திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವಿಣ್ಣಪ್ಪಕ್ ಕಲಿವೆಣ್ಪಾ
viṇṇappak kaliveṇpā
ಸಿವನೇಸ ವೆಣ್ಪಾ
sivanēsa veṇpā
First Thirumurai

003. ನೆಞ್ಸಱಿವುಱುತ್ತಲ್
neñsaṟivuṟuttal

  ಕಾಪ್ಪು
  ಕುಱಳ್ವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೀರ್ಸಾನ್ಱ ಮುಕ್ಕಟ್ ಸಿವಕಳಿಱ್ಱೈಸ್ ಸೇರ್ಂದಿಟಿಲಾಂ
  ಪೇರ್ಸಾನ್ಱ ಇನ್ಪಂ ಪೆರಿತು.
 • 2. ಆಱು ಮುಕತ್ತಾನ್ ಅರುಳಟೈಯಿನ್ ಆಂಎಲ್ಲಾಪ್
  ಪೇಱು ಮಿಕತ್ತಾನ್ ಪೆರಿತು.
 • ಕಲಿವೆಣ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೊನ್ನಾರ್ ಮಲೈಪೋಲ್ ಪೊಲಿವುಱ್ ಱಸೈಯಾಮಲ್
  ಎನ್ನಾಳುಂ ವಾೞಿಯನೀ ಎನ್ನೆಞ್ಸೇ - ಪಿನ್ನಾನ
 • 2. ಇಪ್ಪಿಱಪ್ಪಿ ನೋಟಿಙ್ ಕೆೞುಪಿಱಪ್ಪುಂ ಅನ್ಱಿಯೆನೈ
  ಎಪ್ಪಿಱಪ್ಪುಂ ವಿಟ್ಟಕಲಾ ಎನ್ನೆಞ್ಸೇ - ಸೆಪ್ಪಮುಟನ್
 • 3. ಸೆವ್ವೊರುಸಾರ್ ನಿನ್ಱು ಸಿಱಿಯೇನ್ ಕಿಳಕ್ಕಿನ್ಱ
  ಇವ್ವೊರುಸೊಲ್ ಕೇಟ್ಟಿಟುಕ ಎನ್ನೆಞ್ಸೇ - ಎವ್ವೆವ್
 • 4. ಉಲಕುಂ ಪರವುಂ ಒರುಮುತಲಾಯ್ ಎಙ್ಕುಂ
  ಇಲಕುಂ ಸಿವಮಾಯ್ ಇಱೈಯಾಯ್ - ವಿಲಕುಂ
 • 5. ಉರುವಾಯ್ ಉರುವಿಲ್ ಉರುವಾಯ್ ಉರುವುಳ್
  ಅರುವಾಯ್ ಅರುವಿಲ್ ಅರುವಾಯ್ - ಉರುಅರುವಾಯ್
 • 6. ನಿತ್ತಿಯಮಾಯ್ ನಿರ್ಕ್ಕುಣಮಾಯ್ ನಿಱ್ಸಲಮಾಯ್ ನಿನ್ಮಲಮಾಯ್ಸ್
  ಸತ್ತಿಯಮಾಯ್ಸ್ ಸತ್ತುವಮಾಯ್ತ್ ತತ್ತುವಮಾಯ್ - ಮುತ್ತಿಯರುಳ್
 • 7. ಒನ್ಱಾಯ್ಪ್ ಪಲವಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಯಿರಾಯ್
  ನನ್ಱಾಯ್ ನವಮಾಯ್ ನಟುನಿಲೈಯಾಯ್ - ನಿನ್ಱೋಙ್ಕುಂ
 • 8. ವೇತಮಾಯ್ ವೇತಾಂದ ವಿತ್ತಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕುಪರ
  ನಾತಮಾಯ್ ನಾತಾಂದ ನಾಯಕಮಾಯ್ - ಓತುಂ
 • 9. ಸೆಱಿವಾಯ್ತ್ ತಿರಮಾಯ್ಸ್ ಸಿತಾಕಾಸ ಮಾಯ್ಸ್ಸೊಲ್
  ಅಱಿವಾಯ್ ಅಱಿವುಳ್ ಅಱಿವಾಯ್ - ನೆಱಿಮೇವು
 • 10. ಕಾಲಮಾಯ್ಕ್ ಕಾಲಂ ಕಟಂದ ಕರುತ್ತಾಯ್ನಱ್
  ಸೀಲಮಾಯ್ಸ್ ಸಿಱ್ಪರಮಾಯ್ಸ್ ಸಿನ್ಮಯಮಾಯ್ - ಞಾಲಂ
 • 11. ಪೊರುಂದಾಪ್ ಪೊರುಳಾಯ್ಪ್ ಪೊರುಂದುಂ ಪೊರುಳಾಯ್ಪ್
  ಪೆರುಂದಾ ರಕಂಸೂೞ್ಂದ ಪೇಱಾಯ್ತ್ - ತಿರುಂದಾತ
 • 12. ಪೋಕ್ಕುಂ ವರತ್ತುಮಿಲಾಪ್ ಪೂರಣಮಾಯ್ಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ಕಳ್
  ನೋಕ್ಕುಂ ತಿಱತ್ತೆೞುಂದ ನುಣ್ಣುಣರ್ವಾಯ್ - ನೀಕ್ಕಮಿಲಾ
 • 13. ಆತಿಯಾಯ್ ಆತಿನಟು ಅಂದಮಾಯ್ ಆಙ್ಕಕನ್ಱ
  ಸೋತಿಯಾಯ್ಸ್ ಸೋತಿಯಾಸ್ ಸೊಱ್ಪಯನಾಯ್ - ನೀತಿಯಾಯ್
 • 14. ಆಙ್ಕಾರ ನೀಕ್ಕುಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರಮತಾಯ್
  ಓಙ್ಕಾರ ಮಾಯ್ಅವಱ್ಱಿನ್ ಉಟ್ಪೊರುಳಾಯ್ಪ್ - ಪಾಙ್ಕಾನ
 • 15. ಸಿತ್ತಮಾಯ್ಸ್ ಸಿತ್ತಾಂದ ತೇಸಾಯ್ತ್ ತಿಕಂಪರಮಾಯ್ಸ್
  ಸತ್ತಮಾಯ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಸತಾನಿಲೈಯಾಯ್ - ವಿತ್ತಮಾಯ್
 • 16. ಅಣ್ಟಮಾಯ್ ಅಣ್ಟತ್ ತಣುವಾಯ್ ಅರುಳಕಣ್ಟಾ
  ಕಣ್ಟಮಾಯ್ ಆನಂದಾ ಕಾರಮತಾಯ್ - ಅಣ್ಟತ್ತಿನ್
 • 17. ಅಪ್ಪಾಲಾಯ್ ಇಪ್ಪಾಲಾಯ್ ಅಣ್ಮೈಯಾಯ್ಸ್ ಸೇಯ್ಮೈಯತಾಯ್
  ಎಪ್ಪಾಲಾಯ್ ಎಪ್ಪಾಲುಂ ಇಲ್ಲತುಮಾಯ್ಸ್ - ಸೆಪ್ಪಾಲುಂ
 • 18. ನೆಞ್ಸಾಲುಂ ಕಾಯ ನಿಲೈಯಾಲುಂ ಅನ್ನಿಲೈಕ್ಕುಳ್
  ಅಞ್ಸಾಲುಙ್ ಕಾಣ್ಟಱ್ ಕರುಂಪತಮಾಯ್ - ಎಞ್ಸಾಪ್
 • 19. ಪರಮಾಯ್ಪ್ ಪಕಾಪ್ಪೊರುಳಾಯ್ಪ್ ಪಾಲಾಯ್ಸ್ ಸುವೈಯಿನ್
  ತರಮಾಯ್ಪ್ ಪರಪ್ಪಿರಮಂ ತಾನಾಯ್-ವರಮಾಯ
 • 20. ಒನ್ಪಾನ್ ವಟಿವಾಯ್ ಒಳಿಯೆಣ್ ಕುಣಕ್ಕಟಲಾಯ್
  ಅನ್ಪಾಯ್ ಅಕನಿಲೈಯಾಯ್ ಅಱ್ಪುತಮಾಯ್ - ಇನ್ಪಾಯ್
 • 21. ಅಕಮಾಯ್ಪ್ ಪುಱಮಾಯ್ ಅಕಂಪುಱಮಾಯ್ ನೀಙ್ಕುಂ
  ಸಕಮಾಯ್ಸ್ ಸಕಮಾಯೈ ತಾನಾಯ್ - ಸಕಮಾಯೈ
 • 22. ಇಲ್ಲಾತಾಯ್ ಎನ್ಱುಂ ಇರುಪ್ಪತಾಯ್ ಯಾತೊನ್ಱುಂ
  ಕೊಲ್ಲಾತಾರ್ಕ್ ಕಿನ್ಪಂ ಕೊಟುಪ್ಪತಾಯ್ - ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ
 • 23. ನಣ್ಣುವತಾಯ್ ನಣ್ಣಾತಾಯ್ ನಲ್ವಿನೈಯಾಯ್ ಅಲ್ವಿನೈಯಾಯ್
  ಎಣ್ಣುವತಾಯ್ ಎಣ್ಣಿನ್ ಇಯಲಾತಾಯ್ - ಎಣ್ಣುಕಿನ್ಱ
 • 24. ವಾನಾಯ್ ನಿಲನಾಯ್ ವಳಿಯಾಯ್ ಅನಲಾಯ್ನೀರ್
  ತಾನಾಯ್ ವೞಿಪಟುನಾನ್ ತಾನ್ತಾನಾಯ್ - ವಾನಾತಿ
 • 25. ಒನ್ಱಿಟತ್ತುಂ ಒನ್ಱಾತಾಯ್ ಒನ್ಱುವತಾಯ್ ಆನಂದಂ
  ಮನ್ಱಿಟತ್ತಿಲ್ ಎನ್ಱುಂ ವತಿವತಾಯ್ - ಒನ್ಱಿಯತೋರ್
 • 26. ಐನ್ನಿಱಮಾಯ್ ಅನ್ನಿಱತ್ತಿನ್ ಆಮೊಳಿಯಾಯ್ ಅವ್ವೊಳಿಕ್ಕುಳ್
  ಎನ್ನಿಱಮುಂ ವೇಣ್ಟಾ ಇಯನಿಱಮಾಯ್ - ಮುನ್ನಿಱತ್ತಿಲ್
 • 27. ಪೂಪ್ಪತುವಾಯ್ಕ್ ಕಾಪ್ಪತುವಾಯ್ಪ್ ಪೋಕ್ಕುವತಾಯ್ತ್ ತೇಕ್ಕುವತಾಯ್
  ನೀಪ್ಪತುವಾಯ್ತ್ ತನ್ನುಳ್ ನಿಱುತ್ತುವತಾಯ್ಪ್ - ಪೂಪ್ಪತಿನ್ಱಿ
 • 28. ವಾಳಾ ತಿರುಪ್ಪತುವಾಯ್ ವಾತನಾ ತೀತಮಾಯ್
  ನೀಳಾತು ನೀಣ್ಟ ನಿಲೈಯಿನತಾಯ್ - ಮೀಳಾಪ್
 • 29. ಪೆರಿತಾಯ್ಸ್ ಸಿಱಿತಾಯ್ಪ್ ಪೆರಿತುಂ ಸಿಱಿತುಂ
  ಅರಿತಾಯ್ ಅರಿತಿಲ್ ಅರಿತಾಯ್ತ್ - ತುರಿಯ
 • 30. ವೆಳಿಯಾಯ್ಪ್ ಪರವೆಳಿಯಾಯ್ ಮೇವುಪರ ವಿಂದಿನ್
  ಒಳಿಯಾಯ್ಸ್ ಸಿವಾನಂದ ಊಱ್ಱಾಯ್ತ್ - ತೆಳಿಯಾತಿ
 • 31. ಕಱ್ಪಕಮಾಯ್ಕ್ ಕಾಣುಞ್ಸಙ್ ಕಱ್ಪ ವಿಕಱ್ಪಮಾಯ್
  ನಿಱ್ಪತಾ ಕಾರ ನಿರುವಿಕಱ್ಪಾಯ್ಪ್ - ಪೊಱ್ಪುಟೈಯ
 • 32. ಮುಸ್ಸುಟರಾಯ್ ಮುಸ್ಸುಟರ್ಕ್ಕುಂ ಮುನ್ನೊಳಿಯಾಯ್ಪ್ ಪಿನ್ನೊಳಿಯಾಯ್
  ಎಸ್ಸುಟರುಂ ಪೋತಾ ಇಯಱ್ಸುಟರಾಯ್ - ಅಸ್ಸಿಲ್
 • 33. ನಿಱೈವಾಯ್ಕ್ ಕುಱೈವಾಯ್ ನಿಱೈಕುಱೈ ವಿಲ್ಲಾತಾಯ್
  ಮಱೈವಾಯ್ ವೆಳಿಯಾಯ್ ಮನುವಾಯ್ - ಮಱೈಯಾತ
 • 34. ಸಸ್ಸಿತಾ ನಂದಮತಾಯ್ತ್ ತನ್ನಿಕರೊನ್ ಱಿಲ್ಲಾತಾಯ್
  ವಿಸ್ಸೈಯಾಲ್ ಎಲ್ಲಾಂ ವಿರಿಪ್ಪತುವಾಯ್ - ಮೆಸ್ಸುಕಿನ್ಱ
 • 35. ಯೋಕಮಾಯ್ ಯೋಕಿಯರ್ ಯೋಕತ್ ತೆೞುಂದಸಿವ
  ಪೋಕಮಾಯ್ಪ್ ಪೋಕಿಯಾಯ್ಪ್ ಪೋಕಮರುಳ್ - ಏಕಮಾಯ್ಕ್
 • 36. ಕೇವಲಮಾಯ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಸಕಲಮಾಯ್ಕ್ ಕೀೞ್ಸ್ಸಕಲ
  ಕೇವಲಙ್ಕಳ್ ಸಱ್ಱುಂ ಕಿಟೈಯಾತಾಯ್ - ಮಾವಲತ್ತಿಲ್
 • 37. ಕಾಟ್ಸಿಯಾಯ್ಕ್ ಕಾಣ್ಪಾನಾಯ್ಕ್ ಕಾಣಪ್ ಪಟುಪೊರುಳಾಯ್ಸ್
  ಸೂಟ್ಸಿಯಾಯ್ಸ್ ಸೂಟ್ಸಿಯಾಲ್ ತೋಯ್ವರಿತಾಯ್ - ಮಾಟ್ಸಿಪೆಱಸ್
 • 38. ಸೆಯ್ಪವನಾಯ್ಸ್ ಸೆಯ್ತೊೞಿಲಾಯ್ಸ್ ಸೆಯ್ಪೊರುಳಾಯ್ಸ್ ಸೆಯ್ತೊೞಿಲಾಲ್
  ಉಯ್ಪವನಾಯ್ ಉಯ್ವಿಕ್ಕುಂ ಉತ್ತಮನಾಯ್ - ಮೊಯ್ಕೊಳ್
 • 39. ಅತುವಾಯ್ ಅವಳಾಯ್ ಅವನಾಯ್ ಅವೈಯುಂ
  ಕತುವಾತು ನಿನ್ಱ ಕಣಿಪ್ಪಾಯ್ಕ್ - ಕತುವಾಮಲ್
 • 40. ಐಯಂ ತಿರಿಪೋ ಟಱಿಯಾಮೈ ವಿಟ್ಟಕಱ್ಱಿಪ್
  ಪೊಯ್ಯೆನ್ಪ ತೊನ್ಱುಂ ಪೊರುಂದಾರಾಯ್ಸ್ - ಸೆಯ್ಯೆನ್ಱ
 • 41. ಓರ್ವಿನೈಯಿಲ್ ಇನ್ಪಮುಮಱ್ ಱೋರ್ವಿನೈಯಿಲ್ ತುನ್ಪಮುಮಾಂ
  ಸಾರ್ವಿನೈವಿಟ್ ಟೋಙ್ಕುಂ ತಕೈಯಿನರಾಯ್ಪ್ - ಪಾರ್ವಿನೈಯಿಲ್
 • 42. ಓರ್ಪಾಲ್ ವೆಱುಪ್ಪುಮಱ್ಱೈ ಓರ್ಪಾಲ್ ವಿರುಪ್ಪುಮುಱುಂ
  ಸಾರ್ಪಾಲ್ ಮಯಙ್ಕಾತ್ ತಕೈಯಿನರಾಯ್ಸ್ - ಸಾರ್ಪಾಯ
 • 43. ಓರಿಟತ್ತಿಲ್ ತಣ್ಮೈಯುಮಱ್ ಱೋರಿಟತ್ತಿಲ್ ವೆಞ್ಸಿನಮುಂ
  ಪಾರಿಟತ್ತಿಲ್ ಕೊಳ್ಳಾಪ್ ಪರಿಸಿನರಾಯ್ - ನೀರಿಟತ್ತಿಲ್
 • 44. ತಣ್ಮೈನಿಕ ರಾತೆನ್ಱುಂ ಸಾಂದಂ ಪೞುತ್ತುಯರ್ಂದ
  ಒಣ್ಮೈಯುಟನ್ ಒನ್ಱೈ ಉಣರ್ಂದವರಾಯ್ - ವೆಣ್ಮೈಯಿಲಾ
 • 45. ಒನ್ಱುಂ ಅಱಿವಿನ್ ಉತಯಾತಿ ಈಱಳವುಂ
  ಎನ್ಱುಂ ಇರಣ್ಟೆನ್ಪ ತಿಲ್ಲವರಾಯ್ - ಮನ್ಱವೊಳಿರ್
 • 46. ಅಂಮೂನ್ಱಿ ನುಳ್ಳೇ ಅಟುಕ್ಕಿವರುಂ ಒನ್ಱಕನ್ಱ
  ಮುಂಮೂನ್ಱಿನ್ ಮೂನ್ಱುಂ ಮುನಿಂದವರಾಯ್ತ್ - ತಂಮೂನ್ಱಿ
 • 47. ವೀಟಾತು ನಿನ್ಱುಂ ವಿರಿಂದುಂ ವಿಕಱ್ಪನಟೈ
  ನಾಟಾತು ನಾನ್ಕುಂ ನಸಿತ್ತವರಾಯ್ - ಊಟಾಕ
 • 48. ಎಞ್ಸಾಮಲ್ ಅಞ್ಸಿನ್ ಇಟಮಾಯ್ ನಟಮಾಟುಂ
  ಅಞ್ಸಾತಿ ಅಞ್ಸುಂ ಅಱುತ್ತವರಾಯ್ - ಎಞ್ಸಾಮಲ್
 • 49. ಈಣ್ಟಾಣ್ ಟರುಳುಂ ಇಱೈಯೋರ್ ತಮೈಯಾಱಿಲ್
  ಆಣ್ಟಾಣ್ಟು ಕಣ್ಟಾ ಱಕನ್ಱವರಾಯ್ - ಈಣ್ಟಾತು
 • 50. ವಾೞಿಯುಱ್ಱ ವಾನೋರುಂ ವಂದು ತಮಕ್ಕಿರಣ್ಟೋ
  ಟೇೞಿಯಱ್ಱ ಏೞುಂ ಇಕಂದವರಾಯ್ - ಊೞಿಯಱ್ಱಕ್
 • 51. ಕಟ್ಟಿನಿನ್ಱುಟ್ ಸೋತಿಯೊನ್ಱು ಕಾಣತ್ ತೊಟಙ್ಕುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಎಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಎಟ್ಟಿನ್ಮೇಲ್ ಎಯ್ತಿನರಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ಟುಕಿನ್ಱ
 • 52. ತೇನ್ತೋಯ್ ಕರುಣೈಸ್ ಸಿವಙ್ಕಲಂದು ತೇಕ್ಕುಕಿನ್ಱ
  ಸಾನ್ಱೋರ್ತಂ ಉಳ್ಳಂ ತಣವಾತಾಯ್ - ಮಾನ್ಱಮಲತ್
 • 53. ತಾಕ್ಕೊೞಿಂದು ತತ್ತುವತ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಪಾಂ - ತನುವೊೞಿಂದು
  ವಾಕ್ಕೊೞಿಂದು ಮಾಣಾ ಮನಮೊೞಿಂದು - ಏಕ್ಕಮುಱ
 • 54. ವಾಯ್ಕ್ಕುಂ ಸುಕಮೊೞಿಂದು ಮಣ್ಣೊೞಿಂದು ವಿಣ್ಣೊೞಿಂದು
  ಸಾಯ್ಕ್ಕುಂ ಇರಾಪ್ಪಕಲುಂ ತಾನೊೞಿಂದು - ನೀಕ್ಕೊೞಿಂದು
 • 55. ನಾನುಮೊೞಿ ಯಾತೊೞಿಂದು ಞಾನಮೊೞಿ ಯಾತೊೞಿಂದು
  ತಾನುಂ ಒೞಿಯಾಮಱ್ ಱಾನೊೞಿಂದು - ಮೋನನಿಲೈ
 • 56. ನಿಱ್ಕುಂ ಪಿರಮ ನಿರತಿಸಯಾ ನಂದಮತಾಯ್
  ನಿಱ್ಕುಂ ಪರಮ ನಿರುತ್ತನೆವನ್ - ತಱ್ಪರಮಾಯ್
 • 57. ನಿನ್ಱಾನ್ ಎವನನ್ಪರ್ ನೇಯಮನತ್ ತೇವಿರೈಂದು
  ಸೆನ್ಱಾನ್ ಎವನ್ಸರ್ವ ತೀರ್ತ್ತನೆವನ್ - ವನ್ತೀಮೈ
 • 58. ಇಲ್ಲಾನ್ ಎವನ್ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ ಈಸನ್ ಎವನ್ಯಾವುಂ
  ವಲ್ಲಾನ್ ಎವನಂದಿ ವಣ್ಣನೆವನ್ - ಕಲ್ಲಾಲಿಲ್
 • 59. ಸುಟ್ಟಕನ್ಱ ಞಾನ ಸುಕಾತೀತಂ ಕಾಟ್ಟಿಮುಱ್ಱುಂ
  ವಿಟ್ಟಕನ್ಱ ಯೋಕ ವಿನೋತನೆವನ್ - ಮಟ್ಟಕನ್ಱ
 • 60. ಅಣ್ಟಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಅಣುವಿಲ್ ಅಟೈತ್ತರುಳಿತ್
  ತಿಣ್ಟಙ್ಕು ಮಾಱಿರುತ್ತುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪಣ್ಟಙ್ಕು
 • 61. ವೀಯಾಸ್ ಸಿಱುಪೆಣ್ ವಿಳೈಯಾಟ್ಟುಳ್ ಅಣ್ಟಮೆಲಾಂ
  ತೇಯಾತು ಕೂಟ್ಟುವಿಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಯಾಯಾತುಂ
 • 62. ವೇಣ್ಟಾಮೈ ವೇಣ್ಟುವತು ಮೇವಾತ ಸಿತ್ತರ್ತಮೈತ್
  ತೀಣ್ಟಾತು ತೀಣ್ಟುಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಈಣ್ಟೋತು
 • 63. ಪಱ್ಱುರುವಾಯ್ಪ್ ಪಱ್ಱಾಪ್ ಪರವಣುವಿನ್ ಉಳ್ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಸಿಱ್ಱುರುವಾಯ್ ಉಳ್ಳೊಳಿಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಮಱ್ಱುರುವಿನ್
 • 64. ವೈಯಾತು ವೈತ್ತುಲಕೈ ಮಾವಿನ್ ತಿರಸಾಲಂ
  ಸೆಯ್ಯಾತು ಸೆಯ್ವಿಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ನೈಯಾಮಲ್
 • 65. ಅಪ್ಪಿಟೈವೈಪ್ ಪಾಮುಲಕಿಲ್ ಆರುಯಿರೈ ಮಾಯೈಯೆನುಂ
  ಸೆಪ್ಪಿಟೈವೈತ್ ತಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಒಪ್ಪುಱವೇ
 • 66. ನಿಲ್ಲಾತ ಕಾಱ್ಱೈ ನಿಲೈಯಾಕ್ ಕಟತ್ತಟೈತ್ತುಸ್
  ಸೆಲ್ಲಾತು ವೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪೊಲ್ಲಾತ
 • 67. ವೆಂಪಾಂಪೈ ಮೇಲಣಿಂದೋರ್ ವೆಂಪುಱ್ಱಿನ್ ಉಳ್ಳಿರುಂದೇ
  ಸೆಂಪಾಂಪೈ ಆಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ತಂಪಾಙ್ಕರ್
 • 68. ಒಣ್ಕಯಿಱ್ಱಾನ್ ಒನ್ಱಿನ್ಱಿ ಉಣ್ಣಿನ್ ಱುಯಿರ್ಕಳೈಯೂೞ್ತ್
  ತಿಣ್ಕಯಿಱ್ಱಾನ್ ಆಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ವಣ್ಕೈಯುಟೈತ್
 • 69. ತಾನಸೈಂದಾಲ್ ಮಱ್ಱೈಸ್ ಸಕಮಸೈಯುಂ ಎನ್ಱುಮಱೈ
  ತೇನಸೈಯಸ್ ಸೊಲ್ಲುಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಊನಮಿನ್ಱಿಪ್
 • 70. ಪೇರ್ತ್ತುಯಿರ್ಕ ಳೆಲ್ಲಾಂಓರ್ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳೈ ಯಿನ್ವಸಮಾಯ್ಸ್
  ಸೇರ್ತ್ತು ವರುವಿಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪೋರ್ತ್ತುಮಿಕ
 • 71. ಅಲ್ವಿರವುಙ್ ಕಾಲೈ ಅಕಿಲಮೆಲಾಂ ತನ್ಪತತ್ತೋರ್
  ಸಿಲ್ವಿರಲಿಲ್ ಸೇರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪಲ್ವಕೈಯಾಯ್ಕ್
 • 72. ಕೈಕಲಂದ ವಣ್ಮೈಕ್ ಕರುಪ್ಪಾ ಸಯಪ್ಪೈಯುಳ್
  ಸೆಯ್ಕರುವುಕ್ ಕೂಟ್ಟುವಿಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಉಯ್ಕರುವೈ
 • 73. ಮೆಯ್ವೈತ್ತ ವೇರ್ವೈಯಿನುಂ ವೀೞ್ನಿಲತ್ತುಂ ಅಣ್ಟತ್ತುಂ
  ಸೆಯ್ವಿತ್ತಙ್ ಕೂಟ್ಟುವಿಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಉಯ್ವಿಕ್ಕುಂ
 • 74. ವಿತ್ತೊನ್ಱುಂ ಇನ್ಱಿ ವಿಳೈವಿತ್ ತರುಳಳಿಕ್ಕುಂ
  ಸಿತ್ತೆನ್ಱುಂ ವಲ್ಲವೊರು ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಸತ್ತುಟನೇ
 • 75. ಉಱ್ಪತ್ತಿ ಯಾಯುಲಕಿಲ್ ಒನ್ಪತುವಾಯ್ಪ್ ಪಾವೈಕಳ್ಸೆಯ್
  ಸಿಱ್ಪತ್ ತೊೞಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪಱ್ಪಲವಾಂ
 • 76. ಕಾರಾ ೞಿಕಳೈಕ್ ಕರೈಯಿನ್ಱಿ ಎಲ್ಲೈಯಿಲಾಸ್
  ಸೇರೂೞಿ ನಿಱ್ಕವೈತ್ತ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪೇರಾತ
 • 77. ನೀರ್ಮೇಲ್ ನೆರುಪ್ಪೈ ನಿಲೈಯುಱವೈತ್ ತೆವ್ವುಲಕುಂ
  ಸೀರ್ಮೇ ವುಱಸ್ಸೆಯ್ಯುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪಾರಾತಿ
 • 78. ಐಂದಿಲೈಂದು ನಾನ್ಕೊರುಮೂನ್ ಱಾಮಿರಣ್ಟೊನ್ ಱಾಯ್ಮುಱೈಯೇ
  ಸಿಂದೈಯುಱ ನಿನ್ಱರುಳುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪಂದಮುಱ
 • 79. ಆಣ್ಪೆಣ್ಣಾಯ್ಪ್ ಪೆಣ್ಣಾಣಾಯ್ ಅಣ್ಮೈ ತನೈವಾನಿನ್
  ಸೇಣ್ಪಣ್ಣ ವಲ್ಲವೊರು ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಮಾಣ್ಪಣ್ಣಾಪ್
 • 80. ಪೇಟಾಣಾಯ್ಪ್ ಪೆಣ್ಣಾಯಪ್ ಪೆಣ್ಣಾಣ್ ಪೆರುಂಪೇಟಾಯ್ಸ್
  ಸೇಟಾಕಸ್ ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಸೇಟಾಯ
 • 81. ವೆಣ್ಮೈ ಕಿೞಮಾಯ್ ವಿರುತ್ತಮಂದ ವೆಣ್ಮೈಯತಾಯ್ತ್
  ತಿಣ್ಮೈ ಪೆಱಸ್ಸೆಯ್ಯುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಒಣ್ಮೈಯಿಲಾ
 • 82. ಓಟ್ಟಿನೈಸ್ಸೆಂ ಪೊನ್ನಾ ಯುಯರ್ಸೆಂಪೊನ್ ಓಟಾಕಸ್
  ಸೇಟ್ಟೈಯಱಸ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಕಾಟ್ಟಿಲುಱು
 • 83. ಕಾಞ್ಸಿರತ್ತೈಕ್ ಕಱ್ಪಕಮಾಯ್ಕ್ ಕಱ್ಪಕತ್ತೈಕ್ ಕಾಞ್ಸಿರಮಾಯ್ತ್
  ತೇಞ್ಸಿವಣಸ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ವಾಞ್ಸೈಯುಱ
 • 84. ನಾರಣನ್ಸೇಯ್ ನಾನ್ಮುಕನಾಯ್ ನಾನ್ಮುಕನ್ಸೇಯ್ ನಾರಣನಾಯ್ಸ್
  ಸೀರಣವಸ್ ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಪೇರಣವಕ್
 • 85. ಕೊಂಮೈ ಪೆಱುಙ್ಕೋಟಾ ಕೋಟಿಯಣ್ಟಂ ಎಲ್ಲಾಮೋರ್
  ಸೆಂಮಯಿರ್ಕ್ಕಾಲ್ ಉಟ್ಪುಕುತ್ತುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಸೆಂಮೈಯಿಲಾ
 • 86. ವೆಂಪುಲಿಯೈ ವೆಣ್ಪಾಲ್ ವಿಳೈಪಸುವಾಯ್ ಅಪ್ಪಸುವೈಸ್
  ಸೆಂಪುಲಿಯಾಸ್ ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಅಂಪುಲಿಯೈ
 • 87. ಅಙ್ಕತಿರೊಣ್ ಸೆಙ್ಕತಿರಾಯ್ ಅಂಪುಲಿಯಾಯ್ಪ್ ಪಂಪುಕಿನ್ಱ
  ಸೆಙ್ಕತಿರೈಸ್ ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ತುಙ್ಕಮುಱಾ
 • 88. ಓರಣುವೋರ್ ಮಾಮಲೈಯಾಯ್ ಓರ್ಮಾ ಮಲೈಯತುವೋರ್
  ಸೀರಣುವಾಯ್ಸ್ ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ವೀರಮುಟನ್
 • 89. ಮುನ್ನಕೈಯಾ ನಿನ್ಱತೊರು ಮುಪ್ಪುರತ್ತೈ ಅನ್ಱೊರುಕಾಲ್
  ಸಿನ್ನಕೈಯಾಲ್ ತೀಮಟುತ್ತ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಮುನ್ನಯನ್ಮಾಲ್
