళుప్పొరుళే - వాళ్క్కైమనై
 • 5. నల్వాయి లెఙ్కు నవమణిక్కున్ ఱోఙ్కుతిరు
  నెల్వాయి నిన్ఱొళిరు నీళొళియే - సెల్వాయ్త్
 • 6. తెళిప్పాలై వేలైత్ తిరైయొలిపో లార్క్కుఙ్
  కళిప్పాలై యిన్పక్ కళిప్పే - విళిప్పాలన్
 • 7. కల్లూర్ప్ పెరుమణత్తైక్ కట్టురైక్కస్ సోతితరు
  నల్లూర్ప్ పెరుమణంవాళ్ నన్నిలైయే - సొల్లున్
 • 8. తయేందిర రుళ్ళత్ తటంపో లిలఙ్కుం
  మయేందిరప్ పళ్ళియిన్ప వాళ్వే - కయేందిరనైక్
 • 9. కాయలుఱా తన్ఱువందు కాత్తోన్ పుకళ్ముల్లై
  వాయిలి నోఙ్కు మణివిళక్కే - మేయ
 • 10. పలిక్కావూర్ తోఱుం పతఞ్సేప్పస్ సెన్ఱు
  కలిక్కామూర్ మేవుఙ్ కరుంపే - వలిక్కాలిల్
 • 11. పాయ్48క్కాటు కిన్ఱవొరు పస్సై ముకిల్పరవుఞ్
  సాయ్క్కాటు మేవున్ తటఙ్కటలే - వాయ్క్కమైయస్
 • 12. సొల్లవ నీస్సరఙ్కు తోయవుంప రాంపెరుమైప్
  పల్లవ నీస్సరత్తెం పావనమే - నల్లవర్కళ్
 • 13. కణ్కాట్టు నెఱ్ఱిక్ కటవుళే యెన్ఱుతొళ
  వెణ్కాట్టిన్ మేవుకిన్ఱ మెయ్ప్పొరుళే - తణ్కాట్టిక్
 • 14. కార్కాట్టిత్ తైయలర్తఙ్ కణ్కాట్టిస్ సోలైకళ్సూళ్
  సీర్కాట్టుప్ పళ్ళిస్ సివక్కొళుందే - పార్కాట్
 • 15. టురుకావూ రెల్లా మొళినయక్క వోఙ్కుఙ్
  కురుకావూర్ వెళ్ళటైయెఙ్ కోవే - అరుకాత
 • 16. కార్49కాళి నెఞ్సక్ కవుణియర్క్కుప్ పోతమరుళ్
  సీర్కాళి ఞానత్ తిరవియమే - ఓర్కాళిప్
 • 17. పాలఱ్కా వన్ఱు పసుంపొఱ్ఱా ళఙ్కొటుత్త
  కోలక్కా మేవుఙ్ కొటైయాళా - కోలక్కా
 • 18. ఉళ్ళిరుక్కుం పుళ్ళిరుక్కు మోతుం పుకళ్వాయ్ంద
  పుళ్ళిరుక్కుం వేళూర్ప్ పురిసటైయాయ్ -కళ్ళిరుక్కుం
 • 19. కావిన్ మరువుఙ్ కనమున్ తిసైమణక్కుం
  కోవిన్ మరువుకణ్ణార్ కోయిలాయ్ - మావిన్
 • 20. ఇటైముటియిన్ ఱీఙ్కనియెన్ ఱెల్లిన్ ముసుత్తావుం
  కటైముటియిన్ మేవుఙ్ కరుత్తా - కొటైముటియా
 • 21. నన్ఱియూ రెన్ఱింద ఞాలమెలాం వాళ్త్తుకిన్ఱ
  నిన్ఱియూర్ మేవు నిలైమైయనే - ఒన్ఱిక్
 • 22. కరుప్పున్కూ రుళ్ళక్ కయవర్ నయవాత్
  తిరుప్పున్కూర్ మేవుఞ్ సివనే - ఉరుప్పొలిందే
 • 23. ఈటూరి లాతుయర్ంద ఏతువినా లోఙ్కుతిరు
  నీటూ రిలఙ్కు నిళఱ్ఱరువే - పీటుకొణ్టు
 • 24. మన్నియూ రెల్లాం వణఙ్క వళఙ్కొణ్ట
  అన్నియూర్ మేవు మతిపతియే - మన్నర్సుక
 • 25. వాళ్విక్ కుటికళటి మణ్పూస లాలెన్నుం
  వేళ్విక్ కుటియమర్ంద విత్తకనే - సూళ్వుఱ్ఱోర్
 • 26. విణ్ణెతిర్కొణ్ టిందిరన్పోన్ మేవినెటు నాళ్వాళప్
  పణ్ణెతిర్కొళ్ పాటిప్ పరంపొరుళే - నణ్ణుం
 • 27. వణఞ్సే రిఱైవన్ మకిళ్ందు వణఙ్కుం
  మణఞ్సేరి నీఙ్కా మకిళ్వే - మణఞ్సేర్ందున్న్
 • 28. వారట్ట కొఙ్కై మలైయా ళొటుఙ్కొఱుక్కై
  వీరట్ట మేవుం వియనిఱైవే - ఓరట్ట
 • 29. తిక్కుఙ్ కతినాట్టిస్ సీర్కొళ్తిరుత్ తొణ్టరుళం
  ఒక్కుఙ్ కరుప్పఱియ లూరరసే - మిక్కతిరు
 • 30. మావళరుఞ్ సెందా మరైవళరుఞ్ సెయ్కురక్కుక్
  కావళరు మిన్పక్ కనసుకమే - తావుమయల్
 • 31. కాళ్కొ ళిరుమనత్తుక్ కారిరు­త్ తోర్మరువుం
  వాళ్కొళి పుత్తూర్50 మణిస్సుటరే - తాళ్వకఱ్ఱ
 • 32. నణ్ణిప్ పటిక్కరైయర్ నాటోఱుం వాళ్త్తుకిన్ఱ
  మణ్ణిప్ పటిక్కరైవాళ్ మఙ్కలమే - విణ్ణినిటై
 • 33. వామాం పులియూర్ మలర్స్సోలై సూళ్ందిలఙ్కుం
  ఓమాం పులియూర్వాళ్ ఉత్తమమే - నేమార్ంద
 • 34. వానాట్టు ముళ్ళూర్ మరువుకిన్ఱోర్ పోఱ్ఱుతిరుక్
  కానాట్టు ముళ్ళూర్క్ కలైక్కటలే - మేనాట్టుం
 • 35. తేరైయూర్స్ సెఙ్కతిర్పోఱ్ సెంమణిక ణిన్ఱిలఙ్కుం
  నారైయూర్ మేవు నటునిలైయే - పారిల్
 • 36. ఉటంపూర్ పవత్తై యొళిత్తరుళుం మేన్మైక్
  కటంపూర్వాళ్ ఎన్నిరణ్టు కణ్ణే - తటంపొళిలిల్
 • 37. కొందణవుఙ్ కార్క్కుళలార్ కోలమయిఱ్ పోలులవుం
  పందణ నల్లూర్ప్ పసుపతియే - కందమలర్
 • 38. అఞ్సనూర్51 సెయ్తతవత్ తాలప్ పెయర్కొణ్ట
  కఞ్సనూర్ వాళుమెన్ఱన్ కణ్మణియే - అఞ్సుకఙ్కళ్
 • 39. నాటిక్కా వుళ్ళే నమస్సివా యంపుకలుం
  కోటిక్కా మేవుఙ్ కుళిర్మతియే - ఓటిక్
 • 40. కరుమఙ్క లక్కుటియిఱ్ కాణ్టుమెన వోతుం
  తిరుమఙ్క లక్కుటియిల్ తేనే - తరుమ
 • 41. మనందాళ్ మలరై మరువువిప్పోర్ వాళుం
  పనందాళిఱ్ పాలుకంద పాకే - తినందాళిఱ్
 • 42. సూళ్తిరువాయ్ప్ పాటియఙ్కు సూళ్కినుమా మెన్ఱులకర్
  వాళ్తిరువాయ్ప్ పాటిఇన్ప వారితియే - ఏళ్పువిక్కుళ్
 • 43. వాయ్ఞ్ఞలూ రీతే మరువవెన వానవర్సేర్
  సేయ్ఞ్ఞలూర్ ఇన్పస్ సెళుఙ్కనియే - వాఞ్సైయుఱుం
 • 44. సీవన్ కుటియుఱవిస్ సీర్నకరొన్ ఱేయెనుఞ్సీర్త్
  తేవన్ కుటిమకిళ్ంద తెళ్ళముతే - ఓవిల్
 • 45. మయలూర్ మనంపోల్ వయలిఱ్ కయలూర్
  వియలూర్ సివానంద వెఱ్పే - అయలాంపల్
 • 46. మట్టైయూర్ వణ్టినఙ్కళ్ వాయ్ందు విరుందుకొళుం
  కొట్టైయూ రుట్కిళరుఙ్ కోమళమే - ఇట్టముటన్
 • 47. ఎన్నంప రెన్నంప రెన్ఱయన్మాల్ వాతుకొళ
  ఇన్నంపర్ మేవినిన్ఱ ఎన్నుఱవే - మున్నంపు
 • 48. మాఱ్కుం పుఱంపియలా వాయ్మైయరుళ్ సెయ్యవుళం
  ఏఱ్కుం పుఱంపియంవాళ్ ఎన్నుయిరే - మాఱ్కరువిన్
 • 49. కణ్విసైయ మఙ్కైక్ కనిపోఱ్ పెఱత్తొణ్టర్
  ఎణ్విసైయ మఙ్కైయిల్వాళ్ ఎన్కురువే - మణ్ణులకిల్
 • 50. వైకావూర్ నంపొరుట్టాన్ వైకియతెన్ ఱన్పర్తొళుం
  వైకావూర్ మేవియవెన్ వాళ్ముతలే - ఉయ్యుంవకైక్
 • 51. కాత్తుం పటైత్తుఙ్ కలైత్తునిఱ్పోర్ నాటోఱుం
  ఏత్తుఙ్ కురఙ్కాట్టిన్52 ఎన్నట్పే - మాత్తళైత్త
 • 52. వణ్పళనత్ తిన్కువివెణ్ వాయిఱ్ఱేన్ వాక్కియిట
  ఉణ్పళనత్ తెన్ఱన్ ఉయిర్క్కుయిరే - పణ్పకన్ఱ
 • 53. వెయ్యాఱ్ఱి నిన్ఱవరై మెయ్యాఱ్ఱి నేఱ్ఱుతిరు
  ఐయాఱ్ఱిన్ మేవియఎన్ నాతరవే - పొయ్యాఱ్ఱి
 • 54. మెయ్త్తాన నిన్ఱోర్ వెళిత్తాన మేవుతిరు
  నెయ్త్తానత్ తుళ్ళమర్ంద నిత్తియమే - మైత్త
 • 55. కరుంపులియూర్క్ కాళైయొటుఙ్ కణ్ణోట్టఙ్ కొళ్ళుం
  పెరుంపులియూర్ వాళ్కరుణైప్ పేఱే - విరుంపినితం
 • 56. పొన్నుఙ్53 కౌత్తువముం పూణ్టోన్ పుకళ్ందరుళై
  మన్ను మళపాటి వస్సిరమే - తున్నుకిన్ఱ
 • 57. నాయ్క్కుఙ్ కటైయేన్ నవైతీర నఱ్కరుణై
  వాయ్క్కుం పళువూర్ మరకతమే - తేయ్క్కళఙ్కిల్
 • 58. వానూర్ మతిపోన్ మణియాఱ్ కుముతమలర్
  కానూ రుయర్తఙ్కక్ కట్టియే - నానూఱు
 • 59. కోలన్ తుఱై55 కొణ్ట కోవైయరుళ్ కోవైమకిళ్
  ఆలన్ తుఱై56యిన్ అణిముత్తే - నీలఙ్కొళ్
