திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನೆಞ್ಸಱಿವುಱುತ್ತಲ್
neñsaṟivuṟuttal
ಮಕಾತೇವ ಮಾಲೈ
makātēva mālai
First Thirumurai

004. ಸಿವನೇಸ ವೆಣ್ಪಾ
sivanēsa veṇpā

  ಕಾಪ್ಪು
  ನೇರಿಸೈ ವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮುನ್ನವನೇ ಯಾನೈ ಮುಕತ್ತವನೇ ಮುತ್ತಿನಲಂ
  ಸೊನ್ನವನೇ ತೂಯ್ಮೆಯ್ಸ್ ಸುಕತ್ತವನೇ - ಎನ್ನವನೇ
  ಸಿಱ್ಪರನೇ ಐಙ್ಕರನೇ ಸೆಞ್ಸಟೈಯಞ್ ಸೇಕರನೇ
  ತಱ್ಪರನೇ ನಿನ್ತಾಳ್ ಸರಣ್.
 • 2. ವೀಱುಟೈಯಾಯ್ ವೇಲುಟೈಯಾಯ್ ವಿಣ್ಣುಟೈಯಾಯ್ ವೆಱ್ಪುಟೈಯಾಯ್
  ನೀಱುಟೈಯಾಯ್ ನೇಯರ್ಕಟನ್ ನೆಞ್ಸುಟೈಯಾಯ್ - ಕೂಱು
  ಮುತಲ್ವಾಓರ್ ಆಱು ಮುಕವಾ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ್
  ಪುತಲ್ವಾನಿನ್ ತಾಳೆನ್ ಪುಕಲ್.
 • 3. ಸೀರ್ಸಾನ್ಱ ವೇತಸ್ ಸೆೞುಂಪೊರುಳೇ ಸಿಱ್ಸೊರುಪಪ್
  ಪೇರ್ಸಾನ್ಱ ಉಣ್ಮೈಪ್ ಪಿರಮಮೇ - ನೇರ್ಸಾನ್ಱೋರ್
  ನಾಟುಂ ಪರಸಿವಮೇ ನಾಯೇನುಕ್ ಕನ್ಪುನಿನ್ಪಾಲ್
  ನೀಟುಂ ಪಟಿನೀ ನಿಕೞ್ತ್ತು.
 • 4. ನಿನೈಪ್ಪಿತ್ತಾ ನಿತ್ತಾ ನಿಮಲಾ ಎನನೀ
  ನಿನೈಪ್ಪಿತ್ತಾಲ್ ಏೞೈ ನಿನೈಪ್ಪೇನ್ - ನಿನೈಪ್ಪಿನ್
  ಮಱಪ್ಪಿತ್ತಾಲಿ ಯಾನುಂ ಮಱಪ್ಪೇನ್ ಎವೈಯುಂ
  ಪಿಱಪ್ಪಿತ್ತಾಯ್ ಎನ್ನಾಲೆನ್ ಪೇಸು.
 • 5. ಉರುವಾಯ್ ಉರುವಿಲ್ ಉರುವಾಕಿ ಓಙ್ಕಿ
  ಅರುವಾಯ್ ಅರುವಿಲ್ ಅರುವಾಯ್ - ಒರುವಾಮಲ್
  ನಿನ್ಱಾಯೇ ನಿನ್ಱ ನಿನೈಕ್ಕಾಣ್ಪ ತೆವ್ವಾಱೋ
  ಎನ್ತಾಯೇ ಎನ್ತಂದೈ ಯೇ.
 • 6. ವೆಞ್ಸಞ್ ಸಲಮಾ ವಿಕಾರಂ ಎನುಂಪೇಯ್ಕ್ಕು
  ನೆಞ್ಸಂ ಪಱಿಕೊಟುತ್ತು ನಿಱ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಅಞ್ಸಲೆನ
  ಎಣ್ತೋಳ್ ಇಱೈಯೇ ಎನೈಯಟಿಮೈ ಕೊಳ್ಳಮನಂ
  ಉಣ್ಟೋ ಇಲೈಯೋ ಉರೈ.
 • 7. ಅಪ್ಪಾಲುನ್ ಸಿತ್ತಂ ಅಱಿಯೇನ್ ಎನಕ್ಕಂಮೈ
  ಅಪ್ಪಾನಿನ್ ತಾಳನ್ಱಿ ಯಾರ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಇಪ್ಪಾರಿಲ್
  ಸಾತಿಉರು ವಾಕ್ಕುನ್ ತಳೈಅವಿೞ್ತ್ತುತ್ ತನ್ಮಯಮಾಂ
  ಸೋತಿಉರು ವಾಕ್ಕುನ್ ತುಣೈ.
 • 8. ಪೇರಱಿವಾಲ್ ಕಣ್ಟುಂ ಪೆರಿಯೋರ್ ಅಱಿಯಾರೇಲ್
  ಯಾರಱಿವಾರ್ ಯಾನೋ ಅಱಿಕಿಱ್ಪೇನ್ ಸೀರ್ಕೊಳ್
  ವೆಳಿಯಾಯ್ ವೆಳಿಕ್ಕುಳ್ ವೆಳಿಯಾಯ್ ಒಳಿಕ್ಕುಳ್
  ಒಳಿಯಾಕಿ ನಿನ್ಱ ಉನೈ.
 • 9. ವಂದಿತ್ತೇನ್131 ಪಿಟ್ಟುಕಂದ ವಳ್ಳಲೇ ನಿನ್ನಟಿಯಾನ್
  ಸಿಂದಿತ್ತೇನ್ ಎನ್ಱಲ್ ಸಿರಿಪ್ಪನ್ಱೋ - ಪಂದತ್ತಾಞ್
  ಸಿಂದುಸಿಂದಿಪ್ ಪಿತ್ತೆನತು ಸಿಂದೈಯುಣಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳೇ
  ವಂದುಸಿಂದಿಪ್ ಪಿತ್ತಲ್ ಮಱಂದು.
 • 10. ತೇನೆನ್ಱ ಇನ್ಸೊಲ್ ತೆರಿಂದುನಿನೈಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್
  ನಾನೆನ್ ಱುರೈತ್ತಲ್ ನಕೈಅನ್ಱೋ - ವಾನ್ನಿನ್ಱ
  ಒಣ್ಪೊರು­ ಉಳ್ಳಂ ಉವಂದರುಳಾಲ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಲುಂ
  ವಣ್ಪೊರುಳುಂ ಈತಲ್ ಮಱಂದು.
 • 11. ಅಣ್ಟಙ್ಕ ಳೋಅವಱ್ಱಿನ್ ಅಪ್ಪಾಲೋ ಇಪ್ಪಾಲೋ
  ಪಣ್ಟಙ್ಕ ಳೋಸಿಱ್ ಪರವೆಳಿಯೋ - ಕಣ್ತಙ್ಕ
  ವೆಂಪೆರುಮಾಲ್ ನೀತ್ತವರ್ತಂ ಮೆಯ್ಯುಳಮೋ ತೈಯಲೊಟುಂ
  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನೀವಾೞ್ ಇಟಂ.
 • 12. ಪೂತಮೆಙ್ಕೇ ಮಱ್ಱೈಪ್ ಪುಲನೆಙ್ಕೇ ಪಲ್ಲುಯಿರಿನ್
  ಪೇತಮೆಙ್ಕೇ ಅಣ್ಟಮೆನುಂ ಪೇರೆಙ್ಕೇ - ನಾತಮೆಙ್ಕೇ
  ಮನ್ವಟಿವ ಮೆಙ್ಕೇ ಮಱೈಯೆಙ್ಕೇ ವಾನ್ಪೊರು­
  ಪೊನ್ವಟಿವಂ ಕೊಳ್ಳಾತ ಪೋತು.
 • 13. ಪೇರುರುವೋ ಸೋತಿಪ್ ಪಿೞಂಪಾಕುಂ ಸಿನ್ಮಯತ್ತಿನ್
  ಸೀರುರುವೋ ತೇವರ್ ತಿರುವುರುವಂ - ನೇರುರುವಿಲ್
  ಸಾಲ್ಪುಱಸ್ಸೇರ್ ಅಣ್ಟ ಸರಾಸರಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂನುಂ
  ಕಾಲ್ವಿರಱ್ಪಾಲ್ ನಿನ್ಱೊಟುಙ್ಕುಙ್ ಕಾಲ್.
 • 14. ಇನ್ಱೋ ಪಕಲೋ ಇರವೋ ವರುನಾಳಿಲ್
  ಎನ್ಱೋ ಅಱಿಯೇನ್ ಎಳಿಯೇನೇ - ಮನ್ಱೋಙ್ಕುಂ
  ತಾಯನೈಯಾಯ್ ನಿನ್ನರುಳಾಂ ತಣ್ಣಮುತಂ ಉಣ್ಟುವಂದು
  ನಾಯನೈಯೇನ್ ವಾೞ್ಕಿನ್ಱ ನಾಳ್.