 • 90. ಮಱ್ಱಿರುಂದ ವಾನವರುಂ ವಾಯ್ಂದಸೈಕ್ಕಾ ವಣ್ಣಮೊರು
  ಸಿಱ್ಱುರುಂಪೈ85 ನಾಟ್ಟಿನಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಮಱ್ಱವರ್ಪೋಲ್
 • 91. ಅಲ್ಲಾ ಅಯನುಂ ಅರಿಯುಂ ಉರುತ್ತಿರನುಂ
  ಸೆಲ್ಲಾ ನೆಱಿನಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಒಲ್ಲಾತ
 • 92. ಕಲ್ಲಿಱ್ ಸುವೈಯಾಯ್ಕ್ ಕನಿಯಿಱ್ ಸುವೈಯಿಲತಾಯ್ಸ್
  ಸೆಲ್ಲಪ್ ಪಣಿಕ್ಕವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಅಲ್ಲಲಱಪ್
 • 93. ಪಾರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ಯಾವರ್ಕಟ್ಕುಂ ಪಾವನಾ ತೀತನೆನಸ್
  ಸೀರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನಸ್ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಮಾರ್ಕ್ಕಙ್ಕಳ್
 • 94. ಒನ್ಱೆನ್ಱ ಮೇಲವರೈ ಒನ್ಱೆನ್ ಱುರೈತ್ತವರ್ಪಾಲ್
  ಸೆನ್ಱೊನ್ಱಿ ನಿಱ್ಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಅನ್ಱೊರುನಾಳ್
 • 95. ಕಲ್ಲಾನೈ ತಿನ್ನಕ್ ಕರುಂಪಳಿತ್ತುಪ್ ಪಾಣ್ಟಿಯನ್ವೀಣ್
  ಸೆಲ್ಲಾ ತಳಿತ್ತಮಕಾ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಸೊಲ್ಲಾತ
 • 96. ಒನ್ಱೇ ಇರಣ್ಟೇಮೇಲ್ ಒನ್ಱಿರಣ್ಟೇ ಎನ್ಪವಱ್ಱುಳ್
  ಸೆನ್ಱೇ ನಟುನಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಸೆನ್ಱೇಱುಂ
 • 97. ಅತ್ತಿರತ್ತೈ ಮೆನ್ಮಲರಾಯ್ ಅಂಮಲರೈ ಅತ್ತಿರಮಾಯ್ಸ್
  ಸಿತ್ತಿರತ್ತೈಪ್ ಪೇಸುವಿಕ್ಕುಂ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ಎತ್ತಲತ್ತುಂ
 • 98. ಸಙ್ಕಮತೇ86 ತಾಪರಮಾಯ್ತ್ ತಾಪರಮೇ ಸಙ್ಕಮತಾಯ್ಸ್
  ಸೆಙ್ಕೈಯಿಟಾ ತಾಱ್ಱವಲ್ಲ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ತಙ್ಕುಕಿನ್ಱ
 • 99. ಸತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ಆಕಿಸ್ ಸಯಂಪುವಾಯ್ ಆನಂದಸ್
  ಸಿತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲಸಿವ ಸಿತ್ತನೆವನ್ - ತತ್ತೆಲ್ಲಾಂ
 • 100. ನೀಟ್ಟಾತು ನೆಞ್ಸಂ ನಿಲೈತ್ತವರ್ಕ್ಕುಂ ತನ್ನುಣ್ಮೈ
  ಕಾಟ್ಟಾತು ಕಾಟ್ಟಿನಿಱ್ಕುಂ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಪಾಟ್ಟೋಟು
 • 101. ವಣ್ಟಾಲುಙ್ ಕೊನ್ಱೈ ಮಲರೋಯ್ ಎನಮಱೈಕಳ್
  ಕಣ್ಟಾಲುಂ ಕಾಣಾತ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ತೊಣ್ಟಾಕ
 • 102. ಅಳ್ಳಂ ಸೆಱಿಯಾರ್ಕ್ಕೇ ಅನ್ಱಿ ಅಱಿವಾರ್ಕ್ಕುಕ್
  ಕಳ್ಳಂ ಸೆಱಿಯಾತ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಎಳ್ಳಲಱಕ್
 • 103. ಕೊಣ್ಟವೆಲಾನ್ ತನ್ಪಾಲ್ ಕೊಟುಕ್ಕುಮವರ್ ತಂಮಿಟತ್ತಿಲ್
  ಕಣ್ಟವೆಲಾಂ ಕೊಳ್ಳೈಕೊಳುಙ್ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಕೊಣ್ಟುಳತ್ತಿಲ್
 • 104. ತನ್ನೈಯೊಳಿಕ್ ಕಿನ್ಱೋರ್ಕಳ್ ತಂಮುಳೊಳಿತ್ ತುಳ್ಳವೆಲಾಂ
  ಕನ್ನಮಿಟಕ್ ಕೈವಂದ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಮಣ್ಣುಲಕೈಸ್
 • 105. ಸಱ್ಪನೈಸೆಯ್ ಕಿನ್ಱತಿರೋ ತಾನಮೆನುಂ ಸತ್ತಿಯಿನಾಲ್
  ಕಱ್ಪನೈಸೆಯ್ ತೇಮಯಕ್ಕುಂ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಮುಱ್ಪಟುಮಿತ್
 • 106. ತೊಣ್ಟುಲಕಿಲ್ ಉಳ್ಳಉಯಿರ್ ತೋಱುಮೊಳಿತ್ ತಾಱ್ಱಲೆಲಾಂ
  ಕಣ್ಟುಲವು ಕಿನ್ಱತೊರು ಕಳ್ವನೆವನ್ - ವಿಣ್ಟಕಲಾ
 • 107. ಮಣ್ಮಯಕ್ಕುಂ ಪೊನ್ಮಯಕ್ಕುಂ ಮಾತರ್ ಮಯಕ್ಕುಮೆನುಂ
  ಕಣ್ಮಯಕ್ಕಂ ಕಾಟ್ಟಿನಿಱ್ಕುಂ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಉಣ್ಮಯಕ್ಕು
 • 108. ಮಾಸು ಪಱಿಕ್ಕುಂ ಮತಿಯುಟೈಯೋರ್ ತಂಮುಟೈಯ
  ಕಾಸು ಪಱಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಆಸಕನ್ಱ
 • 109. ಪೆಣ್ಣಾಲ್ ಎವೈಯುಂ ಪಿಱಪ್ಪಿತ್ತು ಮಱ್ಱೈನುತಱ್
  ಕಣ್ಣಾಲ್ ಅೞಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಕಳ್ವನೆವನ್ - ಎಣ್ಣಾತು
 • 110. ನಾನೆನ್ಱು ನಿಱ್ಕಿನ್ ನಟುವೇಯನ್ ನಾನಾಣತ್
  ತಾನೆನ್ಱು ನಿಱ್ಕುಂ ಸತುರನೆವನ್ - ಮಾನೆನ್ಱ
 • 111. ಮಾಯೈತನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಮಱೈಪ್ಪಿತ್ತಂ ಮಾಯೈಯಿಱ್ಱನ್
  ಸಾಯೈತನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಸತುರನೆವನ್ - ನೇಯಮುಟನ್
 • 112. ನಾನ್ಮಱೈಯುಂ ನಾನ್ಮುಕನುಂ ನಾರಣನುಂ ನಾಟುತೊಱುಂ
  ತಾನ್ಮಱೈಯುಂ ಮೇನ್ಮೈಸ್ ಸತುರನೆವನ್ - ವಾನ್ಮಱೈಯಾಂ
 • 113. ಮುನ್ನೈ ಮಱೈಕ್ಕುಂ ಮುಟಿಪ್ಪೊರುಳೆನ್ ಱಾಯ್ಪವರ್ಕ್ಕುಂ
  ತನ್ನೈ ಮಱೈಕ್ಕುಂ ಸತುರನೆವನ್ - ಉನ್ನುಕಿನ್ಱೋರ್
 • 114. ಸಿತ್ತತ್ತಿಱ್ ಸುತ್ತ ಸಿತಾಕಾಸಂ ಎನ್ಱೊರುಸಿಱ್
  ಸತ್ತತ್ತಿಱ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಸತುರನೆವನ್ - ಮುತ್ತರೆನ
 • 115. ಯಾವರ್ ಇರುಂದಾರ್ ಅವರ್ಕಾಣ ವೀಱ್ಱಿರುಕ್ಕುಂ
  ತೇವರ್ ಪುಕೞ್ತಲೈಮೈತ್ ತೇವನೆವನ್ - ಯಾವರ್ಕಳುಂ
 • 116. ಇವ್ವಣತ್ತನ್ ಇವ್ವಿಟತ್ತನ್ ಇವ್ವಿಯಲನ್ ಎನ್ಱಱಿಯಾಸ್
  ಸೆವ್ವಣತ್ತನ್ ಆಂತಲೈಮೈತ್ ತೇವನೆವನ್ - ಮೆಯ್ವಣತ್ತೋರ್
 • 117. ತಾಂವಾೞ ಅಣ್ಟ ಸರಾಸರಙ್ಕಳ್ ತಾಂವಾೞ
  ನಾಂವಾೞತ್ ತನ್ನುರೈಯಾಂ ನಾನ್ಮಱೈಕಳ್ - ತಾಂವಾೞಸ್
 • 118. ಸಾರುರುವಿನ್ ನಲ್ಲರುಳೇ ಸತ್ತಿಯಾಯ್ ಮೆಯ್ಯಱಿವಿನ್
  ಸೀರುರುವೇ ಓರುರುವಾಂ ತೇವನೆವನ್ - ಈರುರುವುಂ
 • 119. ಒನ್ಱೆನ್ ಱುಣರ ಉಣರ್ತ್ತಿ ಅಟಿಯರುಳಂ
  ಸೆನ್ಱಙ್ ಕಮರ್ಂದರುಳುಂ ತೇವನೆವನ್ - ಎನ್ಱೆನ್ಱುಂ
 • 120. ತಱ್ಸಕಸಂ ಎನ್ಱೇ ಸಮಯಂ ಸಮರಸಮಾಂ
  ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ವಾೞ್ಕಿನ್ಱ ತೇವನೆವನ್ - ಪಿಱ್ಪಟುಮೋರ್
 • 121. ಪೊಯ್ವಿಟ್ಟು ಮೆಯ್ನ್ನೆಱಿಯೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿತ್ತಱ್ ಪೋತತ್ತೈಕ್
  ಕೈವಿಟ್ ಟುಣರ್ವೇ ಕಟೈಪ್ಪಿಟಿತ್ತು - ನೆಯ್ವಿಟ್ಟ
 • 122. ತೀಪ್ಪೋಱ್ ಕನಲುಂ ಸೆರುಕ್ಕಱವೇ ಸೆಙ್ಕಮಲಪ್
  ಪೂಪ್ಪೋಲುಂ ತನ್ತಾಳ್ ಪುಣೈಪಱ್ಱಿಕ್ - ಕಾಪ್ಪಾಯ
 • 123. ವೆಣ್­ ಱಣಿಂದು ವಿತಿರ್ವಿತಿರ್ತ್ತು ಮೆಯ್ಪೊಟಿಪ್ಪಕ್
  ಕಣ್­ರ್ ಅರುವಿ ಕಲಂದಾಟಿ- ಉಣ್­ರ್ಮೈ
 • 124. ಎನ್ಪುರುಕಿ ಉಳ್ಳುರುಕಿ ಇನ್ಪಾರ್ ಉಯಿರುರುಕಿ
  ಅನ್ಪುರುಕಿ ಅನ್ಪುರುವಂ ಆಕಿಪ್ಪಿನ್ - ವನ್ಪಕನ್ಱು
 • 125. ಪುಣ್ಣಿಯಾ ತಿಙ್ಕಟ್ ಪುರಿಸಟೈಯಾಯ್ ಪೊನ್ನಿತೞಿಕ್
  ಕಣ್ಣಿಯಾ ಎಙ್ಕಳ್ ಕಳೈಕಣ್ಣೇ - ಎಣ್ಣಿಯಾಙ್
 • 126. ಕನ್ಪರ್ಕ್ ಕರುಳುಂ ಅರಸೇ ಅಮುತೇಪೇ
  ರಿನ್ಪಕ್ ಕಟಲೇ ಎಮತುಱವೇ - ಮನ್ಪೆಱ್ಱು
 • 127. ಮಾಱ್ಱುರೈಯಾಪ್ ಪೊನ್ನೇ ಮಣಿಯೇಎಂ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ
  ಏಱ್ಱುವಂದ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ ಎನ್ಱುನಿತಂ - ಪೋಱ್ಱಿನಿನ್ಱಾಲ್
 • 128. ಉಳ್ಳೂಱಿ ಉಳ್ಳತ್ ತುಣರ್ವೂಱಿ ಅವ್ವುಣರ್ವಿನ್
  ಅಳ್ಳೂಱಿ ಅಣ್ಣಿತ್ ತಮುತೂಱಿತ್ - ತೆಳ್ಳೂಱುಂ
 • 129. ವಾನ್ಪೋಲ್ ಪರವಿ ಮತಿಪೋಲ್ ಕುಳಿರ್ಂದುಯರ್ಕೋಲ್
  ತೇನ್ಪೋಲ್ ಮತುರಿಕ್ಕುಂ ತೇವನೆವನ್ - ವಾನ್ಪೋನಾರ್
 • 130. ಮಾಣ್ಕೊಟುಕ್ಕುಂ ತೆಯ್ವ ಮಟಂದೈಯರ್ಕ್ಕು ಮಙ್ಕಲಪ್ಪೊನ್
  ನಾಣ್ಕೊಟುಕ್ಕ ನಞ್ಸುವಂದ ನಾತನೆವನ್ - ನಾಣ್ಮಲರ್ಪೆಯ್
 • 131. ತಾರ್ತ್ತಿಯಾಯ್ತ್ ತೇವರ್ ಅರಕರವೆನ್ ಱೇತ್ತಅಟ್ಟ
  ಮೂರ್ತ್ತಿಯಾಯ್ ನಿನ್ಱ ಮುತಲ್ವನೆವನ್ - ಸೀರ್ತ್ತಿಪೆಱ
 • 132. ಈಣ್ಟಱ್ ಪುತವಟಿವಾಯ್ ಎತ್ತೇವ ರೇನುನಿನ್ಱು
  ಕಾಣ್ಟಱ್ ಕರಿತಾಂ ಕಣೇಸನೆವನ್ - ವೇಣ್ಟುಱ್ಱುಪ್
 • 133. ಪೂಮಿಯೆಙ್ಕುಂ ವಾೞ್ತ್ತಿಪ್ ಪುಕೞ್ವಾರ್ ವಿರುಂಪುಮಿಟ್ಟ
  ಕಾಮಿಯಙ್ಕಳ್ ಈಯುಂ ಕಣೇಸನೆವನ್ - ನಾಮಿಯಙ್ಕ
 • 134. ಏಣ ವರುಮಿಟೈಯೂ ಱೆಲ್ಲಾಂ ಅಕಱ್ಱಿಯರುಳ್
  ಕಾಣ ಎಮಕ್ಕೀಯುಂ ಕಣೇಸನೆವನ್ - ಮಾಣವರು
 • 135. ಮುಂದ ಮಱೈಯಿನ್ ಮುೞುಪ್ಪೊರುಳೈ ನಾನ್ಮುಕಱ್ಕುತ್
  ತಂದ ಅರುಟ್ಕಟಲಾಂ ಸಾಮಿಯೆವನ್ - ತಂದಮಕ್ಕಾಂ
 • 136. ವಾತಕಱ್ಱಿ ಉಣ್ಮೈ ಮರಪಳಿತ್ತು ವಞ್ಸಮಲಕ್
  ಕೋತಕಱ್ಱುಂ ನೆಞ್ಸಕ್ ಕುಕೇಸನೆವನ್ - ತೀತಕಱ್ಱಿತ್
 • 137. ತಙ್ಕುಂ ಉಲಕಙ್ಕಳ್ ಸಾಯಾಮಱ್ ಸೆಞ್ಸಟೈಮೇಲ್
  ಕಙ್ಕೈತನೈಸ್ ಸೇರ್ತ್ತ ಕಟವುಳೆವನ್ - ಎಙ್ಕುಱಿನುಂ
 • 138. ಕೂಂಪಾ ನಿಲೈಮೈಕ್ ಕುಣತ್ತೋರ್ ತೊೞುಕಿನ್ಱ
  ಪಾಂಪಾ ಪರಣಪ್ ಪರಮನೆವನ್ - ಕೂಂಪಾತು
 • 139. ಪೋಱ್ಱುರೈತ್ತು ನಿಱ್ಕುಂ ಪುನಿತನ್ಮೇಲ್ ವಂದಕೊಟುಙ್
  ಕೂಱ್ಱುತೈತ್ತ ಸೆಂದಾಳ್ ಕುೞಕನೆವನ್ - ಆಱ್ಱಲುಱು
 • 140. ವೈಯಂ ತುತಿಕ್ಕುಂ ಮಕಾಲಿಙ್ಕ ಮೂರ್ತ್ತಿಮುತಲ್
  ಐಯೈಂದು ಮೂರ್ತ್ತಿಯೆನುಂ ಐಯನೆವನ್ - ಐಯಂದೀರ್
 • 141. ವಲ್ಲಾರ್ಸೊಲ್ ವಣ್ಣಮೆಂದ ವಣ್ಣಮಂದ ವಣ್ಣಙ್ಕಳ್
  ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯ ವಿತತ್ತನೆವನ್ - ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ
 • 142. ತಾಂತಲೈವ ರಾಕತ್ತಂ ತಾಳ್ತೊೞುಮೆತ್ ತೇವರ್ಕ್ಕುಂ
  ಆಂದಲೈಮೈ ಈಂದಪರ ಮಾರ್ತ್ತನೆವನ್ - ಪೋಂದುಯಿರ್ಕಳ್
 • 143. ಎಙ್ಕೆಙ್ ಕಿರುಂದುಮನತ್ ತಿಯಾತು ವಿೞೈಂದಾಲುಂ
  ಅಙ್ಕಙ್ ಕಿರುಂದಳಿಕ್ಕುಂ ಅಣ್ಣಲೆವನ್ - ಪುಙ್ಕಮಿಕುಂ
 • 144. ಅಣ್ಣಲ್ ತಿರುಮಲರ್ಕ್ಕೈ ಆೞಿಪೆಱಕ್ ಕಣ್ಣಿಟಂದ
  ಕಣ್ಣಱ್ ಕರುಳಿಯಮುಕ್ ಕಣ್ಣನೆವನ್ - ಮಣ್ಣಿಟತ್ತಿಲ್
 • 145. ಓಯಾತು ಸೂಲ್ಮುತಿರ್ಂದ ಓರ್ಪೆಣ್ ತನಕ್ಕಾಕತ್
  ತಾಯಾಕಿ ವಂದ ತಯಾಳನೆವನ್ - ಸೇಯಾಕ
 • 146. ವೇಲ್ಪಿಟಿತ್ತ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಮೇವುಮೆಸ್ಸಿಲ್ ವೇಣ್ಟುಮಿತತ್
  ತಾಱ್ಪೊಸಿತ್ತು ನೇರ್ಂದ ತಯಾಳನೆವನ್ - ಪಾಱ್ಕುಟತ್ತೈತ್
 • 147. ತಾನ್ತಂದೈ ಎನ್ಱೆಱಿಂದೋನ್ ತಾಳೆಱಿಂದ ತಣ್ಟಿಕ್ಕುತ್
  ತಾನ್ತಂದೈ ಆನ ತಯಾಳನೆವನ್ - ತಾನ್ಕೊಣ್ಟು
 • 148. ಸಂಪು ನಱುಙ್ಕನಿಯಿನ್ ತನ್ವಿತೈಯೈತ್ ತಾಳ್ಪಣಿಂದ
  ಸಂಪು ಮುನಿಕ್ಕೀಯುಂ ತಯಾಳನೆವನ್ - ಅಂಪುವಿಯಿಲ್
 • 149. ಆಣ್ಟವನೆನ್ ಱೇತ್ತಪ್ಪೊನ್ ನಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆನಂದತ್
  ತಾಣ್ಟವಂಸೆಯ್ ಕಿನ್ಱ ತಯಾಳನೆವನ್ - ಕಾಣ್ತಕೈಯ
 • 150. ಮುತ್ತುಸ್ಸಿವಿಕೈಯಿನ್ಮೇಲ್ ಮುನ್ಕಾೞಿ ಓಙ್ಕುಮುೞು
  ಮುತ್ತೈತ್ ತನಿವೈತ್ತ ಮುತ್ತನೆವನ್ - ಪತ್ತಿಪೆಱು
 • 151. ನಾವೊನ್ಱರಸರ್ಕ್ಕು ನಾಂತರುವೇಂ ನಲ್ಲೂರಿಲ್
  ವಾಎನ್ಱು ವಾಯ್ಮಲರ್ಂದ ವಳ್ಳಲೆವನ್ - ಪೂವೊನ್ಱು
 • 152. ನನ್ಱೊಣ್ಟರ್ ಸುಂದರರೈ ನಾಂತಟುಕ್ಕ ವಂದಮೈಯಾಲ್
  ವನ್ಱೊಣ್ಟನ್ ನೀಎನ್ಱ ವಳ್ಳಲೆವನ್ - ನನ್ಱೊಣ್ಟಿನ್
 • 153. ಕಾಣಿಕ್ಕೈ ಯಾಕಕ್ ಕರುತ್ತಳಿತ್ತಾರ್ ತಂಮೊೞಿಯೈ
  ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಎನ್ಱುರೈತ್ತ ವಳ್ಳಲೆವನ್ - ತಾಣಿಱ್ಕುಂ
 • 154. ತನ್ನನ್ಪರ್ ತಾಂವರುಂದಿಲ್ ಸಱ್ಱುನ್ ತರಿಯಾತು
  ಮನ್ನನ್ ಪರುಳಳಿಕ್ಕುಂ ವಳ್ಳಲೆವನ್ - ಮುನ್ನನ್ಪಿಲ್
 • 155. ಸಾಲ್ಪುಟೈಯ ನಲ್ಲೋರ್ಕ್ಕುತ್ ತಣ್ಣರುಳ್ತನ್ ತಾಟ್ಕೊಳವೋರ್
  ಮಾಲ್ವಿಟೈಮೇಲ್ ವಂದರುಳುಂ ವಳ್ಳಲೆವನ್ - ಮಾನ್ಮುತಲೋರ್
 • 156. ತಾಮಲೈಯಾ ವಣ್ಣಂ ತಕೈಯರುಳಿ ಓಙ್ಕುವೆಳ್ಳಿ
  ಮಾಮಲೈವಾೞ್ ಕಿನ್ಱಅರುಳ್ ವಳ್ಳಲೆವನ್ - ಆಮವನೇ
 • 157. ನಂಮೈಪ್ ಪಣಿಕೊಣ್ಟು ನಾರಣನುಂ ನಾಟರಿತಾಂ
  ಸೆಂಮೈಕ್ ಕತಿಯರುಳ್ನಂ ತೆಯ್ವಙ್ಕಾಣ್ - ಎಂಮೈಯಿನುಂ
 • 158. ನಾಟಕ್ ಕಿಟೈತ್ತಲ್ ನಮಕ್ಕನ್ಱಿ ನಾನ್ಮುಕಱ್ಕುಂ
  ತೇಟಕ್ ಕಿಟೈಯಾನಂ ತೆಯ್ವಙ್ಕಾಣ್ - ನೀಟಸ್ಸೀರ್
 • 159. ನಲ್ವನ್ ತನೈಸೆಯ್ಯುಂ ನಂಪೋಲ್ವಾರ್ಕ್ ಕೋರ್ಞಾನಸ್
  ಸೆಲ್ವನ್ ತರುನಮತು ತೆಯ್ವಂಕಾಣ್ - ಸೊಲ್ವಂದ
 • 160. ಎಣ್ಮೈಪೆಱುಂ ನಾಮುಲಕಿಲ್ ಎನ್ಱುಂ ಪಿಱಂದಿಱವಾತ್
  ತಿಣ್ಮೈ ಅಳಿತ್ತರುಳ್ನಂ ತೆಯ್ವಂಕಾಣ್ - ವಣ್ಮೈಯುಱ
 • 161. ಮುಪ್ಪಾೞ್ ಕಟಂದ ಮುೞುಪ್ಪಾೞುಕ್ ಕಪ್ಪಾಲೈಸ್
  ಸೆಪ್ಪಾತು ಸೆಪ್ಪುಱುನಂ ತೇಸಿಕನ್ಕಾಣ್ - ತಪ್ಪಾತು
 • 162. ತೀರಾ ಇಟುಂಪೈತ್ ತಿರಿಪೆನ್ಪತಿ ಯಾತೊನ್ಱುಂ
  ಸೇರಾ ನೆಱಿಯರುಳ್ನಂ ತೇಸಿಕನ್ಕಾಣ್ - ಆರಾತು
 • 163. ನಿತ್ತಂ ತೆರಿಯಾ ನಿಲೈಮೇ ವಿಯನಮತು
  ಸಿತ್ತಂ ತೆಳಿವಿಕ್ಕುಂ ತೇಸಿಕನ್ಕಾಣ್ - ವಿತ್ತರೆನ
 • 164. ಯಾತೊನ್ಱುಂ ತೇರಾ ತಿರುಂದನಮಕ್ ಕಿವ್ವುಲಕಂ
  ತೀತೆನ್ ಱಱಿವಿತ್ತ ತೇಸಿಕನ್ಕಾಣ್ - ಕೋತಿನ್ಱಿ
 • 165. ಓಸೈ ಪೆಱುಕಟಲ್ಸೂ ೞುಱ್ಱ ವುಲಕಿನಂಮೈ
  ಆಸೈ ಯುಟನೀನ್ಱ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ಮಾಸುಱವೇ
 • 166. ವನ್ಪಾಯ್ ವಳರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ಮಱ್ಱೈಯರ್ಪೋ ಲಲ್ಲಾಮಲ್
  ಅನ್ಪಾಯ್ ನಮೈವಳರ್ಕ್ಕುಂ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ಇನ್ಪಾಕ
 • 167. ಇಪ್ಪಾರಿಲ್ ಸೇಯಾರ್ ಇತಯಂ ಮಲರ್ಂದಂಮೈ
  ಅಪ್ಪಾ ಎನುಂನಙ್ಕಳ್ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ಸೆಪ್ಪಾಮಲ್
 • 168. ಎಳ್ಳಿತ್ ತಿರಿಂದಾಲುಂ ಇಂದಾ87 ಎನ್ ಱಿನ್ನಮುತಂ
  ಅಳ್ಳಿಕ್ ಕೊಟುಕ್ಕುನಮ ತಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೊಣ್
 • 169. ಟಿನ್ಱೇ ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಎನತ್ತುತಿಕ್ಕಿಲ್ ಆಙ್ಕುನಮಕ್
  ಕನ್ಱೇ ಅರುಳುನಮ ತಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ನನ್ಱೇಮುನ್
 • 170. ಕಾತರವು ಸೆಯ್ತು88 ನಲಂ ಕಱ್ಪಿತ್ತುಪ್ ಪಿನ್ಪೆರಿಯ
  ಆತರವು ಸೆಯ್ಯುನಙ್ಕಳ್ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ಕೋತುಱುಮಾ
 • 171. ವಞ್ಸಮಲತ್ ತಾಲ್ವರುಂದಿ ವಾಟುಕಿನ್ಱ ನಂದಮೈಯೇ
  ಅಞ್ಸಲಞ್ಸ ಲೆನ್ಱರುಳುಂ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ತುಞ್ಸಲೆನುಂ
 • 172. ನಸ್ಸೆನ್ಱ ವಾತನೈಯೈ ನಾಳುಮೆಣ್ಣಿ ನಾಮಞ್ಸುಂ
  ಅಸ್ಸಂ ಕೆಟುತ್ತಾಣ್ಟ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ನಿಸ್ಸಲುಮಿಙ್8
 • 173. ಕೇಯಿರವುಂ ಎಲ್ಲುಂ ಎಳಿಯೇಂ ಪಿೞೈತ್ತಪಿೞೈ
  ಆಯಿರಮುಂ ತಾನ್ಪೊಱುಕ್ಕುಂ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ಸೇಯಿರಙ್ಕಾ
 • 174. ಮುನ್ನಂ ಎಟುತ್ತಣೈತ್ತು ಮುತ್ತಮಿಟ್ಟುಪ್ ಪಾಲರುತ್ತುಂ
  ಅನ್ನೈಯಿನುಂ ಅನ್ಪುಟೈಯ ಅಪ್ಪನ್ಕಾಣ್ - ಮನ್ನುಲಕಿಲ್
 • 175. ವನ್ಮೈ ಯಱಪ್ಪತ್ತು ಮಾತಂ ಸುಮಂದುನಮೈ
  ನನ್ಮೈ ತರಪ್ಪೆಱ್ಱ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಇಂಮೈತನಿಲ್
 • 176. ಅನ್ಱೊರುನಾಳ್ ನಂಪಸಿಕಣ್ ಟಂದೋ ತರಿಯಾತು
  ನನ್ಱಿರವಿಲ್ಸೋಱಳಿತ್ತ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಎನ್ಱುಮರುಟ್
 • 177. ಸೆಂಮೈ ಇಲಾಸ್ಸಿಱಿಯ ತೇವರ್ಕಳ್ಪಾಲ್ ಸೇರ್ಕ್ಕಾತು
  ನಂಮೈ ವಳರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಸುಂಮೈಯೆನ
 • 178. ಮೂಳುಂ ಪೆರುಙ್ಕುಱ್ಱಂ ಮುನ್ನಿಮೇಲ್ ಮೇಱ್ಸೆಯಿನುಂ
  ನಾಳುಂ ಪೊಱುತ್ತರುಳುಂ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಮೂಳುಕಿನ್ಱ
 • 179. ವನ್ನೆಱಿಯಿಱ್ ಸೆನ್ಱಾಲುಂ ವಾವೆನ್ ಱೞೈತ್ತುನಮೈ
  ನನ್ನೆಱಿಯಿಱ್ ಸೇರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಸೆನ್ನೆಱಿಯಿನ್