 • 60. తేందుఱైయి లన్నమకిళ్ సేక్కై పలనిలవు
  మాందుఱైవాళ్ మాణిక్క మామలైయే - ఏందఱివాం
 • 61. నూఱ్ఱుఱైయిల్ నిన్ఱవర్కళ్ నోక్కిమకిళ్ వెయ్తుతిరుప్
  పాఱ్ఱుఱైయిల్ నిన్ఱ పరఞ్సుటరే - నాఱ్ఱిసైయున్
 • 62. తేనైక్కా వుళ్మలర్కళ్ తేఙ్కటలెన్ ఱాక్కువిక్కుం
  ఆనైక్కా మేవియమర్ అఱ్పుతమే - మానైప్పోల్
 • 63. మైఞ్ఞ“ల వాట్కణ్ మలరాళ్ మరువుతిరుప్
  పైఞ్ఞ“లి మేవుం పరంపరమే - ఎఞ్ఞాన్ఱుం
 • 64. ఏస్సిరా మఙ్కలత్తో టిన్పన్ తరుంపాస్సి
  లాస్సిరా మఞ్సేర్ అరుళ్నిలైయే - నీస్సఱియా
 • 65. తాఙ్కోయ్ మలైప్పిఱవి యార్కలిక్కోర్ వార్కలమాం
  ఈఙ్కోయ్ మలైవాళ్ ఇలఞ్సియమే - ఓఙ్కాతు
 • 66. నాట్పోక్కి నిఱ్కు నవైయుటైయార్ నాటరితాం
  వాట్పోక్కి మేవుకిన్ఱ వళ్ళలే - కోట్పోక్కి
 • 67. నిల్లుఙ్ కటంప నెఱిపో లెనప్పూవై
  సొల్లుఙ్ కటంపన్ తుఱైనిఱైవే - మల్లలొటు
 • 68. వాళుం పరాయ్త్తుఱైవాన్ మన్నవరు మన్నవరుఞ్
  సూళుం పరాయ్త్తుఱైవాళ్ తోన్ఱలే - కూళుంపల్
 • 69. నఱ్కుటియు మోఙ్కి నలంపెరుకు మేన్మైతిరుక్
  కఱ్కుటియిఱ్ సందాన కఱ్పకమే - సిఱ్సుకత్తార్
 • 70. పిఱ్సనన మిల్లాప్ పెరుమై తరుముఱైయూర్స్
  సఱ్సనర్సేర్ మూక్కీస్ సరత్తణియే - మఱ్సెయ్
 • 71. అరాప్పళ్ళి మేవు మవనిన్ఱు వాళ్త్తుం
  సిరాప్పళ్ళి ఞానత్ తెళివే - ఇరాప్పళ్ళి
 • 72. నిన్ఱెళన్మెయ్ యన్ఱెనవే నేర్ందులకు వాళ్త్తుకిన్ఱ
  నన్ఱెఱుంపి యూరిలఙ్కు నన్నెఱియే - తున్ఱుకయఱ్
 • 73. కణ్ణార్ నెటుఙ్కళత్తైక్ కట్టళిత్త మెయ్త్తవర్సూళ్
  తణ్ణార్ నెటుఙ్కళమెయ్త్ తారకమే - ఎణ్ణార్
 • 74. తరుక్కాట్టుప్ పళ్ళిత్ తకైకొణ్టోర్ సూళున్
  తిరుక్కాట్టుప్ పళ్ళియిల్వాళ్ తేవే - మరుక్కాట్టు
 • 75. నీలం పొళిఱ్కుళ్ నిఱైతటఙ్కట్ కేర్కాట్టుం
  ఆలం పొళిఱ్సివయో కప్పయనే - సీలనిఱై
 • 76. వాందురుత్తి కొణ్టుళ్ ళనలెళుప్పు వోర్పుకళుం
  పూందురుత్తి మేవుసివ పుణ్ణియమే - కాందరువత్
 • 77. తణ్టియూర్ పోఱ్ఱున్ తకైకాసిక్ కట్సెయ్తు
  కణ్టియూర్ వాళుఙ్ కళైకణ్ణే - కొణ్టియల్పిన్
 • 78. వేఱ్ఱుత్ తుఱైయుళ్ విరవా తవర్పుకళుం
  సోఱ్ఱుత్ తుఱైయుట్ సుకవళమే - ఆఱ్ఱలిలాత్
 • 79. తీతిక్ కుటియెన్ఱు సెప్పప్ పటార్మరువుం
  వేతిక్ కుటి58 యిన్ప వెళ్ళమే - కోతియలుం
 • 80. వన్కుటిత్ తిట్టై మరువార్ మరువుతిరుత్
  తెన్కుటిత్ తిట్టైస్ సివపతమే - నన్కుటైయ
 • 81. ఉళ్ళమఙ్కై మార్మే లుఱుత్తా తవర్పుకళుం
  పుళ్ళమఙ్కై వాళ్పరమ పోకమే - కళ్ళమిలఞ్
 • 82. సక్కరప్ పళ్ళితనిఱ్ ఱాంపయిన్ఱ మైందర్కళ్సూళ్
  సక్కరప్ పళ్ళితనిల్ తణ్ణళియే - మిక్క
 • 83. అరుకావూర్ సూళ్ందే అళకుపెఱ వోఙ్కుం
  కరుకావూర్ ఇన్పక్ కతియే - మురుకార్ంద
 • 84. సోలైత్ తుఱైయిఱ్ సుకఞ్సివను‘ల్ వాసిక్కుం
  పాలైత్ తుఱైయిఱ్ పరిమళమే - సీలత్తర్
 • 85. సొల్లూ రటియప్పర్ తూయముటి మేల్వైత్త
  నల్లూ రమర్ందనటు నాయకమే - మల్లార్ంద
 • 86. మావూ రిరవియిన్పొన్ వైయమళ వుఞ్సికరి
  ఆవూరి లుఱ్ఱవెఙ్కళ్ ఆణ్తకైయే - ఓవాతు
 • 87. సిత్తిముఱ్ఱ యోకఞ్ సెళుంపొళిలిఱ్ పూవైసెయుం
  సత్తిముఱ్ఱ మేవుఞ్ సతాసివమే - పత్తియుఱ్ఱోర్
 • 88. ముట్టీస్ సురత్తిన్ ముయలా వకైయరుళుం
  పట్టీస్ సరత్తెం పరాపరమే - తుట్టమయల్
 • 89. తీఙ్కువిళై యార్తమైవాన్ సెన్ఱమరస్ సెయ్విక్క
  ఓఙ్కుపళై యాఱైయిలెన్ నుళ్ళువప్పే - పాఙ్కుపెఱ
 • 90. ఆర్ంద వటవిలైయాన్ అన్నత్తాన్ పోఱ్ఱినితం
  సార్ంద వటతళివాళ్ తఱ్పరమే - సేర్ంద
 • 91. మలఞ్సుళి కిన్ఱ మనత్తర్క్ కరితాం
  వలఞ్సుళి వాళ్పొన్ మలైయే - నిలఞ్సుళియా
 • 92. తోణత్తిల్ వందో నుటన్ఱుతిత్తు వాళ్కుంప
  కోణత్తిల్ తెయ్వక్ కులక్కొళుందే - మాణుఱ్ఱోర్
 • 93. కాళ్క్కోట్ట నీఙ్కక్ కరుతుఙ్ కుటమూక్కిఱ్
  కీళ్క్కోట్ట మేవుమన్పర్ కేణ్మైయే - వాళ్క్కోట్టత్
 • 94. తేరోణ మట్టున్ తికళ్కుటందై మట్టుమిన్ఱిక్
  కారోణ మట్టుఙ్ కమళ్మలరే - సీరోఙ్కుం
 • 95. యోకీస్ సురర్నిన్ ఱువందు వణఙ్కుతిరు
  నాకీస్ సురమోఙ్కు నఙ్కనివే - ఓకైయుళం
 • 96. తేక్కుం వరకుణనాన్ తెన్నవన్కణ్ సూళ్పళియైప్
  పోక్కుం ఇటైమరుతిఱ్ పూరణమే - నీక్కమిలా
 • 97. నన్కురఙ్ కాణు నటైయో రటైకిన్ఱ
  తెన్కురఙ్ కాటుతుఱైస్ సెంమలే - పున్కురంపై
 • 98. ఏలక్ కుటిపుకుంద ఎంమనోర్క్ కుణ్మైతరు
  నీలక్ కుటియిలఙ్కు నిట్కళమే - ఞాలత్తు
 • 99. నీటక్కోర్ నాళుం నినైందేత్ తిటుంవైకల్
  మాటక్కో యిఱ్కుణ్ మతురమే - పాటస్సీర్
 • 100. వల్ల తమిళ్ప్పులవర్ మన్ని వణఙ్కుతిరు
  నల్లమకిళ్ ఇన్ప నవవటివే - ఇల్లమయల్
 • 101. ఆళంపఙ్ కెన్న వఱిందోర్ సెఱిందేత్తుం
  కోళంపం వాళ్కరుణైక్ కొణ్టలే - వీళుంపొయ్
 • 102. తీరా వటువుటైయార్ సేర్తఱ్ కరుందెయ్వస్
  సీరా వటుతుఱైయెఞ్ సెల్వమే - పేరాక్
 • 103. కరుత్తిరుత్తి యేత్తుఙ్ కరుత్తర్క్ కరుళ్సెయ్
  తిరుత్తురుత్తి ఇన్పస్ సెళిప్పే - వరుత్తుమయల్
 • 104. నాళు మెళుందూర్ నవైయఱుక్కు మన్పరుళ్ళం
  నీళుం అళుందూర్ నిఱైతటమే - వేళిమైయోర్
 • 105. వాయూరత్ తేమా మలర్59 సొరిందు వాళ్త్తుకిన్ఱ
  మాయూరత్ తన్పర్ మనోరతమే - తేయా
 • 106. వళనకరెన్ ఱెవ్వులకుం వాళ్త్తప్ పటుఞ్సీర్
  విళనకర్వా ళెఙ్కణ్ విరుందే - ఇళమైస్
 • 107. సెఱియలూర్ కూందల్ తిరువనైయా రాటుం
  పఱియలూర్ వాళ్మెయ్ప్ పరమే - నెఱికొణ్టే
 • 108. అన్పళ్ళి యోఙ్కు మఱివుటైయోర్ వాళ్త్తుఞ్సెం
  పొన్పళ్ళి వాళ్ఞాన పోతమే - ఇన్పుళ్ళిత్
 • 109. తెళ్ళియార్ పోఱ్ఱిత్ తికళున్ తిరునన్నిప్
  పళ్ళియార్న్ తోఙ్కుం పరసివమే - ఎళ్ళుఱునోయ్
 • 110. ఏయ వలంపురత్తై యెణ్ణామ లెణ్ణుకిన్ఱోర్
  మేయ వలంపురత్తు మేతకవే - తూయకొటి
 • 111. అఙ్కాటు కోపురంవా నాఱ్ఱాటు కిన్ఱతలైస్
  సఙ్కాటు మేవుఞ్ సయంపువే - పొఙ్కుమిరుట్
 • 112. కూఱుతిరు వాక్కూర్ కొటుప్పనపోఱ్ సూళ్ందుమతిల్
  వీఱుతిరు వాక్కూర్ విళక్కమే - మాఱకఱ్ఱి
 • 113. నన్కటైయూర్ పఱ్పలవు నన్ఱిమఱ వాతేత్తుం
  తెన్కటైయూర్60 ఆనందత్ తేఱలే - వన్మైయిలాస్
 • 114. సొఱ్కటవి మేలోర్ తుతిత్తలొళి యాతోఙ్కు
  నఱ్కటవూర్ వీరట్ట నాయకనే - వఱ్కటత్తుం
 • 115. వాట్టక్ కుటిసఱ్ఱుం వాయ్ప్పతే యిల్లైయెనుం
  వేట్టక్ కుటిమేవు మేలవనే - నాట్టముఱ్ఱ