 • 15. ಮಣ್ಣಾಸೈ ವೆಱ್ಪೇ ಮಱಿಕಟಲೇ ಪೊನ್ನಾಸೈ
  ಪೆಣ್ಣಾಸೈ ಒನ್ಱೇಎನ್ ಪೇರಾಸೈ - ನಣ್ಣಾಸೈ
  ವಿಟ್ಟಾರ್ ಪುಕೞುಂ ವಿಟೈಯಾಯ್ನಾನ್ ಪೊಯ್ಯಾಸೈಪ್
  ಪಟ್ಟಾಲ್ ವರುಮೇ ಪತಂ.
 • 16. ತಂದೈಯಾಯ್ ಎನ್ನುಟೈಯ ತಾಯಾಯ್ತ್ ತಕೈಸಾನ್ಱ
  ಸಿಂದೈಯಾಯ್ ಎನ್ನರುಮೈತ್ ತೇಸಿಕನಾಯ್ - ಮುಂದೈಯಾಯ್
  ನೀಟು ಮಱೈಮುತಲಾಯ್ ನಿನ್ಱಾಯೆನ್ ನೇನೆಞ್ಸಂ
  ವಾಟುಮೆನೈ ಆಟ್ಕೊಳ್ಳಾ ವಾಱು.
 • 17. ಊಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ವಲ್ವಿನೈಯಾಂ ಉಟ್ಕಯಿಱ್ಱಾಲ್ ಉಳ್ಳಿರುಂದೇ
  ಆಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ನೀತಾನ್ ಅಱಿಂದಿಲೈಯೋ - ವಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ
  ಅಞ್ಸುಪುಲ ವೇಟರ್ಕ್ ಕಱಿವೈಪ್ ಪಱಿಕೊಟುತ್ತೆನ್
  ನೆಞ್ಸುಪುಲರ್ನ್ ತೇಙ್ಕು ನಿಲೈ.
 • 18. ಆಮೋ ಅಲವೋ ಅಱಿಯೇನ್ ಸಿಱಿಯೇನಾನ್
  ತಾಮೋ ತರನುಂ ಸತುಮುಕನುಂ - ತಾಮೇ
  ಅಟಿಯಾ ತರಿಕ್ಕುಂ ಅರಸೇನಿನ್ ಏವಲ್
  ಅಟಿಯಾರ್ಕುಱ್ ಱೇವಲಟಿ ಯನ್.
 • 19. ಉನ್ನಾಲ್ ಎನಕ್ಕಾವ ತುಣ್ಟತುನೀ ಕಣ್ಟತುವೇ
  ಎನ್ನಾಲ್ ಉನಕ್ಕಾವ ತೇತುಳತು - ಸೊನ್ನಾಲ್ಯಾನ್
  ತಂದಾರ್ವತ್ ತೋಟುಂ ತಲೈಮೇಱ್ಕೊಣ್ ಟುಯ್ಕಿಱ್ಪೇನ್
  ಎಂದಾಯಿಙ್ ಕೊನ್ಱುಮಱಿ ಯೇನ್.
 • 20. ಸೆನ್ಱುರೈಪ್ಪಾರ್ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ ಸಿಱಿಯಾನ್ ಪಯಮಱಿಯಾನ್
  ಎನ್ಱುರೈಪ್ಪಾರ್ ಆಙ್ಕತುಮಱ್ ಱೆನ್ನಳವೇ - ಮನ್ಱಕತ್ತೋಯ್
  ಅಞ್ಸೇಲ್ ವಿೞಿಯಾರೈ ಅಂದಕನೆನ್ ಪಾರ್ಮೊೞಿಯೈ
  ಅಞ್ಸೇನ್ ಸಿಱಿತುಂ ಅಱಿಂದು.
 • 21. ಎಂದಾಯ್ನಿನ್ ಅನ್ಪರ್ತಮಕ್ ಕಿನ್ನಮುತಂ ಇಟ್ಟೇತ್ತಿಸ್
  ಸಿಂದಾ ನಲಮೊನ್ಱುಞ್ ಸೆಯ್ತಱಿಯೇನ್ - ನಂದಾಸ್
  ಸುವರುಣ್ಟ ಮಣ್ಪೋಲುಂ ಸೋಱುಣ್ಟೇನ್ ಮಣ್ಣಿಲ್
  ಎವರುಣ್ ಟೆನೈಪ್ಪೋಲ್ ಇಯಂಪು.
 • 22. ಉಪ್ಪಿರುಂದ ಓಟೋ ಓತಿಯೋ ಉಲಾಪ್ಪಿಣಮೋ
  ವೆಪ್ಪಿರುಂದ ಕಾಟೋ ವಿನೈಸ್ಸುಮೈಯೋ - ಸೆಪ್ಪಱಿಯೇನ್
  ಕಣ್ಣಪ್ಪ ರುಕ್ಕುಕ್ ಕನಿಯನೈಯಾಯ್ ನಿಱ್ಪಣಿಯಾ
  ತುಣ್ಣಪ್ ಪರುಕ್ಕುಂ ಉಟಂಪು.
 • 23. ಏಲಾರ್ ಮನೈತೊಱುಂಪೋಯ್ ಏಱ್ಱೆಲುಂಪುನ್ ತೇಯನೆಟುಙ್
  ಕಾಲಾಯ್ತ್ ತಿರಿಂದುೞಲುಙ್ ಕಾಲ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಮಾಲಾಕಿತ್
  ತೊಣ್ಟೇ ವಲಞ್ಸೆಯ್ಕೞಲ್ ತೋನ್ಱಲೇ ನಿನ್ಕೋಯಿಲ್
  ಕಣ್ಟೇ ವಲಂಸೆಯ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್.
 • 24. ಏಸುಂ ಪಿಱರ್ಮನೈಯಿಲ್ ಏಙ್ಕಅವರ್ ಈಯುಮರೈಕ್
  ಕಾಸುಂ ಪೆಱವಿರಿಕ್ಕುಂ ಕೈಕಣ್ಟಾಯ್ - ಮಾಸುಂದ
  ವಿಣ್ಟುಞ್ ಸಿರಙ್ಕುನಿಕ್ಕುಂ ವಿತ್ತಕನೇ ನಿನ್ತಲತ್ತೈಕ್
  ಕಣ್ಟುಞ್ ಸಿರಙ್ಕುವಿಯಾಕ್ ಕೈ.
 • 25. ವೆಙ್ಕೋಟೈ ಆತಪತ್ತಿನ್ ವೀೞ್ನೀರ್ ವಱಂದುಲರ್ಂದು
  ಮಙ್ಕೋಟೈ ಯಾತಲ್ ವೞಕ್ಕನ್ಱೋ - ಎಙ್ಕೋನಿನ್
  ಸೀರ್ಸಿಂದಾಸ್ ಸೇವಟಿಯಿನ್ ಸೀರ್ಕೇಟ್ಟುಂ ಆನಂದ
  ನೀರ್ಸಿಂದಾ ವನ್ಕಣ್ ನಿಲೈ.
 • 26. ವಾಯನ್ಱೇಲ್ ವೆಂಮಲಞ್ಸೆಲ್ ವಾಯ್ಅನ್ಱೇಲ್ ಮಾನರಕ
  ವಾಯನ್ಱೇಲ್ ವಲ್ವೆಱಿನಾಯ್ ವಾಯೆನ್ಪಾಂ - ತಾಯೆನ್ಱೇ
  ಊೞ್ತ್ತಾತಾ ಏತ್ತುಂ ಉಟೈಯಾಯ್ ಸಿವಎನ್ಱೇ
  ವಾೞ್ತ್ತಾತಾರ್ ನಾಱ್ಱಪ್ಪಾೞ್ ವಾಯ್.
 • 27. ವೀಟ್ಟಾರ್ ಇಱೈನೀ ವಿಟೈಮೇಲ್ ವರುಂಪವನಿ
  ಕಾಟ್ಟಾ ತಟೈತ್ತ ಕತವನ್ಱೋ - ನಾಟ್ಟಾತಿ
  ನಲ್ಲತ್ ತುಳೈಯಾ ನತಿಸ್ಸಟೈಯಾಯ್ ಎನ್ನುಞ್ಸೀರ್ಸ್
  ಸೆಲ್ಲತ್ ತುಳೈಯಾಸ್ ಸೆವಿ.