 • 180. ನಾಂತೇಟಾ ಮುನ್ನಂ ನಮೈತ್ತೇಟಿಪ್ ಪಿನ್ಪುತನೈ
  ನಾಂತೇಟಸ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಆಂತೋಱುಂ
 • 181. ಕಾಲಂ ಅಱಿಂದೇ ಕನಿವೋಟು ನಲ್ಲರುಟ್ಪಾಲ್
  ಞಾಲಂ ಮಿಸೈಯಳಿಕ್ಕುಂ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಸಾಲವುಱು
 • 182. ವೆಂಪಿಣಿಯುಂ ವೇತನೈಯುಂ ವೇಸಱಿಕ್ಕೈ ಯುಂತುಯರುಂ
  ನಂಪಸಿಯುಂ ತೀರ್ತ್ತರುಳುಂ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಅಂಪುವಿಯಿಲ್
 • 183. ವೆನ್ನೀರಿಲ್ ಆಟ್ಟಿಟಿಲೆಂ ಮೆಯ್ನೋಕುಂ ಎನ್ಱರುಳಾಂ
  ನನ್ನೀರಿಲ್ ಆಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಎನ್ನೀರಿನ್
 • 184. ಮೇಲಾಯ್ ನಮಕ್ಕು ವಿಯನುಲಕಿಲ್ ಅನ್ಪುಟೈಯ
  ನಾಲಾ ಯಿರಂತಾಯಿಲ್ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ಏಲಾತು
 • 185. ವಾಟಿಯೞು ತಾಲೆಂ ವರುತ್ತಂ ತರಿಯಾತು
  ನಾಟಿಎಟುತ್ ತಣೈಕ್ಕುಂ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ನೀಟುಲಕಿಲ್
 • 186. ತಾನ್ಪಾಟಕ್ಕೇಟ್ಟುತ್ ತಮಿಯೇನ್ ಕಳಿಕ್ಕುಮುನ್ನಂ
  ನಾನ್ಪಾಟಕ್ಕೇಟ್ಟುವಕ್ಕುಂ ನಱ್ಱಾಯ್ಕಾಣ್ - ವಾನ್ಪಾಟುಂ
 • 187. ಞಾನಮಣಂ ಸೆಯ್ಯರುಳಾಂ ನಙ್ಕೈತನೈತ್ ತಂದುನಮಕ್
  ಕಾನಮಣಂ ಸೆಯ್ವಿಕ್ಕುಂ ಅಂಮಾನ್ಕಾಣ್ - ತೇನಿನೊಟುಂ
 • 188. ಇನ್ಪಾಲ್ ಅಮುತಾತಿ ಏಕ್ಕಮುಱ ಇನ್ನರುಳ್ಕೊಣ್
  ಟನ್ಪಾಲ್ ವಿರುಂದಳಿಕ್ಕುಂ ಅಂಮಾನ್ಕಾಣ್ - ವನ್ಪಾವ
 • 189. ಆೞ್ಕಟಲ್ವೀೞ್ನ್ ತುಳ್ಳಂ ಅೞುಂದುಂ ನಮೈಯೆಟುತ್ತುಸ್
  ಸೂೞ್ಕರೈಯಿಲ್ ಏಱ್ಱುಂ ತುಣೈವನ್ಕಾಣ್ - ವೀೞ್ಕುಣತ್ತಾಲ್
 • 190. ಇನ್ಪಂ ಎನೈತ್ತುಂ ಇತುವೆನ್ ಱಱಿಯಾನಂ
  ತುನ್ಪಂ ತುಟೈಕ್ಕುಂ ತುಣೈವನ್ಕಾಣ್ - ವನ್ಪವಮಾಂ
 • 191. ತೀನೆಱಿಯಿಱ್ ಸೆನ್ಱು ತಿಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ನಂದಮಕ್ಕುತ್
  ತೂನೆಱಿಯೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ತುಣೈವನ್ಕಾಣ್ - ಮಾನಿಲತ್ತಿಲ್
 • 192. ಇನ್ಱುತೊಟ್ಟ ತನ್ಱಿ ಯಿಯಱ್ಕೈಯಾಯ್ ನಂದಮಕ್ಕುತ್
  ತೊನ್ಱುತೊಟ್ಟು ವಂದವರುಟ್ ಸುಱ್ಱಙ್ಕಾಣ್ - ತೊನ್ಱುತೊಟ್ಟೇ
 • 193. ಆಯುಮುಟಱ್ ಕನ್ಪುಟೈತ್ತಾಂ ಆರುಯಿರಿಱ್ ಱಾನ್ಸಿಱಂದ
  ನೇಯಂವೈತ್ತ ನಂಮುಟೈಯ ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ಪೇಯರೆನ
 • 194. ವಾಙ್ಕಾತು ನಾಮೇ ಮಱಂದಾಲುಂ ನಂಮೈವಿಟ್ಟು
  ನೀಙ್ಕಾತ ನಂಮುಟೈಯ ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ತೀಙ್ಕಾಕ
 • 195. ಈಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಆಪತ್ತಿಲ್ ಇಂದಾ ಎನಅರುಳೈ
  ನೀಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ನಂಮುಟೈಯ ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ಕೂಟ್ಟುಲಕಿಲ್
 • 196. ಪುಲ್ಲೆನ್ಱ ಮಾಯೈಯಿಟೈಪ್ ಪೋಂದೋಱುಂ ನಂಮೈಯಿಙ್ಕು
  ನಿಲ್ಲೆನ್ ಱಿರುತ್ತುಕಿನ್ಱ ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ಸಿಲ್ಲೆನ್ಱೆನ್
 • 197. ಉಟ್ಟೂವುಂ ತನ್ನೈಮಱನ್ ತುಣ್ಟಾಲುಂ ಮಱ್ಱತಱ್ಕು
  ನಿಟ್ಟೂರಂ ಸೆಯ್ಯಾತ ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ನಟ್ಟೂರ್ಂದು9
 • 198. ವಞ್ಸಮತು ನಾಮೆಣ್ಣಿ ವಾೞ್ಂದಾಲುಂ ತಾನ್ಸಿಱಿತುಂ
  ನೆಞ್ಸಿಲತು ವೈಯಾತ ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ಎಞ್ಸಲಿಲಾಪ್
 • 199. ಪಾರ್ನಿನ್ಱ ನಾಂಕಿಟೈಯಾಪ್ ಪಣ್ಟಮೆತು ವೇಣ್ಟಿಟಿನುಂ
  ನೇರ್ನಿನ್ ಱಳಿತ್ತುವರು ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ಆರ್ವಮುಟನ್
 • 200. ಆರ್ಂದನಮಕ್ ಕಿವ್ವಿಟತ್ತುಂ ಅವ್ವಿಟತ್ತುಂ ಎವ್ವಿಟತ್ತುಂ
  ನೇರ್ಂದಉಯಿರ್ ಪೋಱ್ಕಿಟೈತ್ತ ನೇಸನ್ಕಾಣ್ - ಸೇರ್ಂದುಮಿಕತ್
 • 201. ತಾಪಞ್ಸೆಯ್ ಕುಱ್ಱಂ ತರಿನುಂ ಪೊಱುಪ್ಪತನ್ಱಿಕ್
  ಕೋಪಞ್ ಸೆಯಾನಮತು ಕೋಮಾನ್ಕಾಣ್ - ಪಾಪಮಱ
 • 202. ವಿಳ್ಳುಮಿಱೈ ನಾಮನ್ಪು ಮೇವಲನ್ಱಿ ವೇಱ್ಱರಸರ್
  ಕೊಳ್ಳುಮಿಱೈ ವಾಙ್ಕಾನಂ ಕೋಮಾನ್ಕಾಣ್ - ಉಳ್ಳಮುಱ
 • 203. ಉಣ್ಟಳಿಕ್ಕುಂ ಊಣುಟೈಪೂಣ್ ಊರಾ ತಿಕಳ್ತಾನೇ
  ಕೊಣ್ಟುನಮಕ್ ಕಿಙ್ಕಳಿಕ್ಕುಂ ಕೋಮಾನ್ಕಾಣ್ - ಮಣ್ಟಲತ್ತಿಲ್
 • 204. ಒನ್ಱಾಲುಂ ನೀಙ್ಕಾ ತುಕಙ್ಕಳ್ ಪಲಪಲವಾಯ್ಸ್
  ಸೆನ್ಱಾಲುಂ ಸೆಲ್ಲಾನಂ ಸೆಲ್ವಂಕಾಣ್ - ಮುನ್ತಾವಿ
 • 205. ನಾಟಿವೈಕ್ಕುಂ ನಲ್ಲಱಿವೋರ್ ನಾಳುಂ ತವಂಪುರಿಂದು
  ತೇಟಿವೈತ್ತ ನಂಮುಟೈಯ ಸೆಲ್ವಂಕಾಣ್ - ಮಾಟಿರುಂದು
 • 206. ನಾಮೆತ್ ತನೈನಾಳುಂ ನಲ್ಕಿಟಿನುಂ ತಾನುಲವಾಸ್
  ಸೇಮಿತ್ತ ವೈಪ್ಪಿನ್ ತಿರವಿಯಂಕಾಣ್ - ಪೂಮಿಕ್ಕಣ್
 • 207. ಈಙ್ಕುಱಿನುಂ ವಾನಾತಿ ಯಾಙ್ಕುಱಿನುಂ ವಿಟ್ಟಕಲಾ
  ತೋಙ್ಕರುಳಾಲ್ ನಂಮೈ ಉಟೈಯವನ್ಕಾಣ್ - ಆಙ್ಕವನ್ತನ್
 • 208. ಕಙ್ಕೈಸ್ ಸಟೈಯೞಕುಂ ಕಾತನ್ಮಿಕುಂ ಅಸ್ಸಟೈಮೇಲ್
  ತಿಙ್ಕಟ್ ಕೊೞುಂದಿನ್ ತಿರುವೞಕುಂ - ತಿಙ್ಕಳ್ತನ್ಮೇಲ್
 • 209. ಸಾರ್ಂದಿಲಙ್ಕುಂ ಕೊನ್ಱೈಮಲರ್ತ್ ತಾರೞಕುಂ ಅತ್ತಾರ್ಮೇಲ್
  ಆರ್ಂದಿಲಙ್ಕುಂ ವಣ್ಟಿನ್ ಅಣಿಯೞಕುಂ - ತೇರ್ಂದವರ್ಕ್ಕುಂ
 • 210. ನೋಕ್ಕರಿಯ ನೋಕ್ಕೞಕುಂ ನೋಕ್ಕಾರ್ ನುತಲೞಕುಂ
  ಪೋಕ್ಕರಿಯ ನನ್ನುತಲಿಲ್ ಪೊಟ್ಟೞಕುಂ - ತೇಕ್ಕುತಿರಿ
 • 211. ಪುಣ್ಟರತ್ತಿನ್ ನಲ್ಲೞಕುಂ ಪೊನ್ನರುಳ್ತಾನ್ ತನ್ನೆೞಿಲೈಕ್
  ಕಣ್ಟವರ್ಪಾಲ್ ಊಱ್ಱುಕಿನ್ಱ ಕಣ್ಣೞಕುಂ - ತೊಣ್ಟರ್ಕಳ್ತಂ
 • 212. ನೇಸಿತ್ತ ನೆಞ್ಸಮಲರ್ ನೀಟು ಮಣಮುಕಂದ
  ನಾಸಿತ್ ತಿರುಕ್ಕುಮಿೞಿನ್ ನಲ್ಲೞಕುಂ - ತೇಸುಱ್ಱ
 • 213. ಮುಲ್ಲೈ ಮುಕೈಯಾಂ ಮುಱುವಲೞ ಕುಂಪವಳ
  ಎಲ್ಲೈ ವಳರ್ಸೆವ್ ವಿತೞೞಕುಂ - ನಲ್ಲವರೈತ್
 • 214. ತೇವೆನ್ಱ ತೀಂಪಾಲಿಲ್ ತೇನ್ಕಲಂದಾಱ್ ಪೋಲಿನಿಕ್ಕ
  ವಾವೆನ್ ಱರುಳುಮಲರ್ ವಾಯೞಕುಂ - ಪೂವೊನ್ಱುಂ
 • 215. ಕೋನ್ಪರವುಂ ಸಙ್ಕಕ್ ಕುೞೈಯೞಕುಂ ಅನ್ಪರ್ಮೊೞಿತ್
  ತೇನ್ಪರವುಂ ವಳ್ಳೈಸ್ ಸೆವಿಯೞಕುಂ - ನಾನ್ಪರವಿ
 • 216. ವೇಟ್ಟವೈಯೈ ನಿನ್ಱಾಙ್ಕು ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಸೆಯ್ಯವತು
  ಕೇಟ್ಟರುಳುಂ ವಾರ್ಸೆವಿಯಿನ್ ಕೇೞೞಕುಂ - ನಾಟ್ಟಿಲುಯರ್
 • 217. ಸೈವಂ ಮುತಲಾಯ್ತ್ ತೞೈಕ್ಕ ಅರುಳ್ಸುರಕ್ಕುಂ
  ತೆಯ್ವ ಮುಕತ್ತಿನ್ ತಿರುವೞಕುಂ - ತೆಯ್ವಮುಕತ್
 • 218. ತುಳ್ಳಂ ಕುಳಿರ ಉಯಿರ್ಕುಳಿರ ಮೆಯ್ಕುಳಿರಕ್
  ಕೊಳ್ಳುಂ ಕರುಣೈಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪೞಕುಂ - ಉಳ್ಳಱಿವಿನ್
 • 219. ಎಳ್ಳಾತ ಮೇನ್ಮೈಯುಲ ಕೆಲ್ಲಾಂ ತೞೈಪ್ಪವೊಳಿರ್
  ತೆಳ್ಳಾರ್ ಅಮುತಸ್ ಸಿರಿಪ್ಪೞಕುಂ - ಉಳ್ಳೋಙ್ಕುಂ
 • 220. ಸೀಲ ಅರುಳಿನ್ ತಿಱತ್ತುಕ್ ಕಿಲಸ್ಸಿನೈಯಾಂ
  ನೀಲ ಮಣಿಮಿಟಱ್ಱಿನ್ ನೀಟೞಕುಂ - ಮಾಲಕಱ್ಱಿ
 • 221. ವಾೞ್ಂದೊಳಿರುಂ ಅನ್ಪರ್ ಮನಂಪೋಲುಂ ವೆಣ್­ಱು
  ಸೂೞ್ಂದೊಳಿಕೊಣ್ ಟೋಙ್ಕುತಿರುತ್ ತೋಳೞಕುಂ - ತಾೞ್ಂದಿಲವಾಯ್ತ್
 • 222. ತಾನೋಙ್ಕುಂ ಅಣ್ಟಮೆಲಾಂ ಸತ್ತಮುಱಕ್ ಕೂವುಮೊರು
  ಮಾನೋಙ್ಕುಂ ಸೆಙ್ಕೈ ಮಲರೞಕುಂ - ಊನೋಙ್ಕುಂ
 • 223. ಆಣವತ್ತಿನ್ ಕೂಱ್ಱೈ ಅೞಿಕ್ಕ ಒಳಿರ್ಮೞುವೈಕ್
  ಕಾಣವೈತ್ತ ಸೆಙ್ಕಮಲಕ್ ಕೈಯೞಕುಂ - ನಾಣಮುಱ್ಱೇ
 • 224. ಏಙ್ಕುಂ ಪರಿಸುಟೈಯ ಎಂಪೋಲ್ವಾರ್ ಅಸ್ಸಮೆಲಾಂ
  ವಾಙ್ಕುಂ ಅಪಯ ಮಲರೞಕುಂ - ತೀಙ್ಕಟೈಯಾಸ್
 • 225. ಸೀರ್ವರವುಂ ಎಲ್ಲಾಸ್ ಸಿಱಪ್ಪುಂ ಪೆಱವುಮರುಳ್
  ಸಾರ್ವರತ ವೊಣ್ಕೈತ್ ತಲತ್ತೞಕುಂ - ಪೇರರವಪ್
 • 226. ಪೂಣಿಲಙ್ಕ ವೆಣ್ಪೊಱ್ ಪೊಟಿಯಿಲಙ್ಕ ಎನ್ಪಣಿತ್ತಾರ್
  ಮಾಣಿಲಙ್ಕ ಮೇವುತಿರು ಮಾರ್ಪೞಕುಂ - ಸೇಣಿಲತ್ತರ್
 • 227. ಮೇಲುಟುತ್ತ ಆಟೈಯೆಲಾಂ ವೆಃ¤ಕ ವಿಯಾಕ್ಕಿರಮತ್
  ತೋಲುಟುತ್ತ ಒಣ್ಮರುಙ್ಕಿಲ್ ತುನ್ನೞಕುಂ - ಪಾಲಟುತ್ತ
 • 228. ಕೇೞ್ಕ್ಕೋಲ ಮೇವುತಿರುಕ್ ಕೀಳೞಕುಂ ಅಕ್ಕೀಳಿನ್
  ಕೀೞ್ಕ್ಕೋ ವಣತ್ತಿನ್ ಕಿಳರೞಕುಂ - ಕೀಟ್ಕೋಲಂ
 • 229. ಒಟ್ಟಿನಿನ್ಱ ಮೆಯ್ಯನ್ಪರ್ ಉಳ್ಳ ಮೆಲಾಞ್ಸೇರ್ತ್ತುಕ್
  ಕಟ್ಟಿನಿನ್ಱ ವೀರಕ್ ಕೞಲೞಕುಂ - ಎಟ್ಟಿರಣ್ಟುಂ
 • 230. ಸಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಯೋಕಿಯರ್ತಂ ಸಿಂದೈತನಿಲ್ ತೇನ್ಪೋನ್ಱು
  ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಸೇವಟಿಯಿನ್ ಸೀರೞಕುಂ - ಸತ್ತಿತ್ತು
 • 231. ಮಲ್ವೈತ್ತ ಮಾಮಱೈಯುಂ ಮಾಲಯನುಂ ಕಾಣ್ಪರಿಯ
  ಸೆಲ್ವತ್ ತಿರುವಟಿಯಿನ್ ಸೀರೞಕುಂ - ಸೊಲ್ವೈತ್ತ
 • 232. ಸೆಂಮೈ ಮಣಿಮಲೈಯೈಸ್ ಸೇರ್ಂದ - ಮರಕತಂಪೋಲ್
  ಅಂಮೈಯೊರು ಪಾಲ್ವಾೞ್ನ್ ತರುಳೞಕುಂ - ಅಂಮಮಿಕಸ್
 • 233. ಸೀರ್ತ್ತಿನಿಕೞ್ ಸೆಂಪವಳಸ್ ಸೆಂಮೇ ನಿಯಿನೞಕುಂ
  ಪಾರ್ತ್ತಿರುಂದಾಲ್ ನಂಮುಟ್ ಪಸಿಪೋಙ್ಕಾಣ್ - ತೀರ್ತ್ತರುಳಂ
 • 234. ಕೊಣ್ಟಿರುಂದಾನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿಕ್ ಕೋಲಮತೈ ನಾಂತಿನಮುಙ್
  ಕಣ್ಟಿರುಂದಾಲ್ ಅಲ್ಲಲೆಲಾಂ ಕಟ್ಟಱುಙ್ಕಾಣ್ - ತೊಣ್ಟಟೈಂದು
 • 235. ಪಾಟ್ಟಾಲ್ ಅವನ್ಪುಕೞೈಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೋರ್ ಪಕ್ಕನಿನ್ಱು
  ಕೇಟ್ಟಾಲ್ ವಿನೈಕಳ್ವಿಟೈ ಕೇಟ್ಕುಂಕಾಣ್ - ನೀಟ್ಟಾಮಲ್
 • 236. ಒನ್ನಾರ್ ಪುರಂಪೊಟಿತ್ತ ಉತ್ತಮನೇ ಎನ್ಱೊರುಕಾಲ್
  ಸೊನ್ನಾ ಲುಲಕತ್ ತುಯರಱುಙ್ಕಾಣ್ - ಎನ್ನಾಳುಂ
 • 237. ಪನ್ನುಮುಳ್ಳತ್ ತುಳ್ಳಾಂ ಪರಸಿವಮೇ ಎನ್ಱೊರುಕಾಲ್
  ಉನ್ನುಮುನ್ನಂ ತೀಮೈಯೆಲಾಂ ಓಟಿಟುಙ್ಕಾಣ್ - ಅನ್ನವನ್ಱನ್
 • 238. ಆಟ್ಟಿಯಲ್ಕಾಱ್ ಪೂಮಾಟ್ ಟಟೈಯೆನ್ಱಾಲ್ ಅಂದೋಮುನ್
  ನೀಟ್ಟಿಯಕಾಲ್ ಪಿನ್ವಾಙ್ಕಿ ನಿಱ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಊಟ್ಟುಮವನ್
 • 239. ಮಾಱ್ಕಟವು ಳಾಮೋರ್ ಮಕವಲಱಕ್ ಕಣ್ಟುತಿರುಪ್
  ಪಾಱ್ಕಟಲೈ ಯೀಂದವರುಟ್ ಪಾನ್ಮೈತನೈ - ನೂಱ್ಕಟಲಿನ್
 • 240. ಮತ್ತಿಯಿಲ್ನೀ ಕೇಟ್ಟುಂ ವಣಙ್ಕುಕಿಲಾಯ್ ಅನ್ಪಟೈಯಪ್
  ಪುತ್ತಿಯುಳೋರ್ಕ್ ಕೀತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ಮುತ್ತಿನೆಱಿ
 • 241. ಮಾಣಾ ಅರಕ್ಕನ್ ಮಲೈಕ್ಕೀೞ್ ಇರುಂದೇತ್ತ
  ವಾಣಾಳ್91 ವೞಙ್ಕಿಯತೋರ್ ವಣ್ಮೈತನೈ - ನಾಣಾಳುಂ
 • 242. ನಣ್ಣಿ ಉರೈತ್ತುಂ ನಯಂದಿಲೈನೀ ಅನ್ಪುಕೊಳಪ್
  ಪುಣ್ಣಿಯರುಕ್ ಕೀತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ಪುಣ್ಣಿಯರಾಂ
 • 243. ಸುಂದರರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕಸ್ಸೂರಿಲ್ ತೋೞಮೈಯೈತ್ ತಾನ್ತೆರಿಕ್ಕ
  ವಂದಿರಪ್ಪುಸ್ ಸೋಱಳಿತ್ತ ವಣ್ಮೈತನೈ - ಮುಂದಕತ್ತಿಲ್
 • 244. ಪೇತಮಱಕ್ ಕೇಟ್ಟುಂ ಪಿಱೞ್ಂದನೈಯೇ ಅನ್ಪಟೈಯಪ್
  ಪೋತಮುಳೋರ್ಕ್ ಕೀತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ಪೋತವುಂನೆಯ್
 • 245. ಅಙ್ಕೋರ್ ಎಲಿತಾನ್ ಅರುಂದವಕಲ್ ತೂಣ್ಟವತೈಸ್
  ಸೆಙ್ಕೋಲನ್ ಆಕ್ಕಿಯವಸ್ ಸೀರ್ತ್ತಿತನೈ - ಇಙ್ಕೋತಸ್
 • 246. ಸಂದತಂನೀ ಕೇಟ್ಟುಮವನ್ ತಾಳ್ನಿನೈಯಾಯ್ ಅನ್ಪಟೈಯಪ್
  ಪುಂದಿಯುಳೋರ್ಕ್ ಕೀತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ಮುಂದವರುಂ
 • 247. ನಱ್ಱುಣೈಯೆನ್ ಱೇತ್ತುಮಂದ ನಾವರಸರ್ಕ್ ಕನ್ಱುಕಟಱ್
  ಕಱ್ಱುಣೈ92ಯೋರ್ ತೆಪ್ಪಮೆನಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಯತೈ - ಇಱ್ಱೆನನೀ
 • 248. ಮಾವುಲಕಿಲ್ ಕೇಟ್ಟುಂ ವಣಙ್ಕುಕಿಲಾಯ್ ಅನ್ಪಟೈಯಪ್
  ಪೂವುಲಕರ್ಕ್ ಕೀತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ತಾವುನುತಲ್
 • 249. ಕಣ್ಸುಮಂದಾನ್ ಅನ್ಪನ್ ಕಲಙ್ಕಾ ವಕೈವೈಕೈ
  ಮಣ್ಸುಮಂದಾನ್ ಎನ್ಱುರೈಕ್ಕುಂ ವಾಯ್ಮೈತನೈಪ್ - ಪಣ್ಪುಟೈಯೋರ್
 • 250. ಮಾಣವುರೈಪ್ ಪಕ್ಕೇಟ್ಟುಂ ವಾಯ್ಂದೇತ್ತಾಯ್ ಮೆಯ್ಯನ್ಪು
  ಪೂಣವೆನ್ಱಾಲ್ ಈತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ನೀಣರಕತ್
 • 251. ತೀಙ್ಕುಱುಮಾ ಪಾತಕತ್ತೈತ್ ತೀರ್ತ್ತೋರ್ ಮಱೈಯವನೈಪ್
  ಪಾಙ್ಕಟೈಯಸ್ ಸೆಯ್ತಅರುಟ್ ಪಣ್ಪತನೈ - ಈಙ್ಕುಲಕರ್
 • 252. ತುಙ್ಕಂ ಉಱಉರೈತ್ತುಞ್ ಸೂೞ್ಕಿನ್ ಱಿಲೈಯನ್ಪು
  ಪೊಙ್ಕವೆನ್ಱಾಲ್ ಈತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ತಙ್ಕಿಯಇಪ್
 • 253. ಪಾರಱಿಯಾತ್ ತಾಯಾಕಿಪ್ ಪನ್ಱಿಕ್ ಕುರುಳೈಕಟ್ಕು
  ಊರಱಿಯ ನನ್ಮುಲೈಪ್ಪಾಲ್ ಊಟ್ಟಿಯತೈಸ್ - ಸೀರಱಿವೋರ್
 • 254. ಸೊಲ್ಲಿನಿನ್ಱಾರ್ ಕೇಟ್ಟುಂ ತುತಿಕ್ಕಿನ್ ಱಿಲೈಯನ್ಪು
  ಪುಲ್ಲಎನ್ಱಾಲ್ ಈತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ನಲ್ಲತಿರುಪ್
 • 255. ಪಾತ ಮಲರ್ವರುಂದಪ್ ಪಾಣನ್ ತನಕ್ಕಾಳಾಯ್ಕ್
  ಕೋತಿಲ್ವಿಱ ಕೇಱ್ಱುವಿಲೈ ಕೂಱಿಯತೈ - ನೀತಿಯುಳೋರ್
 • 256. ಸಾಱ್ಱಿನಿನ್ಱಾರ್ ಕೇಟ್ಟುಮವನ್ ತಾಳ್ನಿನೈಯಾಯ್ ಮೆಯ್ಯನ್ಪಿಲ್
  ಪೋಱ್ಱವೆನ್ಱಾಲ್ ಈತೊನ್ಱುಂ ಪೋತಾತೋ - ಪೋಱ್ಱುಕಿನ್ಱ
 • 257. ಆಟುಂ ಕರಿಯುಂ ಅಣಿಲುಂ ಕುರಙ್ಕುಮನ್ಪು
  ತೇಟುಞ್ ಸಿಲಂಪಿಯೊಟು ಸಿಱ್ಱೆಱುಂಪುಂ - ನೀಟುಕಿನ್ಱ
 • 258. ಪಾಂಪುಂ ಸಿವಾರ್ಸ್ಸನೈತಾನ್ ಪಣ್ಣಿಯತೆನ್ ಱಾಲ್ಪೂಸೈ
  ಓಂಪುವತಱ್ ಕಿಯಾರ್ತಾ ಮುವವಾತಾರ್ - ಸೋಂಪುಱುನೀ
 • 259. ವನ್ಪೆನ್ಪ ತೆಲ್ಲಾಂ ಮಱುತ್ತವನ್ತಾಳ್ ಪೂಸಿಕ್ಕುಂ
  ಅನ್ಪೆನ್ಪತಿ ಯಾತೋ ಅಱಿಯಾಯೇ - ಅನ್ಪುಟನೇ
 • 260. ಸೆಞ್ಸಟೈಕೊಳ್ ನಂಪೆರುಮಾನ್ ಸೀರ್ಕೇಟ್ ಟಿರೈಯರುಂದಾ
  ತಞ್ಸಟಕ್ಕಿ ಯೋಕಂ ಅಮರ್ಂದುಲಕಿನ್ - ವಞ್ಸಮಱ
 • 261. ನಾರೈಯೇ ಮುತ್ತಿಯಿನ್ಪಂ ನಾಟಿಯತೆನ್ ಱಾಲ್ಮಱ್ಱೈ
  ಯಾರೈಯೇ ನಾಟಾತಾರ್ ಎನ್ಱುರೈಪ್ಪೇನ್ - ಈರಮಿಲಾಯ್
 • 262. ನೀಯೋ ಸಿಱಿತುಂ ನಿನೈಂದಿಲೈಅವ್ ವಿನ್ಪಮೆನ್ನೈ
  ಯೇಯೋನಿನ್ ತನ್ಮೈ ಇರುಂದವಿತಂ - ಓಯಾತ
 • 263. ಅನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಯಾರಿನುಂಪೇರ್ ಅನ್ಪುಟೈಯಾನ್ ನಂಪೆರುಮಾನ್
  ನಿನ್ಪುಟೈಯಾನ್ ನಿತ್ತಂ ನಿಕೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱೇನ್ - ಉನ್ಪುಟೈಯೋರ್
 • 264. ಅನ್ಪವನ್ಮೇಲ್ ಕೊಣ್ಟ ತಱಿಯೇನ್ ಪುಱಸ್ಸಮಯತ್
  ತಿನ್ಪುಟೈಯಾ ರೇನುಂ ಇಣಙ್ಕುವರೇ - ಅನ್ಪುಟನೇ
 • 265. ತಾವೆನ್ಱಾಲ್ ನಲ್ಲರುಳ್ಇನ್ ತಾವೆನ್ಪಾನ್ ನಂಪೆರುಮಾನ್
  ಆಉನ್ಪಾಲ್ ಓತಿ ಅಲುಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ನೀವನ್ಪಾಲ್
 • 266. ನಿನ್ಱಾಯ್ ಅಲತವನೈ ನೇರ್ಂದುನಿನೈ ಯಾಯ್ಪಿತ್ತರ್
  ಎನ್ಱಾಲುಂ ಎನ್ಸೊಱ್ ಕಿಣಙ್ಕುವರೇ - ಕುನ್ಱಾತು
 • 267. ಪಿತ್ತಾ ಎನಿನುಂ ಪಿಱಪ್ಪಱುಪ್ಪಾನ್ ನಂಮುಟೈಯಾನ್
  ಅತ್ತೋ93ಉನಕ್ಕೀ ತಱೈಕಿನ್ಱೇನ್ - ಸಱ್ಱೇನುಂ
 • 268. ಕೇಳ್ವಿಯಿಲಾರ್ ಪೋಲತನೈಕ್ ಕೇಳಾಯ್ ಕೆಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ವೇಳ್ವಿಯಿಲಾರ್ ಕೂಟ್ಟಂ ವಿೞೈಕಿನ್ಱಾಯ್ - ವೇಳ್ವಿಯೆನ್ಱ
 • 269. ವೇಲೈವರುಙ್ ಕಾಲೊಳಿತ್ತು ಮೇವುಕಿನ್ಱಾಯ್ ನಿನ್ತಲೈಕ್ಕಙ್
  ಕೋಲೈವರುಙ್ ಕಾಲಿಙ್ ಕೊಳಿಪ್ಪಾಯೇ - ಮಾಲೈಯುಱುಂ
 • 270. ಇಪ್ಪಾರ್ ವೆಱುಂಪೂ ಇತುನಯವೇಲ್ ಎನ್ಱುನಕ್ಕುಸ್
  ಸೆಪ್ಪಾ ಮುನಂವಿರೈಂದು ಸೆಲ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಅಪ್ಪಾೞಿಲ್
 • 271. ಸೆಲ್ಲಾತೇ ಸೈವನೆಱಿ ಸೆಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಎನ್ನುಟನುಂ
  ಸೊಲ್ಲಾತು ಪೋಯ್ಮಯಕ್ಕಂ ತೋಯ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಪೊಲ್ಲಾತ