 • 116. వాక్కున్ తెళిస్సేరి మాతవత్తర్క్ కిన్పనలం
  ఆక్కున్ తెళిస్సేరి అఙ్కణనే - నీక్కుం
 • 117. కరుమ పురత్తిఱ్ కలవా తరుళ్సెయ్
  తరుమ పురఞ్సెయ్ తవమే - ఇరుమైయినుం
 • 118. ఎళ్ళాఱ్ఱిన్ మేవాత ఏఱ్పుటైయోర్ సూళ్ందిఱైఞ్సు
  నళ్ళాఱ్ఱిన్ మేవియఎన్ నఱ్ఱుణైయే - తెళ్ళాఱ్ఱిన్
 • 119. నీట్టాఱు కొణ్టరంపై నిన్ఱు కవిన్కాట్టుం
  కోట్టాఱు మేవుఙ్ కుళిర్తుఱైయే - కూట్టాక్
 • 120. కరువంపర్ తంమైక్ కలవాత మేన్మైత్
  తిరువంపర్ ఞానత్ తిరట్టే - ఒరువందర్
 • 121. మాకాళఙ్ కొళ్ళ మతనైత్ తురత్తుకిన్ఱ
  మాకాళాత్ తన్పర్ మనోలయమే - యోకాళక్
 • 122. కాయస్సూర్ విట్టుక్ కతిసేర వేట్టవర్సూళ్
  మీయస్సూర్ తణ్ణెన్నుం వెణ్ణెరుప్పే - మాయక్
 • 123. కళఙ్కోయిల్ నెఞ్సక్ కయవర్ మరువా
  ఇళఙ్కోయిన్ ఞాన ఇనిప్పే - వళఙ్కో€
 • 124. నాటున్ తిలత నయప్పులవర్ నాటోఱుం
  పాటున్ తిలతైప్ పతినితియే - ఆటుమయిల్
 • 125. కాంపురఙ్కొళ్ తోళియర్పొఱ్ కావిఱ్ పయిల్కిన్ఱ
  పాంపురఙ్కొళ్ ఉణ్మైప్ పరంపొరుళే - ఆంపువనం
 • 126. తున్నుం పెరుఙ్కుటికళ్ సూళ్ందువలఞ్ సెయ్తువకై
  మన్నుఞ్ సిఱుకుటిఆన్ మార్త్తమే - మున్నరసుం
 • 127. కాళి మిళలైయరుఙ్ కణ్టుతొళక్ కాసళిత్త
  వీళి మిళలై విరాట్టురువే - ఊళితొఱుం
 • 128. మన్నియూర్ మాల్విటైయాయ్ వానవా వెన్ఱుతొళ
  వన్నియూర్ వాళు మణికణ్టా - ఇన్నిమిటం
 • 129. సిందుఙ్ కరువలియిన్ తిణ్మైయెన్ఱు తేర్ందవర్కళ్
  ముందుఙ్ కరువిలివాళ్ ముక్కణ్ణా - మందణత్తైక్
 • 130. కాణు మరుందుఱైయిక్ కామర్తల మెన్ఱెవరుం
  పేణు పెరుందుఱైయిఱ్ పెంమానే - ఏణుటన్కా
 • 131. ఈట్టుం పెరునఱైయా ఱెన్న వయలోటి
  నాట్టుం పెరునఱైయూర్ నంపనే - కాట్టుం
 • 132. పరిసిఱ్ కరైప్పుఱ్ఱోర్ పాఙ్కుపెఱ వోఙ్కుం
  అరిసిఱ్ కరైప్పుత్తూ61 రానే - తరిసనత్తెక్
 • 133. కాలుఞ్ సివపురత్తైక్ కాతలిత్తోర్ తఙ్కళ్తుతి
  ఏలుఞ్ సివపురత్తి లెంమానే - మాలుఙ్కొళ్
 • 134. వెప్పుఙ్ కలైయనల్లోర్ మెన్మతురస్ సొన్మాలై
  సెప్పుఙ్ కలయనల్లూర్స్ సిన్మయనే - సెప్పముటన్
 • 135. ఓఙ్కున్ తిరుత్తొణ్టర్ ఉళ్కుళిర నల్లరుళాల్
  తాఙ్కుఙ్ కరుక్కుటివాళ్ సఙ్కరనే - ఆఙ్కకనన్
 • 136. తాఞ్సియత్తై62 వేఙ్కైత్ తలైయాఱ్ ఱటుక్కిన్ఱ
  వాఞ్సియత్తిన్ మేవు మఱైయోనే - ఆఞ్సియిలా
 • 137. తిన్నిలత్తుం వానాతి యెన్నిలత్తు మోఙ్కుపెరు
  నన్నిలత్తు వాళ్ఞాన నాటకనే - మన్నుమలర్
 • 138. వణ్టీస్ సురంపాటి వార్మతువుణ్ టుళ్కళిక్కుఙ్
  కొణ్టీస్ సురత్తమర్ంద కోమానే - కణ్టీస
 • 139. నణ్పనైయూ రన్పుకళుం నంపవెన ఉంపర్తొళత్
  తణ్పనైయూర్ మేవుఞ్ సటాతరనే - పణ్పుటనే
 • 140. ఎఱ్కుటియా నఙ్కొణ్ టిరుక్క మకిళ్ందళిత్త
  విఱ్కుటియిన్ వీరట్ట మేయవనే - సొఱ్కొటియ
 • 141. వన్పుకలా నెఞ్సిన్ మరువుం ఒరుతకైమైత్
  తెన్పుకలూర్ వాళ్మకా తేవనే - ఇన్పమఱై
 • 142. అర్త్తమా నీక్కరియ వాతార మాకినిన్ఱ
  వర్త్తమా నేస్సరత్తు వాయ్ందవనే - మిత్తైయుఱ్ఱ
 • 143. కామనతీ సఙ్కెటవే కణ్పార్త్ తరుళ్సెయ్త
  రామనతీ సంపెఱుని రామయనే - తోముణ్
 • 144. మయఱ్ఱూర్ పఱిత్త మనత్తిల్ విళైంద
  పయఱ్ఱూర్ తిసైయం పరనే - ఇయఱ్ఱుఞ్సీర్
 • 145. ఆస్సిరమే వుఞ్సెఙ్కాట్ టఙ్కుటియి నఙ్కణప
  తీస్సరంవా ళుఞ్సంద்ర సేకరనే - ఏస్సకల
 • 146. విణ్మరువి నోనై విటనీక్క నల్లరుళ్సెయ్
  వణ్మరుకల్ మాణిక్క వణ్ణనే - తిణ్మైకొణ్ట
 • 147. మాత్తమఙ్కై యుళ్ళం మరువిప్ పిరియాత
  సాత్తమఙ్కైక్ కఙ్కైస్ సటాముటియోయ్ - తూత్తకైయ
 • 148. పాకైక్కా రెన్నుం పణిమొళియార్ వాళ్త్తోవా
  నాకైక్కా రోణం నయందోనే - ఓకైయఱ
 • 149. విక్కల్ వరుఙ్కాల్ విటాయ్తీర్త్ తులకిటైనీ
  సిక్కలెనుఞ్ సిక్కల్ తిఱలోనే - మిక్కమినార్
 • 150. వాళూర్ తటఙ్కణ్ వయల్కాట్టి యోఙ్కుఙ్కీళ్
  వేళూరిఱ్ సెఙ్కణ్ విటైయోనే - నీళువకైప్
 • 151. పావూ రిసైయిఱ్ పయన్సువైయిఱ్ పాఙ్కుటైయ
  తేవూర్ వళర్తేవ తేవనే - పూవినిటై
 • 152. ఇక్కూటన్ మైంద వినిక్కూట లెన్ఱుపళ్ళి
  ముక్కూటన్ మేవియమర్ మున్నవనే - తక్కనెటున్
 • 153. తేరూ రణివీతిస్ సీరూర్ మణిమాట
  ఆరూరి లెఙ్కళ్ అరుమరుందే - నీరూర్ంద
 • 154. కారూర్ పొళిలుఙ్ కనియీన్ తిళైప్పకఱ్ఱుం
  ఆరూ రరనెఱివే ళాణ్మైయే - ఏరార్ంద
 • 155. మణ్మణ్ టలికర్ మరువుమా రూర్ప్పరవై
  ఉణ్మణ్ టలి63 ఎం ఉటైమైయే - తిణ్మైక్
 • 156. కళమర్ మకిళక్ కటైసియర్ పాటుం
  విళమర్ కొళుమెం విరుప్పే - వళమై
 • 157. ఎరుక్కరవీ రఞ్సే రెళిల్వేణి కొణ్టు
  తిరుక్కరవీ రఞ్సేర్ సిఱప్పే - ఉరుక్క
 • 158. వరువేళూర్ మావెల్లా మావేఱుఞ్ సోలైప్
  పెరువేళూర్ ఇన్పప్ పెరుక్కే - కరుమై
 • 159. మిలైయాలఙ్ కాట్టు మిటఱ్ఱాయెన్ ఱేత్తుం
  తలైయాలఙ్ కాట్టుత్ తకవే - నిలైకొళ్
 • 160. తటవాయిల్ వెణ్మణికళ్ సఙ్కఙ్క ళీనుం
  కుటవాయిల్ అన్పర్ కుఱిప్పే - మటవాట్కోర్
 • 161. కూఱై64 యువందళిత్త కోవేయెన్ ఱన్పర్తొళస్
  సేఱై యువందిరుంద సిఱ్పరమే - వేఱుపటాప్
 • 162. పాలూర్ నిలవిఱ్ పణిలఙ్కళ్ తణ్కతిర్సెయ్
  నాలూరిల్ అన్పర్పెఱు నన్నయమే - మేలూరుం
 • 163. నోయ్క్కరైయుట్ సెయ్యాత నోన్మైయోర్ సూళ్ందకటు
  వాయ్క్కరైయుణ్ మేవుకిన్ఱ వణ్మైయే - వాయ్త్త
 • 164. పెరుంపూకన్ తెఙ్కిఱ్ పిఱఙ్క వళఙ్కొళ్ళుం
  ఇరుంపూళై మేవి యిరుందోయ్ - విరుంపుం
 • 165. విరతప్ పెరుంపాళి విణ్ణవర్క ళేత్తుం
  అరతైప్ పెరుంపాళి ఆర్ందోయ్ - సరతత్తాల్
 • 166. ఏతుం అవణివణెన్ ఱెణ్ణా తవరిఱైఞ్సి
  ఓతుం అవళివణల్ లూరుటైయోయ్ - కోతకన్ఱ
 • 167. నీట్టుఞ్ సురుతి నియమత్తోర్క్ కిన్నరుళై
  నీట్టుం పరితి నియమత్తోయ్ - కాట్టియనన్
 • 168. తేవనూ రెన్ఱు తిసైముకన్మాల్ వాళ్త్తుకిన్ఱ
  పూవనూర్ మేవుం పుకళుటైయోయ్ - పూవలకాం
 • 169. ఈఙ్కుంపా తాళముత లెవ్వులకు మెఞ్ఞాన్ఱున్
  తాఙ్కుంపా తాళేస్ సరత్తమర్ందోయ్ - ఓఙ్కుపుత్తి
 • 170. మాన్కళరి లోట్టి మకిళ్వో టిరుందేత్తుం
  వాన్కళరిల్ వాళు మఱైముటిపే - మేన్మైతరుం
 • 171. ముఱ్ఱేమం వాయ్ంద మునివర్ తినంపరవుం
  సిఱ్ఱేమం వాయ్ంద సెళుఙ్కతిరే - కఱ్ఱవర్కళ్
 • 172. ఎఙ్కుముసాత్ తాన మిరుఙ్కళక మన్ఱముతల్
  తఙ్కుముసాత్ తానత్ తనిముతలే - పొఙ్కుపవ
 • 173. వల్లలిటుం పావనత్త మట్టొళిసెయ్ కిన్ఱతిరు
