திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
నెఞ్సఱివుఱుత్తల్
neñsaṟivuṟuttal
మకాతేవ మాలై
makātēva mālai
First Thirumurai

004. సివనేస వెణ్పా
sivanēsa veṇpā

  కాప్పు
  నేరిసై వెణ్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మున్నవనే యానై ముకత్తవనే ముత్తినలం
  సొన్నవనే తూయ్మెయ్స్ సుకత్తవనే - ఎన్నవనే
  సిఱ్పరనే ఐఙ్కరనే సెఞ్సటైయఞ్ సేకరనే
  తఱ్పరనే నిన్తాళ్ సరణ్.
 • 2. వీఱుటైయాయ్ వేలుటైయాయ్ విణ్ణుటైయాయ్ వెఱ్పుటైయాయ్
  నీఱుటైయాయ్ నేయర్కటన్ నెఞ్సుటైయాయ్ - కూఱు
  ముతల్వాఓర్ ఆఱు ముకవా ముక్కణ్ణన్
  పుతల్వానిన్ తాళెన్ పుకల్.
 • 3. సీర్సాన్ఱ వేతస్ సెళుంపొరుళే సిఱ్సొరుపప్
  పేర్సాన్ఱ ఉణ్మైప్ పిరమమే - నేర్సాన్ఱోర్
  నాటుం పరసివమే నాయేనుక్ కన్పునిన్పాల్
  నీటుం పటినీ నికళ్త్తు.
 • 4. నినైప్పిత్తా నిత్తా నిమలా ఎననీ
  నినైప్పిత్తాల్ ఏళై నినైప్పేన్ - నినైప్పిన్
  మఱప్పిత్తాలి యానుం మఱప్పేన్ ఎవైయుం
  పిఱప్పిత్తాయ్ ఎన్నాలెన్ పేసు.
 • 5. ఉరువాయ్ ఉరువిల్ ఉరువాకి ఓఙ్కి
  అరువాయ్ అరువిల్ అరువాయ్ - ఒరువామల్
  నిన్ఱాయే నిన్ఱ నినైక్కాణ్ప తెవ్వాఱో
  ఎన్తాయే ఎన్తందై యే.
 • 6. వెఞ్సఞ్ సలమా వికారం ఎనుంపేయ్క్కు
  నెఞ్సం పఱికొటుత్తు నిఱ్కిన్ఱేన్ - అఞ్సలెన
  ఎణ్తోళ్ ఇఱైయే ఎనైయటిమై కొళ్ళమనం
  ఉణ్టో ఇలైయో ఉరై.
 • 7. అప్పాలున్ సిత్తం అఱియేన్ ఎనక్కంమై
  అప్పానిన్ తాళన్ఱి యార్కణ్టాయ్ - ఇప్పారిల్
  సాతిఉరు వాక్కున్ తళైఅవిళ్త్తుత్ తన్మయమాం
  సోతిఉరు వాక్కున్ తుణై.
 • 8. పేరఱివాల్ కణ్టుం పెరియోర్ అఱియారేల్
  యారఱివార్ యానో అఱికిఱ్పేన్ సీర్కొళ్
  వెళియాయ్ వెళిక్కుళ్ వెళియాయ్ ఒళిక్కుళ్
  ఒళియాకి నిన్ఱ ఉనై.
 • 9. వందిత్తేన్131 పిట్టుకంద వళ్ళలే నిన్నటియాన్
  సిందిత్తేన్ ఎన్ఱల్ సిరిప్పన్ఱో - పందత్తాఞ్
  సిందుసిందిప్ పిత్తెనతు సిందైయుణిన్ పొన్నరుళే
  వందుసిందిప్ పిత్తల్ మఱందు.
 • 10. తేనెన్ఱ ఇన్సొల్ తెరిందునినైప్ పాటుకిన్ఱేన్
  నానెన్ ఱురైత్తల్ నకైఅన్ఱో - వాన్నిన్ఱ
  ఒణ్పొరు­ ఉళ్ళం ఉవందరుళాల్ ఇన్సొల్లుం
  వణ్పొరుళుం ఈతల్ మఱందు.
 • 11. అణ్టఙ్క ళోఅవఱ్ఱిన్ అప్పాలో ఇప్పాలో
  పణ్టఙ్క ళోసిఱ్ పరవెళియో - కణ్తఙ్క
  వెంపెరుమాల్ నీత్తవర్తం మెయ్యుళమో తైయలొటుం
  ఎంపెరుమాన్ నీవాళ్ ఇటం.