 • 272. ಅಞ್ಸ94ರುಂದೆನ್ ಱಾಲಮುತಿ ನಾರ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ವಿಟ್ಟಿಟೆನ್ಱಾಲ್
  ನಞ್ಸರುಂದೆನ್ ಱಾಱ್ಪೋಲ್ ನಲಿಕಿನ್ಱಾಯ್ - ವಞ್ಸಕತ್ತಿಲ್
 • 273. ಓಟುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮೀಳಾಮಲ್ ಉನ್ನಿಸ್ಸೈ ಯಿನ್ವೞಿಯೇ
  ಆಟುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಱ್ಱಙ್ ಕಯರ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ನೀಟುಲಕೈಸ್
 • 274. ಸೂೞ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ವೇಱೊನ್ಱಿಲ್ ಸುಱ್ಱುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಱ್ಱೊನ್ಱಿಲ್
  ವೀೞ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮೇಲೊನ್ಱಿಲ್ ಮೀಳ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ತಾೞ್ವೊನ್ಱೇ
 • 275. ಈಕಿನ್ಱಾಯ್ ವನ್ನೆಱಿಯಿಲ್ ಎನ್ನೈ ವಲತೞಿಕ್ಕಪ್
  ಪೋಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮೀಟ್ಟುಂ ಪುಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಯೋಕಿನ್ಱಿ
 • 276. ಒನ್ಱೈಮಱೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾಯ್ಮಱ್ ಱೊನ್ಱೈನಿನೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾಯೆನ್
  ನನ್ಱೈಮಱೈಕ್ ಕಿನ್ಱಾಯ್ ನಲಿಕಿನ್ಱಾಯ್ - ವೆನ್ಱಿಪೆಱುಂ
 • 277. ಸೇವಿಱ್ ಪರಮನ್ತಾಳ್ ಸೇರೆನ್ಱಾಲ್ ಮಱ್ಱೊರುಸಾರ್
  ಮೇವಿಪ್ ಪಲವಾಯ್ ವಿರಿಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಪಾವಿತ್ತುಕ್
 • 278. ಕುನ್ಱುಂ ಉನಕ್ಕನಂದಂ ಕೋಟಿತೆಣ್ಟ ನಿಟ್ಟಾಲುಂ
  ಒನ್ಱುಂ ಇರಙ್ಕಾಯ್ ಉೞಲ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ನನ್ಱುರುಕಾಕ್
 • 279. ಕಲ್ಲೆನ್ಪೇನ್ ಉನ್ನೈಕ್ ಕರಣಂ ಕಲಂದಱಿಯಾಕ್
  ಕಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಎನ್ಸೊಲ್ ಕಟವಾತೇ - ಪುಲ್ಲನಿನೈ
 • 280. ವಲ್ಲಿರುಂಪೆನ್ ಪೇನ್ಅಂದ ವಲ್ಲಿರುಂಪೇಲ್ ಕೂಟತ್ತಿಲ್
  ಕೊಲ್ಲನ್ಕುಱಿಪ್ ಪೈವಿಟ್ಟುಕ್ ಕೋಣಾತೇ - ಅಲ್ಲಲೆಲಾಂ
 • 281. ಕೂಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ವನ್ಮೈಕ್ ಕುರಙ್ಕೆನ್ಪೇನ್ ಅಕ್ಕುರಙ್ಕೇಲ್
  ಆಟ್ಟುಕಿನ್ಱೋನ್ ಸೊಲ್ವೞಿವಿಟ್ ಟಾಟಾತೇ - ನೀಟ್ಟುಲಕರ್
 • 282. ಏಸುಕಿನ್ಱ ಪೇಯೆನ್ಪೇನ್ ಎಪ್ಪೇಯುಂ ಅಞ್ಸೆೞುತ್ತೈಪ್
  ಪೇಸುಕಿನ್ಱೋರ್ ತಂಮೈಪ್ ಪಿಟಿಯಾತೇ - ಕೂಸುಕಿಱ್ಪಕ್
 • 283. ಕಣ್ಟೋರೈಕ್ ಕವ್ವುಙ್ ಕಟುಞ್ಸುಣಙ್ಕನ್ ಎನ್ಪನತು
  ಕೊಣ್ಟೋರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್ ಕುಲೈಯಾತೇ - ಅಣ್ಟಾರ್ಕ್ಕುಂ
 • 284. ಪೂವಿಲ್ ಅಟಙ್ಕಾಪ್ ಪುಲಿಯೆನ್ಪೇನ್ ಎಪ್ಪುಲಿಯುಂ
  ಮೇವಿಲ್ ವಯಪ್ಪಟ್ಟಾಲ್ ಎತಿರಾತೇ - ನೋವಿಯಱ್ಱಿ
 • 285. ವೀಱುಕಿನ್ಱ ಮುಂಮತಮಾಲ್ ವೆಱ್ಪೆನ್ಪೇನ್ ಆಙ್ಕತುವುಂ
  ಏಱುಕಿನ್ಱೋನ್95 ಸೊಲ್ವೞಿವಿಟ್ ಟೇಱಾತೇ - ಸೀಱುಕಿನ್ಱ
 • 286. ವೆನ್ನಟೈಸೇರ್96 ಮಱ್ಱೈ ವಿಲಙ್ಕೆನ್ಪೇನ್ ಎವ್ವಿಲಙ್ಕುಂ
  ಮನ್ನವನ್ಸೇರ್ ನಾಟ್ಟಿಲ್ ವೞಙ್ಕಾತೇ - ನಿನ್ನೈಯಿನಿ
 • 287. ಎನ್ನೆನ್ಪೇನ್ ಎನ್ಮೊೞಿಯೈ ಏಱ್ಱನೈಯೇಲ್ ಮಾಱ್ಱುಯರ್ಂದ
  ಪೊನ್ನೆನ್ಪೇನ್ ಎನ್ವೞಿಯಿಲ್ ಪೋಂದಿಲೈಯೇ - ಕೊನ್ನುಱನೀ
 • 288. ಪೋಂವೞಿಯುಂ ಪೊಯ್ನೀ ಪುರಿವತುವುಂ ಪೊಯ್ಅತನಾಲ್
  ಆಂವಿಳೈವುಂ ಪೊಯ್ನಿನ್ ನಱಿವುಂಪೊಯ್ - ತೋಂವಿಳೈಕ್ಕುಂ
 • 289. ನಿನ್ನುಟಲುಂ ಪೊಯ್ಯಿಙ್ಕು ನಿನ್ತವಮುಂ ಪೊಯ್ನಿಲೈಯಾ
  ನಿನ್ನಿಲೈಯುಂ ಪೊಯ್ಯನ್ಱಿ ನೀಯುಂಪೊಯ್ - ಎನ್ನಿಲಿವಣ್
 • 290. ಏತುಂ ಉಣರ್ಂದಿಲೈಯೇ ಇಂಮಾಯ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೆನುಂ
  ವಾತಿಲಿೞುತ್ ತೆನ್ನೈ ಮಯಕ್ಕಿನೈಯೇ - ತೀತುಱುನೀ
 • 291. ವನ್ನೇರ್ ವಿಟಙ್ಕಾಣಿನ್ ವನ್ಪೆಯರಿನ್ ಮುನ್ಪೊರುಕೀಱ್
  ಱೆನ್ನೇ ಅಱಿಯಾಮಲ್ ಇಟ್ಟೞೈತ್ತೇನ್ - ಕೊನ್ನೇನೀ
 • 292. ನೋವ ತೊೞಿಯಾ ನೊಱಿಱ್98 ಕಾಮ ವೆಪ್ಪಿನಿಟೈ
  ಆವ ತಱಿಯಾ ತೞುಂದಿನೈಯೇ - ಮೇವುಮತಿಲ್
 • 293. ಉಳ್ಳೆರಿಯ ಮೇಲಾಂ ಉಣರ್ವುಂ ಕರುಕವುಟಲ್
  ನಳ್ಳೆರಿಯ ನಟ್ಪಿನ್ ನಲಂವೆತುಂಪ - ವಿಳ್ವತಿನ್ಱಿ
 • 294. ವಾಟಿಪ್ ಪಿಲಞ್ಸೆನ್ಱು ವಾನ್ಸೆನ್ ಱೊಳಿತ್ತಾಲುಂ
  ತೇಟಿಸ್ ಸುಟುಙ್ಕೊಟಿಯ ತೀಕ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಓಟಿಅಙ್ಕು
 • 295. ಪೇರ್ಂದಾಲ್ ಅಲತು ಪೆರುಙ್ಕಾಮತ್ ತೀನಿನ್ನೈಸ್
  ಸೇರ್ಂದಾ ರೈಯುಞ್ಸುಟುಂಸೆನ್ ತೀಕ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಸಾರ್ಂದಾಙ್ಕು
 • 296. ಸಂದೀ ಯೆನವರುವಾರ್ ತಂಮೈಸ್ ಸುಟುಙ್ಕಾಮಞ್
  ಸೆಂದೀ ಯೈಯುಞ್ ಸುಟುಮೋರ್ ತೀಕ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ವಂದೀಙ್ಕು
 • 297. ಮಣ್ಣಿಲ್ ತನೈಕ್ಕಾಣಾ ವಣ್ಣಂ ನಿನೈತ್ತಾಲುಂ
  ನಣ್ಣಿತ್ ತಲೈಕ್ಕೇಱು ನಞ್ಸಙ್ಕಾಣ್ - ಎಣ್ಣಱ್ಱ
 • 298. ಪೋರುಱುಮುಟ್ ಕಾಮಪ್ ಪುತುಮಯಕ್ಕಂ ನಿನ್ನುಟೈಯ
  ಪೇರಱಿವೈಕ್ ಕೊಳ್ಳೈಕೊಳುಂ ಪಿತ್ತಙ್ಕಾಣ್ - ಸೋರಱಿವಿಲ್
 • 299. ಕಳ್ಳಟೈಕ್ಕುಂ ಕಾಮಕ್ ಕಟುಮಯಕ್ಕಂ ಮೆಯ್ನ್ನೆಱಿಕ್ಕೋರ್
  ಮುಳ್ಳಟೈಕ್ಕುಂ ಪೊಲ್ಲಾ ಮುರಣ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಅಳ್ಳಲುಱ
 • 300. ಏತಮೆಲಾಂ ತನ್ನುಳ್ ಇಟುಙ್ಕಾಮಂ ಪಾತಕತ್ತಿನ್
  ಪೇತಮೆಲಾಂ ಒನ್ಱಿಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಿಟಙ್ಕಾಣ್ - ಆತಲಿನಾಲ್
 • 301. ವೆಂಮಾಲ್ ಮಟಂದೈಯರೈ ಮೇವವೊಣಾ ತಾಙ್ಕವರ್ಕಳ್
  ತಂಮಾಸೈ ಇನ್ನುಂ ತವಿರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಇಂಮಾಯ
 • 302. ಮನ್ಱ ವಣಙ್ಕಿನರ್ಸೆವ್ ವಾಯ್ಮಟವಾರ್ ಪೇತೈಯರ್ಕಳ್
  ಎನ್ಱಕೊಟುಞ್ ಸೊಱ್ಪೊರುಳೈ ಎಣ್ಣಿಲೈಯೇ - ತೊನ್ಱುಲಕಿಲ್
 • 303. ಪೆಣ್ಣೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪಿಱ್ ಪಿಱಪ್ಪೇೞುಂ ಆಂದುಯರಂ
  ಎಣ್ಣೆನ್ಱ ನಲ್ಲೋರ್ಸೊಲ್ ಎಣ್ಣಿಲೈಯೇ - ಪೆಣ್ಣಿಙ್ಕು
 • 304. ಮಾಮಾತ್ ತಿರೈಯಿನ್ ವರುತ್ತನಮೆನ್ ಱೆಣ್ಣಿನೈಅನ್
  ನಾಮಾರ್ತ್ತಂ ಆಸೈಯೆನ ನಾಟಿಲೈಯೇ - ಯಾಮಾರ್ತ್ತಂ
 • 305. ಮಂದಿರತ್ತುಂ ಪೂಸೈ ಮರಪಿನುಮಱ್ ಱೆವ್ವಿತಮಾಂ
  ತಂದಿರತ್ತುಂ ಸಾಯಾಸ್ ಸೞಕ್ಕನ್ಱೋ - ಮಂದಿರತ್ತಿಲ್
 • 306. ಪೇಯ್ಪಿಟಿತ್ತಾಲ್ ತೀರ್ಂದಿಟುಮಿಪ್ ಪೆಣ್ಪೇಯ್ ವಿಟಾತೇಸೆನ್
  ನಾಯ್ಪಿಟಿತ್ತಾಲ್ ಪೋಲುಮೆನ್ಱು ನಾಟಿಲೈಯೇ - ಆಯ್ವಿಲುನ್ಱನ್
 • 307. ಏೞೈಮೈಎನ್ ನೆನ್ಪೇನ್ ಇವರ್ಮಯಕ್ಕಂ ವಲ್ನರಕಿನ್
  ತೋೞೈಮೈಯೆನ್ ಱಂದೋ ತುಣಿಂದಿಲೈಯೇ - ಊೞಮೈಂದ
 • 308. ಕಾರಿರುಳಿಲ್ ಸೆಲ್ಲಕ್ ಕಲಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಾತರ್ಸೂೞಲ್
  ಪೇರಿರುಳಿಲ್ ಸೆಲ್ವತನೈಪ್ ಪೇರ್ತ್ತಿಲೈಯೇ - ಪಾರಿಟೈಯೋರ್
 • 309. ಎಣ್ವಾಳ್ ಎನಿಲಞ್ಸಿ ಏಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಏಂದಿೞೈಯಾರ್
  ಕಣ್ವಾಳ್ ಅಱುಪ್ಪಕ್ ಕನಿಂದನೈಯೇ - ಮಣ್ವಾೞುಂ
 • 310. ಓರಾನೈ ಯೈಕ್ಕಣ್ಟಾಲ್ ಓಟುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಾತರ್ಮುಲೈ
  ಈರಾನೈ ಯೈಕ್ಕಣ್ ಟಿಸೈಂದನೈಯೇ - ಸೀರಾನ
 • 311. ವೆಱ್ಪೆನ್ಱಾಲ್ ಏಱ ವಿರೈಂದಱಿಯಾಯ್ ಮಾತರ್ಮುಲೈ
  ವೆಱ್ಪೆನ್ಱಾಲ್ ಏಱ ವಿರೈಂದನೈಯೇ - ಪೊಱ್ಪೊನ್ಱುಂ
 • 312. ಸಿಙ್ಕಮೆನ್ಱಾಲ್ ವಾಟಿತ್ ತಿಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಾತರಿಟೈಸ್
  ಸಿಙ್ಕಮೆನಿಲ್ ಕಾಣತ್ ತಿರುಂಪಿನೈಯೇ - ಇಙ್ಕುಸಿಱು
 • 313. ಪಾಂಪೆನ್ಱಾಲ್ ಓಟಿಪ್ ಪತುಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಾತರಲ್ಕುಲ್
  ಪಾಂಪೆನ್ಱಾಲ್ ಸಱ್ಱುಂ ಪಯಂದಿಲೈಯೇ - ಆಂಪಣ್ಟೈಕ್
 • 314. ಕೀೞ್ಕ್ಕಟಲಿಲ್ ಆಟೆನ್ಱಾಲ್ ಕೇಟ್ಕಿಲೈನೀ ಮಾತರಲ್ಕುಲ್
  ಪಾೞ್ಕ್ಕಟಲಿಲ್ ಕೇಳಾತು ಪಾಯ್ಂದನೈಯೇ - ಕೀೞ್ಕ್ಕತುವುಂ
 • 315. ಕಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಪಿನ್ನಿಟುವಾಯ್ ಕಾರಿಕೈಯಾರ್ ಕಾಱ್ಸಿಲಂಪು
  ಕಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಮೇಲೆೞುಂಪಕ್ ಕಱ್ಱನೈಯೇ - ಅಲ್ಅಳಕಂ
 • 316. ಮೈಯೋ ಕರುಮೆನ್ ಮಣಲೋಎನ್ ಪಾಯ್ಮಾಱಿ
  ಐಯೋ ನರೈಪ್ಪ ತಱಿಂದಿಲೈಯೋ - ಪೊಯ್ಯೋತಿ
 • 317. ಒಣ್ಪಿಱೈಯೇ ಒಣ್ಣುತಲೆನ್ ಱುನ್ನುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಉಳ್ಳೆಲುಂಪಾಂ
  ವೆಣ್ಪಿಱೈಯನ್ ಱೇಯತನೈ ವಿಣ್ಟಿಲೈಯೇ - ಕಣ್ಪುರುವಂ
 • 318. ವಿಲ್ಲೆನ್ಱಾಯ್ ವೆಣ್ಮಯಿರಾಯ್ ಮೇವಿ ಉತಿರ್ಂದಿಟುಙ್ಕಾಲ್
  ಸೊಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಸೊಲ್ಲತ್ ತುಣಿಯಾಯೇ - ವಲ್ಲಂಪಿಲ್
 • 319. ಕಟ್ಕು ವಳೈಎನ್ಱಾಯ್ಕ್ ಕಣ್­ರ್ ಉಲರ್ಂದುಮಿಕ
  ಉಟ್ಕುೞಿಯುಂ ಪೋತಿಲ್ ಉರೈಪ್ಪಾಯೇ - ಕಟ್ಕುಲವು
 • 320. ಮೆಯ್ಕ್ಕುಮಿೞೇ ನಾಸಿಯೆನ ವೆಃ¤ಕಿನೈಯಾಲ್ ವೆಣ್ಮಲತ್ತಾಲ್
  ಉಯ್ಕ್ಕುಮಿೞುಞ್ ಸೀಂದ ಲುಳತೇಯೋ - ಎಯ್ತ್ತಲಿಲಾ
 • 321. ವಳ್ಳೈಯೆನ್ಱಾಯ್ ವಾರ್ಕಾತು ವಳ್ಳೈತನಕ್ ಕುಟ್ಪುೞೈಯೋ
  ಟುಳ್ಳುನರಂ ಪಿನ್ಪುನೈವುಂ ಉಣ್ಟೇಯೋ - ವೆಳ್ಳೈನಕೈ
 • 322. ಮುಲ್ಲೈಯೆನ್ಱಾಯ್ ಮುಲ್ಲೈ ಮುಱಿತ್ತೊರುಕೋಲ್ ಕೊಣ್ಟುನಿತಂ
  ಒಲ್ಲೈ ಅೞುಕ್ಕೆಟುಪ್ಪ ತುಣ್ಟೇಯೋ - ನಲ್ಲತೊರು
 • 323. ಕೊವ್ವೈ ಯೆನಇತೞೈಕ್ ಕೊಳ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮೇಲ್ಕುೞಂಪುಂ
  ಸೆವ್ವೈ ಇರತ್ತಮೆನತ್ ತೇರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಸೆವ್ವಿಯಕಣ್
 • 324. ಣಾಟಿ ಯೆನಕ್ಕವುಟ್ಕೇ ಆಸೈವೈತ್ತಾಯ್ ಮೇಲ್ಸೆೞುಂದೋಲ್
  ವಾಟಿಯಕ್ಕಾಲ್ ಎನ್ನುರೈಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟುವೈಯೇ - ಕೂಟಿಯತೋರ್
 • 325. ಅಂದ ಮತಿಮುಕಮೆನ್ ಱಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಏೞ್ತುಳೈಕಳ್
  ಎಂದಮತಿಕ್ ಕುಣ್ಟತನೈ ಎಣ್ಣಿಲೈಯೇ - ನಂದೆನವೇ
 • 326. ಕಣ್ಟಮಟ್ಟುಂ ಕೂಱಿನೈಅಕ್ ಕಣ್ಟಮಟ್ಟುಂ ಅನ್ಱಿಯುಟಲ್
  ಕೊಣ್ಟಮಟ್ಟುಂ ಮಱ್ಱತನ್ಮೆಯ್ಕ್ ಕೂಱನ್ಱೋ - ವಿಣ್ಟವಱ್ಱೈತ್
 • 327. ತೋಳೆನ್ ಱುರೈತ್ತುತ್ ತುಟಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಅವ್ವೇಯ್ಕ್ಕು
  ಮೂಳೊನ್ಱು ವೆಳ್ಳೆಲುಂಪಿನ್ ಮೂಟ್ಟುಣ್ಟೇ - ನಾಳೊನ್ಱುಂ
 • 328. ಸೆಙ್ಕಾಂದಳ್ ಅಙ್ಕೈಯೆನಸ್ ಸೆಪ್ಪುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಅಂಮಲರ್ಕ್ಕುಪ್
  ಪೊಙ್ಕಾಪ್ ಪಲವಿರಲಿನ್ ಪೂಟ್ಟುಣ್ಟೇ - ಮಙ್ಕಾತ
 • 329. ಸೆವ್ವಿಳನೀರ್ ಕೊಙ್ಕೈಯೆನಸ್ ಸೆಪ್ಪಿನೈವಲ್ ಊನ್ಱಟಿಪ್ಪಿಙ್
  ಕೆವ್ವಿಳನೀರ್ಕ್ ಕುಣ್ಟತನೈ ಎಣ್ಣಿಲೈಯೇ - ಸೆವ್ವೈಪೆಱುಂ
 • 330. ಸೆಪ್ಪೆನ್ ಱನೈಮುಲೈಯೈಸ್ ಸೀಸೀ ಸಿಲಂದಿ100ಯತು
  ತುಪ್ಪೆನ್ ಱವರ್ಕ್ಕಿಯಾತು ಸೊಲ್ಲುತಿಯೇ - ವಪ್ಪಿಱುಕಸ್10
 • 331. ಸೂೞ್ಂದಮುಲೈ ಮೊಟ್ಟೆನ್ಱೇ ತುಳ್ಳುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಕೀೞ್ತ್ತುವಣ್ಟು
  ವೀೞ್ಂದಮುಲೈಕ್ ಕೆನ್ನ ವಿಳಂಪುತಿಯೇ - ತಾೞ್ಂದಅವೈ
 • 332. ಮಣ್ಕಟ್ಟುಂ ಪಂದೆನವೇ ವಾೞ್ಂದಾಯ್ ಮುತಿರ್ಂದುಟೈಯಾಪ್
  ಪುಣ್ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ಪವರ್ವಾಯ್ಪ್ ಪೊತ್ತುವೈಯೇ102 - ತಿಣ್ಕಟ್ಟುಂ
 • 333. ಅನ್ನೀರ್ಕ್ ಕುರುಂಪೈ ಅವೈಯೆನ್ಱಾಯ್ ಮೇಲೆೞುಂಪುಂ
  ಸೆನ್ನೀರ್ಪ್ ಪುಟೈಪ್ಪೆನ್ಪಾರ್ ತೇರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಅನ್ನೀರಾರ್
 • 334. ಕಣ್­ರ್ ತರುಂಪರುವಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ಟುರೈಪ್ಪಾರ್ ಸಾನ್ಱಾಕ
  ವೆಣ್­ರ್ ವರಲ್ಕಣ್ಟುಂ ವೆಟ್ಕಿಲೈಯೇ - ತಣ್­ರ್ಮೈಸ್
 • 335. ಸಾಟಿಯೆನ್ಪಾಯ್ ನೀಅಯಲೋರ್ ತಾತುಕ್ ಕಟತ್ತಿಟುಮೇನ್
  ಮೂಟಿಯೆನ್ಪಾರ್ ಮಱ್ಱವರ್ವಾಯ್ ಮೂಟುತಿಯೋ - ಮೇಟತನೈ10
 • 336. ಆಲಿಲೈಯೇ ಎನ್ಪಾಯ್ ಅಟರ್ಕುಟರೋ ಟೀರುಳೊಟುಂ
  ತೋಲಿಲೈಯೇ ಆಲಿಲೈಕ್ಕೆನ್ ಸೊಲ್ಲುತಿಯೇ - ನು‘ಲಿಟೈತಾನ್
 • 337. ಉಣ್ಟೋ ಇಲೈಯೋಎನ್ ಱುಟ್ಪುಕೞ್ವಾಯ್ ಕೈತೊಟ್ಟುಕ್
  ಕಣ್ಟೋರ್ಪೂಟ್105 ಟುಣ್ಟೆನ್ಪಾರ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೇ - ವಿಣ್ಟೋಙ್ಕುಂ
 • 338. ಆೞ್ಙ್ಕಟಲೆನ್ ಪಾಯ್ಮಟವಾರ್ ಅಲ್ಕುಲಿನೈಸ್ ಸಿಱ್ಸಿಲರ್ಕಳ್
  ಪಾೞ್ಙ್ಕಿಣಱೆನ್ ಪಾರತನೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಲೈಯೇ - ತಾೞ್ಙ್ಕೊಟಿಞ್ಸಿತ್
 • 339. ತೇರಾೞಿ ಎನ್ಪಾಯಸ್ ಸೀಕ್ಕುೞಿಯೈ ಅನ್ಱುಸಿಱು
  ನೀರಾೞಿ ಯೆನ್ಪವರ್ಕ್ಕೆನ್ ನೇರುತಿಯೇ106 - ಆರಾಪ್ಪುನ್
 • 340. ನೀರ್ವೀೞಿಯೈ ಆಸೈ ನಿಲೈಯೆನ್ಱಾಯ್ ವನ್ಮಲಂತಾನ್
  ಸೋರ್ವೞಿಯೈ ಎನ್ನೆನ್ಱು ಸೊಲ್ಲುತಿಯೇ - ಸಾರ್ಮುಟೈತಾನ್
 • 341. ಆಱಾಸ್ ಸಿಲೈನೀರ್ಕಾನ್ ಆಱಾಯ್ ಒೞುಕ್ಕಿಟವುಂ
  ವೀಱಾಪ್ಪುಣ್ ಎನ್ಱು ವಿಟುತ್ತಿಲೈಯೇ - ಊಱಾಕ್ಕಿ
 • 342. ಮೂಲೈ ಎಱುಂಪುಟನ್ಈ ಮೊಯ್ಪ್ಪತಞ್ಸಿ ಮಱ್ಱತನ್ಮೇಲ್
  ಸೀಲೈಯಿಟಕ್ ಕಣ್ಟುಂ ತೆರಿಂದಿಲೈಯೇ - ಮೇಲೈಯುಱು
 • 343. ಮೇನರಕಂ ಎನ್ಱಾಲ್ ವಿತಿರ್ಪ್ಪುಱುನೀ ಮಾತರಲ್ಕುಲ್
  ಕೋನರಕಂ ಎನ್ಱಾಲ್ ಕುಲೈಂದಿಲೈಯೇ - ಊನಮಿತೈಕ್
 • 344. ಕಣ್ಟಾಲ್ ನಮತಾಸೈ ಕೈವಿಟುವಾರ್ ಎನ್ಱತನೈತ್
  ತಣ್ಟಾ ತೊಳಿತ್ತಿಟವುಂ ಸಾರ್ಂದನೈಯೇ - ಅಣ್ಟಾತು
 • 345. ಪೋತವಿಟಾ ಯಾಕಿಪ್ ಪುಲಂಪುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಱ್ಱತನ್ಪಾಲ್
  ಮಾತವಿಟಾಯ್ ಉಣ್ಟಾಲ್ ಮತಿತ್ತಿಲೈಯೇ - ಮಾತರವರ್
 • 346. ತಙ್ಕುಱಙ್ಕೈ ಮೆಲ್ಲರಂಪೈತ್ ತಣ್ಟೆನ್ಱಾಯ್ ತಣ್ಟೂನ್ಱಿ
  ವೆಙ್ಕುರಙ್ಕಿನ್ ಮೇವುಙ್ಕಾಲ್ ವಿಳ್ಳುತಿಯೇ - ನನ್ಕಿಲವಾಯ್
 • 347. ಏಯ್ಂದ ಮುೞಂದಾಳೈವರಾಲ್ ಎನ್ಱಾಯ್ ಪುಲಾಱ್ಸಿಱಿತೇ
  ವಾಯ್ಂದು ವರಾಱ್ಱೋಱ್ಕು ಮತಿತ್ತಿಲೈಯೇ - ಸೇಂದವಟಿ
 • 348. ತಣ್ಟಾ ಮರೈಯೆನ್ಱಾಯ್ ತನ್ಮೈ ವಿಳರ್ಪ್ಪಟೈಂದಾಲ್
  ವೆಣ್ಟಾ ಮರೈಯೆನ್ಱು ಮೇವುತಿಯೋ - ವಣ್ಟಾರಾ
 • 349. ಮೇನಾಟ್ಟುಞ್ ಸಣ್ಪಕಮೇ ಮೇನಿಯೆನ್ಱಾಯ್ ತೀಯಿಟುಙ್ಕಾಲ್
  ತೀನಾಱ್ಱಂ ಸಣ್ಪಕತ್ತಿಲ್ ತೇರ್ಂದನೈಯೋ - ವಾನಾಟ್ಟುಂ
 • 350. ಮಿನ್ಱೇರ್ ವಟಿವೆನ್ಱಾಯ್ ಮೇಲ್ನೀ ಉರೈತ್ತವುಳೀ
  ತೊನ್ಱೇ ಒರುಪುಟೈಯಾಯ್ ಒತ್ತತುಕಾಣ್107 - ಒನ್ಱಾಸ್ಸೊಲ್
 • 351. ವೇಳ್ವಾ ಕನಮೆನ್ಱಾಯ್ ವೆಯ್ಯನಮನ್ ವಿಟ್ಟಿಟುಂದೂ
  ತಾಳ್ವಾ ಕನಮೆನ್ಱಾಲ್ ಆಕಾತೋ - ವೇಳಾನೋನ್
 • 352. ಕಾಕಳಮಾಯ್108 ಇನ್ಕುರಲೈಕ್ ಕಟ್ಟುರೈತ್ತಾಯ್ ಕಾಲನೆನ್ಪೋನ್
  ಕಾಕಳಮೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ಕೆನ್ ಕೞಱುತಿಯೇ - ನಾಕಳವುಂ
 • 353. ಸಾಯೈಮಯಿಲ್ ಎನ್ಱೇ ತರುಕ್ಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಸಾರ್ಪಿರಮ
  ಸಾಯೈ109ಯಃ¤ ತೆನ್ಪಾರ್ಕ್ಕೆನ್ ಸಾಱ್ಱುತಿಯೇ - ಸೇಯಮಲರ್
 • 354. ಅನ್ನ ನಟೈಎನ್ಪಾಯ್ ಅಃ¤ತನ್ ಱರುಂದುಕಿನ್ಱ
  ಅನ್ನನಟೈ ಎನ್ಪಾರ್ಕ್ಕೆನ್ ಆಱ್ಱುತಿಯೇ - ಅನ್ನವರೈ
 • 355. ಓರೋ ವಿಯಮೆನ್ಪಾಯ್ ಓವಿಯಮೇಲ್ ಆಙ್ಕೆೞುಪತ್
  ತೀರಾ ಯಿರನಾಟಿ ಯಾಣ್ಟುಟೈತ್ತೇ - ಪಾರಾರ್ಂದ
 • 356. ಮುನ್ನುಮಲರ್ಕ್ ಕೊಂಪೆನ್ಪಾಯ್ ಮೂನ್ಱೊಟರೈಕ್ ಕೋಟಿಯೆನತ್
  ತುನ್ನು ಮುರೋಮತ್ ತುವಾರಮುಣ್ಟೇ - ಇನ್ನಮುತಾಲ್