  మల్లలిటుం పావనత్తు మాట్సిమైయే - తొల్లైప్
 • 174. పటిక్కుళ్ నోవాత పణ్పుటైయోర్ వాళ్త్తుం
  కటిక్కుళత్ తన్పర్ కళిప్పే - కటిక్కుళత్తిన్
 • 175. వణ్టలైక్కత్ తేనలరిన్ వార్ందోర్ తటమాక్కుం
  తణ్టలైక్కుళ్ నీణెఱిస్సిన్ తామణియే - కొణ్టలెన
 • 176. మన్కోట్టూర్ సోలై వళర్కోట్టూర్ తణ్పళనత్
  తెన్కోట్టూర్ తేవ సికామణియే - తెన్కూట్టిప్
 • 177. పోయ్వణ్ టుఱైతటముం పూంపొళిలుఞ్ సూళ్ందమరర్
  ఆయ్వెణ్ టుమఱైమాసి లామణియే - తోయ్వుణ్ట
 • 178. కళ్ళంపూ తాతినిలై కణ్టుణర్వు కొణ్టవర్సూళ్
  కొళ్ళంపూ తూర్వాన్ కులమణియే - వెళ్ళిటైవాన్
 • 179. వాంపే రెయిఱ్సూళ్ంద మాణ్పాఱ్ ఱిరునామం
  ఆంపే రెయిలొప్పి లామణియే - తాంపేరా
 • 180. వీట్టిలన్ప రానందం మేవస్ సెయుఙ్కొళ్ళిక్
  కాట్టి లమర్ందఎన్కణ్ కాట్సియే - నీట్టుమొళి
 • 181. ఆఙ్కూ రిలైవే లవనా తియర్సూళత్
  తేఙ్కూరిల్ వాళ్తేవ సిఙ్కమే - ఓఙ్కుమలై
 • 182. వల్లిక్కా తార మణిప్పుయవెన్ ఱన్పర్తొళ
  నెల్లిక్కా వాళ్మెయ్న్ నియమమే - ఎల్అల్కణ్
 • 183. సేట్టియత్ తానే తెరిందుసురర్ వందేత్తు
  నాట్టియత్ తాన్కుటివాళ్ నల్లినమే - నాట్టుమొరు
 • 184. నూఱాయి లన్పర్తమై నోక్కి యరుళ్సెయ్తిరుక్
  కాఱాయిన్ మేలోర్ కటైప్పిటియే - వీఱాకుం
 • 185. ఇన్ఱాప్పూర్ వందొట్ టిరుందతివ్వూ రెన్నవుయర్
  కన్ఱాప్పూర్ పఞ్సాక్ కరప్పొరుళే - తున్ఱాసై
 • 186. వెయ్య వలివలత్తై వీట్టియన్పర్క్ కిన్నరుళ్సెయ్
  తుయ్య వలివలత్తుస్ సొన్ముటిపే - నైయుమన
 • 187. మైస్సినత్తై విట్టోర్ మనత్తిఱ్ సువైకొటుత్తుక్
  కైస్సినత్తి నుట్కరైయాక్ కఱ్కణ్టే - నెఱ్సుమక్క
 • 188. ఆళిలైయెన్ ఱారూర నార్తుతిక్కత్ తందరుళుం
  కోళిలియిన్ అన్పర్కులఙ్ కొళ్ళువప్పే - నీళులకం
 • 189. కాయ్మూర్క్క రేనుఙ్ కరుతిఱ్ కతికొటుక్కుం
  వాయ్ళూర్క్ కమైంద మఱైక్కొళుందే - నేయముణత్
 • 190. తేటెలియై మూవులకున్ తేర్ందుతొళస్ సెయ్తరుళుం
  ఈటిన్మఱైక్ కాట్టిలెన్ఱన్ ఎయ్ప్పిల్వైప్పే - నాటుమెనై
 • 191. నిన్నకత్తి యాన్పళ్ళి నేర్ందేనెన్ ఱాట్కొణ్ట
  తెన్నకత్తి యాన్పళ్ళిస్ సెంపొన్నే - తొన్నెఱియోర్
 • 192. నాటిక్ కుళక నలమరుళెన్ ఱేత్తుకిన్ఱ
  కోటిక్ కుళకరరుట్ కోలమే - నీటులకిల్
 • 193. నాట్టుం పుకళీళ నాట్టిఱ్ పవవిరుళై
  వాట్టున్ తిరుక్కోణ మామలైయాయ్ - వేట్టులకిన్
 • 194. మూతీస్ సరమెన్ఱు మున్నోర్ వణఙ్కుతిరుక్
  కేతీస్ సరత్తిఱ్ కిళర్కిన్ఱోయ్ - ఓతుకిన్ఱోర్
 • 195. పాలవాయ్ నిఱ్కుం పరైయోటు వాళ్మతురై
  ఆలవాయ్స్ సొక్కళకా నందమే - సీలర్తమైక్
 • 196. కాప్పనూ రిల్లాక్ కరుణైయా లెన్ఱుపుకుం
  ఆప్పనూర్ మేవుసతా నందమే - మాప్పులవర్
 • 197. ఞానపరఙ్ కున్ఱమెన నణ్ణిమకిళ్ కూర్ందేత్త
  వానపరఙ్ కున్ఱలిన్పా నందమే - వానవర్కోన్
 • 198. తేమే టకత్తనొటు సీతరనుం వాళ్త్తుఞ్సీ
  రామే టకత్తఱివా నందమే - పూమీతిల్
 • 199. నఱ్ఱవరుఙ్ కఱ్ఱ నవసిత్త రుంవాళ్త్తి
  ఉఱ్ఱకొటుఙ్ కున్ఱత్తెం ఊతియమే - ముఱ్ఱుకతిర్
 • 200. ఇత్తూర మన్ఱి యినిత్తూర మిల్లైయెనప్
  పుత్తూర్ వరుమటియార్ పూరిప్పే - సిత్తాయ్ందు
 • 201. నామీస రాకుం నలందరుమెన్ ఱుంపర్తొళుం
  రామీసం67 వాళ్సీవ రత్తినమే - పూమీతు
 • 202. నీటానై సూళుం నిలమన్నర్ వాళ్త్తుతిరు
  వాటానై మేవుకరు ణాకరమే - సేటాన
 • 203. వానప్పే రాఱ్ఱై మతియై ముటిసూటుఙ్
  కానప్పేర్ ఆనందక్ కాళైయే - మోనరుళే
 • 204. పూవణముం పూమణముం పోలవ మర్ందతిరుప్
  పూవణత్తిల్ ఆనందప్ పొక్కిషమే - తీవణత్తిల్
 • 205. కణ్సుళియ లెన్ఱు కరుణైయళిత్ తెన్నుళఞ్సేర్
  తణ్సుళియల్ వాళ్సీవ సాక్షియే - పణ్సెళిప్పక్
 • 206. కఱ్ఱాలఙ్ కుణ్మైక్ కతితరుమెన్ ఱఱ్ఱవర్సూళ్
  కుఱ్ఱాలత్ తన్పర్ కుతుకలిప్పే - పొఱ్ఱామ
 • 207. నల్వేలి సూళ్ందు నయన్పెఱుమొణ్ సెఞ్సాలి
  నెల్వేలి ఉణ్మై నిలయమే - వల్వేలై
 • 208. నఞ్సైక్ కళత్తువైత్త నాతవెనత్ తొణ్టర్తొళ
  అఞ్సైక్ కళఞ్సేర్ అరువురువే - నెఞ్సటక్కి
 • 209. ఆన్ఱు నిఱైందోర్క్ కరుళళిక్కుం పుక్కొళియూర్త్
  తోన్ఱుమవి నాసిస్ సుయంపువే - సాన్ఱవర్కళ్
 • 210. తంమురుకన్ పూణుట్ టలంపోల వాళ్కిన్ఱ
  ఎంమురుకన్ పూణ్టి ఇరునితియే - సెంమైయుటన్
 • 211. అఙ్కున్ఱా తోఙ్కు మణికొళ్ కొటిమాటస్
  సెఙ్కున్ఱూర్ వాళుఞ్సఞ్ సీవియే - తఙ్కుమన
 • 212. వఞ్సమాక్ కూటల్ వరైయా తవర్సూళుం
  వెఞ్సమాక్ కూటల్ విరిసుటరే - తుఞ్సలెనుం
 • 213. ఇన్న లకఱ్ఱ ఇలఙ్కుపవా నిక్కూటల్
  ఎన్ను నణావినిటై ఇన్నిసైయే - తున్నియరుళ్
 • 214. వేణ్టిక్ కొటుముటియా మేన్మైపెఱు మాతవర్సూళ్
  పాణ్టిక్ కొటుముటియిఱ్ పణ్మయమే - తీణ్టరియ
 • 215. వెఙ్కరువూర్ వఞ్స వినైతీర్త్ తవర్సూళ్ంద
  నఙ్కరువూర్స్ సెయ్యుళ్ నవరసమే - తఙ్కళఱ్ఱిన్
 • 216. తీఙ్కార్ పిఱతెయ్వత్ తీఙ్కుళియిల్70 వీళ్ందవరైత్
  తాఙ్కా వరత్తుఱైయిల్ తాణువే - పూఙ్కుళలార్
 • 217. వీఙ్కానై మాటఞ్సేర్ విణ్ణెన్ ఱకల్కటందైత్
  తూఙ్కానై మాటస్ సుటర్క్కొళుందే - నీఙ్కాతు
 • 218. నీటలై యాఱ్ఱూర్ నిళన్మణిక్కున్ ఱోఙ్కుతిరుక్
  కూటలై యాఱ్ఱూర్క్ కుణనితియే - నాటియవాన్
 • 219. అంపులియూర్ సోలై యణివయల్క ళోఙ్కెరుక్కత్
  తంపులియూర్ వేత సమరసమే - నంపువిటై
 • 220. ఆఙ్కున్ తినైయూర్న్ తరుళాయెన్ ఱన్పర్తొళు
  తోఙ్కున్ తినైయూర్ ఉమాపతియే - తీఙ్కుఱుమొన్
 • 221. నార్పురత్తై72 వెణ్ణకైత్తీ యాలళిత్తా యెన్ఱుతొళస్
  సోపురత్తిన్73 వాళ్ఞాన తీవకమే - వార్కెటిలస్
 • 222. సెన్నతికై యోఙ్కిత్74 తిలతవతి యార్పరవుం
  మన్నతికై వీరట్ట మాతవమే - పన్నరితాం
 • 223. ఆవలూ రెఙ్కళుటై ఆరూర నారూరా
  నావలూర్ ఞానియరుణ్ ఞాపకమే - తేవకమాం
 • 224. మన్ఱ మమర్ంద వళంపోఱ్ ఱికళ్ందముతు
  కున్ఱ మమర్ందఅరుట్ కొళ్కైయే - అన్ఱకత్తిన్
 • 225. నల్వెణ్ణె యుణ్టొళిత్త నారణన్వన్ తేత్తుకిన్ఱ
  నెల్వెణ్ణెయ్ మేవుసివ నిట్టైయే - సొల్వణ్ణం
 • 226. నావలర్ పోఱ్ఱి నలంపెఱవే యోఙ్కుతిరుక్
  కోవలూర్ వీరట్టఙ్ కొళ్పరిసే - ఆవలర్మా
 • 227. తేవా ఇఱైవా సివనే యెనుముళక్కం
  ఓవా అఱైయణినల్ లూరుయర్వే - తావాక్
 • 228. కటైయాఱ్ఱి నన్పర్తమైక్ కల్లాఱ్ఱి నీక్కుం
  ఇటైయాఱ్ఱిన్ వాళ్నల్ ఇయల్పే - ఇటైయాతు