 • 12. పూతమెఙ్కే మఱ్ఱైప్ పులనెఙ్కే పల్లుయిరిన్
  పేతమెఙ్కే అణ్టమెనుం పేరెఙ్కే - నాతమెఙ్కే
  మన్వటివ మెఙ్కే మఱైయెఙ్కే వాన్పొరు­
  పొన్వటివం కొళ్ళాత పోతు.
 • 13. పేరురువో సోతిప్ పిళంపాకుం సిన్మయత్తిన్
  సీరురువో తేవర్ తిరువురువం - నేరురువిల్
  సాల్పుఱస్సేర్ అణ్ట సరాసరఙ్కళ్ ఎల్లాంనుం
  కాల్విరఱ్పాల్ నిన్ఱొటుఙ్కుఙ్ కాల్.
 • 14. ఇన్ఱో పకలో ఇరవో వరునాళిల్
  ఎన్ఱో అఱియేన్ ఎళియేనే - మన్ఱోఙ్కుం
  తాయనైయాయ్ నిన్నరుళాం తణ్ణముతం ఉణ్టువందు
  నాయనైయేన్ వాళ్కిన్ఱ నాళ్.
 • 15. మణ్ణాసై వెఱ్పే మఱికటలే పొన్నాసై
  పెణ్ణాసై ఒన్ఱేఎన్ పేరాసై - నణ్ణాసై
  విట్టార్ పుకళుం విటైయాయ్నాన్ పొయ్యాసైప్
  పట్టాల్ వరుమే పతం.
 • 16. తందైయాయ్ ఎన్నుటైయ తాయాయ్త్ తకైసాన్ఱ
  సిందైయాయ్ ఎన్నరుమైత్ తేసికనాయ్ - ముందైయాయ్
  నీటు మఱైముతలాయ్ నిన్ఱాయెన్ నేనెఞ్సం
  వాటుమెనై ఆట్కొళ్ళా వాఱు.
 • 17. ఊట్టుకిన్ఱ వల్వినైయాం ఉట్కయిఱ్ఱాల్ ఉళ్ళిరుందే
  ఆట్టుకిన్ఱ నీతాన్ అఱిందిలైయో - వాట్టుకిన్ఱ
  అఞ్సుపుల వేటర్క్ కఱివైప్ పఱికొటుత్తెన్
  నెఞ్సుపులర్న్ తేఙ్కు నిలై.
 • 18. ఆమో అలవో అఱియేన్ సిఱియేనాన్
  తామో తరనుం సతుముకనుం - తామే
  అటియా తరిక్కుం అరసేనిన్ ఏవల్
  అటియార్కుఱ్ ఱేవలటి యన్.
 • 19. ఉన్నాల్ ఎనక్కావ తుణ్టతునీ కణ్టతువే
  ఎన్నాల్ ఉనక్కావ తేతుళతు - సొన్నాల్యాన్
  తందార్వత్ తోటుం తలైమేఱ్కొణ్ టుయ్కిఱ్పేన్
  ఎందాయిఙ్ కొన్ఱుమఱి యేన్.
 • 20. సెన్ఱురైప్పార్ సొల్లిల్ సిఱియాన్ పయమఱియాన్
  ఎన్ఱురైప్పార్ ఆఙ్కతుమఱ్ ఱెన్నళవే - మన్ఱకత్తోయ్
  అఞ్సేల్ విళియారై అందకనెన్ పార్మొళియై
  అఞ్సేన్ సిఱితుం అఱిందు.
 • 21. ఎందాయ్నిన్ అన్పర్తమక్ కిన్నముతం ఇట్టేత్తిస్
  సిందా నలమొన్ఱుఞ్ సెయ్తఱియేన్ - నందాస్
  సువరుణ్ట మణ్పోలుం సోఱుణ్టేన్ మణ్ణిల్
  ఎవరుణ్ టెనైప్పోల్ ఇయంపు.
 • 22. ఉప్పిరుంద ఓటో ఓతియో ఉలాప్పిణమో
  వెప్పిరుంద కాటో వినైస్సుమైయో - సెప్పఱియేన్
  కణ్ణప్ప రుక్కుక్ కనియనైయాయ్ నిఱ్పణియా
  తుణ్ణప్ పరుక్కుం ఉటంపు.