 • 28. ಪುಲ್ಲಙ್ ಕಣನೀರ್ಪ್ ಪುೞೈಯೆನ್ಕೋ ಪುಱ್ಱೆನ್ಕೋ
  ಸೊಲ್ಲುಂ ಪಸುಮಟ್ ಟುಳೈಯೆನ್ಕೋ - ಸೊಲ್ಲುಞ್ಸೀರ್
  ವೀಯಾತ ಪಿಞ್ಞಕಪ್ಪೇರ್ ಮೆಲ್ಲಿನತ್ತಿನ್ ನಲ್ಲಿಸೈತಾನ್
  ತೋಯಾತ ನಾಸಿತ್ ತುಳೈ.
 • 29. ತೋಱ್ಱಮಿಲಾಕ್ ಕಣ್ಣುಞ್ ಸುವೈಯುಣರಾ ನಾವುತಿಕೞ್
  ನಾಱ್ಱಂ ಅಱಿಯಾತ ನಾಸಿಯುಮೋರ್ - ಮಾಱ್ಱಮುಂದಾನ್
  ಕೇಳಾಸ್ ಸೆವಿಯುಙ್ಕೊಳ್ ಕೀೞ್ಮುಕಮೇ ನೀಱ್ಱಣಿತಾನ್
  ಮೂಳಾತು ಪಾೞ್ತ್ತ ಮುಕಂ.
 • 30. ಮಾನ್ಱಾಂ ಉಲಕ ವೞಕ್ಕಿನ್ ಪಟಿಮತಿತ್ತು
  ಮೂನ್ಱಾ ವಕಿರ್ಂದೇ ಮುಟೈನಾಱ - ಊನ್ಱಾ
  ಮಲಕ್ಕೂಟೈ ಏಱ್ಱುಕಿನು ಮಾಣಾತೇ ತೆನ್ಪಾಲ್
  ತಲಕ್ಕೂಟಲ್ ತಾೞಾತ್ ತಲೈ.
 • 31. ಕಲ್ಲೆನ್ಕೋ ನೀರಟೈಕ್ಕುಙ್ ಕಲ್ಲೆನ್ಕೋ ಕಾನ್ಕೊಳ್ಕರುಙ್
  ಕಲ್ಲೆನ್ಕೋ ಕಾೞ್ವಯಿರಕ್ ಕಲ್ಲೆನ್ಕೋ - ಸೊಲ್ಲೆನ್ಕೋ
  ಇನ್ಱಾ ಲೆನಿಲೋ ಎಟುತ್ತಾಳೆಂ ಮೀನ್ಱಾಣೇರ್
  ನಿನ್ತಾಳ್ ನಿನೈಯಾತ ನೆಞ್ಸು.
 • 32. ಸೊಲ್ಲುಕಿನ್ಱ ಉಳ್ಳುಯಿರೈಸ್ ಸೋರ್ವುಱ್ ಱಿಟಕ್ಕುಳಿರ್ಂದು
  ಕೊಲ್ಲುಕಿನ್ಱ ನಞ್ಸಿಲ್ ಕೊಟಿತನ್ಱೋ - ಒಲ್ಲುಮನ್ಱತ್
  ತೆಂಮಾನಿನ್ ತಾಟ್ಕಮಲ ಮೆಣ್ಣಾತು ಪಾೞ್ವಯಿಱ್ಱಿಲ್
  ಸುಂಮಾ ಅಟೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಸೋಱು.
 • 33. ಸೋರ್ಪಟೈತ್ತುಸ್ ಸೋಱೆನ್ಱಾಲ್ ತೊಣ್ಟೈವಿಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಣ್ಟುನಟು
  ಮಾರ್ಪಟೈತ್ತುಸ್ ಸಾವುಕಿನುಂ ಮಾನನ್ಱೇ - ಸೀರ್ಪಟೈಕ್ಕ
  ಎಣ್ಣುವಾರ್ ಎಣ್ಣುಂ ಇಱೈವಾನಿನ್ ತಾಳೇತ್ತಾ
  ತುಣ್ಣುವಾರ್ ಉಣ್ಣುಂ ಇಟತ್ತು.
 • 34. ಓಕೋ ಕೊಟಿತೇ ಉಱುಂಪುಲೈಯರ್ ಇಲ್ಲಿನಿಟತ್
  ತೇಕೋ ವತೈತ್ತುಣ್ ಸೆಯಲನ್ಱೋ - ವಾಕೋರ್ತಂ
  ವಾೞ್ಮನೈಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಲಾತು ವಳ್ಳನಿನೈ ಏತ್ತಾತಾರ್
  ಪಾೞ್ಮನೈಯಿಲ್ ಸೆನ್ಱುಣ್ ಪತು.
 • 35. ವೀಯುಮಿಟು ಕಾಟ್ಟಕತ್ತುಳ್ ವೇಂಪಿಣತ್ತಿನ್ ವೆಂದಸೈಯೈಪ್
  ಪೇಯುಮುಟನ್ ಉಣ್ಣಉಣ್ಣುಂ ಪೇಱನ್ಱೋ - ತೋಯುಮಯಲ್
  ನೀಙ್ಕಅರುಳ್ ಸೆಯ್ವೋಯ್ವೆಣ್ಣೀಱಣಿಯಾರ್ ತೀಮನೈಯಿಲ್
  ಆಙ್ಕವರೋ ಟುಣ್ಣು ಮತು.
 • 36. ಕಣ್ಕುೞೈಂದು ವಾಟುಂ ಕಟುನರಕಿನ್ಪೇರುರೈಕ್ಕಿಲ್
  ಒಣ್ಕುೞಂದೈ ಯೇನುಮುಲೈ ಉಣ್ಣಾತಾಲ್ - ತಣ್ಕುೞೈಯ
  ಪೂಣ್ಟಾತಾರ್ಕ್ ಕೊನ್ಱೈಪ್ ಪುರಿಸಟೈಯೋಯ್ ನಿನ್ಪುಕೞೈ
  ವೇಣ್ಟಾತಾರ್ ವೀೞ್ಂದು ವಿರೈಂದು.
 • 37. ಕಣ್ಣುತಲೇ ನಿನ್ತಾಳ್ ಕರುತಾರೈ ನೇಸಿಕ್ಕ
  ಎಣ್ಣುತಲೇ ಸೆಯ್ಯೇನ್ಮಱ್ ಱೆಣ್ಣುವನೇಲ್ - ಮಣ್ಣುಲಕಿಲ್
  ಆಮಿಟತ್ತು ನಿನ್ನಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕಾಸೈಯುರೈತ್ ತಿಲ್ಲೈಯೆನ್ಪಾರ್
  ಪೋಮಿಟತ್ತಿಱ್ ಪೋವೇನ್ ಪುಲರ್ಂದು.
 • 38. ಅಙ್ಕಣನೇ ನಿನ್ನಟಿಕ್ಕೋರ್ ಅನ್ಪಿಲರೈಸ್ ಸಾರ್ಂದೋರ್ತಂ
  ವಙ್ಕಣಮೇ132 ವೈಪ್ಪತಿನಾನ್ ವೈತ್ತೇನೇಲ್ - ಅಙ್ಕಣತ್ತಿಲ್
  ನೀರ್ಪೋಲ್ ಎನತು ನಿಲೈಕೆಟುಕ ನಿಱ್ಪೞಿಸೊಱ್
  ಱಾರ್ಪೋ ಲೞಿಕ ತಳರ್ಂದು.
 • 39. ಪೂವೈವಿಟ್ಟುಪ್ ಪುಲ್ಲೆಟುಪ್ಪಾರ್ ಪೋಲುನ್ ತಿರುಪ್ಪಾತತ್
  ತೇವೈವಿಟ್ಟು ವೆಂಪಿಱವಿತ್ ತೇವರ್ಕಳೈಕ್ - ಕೋವೈಯಿಟ್ಟುಕ್
  ಕೂವುವಾರ್ ಮಱ್ಱವರೈಕ್ ಕೂಟಿಯಿಟೇನ್ ಕೂಟುವನೇಲ್
  ಓವುವಾ ರಾವ133 ಲುನೈ.
 • 40. ಯಾತೋ ಕನಱ್ಕಣ್ ಯಮತೂತರ್ ಕಾಯ್ಸ್ಸುಕರುನ್
  ತಾತೋ ತೞಱ್ಪಿೞಂಪೋ ತಾನಱಿಯೇನ್ - ಮೀತೋಙ್ಕು
  ನಾಟ್ಟಾರ್ತಾರ್ಕ್ ಕೊನ್ಱೈ ನತಿಸ್ಸಟೈಯೋಯ್ ಅಞ್ಸೆೞುತ್ತೈ
  ನಾಟ್ಟಾತಾರ್ ವಾಯ್ಕ್ಕು ನಲಂ.