 • 229. సొల్లూరన్ ఱన్నైత్ తొళుంపుకొళుఞ్ సీర్వెణ్ణెయ్
  నల్లూ రరుట్టుఱైయిన్ నఱ్పయనే - మల్లార్ందు
 • 230. మాసున్ తుఱైయూర్ మకిపన్ముతల్ మూవరుఞ్సీర్
  పేసున్ తుఱైయూర్ప్ పిఱైసూటీ - నేసముఱ
 • 231. వేఱ్ఱా వటుకూ రితయత్తి నార్క్కెన్ఱున్
  తోఱ్ఱా వటుకూర్స్ సుయఞ్సుటరే - ఆఱ్ఱమయల్
 • 232. కాణిక్ కుళివీళ్ కటైయర్క్కుక్ కాణ్పరియ
  మాణిక్ కుళివాళ్ మకత్తువమే - మాణుఱ్ఱ
 • 233. పూప్పా తిరికొన్ఱై పున్నైముతఱ్ సూళ్ందిలఙ్కుం
  ఏర్ప్పా75 తిరిప్పులియూర్ ఏందలే - సీర్ప్పొలియప్
 • 234. పణ్టీస్ సురనిప్ పతియే విళైందతెనుం
  ముణ్టీస్ సురత్తిన్ ముళుముతలే - పెణ్తకైయార్
 • 235. ఏర్ప్పనఙ్కాట్ టూరెన్ ఱిరునిలత్తోర్ వాళ్త్తుకిన్ఱ
  సీర్ప్పనఙ్కాట్ టూర్మకిళ్ని క్షేపమే - సూర్ప్పుటైత్త
 • 236. తామాత్తూర్ వీళత్ తటిందోన్ కణేసనొటుం
  ఆమాత్తూర్ వాళ్మెయ్ అరుట్పిళంపే - యామేత్తుం
 • 237. ఉణ్ణా ములైయాళ్ ఉమైయోటు మేవుతిరు
  అణ్ణా మలైవాళ్ అరుట్సుటరే - కణ్ణార్ంద
 • 238. నాకంప రాందొణ్ట నాట్టి లుయర్కాఞ్సి
  ఏకంప మేవుంపే రిన్పమే - ఆకుందెన్
 • 239. కాఱ్ఱళివణ్ పూమణత్తైక్ కాట్టుం పొళిఱ్కస్సి
  మేఱ్ఱళివాళ్ ఆనంద వీట్టుఱవే - నాఱ్ఱమలర్ప్
 • 240. పూందణ్ టళివిరిత్తుప్ పుక్కిసైక్కుఞ్ సీరోణ
  కాందన్ ఱళిఅరుట్ప్ర కాసమే - సేర్ందవర్క్కే
 • 241. ఇఙ్కా పతఞ్సఱ్ఱు మిల్లా తవనేక
  తఙ్కా పతఞ్సేర్ తయానితియే - మఙ్కాతు
 • 242. మెస్సి నెఱిక్కార్వ మేవినిన్ఱోర్ సూళ్ందతిరుక్
  కస్సి నెఱిక్కారైక్ కాట్టిఱైయే - ముస్సకముం
 • 243. ఆయుఙ్ కురఙ్కణిన్ముట్ టప్పెయర్కొణ్ టోఙ్కుపుకళ్
  ఏయున్ తలంవా ళియన్మొళియే - తోయుమన
 • 244. యోకఱలి77 లాత్తవత్తో రున్న విళఙ్కుతిరు
  మాకఱలిల్ అన్పరపి మానమే - ఓకైయిలా
 • 245. వీత్తూర78 మావోట మెయ్త్తవర్కళ్ సూళ్ందతిరు
  ఓత్తూరిల్ వేతాంద ఉణ్మైయే - పూత్తవిసిన్
 • 246. ఆర్త్తాన్ పనకత్ తవనిన్ తిరన్పుకళ్వన్
  పార్త్తాన్ పనఙ్కాట్టూర్ పాక్కియమే - పార్త్తులకిల్
 • 247. ఇల్ల మెనస్సెన్ ఱిరవా తవర్వాళుం
  వల్లమకి ళన్పర్ వసిత్తువమే - సొల్లరిక్కుక్
 • 248. కాఱ్పేఱు కస్సియిన్ముక్ కాఱ్పే ఱివణెన్నుం
  మాఱ్పేఱ్ఱి నన్పర్ మనోపలమే - ఏఱ్పుటైవాయ్
 • 249. ఊఱ లటియా రుఱత్తొళుతు మేవుతిరు
  ఊఱ లళియా ఉవకైయే - మాఱుపటు
 • 250. తీతు మిలంపయఙ్కోట్ టీరెన్ ఱటియర్పుకళ్
  ఓతు మిలంపయఙ్కోట్ టూర్నలమే - తీతుటైయ
 • 251. పొఱ్కోలం ఆమెయిఱ్కుప్ పోర్క్కోలం కొణ్టతిరు
  విఱ్కోలం మేవుపర మేట్టిమైయే - సొఱ్పోరిల్
 • 252. ఓలఙ్కాట్ టుంపళైయ నూర్నీలి వాతటక్కుం
  ఆలఙ్కాట్ టిఱ్సూళ్ అరుళ్మయమే - ఞాలంసేర్
 • 253. మాసూర్ అకఱ్ఱుం మతియుటైయోర్ సూళ్ందతిరుప్
  పాసూరిల్ ఉణ్మైప్ పరత్తువమే - తేసూరన్
 • 254. కణ్పార్క్క వేణ్టుమెనక్ కణ్టూన్ఱు కోఱ్కొటుత్త
  వెణ్పాక్కత్ తన్పర్పెఱుం వీఱాప్పే - పణ్పార్క్కు
 • 255. నళ్ళిప్ పతియే నలందరుమెన్ ఱన్పర్పుకుఙ్
  కళ్ళిఱ్ పతినఙ్ కటప్పాటే - ఎళ్ళలుఱుఙ్
 • 256. కోళత్తి నీక్కుఙ్ కుణత్తోర్క్ కరుళ్సెయ్తిరుక్
  కాళత్తి ఞానక్ కళఞ్సియమే - ఆళ్అత్తా
 • 257. వెఱ్ఱియూ రెన్న వినైయేన్ వినైతవిర్త్త
  ఒఱ్ఱియూర్ మేవియఎన్ ఉళ్ళన్పే - తెఱ్ఱికళిల్
 • 258. పొఙ్కుమణిక్ కాల్కళ్ పొలఞ్సెయ్తిరు వొఱ్ఱినకర్
  తఙ్కుఞ్ సివపోక సారమే - పుఙ్కవర్కళ్
 • 259. సేర్ందువలఙ్ కొళ్ళున్ తిరువొఱ్ఱి యూర్క్కోయిఱ్
  సార్ందు మకిళ్అముత సారమే - తేర్ందులకర్
 • 260. పోఱ్ఱున్ తిరువొఱ్ఱిప్ పూఙ్కోయిఱ్ కుట్పెరియోర్
  సాఱ్ఱుం పుకళ్వేత సారమే - ఊఱ్ఱుఱుమెయ్
 • 261. అన్పుమికున్ తొణ్టర్కుళు ఆయుంవలి తాయత్తిల్
  ఇన్పమికు ఞాన ఇలక్కణమే - తున్పమఱ
 • 262. ఎల్లైవాయఱ్ కుళ్మట్టుం ఏకిల్వినై యేకుమెనుం
  ముల్లైవాయిఱ్ కుళ్వైత్త ముత్తివిత్తే - మల్లల్పెఱు
 • 263. వేఱ్కాట్ట రేత్తుతిరు వేఱ్కాట్టిన్ మేవియమున్
  నూఱ్కాట్ టుయర్వేత నుట్పమే - పాఱ్కాట్టుం
 • 264. ఆర్త్తిపెఱ్ఱ మాతుమయి లాయ్ప్పూసిత్ తార్మయిలైక్
  కీర్త్తిపెఱ్ఱ నల్వేత కీతమే - కార్త్తిరణ్టు
 • 265. వావుకిన్ఱ సోలై వళర్వాన్మి యూర్త్తలత్తిల్
  మేవుకిన్ఱ ఞాన వితరణమే - తూవిమయిల్
 • 266. ఆటుం పొళిఱ్కస్సూ రాలక్కో యిఱ్కుళన్పర్
  నీటుఙ్ కనతూయ నేయమే - ఈటిల్లై
 • 267. ఎన్నున్ తిరుత్తొణ్ట రేత్తు మిటైస్సురత్తిన్
  మన్నుఞ్ సివానంద వణ్ణమే - నన్నెఱియోర్
 • 268. తున్నునెఱిక్ కోర్తుణైయాన్ తూయకళుక్ కున్ఱినిటై
  మున్నుమఱి వానంద మూర్త్తమే - తున్నుపొళిల్
 • 269. అంమతురత్ తేన్పొళియుం అస్సిఱుపాక్ కత్తులకర్
  తంమతనీక్ కుఞ్ఞాన సంమతమే - ఎంమతముం
 • 270. సార్ందాల్ వినైనీక్కిత్ తాఙ్కుతిరు వక్కరైయుళ్
  నేర్ందార్ ఉపనిటత నిస్సయమే - తేర్ందవర్కళ్
 • 271. తత్త మతుమతియాఱ్ సారుం అరసిలియూర్
  ఉత్తమమెయ్ఞ్ ఞాన ఒళుక్కమే - పత్తియుళ్ళోర్
 • 272. ఎణ్ణుం పుకళ్కొళ్ ఇరుంపైమా కాళత్తు
  నణ్ణుఞ్ సివయోక నాట్టమే - మణ్ణకత్తుళ్
 • 273. కోపలత్తిఱ్ కాణ్పరియ కోకరణఙ్ కోయిల్కొణ్ట
  మాపలత్తు మాపలమా మాపలమే - తాపమిలాప్
 • 274. పాకియఱ్సొల్ మఙ్కైయొటుం పాఙ్కార్ పరుప్పతత్తిల్
  యోకియర్క ళేత్తిటవాళ్ ఒప్పురవే - పోకిముతల్
 • 275. పాటియుఱ్ఱ నీలప్ పరుప్పతత్తిల్ నల్లోర్కళ్
  తేటివైత్త తెయ్వత్ తిలకమే - నీటుపవం
 • 276. తఙ్కా తవనేక తఙ్కా పతఞ్సేర్ంద
  నఙ్కా తలాన నయప్పుణర్వే - సిఙ్కాతు8
 • 277. తణ్ణిఱైందు నిన్ఱవర్తాఞ్ సార్తిరుక్కే తారత్తిఱ్
  పణ్ణిఱైంద కీతప్ పనువలే - ఎణ్ణిఱైంద
 • 278. సాన్ఱోర్ వణఙ్కునొటిత్ తాన్మలైయిల్ వాళ్కిన్ఱ
  తేన్ఱోయ్ అముతస్ సెళుఞ్సువైయే - వాన్తోయ్ంద
 • 279. ఇందిరరుం నారణరుం ఎణ్ణిల్ పిరమర్కళుం
  వందిఱైఞ్సుం వెళ్ళి మలైయానే - తందిటునల్
 • 280. తాయ్క్కుఙ్ కిటైయాత తణ్ణరుళ్కొణ్ టన్పరుళం
  వాయ్క్కుఙ్ కయిలై మలైయానే - తూయ్క్కుమరన్
 • 281. తందైయే ఎన్నరుమైత్ తందైయే తాయేయెన్
  సిందైయే కోయిల్కొణ్ట తీర్త్తనే - సందమికుం
 • 282. ఎణ్టో ళుటైయాయ్ ఎనైయుటైయాయ్ మార్పకత్తిల్
  వణ్టో లిటుఙ్కొన్ఱై మాలైయాయ్ - తొణ్టర్విళి
 • 283. ఉణ్ణఱ్ కెళియాయ్ ఉరుత్తిరన్మా లాతియర్తఙ్