 • 357. ಸೆಯ್ತವಟಿ ವೆನ್ಪಾಯಸ್ ಸೆಯ್ಕೈಮೆಯ್ಯೇಲ್ ನೀಯವರ್ಕಳ್
  ವೈತಿಟಿನುಂ ಮಱ್ಱತನೈ ವೈಯಾಯೇ - ಪೊಯ್ತವಿರಾಯ್
 • 358. ಒಳ್ಳಿೞೈಯಾರ್ ತಂಮುರುವೋರ್ ಉಣ್ಕರುಂಪೆನ್ ಱಾಯ್ಸಿಱಿತು
  ಕಿಳ್ಳಿಯೆಟುತ್ ತಾಲ್ಇರತ್ತಙ್ ಕೀೞ್ವರುಮೇ - ಕೊಳ್ಳುಮವರ್
 • 359. ಈಟಿಲ್ಪೆಯರ್ ನಲ್ಲಾರ್ ಎನನಯಂದಾಯ್ ನಾಯ್ಪ್ಪೆಯರ್ತಾನ್
  ಕೇಟಿಲ್ಪೆರುಞ್ ಸೂರನೆನ್ಪರ್ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ - ನಾಟಿಲವರ್
 • 360. ಮೆಲ್ಲಿಯಲಾರ್ ಎನ್ಪಾಯ್ ಮಿಕುಕರುಪ್ಪ ವೇತನೈಯೈ
  ವಲ್ಲಿಯಲಾರ್ ಯಾರ್ಪೊಱುಕ್ಕ ವಲ್ಲಾರ್ಕಾಣ್ - ವಿಲ್ಲಿಯಲ್ಪೂಣ್
 • 361. ವೇಯ್ಂದಾಲ್ ಅವರ್ಮೇಲ್ ವಿೞುಕಿನ್ಱಾಯ್ ವೆಂದೀಯಿಲ್
  ಪಾಯ್ಂದಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಪಲನುಣ್ಟೇ - ವೇಯ್ಂದಾಙ್ಕು
 • 362. ಸೆನ್ಱಾಲ್ ಅವರ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ವೆಂಪುಲಿಪ್ಪಿನ್
  ಸೆನ್ಱಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ತಿಱನುಣ್ಟೇ - ಸೆನ್ಱಾಙ್ಕು
 • 363. ನಿನ್ಱಾಲ್ ಅವರ್ಪಿನ್ನರ್ ನಿಱ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಕಣ್ಮೂಟಿ
  ನಿನ್ಱಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ನಿಲೈಯುಣ್ಟೇ - ಒನ್ಱಾತು
 • 364. ಕಣ್ಟಾಲ್ ಅವರುಟಂಪೈಕ್ ಕಟ್ಟುಕಿನ್ಱಾಯ್110ಕಲ್ಲಣೈತ್ತುಕ್
  ಕೊಣ್ಟಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಕುಣಮುಣ್ಟೇ - ಪೆಣ್ಟಾನಾರ್
 • 365. ವೈತಾಲುಂ ತೊಣ್ಟು ವಲಿತ್ತಾಯ್ ಪಿಣತ್ತೊಣ್ಟು
  ಸೆಯ್ತಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಸಿಱಪ್ಪುಳತೇ - ಕೈತಾವಿ
 • 366. ಮೆಯ್ತ್ತಾವುಂ ಸೆಂದೋಲ್ ಮಿನುಕ್ಕಾಲ್ ಮಯಙ್ಕಿನೈನೀ
  ಸೆತ್ತಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಸಿಱಪ್ಪುಳತೇ - ವೈತ್ತಾಟುಂ
 • 367. ಮಞ್ಸಳ್ ಮಿನುಕ್ಕಾಲ್ ಮಯಙ್ಕಿನೈನೀ ಮಱ್ಱೊೞಿಂದು
  ತುಞ್ಸುಕಿನುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಸುಕಮುಳತೇ - ವಞ್ಸಿಯರೈಪ್
 • 368. ಪಾರ್ತ್ತಾಟಿ ಓಟಿಪ್ ಪಟರ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ವೆನ್ನರಕೈಪ್
  ಪಾರ್ತ್ತಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಪಲನುಣ್ಟೇ - ಸೇರ್ತ್ತಾರ್ಕೈತ್
 • 369. ತೊಟ್ಟಾಲ್ ಕಳಿತ್ತುಸ್ ಸುಕಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ವನ್ಪೂತಂ
  ತೊಟ್ಟಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ತುಣೈಯುಣ್ಟೇ - ನಟ್ಟಾಲುಂ
 • 370. ತೆವ್ವಿನ್ಮಟ ವಾರೈತ್ ತಿಳೈಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ತೀವಿಟತ್ತೈ
  ವವ್ವುಕಿನುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಮತಿಯುಣ್ಟೇ - ಸೆವ್ವಿತೞ್ನೀರ್
 • 371. ಉಣ್ಟಾಲ್ ಮಕಿೞ್ವಾಯ್ನೀ ಒಣ್ಸಿಱುವರ್ ತಂಸಿಱುನೀರ್
  ಉಣ್ಟಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋ ರುರನುಣ್ಟೇ - ಕಣ್ಟಾಕಕ್
 • 372. ಕವ್ವುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಅವ್ವಿತೞೈಕ್ ಕಾರ್ಮತುಕಂ ವೇಂಪಿವಱ್ಱೈಕ್
  ಕವ್ವುಕಿನುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಕತಿಯುಣ್ಟೇ - ಅವ್ವಿಳೈಯರ್
 • 373. ಮೆನ್ಱೀಯುಂ ಮಿಸ್ಸಿಲ್ ವಿೞೈಕಿನ್ಱಾಯ್ ನೀವೆಱುಂವಾಯ್
  ಮೆನ್ಱಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ವಿಳೈವುಣ್ಟೇ - ಮುನ್ಱಾನೈ
 • 374. ಪಟ್ಟಾಲ್ ಮಕಿೞ್ವು ಪತಿಂದಾಯ್ ಪತೈಕ್ಕವಂಪು
  ಪಟ್ಟಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಪಲನುಣ್ಟೇ - ಕಿಟ್ಟಾಮೆಯ್ತ್
 • 375. ತೀಣ್ಟಿಟಿಲುಳ್ ಳೋಙ್ಕಿಸ್ ಸಿರಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಸೆಂದೇಳ್ಮುನ್
  ತೀಣ್ಟಿಟಿನುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ತಿಱನುಣ್ಟೇ - ವೇಣ್ಟಿಯವರ್
 • 376. ವಾಯ್ಕ್ಕಿಟಯಾ ತಾನುಮೊನ್ಱು ವಾಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಱ್ಱತೈಯೋರ್
  ನಾಯ್ಕ್ಕಿಟಿನುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ನಲನುಣ್ಟೇ - ತಾಕ್ಕವರ್ಕ್ಕಾಯ್ತ್
 • 377. ತೇಟ್ಟಾಣ್ಮೈ ಸೆಯ್ವಾಯತ್ ತೇಟ್ಟಾಣ್ಮೈ ಯೈತ್ತೆರುವಿಲ್
  ಪೋಟ್ಟಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಪುಕೞುಣ್ಟೇ - ವಾಟ್ಟಾರೈಕ್
 • 378. ಕೊಣ್ಟಾ ರುಟನುಣವು ಕೊಳ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಕುಕ್ಕಲುಟನ್
  ಉಣ್ಟಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಉಱವುಣ್ಟೇ - ಮಿಣ್ಟಾಕುಂ
 • 379. ಇಙ್ಕಿವರ್ವಾಯ್ಪ್ ಪಾಕಿಲೈಯೈ ಏಱ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಪುನ್ಮಲತ್ತೈ
  ನುಙ್ಕಿನುಮಙ್ ಕೋರ್ನಲ್ ನೊಱಿಲುಣ್ಟೇ111 - ಮಙ್ಕೈಯರ್ತಂ
 • 380. ಏತ್ತಾ ಮನೈಕಾತ್ ತಿರುಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಈಮಮತು
  ಕಾತ್ತಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಕನಮುಣ್ಟೇ - ಪೂತ್ತಾೞ್ವೋರ್
 • 381. ಕಾಟ್ಟಾಕ್ ಕುರಲ್ಕೇಟ್ಪಾಯ್ ಕರ್ತ್ತಪತ್ತಿನ್ ಪಾೞ್ಙ್ಕುರಲೈಕ್
  ಕೇಟ್ಟಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ಕಿಳರುಣ್ಟೇ - ಕೋಟ್ಟಾವಿ
 • 382. ಆೞ್ಂದಾ ರುಟನ್ವಾೞ ಆತರಿತ್ತಾಯ್ ಆೞ್ಙ್ಕಟಲಿಲ್
  ವೀೞ್ಂದಾಲುಂ ಅಙ್ಕೋರ್ ವಿರಕುಣ್ಟೇ - ವೀೞ್ಂದಾರುಳ್
 • 383. ವೀಟ್ಟಾಲ್ ಮುಲೈಯುಮೆತಿರ್ ವೀಟ್ಟಾಲ್ ಮುಕಮುಮುಱಕ್
  ಕಾಟ್ಟಾನಿನ್ ಱಾರ್ಕಣ್ಟುಂ ಕಾಯ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಕೂಟ್ಟಾಟ್ಕುಸ್
 • 384. ಸೆಯ್ಕೈ ಯಿಟುಂಪಟಿತನ್ ಸೀಮಾನ್ ತನತುಪಣಪ್
  ಪೈಕೈಯಿಟಲ್ ಕಣ್ಟುಂ ಪಯಂದಿಲೈಯೇ - ಸೈಕೈಯತು
 • 385. ಕೈಯಾಲ್ ಒರುಸಿಲರ್ಕ್ಕುಂ ಕಣ್ಣಾಲ್ ಒರುಸಿಲರ್ಕ್ಕುಂ
  ಸೆಯ್ಯಾ ಮಯಕ್ಕುಕಿನ್ಱಾರ್ ತೇರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಎಯ್ಯಾಮಲ್
 • 386. ಈಱಿಕಂದ ಇವ್ವಕೈಯಾಯ್ ಇಂಮಟವಾರ್ ಸೆಯ್ಕೈಯೆಲಾಂ
  ಕೂಱುವನೇಲ್ ಅಂಮ ಕುಟರ್ಕುೞಂಪುಂ - ಕೂಱುಮಿವರ್
 • 387. ವಾಯೊರುಪಾಲ್ ಪೇಸ ಮನಮೊರುಪಾಲ್ ಸೆಲ್ಲವುಟಲ್
  ಆಯೊರುಪಾಲ್ ಸೆಯ್ಯ ಅೞಿವಾರ್ಕಾಣ್ - ಆಯಇವರ್
 • 388. ನನ್ಱಱಿಯಾರ್ ತೀತೇ ನಯಪ್ಪಾರ್ ಸಿವತಲತ್ತಿಲ್
  ಸೆನ್ಱಱಿಯಾರ್ ಪೇಯ್ಕ್ಕೇ ಸಿಱಪ್ಪೆಟುಪ್ಪಾರ್ - ಇನ್ಱಿವರೈ
 • 389. ವಞ್ಸಮೆನ್ಕೋ ವೆವ್ವಿನೈಯಾಂ ವಲ್ಲಿಯಮೆನ್ ಕೋಪವತ್ತಿನ್
  ಪುಞ್ಸಮೆನ್ಕೋ ಮಾನರಕ ಪೂಮಿಯೆನ್ಕೋ - ಅಞ್ಸುಱುಮೀರ್
 • 390. ವಾಳೆನ್ಕೋ ವಾಯ್ಕ್ಕಟಙ್ಕಾ ಮಾಯಮೆನ್ಕೋ ಮಣ್ಮುಟಿವು
  ನಾಳೆನ್ಕೋ ವೆಯ್ಯ ನಮನೆನ್ಕೋ - ಕೋಳೆನ್ಕೋ
 • 391. ಸಾಲಮೆನ್ಕೋ ವಾನಿಂದ்ರ ಸಾಲಮೆನ್ಕೋ ವೀಱಾಲ
  ಕಾಲಮೆನ್ಕೋ ನಿನ್ಪೊಲ್ಲಾಕ್ ಕಾಲಮೆನ್ಕೋ - ಞಾಲಮತಿಲ್
 • 392. ಪೆಣ್ಎನ್ಱಾಲ್ ಯೋಕಪ್ ಪೆರಿಯೋರ್ ನಟುಙ್ಕುವರೇಲ್
  ಮಣ್ನಿನ್ಱಾರ್ ಯಾರ್ನಟುಙ್ಕ ಮಾಟ್ಟಾರ್ಕಾಣ್ - ಪೆಣ್ಎನ್ಱಾಲ್
 • 393. ಪೇಯುಂ ಇರಙ್ಕುಮೆನ್ಪಾರ್ ಪೇಯ್ಒನ್ಱೋ ತಾಂಪಯಂದ
  ಸೇಯುಂ ಇರಙ್ಕುಮವರ್ ತೀಮೈಕ್ಕೇ - ಆಯುಞ್ಸೆಂ
 • 394. ಪೊನ್ನಾಲ್ ತುಕಿಲಾಲ್ ಪುನೈಯಾ ವಿಟಿಲವರ್ಮೆಯ್
  ಎನ್ನಾಕುಂ ಮಱ್ಱಿತೈನೀ ಎಣ್ಣಿಲೈಯೇ - ಇನ್ನಾಮೈಕ್
 • 395. ಕೊತ್ತೆನ್ಱ ಅಂಮಟವಾರ್ ಕೂಟ್ಟಂ ಎೞುಮೈಕ್ಕುಂ
  ವಿತ್ತೆನ್ ಱಱಿಂದುಮತೈ ವಿಟ್ಟಿಲೈಯೇ - ತೊತ್ತೆನ್ಱು
 • 396. ಪಾಸ ವಿನೈಕ್ಕುಟ್ ಪಟುತ್ತುಱುಂಅಪ್ ಪಾವೈಯರ್ಮೇಲ್
  ಆಸೈಯುನಕ್ ಕೆವ್ವಾ ಱಟೈಂದತುವೇ - ನೇಸಮಿಲಾಯ್
 • 397. ನಿನ್ನಾಸೈ ಎನ್ನೆನ್ಪೇನ್ ನೆಯ್ವೀೞ್ ನೆರುಪ್ಪೆನವೇ
  ಪೊನ್ನಾಸೈ ಮೇನ್ಮೇಲುಂ ಪೊಙ್ಕಿನೈಯೇ - ಪೊನ್ನಾಸೈ
 • 398. ವೈತ್ತಿೞಂದು ವೀಣೇ ವಯಿಱೆರಿಂದು ಮಣ್ಣುಲಕಿಲ್
  ಎತ್ತನೈಪೇರ್ ನಿನ್ಕಣ್ ಎತಿರ್ನಿನ್ಱಾರ್ - ತತ್ತುಕಿನ್ಱ
 • 399. ಪೊನ್ನುಟೈಯಾರ್ ತುನ್ಪಪ್ ಪುಣರಿಯೊನ್ಱೇ ಅಲ್ಲತುಮಱ್
  ಱೆನ್ನುಟೈಯಾರ್ ಕಣ್ಟಿಙ್ ಕಿರುಂದನೈಯೇ - ಪೊನ್ನಿರುಂದಾಲ್
 • 400. ಆಱ್ಱನ್ಮಿಕು ತಾಯುಮಱಿ ಯಾವಕೈಯಾಲ್ ವೈತ್ತಿಟವೋರ್
  ಏಱ್ಱವಿಟಂ ವೇಣ್ಟುಮತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ಏಱ್ಱವಿಟಂ
 • 401. ವಾಯ್ತ್ತಾಲುಂ ಅಙ್ಕತನೈ ವೈತ್ತವಿಟಂ ಕಾಟ್ಟಾಮಲ್
  ಏಯ್ತ್ತಾಲ್ ಸಿವಸಿವಮಱ್ ಱೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ಏಯ್ಕ್ಕಾತು
 • 402. ನಿನ್ಱಾಲುಂ ಪಿನ್ನತುತಾನ್ ನೀಟುಂ ಕರಿಯಾನ
  ತೆನ್ಱಾಲ್ ಅರಕರಮಱ್ ಱೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ನನ್ಱಾಕ
 • 403. ಒನ್ಱೊರುಸಾರ್ ನಿಲ್ಲೆನ್ಱಾಲ್ ಓಟುಕಿನ್ಱ ನೀಅತನೈ
  ಎನ್ಱುಂ ಪುರಪ್ಪತನುಕ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ವೆನ್ಱಿಯೊಟು
 • 404. ಪೇರ್ತ್ತುಪ್ ಪುರಟ್ಟಿಪ್ ಪೆರುಞ್ಸಿನತ್ತಾಲ್ ಮಾಱ್ಱಲರ್ಕಳ್
  ಈರ್ತ್ತುಪ್ ಪಱಿಕ್ಕಿಲತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ಪೇರ್ತ್ತೆಟುಕ್ಕಕ್
 • 405. ಕೈಪುಕುತ್ತುಂ ಕಾಲುಟ್ ಕರುಙ್ಕುಳವಿ ಸೆಙ್ಕುಳವಿ
  ಎಯ್ಪುಕುತ್ತಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಟಿನ್ಮಱ್ ಱೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ಪೊಯ್ಪುಕುತ್ತುಂ
 • 406. ಪೊನ್ಕಾವಲ್ ಪೂತಮತು ಪೋಯೆಟುಕ್ಕುಂ ಪೋತುಮಱಿತ್
  ತೆನ್ಕಾವಲ್ ಎನ್ಱಾಲ್ಮಱ್ ಱೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ಪೊನ್ಕಾವಲ್
 • 407. ವೀಱುಙ್ಕಾಲ್ ಆಣವಮಾಂ ವೆಙ್ಕೂಳಿ ನಿನ್ತಲೈಮೇಲ್
  ಏಱುಙ್ಕಾಲ್ ಮಱ್ಱತನುಕ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ಮಾಱುಂಸೀರ್
 • 408. ಉನ್ನೇಯಂ ವೇಣ್ಟಿ ಉಲೋಪಂ ಎನುಂಕುಱುಂಪನ್
  ಇನ್ನೇ ವರುವನತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ಮುನ್ನೇತುಂ
 • 409. ಇಲ್ಲಾ ನಮಕ್ಕುಣ್ಟೋ ಇಲ್ಲೈಯೋ ಎನ್ನುನಲಂ
  ಎಲ್ಲಾಂ ಅೞಿಯುಮತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವಾಯ್ - ನಿಲ್ಲಾಮಲ್
 • 410. ಆಯ್ಂದೋರ್ ಸಿಲನಾಳಿಲ್ ಆಯಿರಂಪೇರ್ ಪಕ್ಕಲತು
  ಪಾಯ್ಂದೋಟಿಪ್ ಪೋವತುನೀ ಪಾರ್ತ್ತಿಲೈಯೇ - ಆಯ್ಂದೋರ್ಸೊಲ್
 • 411. ಕೂತ್ತಾಟ್ ಟವೈಸೇರ್ ಕುೞಾಂವಿಳಿಂದಾಱ್ ಪೋಲುಮೆನ್ಱ
  ಸೀರ್ತ್ತಾಟ್ ಕುಱಳ್ಮೊೞಿಯುಂ ತೇರ್ಂದಿಲೈಯೇ112- ಪೇರ್ತ್ತೋಟುಂ
 • 412. ನಾಟ್ಕೊಲ್ಲಿ ಎನ್ಱಾಲ್ ನಟುಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ನಾಳಱಿಯಾ
  ಆಟ್ಕೊಲ್ಲಿ ಎನ್ಪರಿತೈ ಆಯ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಕೀೞ್ಕ್ಕೊಲ್ಲೈಪ್
 • 413. ಪಸ್ಸಿಲೈಯಾಲ್ ಪೊನ್ನೈಪ್ ಪಟೈಪ್ಪಾರೇಲ್ ಮಱ್ಱತನ್ಮೇಲ್
  ಇಸ್ಸೈಯುನಕ್ ಕೆವ್ವಾ ಱಿರುಂದತುವೇ - ಇಸ್ಸೈಯಿಲಾರ್
 • 414. ಇಟ್ಟಮಲಂ ಪಟ್ಟವಿಟಂ ಎಲ್ಲಾಂಪೊನ್ ನಾಂಎನ್ಱಾಲ್
  ಇಟ್ಟಮತೈ ವಿಟ್ಟಱ್113 ಕಿಸೈಂದಿಲೈಯೇ - ಮುಟ್ಟಕಱ್ಱಪ್
 • 415. ಪೊನ್ನಟಪ್ಪ ತನ್ಱಿಯತು ಪೋನಕಮೇ ಯಾತಿಯವಾಯ್
  ಎನ್ನಟುತ್ತ ತೊನ್ಱುಮಿಃ¤ ತೆಣ್ಣಿಲೈಯೇ - ಇನ್ನಿಲತ್ತಿಲ್
 • 416. ನೀಣ್ಮಯಕ್ಕಂ ಪೊನ್ಮುನ್ ನಿಲೈಯಾಯ್ ಉಲಕಿಯಲಾಂ
  ವೀಣ್ಮಯಕ್ಕಂ ಎನ್ಱತನೈ ವಿಟ್ಟಿಲೈಯೇ -ನೀಣ್ವಲಯತ್
 • 417. ತಿಸ್ಸೆಲ್ವ ಮಿನ್ಱಿ ಇಯಲಾತೇಲ್ ಸಿಱ್ಱುಯಿರ್ಕಳ್
  ಎಸ್ಸೆಲ್ವಂ ಕೊಣ್ಟಿಙ್ ಕಿರುಂದನವೇ - ವೆಸ್ಸೆನ್ಱ
 • 418. ಮಣ್ಣಾಸೈ ಕೊಣ್ಟನೈನೀ ಮಣ್ಣಾಳುಂ ಮನ್ನರೆಲಾಂ
  ಮಣ್ಣಾಲ್ ಅೞಿತಲ್ ಮತಿತ್ತಿಲೈಯೇ - ಎಣ್ಣಾತು
 • 419. ಮಣ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ಮಾಣ್ಟಾರ್ತಂ ಮಾಯ್ಂದವುಟಲ್ ವೈಕ್ಕವಯಲ್
  ಮಣ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ತಂಮಿರುಪ್ಪಿಲ್ ವೈತ್ತಿಲರೇ - ತಿಣ್ಕೊಣ್ಟ
 • 420. ವಿಣ್ಣೇಕುಙ್ ಕಾಲಙ್ಕು ವೇಣ್ಟುಮೆನ ಈಣ್ಟುಪಿಟಿ
  ಮಣ್ಣೇನುಙ್ ಕೊಣ್ಟೇಕ ವಲ್ಲಾರೋ - ಮಣ್ನೇಯಂ
 • 421. ಎನ್ನತೆನ್ಱಾನ್ ಮುನ್ನೊರುವನ್ ಎನ್ನತೆನ್ಱಾನ್ ಪಿನ್ನೊರುವನ್
  ಇನ್ನತುನೀ ಕೇಟ್ಟಿಙ್ ಕಿರುಂದಿಲೈಯೋ - ಮನ್ನುಲಕಿಲ್
 • 422. ಕಣ್ಕಾಣಿ ಯಾಯ್ನೀಯೇ ಕಾಣಿಯಲ್ಲಾಯ್ ನೀಯಿರುಂದ
  ಮಣ್ಕಾಣಿ ಎನ್ಱು ಮತಿತ್ತನೈಯೇ - ಕಣ್ಕಾಣ
 • 423. ಮಣ್ಕಾಣಿ ವೇಣ್ಟಿ ವರುಂದುಕಿನ್ಱಾಯ್ ನೀಮೇಲೈ
  ವಿಣ್ಕಾಣಿ ವೇಣ್ಟಲ್ ವಿಯಪ್ಪನ್ಱೇ - ಎಣ್ಕಾಣ
 • 424. ಅಂದರತ್ತಿಲ್ ನಿನ್ಱಾಯ್ನೀ ಅಂದೋ ನಿನೈವಿಟಮಣ್
  ಅಂದರತ್ತಿಲ್ ನಿನ್ಱ ತಱಿಂದಿಲೈಯೇ - ತಂದಿರತ್ತಿಲ್
 • 425. ಮಣ್ಕೊಟುಪ್ಪೇನ್ ಎನ್ಱುರೈಕ್ಕಿಲ್ ವೈವಾರ್ ಸಿಱುವರ್ಕಳುಂ
  ಮಣ್ಕೊಟುಕ್ಕಿಲ್ ನೀತಾನ್ ಮಕಿೞ್ಂದನೈಯೇ - ವಣ್ಕೊಟುಕ್ಕುಂ
 • 426. ವೀಟೆನ್ಱೇನ್ ಮಱ್ಱತೈಮಣ್ ವೀಟೆನ್ಱೇ ನೀನಿನೈಂದಾಯ್
  ವೀಟೆನ್ಱ ಸೊಱ್ಪೊರುಳೈ ವಿಣ್ಟಿಲೈಯೇ - ನಾಟೊನ್ಱುಂ
 • 427. ಮಣ್ಣಾಲ್ ಮರತ್ತಾಲ್ ವನೈಕಿನ್ಱ ವೀಟನೈತ್ತುಂ
  ಕಣ್ಣಾರಕ್ ಕಟ್ಟೞಿತಲ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಮಣ್ಣಾನ
 • 428. ಮೇಲ್ವೀಟುಂ ಅಙ್ಕುಟೈಯ ವೇಂದರ್ಕಳುಂ ಮೇಲ್ವೀಟ್ಟಪ್
  ಪಾಲ್ವೀಟುಂ ಪಾೞಾತಲ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಲೈಯೋ - ಮೇಲ್ವೀಟ್ಟಿಲ್
 • 429. ಏಱುವನೇ ಎನ್ಪಾಯ್ ಇಯಮನ್ ಕಟಾಮಿಸೈವನ್
  ತೇಱುವನೇಲ್ ಉನ್ನಾಸೈ ಎನ್ನಾಮೋ - ಕೂಱಿಟುಂಇಂ
 • 430. ಮಣ್ಣಳಿತ್ತ ವೇತಿಯನುಂ ಮಣ್ವಿರುಪ್ಪಂ ಕೊಳ್ಳಾನೇಲ್
  ಎಣ್ಣಮುನಕ್ ಕೆವ್ವಾ ಱಿರುಂದತುವೇ - ಮಣ್ಣಿಟತ್ತಿಲ್
 • 431. ಆಕಾತ್ ತುರುಂಪಿಟತ್ತುಂ ಆಸೈವೈತ್ತಾಯ್ - ಎನ್ನಿಲುನ್ಱನ್
  ಏಕಾಪ್ ಪೆರುಙ್ಕಾಮಂ ಎನ್ಸೊಲ್ಕೇನ್ - ಪೋಕಾತ
 • 432. ಪಾಪಕ್ ಕಟಱ್ಕೋರ್ ಪಟುಕಟಲಾಂ ಪಾೞ್ವೆಕುಳಿಕ್
  ಕೋಪಕ್ ಕಟಲಿಲ್ ಕುಳಿತ್ತನೈಯೇ - ತಾಪಮುಱಸ್
 • 433. ಸೆಲ್ಲಾ ವಿಟತ್ತುಸ್ ಸಿನಂದೀತು ಸೆಲ್ಲಿಟತ್ತುಂ
  ಇಲ್ಲತನಿಲ್ ತೀಯತೆನ್ಱ ತೆಣ್ಣಿಲೈಯೇ114 - ಮಲ್ಲಲ್ಪೆಱತ್
 • 434. ತನ್ನೈತ್ತಾನ್ ಕಾಕ್ಕಿಲ್ ಸಿನಙ್ಕಾಕ್ಕ ಎನ್ಱತನೈಪ್
  ಪೊನ್ನೈಪ್ಪೋಲ್ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪುಕೞ್ಂದಿಲೈಯೇ115 - ತುನ್ನಿ
 • 435. ಅಕೞ್ವಾರೈತ್ ತಾಙ್ಕುಂ ನಿಲಂಪೋಲ ಎನ್ನುನ್
  ತಿಕೞ್ವಾಯ್ ಮೈಯುಂನೀ ತೆಳಿಯಾಯ್116 - ಇಕೞ್ವಾರೈ
 • 436. ಎವ್ವಣ್ಣಂ ನಂಮೈ ಇಕೞ್ವಾರ್ ಅಱಿವೋಮೆನ್
  ಱಿವ್ವಣ್ಣಂ ಎನ್ನೈವೆಳಿ ಯಿಟ್ಟನೈಯೇ - ತೆವ್ವೆನ್ನ
 • 437. ಓರಾ ವೆಕುಳಿ ಯುಟೈಯಾನ್ ತವಮಟೈಯಾನ್
  ತೀರಾಯೆನ್ ಪಾರತುವುಂ ತೇರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಪೇರಾನಿನ್
 • 438. ವೆವ್ವಿನೈಕ್ಕೀ ಟಾಕಅರನ್ ವೆಂಮೈಪುರಿ ವಾನೆನ್ಱಾಲ್
  ಇವ್ವೆಕುಳಿ ಯಾರ್ಮಾಟ್ ಟಿರುತ್ತುವತೇ - ಸೆವ್ವೈಯಿಲಾಯ್
 • 439. ಏಯ್ಂದನೈಯನ್ ಪೋರಿಟತ್ತಿಲ್ ಇನ್ನಾಮೈ ಸೆಯ್ತವರೈಕ್
  ಕಾಯ್ಂದನೈಮಱ್ ಱೆನ್ನಪಲನ್ ಕಣ್ಟನೈಯೇ - ವಾಯ್ಂದಱಿವೋರ್
 • 440. ಎಲ್ಲಾ ನಲಮುಂ ಇಃ¤ತೇಯೆನ್ ಱೇತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಕೊಲ್ಲಾ ನಲಂಸಿಱಿತುಙ್ ಕೊಣ್ಟಿಲೈಯೇ - ಪೊಲ್ಲಾತ