 • 41. ಎನ್ನೆಞ್ಸೋರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎನಕ್ಕೊಣ್ಟೋಯ್ ನಿನ್ನಿನೈಯಾರ್
  ತನ್ನೆಞ್ಸೋ ಕಲ್ಲಾಮಸ್ ಸಾಂಪಿಣತ್ತಾರ್ - ವನ್ನೆಞ್ಸಿಲ್
  ಸಾರ್ಂದವರ್ಕ್ಕುಂ ಮಱ್ಱವರೈತ್ ತಾನೋಕ್ಕಿ ವಾರ್ತ್ತೈಸೊಲ
  ನೇರ್ಂದವರ್ಕ್ಕುಂ ಕಲ್ಲಾಕುಂ ನೆಞ್ಸು.
 • 42. ವೆಳ್ಳಮುತುಂ ತೇನುಂ ವಿಯನ್ಕರುಂಪುಂ ಮುಕ್ಕನಿಯಿನ್
  ಉಳ್ಳಮುತುಂ ತೆಳ್ಳಮುತುಂ ಒವ್ವಾತಾಲ್ ಕಳ್ಳಮಿಲಾ
  ನಿನ್ನನ್ಪರ್ ತಂಪುಕೞಿನ್ ನೀಳ್ಮತುರನ್ ತನ್ನೈಇನಿ
  ಎನ್ನೆನ್ಪ ತೈಯಾ ಇಯಂಪು.
 • 43. ಪಣ್ಣಾಲುನ್ ಸೀರಿನೈಸ್ಸಂ ಪಂದರ್ಸೊಲ ವೆಳ್ಳೆಲುಂಪು
  ಪೆಣ್ಣಾನ ತೆನ್ಪಾರ್ ಪೆರಿತನ್ಱೇ - ಅಣ್ಣಾಅಸ್
  ಸೈವವಟಿ ವಾಞಾನ ಸಂಪಂದರ್ ಸೀರುರೈಕ್ಕಿಲ್
  ತೆಯ್ವವಟಿ ವಾಞ್ಸಾಂಪರ್ ಸೇರ್ಂದು.
 • 44. ಎಙ್ಕೋವೇ ಯಾನ್ಪುಕಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ಮಣತ್ತಿಲ್
  ಅಙ್ಕೋರ್ ಪೊರುಟ್ಸುಮೈಯಾಳ್ ಆನೇನೇಲ್ - ಇಙ್ಕೇನಿನ್
  ತಾಳ್ವರುಂದ ವೇಣ್ಟೇನ್ ತಟೈಪಟ್ಟೇನ್ ಆತಲಿನಿನ್
  ನಾಳ್ವರುಂದ ವೇಣ್ಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ನಾನ್.
 • 45. ಪೂವುಕ್ ಕರೈಯರುಂವಾನ್ ಪುಙ್ಕವರುಂ ಪೋಱ್ಱುತಿರು
  ನಾವುಕ್ ಕರೈಯರೆನು ನನ್ನಾಮ - ಮೇವುಱ್ಱ
  ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ಕು ನೀಕಟ್ಟುಸ್ ಸೋಱೆಟುತ್ತಾಯ್ ಎನ್ಱಱಿಂದೋ
  ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ಕುತ್ ತೊಣ್ಟನೆನ್ಪಾರ್ ಸೊಲ್.
 • 46. ಎಂಪರವೈ134 ಯೋಮಣ್ ಣಿಟಂದಲೈಂದಾನ್ ಸುಂದರನಾರ್
  ತಂಪರವೈ ವೀಟ್ಟುತ್ ತಲೈಕ್ಕಟೈಯಾಯ್ - ವೆಂಪಣೈಯಾಯ್
  ವಾಯಿಱ್ ಪಟಿಯಾಯ್ ವಟಿವೆಟುಕ್ಕ ನೇರ್ಂದಿಲನೇ
  ಮಾಯಪ್ಪೆಯರ್ ನೀಣ್ಟ ಮಾಲ್.
 • 47. ನಣ್ಣಿತ್ ತಲೈಯಾಲ್ ನಟಕ್ಕಿನ್ಱೋಂ ಎನ್ಪತೆಙ್ಕಳ್
  ಮಣ್ಣಿಲ್ ಪೞೈಯ ವೞಕ್ಕಙ್ಕಾಣ್ - ಪಣ್ಣಿಱ್ಸೊಲ್
  ಅಂಮೈಯಾರ್ ವಾಮತ್ತೋಯ್ ಆಯಿನುಮುನ್ ಕಾರೈಕ್ಕಾಲ್
  ಅಂಮೈಯಾರ್ ಪೋನಟಂದಾರ್ ಆರ್.
 • 48. ವೇತ ಮುಟಿವೋ ವಿಳಙ್ಕಾ ಕಮಮುಟಿವೋ
  ನಾತ ಮುಟಿವೋ ನವಿಲ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ವಾತಮುಱು
  ಮಾಸಕರ್ಕ್ಕುಳ್ ನಿಲ್ಲಾ ಮಣಿಸ್ಸುಟರೇ ಮಾಣಿಕ್ಕ
  ವಾಸಕರ್ಕ್ಕು ನೀಉರೈತ್ತ ವಾಱು.
 • 49. ಆರ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ಸೇಯ್ಕ್ಕಱಿಯಿಟ್ ಟಾರೇ ಸಿಱುತ್ತೊಣ್ಟಪ್
  ಪೇರ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ಆಯಿಟಿಲೆಂ ಪೆಂಮಾನೇ - ಓರ್ತೊಣ್ಟೇ
  ನಾಯ್ಕ್ಕುಙ್ ಕಟೈಪ್ಪಟ್ಟ ನಾಙ್ಕಳೆನ್ಪೇಂ ಎಙ್ಕಳ್ಮುಟೈ
  ವಾಯ್ಕ್ಕಿಙ್ ಕಿಃ¤ತೋರ್ ವೞಕ್ಕು.
 • 50. ಕೋಳ್ಕೊಣ್ಟ ನಞ್ಸಙ್ ಕುಟಿಯೇನೋ ಕೂರ್ಕೊಣ್ಟ
  ವಾಳ್ಕೊಣ್ಟು ವೀಸಿ ಮಟಿಯೇನೋ - ಕೀಳ್ಕೊಣ್ಟ
  ಅಙ್ಕೋವ ಣತ್ತೞಕಾ ಅಂಪಲವಾ ನಿನ್ಪುಕೞೈ
  ಇಙ್ಕೋತಿ ವಾೞ್ತ್ತಾತ ಯಾನ್.
 • 51. ಆಯಾಕ್ ಕೊಟಿಯೇನುಕ್ ಕನ್ಪುಟೈಯಾಯ್ ನೀಅರುಳಿಙ್
  ಕೀಯಾಕ್ ಕುಱೈಯೇ ಇಲೈಕಣ್ಟಾಯ್ - ಮಾಯಾಱ್ಕುಂ
  ವಿಳ್ಳಾತ್ ತಿರುವಟಿಕ್ಕೀೞ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಯಾನ್ಸೆಯ್ತು
  ಕೊಳ್ಳಾಕ್ ಕುಱೈಯೇ ಕುಱೈ.
 • 52. ಪೆಱ್ಱಿಟುತಾಯ್ ಪೋಲ್ವತುನಿನ್ ಪೆಱ್ಱಿಯೆನ್ಪೇನ್ ಪಿಳ್ಳೈಯತು
  ಮಱ್ಱೞುತಾಲ್ ಕೇಟ್ಟುಂ ವರಾತಙ್ಕೇ - ಸಱ್ಱಿರುಕ್ಕಪ್
  ಪೆಱ್ಱಾಳ್ ಪೊಱುಪ್ಪಳ್ ಪಿರಾನೀ ಪೊಱುಕ್ಕಿನುನಿನ್
  ಪೊಱ್ಱಾಳ್ ಪೊಱಾಎಂ ಪುಲಂಪು.
 • 53. ಪೊನ್ಪೋಲ್ ಪೊಱುಮೈಯುಳಾರ್ ಪುಂದಿವಿಟಾಯ್ ನೀಎನ್ಪಾರ್
  ಎನ್ಪೋಲ್ ಪೊಱುಮೈಯುಳಾರ್ ಯಾರ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಪುನ್ಪೋಕ
  ಅಲ್ಲಾಂ ಪಟಿಸಿನಙ್ಕೊಣ್ ಟಾಣವಞ್ಸೆಯ್ ಇನ್ನಾಮೈ
  ಎಲ್ಲಾಂ ಪೊಱುಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಯಾನ್.