  కణ్ణిఱ్ కనవినిలుఙ్ కాణ్పరియాయ్ - మణ్ణులకిల్
 • 284. ఎన్పోన్ ఱవర్క్కుం ఇరుళ్నీక్కి ఇన్పుతవుం
  పొన్పోన్ఱ మేనిప్ పురాతననే - మిన్పోన్ఱ
 • 285. సెఞ్సటైయాయ్ మూవరుక్కుం తేవరుక్కు మియావరుక్కుం
  అఞ్సటైయా వణ్ణం అళిప్పోనే - విఞ్సులకిల్
 • 286. ఎల్లార్క్కు నల్లవనే ఎల్లాఞ్సెయ్ వల్లవనే
  ఎల్లార్క్కుం ఒన్ఱా యిరుప్పోనే - తొల్లూళి
 • 287. ఆర్ంద సరాసరఙ్క ళెల్లా మటినిళలిల్
  సేర్ందొటుఙ్క మానటనఞ్ సెయ్వోనే - సార్ందులకిల్
 • 288. ఎత్తేవర్ మెయ్త్తేవ రెన్ఱురైక్కప్ పట్టవర్కళ్
  అత్తేవర్క్ కెల్లామున్ నానోనే - సత్తాన
 • 289. వెణ్మైముతల్ ఐవణము మేవిఐందు తేవర్కళాయ్త్
  తిణ్మైపెఱుం ఐందొళిలుఞ్ సెయ్వోనే - మణ్ముతలాం
 • 290. ఐందా యిరుసుటరా యాన్మావాయ్ నాతముటన్
  విందా కియెఙ్కుం విరిందోనే - అందణవెణ్
 • 291. నీఱుటైయా యాఱుటైయ నీణ్ముటియాయ్ నేటరియ
  వీఱుటైయాయ్ నిన్ఱనక్కోర్ విణ్ణప్పం - మాఱుపట
 • 292. ఎళ్ళ లటియేన్ ఎనక్కుళ్ ఒళియామల్
  ఉళ్ళ పటియే యురైక్కిన్ఱేన్ - విళ్ళుఱుమియాన్
 • 293. వన్సొ లుటన్అన్ఱి వళ్ళలున తన్పర్తమక్
  కిన్సొ లుటన్పణిందొన్ ఱీందతిలై - పున్సొలెనుం
 • 294. పొయ్యురైక్క వెన్ఱాఱ్ పుటైయెళువేన్ అన్ఱియొరు
  మెయ్యురైక్క వెన్ఱుం విళైందతిలై - వైయకత్తిల్
 • 295. పొల్లా విరతత్తైప్ పోఱ్ఱియువన్ తుణ్పతల్లాల్
  కొల్లా విరతత్తైక్ కొణ్టతిలై - అల్లాతార్
 • 296. వన్పుకళైక్ కేట్క మనఙ్కొణ్ట తల్లామల్
  నిన్పుకళైక్ కేట్క నినైందతిలై - వన్పుకొణ్టే
 • 297. ఇన్నటిక్కు నుణ్ణిటైయార్క్ కేవల్పురిన్ తేనలతున్
  పొన్నటిక్కుత్ తొణ్టు పురిందతిలై - పన్నుకిన్ఱ
 • 298. సెక్కుఱ్ఱ ఎళ్ళెనవే సిందైనసిన్ తేనలతు
  ముక్కుఱ్ఱన్ తన్నై ముఱిత్తతిలై - తుక్కమికున్
 • 299. తావిల్ వలఙ్కొణ్టు సఞ్సరిత్తేన్ అల్లతునిన్
  కోవిల్వలఙ్ కొళ్ళక్ కుఱిత్తనిలై - పూవులకిల్
 • 300. వన్నితియోర్ మున్కూప్పి వాళ్త్తినేన్ అన్ఱియున్ఱన్
  సన్నితియిఱ్ కైకూప్పిత్ తాళ్ందతిలై - పున్నెఱిసేర్
 • 301. మిణ్టరొటు కూటి వియందతల్లా లైయానిన్
  తొణ్ట రొటుఙ్కూటిస్ సూళ్ందతిలై - కణ్టవరైక్
 • 302. కన్ఱుముకఙ్ కొణ్టు కటుకటుత్తుప్ పార్ప్పతల్లాల్
  ఎన్ఱు ముకమలర్స్సి యేఱ్ఱతిలై - నన్ఱుపెఱు
 • 303. నన్నెఞ్స రున్సీర్ నవిల వతుకేట్టుక్
  కన్నెఞ్సైస్ సఱ్ఱుఙ్ కరైత్తతిలై - పిన్నెఞ్సాప్
 • 304. పణ్­ర్మై కొణ్టతమిళ్ప్ పామాలై యాఱ్ఱుతిత్తుక్
  కణ్­ర్కొణ్ టున్పాఱ్ కనిందతిలై - తణ్­ర్పోల్
 • 305. నెఞ్సం ఉరుకి నినైక్కుమన్పర్ పోలెనైనీ
  అఞ్సలెన నిన్ఱాళ్ అటుత్తనిలై - విఞ్సులకర్
 • 306. మెయ్యటియ నెన్ఱురైక్క విత్తకనిన్ పొన్నటిక్కుప్
  పొయ్యటిమై వేటఙ్కళ్ పూణ్టతుణ్టు - నైయమికు
 • 307. మైయల్ వినైక్కువంద మాతర్ పుణర్స్సియెనుం
  వెయ్య వినైక్కుళియిల్ వీళ్ందతుణ్టు - తుయ్యర్తమై
 • 308. ఎన్నొన్ఱు మిల్లా తియల్పాకప్ పిన్నొన్ఱు
  మున్నొన్ఱు మాక మొళిందతుణ్టు - మన్నుకిన్ఱ
 • 309. మానఞ్ సెయాతు మననొన్ తిరప్పోర్క్కుత్
  తానఞ్సెయ్ వారైత్ తటుత్తతుణ్టు - ఈనమిలా
 • 310. వారమురై యాతు వళక్కి నిటైయోర
  వార మురైత్తే మలైందతుణ్టు - ఈరమిలా
 • 311. నెఞ్స రుటన్కూటి నేసఞ్సెయ్ తుంమటియే
  తఞ్సమెనత్ తాళాతు తాళ్ందతుణ్టు - ఎఞ్సలిలాత్
 • 312. తాయనైయా యున్ఱనతు సన్నితినేర్ వందుమొరు
  నేయముమిల్ లాతొతి82 పోల్ నిన్ఱతుణ్టు - తీయవినై
 • 313. మాళాక్ కొటియ మనస్సెల్వర్ వాయిలిఱ్పోయ్క్
  కేళాస్ సివనిందై కేట్టతుణ్టు - మీళాత
 • 314. పొల్లాప్ పులైయరైప్పోఱ్ పుణ్ణియరై వన్మతత్తాల్
  సొల్లా వసైయెల్లాఞ్ సొన్నతుణ్టు - నల్లోరైప్
 • 315. పోఱ్ఱాతు పొయ్యుటంపైప్ పోఱ్ఱిస్ సివపూసై
  ఆఱ్ఱాతు సోఱ్ఱుక్ కలైందతుణ్టు - తేఱ్ఱామల్
 • 316. ఈపత్తా ఎన్ఱిఙ్ కిరప్పోర్ తమైక్కణ్టు
  కోపత్తాల్ నాయ్పోఱ్ కురైత్తతుణ్టు - పాపత్తాల్
 • 317. సిందైయొన్ఱు వాక్కొన్ఱు సెయ్కైయొన్ఱాయ్ప్ పోకవిట్టే
  ఎందైనినై యేత్తా తిరుందతుణ్టు - పుందియింద
 • 318. సొల్లైక్కల్ లెన్ఱునల్లోర్ సొన్నపుత్తి కేళామల్
  ఎల్లైక్కల్ లొత్తే యిరుందతుణ్టు - తొల్లైవినై
 • 319. ఆళ్త్తా మయవులకి లఱ్ప మకిళ్స్సియినాల్
  వాళ్త్తామ లున్నై మఱందతుణ్టు - తాళ్త్తామఱ్
 • 320. పూణా వెలుంపణియాయ్ప్ పూణ్టోయ్నిన్ పొన్వటివఙ్
  కాణాతు వీళ్నాళ్ కళిత్తతుణ్టు - మాణాత
 • 321. కాటుపోన్ ఞాలక్ కటునటైయి లేయిరుకాన్
  మాటుపోల్ నిన్ఱుళైత్తు వాళ్ందతుణ్టు - నాటకన్ఱ
 • 322. కళ్ళివా యోఙ్కుపెరుఙ్ కామక్ కటుఙ్కాట్టిఱ్
  కొళ్ళివాయ్ప్ పేయ్పోఱ్ కుతిత్తతుణ్టు - ఒళ్ళియరాల్
 • 323. ఎళ్ళుణ్ట మాయా ఇయల్పుఱుపున్ కల్వియెలాఙ్
  కళ్ళుణ్ట పిత్తనైప్పోఱ్ కఱ్ఱతుణ్టు - నళ్ళులకిల్
 • 324. సీరాసై యెఙ్కుఞ్సొఱ్ సెన్ఱిటవే వేణ్టుమెనుం
  పేరాసైప్ పేయ్తాన్ పిటిత్తతుణ్టు - తీరావెన్
 • 325. సాతకమో తీవినైయిన్ సాతనైయో నానఱియేన్
  పాతకమెన్ ఱాలెనక్కుప్ పాఱ్సోఱు - తీతకన్ఱ
 • 326. తూయ్మైనన్ఱా మెన్కిన్ఱ తొన్మైయినార్ వాయ్క్కినియ
  వాయ్మైయెన్ఱాల్ ఎన్నుటైయ వాయ్కుమట్టుఙ్ - కాయ్మైతరుం
 • 327. కఱ్కు నికరాఙ్ కటుఞ్సొలన్ఱి నన్మతురస్
  సొఱ్కుం ఎనక్కుంవెకు తూరఙ్కాణ్ - పొఱ్పుమిక
 • 328. నణ్ణియునైప్ పోఱ్ఱుకిన్ఱ నల్లోర్క్ కినియసివ
  పుణ్ణియమెన్ ఱాలెనక్కుప్ పోరాట్టం - అణ్ణలునై
 • 329. నాళురైయా తేత్తుకిన్ఱ నల్లోర్మేల్ ఇల్లాత
  కోళురైయెన్ ఱాలెనక్కుక్ కొణ్టాట్టం - నీళనినై
 • 330. నేసిక్కు నల్ల నెఱియాఞ్ సివాకమను‘ల్
  వాసిక్క వెన్ఱాలెన్ వాయ్నోకుఙ్ - కాసిక్కు
 • 331. నీటిక్కి లానాలు నేర్ందఱివ తల్లతువీణ్
  వేటిక్కై యెన్ఱాల్ విటువతిలై - నాటయలిల్
 • 332. వీఱా మునతు విళాస్సెయినుం అవ్విటందాన్
  ఆఱా యిరఙ్కాత మాఙ్కణ్టాయ్ - మాఱాన
 • 333. పోకమెన్ఱా లుళ్ళమికప్ పూరిక్కుం అన్ఱిసివ
  యోకమెన్ఱా లెన్నుటైయ ఉణ్ణటుఙ్కుం - సోకముటన్
 • 334. తుళ్ళలొళిన్ తెన్నెఞ్సఞ్ సోర్ందళియుఙ్ కాలత్తిఱ్
  కళ్ళమెన్ఱా లుళ్ళే కళిత్తెళుంపుం - అళ్ళనెఱి
 • 335. సెల్లెన్ఱాల్ అన్ఱిస్ సివసివా వెన్ఱొరుకాల్
  సొల్లెన్ఱాల్ ఎన్ఱనక్కుత్ తుక్కంవరుం - నల్లనెఱి
 • 336. వాంపలన్కొణ్ టోర్కళ్ మఱందుం పెఱాక్కొటియ