 • 441. ವನ್ಪೋ ಟಿರುಕ್ಕು ಮತಿಯಿಲಿನೀ ಮನ್ನುಯಿರ್ಕ್ಕಣ್
  ಅನ್ಪೋ ಟಿರಕ್ಕಂ ಅಟೈಂದಿಲೈಯೇ - ಇನ್ಪೋಙ್ಕು
 • 442. ತೂಯ್ಮೈಯೆನ್ಪ ತೆಲ್ಲಾಂ ತುಣೈಯಾಯ್ ಅಣೈವತುತಾನ್
  ವಾಯ್ಮೈಯೆನ್ಪ ತೊನ್ಱೇ ಮತಿತ್ತಿಲೈಯೇ - ತೂಯ್ಮೈಯಿಲಾಯ್
 • 443. ಮಾನೊರುಕೈ ಏಂದಿನಿನ್ಱ ವಳ್ಳಲನ್ಪರ್ ತಙ್ಕಳುಳೇ
  ನಾನೊರುವನ್ ಎನ್ಱು ನಟಿತ್ತನೈಯೇ - ಆನಮಱ್ಱೈಪ್
 • 444. ಪಾತಕಙ್ಕ ಳೆಲ್ಲಾಂ ಪೞಕಿಪ್ ಪೞಕಿಯತಿಲ್
  ಸಾತಕಞ್ಸೆಯ್ ವೋರಿಲ್ ತಲೈನಿನ್ಱಾಯ್ - ಪಾತಕತ್ತಿಲ್
 • 445. ಓಯಾ ವಿಕಾರ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಯಿನಾಲ್ ಇವ್ವುಲಕ
  ಮಾಯಾ ವಿಕಾರಂ ಮಕಿೞ್ಂದನೈಯೇ - ಸಾಯಾತು
 • 446. ನೀಇಳಮೈ ಮೆಯ್ಯಾಯ್ ನಿನೈಂದಾಯ್ ನಿನೈಪ್ಪೆಱ್ಱ
  ತಾಯಿಳಮೈ ಎತ್ತನೈನಾಳ್ ತಙ್ಕಿಯತೇ - ಆಯಿಳಮೈ
 • 447. ಮೆಯ್ಕೊಟುತ್ತ ತೆನ್ಪಾಯ್ ವಿರುತ್ತರ್ಕಟ್ಕು ನಿನ್ಪೋಲ್ವಾರ್
  ಕೈಕೊಟುತ್ತುಪ್ ಪೋವತನೈಕ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಮೆಯ್ಕೊಟುತ್ತ
 • 448. ಕೂನೊಟುಂಕೈಕ್ ಕೋಲೂನ್ಱಿಕ್ ಕುಂದಿ ನಟೈತಳರ್ಂದು
  ಕಾನಟುಙ್ಕ ನಿಱ್ಪವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಊನೊಟುಙ್ಕ
 • 449. ಐಯನಟ ವೆನ್ಱೇ ಅರುಂಪುತಲ್ವರ್ ಮುನ್ಸೆಲಪ್ಪಿನ್
  ಪೈಯ ನಟಪ್ಪವರೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಲೈಯೋ - ವೆಯ್ಯನಮನ್
 • 450. ನಾಟೞೈಕ್ಕಸ್ ಸೇನನರಿ ನಾಯೞೈಕ್ಕ ನಾಱುಸುಟು
  ಕಾಟೞೈಕ್ಕ ಮೂತ್ತುನಿನ್ಱಾರ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಪೀಟಟೈಂದ
 • 451. ಮೆಯ್ಯುಲರ್ಂದು ನೀರಿನ್ ವಿೞಿಯುಲರ್ಂದು ವಾಯುಲರ್ಂದು
  ಕೈಯುಲರ್ಂದು ನಿಱ್ಪವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಮೆಯ್ಯುಲರ್ಂದುಂ
 • 452. ಸಾಕಾನ್ ಕಿೞವನ್ ತಳರ್ಕಿನ್ಱಾನ್ ಎನ್ಱಿವಣ್ನೀ
  ಓಕಾಳಂ ಸೆಯ್ವತನೈ ಓರ್ಂದಿಲೈಯೋ - ಆಕಾತ
 • 453. ಕಣ್ಟಮಿತು ಪೊಲ್ಲಾಕ್ ಕಟುನೋಯ್ ಎನುಙ್ಕುಮರ
  ಕಣ್ಟಮಿಃ¤ ತೆನ್ಪವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಕೊಣ್ಟವುಟಲ್
 • 454. ಕುಟ್ಟಮುಱಕ್ ಕೈಕಾಲ್ ಕುಱುಕ್ಕುಮಿತು ಪೊಲ್ಲಾತ
  ಕುಟ್ಟಮೆನ ನೋವಾರ್ ಕುಱಿತ್ತಿಲೈಯೋ - ತುಟ್ಟವಿನೈ
 • 455. ಮಾಲೈಯಿನುಂ ಕಾಲೈಯಿನುಂ ಮತ್ತಿಯಿನುಂ ಕುತ್ತುಮಿತು
  ಸೂಲೈಯೆನ ನೋವಾರೈಸ್ ಸೂೞ್ಂದಿಲೈಯೋ - ಸಾಲವುಮಿತ್
 • 456. ತೇಕ ಮತುನಲಿಯಸ್ ಸೆಯ್ಯುಙ್ಕಾಣ್ ಉಯ್ವರಿತಾಂ
  ಮೇಕಮಿಃ¤ ತೆನ್ಪಾರೈ ಮೇವಿಲೈಯೋ - ತಾಕಮುಱಸ್
 • 457. ಸಿತ್ತನೋಯ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱ ಸೀತನೋಯ್ ವಾತಮೊಟು
  ಪಿತ್ತನೋಯ್ ಕೊಣ್ಟವರ್ಪಾಲ್ ಪೇರ್ಂದಿಲೈಯೋ - ಮೆತ್ತರಿಯ
 • 458. ಕೈಪ್ಪಿಣಿಯುಂ ಕಾಱ್ಪಿಣಿಯುಂ ಕಟ್ಪಿಣಿಯೋ ಟೆಣ್ಣರಿಯ
  ಮೆಯ್ಪ್ಪಿಣಿಯುಂ ಕೊಣ್ಟವರೈ ವಿಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಎಯ್ಪ್ಪುಟೈಯ
 • 459. ಮುಟ್ಟೂಱುಂ ಕೈಕಾಲ್ ಮುಟಙ್ಕೂನ್ ಮುತಲಾಯ
  ಎಟ್ಟೂಱುಙ್ ಕೊಣ್ಟವರೈ ಎಣ್ಣಿಲೈಯೋ - ತಟ್ಟೂಱಿಙ್
 • 460. ಕೆಣ್ಣಱ್ಱ ತುಣ್ಟೇಲ್ ಇಳಮೈ ಒರುಪೊರುಳಾಯ್
  ಎಣ್ಣಪ್ ಪಟುಮೋವೆನ್ ಱೆಣ್ಣಿಲೈಯೋ - ಎಣ್ಣತ್ತಿಲ್
 • 461. ಪೊಯ್ಯೆನ್ ಱಱವೋರ್ ಪುಲಂಪುಱವುಂ ಇವ್ವುಟಂಪೈ
  ಮೆಯ್ಯೆನ್ಱು ಪೊಯ್ಂಮಯಕ್ಕಂ ಮೇವಿನೈಯೇ - ಕೈನಿನ್ಱು
 • 462. ಕೂಕಾ ಎನಮಟವಾರ್ ಕೂಟಿ ಅೞಲ್ಕಣ್ಟುಂ
  ನೀಕಾತಲ್ ವೈತ್ತು ನಿಕೞ್ಂದನೈಯೇ - ಮಾಕಾತಲ್
 • 463. ಪೆಣ್ಟಿರುಂದು ಮಾೞ್ಕಪ್ ಪಿಣಙ್ಕೊಣ್ಟು ಸೆಲ್ವಾರೈಕ್
  ಕಣ್ಟಿರುಂದುಂ ಅಂದೋ ಕಲಙ್ಕಿಲೈಯೇ - ಪಣ್ಟಿರುಂದ
 • 464. ಊರಾರ್ ಪಿಣತ್ತಿನ್ ಉಟನ್ಸೆನ್ಱು ನಾಂಮೀಣ್ಟು
  ನೀರಾಟಲ್ ಸಱ್ಱುಂ ನಿನೈಂದಿಲೈಯೇ - ಸೀರಾಕ
 • 465. ಇನ್ಱಿರುಂದಾರ್ ನಾಳೈಕ್ ಕಿರುಪ್ಪತುಪೊಯ್ ಎನ್ಱಱವೋರ್
  ನನ್ಱಿರುಂದ ವಾರ್ತ್ತೈಯುಂನೀ ನಾಟಿಲೈಯೇ - ಒನ್ಱಿ
 • 466. ಉಱಙ್ಕುವತು ಪೋಲುಮೆನ್ಱ ಒಣ್ಕುಱಳಿನ್ ವಾಯ್ಮೈ
  ಮಱಙ್ಕರುತಿ ಅಂದೋ ಮಱಂದಾಯ್117 - ಕಱಙ್ಕಿನ್
 • 467. ನೆರುನಲ್ ಉಳನೊರುವನ್ ಎನ್ನುಂ ನೆಟುಞ್ಸೊಲ್
  ಮರುವುಂ ಕುಱಟ್ಪಾ ಮಱಂದಾಯ್118 - ತೆರುವಿಲ್
 • 468. ಇಱಂದಾರ್ ಪಿಱಂದಾ ರಿಱಂದಾ ರೆನುಞ್ಸೊಲ್
  ಮಱಂದಾಯ್ ಮಱಂದಾಯ್ ಮಱಂದಾಯ್ - ಇಱಂದಾರ್
 • 469. ಪಱೈಯೋಸೈ ಅಣ್ಟಂ ಪಟೀರೆನ್ ಱೊಲಿಕ್ಕ
  ಮಱೈಯೋಸೈ ಯನ್ಱೇ ಮಱಂದಾಯ್ - ಇಱೈಯೋನ್
 • 470. ಪುಲನೈಂದುಂಎನ್ಱರುಳುಂ ಪೊನ್ಮೊೞಿಯೈ ಮಾಯಾ
  ಮಲಮೊನ್ಱಿ ಅಂದೋ ಮಱಂದಾಯ್119 - ನಿಲನೊನ್ಱಿ
 • 471. ವಿಕ್ಕುಳ್ ಎೞನೀರ್ ವಿಟುಮಿ ನೆನಅಯಲೋರ್
  ನೆಕ್ಕುರುಕಲ್ ಅಂದೋ ನಿನೈಂದಿಲೈಯೇ - ಮಿಕ್ಕನಲಿಲ್
 • 472. ನೆಯ್ವಿಟಲ್ಪೋಲ್ ಉಱ್ಱವರ್ಕಣ್ಣೀರ್ವಿಟ್ ಟೞವುಯಿರ್ಪಲ್
  ಮೆಯ್ವಿಟಲುಂ ಕಣ್ಟನೈನೀ ವಿಣ್ಟಿಲೈಯೇ - ಸೆಯ್ವಿನೈಯಿನ್
 • 473. ವಾಳ್ಕೞಿಯಸ್ ಸೆಙ್ಕತಿರೋನ್ ವಾನ್ಕೞಿಯ ನಂಮುಟೈಯ
  ನಾಳ್ಕೞಿತಱ್ ಕಂದೋ ನಟುಙ್ಕಿಲೈಯೇ - ಕೋಳ್ಕೞಿಯುಂ
 • 474. ನಾೞಿಕೈಯೋರ್ ನಾಳಾಕ ನಾಟಿನೈಯೇ ನಾಳೈಒರು
  ನಾೞಿಕೈಯಾಯ್ ಎಣ್ಣಿ ನಲಿಂದಿಲೈಯೇ - ನಾೞಿಕೈಮುನ್
 • 475. ನಿನ್ಱಾರ್ ಇರುಂದಾರ್ ನಿಲೈಕುಲೈಯ ವೀೞ್ಂದುಯಿರ್ತಾನ್
  ಸೆನ್ಱಾರ್ ಎನಕ್ಕೇಟ್ಟುಂ ತೇರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಪಿನ್ಱಾತು
 • 476. ತೊಟ್ಟಾರ್ ಉಣವುಟನೇ ತುಂಮಿನಾರ್ ಅಂಮಉಯಿರ್
  ವಿಟ್ಟಾರ್ ಎನಕ್ಕೇಟ್ಟುಂ ವೆಟ್ಕಿಲೈಯೇ - ತಟ್ಟಾಮಲ್
 • 477. ಉಣ್ಟಾರ್ ಪಟುತ್ತಾರ್ ಉಱಙ್ಕಿನಾರ್ ಪೇರುಱಕ್ಕಂ
  ಕೊಣ್ಟಾರ್ ಎನಕ್ಕೇಟ್ಟುಂ ಕೂಸಿಲೈಯೇ - ವಣ್ತಾರಾರ್
 • 478. ನೇಱ್ಱು ಮಣಂಪುರಿಂದಾರ್ ನೀಱಾನಾರ್ ಇನ್ಱೆನ್ಱು
  ಸಾಱ್ಱುವತು ಕೇಟ್ಟುಂ ತಣಂದಿಲೈಯೇ - ವೀಱ್ಱುಱುತೇರ್
 • 479. ಊರ್ಂದಾರ್ ತೆರುವಿಲ್ ಉಲಾಪ್ಪೋಂದಾರ್ ವಾನುಲಕಂ
  ಸೇರ್ಂದಾರ್ ಎನಕ್ಕೇಟ್ಟುಂ ತೇರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಸೇರ್ಂದಾಙ್ಕು
 • 480. ಎನ್ನೇ ಇರುಂದಾರ್ ಇರುಮಿನಾರ್ ಈಣ್ಟಿಱಂದಾರ್
  ಅನ್ನೇ ಎನಕ್ಕೇಟ್ಟುಂ ಆಯ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಕೊನ್ನೇ
 • 481. ಮರುವುಂ ಕರುಪ್ಪೈಕ್ಕುಳ್ ವಾಯ್ಂದೇ ಮುತಿರಾಕ್
  ಕರುವುಂ ಪಿತಿರ್ಂದುತಿರಕ್ ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಕರುವೊನ್
 • 482. ಱೊಟುತಿಙ್ಕಳ್ ಐಯೈಂದಿಲ್120 ಒವ್ವೊನ್ಱಿಲ್ ಅಂದೋ
  ಕೆಟುಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಱತುವುಂ ಕೇಟ್ಟಾಯ್ - ಪಟುಮಿನ್
 • 483. ನಿಲೈಮುಱ್ಱ ಯೋನಿ ನೆರುಕ್ಕಿಲ್ ಉಯಿರ್ಪೋಯ್ಪ್
  ಪಲನಱ್ಱು ವೀೞ್ಂದತುವುಂ ಪಾರ್ತ್ತಾಯ್ - ಪಲನುಱ್ಱೇ
 • 484. ಕಾವೆನ್ಱು ವೀೞ್ಂದಕ್ ಕಣಮೇ ಪಿಣಮಾಕಕ್
  ಕೋವೆನ್ ಱೞುವಾರ್ ಕುಱಿತ್ತಿಲೈಯೋ - ನೋವಿನ್ಱಿಪ್
 • 485. ಪಾಲನೆನ್ಱೇ ಅನ್ನೈಮುಲೈಪ್ ಪಾಲರುಂದುಂ ಕಾಲೈಯಿಲೇ
  ಕಾಲನ್ ಉಯಿರ್ಕುಟಿಕ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟಿಲೈಯೋ - ಮೇಲುವಂದು
 • 486. ಪೆಱ್ಱಾರ್ ಮಕಿೞ್ವೆಯ್ತಪ್ ಪೇಸಿವಿಳೈ ಯಾಟುಙ್ಕಾಲ್
  ಅಱ್ಱಾವಿ ಪೋವ ತಱಿಂದಿಲೈಯೋ - ಕಱ್ಱಾಯಪ್
 • 487. ಪಳ್ಳಿಯಿಟುಙ್ ಕಾಲವನೈಪ್ ಪಾರ ನಮನ್ವಾಯಿಲ್
  ಅಳ್ಳಿಯಿಟುನ್ ತೀಮೈ ಅಱಿಂದಿಲೈಯೋ - ಪಳ್ಳಿವಿಟುಂ
 • 488. ಕಾಳೈಪ್ ಪರುವಮತಿಲ್ ಕಣ್ಟಾರ್ ಇರಙ್ಕಿಟಅವ್
  ಆಳೈಸ್ ಸಮನ್ಕೊಳ್ವ ತಾಯ್ಂದಿಲೈಯೋ - ವೇಳೈಮಣ
 • 489. ಮಾಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಆಕಿ ಮಣಮುಟಿಕ್ಕುಂ ಅನ್ಱವನೇ
  ಸಾಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಯಾತಲೆಣ್ಣಿಸ್ ಸಾರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ಮೇಱ್ಪಿಳ್ಳೈ
 • 490. ಮಾಟೈಯೇರ್ಪ್ ಪೆಣ್ಟುಟನಿಲ್ ವಾೞುಙ್ಕಾಲ್ ಪಱ್ಪಲರ್ತಾಂ
  ಪಾಟೈಮೇಲ್ ಸೇರ್ತಲಿನೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಲೈಯೋ - ವೀಟಲಿಃ¤
 • 491. ತಿಕ್ಕಣಮೋ ಮೇಲ್ವನ್ ತಿಟುಙ್ಕಣಮೋ ಅನ್ಱಿಮಱ್ಱೈ
  ಎಕ್ಕಣಮೋ ಎನ್ಱಾರ್ನೀ ಎಣ್ಣಿಲೈಯೇ - ತೊಕ್ಕುಱುತೋಲ್
 • 492. ಕೂಟೆನ್ಕೋ ಇವ್ವುಟಂಪೈಕ್ ಕೋಳ್ವಿನೈನೀರ್ ಓಟ್ಟಿಲ್ವಿಟ್ಟ
  ಏಟೆನ್ಕೋ ನೀರ್ಮೇಲ್ ಎೞುತ್ತೆನ್ಕೋ - ಕಾಟೆನ್ಕೋ
 • 493. ಪಾೞೆನ್ಕೋ ಒನ್ಪತುವಾಯ್ಪ್ ಪಾವೈಯೆನ್ಕೋ ವನ್ಪಿಱವಿ
  ಏೞೆನ್ಕೋ ಕನ್ಮಮತಱ್ ಕೀಟೆನ್ಕೋ - ತಾೞ್ಮಣ್ಣಿನ್
 • 494. ಪಾಣ್ಟಮೆನ್ಕೋ ವೆಞ್ಸರಕ್ಕುಪ್ ಪೈಯೆನ್ಕೋ ಪಾೞ್ಙ್ಕರುಮ
  ಕಾಣ್ಟಮೆನ್ಕೋ ಆಣವತ್ತಿನ್ ಕಟ್ಟೆನ್ಕೋ - ಕೋಣ್ತಕೈಯಾರ್
 • 495. ಮೆಯ್ಯೆನ್ಕೋ ಮಾಯ ವಿಳೈವೆನ್ಕೋ ಮಿನ್ನೆನ್ಕೋ
  ಪೊಯ್ಯೆನ್ಕೋ ಮಾಯಪ್ ಪೊಟಿಯೆನ್ಕೋ - ಮೆಯ್ಯೆನ್ಱ
 • 496. ಮಙ್ಕಲತ್ತೈ ಮಙ್ಕಲತ್ತಾಲ್ ವಾಞ್ಸಿತ್ ತನರುಲಕರ್
  ಅಙ್ಕವಱ್ಱೈ ಎಣ್ಣಾ ತಲೈಂದನೈಯೇ - ತಙ್ಕುಲಕಿಲ್
 • 497. ಮಱ್ಱಿತನೈ ಓಂಪಿ ವಳರ್ಕ್ಕ ಉೞನ್ಱನೈನೀ
  ಕಱ್ಱತನೈ ಎಙ್ಕೇ ಕವಿೞ್ತ್ತನೈಯೇ - ಅಱ್ಱವರೈ
 • 498. ಇಕ್ಕಟ್ ಟವಿೞ್ತ್ತಿಙ್ ಕೆರಿಮೂಟ್ ಟೆನಕ್ಕೇಟ್ಟುಂ
  ಮುಕ್ಕಟ್ಟುಂ ತೇಟ ಮುಯನ್ಱನೈಯೇ - ಇಕ್ಕಟ್ಟು
 • 499. ಮಣ್ಪಟ್ಟು ವೆಂದೀ ಮರಂಪಟ್ ಟಿಟಕ್ಕಣ್ಟುಂ
  ವೆಣ್ಪಟ್ ಟುಟುಕ್ಕ ವಿರೈಂದನೈಯೇ - ಪಣ್ಪ ಟ್ಟ
 • 500. ಐಯಾ ಅರೈನಾಣ್ ಅವಿೞುಮೆನಕ್ ಕೇಟ್ಟುನಿನ್ಱುಂ
  ಮೆಯ್ಯಾ ಪರಣತ್ತಿನ್ ಮೇವಿನೈಯೇ - ಎಯ್ಯಾಮಲ್
 • 501. ಕಾತಿಱ್ ಕಟುಕ್ಕನ್ ಕೞಱ್ಱುಮೆನಕ್ ಕೇಟ್ಟುನಿನ್ಱುಂ
  ಏತಿಱ್ ಪಣಿಯಿನಿಟತ್ ತೆಯ್ತಿನೈಯೇ - ತಾತಿಱ್ಕುತ್
 • 502. ತುಱ್ಕಂದ ಮಾಕಸ್ ಸುಟುಙ್ಕಾಲ್ ಮುಕರ್ಂದಿರುಂದುಂ
  ನಱ್ಕಂದತ್ ತಿನ್ಪಾಲ್ ನಟಂದನೈಯೇ - ಪುಱ್ಕೆನ್ಱ
 • 503. ವನ್ಸುವೈತ್ತೀ ನಾಱ್ಱ ಮಲಮಾಯ್ ವರಲ್ಕಣ್ಟುಂ
  ಇನ್ಸುವೈಪ್ಪಾಲ್ ಎಯ್ತಿ ಯಿರುಂದನೈಯೇ - ಮುನ್ಸುವೈತ್ತುಪ್
 • 504. ಪಾಱುಣ್ಟ ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಪಲರ್ವೆನ್ ತಿಟಕ್ಕಣ್ಟುಂ
  ಸೋಱುಣ್ ಟಿರುಕ್ಕತ್ ತುಣಿಂದನೈಯೇ - ಮಾಱುಣ್ಟು
 • 505. ಕೂಂಪುಲಕಂ ಪೊಯ್ಯೆನನಾನ್ ಕೂವುಕಿನ್ಱೇನ್ ಕೇಟ್ಟುಮಿಕು
  ಸೋಂಪಲುಟನ್ ತೂಕ್ಕನ್ ತೊಟರ್ಂದನೈಯೇ - ಆಂಪಲನೋರ್
 • 506. ನಲ್ವಾೞ್ವೈ ಎಣ್ಣಿ ನಯಂದೋರ್ ನಯವಾತ
  ಇಲ್ವಾೞ್ವೈ ಮೆಯ್ಯೆನ್ ಱಿರುಂದನೈಯೇ - ಸೊಲ್ಲಾವಿ
 • 507. ಈನ್ಱೋನ್ ತನೈನಾಳುಂ ಎಣ್ಣಾಮಲ್ ಇವ್ವುಟಂಪೈ
  ಈನ್ಱೋರೈ ಈನ್ಱೋರೆನ್ ಱೆಣ್ಣಿನೈಯೇ - ಈನ್ಱೋರ್ಕಳ್
 • 508. ನೊಂದಾಲ್ ಉಟನಿನ್ಱು ನೋವಾರ್ ವಿನೈಪ್ಪಕೈತಾನ್
  ವಂದಾಲ್ ಅತುನೀಕ್ಕ ವಲ್ಲಾರೋ - ವಂದಾಟಲ್
 • 509. ಉಱ್ಱಸಿಱಾರ್ ನಂಮಟೈಯಾ ತೋಟ್ಟುಕಿಱ್ಪಾರ್ ತೆನ್ಱಿಸೈವಾೞ್
  ಮಱ್ಱವನ್ವನ್ ತಾಲ್ತಟುಕ್ಕ ವಲ್ಲಾರೋ - ಸಿಱ್ಱುಣವೈ
 • 510. ಈಙ್ಕೆನ್ಱಾಲ್ ವಾಙ್ಕಿ ಯಿಟುವಾರ್ ಅರುಳಮುತಂ
  ವಾಙ್ಕೆನ್ಱಾಲ್ ವಾಙ್ಕಿಯಿಟ ವಲ್ಲಾರೋ - ತೀಙ್ಕಕಱ್ಱತ್
 • 511. ತೂಣ್ಟಾ ಮನೈಯಾತಿಸ್ ಸುಱ್ಱಮೆಲಾಂ ಸುಱ್ಱಿಯಿಟ
  ನೀಣ್ಟಾಯ್ ಅವರ್ನನ್ ನೆಱಿತ್ತುಣೈಯೋ - ಮಾಣ್ಟಾರ್ಪಿನ್
 • 512. ಕೂಟಿ ಅೞತ್ತುಣೈಯಾಯ್ಕ್ ಕೂಟುವಾರ್ ವನ್ನರಕಿಲ್
  ವಾಟಿಯೞುಂ ಪೋತು ವರುವಾರೋ - ನೀಟಿಯನೀ
 • 513. ಇಸ್ಸೀವರ್ ತನ್ತುಣೈಯೋ ಈಙ್ಕಿವರ್ಕಳ್ ನಿನ್ತುಣೈಯೋ
  ಸೀಸ್ಸೀ ಇತೆನ್ನ ತಿಱಙ್ಕಣ್ಟಾಯ್ - ಇಸ್ಸೀವರ್
 • 514. ನಿನ್ನೈವೈತ್ತು ಮುನ್ಸೆನ್ಱಾಲ್ ನೀಸೆಯ್ವ ತೆನ್ನವರ್ಮುನ್
  ಇನ್ನಿಲತ್ತಿಲ್ ನೀಸೆನ್ಱಾಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವರ್ - ನಿನ್ನಿಯಲ್ಪಿನ್
 • 515. ಎತ್ತನೈತಾಯ್ ಎತ್ತನೈಪೇರ್ ಎತ್ತನೈಯೂರ್ ಎತ್ತನೈವಾೞ್
  ವೆತ್ತನೈಯೋ ತೇಕಂ ಎಟುತ್ತನೈಯೇ - ಅತ್ತನೈಕ್ಕುಂ
 • 516. ಅವ್ವವ್ ವಿಟಙ್ಕಟೊಱುಂ ಅವ್ವವರೈ ಆಣ್ಟಾಣ್ಟಿಙ್
  ಕೆವ್ವೆವ್ ವಿತತ್ತಾಲ್ ಇೞಂದನೈಯೋ - ಅವ್ವಿತತ್ತಿಲ್
 • 517. ಒನ್ಱೇನುಂ ನನ್ಱಾಯ್ ಉಣರ್ಂದಿರುತ್ತಿ ಯೇಲಿವರೈ
  ಇನ್ಱೇ ತುಱತ್ತಱ್ ಕಿಸೈಯಾಯೋ - ನಿನ್ಱೋರಿಲ್
 • 518. ತಾಯಾರ್ ಮನೈಯಾರ್ ತನಯರಾರ್ ತಂಮವರಾರ್
  ನೀಯಾರ್ ಇತನೈ ನಿನೈಂದಿಲೈಯೇ - ಸೇಯೇಕಿಲ್
 • 519. ಏಙ್ಕುವರೇ ಎನ್ಱಾಯ್ ಇಯಮನ್ವರಿನ್ ನಿನ್ನುಯಿರೈ
  ವಾಙ್ಕಿಮುಟಿ ಯಿಟ್ಟಕತ್ತಿಲ್ ವೈಪ್ಪಾರೋ - ನೀಙ್ಕಿಯಿವಣ್
 • 520. ಉನ್ತಂದೈ ತನ್ಱನಕ್ಕಿಙ್ ಕೋರ್ತಂದೈ ನಾಟುವನೀ
  ಎನ್ತಂದೈ ಎನ್ಱುರೈಪ್ಪ ತೆವ್ವಾಱೇ - ಸೆನ್ಱುಪಿನ್ನಿನ್
 • 521. ತನ್ಮನೈಯಾಳ್ ಮಱ್ಱೊರುವನ್ ತನ್ಮನೈಯಾಳ್ ಆವಳೆನಿಲ್
  ಎನ್ಮನೈಯಾಳ್ ಎನ್ಪತುನೀ ಎವ್ವಣಮೇ - ನನ್ಮೈಪೆಱುಂ
 • 522. ನಟ್ಪಮೈಂದ ನನ್ನೆಱಿನೀ ನಾಟಾ ವಕೈತಟುಕ್ಕುಂ
  ಉಟ್ಪಕೈವರ್ ಎನ್ಱಿವರೈ ಓರ್ಂದಿಲೈಯೇ - ನಟ್ಪುಟೈಯಾಯ್
 • 523. ಎಂಮಾನ್ ಪಟೈತ್ತಉಯಿರ್ ಇತ್ತನೈಕ್ಕುಟ್ ಸಿಲ್ಲುಯಿರ್ಪಾಲ್
  ಇಂಮಾಲ್ ಅಟೈಂದತುನೀ ಎನ್ನಿನೈಂದೋ - ವಂಮಾಱಿಲ್
 • 524. ಎಂಪಂದ ಮೇನಿನಕ್ಕಿಙ್ ಕಿಲ್ಲೈಯೆನ್ಱಾಲ್ ಮಱ್ಱೈಯವರ್
  ತಂಪಂದಂ ಎವ್ವಾಱು ತಙ್ಕಿಯತೇ - ಸಂಪಂದರ್
 • 525. ಅಱ್ಱವರುಕ್ ಕಱ್ಱಸಿವನಾಮೆನುಮಪ್ ಪೊನ್ಮೊೞಿಯೈ
  ಮಱ್ಱೈಮೊೞಿ ಪೋನ್ಱು ಮಱಂದನೈಯೇ - ಸಿಱ್ಱುಯಿರ್ಕ್ಕುಕ್
 • 526. ಕಱ್ಪನೈಯಿಲ್ ಕಾಯ್ಪ್ಪುಳತಾಯ್ಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ಪಿರಪಞ್ಸಕ್
  ಕಱ್ಪನೈಯೈ ಮೆಯ್ಯೆನ್ಱು ಕಣ್ಟನೈಯೇ - ಪಱ್ಪಲವಾಂ
 • 527. ತೂರಿಯತ್ತಿಲ್122 ತೋನ್ಱೊಲಿಪೋಲ್ ತೋನ್ಱಿಕ್ ಕೆಟುಮಾಯಾ
  ಕಾರಿಯತ್ತೈ ಮೆಯ್ಯೆನನೀ ಕಣ್ಟನೈಯೇ - ಸೀರಿಯಱ್ಱುಂ
 • 528. ಆಟಕತ್ತಿಲ್ ಪಿತ್ತಳೈಯೈ ಆಲಿತ್ ತಿಟುಙ್ಕಪಟ
  ನಾಟಕತ್ತೈ ಮೆಯ್ಯೆನ್ಱು ನಂಪಿನೈಯೇ - ನೀಟಕತ್ತಿಲ್
 • 529. ಕಾಯವಿತ್ತೈ ಯಾಲಕ್ ಕಟವುಳ್ ಇಯಱ್ಱುಮಿಂದ
  ಮಾಯವಿತ್ತೈ ಮೆಯ್ಯೆನನೀ ವಾೞ್ಂದನೈಯೇ - ವಾಯವಿತ್ತೈ
 • 530. ಇಪ್ಪಟಕ ಮಾಯೈ ಯಿರುಳ್ತಮಮೇ ಎನ್ನುಮೊರು
  ಮುಪ್ಪಟಕತ್ ತುಳ್ಳೇ ಮುಯಙ್ಕಿನೈಯೇ - ಒಪ್ಪಿಱೈವನ್
 • 531. ಆನವೊಳಿ ಯಿಱ್ಪರೈಯಾಂ ಆತಪತ್ತಿ ನಾಲ್ತೋನ್ಱುಂ
  ಕಾನಲಿನೈ ನೀರಾಯ್ಕ್ ಕಳಿತ್ತನೈಯೇ - ಆನಕಿರಿ
 • 532. ಯಾಸತ್ತಿ ಯೆನ್ಱಿಟುಮೋರ್ ಅಂಮೈವಿಳೈ ಯಾಟ್ಟೆನುಮಿಪ್
  ಪಾಸತ್ತಿ ನುಳ್ಳೇ ಪಟರ್ಂದನೈಯೇ - ನೇಸತ್ತಿನ್
 • 533. ಪೊಯ್ಯೊನ್ಱುಣ್ ಮೆಯ್ಯಿಱ್ ಪುಕುಂಪಾಲ ಲೀಲೈತನೈ
  ಮೆಯ್ಯೆನ್ಱು ವೀಣಿಲ್ ವಿರಿಂದನೈಯೇ - ಪೊಯ್ಯೆನ್ಱು
 • 534. ಮೀಟ್ಟುನಿನ್ಱ ಲೀಲಾ ವಿನೋತ ಮೆನುಙ್ಕತೈಯೈಕ್
  ಕೇಟ್ಟುನಿನ್ಱುಂ ಅಂದೋ ಕಿಳರ್ಂದನೈಯೇ - ಈಟ್ಟಿನಿನ್ಱ
 • 535. ಕಾಲತ್ತೈ ವೀಣಿಲ್ ಕೞಿಕ್ಕುಂ ಪಟಿಮೇಕ
  ಸಾಲತ್ತೈ ಮೆಯ್ಯಾಯ್ತ್ ತರುಕ್ಕಿನೈಯೇ - ಸಾಲತ್ತಿಲ್
 • 536. ಕಣ್ಮೈಯಕನ್ ಱೋಙ್ಕುಮಂದ ಕಾರತ್ತಿಲ್ ಸೆಂಮಾಪ್ಪುಱ್
  ಱುಣ್ಮೈಯೊನ್ಱುಙ್ ಕಾಣಾ ತುೞನ್ಱನೈಯೇ - ವಣ್ಮೈಯಿಲಾಯ್
 • 537. ಇಙ್ಕು ನಿನೈಪ್ಪೆರಿಯೋರ್ ಎನ್ನಿನೈಪ್ಪಾರ್ ಏಮಾಪ್ಪಿಲ್
  ಕಙ್ಕು ಲಿನೈಪ್ಪಕಲಾಯ್ಕ್ ಕಣ್ಟನೈಯೇ - ತಙ್ಕುಱುಮಿತ್
 • 538. ತೇಕಾತಿ ಪೊಯ್ಯೆನವೇ ತೇರ್ಂದಾರ್ ಉರೈಕ್ಕವುಂನೀ
  ಮೋಕಾತಿಕ್ ಕುಳ್ಳೇ ಮುಯಲ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಓಕೋನುಂ
 • 539. ಕೋಮುಟಿಕ್ಕಣ್ ತೀಪ್ಪಱ್ಱಿಕ್ ಕೊಣ್ಟತೆನ್ಱಾಲ್ ಮಱ್ಱತಱ್ಕುಪ್
  ಪೂಮುಟಿಕ್ಕತ್ ತೇಟುಕಿನ್ಱೋರ್ ಪೋನ್ಱನೈಯೇ - ಮಾಮುಟಿಕ್ಕುಂ
 • 540. ವಾೞ್ವುನಿಲೈ ಯನ್ಱಿಮೈಪ್ಪಿಲ್ ಮಾಱುಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಱುರೈತ್ತುಂ
  ವೀೞ್ವುಕೊಟು123 ವಾಳಾ ವಿೞುಕಿನ್ಱಾಯ್ - ತಾೞ್ವುಱನುಂ
 • 541. ವಿಣ್ಟುಱುಙ್ಕೈ ವೀಟನಲಾಲ್ ವೇಕಿನ್ಱ ತೆನ್ನವುಟ್ಪೋಯ್
  ಉಣ್ಟುಱಙ್ಕು ಕಿನ್ಱೋರೈ ಒತ್ತನೈಯೇ - ತೊಣ್ಟುಲಕಙ್