 • 54. ಮುನ್ಮಣತ್ತಿಲ್ ಸುಂದರರೈ ಮುನ್ವಲುವಿಲ್ ಕೊಣ್ಟತುಪೋಲ್
  ಎನ್ಮಣತ್ತಿಲ್ ನೀವನ್ ತಿಟಾವಿಟಿನುಂ - ನಿನ್ಕಣತ್ತಿಲ್
  ಒನ್ಱುಂ ಒರುಕಣಂವನ್ ತುಱ್ಱೞೈಕ್ಕಿಲ್ ಸೆಯ್ತತನ್ಱಿ
  ಇನ್ಱುಂ ಒರುಮಣಞ್ಸೆಯ್ ವೇನ್.
 • 55. ಸೆಯ್ಯಾರ್ ಅೞಲೇನಿನ್ ಸೆಂಮೇನಿ ಎನ್ನಿನುಂಎನ್
  ಅಯ್ಯಾನಿನ್ ಕಾಲ್ಪಿಟಿತ್ತಱ್ ಕಞ್ಸೇನ್ಕಾಣ್ - ಮೆಯ್ಯಾಇಞ್
  ಞಾನ್ಱುಕಣ್ಟು ನಾನ್ಮಕಿೞ ನಂದೊಣ್ಟನ್ ಎನ್ಱೆನೈಯುಂ
  ಏನ್ಱುಕೊಣ್ ಟಾಲ್ಪೋತುಂ ಎನಕ್ಕು.
 • 56. ಎನ್ಪಾಲೋ ಎನ್ಪಾಲ್ ಇರಾತೋಟು ಕಿನ್ಱಮನತ್
  ತಿನ್ಪಾಲೋ ಅಂಮನತ್ತೈಸ್ ಸೇರ್ಮಾಯೈ - ತನ್ಪಾಲೋ
  ಯಾರ್ಪಾಲ್ ಪಿೞೈಯುಳತೋ ಯಾನಱಿಯೇನ್ ಎನ್ನಂಮೈ
  ಓರ್ಪಾಲ್ ಕೊಳನಿನ್ಱೋಯ್ ಓತು.
 • 57. ನಾಣವತ್ತಿ ನೇನ್ಱನೈಯೋ ನಾಯೇನೈ ಮೂಟಿನಿನ್ಱ
  ಆಣವತ್ತೈ ಯೋನಾನ್ ಅಱಿಯೇನೇ - ವೀಣವತ್ತಿಲ್
  ತೀಙ್ಕುಟೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಇವಣ್ ಸೆಯ್ಪಿೞೈಯೈ ನೋಕ್ಕಿಅರುಟ್
  ಪಾಙ್ಕುಟೈಯಾಯ್ ತಣ್ಟಿಪ್ ಪತು.
 • 58. ಎಸ್ಸಂ ಪೆಱುಮುಲಕೋರ್ ಎಟ್ಟಿಮರ ಮಾನಾಲುಂ
  ಪಸ್ಸೆನ್ ಱಿರುಕ್ಕಪ್ ಪಕರ್ವಾರ್ಕಾಣ್ - ವೆಸ್ಸೆನ್ಱ
  ನಞ್ಸನೈಯೇನ್ ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಂ ನಾಟಾತು ನಾತಎನೈ
  ಅಞ್ಸನೈಯೇಲ್ ಎನ್ಪಾಯ್ ಅಮರ್ಂದು.
 • 59. ಕಱ್ಱಱಿಯೇನ್ ನಿನ್ನಟಿಸ್ಸೀರ್ ಕಱ್ಱಾರ್ ಕೞಕತ್ತಿಲ್
  ಉಱ್ಱಱಿಯೇನ್ ಉಣ್ಮೈ ಉಣರ್ಂದಱಿಯೇನ್ - ಸಿಱ್ಱಱಿವೇನ್
  ವನ್ಸೆಯ್ವೇಲ್ ನೇರ್ವಿೞಿಯಾರ್ ಮೈಯಲಿನೇನ್ ಮಾತೇವಾ
  ಎನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ನಿನ್ನರುಳಿನ್ ಱೇಲ್.
 • 60. ಮೆಯ್ತಾನ್ ಉಟೈಯೋರ್ ವಿರುಂಪುಕಿನ್ಱ ನಿನ್ಅರುಳೆನ್
  ಸೆಯ್ತಾಲ್ ವರುಮೋ ತೆರಿಯೇನೇ - ಪೊಯ್ತಾವು
  ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಮನ್ಱುಳ್ ನಿರುತ್ತಾ ನಿನೈಕ್ಕೇಟ್ಕ
  ಅಞ್ಸಿನೇನ್ ಅನ್ಪಿನ್ಮೈ ಯಾಲ್.
 • 61. ಮಾತೇವಾ ಓವಾ ಮರುಂದೇವಾ ಮಾಮಣಿಇಪ್
  ಪೋತೇವಾ ಎನ್ಱೇ ಪುಲಂಪುಱ್ಱೇನ್ - ನೀತಾವಾ
  ಯಾನಾಲುನ್ ಸಿತ್ತ ಮಱಿಯೇನ್ ಉಟಂಪೊೞಿಂದು
  ಪೋನಾಲೆನ್ ಸೆಯ್ವೇನ್ ಪುಕಲ್.
 • 62. ಕೊನ್ಸೆಯ್ತಾಱ್ ಕೇಱ್ಱಿಟುಮೆನ್ ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಂ ಐಯಎನೈ
  ಎನ್ಸೆಯ್ತಾಲ್ ತೀರ್ಂದಿಟುಮೋ ಯಾನಱಿಯೇನ್ - ಮುನ್ಸೆಯ್ತೋಯ್
  ನಿನ್ಪಾಲ್ ಎನೈಕ್ಕೊಟುತ್ತೇನ್ ನೀಸೆಯ್ಕ ಅನ್ಱಿಇನಿ
  ಎನ್ಪಾಲ್ ಸೆಯಲೊನ್ ಱಿಲೈ.
 • 63. ಎಣ್ಣಿಲೆಳಿ ಯೇನ್ತವಿರ ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕಳುನಿನ್
  ತಣ್ಣಿಲಕುನ್ ತಾ­ೞಲ್ ಸಾರ್ಂದಿಟುಙ್ಕಾಣ್ - ಮಣ್ಣಿಲ್ವರುನ್
  ತೀಙ್ಕೆನ್ಱ ಎಲ್ಲಾಮೆನ್ ಸಿಂದೈಯಿಸೈನ್ ತುಱ್ಱನಮಱ್
  ಱಾಙ್ಕೊನ್ಱುಂ ಇಲ್ಲಾಮೈ ಯಾಲ್.
 • 64. ತಾರಂವಿಱ್ಱುಞ್ ಸೇಯ್ವಿಱ್ಱುನ್ ತನ್ನೈವಿಱ್ಱುಂ ಪೊಯ್ಯಾತ
  ವಾರಂವೈತ್ತಾನ್ ಮುನ್ನಿಙ್ಕೋರ್ ಮನ್ನನೆನ್ಪರ್ - ನಾರಂವೈತ್ತ
  ವೇಣಿಪ್ ಪಿರಾನತುತಾನ್ ಮೆಯ್ಯಾಮೇಲ್ ಅನ್ಱೆನೈನೀ
  ಏಣಿಱ್ ಪಿಱಪ್ಪಿತ್ತ ತಿಲ್.
 • 65. ಉಳ್ಳೊನ್ಱ ನಿನ್ನಟಿಕ್ಕನ್ ಪುಱ್ಱಱಿಯೇನ್ ಎನ್ನುಳತ್ತಿನ್
  ವೆಳ್ಳೆನ್ಱ ವನ್ಮೈ ವಿಳಙ್ಕಾತೋ - ನಳ್ಳೊನ್ಱ
  ಅಸ್ಸಙ್ಕೊಣ್ ಟೇನೈನಿನಕ್ ಕನ್ಪನೆನ್ಪರ್ ವೇೞತ್ತಿನ್
  ಎಸ್ಸಙ್ಕಣ್ ಟಾಱ್ಪೋಲ ವೇ.
 • 66. ನೀತ್ತಾಟುಞ್136 ಸೆಞ್ಸಟೈಯಾಯ್ ನೀಳ್ವೇಟಙ್ ಕಟ್ಟಿವಞ್ಸಕ್
  ಕೂತ್ತಾಟು ಕಿನ್ಱೇನೈಕ್ ಕೊಣ್ಟುಸಿಲರ್ - ಕೂತ್ತಾನಿನ್
  ಪತ್ತನೆನ್ಪರ್ ಎನ್ನೋ ಪಕಲ್ವೇಟತ್ ತಾರ್ಕ್ಕುಮಿಙ್ಕು
  ವಿತ್ತಮಿಲಾ137 ನಾಯೇಱ್ಕುಂ ವೇಱು.