  సోంపలెన్ప తెన్నుటైయ సొందఙ్కాణ్ - ఏంపలుటన్
 • 337. ఎఱ్ఱో ఇరక్కమెన్ప తెన్ఱనైక్కణ్ టఞ్సియెనై
  ఉఱ్ఱో రైయుముటన్విట్ టోటుఙ్కాణ్ - సఱ్ఱేనుం
 • 338. ఆక్కమే సేరా తఱత్తురత్తు కిన్ఱవెఱున్
  తూక్కమే యెన్ఱనక్కుస్ సోపనఙ్కాణ్ - ఊక్కమికుం
 • 339. ఏఱుటైయాయ్ నీఱణియా ఈనర్మనై యాయినుంవెణ్
  సోఱుకిటైత్ తాలతువే సొర్క్కఙ్కాణ్ - వీఱుకిన్ఱ
 • 340. వాళ్వురైక్కు నల్ల మనత్తర్తమై యెఞ్ఞాన్ఱున్
  తాళ్వురైత్తల్ ఎన్నుటైయ సాతకఙ్కాణ్ - వేళ్విసెయున్
 • 341. తొణ్టర్ తమైత్తుతియాత్ తుట్టరైప్పో లెప్పొళుతుఞ్
  సణ్టైయెన్ప తెన్ఱనక్కుత్ తాయ్తందై - కొణ్టఎళు
 • 342. తాతాట ఓఙ్కిత్ తలైయాట వఞ్సరొటు
  వాతాట ఎన్ఱాలెన్ వాయ్తుటిక్కుఙ్ - కోతాటస్
 • 343. సిందై తిరిందుళలున్ తీయరైప్పోల్ నఱ్ఱరుమ
  నిందైయెన్ప తెన్పళైయ నేసఙ్కాణ్ - ముందనినై
 • 344. ఎణ్ణెన్ఱాల్ అన్ఱి యిటర్సెయ్ తిటుఙ్కొటియ
  పెణ్ణెన్ఱాల్ తూక్కం పిటియాతు - పెణ్కళుటన్
 • 345. పుల్లెన్ఱాల్ తేకం పుళకిక్కుం అన్ఱివిట్టు
  నిల్లెన్ఱాల్ ఎన్కణ్ణి నీరరుంపుం - పుల్లరెన్ఱ
 • 346. పేర్క్కుంవిరుప్ పెయ్తాత పెణ్పేయ్కళ్ వెయ్యసిఱు
  నీర్క్కుళియే యాన్కుళిక్కు నీర్ప్పొయ్కై - సీర్క్కరైయిన్
 • 347. ఏఱాప్పెణ్ మాత రిటైక్కు ళళిందెన్ఱుం
  ఆఱాప్పుణ్ ణుక్కే యటిమైనాన్ - తేఱాత
 • 348. వెఞ్సలఞ్సెయ్ మాయా వికారత్తి నాల్వరుంవీణ్
  సఞ్సలమెల్లా మెనతు సంపందం - అఞ్సెళుత్తై
 • 349. నేర్ందార్క్ కరుళ్పురియు నిన్నటియర్ తామేయుఞ్
  సార్ందా లతుపెరియ సఙ్కట్టం - ఆర్ందిటుమాన్
 • 350. కాందుం విళిప్పులియైక్ కణ్టతుపోల్ నల్లకుణ
  సాంద మెనైక్ కణ్టాల్ తలైసాయ్క్కుం - ఆందకైయోర్
 • 351. సేర మనత్తిఱ్ సెఱివిత్ తిటుంపురుట
  తీరమెనైక్ కణ్టాఱ్ సిరిక్కుఙ్కాణ్ - కోరమతైక్
 • 352. కాణి లులకిఱ్ కరుత్తుటైయోర్ కొళ్ళుకిన్ఱ
  నాణ మెనైక్కణ్టు నాణుఙ్కాణ్ - ఏణులకిల్
 • 353. ఞానఙ్ కొళావెనతు నామమురైత్ తాలుమపి
  మానం పయఙ్కొణ్టు మాయ్ందువిటుం - ఆనవున్ఱన్
 • 354. కేణ్మైక్ కులత్తొణ్టర్ కీర్త్తి పెఱక్కొణ్ట
  ఆణ్మైక్కు నానెన్ఱా లాకాతు - వాణ్మైపెఱుం
 • 355. ఐయనిన్ఱాట్ పూసిక్కు మన్పరుళ్ళత్ తన్పిఱ్కుం
  పొయ్య నెనక్కుం పొరుత్తమిలై - వైయకత్తోర్
 • 356. ఇల్లెనినుఞ్ సుంమానీ యీకిన్ఱే నెన్ఱొరుసొల్
  సొల్లెనినుఞ్ సొల్లత్ తుణివుకొళేన్ - నల్లైయెమక్
 • 357. కీయెన్పా రన్ఱియన్నై యెన్పయత్తా నిన్సోఱ్ఱిల్
  ఈయెన్ప తఱ్కు మిసైయాళ్కాణ్ - ఈయెన్పార్క్
 • 358. కెణ్ణుఞ్ సిలర్మణ్ ణిటువా రెనక్కంద
  మణ్ణుఙ్ కొటుక్కమనం వారాతు - అణ్ణుఱుమెన్
 • 359. ఇల్లై యటైందే యిరప్పవరుక్ కెప్పోతుం
  ఇల్లైయెన్ప తెన్వాయ్క్ కియల్పుకాణ్ - తొల్లులకై
 • 360. ఆణ్టాలు మన్ఱి అయలార్పున్ కీరైమణిప్
  పూణ్టాలు మెన్కణ్ పొఱుక్కాతు - నీణ్టఎళు
 • 361. తీప ముఱువోర్ తిసైయోర్మఱ్ ఱియావర్క్కుఙ్
  కోప మతునాన్ కొటుక్కిలుణ్టు - ఆపత్తిల్
 • 362. వీసఙ్ కొటుత్తెట్టు వీస మెనప్పిఱరై
  మోసఞ్ సెయనాన్ ముతఱ్పాతం - పాసముళోర్
 • 363. కైక్కుటైయ వేయెళుతిక్ కట్టివైత్త ఇవ్వులకప్
  పొయ్క్కతైయే యాన్పటిక్కుం పుత్తకఙ్కళ్ - మెయ్ప్పటునిన్
 • 364. మందిరత్తై ఉస్సరియా వాయుటైయేన్ ఎన్పోలత్
  తందిరత్తిల్ కైతేర్న్ తవరిల్లై - ఎందైఇని
 • 365. ఏతెన్ ఱురైప్పే నిరుఙ్కటల్సూళ్ వైయకత్తిల్
  సూతెన్ప తెల్లామెన్ సుఱ్ఱఙ్కాణ్ - ఓతుకిన్ఱ
 • 366. నఞ్సమెలాఙ్ కూట్టి నవిన్ఱిటినుం ఒవ్వాత
  వఞ్సమెలా మెన్కై వసఙ్కణ్టాయ్ - అఞ్సవరుం
 • 367. వీణవమాం వఞ్స వినైక్కుముత లాకినిన్ఱ
  ఆణవమే ఎన్కాణి ఆట్సియతాం - మాణిఱైంద
 • 368. నల్లఱివే ఎన్నైనెటు నాట్పకైత్త తన్ఱిమఱ్ఱైప్
  పుల్లఱివే ఎన్నుట్ పొరుళ్కణ్టాయ్ - సొల్లవొణా
 • 369. వేటరుక్కుఙ్ కిట్టాత వెఙ్కుణత్తా లిఙ్కుళలుం
  మూటరుక్కుళ్ యానే ముతల్వన్కాణ్ - వీటటుత్త
 • 370. మేతైయర్కళ్ వేణ్టా విలఙ్కాయ్త్ తిరికిన్ఱ
  పేతైయెన్ప తెన్నురిమైప్ పేర్కణ్టాయ్ - పేతముఱ
 • 371. ఓతువతెన్ పఱ్పలవాయ్ ఉఱ్ఱతవత్ తోర్నీత్త
  తీతుకళెల్ లామెనతు సెల్వఙ్కాణ్ - ఆతలినాల్
 • 372. పేయినైయొత్ తివ్వులకిల్ పిత్తాకి నిన్ఱవింద
  నాయినైనీ ఆణ్టిటుతల్ నన్కన్ఱే - ఆయినుమున్
 • 373. మణ్ణా రుయిర్కళుక్కుం వానవర్క్కున్ తానిరఙ్కి
  ఉణ్ణాక్ కొటువిటముం ఉణ్టనైయే - ఎణ్ణామల్
 • 374. వేయ్త్తవళ వెఱ్పెటుత్త వెయ్యఅరక్ కన్తనక్కుం
  వాయ్త్తవర మెల్లాం వళఙ్కినైయే - సాయ్త్తమన
 • 375. వీంపుటైయ వన్మునివర్ వేళ్విసెయ్తు విట్టకొటుం
  పాంపైయెల్ లాందోళిఱ్ పరిత్తనైయే - నాంపెరియర్
 • 376. ఎఞ్సేమెన్ ఱాణవత్తా లేఱ్ఱ ఇరువరైయుం
  అఞ్సేలెన్ ఱాట్కొణ్ టరుళినైయే - తుఞ్సుపన్ఱిత్
 • 377. తోయాక్ కురుళైకళిన్ తున్పం పొఱాతన్ఱు
  తాయాయ్ ములైప్పాలున్ తందనైయే - వాయిసైక్కుప్
 • 378. పాణ్టియన్మున్ సొల్లివంద పాణన్ పొరుట్టటిమై
  వేణ్టి విఱకెటుత్తు విఱ్ఱనైయే - ఆణ్టొరునాళ్
 • 379. వాయ్ముటియాత్ తున్పుకొణ్ట వందిక్కో రాళాకిత్
  తూయ్ముటిమేల్ మణ్ణుఞ్ సుమందనైయే - ఆయ్తుయర
 • 380. మావకఞ్సేర్ మాణిక్క వాసకరుక్ కాయ్క్కుతిరైస్
  సేవకన్పోల్ వీతితనిల్ సెన్ఱనైయే - మావిసయన్
 • 381. విల్లటిక్కు నెఞ్సం విరుంపియతల్ లాల్ఎఱింద
  కల్లటిక్కుం ఉళ్ళఙ్ కళిత్తనైయే - మల్లలుఱుం
 • 382. విల్వక్ కిళైయుతిర్త్త వెయ్య ముసుక్కలైయైస్
  సెల్వత్ తురైమకనాయ్స్ సెయ్తనైయే - సొల్లకలిన్
 • 383. నీళుకిన్ఱ నెయ్యరుంద నేరెలియై మూవులకుం
  ఆళుకిన్ఱ మన్నవనాయ్ ఆక్కినైయే - కోళకల
 • 384. వాయ్స్సఙ్కు నూలిళైత్త వాయ్స్సిలంపి తన్నైఉయర్
  కోస్సెఙ్కట్ సోళనెనక్ కూట్టినైయే - ఏస్సఱునల్
 • 385. ఆఱటుత్త83 వాకీసర్క్ కాంపసియైక్ కణ్టుకట్టుస్
  సోఱెటుత్తుప్ పిన్నే సుమందనైయే - కూఱుకిన్ఱ
 • 386. తొన్మైపెరుఞ్ సుందరర్క్కుత్ తోళనెన్ఱు పెణ్పరవై
  నన్మనైక్కుత్ తూతు నటందనైయే - నన్మైపెఱ
 • 387. ఇఱ్ఱెన్ఱ ఇఱ్ఱెన్నా ఎత్తనైయో పేర్కళ్సెయ్త
  కుఱ్ఱఙ్ కుణమాకక్ కొణ్టనైయే - పఱ్ఱులకిల్
 • 388. అన్పుటైయ తాయర్కళో రాయిరంపే రానాలుం
  అన్పుటైయాయ్ నిన్నైప్పో లావారో - ఇన్పముటన్