 • 23. ఏలార్ మనైతొఱుంపోయ్ ఏఱ్ఱెలుంపున్ తేయనెటుఙ్
  కాలాయ్త్ తిరిందుళలుఙ్ కాల్కణ్టాయ్ - మాలాకిత్
  తొణ్టే వలఞ్సెయ్కళల్ తోన్ఱలే నిన్కోయిల్
  కణ్టే వలంసెయ్యాక్ కాల్.
 • 24. ఏసుం పిఱర్మనైయిల్ ఏఙ్కఅవర్ ఈయుమరైక్
  కాసుం పెఱవిరిక్కుం కైకణ్టాయ్ - మాసుంద
  విణ్టుఞ్ సిరఙ్కునిక్కుం విత్తకనే నిన్తలత్తైక్
  కణ్టుఞ్ సిరఙ్కువియాక్ కై.
 • 25. వెఙ్కోటై ఆతపత్తిన్ వీళ్నీర్ వఱందులర్ందు
  మఙ్కోటై యాతల్ వళక్కన్ఱో - ఎఙ్కోనిన్
  సీర్సిందాస్ సేవటియిన్ సీర్కేట్టుం ఆనంద
  నీర్సిందా వన్కణ్ నిలై.
 • 26. వాయన్ఱేల్ వెంమలఞ్సెల్ వాయ్అన్ఱేల్ మానరక
  వాయన్ఱేల్ వల్వెఱినాయ్ వాయెన్పాం - తాయెన్ఱే
  ఊళ్త్తాతా ఏత్తుం ఉటైయాయ్ సివఎన్ఱే
  వాళ్త్తాతార్ నాఱ్ఱప్పాళ్ వాయ్.
 • 27. వీట్టార్ ఇఱైనీ విటైమేల్ వరుంపవని
  కాట్టా తటైత్త కతవన్ఱో - నాట్టాతి
  నల్లత్ తుళైయా నతిస్సటైయాయ్ ఎన్నుఞ్సీర్స్
  సెల్లత్ తుళైయాస్ సెవి.
 • 28. పుల్లఙ్ కణనీర్ప్ పుళైయెన్కో పుఱ్ఱెన్కో
  సొల్లుం పసుమట్ టుళైయెన్కో - సొల్లుఞ్సీర్
  వీయాత పిఞ్ఞకప్పేర్ మెల్లినత్తిన్ నల్లిసైతాన్
  తోయాత నాసిత్ తుళై.
 • 29. తోఱ్ఱమిలాక్ కణ్ణుఞ్ సువైయుణరా నావుతికళ్
  నాఱ్ఱం అఱియాత నాసియుమోర్ - మాఱ్ఱముందాన్
  కేళాస్ సెవియుఙ్కొళ్ కీళ్ముకమే నీఱ్ఱణితాన్
  మూళాతు పాళ్త్త ముకం.
 • 30. మాన్ఱాం ఉలక వళక్కిన్ పటిమతిత్తు
  మూన్ఱా వకిర్ందే ముటైనాఱ - ఊన్ఱా
  మలక్కూటై ఏఱ్ఱుకిను మాణాతే తెన్పాల్
  తలక్కూటల్ తాళాత్ తలై.
 • 31. కల్లెన్కో నీరటైక్కుఙ్ కల్లెన్కో కాన్కొళ్కరుఙ్
  కల్లెన్కో కాళ్వయిరక్ కల్లెన్కో - సొల్లెన్కో
  ఇన్ఱా లెనిలో ఎటుత్తాళెం మీన్ఱాణేర్
  నిన్తాళ్ నినైయాత నెఞ్సు.
 • 32. సొల్లుకిన్ఱ ఉళ్ళుయిరైస్ సోర్వుఱ్ ఱిటక్కుళిర్ందు
  కొల్లుకిన్ఱ నఞ్సిల్ కొటితన్ఱో - ఒల్లుమన్ఱత్
  తెంమానిన్ తాట్కమల మెణ్ణాతు పాళ్వయిఱ్ఱిల్
  సుంమా అటైక్కిన్ఱ సోఱు.
 • 33. సోర్పటైత్తుస్ సోఱెన్ఱాల్ తొణ్టైవిక్కిక్ కొణ్టునటు
  మార్పటైత్తుస్ సావుకినుం మానన్ఱే - సీర్పటైక్క
  ఎణ్ణువార్ ఎణ్ణుం ఇఱైవానిన్ తాళేత్తా
  తుణ్ణువార్ ఉణ్ణుం ఇటత్తు.