 • 67. ಅನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಇನ್ಸೊಲ್ ಅಮುತೇಱು ನಿನ್ಸೆವಿಕ್ಕೇ
  ಇನ್ಪುಟೈಯಾಯ್ ಎನ್ಪೊಯ್ಯುಂ ಏಱ್ಕುಙ್ಕೊಲ್ - ತುನ್ಪುಟೈಯೇನ್
  ಪೊಯ್ಯುಟೈಯೇನ್ ಆಯಿನುನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳೈ ವೇಣ್ಟುಮೊರು
  ಮೆಯ್ಯುಟೈಯೇನ್ ಎನ್ಕೋ ವಿರೈಂದು.
 • 68. ಎನ್ನಾ ರುಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿನ್ಪತತ್ತೈ
  ಉನ್ನಾರ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಱುತಿ ಉಣ್ಟೋತಾನ್ - ಪೊನ್ನಾಕತ್
  ತಾರ್ಕ್ಕುಂ ಸತುಮುಕರ್ಕ್ಕುಂ ತಾನತ್ತ138ವರ್ಕ್ಕುಮಱ್ಱೈ
  ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ ಪುಕಲುನ್ ಅರುಳ್.
 • 69. ವೆಳ್ಳೈಪ್ ಪಿಱೈಅಣಿಂದ ವೇಣಿಪ್ ಪಿರಾನೇನಾನ್
  ಪಿಳ್ಳೈಪ್ ಪಿರಾಯತ್ತಿಲ್ ಪೆಱ್ಱಾಳೈ - ಎಳ್ಳಪ್
  ಪೊಱುತ್ತಾಳ್ಅತ್ ತಾಯಿಲ್ ಪೊಱುಪ್ಪುಟೈಯೋಯ್ ನೀತಾನ್
  ವೆಱುತ್ತಾಲ್ ಇನಿಎನ್ಸೆಯ್ ವೇನ್.
 • 70. ಆಯಿರಮನ್ಱೇನೂಱುಂ ಅನ್ಱೇಈ ರೈಂದನ್ಱೇ
  ಆಯಿರಂಪೇರ್ ಎಂದೈಎೞುತ್ ತೈಂದೇಕಾಣ್ - ನೀಇರವುಂ
  ಎಲ್ಲು ನಿನೈತ್ತಿಯೆನ ಏತ್ತುಕಿನುಂ ಎಂದಾಯ್ವೀಣ್
  ಸೆಲ್ಲುಮನಂ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಸೆಪ್ಪು.
 • 71. ವಞ್ಸನ್ ತರುಙ್ಕಾಮ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಟೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಯಎನ್
  ನೆಞ್ಸನ್ ತಿರುತ್ತಿ ನಿಲೈತ್ತಿಲೈಯೇ - ಎಞ್ಸಙ್
  ಕರನೇ ಮೞುಕ್ಕೊಳ್ ಕರನೇ ಅರನೇ
  ವರನೇ ಸಿತಂಪರನೇ ವಂದು.
 • 72. ತಾೞ್ವಿಕ್ಕುಂ ವಞ್ಸಸ್ ಸಕಮಾಲ್ ಒೞಿತ್ತೆನ್ನೈ
  ವಾೞ್ವಿಕ್ಕುಂ ನಲ್ಲ ಮರುಂದೆನ್ಕೋ - ವೀೞ್ವಿಕ್ಕುಂ
  ಈಙ್ಕಾನ ಮಾಯೈ ಇಕಂದೋರ್ಕ್ ಕರುಳ್ವೋಯ್ನಿನ್
  ಪಾಙ್ಕಾನ ಸೆಂಪೊಱ್ ಪತಂ.
 • 73. ಏಸೊಲಿಕ್ಕು ಮಾನಿಟನಾಯ್ ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕಟನ್
  ತೂಸೊಲಿಪ್ಪಾನ್ ಕಲ್ಲಾಕತ್ ತೋನ್ಱಿಲನೇ - ತೂಸೊಲಿಪ್ಪಾನ್
  ಕಲ್ಲಾಕತ್ ತೋನ್ಱುವನೇಲ್ ಕಾಳಕಣ್ಟಾ ನಾಯೇನುಕ್
  ಕೆಲ್ಲಾ ನಲಮುಮುಳ ತೇ.
 • 74. ಕುಱ್ಱಂ ಪಲಸೆಯಿನುಙ್ ಕೋಪಞ್ ಸೆಯಾತವರುಳ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲಮುಱೈಯುಞ್ ಸಿಱ್ಪರನೇ - ವೆಱ್ಱಂಪಲ್
  ಪೊಯ್ವಿಟ್ಟಾಲ್ ಅನ್ಱಿಪ್ ಪುರಂದರುಳೇನ್ ಎನ್ಱೆನೈನೀ
  ಕೈವಿಟ್ಟಾಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಕಾಣ್.
 • 75. ತೀಕ್ಕುಣತ್ತಾರ್ ಯಾವರುಮೆನ್ ಸೀಟರೆನಿಲ್ ಎನ್ನುಟೈಯ
  ತೀಕ್ಕುಣತ್ತಿನ್ ಎಲ್ಲೈಎವರ್ ತೇರ್ಕಿಱ್ಪಾರ್ - ಊಕ್ಕಮಿಕು
  ನಲ್ಲೋರ್ಕ್ ಕಳಿಕ್ಕು ನತಿಸ್ಸಟೈಯೋಯ್ ಎಱ್ಕರುಳಿಲ್
  ಎಲ್ಲೋರ್ಕ್ಕುಂ ಐಯುಱವಾ ಮೇ.
 • 76. ಇನ್ಪಟೈಯಾನ್ ಱನ್ಪುಟೈಯಾನ್ ಎನ್ಱೇೞೈ ಯೇನ್ತಲೈಮೇಲ್
  ಅನ್ಪುಟೈಯಾಯ್ ನೀಯಮೈಪ್ಪಿತ್ ತಾಯಿತಱ್ಕು - ವನ್ಪಟೈಯಾ
  ತೆವ್ವಣ್ಣಂ ನಿನ್ನೆಞ್ ಸಿಸೈಂದತೋ ಅನ್ನಾಳಿಲ್
  ಇವ್ವಣ್ಣಂ ಎನ್ಱಱಿಕಿ ಲೇನ್.
 • 77. ಏಯ್ಪ್ಪಿಱಪ್ಪೊನ್ ಱಿಲ್ಲಾತೋಯ್ ಎನ್ಪಿಱಪ್ಪಿನ್ ಏೞ್ಮಟಙ್ಕೋರ್
  ಪೇಯ್ಪ್ಪಿಱಪ್ಪೇ ನಲ್ಲ ಪಿಱಪ್ಪಂದೋ - ವಾಯ್ಪ್ಪುಲಕಂ
  ವಞ್ಸಮೆನತ್ ತೇಕ ಮಱೈತ್ತಟಿಮಣ್ ವೈಯಾಮಲ್
  ಅಞ್ಸಿನಿನ್ನೋ ಟಾಟುಂ ಅತು.
 • 78. ಕೋಟುಂ ಪಿಱೈಸ್ಸಟೈಯೋಯ್ ಕೋಳುಙ್ ಕುಱುಂಪುಞ್ಸಾಕ್
  ಕಾಟುಂ ಪಿಣಿಮೂಪ್ಪುಙ್ ಕಾಣಾರ್ಕಾಣ್ - ನೀಟುನಿನೈಕ್
  ಕಣ್ಟಾರ್ ಅಟಿಪ್ಪೊಟಿಯೈಕ್ ಕಣ್ಟಾರ್ ತಿರುವಟಿಯೈಕ್
  ಕಣ್ಟಾರ್ ವಟಿವುಕಣ್ಟಾರ್ ಕಳ್.
 • 79. ಮಾಲೆಙ್ಕೇ ವೇತನುಯರ್ ವಾೞ್ವೆಙ್ಕೇ ಇಂದಿರನ್ಸೆಙ್
  ಕೋಲೆಙ್ಕೇ ವಾನೋರ್ ಕುಟಿಯೆಙ್ಕೇ - ಕೋಲಞ್ಸೇರ್
  ಅಣ್ಟಮೆಙ್ಕೇ ಅವ್ವವ್ ವರುಂಪೊರುಳೆಙ್ ಕೇನಿನತು
  ಕಣ್ಟಮಙ್ಕೇ ನೀಲಮುಱಾಕ್ ಕಾಲ್.
 • 80. ಎವ್ವೇಳೈ ಯೋವರುಙ್ಕೂಱ್ ಱೆಂಪಾಲೆನ್ ಱೆಣ್ಣುಕಿನ್ಱ
  ಅವ್ವೇಳೈ ತೋಱುಂ ಅೞುಙ್ಕುಱ್ಱೇನ್ - ಸೆವ್ವೇಳೈ
  ಮಿಕ್ಕಳಿತ್ತೋಯ್ ನಿನ್ಕೞಱ್ಕಾಲ್ ವೀರತ್ತೈ ಎಣ್ಣುತೊಱುಂ
  ಎಕ್ಕಳಿತ್ತು ವಾೞ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಯಾನ್.
