திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
viṇṇappak kaliveṇpā
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

001. திருவடிப் புகழ்ச்சி
tiruvaṭip pukaḻchsi