 • 389. ఈణ్టవరుం తందైయర్కళ్ ఎణ్ణిలరే ఆయినుమెన్
  ఆణ్టవనే నిన్నైప్పో లావారో - పూణ్టకైకొళ్
 • 390. ఏణుటైయ నిన్నైయన్ఱి ఎందై పిరానేఉన్
  ఆణైఎనక్ కుఱ్ఱతుణై యారుమిల్లై - నాణముళన్
 • 391. ఆనేన్ పిళైక ళనైత్తినైయు మైయానీ
  తానే పొఱుక్కత్ తకుఙ్కణ్టాయ్ - మేల్నోఱ్ఱ
 • 392. మాఱ్ఱనుక్కు మెట్టా మలర్క్కళలోయ్ నీయెన్నైక్
  కూఱ్ఱనుక్కుక్ కాట్టిక్ కొటుక్కఱ్క - పాఱ్ఱవళ
 • 393. నందక్ కటఱ్పువియిల్ నానిన్నుం వన్పిఱవిప్
  పందక్ కటలళుందప్ పణ్ణఱ్క - ముందైనెఱి
 • 394. నిన్ఱేయున్ పొఱ్ఱాళ్ నినైయాతార్ పాళ్మనైయిల్
  సెన్ఱే ఉటలోంపస్ సెయ్యఱ్క - నన్ఱేనిన్
 • 395. ఱోఙ్కు నెఱియోర్ ఉళత్తమర్ందోయ్ ఎన్ఱన్నైత్
  తీఙ్కు నెఱియిల్ సెలుత్తఱ్క - వీఙ్కటఙ్కి
 • 396. వాళి యెనత్తాన్ వళుత్తినుమెన్ సొఱ్కటఙ్కా
  ఏళై మనత్తా లిళైక్కిన్ఱేన్ - వాళుమరక్
 • 397. కోటేఱుం పొల్లాక్ కురఙ్కెనవే పొయ్యులకక్
  కాటేఱు నెఞ్సాఱ్ కలఙ్కుకిన్ఱేన్ - పాటేఱుం
 • 398. ఉళ్ళఱియా మాయైయెను ముట్పకైయార్ కామమెనుఙ్
  కళ్ళఱియా తుణ్టు కవల్కిన్ఱేన్ - తెళ్ళుఱుమెన్
 • 399. కణ్ణనైయాయ్ నిన్తాళ్ కమలఙ్ కళైవళుత్తా
  మణ్ణనైయార్ పాఱ్పోయ్ మయఙ్కుకిన్ఱేన్ - తిణ్ణమిలాక్
 • 400. కాతరవాన్ తున్పక్ కవలైక్ కటల్వీళ్ందే
  ఆతరవొన్ ఱిన్ఱి అలైకిన్ఱేన్ - ఓతుమఱై
 • 401. ఆత్త రెనుమున్ అటియార్ తమైక్కణ్టు
  నాత్తికఞ్సొల్ వార్క్కు నటుఙ్కుకిన్ఱేన్ - పాత్తుణ్టే
 • 402. ఉయ్వ తఱియా ఉళత్తినే నుయ్యుంవకై
  సెయ్వ తఱియేన్ తికైక్కిన్ఱేన్ - సైవనెఱి
 • 403. ఉణ్ణిరంపు నిన్కరుణై ఉణ్టో ఇలైయోఎన్
  ఱెణ్ణియెణ్ణి ఉళ్ళం ఇళైక్కిన్ఱేన్ - మణ్ణినిటైక్
 • 404. కొన్సెయ్కై కొణ్టకొటుఙ్ కూఱ్ఱన్ కుఱుకిలతఱ్
  కెన్సెయ్వో మెన్ఱెణ్ణి ఎయ్క్కిన్ఱేన్ - మున్సెయ్వినై
 • 405. ఆమఱైయా నోయా లకమెలివుఱ్ ఱైయోనాన్
  తామరైయి నీర్పోల్ తయఙ్కుకిన్ఱేన్ - తామముటి
 • 406. వళ్ళల్ అరుళ్కొటుక్క వందిలనే ఇన్నుమెన
  ఉళ్ళమతు నీరా యురుకుకిన్ఱేన్ - ఎళ్ళలుఱు
 • 407. మాలైపాయ్న్ తిన్నుమెన్న వందిటుమో ఎన్ఱునెఞ్సం
  ఆలైపాయ్న్ తుళ్ళం అళికిన్ఱేన్ - ఞాలమిసైక్
 • 408. కోట్పార వాళ్క్కైక్ కొటుఞ్సిఱైయి నిన్ఱెన్నై
  మీట్పా రిలాతు విళిక్కిన్ఱేన్ - మీట్పాకుం
 • 409. ఆఱ్ఱి లొరుకాలుం అటఙ్కాస్ సముసారస్
  సేఱ్ఱిలొరు కాలుంవైత్తుత్ తేయ్కిన్ఱేన్ - తోఱ్ఱుమయఱ్
 • 410. పాకముఱు వాళ్క్కైయెనుం పాలైవనత్ తున్నరుళ్నీర్త్
  తాకమతు కొణ్టే తవిక్కిన్ఱేన్ - మోకమతిల్
 • 411. పోయ్ప్పటుమోర్ పఞ్సప్ పొఱికళాల్ వెంపాంపిన్
  వాయ్ప్పటుమోర్ తేరైయైప్పోల్ వాటుకిన్ఱేన్ - మాయ్ప్పవరు
 • 412. మీన్పోలు మాతర్ విళియాల్ వలైప్పట్ట
  మాన్పోలుఞ్ సోర్ందు మటఙ్కుకిన్ఱేన్ - కాన్పోల
 • 413. వీఱ్ఱు ములక వికారప్ పిరళయత్తిల్
  తోఱ్ఱుఞ్ సుళియుట్ సుళల్కిన్ఱేన్ - ఆఱ్ఱవునాన్
 • 414. ఇప్పారిల్ ఉన్మేలన్ పిల్లెనినుం అన్పనెన
  ఒప్పారి యేనుం ఉటైయేన్కాణ్ - తప్పాయ్ంద
 • 415. మట్టువిటేన్ ఉన్తాళ్ మఱక్కినుంవెణ్ణీఱ్ఱునెఱి
  విట్టువిటేన్ ఎన్ఱనైక్కై విట్టువిటేల్ - తుట్టనెన
 • 416. మాలున్ తిసైముకనుం వానవరుం వందుతటుత్
  తాలుఞ్ సిఱియేనైత్ తళ్ళివిటేల్- సాలులక
 • 417. వాతనైకొణ్ టోనెన్ఱు మఱ్ఱెవరా నాలుంవందు
  పోతనైసెయ్ తాలుమెనైప్ పోక్కివిటేల్ - నీతయవు
 • 418. సూళ్ందిటుక ఎన్నైయునిన్ తొణ్టరుటన్ సేర్త్తరుళ్క
  వాళ్ందిటుక నిన్తాళ్ మలర్.

  • 47. ఇతు ముతల్ 64 కణ్ణికళ్ సోళ నాట్టిల్ కావిరి వటకరైత్తలఙ్కళ్.
  • 420 48. కాలిల్పాయ్ - సేషసయనం. తొ. వే.
  • 49. కాళ్ - ఇల్ - నెఞ్సం ఎన్ఱు పిరిత్తుప్ పొరుళ్కొళ్క. తొ.వే.
  • 421 50. వానొళిప్ పుఱ్ఱు‘ర్, వాళ్కొళి పుత్తూరెన మరువియతు తొ.వే.2.
  • 51. హంసన్, అఞ్సన్ ఎనత్ తిరిందతు. అన్నత్తై వాకనమాక ఉటైయ పిరమన్ ఎనప్ పొరుళ్.తొ.వే.
  • 422 52. కురఙ్కాటు - వటకురఙ్కాటుతుఱై. కురఙ్కాట్టిన్ ఎన నిన్ఱతు.వేఱ్ఱుమైస్సందియాకలాన్.తొ.వే.
  • 53. పొన్ - ఇలక్కుమి, తొ.వే.
  • 423 54. తే ఎన్పతు ఈణ్టు వికుతి కున్ఱియ ముతనిలైత్ తొళిఱ్పెయర్. తొ.వే.
  • 55. కోలత్తుఱై ఎన్పతు కోలందుఱై ఎన వికారమాయిఱ్ఱు. తొ.వే.
  • 424 56. అన్పిలాందుఱై యెన్నుమోర్ తిరుప్పతి. తొ.వే.
  • 57. 65 ముతల్ 191 వరై 127 కణ్ణికళ్ సోళనాట్టిల్ కావిరి తెన్కరైత్ తలఙ్కళ్.
  • 425 58. వేతికుటి ఎన్పతు వేతిక్కుటియెన విరిత్తల్ వికారమాయిఱ్ఱు; తొ.వే.
  • 59. తేమామలర్ - సిఱంద కఱ్పకమలర్. తొ.వే.
  • 426 60. కటవూర్ - కటైయూరెన మరీఇయతు. తొ.వే.
  • 61. అరిసొన్నతిక్కరై, అరిసిఱ్కరై యెన మరీఇయతు: తొ.వే.
  • 427 62. సీయత్తై ఎన్పతు సెయ్యుళ్ వికారత్తాఱ్ కుఱుక్కుం వళి కుఱుక్కప్పట్టు సియత్తైయెననిన్ఱతు: తొ.వే.
  • 63. మణ్టళి ఎన్పతు మణ్టలి ఎన ళకర లకర ఒఱ్ఱుమైత్ తిరిపు. తొ.వే.
  • 428 64. మటవాట్ కోర్ కూఱ్ఱై యెనఱ్పాలతు కూఱైయెన ఇరణ్టావతన్ ముటిపేఱ్ఱు నిన్ఱతు.తొ.వే.
  • 65. 192, 193-ఆం కణ్ణికళ్ ఈళనాట్టుత్ తలఙ్కళ్
  • 429 66. 194 ముతల్ 206 వరై 13 కణ్ణికళ్ పాణ్టి నాట్టుత్ తలఙ్కళ్.
  • 67. తొళుం రామీసం ఎన్పతు వటనూన్ ముటిపు. తొ.వే. 1. వటసొన్ ముటిపిల్ వందతు క్ష 2.
  • 430 68. ఇః¤తు మలైనాట్టుత్ తలం.
  • 69. 208 ముతల్ 214 వరై 7 కణ్ణికళ్ కొఙ్కు నాట్టుత్ తలఙ్కళ్.
  • 431 70. తీక్కుళి ఎన్పతు తీఙ్కుళి యెన్ఱాయతు: తొ.వే.
  • 71. 215 ముతల్ 236 వరై 22 కణ్ణికళ్ నటు నాట్టుత్తలఙ్కళ్
  • 432 72. ఆసిటై యెతుకై: తొ.వే.
  • 73. సెందొటై: తొ.వే.
  • 433 74. ఓఙ్కి - పరవెనుం వేఱు సినై వినైక్ కుఱైకళ్ మన్నెన్ను ముతల్ వినైయోటుముటిందన: తొ.వే.
  • 75. ఆసిటై యెతుకై. తొ.వే.
  • 434 76. 237 ముతల్ 271 వరై 35 కణ్ణికళ్ తొణ్టనాట్టుత్తలఙ్కళ్.
  • 77. యోకం ఎన్పతు యోకెన వికారమాయిఱ్ఱు: తొ.వే.
  • 435 78. వీ - మరణం. తొ.వే.
  • 79. ఇతు తుళునాట్టుత్తలం
  • 436 80. 273 ముతల్ 279 వరై 7 కణ్ణికళ్ వటనాట్టుత్తలఙ్కళ్
  • 81. సిఙ్కుతల్ - కుఱైతల్, తొ.వే.
  • 437 82. ఉతి - ఒతియెన మరీఇయతు. తొ.వే.
  • 83. ఆఱు - వళి. తొ.వే.

விண்ணப்பக் கலிவெண்பா // விண்ணப்பக் கலிவெண்பா

No audios found!