 • 542. ಕಾನಮುಯಱ್ ಕೊಂಪಾಯ್ಕ್ ಕೞಿಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ನೀನಯಮುಱ್ ಱಂದೋ ನಿಕೞ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಆನನುಂಮೂರ್
 • 543. ವೆಳ್ಳತ್ತಿ ನಾಲ್ಮುೞುಕಿ ವಿಟ್ಟತೆನ್ಱಾಲ್ ಸೆನ್ಱುಕಟೈ
  ಕೊಳ್ಳತ್ ತಿರಿಪವರ್ಪೋಲ್ ಕೂಟಿನೈಯೇ - ಕೊಳ್ಳವಿಙ್ಕು
 • 544. ಕಣ್ಟನವೆಲ್ ಲಾಂನಿಲೈಯಾಕ್ ಕೈತವಮೆನ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ನೀ
  ಕೊಣ್ಟವೈಮುಱ್ ಸೇರಕ್ ಕುಱಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಉಣ್ಟೞಿಕ್ಕ
 • 545. ಊೞಿವೆಳ್ಳಂ ವಂದತೆನ್ಱಾಲ್ ಉಣ್ಪತಱ್ಕುಂ ಆಟುತಱ್ಕುಂ
  ಊೞಿನನ್ನೀ124ರೋವೆನ್ಪಾರ್ ಒತ್ತನೈಯೇ - ಏೞಿಯಱ್ಱುಂ
 • 546. ತಱ್ಪುವನಂ ಪೋಕಂ ತನುಕರಣಂ ಎನ್ಕಿನ್ಱ
  ಸೊಱ್ಪನತ್ತಿಲ್ ಅಂದೋ ತುವನ್ಱಿನೈಯೇ - ಪಱ್ಪಕಲುಂ
 • 547. ಉಣ್ಟನವೇ ಉಣ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಓರ್ಂದನವೇ ಓರ್ಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಕಣ್ಟನವೇ ಕಣ್ಟು ಕಳಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಕೊಣ್ಟನವೇ
 • 548. ಕೊಣ್ಟಿಯಙ್ಕು ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಕುಱಿತ್ತನವೇ ಪಿಱ್ಕುಱಿತ್ತುಪ್
  ಪಣ್ಟಱಿಯಾರ್ ಪೋಲಪ್ ಪಟರ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಪಣ್ಟಱಿಂದು
 • 549. ಸೊಲ್ಲಾಟಿ ನಿನ್ಱನವೇ ಸೊಲ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಮಱ್ಱಿತನೈ
  ನಲ್ಲೋರ್ಕಳ್ ಕಣ್ಟಾಲ್ ನಕೈಯಾರೋ - ಸೆಲ್ಲಾನ
 • 550. ಕಾಲಂಪೋಲ್ ಇಙ್ಕುನಿಕೞ್ ಕಾಲಮುಂಕಾಣ್ ಕಿನ್ಱಿಯೆತಿರ್
  ಕಾಲಮಱ್ಱುಂ ಅತ್ತಿಱಂಮೇಱ್ ಕಾಣ್ಕುವೈಯೇಲ್ - ಸಾಲವುಮುನ್
 • 551. ಪೋತುಸೆಲಾ ಮುನ್ನಮನು ಪೂತಿಯೈನೀ ನಾಟಾಮಲ್
  ಯಾತುಪಯನ್ ಎಣ್ಣಿ ಇನೈಕಿನ್ಱಾಯ್ - ತೀತುಸೆಯುಂ
 • 552. ವೀಣವತ್ತೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ವಿಳೈಕ್ಕುಂ ತಿಱಲ್ಮೂಲ
  ಆಣವತ್ತಿ ನಾಲೇ ಅೞಿಂದನೈಯೇ - ಆಣವತ್ತಿಲ್
 • 553. ನೀಯಾರ್ ಎನಅಱಿಯಾಯ್ ನಿನ್ನೆತಿರಿಲ್ ನಿನ್ಱವರೈ
  ನೀಯಾರ್ ಎನವಿನವಿ ನೀಣ್ಟನೈಯೇ - ಓಯಾಮಲ್
 • 554. ಊನಿನ್ಱ ಒನ್ಱಿನ್ ಉಳವಱಿಯಾಯ್ ಅಂದೋನೀ
  ನಾನೆನ್ಱು ಸೊಲ್ಲಿ ನಲಿಂದನೈಯೇ - ನಾನೆನ್ಱು
 • 555. ಸೊಲ್ಲುತಿಯೋ ಸೊಲ್ಲಾಯೋ ತುವ್ವಾಮೈ ಪೆಱ್ಱೊರುನೀ
  ಅಲ್ಲಲುಱುಙ್ ಕಾಲತ್ ತಱೈಕಣ್ಟಾಯ್ - ಅಲ್ಲವೆಲಾಂ
 • 556. ನೀಇಙ್ಕೇ ನಾನ್ಅಙ್ಕೇ ನಿಱ್ಕನಟು ವೇಕುತಿತ್ತಾಲ್
  ನೀಎಙ್ಕೇ ನಾನ್ಎಙ್ಕೇ ನಿನ್ಱಱಿಕಾಣ್ - ನೀಇಙ್ಕು
 • 557. ಒನ್ಱೆಟುಕ್ಕಸ್ ಸೆನ್ಱುಮಱ್ಱೈ ಒನ್ಱೆಟುಕ್ಕಕ್ ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಇನ್ಱಟುತ್ತ ನೀಎಙ್ ಕಿರುಂದನೈಯೇ - ಮನ್ಱಟುತ್ತ
 • 558. ತಾಳಾ ತರಿತ್ತೇನಿನ್ ಱನ್ನೈಮಱನ್ ತುಯ್ಯಾತು
  ವಾಳಾ ಮತತ್ತಿನ್ ಮಲಿಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಕೇಳಾಯಿಸ್
 • 559. ಸಾರ್ಪಿಲೊನ್ಱು ವಿಟ್ಟೊೞಿಂದಾಲ್ ಸಾಲಮಕಿೞ್ ಕಿಱ್ಪೇನಾನ್
  ಸೋರ್ಪುಕೊಣ್ಟು ನೀತಾನ್ ತುಯರ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಸಾರ್ಪುಪೆರುನ್
 • 560. ತೂವೆನ್ಱು ನಾನಿವಣಞ್ ಸುಂಮಾ ಇರುಂದಾಲುಂ
  ವಾವೆನ್ ಱೆನೈಯುಂ ವಲಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ಓವುನ್ಱನ್
 • 561. ಸೂೞ್ಸ್ಸಿಯಱಿ ಯೇನ್ನೀ ಸುೞಲ್ಕಿನ್ಱ ಪೋತೆಲ್ಲಾಂ
  ಸೂೞ್ಸ್ಸಿಯಿಲೇ ನಾನುಂ ಸುೞಲ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ನೀಟ್ಸಿಯಿಲ್ನೀ
 • 562. ಕಾಲಸೈತ್ತಾಲ್ ಯಾನುಂ ಕಟಿತಿಲ್ ತಲೈಯಸೈಪ್ಪೇನ್
  ಮಾಲಸೈತ್ತ ನಿನ್ಪುಣರ್ಪ್ಪಿನ್ ವಾಱೆತುವೋ - ವಾಲುಮಣ್ಟಕ್
 • 563. ಕೂವತ್ತಿಲ್ ಯಾನೋರ್ ಕುಟನೀ ಕಯಿಱ್ಱೋಟುಂ
  ಏವಲ್ಕೊ ಳುಮೇೞೈ ಎನ್ಕೇನೋ - ಪಾವತ್ತಿಲ್
 • 564. ಸುಱ್ಱುಣ್ಟ ನೀಕಟಲಿಲ್ ತೋನ್ಱುಸುೞಿ ಯಾಕಅತಿಲ್
  ಎಱ್ಱುಣ್ಟ ನಾನ್ತಿರಣಂ ಎನ್ಕೇನೋ - ಪಱ್ಱಿಟುನೀ
 • 565. ಸಙ್ಕಱ್ಪ ಮಾಞ್ಸೂಱೈ ತಾನಾಕ ನಾನಾಟುಂ
  ಅಙ್ಕಟ್ ಸರುಕೆನ್ ಱಱೈಕೇನೋ - ಪೊಙ್ಕುಱ್ಱ
 • 566. ಸೇಲೈವಿರಾ ಯೋರ್ತಱಿಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಕುೞೈನೀ ಪಿನ್ತೊಟರುಂ
  ನೂಲಿೞೈನಾನ್ ಎನ್ಱು ನುವಲ್ಕೇನೋ - ಮಾಲಿಟುನೀ
 • 567. ತುಳ್ಳುಱುಪ್ಪಿನ್ ಮಟ್ಪಕೈಞನ್ ಸುಱ್ಱಾೞಿ ಯಾಕವತಿನ್
  ಉಳ್ಳುಱುಪ್ಪೇ ನಾನೆನ್ ಱುರೈಕ್ಕೇನೋ - ಎಳ್ಳುಱುನೀ
 • 568. ಪಾೞಲೈವಾ ನೇಕುಂ ಪರುಂದಾಕ ಅಪ್ಪರುಂದಿನ್
  ನೀೞಲೈನಾನ್ ಎನ್ಱು ನಿನೈಕೇನೋ - ನೀೞಲುಱಾ
 • 569. ನಿನ್ವಸಂನಾನ್ ಎನ್ಱುಲಕು ನಿಂದೈಮೊೞಿ ಕಿನ್ಱತಲಾಲ್
  ಎನ್ವಸಂನೀ ಎನ್ಪ ತಿಲೈಕಣ್ಟಾಯ್ - ಎನ್ವಸಂನೀ
 • 570. ಆನಾಲ್ ಎಳಿಯೇನುಕ್ ಕಾಕಾಪ್ ಪೊರುಳುಳವೋ
  ವಾನಾಟರ್ ವಂದು ವಣಙ್ಕಾರೋ - ಆನಾಮಲ್12
 • 571. ಎಣ್ಣುತಱ್ಕುಂ ಪೇಸುತಱ್ಕುಂ ಎಟ್ಟಾಪ್ ಪರಞ್ಸೋತಿಕ್
  ಕಣ್ಣುತಲುಂ ಅಙ್ಕೈಕ್ ಕನಿಯನ್ಱೋ - ಎಣ್ಣುಮಿಟತ್
 • 572. ತೆನ್ಸೆಯ್ವೇ ನೋರ್ಕಣಮುಂ ಎನ್ಸೊಲ್ವೞಿ ನಿಲ್ಲಾಮಲ್
  ಕೊನ್ಸೆಯ್ವೇನ್ ಎನ್ಱು ಕುತಿಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ವನ್ಸೆಯ್ಯುಂ
 • 573. ಸಿಂದೋಟುಂ126 ಓರ್ವಟವೈತ್ ತೀಯುಂ ಕರತ್ತಟೈಪ್ಪರ್
  ಅಂದೋ ಉನೈಯಾರ್ ಅಟಕ್ಕುವರೇ - ವಂದೋಟುಂ
 • 574. ಕಸ್ಸೋತಂ127 ಎನ್ನಕ್ ಕತಿರೋನ್ ತನೈಯೆಟುಪ್ಪರ್
  ಅಸ್ಸೋ ಉನೈಯಾರ್ ಅಟಕ್ಕುವರೇ - ವೈಸ್ಸೋಙ್ಕು
 • 575. ಮೂವುಲಕುಂ ಸೇರ್ತ್ತೊರುತಂ ಮುನ್ಱಾನೈ ಯಿನ್ಮುಟಿವರ್
  ಆವುನೈಯುಂ ಇಙ್ಕಾರ್ ಅಟಕ್ಕುವರೇ - ಮೇವುಪಲ
 • 576. ತೇಸಮೆನ್ಱುಂ ಕಾಲಮೆನ್ಱುಂ ತಿಕ್ಕೆನ್ಱುಂ ಪಱ್ಪಲವಾಂ
  ವಾಸಮೆನ್ಱುಂ ಅವ್ವವ್ ವೞಕ್ಕೆನ್ಱುಂ - ಮಾಸುಟೈಯ
 • 577. ಪೋಕಮೆನ್ಱುಂ ಮಱ್ಱೈಪ್ ಪುಲನೆನ್ಱುಂ ಪೊಯ್ಅಕಲಾ
  ಯೋಕಮೆನ್ಱುಂ ಪಱ್ಪಲವಾಂ ಯೂಕಮೆನ್ಱುಂ - ಮೇಕಮೆನ್ಱುಂ
 • 578. ವಾನೆನ್ಱುಂ ಮುನ್ನೀರ್ ಮಲೈಯೆನ್ಱುಂ ಮಣ್ಣೆನ್ಱುಂ
  ಊನೆನ್ಱುಂ ಮಱ್ಱೈ ಉಱವೆನ್ಱುಂ - ಮೇಲ್ನಿನ್ಱ
 • 579. ಸಾತಿಯೆನ್ಱುಂ ವಾೞ್ವೆನ್ಱುಂ ತಾೞ್ವೆನ್ಱುಂ ಇವ್ವುಲಕ
  ನೀತಿಯೆನ್ಱುಂ ಕನ್ಮ ನೆಱಿಯೆನ್ಱುಂ - ಓತರಿಯ
 • 580. ಅಣ್ಟಮೆನ್ಱುಂ ಅಣ್ಟತ್ ತಸೈವುಂ ಅಸೈವುಮಲಾಪ್
  ಪಣ್ಟಮೆನ್ಱುಂ ಸೊಲ್ಪವೆಲಾಂ ಪನ್ಮುಕಙ್ಕಳ್ - ಕೊಣ್ಟಿರುಂದ
 • 581. ಉನ್ನಿನೈವಿ ನುಳ್ಳೇ ಉತಿತ್ತಿಟ್ ಟುಲವಿನಿಱ್ಪ
  ಎನ್ನಿನೈವು ಕೊಣ್ಟೋಮಱ್ ಱಿವ್ವುಲಕರ್ - ಎನ್ನವೈಯುಂ
 • 582. ತಂದೋನ್ ಎವನೋ ಸತುಮುಕನುಣ್ ಟೆನ್ಪಾರ್ಕಳ್
  ಅಂದೋನಿನ್ ಸೆಯ್ಕೈ ಅಱಿಯಾರೇ - ಅಂದೋನಾನ್
 • 583. ಆಮೆನ್ಱಾಲ್ ಮಱ್ಱತನೈ ಅಲ್ಲವೆನ್ಪಾಯ್ ಅಲ್ಲವೆನ್ಱಾಲ್
  ಆಮೆನ್ಪಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಅಲೈಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ - ನಾಂಅನ್ಪಾಯ್
 • 584. ಎನ್ಱುಂ ಪಿಱಂದಿಱವಾ ಇನ್ಪಂ ಅಟೈತುಮೆನ್ಱಾಲ್
  ನನ್ಱೆನ್ ಱೊರುಪ್ಪಟುವಾಯ್ ನಣ್ಣುಙ್ಕಾಲ್ - ತೊನ್ಱೆನವೇ12
 • 585. ಸೆಲ್ಕಿಱ್ಪಾಯ್ ಸೆಲ್ಲಾಸ್ ಸಿಱುನಟೈಯಿಲ್ ತೀಮೈಯೆಲಾಂ
  ನಲ್ಕಿಱ್ಪಾಯ್ ಎನ್ನೇನಿನ್ ನಟ್ಪುಟೈಮೈ - ಸೊಲ್ಕಿಱ್ಪಿಲ್
 • 586. ಆವತುವುಂ ನಿನ್ನಾಲ್ ಅೞಿವತುವುಂನಿನ್ ನಾಲೆನಯಾನ್
  ನೋವತುವುಂ ಕಣ್ಟಯಲಿಲ್ ನೋಕ್ಕಿನೈಯೇ - ತಾವುಮೆನಕ್
 • 587. ಕಾಣವಲಂ ಪೆಣ್ಣವಲಂ ಆಕುಂ ಪೊರುಳವಲಂ
  ಊಣವಲಂ ಉಱ್ಱಾರೋ ಟೂರವಲಂ - ಪೂಣವಲಂ
 • 588. ಊನ್ಅವಲಂ ಅನ್ಱಿಯುಂಎನ್ ಉಱ್ಱತುಣೈ ಯಾಂನೀಯುಂ
  ತಾನ್ಅವಲಂ ಎನ್ಱಾಲೆನ್ ಸಾಱ್ಱುವತೇ - ನಾನ್ಇವಣಂ
 • 589. ಇನ್ಪಮೆತು ಕಣ್ಟೇಮಾಲ್ ಇಸ್ಸೈಯೆಲಾಂ ತುನ್ಪಮತಿಲ್
  ತುನ್ಪಂ ಪಿಱಪ್ಪೆನ್ಱೇ ಸೋರ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ವನ್ಪುಟೈಯ
 • 590. ಇಪ್ಪಿಱವಿತ್ ತುನ್ಪತ್ತಿ ನುಂತಿತಿಯಿಲ್ ತುನ್ಪಮತು
  ಸೆಪ್ಪರಿತಾಂ ಎನ್ಱೇ ತಿಕೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ - ಸೆಪ್ಪಿಱಪ್ಪಿನ್
 • 591. ಓಯಾತ ತುನ್ಪಂ ಉರೈಕ್ಕ ಉಟಂಪೆಲ್ಲಾಂ
  ವಾಯಾಕಿ ನುಂಪೋತ ಮಾಟ್ಟಾತೇಲ್ - ಏಏನಾಂ
 • 592. ಸೆಯ್ವತೆನ್ನೋ ಎನ್ಱು ತಿಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ ಇವ್ವಣಂನಾನ್
  ನೈವತೆಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಟು ನಟಂದನೈಯೇ - ಕೈವರುಮಿವ್
 • 593. ಇಲ್ಲಿಕ್ ಕುಟಮುಟೈಂದಾಲ್ ಯಾತಾಮೆನ್ ಱುನ್ನುಟನ್ಯಾನ್
  ಸೊಲ್ಲಿತ್ ತಿರಿಂದುಮೆನೈಸ್ ಸೂೞ್ಂದಿಲೈಯೇ - ವಲ್ಇಯಮನ್
 • 594. ನಾಳೈಯೋ ಇನ್ಱೋ ನಟಕ್ಕಿನ್ಱ ನಾಟ್ಕಳಿಲೆವ್
  ವೇಳೈಯೋ ತೂತು ವಿಟಿಲ್ಅವರ್ಕಳ್ - ಕೇಳೈಯೋ
 • 595. ನಲ್ಲೋಂ ಎನಿನುಂ ನಟವಾರ್ ನಟವಾರ್ನಾಂ
  ಸೆಲ್ಲೋಂ ಎನಿನುಮತು ಸೆಲ್ಲಾತೇ - ವಲ್ಲೀರ್ಯಾಂ
 • 596. ಇನ್ಸೊಲಿನೋಂ ಇನ್ಱಿಙ್ ಕಿರುಂದುವರು ವೋಂಎನಯಾಂ
  ಎನ್ಸೊಲಿನುಂ ಅಸ್ಸೊಲೆಲಾಂ ಏಲಾತೇ - ಮನ್ಸೊಲುಟೈತ್
 • 597. ತಾಮರೈಯೋನ್ ಮಾನ್ಮುತಲೋರ್ ತಾಂಅಱೈಯಾ ರಾಯಿಲನ್ಱು
  ನಾಮಱೈವೋಂ ಎನ್ಱಲ್ ನಟವಾತೇ - ನಾಮಿವಣಂ
 • 598. ಅನ್ನಾಳ್ ವರುಮುನ್ನರ್ ಆತಿ ಅರುಳಟೈಯುಂ
  ನನ್ನಾಳ್ ಅಟೈತಱ್ಕು ನಾಟುತುಙ್ಕಾಣ್ - ಎನ್ನಾನಿನ್
 • 599. ಱೋತುಕಿನ್ಱೇನ್ ಕೇಟ್ಟುಂ ಉಱಾರ್ಪೋನ್ ಱುಲಕಿಯಲಿಲ್
  ಪೋತುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಯಾತು ಪುರಿಕಿಱ್ಪೇನ್ - ತೀತುನನ್ಱೋ
 • 600. ಟೇಱ್ಱವಟಿ ನಾಳ್ಉಱವಾಂ ಎನ್ನೈವಿಟ್ಟುತ್ ತಾಮತಮಾ
  ನೇಱ್ಱೈಯುಱ ವೋಟುಱವು ನೇರ್ಂದನೈಯೇ - ಸಾಱ್ಱುಮಂದ
 • 601. ತಾಮತಮೇ ಓರವಿತ್ತೈ ತಾಮತಮೇ ಆವರಣಂ
  ತಾಮತಮೇ ಮೋಕ ಸಮುತ್ತಿರಂಕಾಣ್ - ತಾಮತಮೆನ್
 • 602. ಱೈಯೋ ಒರುನೀ ಅತನೋಟು ಕೂಟಿನೈಯಾಲ್
  ಪೊಯ್ಯೋನಾಂ ಎನ್ಱು ಪುಕನ್ಱತುವೇ - ಕೈಯಾಮಲ್
 • 603. ಒನ್ನಲರ್ಪೋಲ್ ಕೂಟುವಾ ರೋಟೊರುನೀ ಕೂಟುಙ್ಕಾಲ್
  ಎನ್ನೈನಿನೈ ಯಾಯೆನ್ಸೊ ಲೆಣ್ಣುತಿಯೋ - ಪನ್ನುಱುನಿನ್
 • 604. ತೀತೆಲ್ಲಾಂ ನಾನಾತಿ ಸೇಟರ್ಪಲ ರಾಯ್ಪ್ಪಿರಮನ್
  ಪೋತೆಲ್ಲಾಂ ಸೊಲ್ಲಿಟಿನುಂ ಪೋತಾತೇ - ಆತಲಿನಾಲ್
 • 605. ವೈಕಿನ್ಱೇನ್ ವಾೞ್ತ್ತಾಯ್ ಮತಿತ್ತೊರುನೀ ಸೆಯ್ವತೆಲ್ಲಾಂ
  ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಈತೋರ್ ತಿಱಮನ್ಱೇ - ಉಯ್ಕಿಱ್ಪಾನ್
 • 606. ವಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ನಿನ್ನೈ ಮತಿತ್ತೊರುನಾನ್ ನೀಮಲತ್ತೈ
  ನಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಈತೋರ್ ನಲಮನ್ಱೇ - ಕೂಟುಕಿನ್ಱ
 • 607. ಈಣ್ಟೋರ್ ಅಣುವಾಯ್ ಇರುಂದನೀ ಎಣ್ಟಿಸೈಪೋಲ್
  ನೀಣ್ಟಾಯ್ ಇಃ¤ತೋರ್ ನೆಱಿಯನ್ಱೇ - ವೇಣ್ಟಾನೀ
 • 608. ಮಱ್ಱವರ್ಪೋಲ್ ಅನ್ಱೇ ಮನನೇನಿನ್ ವಣ್ಪುಕೞೈ
  ಮುಱ್ಱುಮಿವಣ್ ಆರ್ತಾನ್ ಮೊೞಿವಾರೇ - ಸುಱ್ಱಿಮನಂ
 • 609. ತಾನಟಙ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲಾಸ್ ಸಕಮುಂ ಅಟಙ್ಕುಮೊರು
  ಮಾನಟಙ್ಕೊಳ್ ಪಾತ ಮಲರ್ವಾಯ್ಕ್ಕುಂ - ವಾನಟಙ್ಕ
 • 610. ಎಲ್ಲಾ ನಲಮುಂ ಇತನಾಲ್ ಎನಮಱೈಕಳ್
  ಎಲ್ಲಾಂ ನಿನ್ಸೀರೇ ಎಟುತ್ತಿಯಂಪುಂ - ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ
 • 611. ಮಾಕಮಙ್ಕೊಣ್ ಟುಱ್ಱ ಮನೋಲಯಮೇ ವಾನ್ಕತಿಯೆನ್
  ಱಾಮಕಙ್ಕಳ್ ನಿನ್ಸೀರ್ ಅಱೈಂದಿಟುಙ್ಕಾಣ್ - ಆಕುಮಿಂದ
 • 612. ನನ್ಮೈ ಪೆಱುಮೇನ್ಮೈ ನಣ್ಣಿಯನೀ ನಿನ್ನುಟೈಯ
  ತನ್ಮೈವಿಟಲ್ ಅಂದೋ ಸತುರಲಇಪ್ - ಪುನ್ಮೈಯೆಲಾಂ
 • 613. ವಿಟ್ಟೊೞಿತ್ತು ನಾನ್ಮೊೞಿಯುಂ ಮೆಯ್ಸ್ಸುಕತ್ತೈ ನಣ್ಣುತಿನೀ
  ಇಟ್ಟಿೞೈತ್ತ ಅಸ್ಸುಕಂದಾನ್ ಯಾತೆನ್ನಿಲ್ - ಕಟ್ಟೞಿತ್ತ
 • 614. ವೇಟಂ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಮೆಯ್ಯುಣರ್ವೈ ಯಿನ್ಱಿನಿನ್ಱ
  ಮೂಟಂ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಮುನ್ಪಲವಾಂ - ತೋಟಂಸೆಯ್
 • 615. ಪೋಕಂ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಪೋಕಂ ತರುಂಕರುಮ
  ಯೋಕಂ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಉಣ್ಟಿಲೈಯೆನ್ - ಱಾಕಞ್ಸೆಯ್
 • 616. ಪೋತಂ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಪೊನ್ಱಲ್ಸುಕಂ ಎನ್ಱುಂವಿಂದು
  ನಾತಂ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ನಾಂಪೊರುಳೆನ್ - ಱೋತಲಃ¤
 • 617. ತೊನ್ಱೇ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಉಟ್ಕಣ್ ಟಿರುಕ್ಕುಮಂದ
  ನನ್ಱೇ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ನಾಂಪುಱತ್ತಿಲ್ - ಸೆನ್ಱೇಕಣ್
 • 618. ಟಾಱ್ಱಲ್ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಅನ್ಪಱಿಯಾಸ್ ಸೂನಿಯಮೇ
  ಏಱ್ಱ ಸುಕಮೆನ್ಱುಂ ಇವ್ವಣ್ಣಂ - ಏಱ್ಱಪಟಿ
 • 619. ವೆಲ್ಲುಕಿನ್ಱೋರ್ ಪೋನ್ಱು ವಿರಿನೀರ್ ಉಲಕಿಟೈಯೇ
  ಸೊಲ್ಲುಕಿನ್ಱೋರ್ ಸೊಲ್ಲುಂ ಸುಕಮನ್ಱು - ಸೊಲ್ಲುಕಿನ್ಱ
 • 620. ವಾನಾತಿ ತತ್ತುವಙ್ಕಳ್ ಮಾಯ್ತ್ತಾಣ್ ಟುಱುಕಿನ್ಱ
  ನಾನಾತಿ ಮೂನ್ಱಿಲೊನ್ಱು ನಾಟಾಮಲ್ - ಆನಾಮೈ
 • 621. ಎಳ್ಳುಂ ಪಕಲುಂ ಇರವುಮಿಲಾ ಓರಿಟತ್ತಿಲ್
  ಉಳ್ಳುಂ ಪುಱಂಪುಂ ಒರುಪಟಿತ್ತಾಯ್ - ವಳ್ಳಲೆನ
 • 622. ವಾೞುಂ ಪರಸಿವತ್ತಿನ್ ವನ್ನಿವೆಪ್ಪಂ ಪೋಲಮುಱ್ಱುಂ
  ಸೂೞುಂ ಸುಕಮೇ ಸುಕಂಕಣ್ಟಾಯ್ - ಸೂೞ್ವತನುಕ್
 • 623. ಕೆವ್ವಾ ಱಿರುಂದಾಲ್ ಇಯಲುಂ ಎನಿಲಂಮ
  ಇವ್ವಾ ಱಿರುಂದಾಲ್ ಇಯಲಾತಾಲ್ - ಸೆವ್ವಾಱ್ಱಿಲ್
 • 624. ಪಱ್ಱಱ್ಱಾನ್ ಪಱ್ಱಿನೈಯೇ ಪಱ್ಱಿಯಿಟಲ್ ವೇಣ್ಟುಮತು
  ಪಱ್ಱಱ್ಱಾಲ್ ಅನ್ಱಿಪ್ ಪಲಿಯಾತಾಲ್ - ಪಱ್ಱಱ್ಱಲ್
 • 625. ವೇತನೈಯಾಲ್ ಈಙ್ಕು ವಿರಿಯುಂ ಸಕಪ್ಪೞಕ್ಕ
  ವಾತನೈಪೋಯ್ ನೀಙ್ಕಿಲನ್ಱಿ ವಾರಾತಾಲ್ - ವಾತನೈಯುಂ
 • 626. ಈನಮಂದೋ ಇವ್ವುಲಕಂ ಎನ್ಱರುಳೈ ನಾಟುಕಿನ್ಱ
  ಞಾನಂವಂದಾಲ್ ಅನ್ಱಿ ನಲಿಯಾತಾಲ್ - ಞಾನಮತು
 • 627. ಪೋಕಮುಱ್ಱುಂ ಪೊಯ್ಯೆನವೇ ಪೋತುಂ ಅನಿತ್ತಿಯವಿ
  ವೇಕಮುಱ್ಱಾಲ್ ಅನ್ಱಿ ವಿಳಙ್ಕಾತಾಲ್ - ಆಕವಃ¤
 • 628. ತುಣ್ಣವಂದಾಲ್ ಪೋಲುಮಿವಣ್ ಉಱ್ಱುವಿಸಾ ರಿತ್ತಿಟುಮೋರ್
  ಎಣ್ಣಂವಂದಾಲ್ ಅನ್ಱಿ ಇಸೈಯಾತಾಲ್ - ಎಣ್ಣಮತು
 • 629. ಪಙ್ಕಮಟೈನ್ ತಾರ್ಅವೈಯೈಪ್ ಪಾರಾತು ಸಾತುಕ್ಕಳ್
  ಸಙ್ಕಮಟೈನ್ ತಾಲನ್ಱಿಸ್ ಸಾರಾತಾಲ್ - ಇಙ್ಕತನಾಲ್
 • 630. ವೀೞ್ಮುಕತ್ತ ರಾಕಿನಿತಂ ವೆಣ್­ ಱಣಿಂದಱಿಯಾಪ್
  ಪಾೞ್ಮುಕತ್ತೋರ್ ತಂಪಾಲ್ ಪಟರ್ಂದುಱೈಯೇಲ್ - ಪಾೞ್ಮುಕತ್ತಿಲ್
 • 631. ಪೇಯಾಟ ಉಳ್ಳಱಿಯಾಪ್ ಪಿತ್ತಾಟ ನಿನ್ನುಟನೇ
  ವಾಯಾಟು ವೋರ್ಪಾಲ್ ಮರುವಿನಿಲ್ಲೇಲ್ - ನೀಯಾಟಿಪ್
 • 632. ಪೇತಿತ್ ತಿಟವುಂ ಪಿಱೞ್ಂದಿಟವುಂ ನಿನ್ನುಟನೇ
  ವಾತಿತ್ ತಿಟುವೋರ್ಪಾಲ್ ವಾಯ್ಂದುಱೈಯೇಲ್ - ಸಾತಿತ್ತುಸ್
 • 633. ಸೈವಮೆಙ್ಕೇ ವೆಣ್­ಱ್ಱಿನ್ ಸಾರ್ಪೆಙ್ಕೇ ಮೆಯ್ಯಾನ
  ತೆಯ್ವಮೆಙ್ಕೇ ಎನ್ಪವರೈಸ್ ಸೇರ್ಂದುಱೈಯೇಲ್ - ಉಯ್ವತೆಙ್ಕೇ
 • 634. ತೀರಾಸ್ ಸಿವನಿಂದೈ ಸೆಯ್ತುಸಿಱು ತೇವರ್ಕಳೈ
  ನೇರಾಯ್ಪ್ ಪಿತಱ್ಱುವರ್ಪಾಲ್ ನೇರ್ಂದುಱೈಯೇಲ್ - ಓರಾಮಲ್
 • 635. ಎಳ್ಳೆನ್ಱುಂ ತೆಯ್ವಮೆನ್ಪ ತಿಲ್ಲೈ ಇತುತೆಳಿಂದು
  ಕೊಳ್ಳೆನ್ಱುಂ ತುಳ್ಳುಕಿನ್ಱೋರ್ ಕೂಟ್ಟಮುಱೇಲ್ - ನಳ್ಳೊನ್ಱು
 • 636. ನಾಮೆನ್ಱುಂ ನಂಮೈಯನ್ಱಿ ನಣ್ಣುಂ ಪಿರಮಮಿಲ್ಲೈ
  ಆಮೆನ್ಱುಂ ಸೊಲ್ಪವರ್ಪಾಲ್ ಆರ್ಂದುಱೈಯೇಲ್ - ತಾಮೊನ್ಱ