 • 81. ತುಱ್ಸಙ್ಕತ್ ತೋರ್ಕಣಮುನ್ ತೋಯಾತು ನಿನ್ನಟಿಯರ್
  ಸಱ್ಸಙ್ಕತ್ ತೆನ್ಱನೈನೀ ತಾನ್ಕೂಟ್ಟಿ - ನಱ್ಸಙ್ಕಕ್
  ಕಾಪ್ಪಾನ್ ಪುಕೞುನ್ ಕೞಱ್ಪುಕೞೈಕ್ ಕೇಟ್ಪಿತ್ತುಕ್
  ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಇಃ¤ತೆನ್ ಕರುತ್ತು.
 • 82. ಎನ್ನಮುತೇ ಮುಕ್ಕಣ್ ಇಱೈಯೇ ನಿಱೈಞಾನ
  ಇನ್ನಮುತೇ ನಿನ್ನಟಿಯೈ ಏತ್ತುಕಿನ್ಱೋರ್ - ಪೊನ್ನಟಿಕ್ಕೇ
  ಕಾತಲುಱ್ಱುತ್ ತೊಣ್ಟುಸೆಯಕ್ ಕಾತಲ್ಕೊಣ್ಟೇನ್ ಎಱ್ಕರು­
  ಕಾತಲುಱ್ಱುಸ್ ಸೆಯ್ತಲ್ ಕಟನ್.
 • 83. ಆರಾ ಅಮುತೇ ಅರುಟ್ಕಟಲೇ ನಾಯೇನ್ಱನ್
  ಪೇರಾತ ವಞ್ಸಪ್ ಪಿೞೈನೋಕ್ಕಿ - ಯಾರೇನು
  ನಿನ್ಪೋಲ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲಾತೋಯ್ ನೀಯೇ ಪುಱಂಪೞಿತ್ತಾಲ್
  ಎನ್ಪೋಲ್ವಾರ್ ಎನ್ಸೊಲ್ಲಾರ್ ಈಙ್ಕು.
 • 84. ಮೆಯ್ಯಾಕ ನಿನ್ನೈವಿಟ ವೇಱೋರ್ ತುಣೈಯಿಲ್ಲೇನ್
  ಐಯಾ ಅತುನೀ ಅಱಿಂದತುಕಾಣ್ - ಪೊಯ್ಯಾನ
  ತೀತುಸೆಯ್ವೇನ್ ತನ್ಪಿೞೈಯೈಸ್ ಸಿತ್ತಙ್ ಕುಱಿತ್ತಿಟಿಲ್ಯಾನ್
  ಯಾತುಸೆಯ್ವೇನ್ ಅಂದೋ ಇನಿ.
 • 85. ತಿಣ್ಣಂ ಅಱಿಯಾಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಉಳತ್ತಿರುಕ್ಕುಂ
  ಎಣ್ಣಂ ಅಱಿಂದಾಯ್ ಇರಙ್ಕುಕಿಲಾಯ್ - ಅಣ್ಣಲುನ್ಪಾಲ್
  ನಿತ್ತಂ ಇರಙ್ಕಾಎನ್ ನೆಞ್ಸಮರ್ಂದ ತಾಲೋನಿನ್
  ಸಿತ್ತಂ ಇರಙ್ಕಾಸ್ ಸೆಯಲ್.
 • 86. ಕೊನ್ನಞ್ಸೇನ್ ತನ್ಪಿೞೈಯೈಕ್ ಕೂರ್ಂದುಱ್ಱು ನಾನಿನೈಕ್ಕಿಲ್
  ಎನ್ನೆಞ್ಸೇ ಎನ್ನೈ ಎರಿಕ್ಕುಙ್ಕಾಣ್ - ಮನ್ನುಞ್ಸೀರ್
  ಎಂದಾಯ್ನಿನ್ ಸಿತ್ತತ್ತಿಱ್ ಕೇತಾಮೋ ನಾನಱಿಯೇನ್
  ಸಿಂದಾ ಕುಲನೆನ್ಸೆಯ್ ವೇನ್.
 • 87. ನಿನ್ನನ್ಪರ್ ತಂಪಾಲ್ ನಿಱುತ್ತುತಿಯೋ ಅನ್ಱಿಎನೈಪ್
  ಪೊನ್ನನ್ಪರ್ ತಂಪಾಲ್ ಪುಣರ್ತ್ತುತಿಯೋ - ಪೊನ್ನನ್ಪರ್
  ವೈವಮೇ ಎನ್ನುಂ ವಱಿಯೇನ್ ಅಱಿಯೇನೆನ್
  ತೆಯ್ವಮೇ ನಿನ್ಱನ್ ಸೆಯಲ್.
 • 88. ಎನ್ಸಿಱುಮೈ ನೋಕ್ಕಾ ತೆನಕ್ಕರುಳಲ್ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ಱೇ
  ನಿನ್ಪೆರುಮೈ ನೋಕ್ಕಿಇಙ್ಕು ನಿಱ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಎನ್ಪೆರುಮ
  ಯಾತೋನಿನ್ ಸಿತ್ತಂ ಅಱಿಯೇನ್ ಅಟಿಯೇಱ್ಕೆಪ್
  ಪೋತೋ ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಪುಕಲ್.
 • 89. ಎಂದಾಯೆನ್ ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಂ ಎಣ್ಣುಙ್ಕಾಲ್ ಉಳ್ನಟುಙ್ಕಿ
  ನೊಂದಾ ಕುಲತ್ತಿನ್ ನುೞೈಕಿನ್ಱೇನ್ - ಸಿಂದಾತ
  ಕಾಳ ಮಕಿೞ್ನಿನ್ ಕಳಕ್ಕರುಣೈ ಎಣ್ಣುತೊಱುಂ
  ಮೀಳಮಕಿೞ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ ವಿರೈಂದು.
 • 90. ಎಳ್ಳಲೇ ಎನ್ನಿನುಮೋರ್ ಏತ್ತುತಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್ಟರುಳೆಂ
  ವಳ್ಳಲೇ ಎನ್ಱನೈನೀ ವಾೞ್ವಿತ್ತಾಲ್ - ತಳ್ಳಲೇ
  ವೇಣ್ಟುಮೆನ ಯಾರೇ ವಿಳಂಪುವಾರ್ ನಿನ್ನಟಿಯರ್
  ಕಾಣ್ಟುಮೆನಸ್ ಸೂೞ್ವಾರ್ ಕಳಿತ್ತು.
 • 91. ವೇಣಿಕ್ಕ ಮೇವೈತ್ತ ವೆಱ್ಪೇ ವಿಲೈಯಿಲ್ಲಾ
  ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮೇಕರುಣೈ ಮಾಕಟಲೇ - ಮಾಣಿಕ್ಕು
  ಮುನ್ಪೊಱ್ ಕಿೞಿಯಳಿತ್ತ ಮುತ್ತೇಎನ್ ಆರುಯಿರ್ಕ್ಕು
  ನಿನ್ಪೊಱ್ ಕೞಲೇ ನಿಲೈ.
 • 92. ಮುತ್ತೇವರ್ ಪೋಱ್ಱು ಮುತಱ್ಱೇವ ನಿನ್ನೈಯನ್ಱಿ
  ಎತ್ತೇವರ್ ಸಱ್ಱೇ ಎಟುತ್ತುರೈನೀ - ಪಿತ್ತೇನ್ಸೆಯ್
  ಕುಱ್ಱಮೆಲಾಂ ಇಙ್ಕೋರ್ ಕುಣಮಾಕಕ್ ಕೊಣ್ಟೆನ್ನೈ
  ಅಱ್ಱಮಿಲಾ ತಾಳ್ಕಿನ್ ಱವರ್.
 • 93. ಕಙ್ಕೈಸ್ ಸಟೈಯಾಯ್ಮುಕ್ ಕಣ್ಣುಟೈಯಾಯ್ ಕಟ್ಸೆವಿಯಾಂ
  ಅಙ್ಕಸ್ ಸುಟೈಯಾಯ್ ಅರುಳುಟೈಯಾಯ್ - ಮಙ್ಕೈಕ್
  ಕೊರುಕೂ ಱಳಿತ್ತಾಯ್ ಉನೈತ್ತೊೞುಮಿನ್ ನಾಯೇನ್
  ಇರುಕೂ ಱಳಿತ್ತೇನ್ ಇಟರ್ಕ್ಕು.