 • 637. ಎಲ್ಲಾ ಅಱಿವುಂ ಎಮತಱಿವೇ ಎನ್ಱುರೈಕ್ಕುಂ
  ಪೊಲ್ಲಾ ವಲಕ್ಕಾರರ್ ಪೊಯ್ಉಕವೇಲ್ - ಪುಲ್ಲಾಕ
 • 638. ಅಱ್ಪಮೇ ಮಱ್ಱವೆಲಾಂ ಆಯಿಲೞಿ129 ಯಾಕ್ಕಾಯ
  ಕಱ್ಪಮೇ ವತ್ತುವೆನ್ಪಾರ್ ಕಣ್ಣಟೈಯೇಲ್ - ಸಿಱ್ಸಿಲವಾಂ
 • 639. ಸಿತ್ತಿಕಳೇ ವತ್ತುವೆನ್ಪೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಂದುಱೈಯೇಲ್ ಪನ್ಮಾಯಾ
  ಸತ್ತಿಕಳೇ ವತ್ತುವೆನ್ಪೋರ್ ಸಾರ್ಪಟೈಯೇಲ್ - ಪೊತ್ತಿಯಇಸ್
 • 640. ಸನ್ಮಮೇ ತೋಱ್ಱುಂ ತರಮಾಂ ತಿರಮನಿತ್ತ
  ಕನ್ಮಮೇ ವತ್ತುವೆನ್ಪೋರ್ ಕಣ್ಣುಱೈಯೇಲ್ - ಕನ್ಮಮಿಕು
 • 641. ಮಾಕಂ ಕತಿಯೆನ್ಪಾರ್ ಮಾಟ್ಟುಱೈಯೇಲ್ ಪಲ್ಪೋಕ
  ಯೋಕಂ ಪೊರುಳೆನ್ಪಾ ರೂಟುಱೈಯೇಲ್ - ಏಕಂಕೊಳ್
 • 642. ಮಣ್ಣೆನ್ಪಾರ್ ವಾನೆನ್ಪಾರ್ ವಾಯ್ಮುಸ್ ಸುಟರೆನ್ಪಾರ್
  ಪೆಣ್ಣೆನ್ಪಾರ್ ಮಱ್ಱವರ್ತಂ ಪೇರುರೈಯೇಲ್ - ಮಣ್ಣಿನ್ಪಾಲ್
 • 643. ಮನ್ನುರೈಯಾಸ್ ಸಿಲ್ಲೋರ್ ಮರಂದೆಯ್ವಂ ಎನ್ಪಾರ್ಮಱ್
  ಱೆನ್ನುರೈಯಾರ್ ಈಣ್ಟವರ್ಪಾಲ್ ಎಯ್ತಿಯಿಟೇಲ್ - ಮನ್ನಲಙ್ಕಳ್
 • 644. ಪೂತ್ತಾಲ್ ಸಿಱುವರ್ಕಳುಂ ಪೂಸಾ ಪಲಂಎನ್ಪಾರ್
  ತೇಱ್ಱಾರ್ ಸಿವಪೂಸೈ ಸೆಯ್ಯಾರಾಯ್ಪ್ - ಪೂತ್ತಾವಿ
 • 645. ವೀಱುಕಿನ್ಱ ಪೂಸೈಯಿಲೆನ್ ವೀಣ್ಎನ್ಱು ವೀಣ್ಪಾೞ್ವಾಯ್ಕ್
  ಕೂಱುಕಿನ್ಱ ಪೇಯರ್ಕಳ್ಪಾಲ್ ಕೂಟಿಯುಱೇಲ್ - ಮಾಱುಕಿನ್ಱ
 • 646. ನೀಟ್ಕೋಲ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೆಲಾಂ ನೀತ್ತಿಟುವೋನ್ ಪೊನ್ಅಱೈಕ್ಕುತ್
  ತಾಟ್ಕೋಲ್ ಇಟುವಾರೈಸ್ ಸಾರ್ಂದುಱೈಯೇಲ್ - ನೀಟ್ಕೋಲ
 • 647. ಮೆಯ್ಯೊೞುಕ್ಕತ್ ತಾರ್ಪೋಲ್ ವೆಳಿನಿನ್ ಱಕತ್ತೊೞಿಯಾಪ್
  ಪೊಯ್ಯೊೞುಕ್ಕತ್ ತಾರ್ಪಾಲ್ ಪೊರುಂದಿಯುಱೇಲ್ - ಪೊಯ್ಯೊೞುಕ್ಕಿಲ್
 • 648. ಪೊಯ್ನ್ನೂಲ್ ಪತಱಿಪ್ ಪುಲಂಪುಕಿನ್ಱ ಪಿತ್ತರ್ಕಳ್ಪಾಲ್
  ಅನ್ನೂಲ್ ವಿರುಂಪಿ ಅಟೈಂದಲೈಯೇಲ್ - ಕೈನ್ನೇರ್ಂದು
 • 649. ಕೋಟಾತು ಕೋಟಿ ಕೊಟುತ್ತಾಲುಂ ಸೈವನೆಱಿ
  ನಾಟಾ ತವರವೈಯೈ ನಣ್ಣಿಯಿಟೇಲ್ - ಕೋಟಾತು
 • 650. ಕೊಲ್ಲಾ ವಿರತಮತು ಕೊಳ್ಳಾರೈಕ್ ಕಾಣಿಲೊರು
  ಪುಲ್ಲಾಕ ಎಣ್ಣಿಪ್ ಪುಱಂಪೊೞಿಕ - ಎಲ್ಲಾಮುಂ
 • 651. ಆಕನವಿಲ್ ಕಿನ್ಱತೆನ್ನಂ ಐಯನುಕ್ಕನ್ ಪಿಲ್ಲಾರೈ
  ನೀಕನವಿ ಲೇನುಂ ನಿನೈಯಱ್ಕ - ಏಕನಟಿಕ್
 • 652. ಕನ್ಪೇ ವಟಿವಾಯ್ ಅರುಳೇ ಉಯಿರಾಯ್ಪ್ಪೇ
  ರಿನ್ಪೇ ಉಣರ್ವಾಯ್ ಇಸೈಂದಾರುಂ - ಅನ್ಪಾಕಿಕ್
 • 653. ಕಣ್ಟಿಕೈಯೇ ಪೂಣಿಱ್ ಕಲವೈಯೇ ವೆಣ್­ಱಾಯ್ಕ್
  ಕೊಣ್ಟಿಕವಾಸ್ ಸಾರ್ಪು ಕುಱಿತ್ತಾರುಂ - ತೊಣ್ಟುಟನೇ
 • 654. ವಾಯ್ಮಲರಾಲ್ ಮಾಲೈ ವಕುತ್ತಲೊಟು ನಂಮಿಱೈಕ್ಕುತ್
  ತೂಯ್ಮಲರಾಲ್ ಮಾಲೈ ತೊಟುಪ್ಪಾರುಂ - ಸಾರ್ಮಲರೋನ್
 • 655. ಏರ್ನಂದ ನಪ್ಪಣಿಕಣ್ ಟಿಸ್ಸೈಯುಱ ನಂಮಿಱೈಕ್ಕುಸ್
  ಸೀರ್ನಂದ ನಪ್ಪಣಿಕಳ್ ಸೆಯ್ವೋರುಂ - ನಾರ್ನಂದಾತ್
 • 656. ತೀಯಿನ್ಮೆೞು ಕಾಸ್ಸಿಂದೈ ಸೇರ್ಂದುರುಕಿ ನಂಮಿಱೈವಾೞ್
  ಕೋಯಿಲ್ಮೆೞು ಕಾನಿನ್ಱ ಕೊಳ್ಕೈಯರುಂ - ಮೇಯಿನರೈತ್
 • 657. ತಾಯಿಲ್ ವಳರ್ಕ್ಕುಂ ತಯವುಟೈಯ ನಂಪೆರುಮಾನ್
  ಕೋಯಿಲ್ ವಿಳಕ್ಕುಂ ಕುಣತ್ತೋರುಂ - ತೂಯಅರುಳ್
 • 658. ಇನ್ಪುಟನೇ ತೀಪಮುತಲ್ ಎಲ್ಲಾಸ್ ಸರಿಯೈಕಳುಂ
  ಅನ್ಪುಟನೇ ಸೆಯ್ತಙ್ ಕಮರ್ವಾರುಂ - ಅನ್ಪುಟನೇ
 • 659. ಅಣ್ಣಿಯಮೇಲ್ ಅನ್ಪರ್ಕ್ ಕಮುತೀತ ಲಾತಿಸಿವ
  ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ ನಾಳುಂ ಪುರಿವೋರುಂ - ಪುಣ್ಣಿಯಮಾಂ
 • 660. ತೇನೇ ಅಮುತೇ ಸಿವಮೇ ಸಿವಮೇಎಂ
  ಮಾನೇಎನ್ ಱೇತ್ತಿ ಮಕಿೞ್ವಾರುಂ - ವಾನಾನ
 • 661. ಮನ್ನೇ ಅರುಟ್ಕಟಲೇ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮೇಎಙ್ಕಳ್
  ಅನ್ನೇಎನ್ ಱುನ್ನಿ ಅಮರ್ವೋರುಂ - ನನ್ನೇಯಪ್
 • 662. ಪಣ್­ರ್ ಮೊೞಿಯಾಲ್ ಪರಿಂದೇತ್ತಿ ಆನಂದಕ್
  ಕಣ್­ರ್ಕೊಣ್ ಟುಳ್ಳಂ ಕಳಿಪ್ಪೋರುಂ - ಉಣ್­ರಿಲ್
 • 663. ಪಣ್ಟುಕಣ್ಟುಂ ಕಾಣಾಪ್ ಪರಿಸಿನರಾಯ್ಪ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ
  ಕಣ್ಟುಕಣ್ಟು ನಾಳುಂ ಕಳಿಪ್ಪೋರುಂ - ತೊಣ್ಟಟೈಯುಂ
 • 664. ಪೊಱ್ಪತಿಕಂ ಎನ್ಱೆಣ್ಣಿಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಒರು ಮೂವರ್ಕಳಿನ್
  ಸೊಱ್ಪತಿಕಂ ಕೊಣ್ಟು ತುತಿಪ್ಪೋರುಂ - ಸೊಱ್ಪನತ್ತುಂ
 • 665. ಮಾಸಕತ್ತಿಲ್ ಸೇರ್ಕ್ಕಾತ ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಎನ್ಱತಿರು
  ವಾಸಕತ್ತೈ ವಾಯಾಲ್ ಮಲರ್ವೋರುಂ - ವಾಸಕತ್ತಿನ್
 • 666. ಮನ್ನಿಸೈಪ್ಪಾಲ್ ಮೇಲೋರ್ ವಕುತ್ತೇತ್ತಿ ನಿನ್ಱತಿರು
  ಇನ್ನಿಸೈಪ್ಪಾ ಆತಿ ಇಸೈಪ್ಪೋರುಂ - ಮನ್ನಿಸೈಪ್ಪಿನ್
 • 667. ನಲ್ವಾೞ್ ವರುಳುಕಿನ್ಱ ನಂಪೆರುಮಾನ್ ಮಾನ್ಮಿಯಙ್ಕಳ್
  ಸೊಲ್ವೋರುಂ ಕೇಟ್ಟುತ್ ತೊೞುವೋರುಂ - ಸೊಲ್ವಾಯ್ಂದ
 • 668. ತಾತಾವೆನ್ ಱನ್ಪುಟನೇ ಸಾಮಕೀ ತಙ್ಕಳ್ಮುತಲ್
  ವೇತಾಕ ಮಙ್ಕಳ್ ವಿರಿಪ್ಪೋರುಂ - ವೇತಾಂದಂ
 • 669. ಸೇರ್ಂದೋರ್ಕ್ ಕರುಳುಂ ಸಿವಮೇ ಪೊರುಳೆನ್ಱು
  ತೇರ್ಂದೇ ಸಿವಪೂಸೈ ಸೆಯ್ವೋರುಂ - ಆರ್ಂದೇತ್ತಿ
 • 670. ನನ್ನೆಞ್ಸೇ ಕೋಯಿಲೆನ ನಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನೈವೈತ್ತು
  ಮನ್ನುಂ ಸಿವನೇಯಂ ವಾಯ್ಂದೋರುಂ - ಮುನ್ಅಯನ್ಱನ್
 • 671. ಅಞ್ಸೆೞುತ್ತೆಲ್ ಲಾಂಕೇಟ್ಕಿಲ್ ಅಞ್ಸೆೞುತ್ತಾಂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್
  ಅಞ್ಸೆೞುತ್ತಾಲ್ ಅರ್ಸ್ಸಿತ್ ತಮರ್ವೋರುಂ - ಅಞ್ಸೆನವೇ
 • 672. ವಿಞ್ಸುಂ ಪೊಱಿಯಿನ್ ವಿಟಯಮೆಲಾಂ ನಂಪೆರುಮಾನ್
  ಸೆಞ್ಸುನ್ ತರಪ್ಪತತ್ತಿಲ್ ಸೇರ್ತ್ತೋರುಂ - ವಞ್ಸಂಸೆಯ್
 • 673. ಪೊಯ್ವೇ ತನೈನೀಕ್ಕುಂ ಪುಣ್ಣಿಯನ್ಪಾಲ್ ತಂಮುಯಿರೈ
  ನೈವೇ ತನಮಾಕ್ಕುಂ ನಲ್ಲೋರುಂ - ಸೆಯ್ವೇಲೈ
 • 674. ನೀಟ ನಟತ್ತಲೊಟು ನಿಱ್ಱಲ್ಮುತಲ್ ನಂಪೆರುಮಾನ್
  ಆಟಲ್ ಅಟಿತ್ತಿಯಾನಂ ಆರ್ಂದೋರುಂ - ವಾಟಲಱತ್
 • 675. ತೂಯ ನನವಿಱ್ ಸುೞುತ್ತಿಯೊಟು ನಂಪೆರುಮಾನ್
  ನೇಯಂ ನಿಕೞ್ತ್ತುಂ ನೆಱಿಯೋರುಂ - ಮಾಯಮುಱು
 • 676. ಮಾನತುವಾಯ್ ನಿನ್ಱ ವಯಂನೀಕ್ಕಿತ್ ತಾನಱ್ಱುತ್
  ತಾನತುವಾಯ್ ನಿಱ್ಕುಂ ತಕೈಯೋರುಂ - ವಾನಮತಿಲ್
 • 677. ವಾನಙ್ಕಣ್ ಟಾಟುಂ ಮಯಿಲ್ಪೋನ್ಱು ನಂಪೆರುಮಾನ್
  ತಾನಙ್ಕಣ್ ಟಾಟುಂ ತವತ್ತೋರುಂ - ಮೋನಮೊಟು
 • 678. ತಾೞ್ಸಟೈಯುಂ ನೀಱುಂ ಸರಿಕೋವ ಣಕ್ಕೀಳುಂ
  ವಾೞ್ಸಿವಮುಂ ಕೊಣ್ಟು ವತಿವೋರುಂ - ಆೞ್ನಿಲೈಯ
 • 679. ವಾರಿಯಲೈ ಪೋನ್ಱಸುತ್ತ ಮಾಯೈಯಿನಾಲ್ ಆಂಪೂತ
  ಕಾರಿಯಙ್ಕ ಳಾತಿಯೆಲಾಂ ಕಣ್ಟೊೞಿತ್ತು - ಊರ್ಇಯಙ್ಕತ್
 • 680. ತಞ್ಸಂ ತರುಮಲರೋನ್ ತತ್ತುವಮಾಂ ಪೂತಙ್ಕಳ್
  ಐಞ್ಸುಂ ಪೊಱಿಯಞ್ಸುಂ ಅಞ್ಸಱಿವುಂ - ಅಞ್ಸೆನುಮೋರ್
 • 681. ವಾಕ್ಕುಮುತಲ್ ಐಞ್ಸುಮಱ್ಱು ಮಾಲೋನ್ತನ್ ತತ್ತುವಮಾಂ
  ಊಕ್ಕುಂ ಕಲೈಮುತಲಾಂ ಓರೇೞುಂ - ನೀಕ್ಕಿಅಪ್ಪಾಲ್
 • 682. ಮೇವಿ ವಿಳಙ್ಕುಸುತ್ತ ವಿತ್ತೈಮುತಲ್ ನಾತಮಟ್ಟುಂ
  ತಾವಿ ವಯಙ್ಕುಸುತ್ತ ತತ್ತುವತ್ತಿಲ್ - ಮೇವಿಅಕನ್
 • 683. ಱಪ್ಪಾಲ್ ಅರುಳ್ಕಣ್ ಟರುಳಾಲ್ ತಮೈತ್ತಾಂಕಣ್
  ಟಪ್ಪಾಲ್ ಪರವೆಳಿಕಣ್ ಟಪ್ಪಾಲುಕ್ - ಕಪ್ಪಾಲುಂ
 • 684. ತೀರಾಸ್ ಸುಯಮಾಯ್ಸ್ ಸಿತಾನಂದ ಮಾಂಒಳಿಯೈಪ್
  ಪಾರಾ ಇರುಂದ ಪಟಿಯಿರುಂದು - ಪೇರಾತು
 • 685. ಕಣ್ಟತುವೆನ್ ಱೊನ್ಱುಂ ಕಲವಾತು ತಾಂಕಲಂದು
  ಕೊಣ್ಟಸಿವ ಯೋಕಿಯರಾಂ ಕೊಱ್ಱವರುಂ - ಅಣ್ಟರಿಯ
 • 686. ಸತ್ತುವತ್ತಿಲ್ ಸತ್ತುವಮೇ ತಂಮುರುವಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್ಟುಪರ
  ತತ್ತುವತ್ತಿನ್ ನಿಱ್ಕುಂ ತಕವೋರುಂ - ಅತ್ತುವತ್ತಿಲ್
 • 687. ತೀತುಂ ಸುಕಮುಂ ಸಿವನ್ಸೆಯಲೆನ್ ಱೆಣ್ಣಿವಂದ
  ಯಾತುಂ ಸಮಮಾ ಇರುಪ್ಪೋರುಂ - ಕೋತುಪಟಕ್
 • 688. ಕೂಱುಂ ಕುಱಿಯುಂ ಕುಣಮುಂ ಕುಲಮುಮಟಿ
  ಈಱುಂ ಕಟೈಯುಂ ಇಕಂದೋರುಂ - ವೀಱುಕಿನ್ಱ
 • 689. ಸೇಂದಿ ನಟೈಂದವೆಲಾಞ್ ಸೀರಣಿಕ್ಕಸ್ ಸೇರ್ಸಿತ್ತ
  ಸಾಂದಿ ಯುಟನೇ ಸರಿಪ್ಪೋರುಂ - ಸಾಂದಿಪೆಱತ್
 • 690. ತಂಮೈಯುಱುಂ ಸಿತ್ತೆವೈಯುಂ ತಾಮುವತ್ತಲ್ ಸೆಯ್ಯಾಮಲ್
  ಸೆಂಮೈಯುಟನ್ ವಾೞುಂ ತಿಱಲೋರುಂ - ಎಂಮೈಯಿನುಂ
 • 691. ಆರಾಮೈ ಓಙ್ಕುಂ ಅವಾಕ್ಕಟಲ್ನೀರ್ ಮಾನ್ಕುಳಂಪಿನ್
  ನೀರಾಕ ನೀಂದಿ ನಿಲೈತ್ತೋರುಂ - ಸೇರಾತು
 • 692. ತಂಪೊರುಳೈಕ್ ಕಣ್ಟೇ ಸತಾನಂದ ವೀಟ್ಟಿನಿಟೈಸ್
  ಸೆಂಪೊರುಳೈಸ್ ಸಾರ್ಂದ ತಿಱತ್ತೋರುಂ - ಮಣ್ಪೊರುಳ್ಪೋಯ್ತ್
 • 693. ತಾಯರ್ ಎನಮಾತರ್ ತಂಮೈಯೆಣ್ಣಿಪ್ ಪಾಲರ್ಪಿತ್ತರ್
  ಪೇಯರೆನ ನಣ್ಣುಂ ಪೆರಿಯೋರು - ಮೀಯತನಿನ್
 • 694. ಎಯ್ಪ್ಪರಿಸಾಂ ಓರ್ತಿರಣಂ ಎವ್ವುಲಕುಂ ಸೆಯ್ತಳಿಕ್ಕ
  ಮೆಯ್ಪ್ಪರಿಸಞ್ ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ವಿತ್ತಕರುಂ - ಮೆಯ್ಪ್ಪಟವೇ
 • 695. ಯಾವುಂ ಅಱಿಂದುಂ ಅಱಿಯಾರ್ಪೋನ್ ಱೆಪ್ಪೊೞುತುಂ
  ಸಾವುಂ ಪಿಱಪ್ಪುಂ ತವಿರ್ಂದೋರುಂ - ಓವಲಿನ್ಱಿ
 • 696. ವೈತಿಟಿನುಂ ವಾೞ್ಕಎನ ವಾೞ್ತ್ತಿ ಉಪಸಾರಂ
  ಸೆಯ್ತಿಟಿನುಂ ತನ್ಮೈ ತಿಱಂಪಾರುಂ - ಮೆಯ್ವಕೈಯಿಲ್
 • 697. ತೇಱಾ ವುಲಕಂ ಸಿವಮಯಮಾಯ್ಕ್ ಕಣ್ಟೆಙ್ಕುಂ
  ಏಱಾ ತಿೞಿಯಾ ತಿರುಪ್ಪೋರುಂ - ಮಾಱಾತು
 • 698. ಮೋನಂದಾನ್ ಕೊಣ್ಟು ಮುಟಿಂದವಿಟತ್ ತೋಙ್ಕುಪರ
  ಮಾನಂದಾ ತೀತತ್ ತಮರ್ಂದೋರುಂ - ತಾಂನಂದಾಸ್
 • 699. ಸಾತುಕ್ಕಳ್ ಆಮವರ್ತಂ ಸಙ್ಕ ಮಕತ್ತುವತ್ತೈಸ್
  ಸಾತುಕ್ಕ ಳನ್ಱಿಯೆವರ್ ತಾಮಱಿವಾರ್ - ನೀತುಕ್ಕಂ
 • 700. ನೀಙ್ಕಿಅನ್ನೋರ್ ಸಙ್ಕತ್ತಿಲ್ ನಿನ್ಱುಮಕಿೞ್ನ್ ತೇತ್ತಿನಿತಂ
  ಆಙ್ಕವರ್ತಾಟ್ ಕುಱ್ಱೇವಲ್ ಆಯ್ಂದಿಯಱ್ಱಿ - ಓಙ್ಕುಸಿವ
 • 701. ಪಞ್ಸಾಟ್ ಸರತ್ತೈಪ್ ಪಕರರುಳೇ ನಾವಾಕ
  ಎಞ್ಸಾಪ್ ಪರಿವುಟನೇ ಎಣ್ಣಿಯರುಳ್ - ಸೆಞ್ಸೋತಿತ್
 • 702. ತಾತೊನ್ಱು ತುಂಪೈಮುಟಿತ್ ತಾಣುಅಟಿ ಯೊನ್ಱಿಮಱ್ಱೈ
  ಯಾತೊನ್ಱುಂ ನೋಕ್ಕಾ ತಮೈಂದಿಟುಕ - ತೀತೆನ್ಱ
 • 703. ಪಾೞ್ವಾೞ್ವು ನೀಙ್ಕಪ್ ಪತಿವಾೞ್ವಿಲ್ ಎಞ್ಞಾನ್ಱುಂ
  ವಾೞ್ವಾಯ್ಎನ್ ನೋಟುಂ ಮಕಿೞ್ಂದು.

  • 84. ಮಾನ್ಱ ಮಲತ್ತಾಕ್ಕು ಎನ್ಪತು ಮಯಕ್ಕುತಲೈಸ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱ ಮಲತ್ತಿನೆತಿರೀಟು ಎನಕ್ಕೊಳ್ಕ.ತೊ.ವೇ.
  • 705 85. ಸಿಲ್ ತುರುಂಪು - ಅಱ್ಪಮಾಕಿಯ ತುರುಂಪು. ತೊ.ವೇ.
  • 86. ಸಙ್ಕಮಂ, ಸಙ್ಕಮೆನ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.
  • 706 87. ಇಂದಾ ಎನ್ಪತು ಮರೂಉಸ್ ಸೊಲ್. 'ಇತನೈತ್ ತರಪ್ಪೆಱ್ಱುಕ್ಕೊಳ್' ಎನ್ನುಂ ಪೊರುಟ್ಟು.ಅಲ್ಲತೂಉಂ 'ಇಙ್ಕು ವಾ' ಎನ್ನುಂ ಎಳಿಮೈ ಕಣ್ಣಿಯ ಏವಲುಮಾಂ. ತೊ.ವೇ.
  • 88. ಕಾತರವು ಸೆಯ್ತಲ್ - ಅಸ್ಸುಱುತ್ತಲ್. ತೊ.ವೇ.
  • 707 89. ನಿಸ್ಸಲ್ - ನಾಟೋಱುಂ. ತೊ.ವೇ.
  • 90. ನಟ್ಟು ಊರ್ಂದು ಎನಪ್ಪಿರಿತ್ತು ನೇಸಿತ್ತುಸ್ ಸೆನ್ಱು ಎನಪ್ ಪೊರುಳ್ ಕೊಳ್ಕ. ತೊ.ವೇ.
  • 708 91. ವಾೞ್ನಾಳ್, ವಾಣಾಳ್ ಎನ ಮರೀಇಯತು. ತೊ.ವೇ.
  • 92. ಕಱ್ಱೂಣೈ, ಸಱ್ಱುಣೈ ಎನಕ್ ಕುಱುಕಿ ನಿನ್ಱತು. ತೊ.ವೇ.
  • 709 93. ಅಂದೋ, ಅತ್ತೋ ಎನ ವಲಿಕ್ಕುಂ ವೞಿ ವಲಿತ್ತತು. ತೊ.ವೇ.
  • 94. ಐಂದು, ಅಞ್ಸು ಎನ ಮರುವಿಱ್ಱು. ಅಃ¤ತು ಈಣ್ಟು ಆಕುಪೆಯರಾಯ್ಸ್ ಸುವೈ ಒಳಿ ಊಱು ಓಸೈ ನಾಱ್ಱಂಎನ್ನುಂ ಐಂದಾಸೈಕಳೈಕ್ ಕುಱಿತ್ತು ನಿನ್ಱತು. ತೊ.ವೇ.
  • 710 95. ಏಱುತಲ್ ಎನ್ಪತು ಈಣ್ಟೊೞುಕ್ಕತ್ತಿನ್ ಮೇನಿನ್ಱತು. ತೊ.ವೇ.
  • 96. ವೆಲ್ ನಟೈ ಎನಪ್ ಪಿರಿತ್ತುಕ್ ಕೊಳ್ಕ. ಅಱ್ಱೇಲ್ ಕೊಟು ನಟೈ ಎನಪ್ ಪೊರುಳ್ ಕೊಳ್ಳಿನ್ವೆನ್ನಟೈ ಎನಪ್ ಪೊತು ನಕರಮಾಕ್ಕಿಕ್ಕೊಳ್ಕ. ತೊ.ವೇ.
  • 711 97. ನೆಞ್ಸು ಎನುಂ ಮೊೞಿಕ್ಕು ಮುನ್ನುಳ್ಳ ಕೀಱ್ಱು(—) ನೀಙ್ಕಿನ್ ನಞ್ಸು ಎನ್ಱಾಕುಂ. ಸ.ಮು.ಕ.
  • 98. ನೊಱಿಲ್ - ವಿರೈವು. ತೊ.ವೇ.
  • 712 99. ಪೆಣ್ಣಿಙ್ಕು ಮಾಮಾತ್ತಿರೈಯಿನ್ ವರುತ್ತನಮೆನ್ ಱೆಣ್ಣಿನೈ - ಎನ್ಪತಱ್ಕುಪ್ ಪೇಣ್ ಎನ್ಱುಪೊರುಳ್ಕೊಣ್ಟನೈ ಎನ್ಪತು ಪೊರುಳ್. ತೊ.ವೇ.
  • 100. ಸಿಲಂದಿ - ಪುಣ್ಕಟ್ಟಿ. ಸ.ಮು.ಕ.
  • 713 101. ವಂಪು, ವಪ್ಪೆನ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.
  • 102. ಪೊತ್ತುತಲ್ - ಮೂಟುತಲ್. ತೊ.ವೇ.
  • 714 103. ಮೇಟು - ವಯಿಱು. ತೊ.ವೇ.
  • 104. ಈರಲ್, ಈರುಳ್ ಎನ ಮರೀಇ ವೞಙ್ಕಿಯತು. ತೊ.ವೇ.
  • 715 105. ಪೂಟ್ಟು - ಉಟಱ್ಪೊರುತ್ತು, ತೊ.ವೇ.
  • 106. ನೇರ್ತಲ್ - ವಿಟೈ ಕೊಟುತ್ತಲ್ ಎನ್ನುಂ ಪೊರುಟ್ಟು. ತೊ.ವೇ.
  • 716 107. ಈಣ್ ಟೊರುಪುಟೈಒತ್ತಮೈ ತೋಱ್ಱಿಯಾಙ್ ಕೞಿಯು ನಿಲೈಯಿನ್ಮೈಯಾನ್ ಎನ್ಱು ಕೊಳ್ಕ.ತೊ.ವೇ.
  • 108. ವೇಳಾನೋನ್ಕಾಕಳಂ - ಕುಯಿಲ್. ತೊ.ವೇ.
  • 717 109. ಪಿರಮಸಾಯೈ - ಪಿರಮಕತ್ತಿ. ತೊ.ವೇ.
  • 110. ಕಟ್ಟುತಲ್, ಈಣ್ಟುತ್ ತೞುವುತಲ್ ಎನ್ನುಂಪೊರುಟ್ಟು. ತೊ.ವೇ.
  • 718 111. ನೊಱಿಲ್ - ಅಟಕ್ಕಂ. ತೊ.ವೇ.
  • 112. ಕೂತ್ತಾಟ್ ಟವೈಕ್ಕುೞಾತ್ ತಱ್ಱೇ ಪೆರುಞ್ಸೆಲ್ವಂಪೋಕ್ಕುಂ ಅತುವಿಳಿನ್ ತಱ್ಱು. ತಿರುಕ್ಕುಱಳ್332. ( 34 ನಿಲೈಯಾಮೈ 2 )
  • 719 113. ವಿಟಱ್ಕು, ವಿಟ್ಟಱ್ಕೆನ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.
  • 114. ಸೆಲ್ಲಾ ಇಟತ್ತುಸ್ ಸಿನಂದೀತು ಸೆಲ್ಲಿಟತ್ತುಂಇಲ್ಅತನಿನ್ ತೀಯ ಪಿಱ. ತಿರುಕ್ಕುಱಳ್ 302 ( 31 ವೆಕುಳಾಮೈ 2 )
  • 720 115. ತನ್ನೈತ್ತಾನ್ ಕಾಕ್ಕಿನ್ ಸಿನಙ್ಕಾಕ್ಕ ಕಾವಾಕ್ಕಾಲ್ತನ್ನೈಯೇ ಕೊಲ್ಲುಂ ಸಿನಂ. ತಿರುಕ್ಕುಱಳ್ 305 ( 31 ವೆಕುಳಾಮೈ 5 )
  • 116. ಅಕೞ್ವಾರೈತ್ ತಾಙ್ಕುಂ ನಿಲಂಪೋಲತ್ ತಂಮೈಇಕೞ್ವಾರ್ಪ್ ಪೊಱುತ್ತಲ್ ತಲೈ. ತಿರುಕ್ಕುಱಳ್ 151 (16 ಪೊಱೈಯುಟೈಮೈ 1 )
  • 721 117. ಉಱಙ್ಕುವತು ಪೋಲುಂ ಸಾಕ್ಕಾಟು ಉಱಙ್ಕಿವಿೞಿಪ್ಪತು ಪೋಲುಂ ಪಿಱಪ್ಪು. ತಿರುಕ್ಕುಱಳ್ 339 ( 34 ನಿಲೈಯಾಮೈ 9 )
  • 118. ನೆರುನಲ್ ಉಳನೊರುವನ್ ಇನ್ಱಿಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಂಪೆರುಮೈ ಉಟೈತ್ತುಇವ್ ವುಲಕು. ತಿರುಕ್ಕುಱಳ್ 336 ( 34 ನಿಲೈಯಾಮೈ 6 )
  • 722 119. ಪುಲನೈಂದುಂ ಪೊಱಿಕಲಙ್ಕಿ ನೆಱಿಮಯಙ್ಕಿ ಅಱಿವೞಿತ್ತಿಟ್(ಟು) ಐಂಮೇಲುಂದಿಅಲಮಂದ ಪೋತಾಕ ಅಞ್ಸೇಲ್ಎನ್(ಱು) ಅರುಳ್ ಸೆಯ್ವಾನ್ ಅಮರುಂಕೋಯಿಲ್ವಲಂವಂದ ಮಟವಾರ್ಕಳ್ ನಟಮಾಟ ಮುೞವತಿರ ಮೞೈಎನ್ ಱಞ್ಸಿಸ್ಸಿಲಮಂದಿ ಅಲಮಂದು ಮರಮೇಱಿಮುಕಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಕುಂ ತಿರುವೈಯಾಱೇ.ಞಾನಸಂಪಂದರ್ ತೇವಾರಂ 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. ಐಯೈಂದು - ಐಂದುಂ ಐಂದುಂ, ಉಂಮೈತ್ತೊಕೈ. ತೊ.ವೇ.
  • 723 121. ವೆಱ್ಱವೇ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಮಿಸೈ ವೀೞುಂ ವಿರುಪ್ಪಿನನ್ ವೆಳ್ಳೈನೀ ಱಣಿಯುಂಕೊಱ್ಱವನ್ ತನಕ್ಕು ಮಂದಿರಿ ಯಾಯ ಕುಲಸ್ಸಿಱೈ ಕುಲಾವಿನಿನ್ ಱೇತ್ತುಂಒಱ್ಱೈವೆಳ್ ವಿಟೈಯನ್ ಉಂಪರಾರ್ ತಲೈವನ್ ಉಲಕಿನಿಲ್ ಇಯಱ್ಕೈಯೈ ಒೞಿತ್ತಿಟ್(ಟು)ಅಱ್ಱವರ್ಕ್ಕು ಅಱ್ಱ ಸಿವನ್ಉಱೈ ಕಿನ್ಱ ಆಲವಾಯ್ ಆವತುಂ ಇತುವೇ.ಞಾನಸಂಪಂದರ್ ತೇವಾರಂ - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. ತೂರಿಯಂ - ಪಱೈ. ತೊ.ವೇ.
  • 724 123. ವೀೞ್ವು - ವಿರುಪ್ಪಂ. ತೊ.ವೇ.
  • 124. ಊೞಿ - ಕಟಲ್. ತೊ.ವೇ.
  • 725 125. ಆನಾಮೈ - ವಿಟ್ಟು ನೀಙ್ಕಾಮೈ. ತೊ.ವೇ.
  • 126. ಸಿಂದು - ಕಟಲ್. ತೊ.ವೇ.
  • 726 127. ಕಸ್ಸೋತಂ - ಮಿನ್ಮಿನಿಪ್ಪೂಸ್ಸಿ. ತೊ.ವೇ.
  • 128. ತೊನ್ಱು - ಪೞಮೈ. ತೊ.ವೇ.
  • 727 129. ಆಯಿಲ್ - ಆರಾಯುಙ್ಕಾಲ್. ತೊ.ವೇ

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்