 • 94. ಪೇಸತ್ ತೆರಿಯೇನ್ ಪಿೞೈಯಱಿಯೇನ್ ಪೇತುಱಿನುಂ
  ಕೂಸತ್ ತೆರಿಯೇನ್ ಕುಣಮಱಿಯೇನ್ - ನೇಸತ್ತಿಲ್
  ಕೊಳ್ಳುವಾರ್ ಉನ್ನಟಿಮೈಕ್ ಕೂಟ್ಟತ್ತಾರ್ ಅಲ್ಲಾತಾರ್
  ಎಳ್ಳುವಾರ್ ಕಣ್ಟಾಯ್ ಎನೈ.
 • 95. ಊಣೇ ಉಟೈಯೇಎನ್ ಱುಟ್ಕರುತಿ ವೆಟ್ಕಮಿಲೇನ್
  ವೀಣೇನನ್ ನಾಳೈ ವಿಟುಕಿನ್ಱೇನ್ - ಕಾಣೇನಿನ್
  ಸೆಂಪಾತ ಮೇಎನ್ಱುನ್ ತೀರಾಪ್ ಪೊರುಳೆನ್ಱು
  ನಂಪಾತ ನಾಯಟಿಯೇನ್ ನಾನ್.
 • 96. ಸಿವಮೇ ಸಿವಞಾನಸ್ ಸೆಲ್ವಮೇ ಅನ್ಪರ್
  ನವಮೇ ತವಮೇ ನಲಮೇ ನವಮಾಂ
  ವಟಿವುಱ್ಱ ತೇವೇನಿನ್ ಮಾಕ್ಕರುಣೈ ಯನ್ಱೋ
  ಪಟಿವುಱ್ಱ ಎನ್ನುಟ್ ಪಯನ್.
 • 97. ಕೋಳಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಳ್ಳುಙ್ ಕೊಟಿಯೇ ನೈಯುನಿನಕ್ಕೋರ್
  ಆಳಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಳ್ಳಱ್ ಕಮೈವಾಯೇಲ್ - ನೀಳಾಕ್ಕುಞ್
  ಸೆಙ್ಕೇಸ ವೇಣಿಸ್ ಸಿವನೇಎನ್ ಆಣವತ್ತಿಱ್
  ಕೆಙ್ಕೇ ಇಟಙ್ಕಾಣ್ ಇಯಂಪು.
 • 98. ತಿಣ್ಣಞ್ಸಱ್ ಱೀಂದಿಟನಿನ್ ಸಿತ್ತಂ ಇರಙ್ಕಾತ
  ವಣ್ಣಞ್ಸಱ್ ಱೇತೆರಿಯ ವಂದತುಕಾಣ್ - ಎಣ್ಣೆಞ್ಸಿಲ್
  ಇತ್ತನೈಯು ಮೆನ್ವಿನೈಕಳ್ ನೀಙ್ಕಿಲ್ ಇರುಕ್ಕಅಣ್ಟಂ
  ಎತ್ತನೈಯುಂ ಪೋತಾಮೈ ಎನ್ಱು.
 • 99. ಇಣ್ಟೈಸ್ ಸಟೈಯೋಯ್ ಎನಕ್ಕರುಳ ಎಣ್ಣುತಿಯೇಲ್
  ತೊಣ್ಟೈಪ್ ಪೆಱುಮೆನ್ ತುಯರೆಲ್ಲಾಂ - ಸಣ್ಟೈಕ್ಕಿಙ್
  ಕುಯ್ಞ್ಸೇ139 ಮೆನಓಟುಂ ಓಟ್ಟತ್ತಿಱ್ ಕೆನ್ನುಟೈಯ
  ನೆಞ್ಸೇ ಪಿಱಕಿಟುಙ್ಕಾಣ್ ನಿನ್ಱು.
 • 100. ಕಣ್ಣಾ ಣಿೞುತೈಕಳ್ಪಾಱ್ ಕಾಟ್ಟಿಕ್ ಕೊಟುಕ್ಕಿಲೆನೈ
  ಅಣ್ಣಾ ಅರುಳುಕ್ ಕೞಕನ್ಱೇ - ಉಣ್ಣಾಟು
  ನಿನ್ನಟಿಯಾರ್ ಕೂಟ್ಟತ್ತಿಲ್ ನೀರಿವನೈಸ್ ಸೇರ್ತ್ತಿಟುಮಿನ್
  ಎನ್ನಟಿಯಾನ್ ಎನ್ಪಾಯ್ ಎಟುತ್ತು.
 • 101. ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಏತ್ತುನುತಱ್ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ
  ವಿಣ್ಣಪ್ಪ ನಿನ್ಱನಕ್ಕೋರ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ - ಮಣ್ಣಿಱ್ಸಿಲ್
  ವಾನವರೈಪ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಮತತ್ತೋರ್ ಪಲರುಣ್ಟು
  ನಾನವರೈಸ್ ಸೇರಾಮಲ್ ನಾಟ್ಟು.
 • 102. ಪೊನ್ನಿನ್ ಱೊಳಿರುಂ ಪುರಿಸಟೈಯೋಯ್ ನಿನ್ನೈಯನ್ಱಿಪ್
  ಪಿನ್ನೊನ್ ಱಱಿಯೇನ್ ಪಿೞೈನೋಕ್ಕಿ - ಎನ್ನೈ
  ಅಟಿತ್ತಾಲು ನೀಯೇ ಅಣೈತ್ತಾಲು ನೀಯೇ
  ಪಿಟಿತ್ತೇನುನ್ ಪೊಱ್ಪಾತಪ್ ಪೇಱು.
 • 103. ತುಱ್ಕುಣತ್ತಿಲ್ ವೇಱು ತೊಟರ್ವೇನ್ ಎನಿನುಮಱ್ಱೈ
  ನಱ್ಕುಣತ್ತಿಲ್ ಉನ್ಸೀರ್ ನಯಪ್ಪೇನ್ಕಾಣ್ - ಸಿಱ್ಕುಣತ್ತೋಯ್
  ಕೂಱ್ಱುತೈತ್ತ ನಿನ್ಪೊಱ್ ಕುರೈಕೞಱ್ಪೂನ್ ತಾಳಱಿಕ
  ವೇಱ್ಱುರೈತ್ತೇ ನಿಲ್ಲೈ ವಿರಿತ್ತು.
 • 104. ಇಪ್ಪಾರಿಲ್ ಎನ್ಪಿೞೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಪೊಱುತ್ತರುಳೆನ್
  ಅಪ್ಪಾನಿನ್ ತಾಟ್ಕೇ ಅಟೈಕ್ಕಲಙ್ಕಾಣ್ - ಇಪ್ಪಾರಿಲ್
  ನಾನಿನತು ತಾ­ೞಲ್ ನಣ್ಣುಮಟ್ಟುಂ ನಿನ್ನಟಿಯರ್
  ಪಾನಿನತು ಸೀರ್ಕೇಟ್ಕಪ್ ಪಣ್.

  • 130. ಮನ್ನವನೇ - ತೊ.ವೇ.1; 2. ಪೊ. ಸು., ಪಿ. ಇರಾ., ಸ. ಮು. ಕ., ಸೆನ್ನೈಪ್ ಪತಿಪ್ಪುಕಳ್.
  • 131. ವಂದಿ ತೇನ್ ಎನಱ್ಪಾಲತು ವಂದಿತ್ತೇನ್ ಎನ ವಿರಿತ್ತಲ್ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು. ಈಣ್ಟು ತೇನ್ಎನ್ಪತು ಇನಿಮೈ. ತೊ.ವೇ.
  • 132. ವಙ್ಕಣಂ - ನಟ್ಪು. ತೊ.ವೇ.
  • 133. ಆವಲೆನ್ಪತನೈ ಎತಿರ್ಕಾಲತ್ ತನ್ಮೈ ಒರುಮೈ ವಿನೈಮುಱ್ಱಾಕಕ್ ಕೊಳ್ಕ. ತೊ. ವೇ.
  • 134. ಎಂಪರ - ಅಣ್ಮೈ ವಿಳಿ, ಇಱೈ ಮುನ್ನಿಲೈ. ತೊ. ವೇ.
  • 135. ಮಾಯಱ್ಕು, ಮಾಯಾಱ್ಕೆನ ನೀಟ್ಟಲ್ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.
  • 136. ನೀತ್ತಂ, ನೀತ್ತೆನಕ್ ಕುಱೈಂದು ನಿನ್ಱತು. ತೊ.ವೇ.
  • 137. ವಿತ್ತಂ - ಅಱಿವು. ತೊ.ವೇ.
  • 138. ತಾನಂ - ಸುವರ್ಕ್ಕಂ. ತೊ.ವೇ.
  • 139. ಉಯ್ಂದೇಂ, ಉಯ್ಞ್ಸೇಂ ಎನತ್ ತಿರಿಂದತು. ತೊ.ವೇ.

சிவநேச வெண்பா // சிவநேச வெண்பா