 • 34. ఓకో కొటితే ఉఱుంపులైయర్ ఇల్లినిటత్
  తేకో వతైత్తుణ్ సెయలన్ఱో - వాకోర్తం
  వాళ్మనైయిల్ సెల్లాతు వళ్ళనినై ఏత్తాతార్
  పాళ్మనైయిల్ సెన్ఱుణ్ పతు.
 • 35. వీయుమిటు కాట్టకత్తుళ్ వేంపిణత్తిన్ వెందసైయైప్
  పేయుముటన్ ఉణ్ణఉణ్ణుం పేఱన్ఱో - తోయుమయల్
  నీఙ్కఅరుళ్ సెయ్వోయ్వెణ్ణీఱణియార్ తీమనైయిల్
  ఆఙ్కవరో టుణ్ణు మతు.
 • 36. కణ్కుళైందు వాటుం కటునరకిన్పేరురైక్కిల్
  ఒణ్కుళందై యేనుములై ఉణ్ణాతాల్ - తణ్కుళైయ
  పూణ్టాతార్క్ కొన్ఱైప్ పురిసటైయోయ్ నిన్పుకళై
  వేణ్టాతార్ వీళ్ందు విరైందు.
 • 37. కణ్ణుతలే నిన్తాళ్ కరుతారై నేసిక్క
  ఎణ్ణుతలే సెయ్యేన్మఱ్ ఱెణ్ణువనేల్ - మణ్ణులకిల్
  ఆమిటత్తు నిన్నటియార్క్ కాసైయురైత్ తిల్లైయెన్పార్
  పోమిటత్తిఱ్ పోవేన్ పులర్ందు.
 • 38. అఙ్కణనే నిన్నటిక్కోర్ అన్పిలరైస్ సార్ందోర్తం
  వఙ్కణమే132 వైప్పతినాన్ వైత్తేనేల్ - అఙ్కణత్తిల్
  నీర్పోల్ ఎనతు నిలైకెటుక నిఱ్పళిసొఱ్
  ఱార్పో లళిక తళర్ందు.
 • 39. పూవైవిట్టుప్ పుల్లెటుప్పార్ పోలున్ తిరుప్పాతత్
  తేవైవిట్టు వెంపిఱవిత్ తేవర్కళైక్ - కోవైయిట్టుక్
  కూవువార్ మఱ్ఱవరైక్ కూటియిటేన్ కూటువనేల్
  ఓవువా రావ133 లునై.
 • 40. యాతో కనఱ్కణ్ యమతూతర్ కాయ్స్సుకరున్
  తాతో తళఱ్పిళంపో తానఱియేన్ - మీతోఙ్కు
  నాట్టార్తార్క్ కొన్ఱై నతిస్సటైయోయ్ అఞ్సెళుత్తై
  నాట్టాతార్ వాయ్క్కు నలం.
 • 41. ఎన్నెఞ్సోర్ కోయిల్ ఎనక్కొణ్టోయ్ నిన్నినైయార్
  తన్నెఞ్సో కల్లామస్ సాంపిణత్తార్ - వన్నెఞ్సిల్
  సార్ందవర్క్కుం మఱ్ఱవరైత్ తానోక్కి వార్త్తైసొల
  నేర్ందవర్క్కుం కల్లాకుం నెఞ్సు.
 • 42. వెళ్ళముతుం తేనుం వియన్కరుంపుం ముక్కనియిన్
  ఉళ్ళముతుం తెళ్ళముతుం ఒవ్వాతాల్ కళ్ళమిలా
  నిన్నన్పర్ తంపుకళిన్ నీళ్మతురన్ తన్నైఇని
  ఎన్నెన్ప తైయా ఇయంపు.
 • 43. పణ్ణాలున్ సీరినైస్సం పందర్సొల వెళ్ళెలుంపు
  పెణ్ణాన తెన్పార్ పెరితన్ఱే - అణ్ణాఅస్
  సైవవటి వాఞాన సంపందర్ సీరురైక్కిల్
  తెయ్వవటి వాఞ్సాంపర్ సేర్ందు.
 • 44. ఎఙ్కోవే యాన్పుకలి ఎంపెరుమాన్ తన్మణత్తిల్
  అఙ్కోర్ పొరుట్సుమైయాళ్ ఆనేనేల్ - ఇఙ్కేనిన్
  తాళ్వరుంద వేణ్టేన్ తటైపట్టేన్ ఆతలినిన్
  నాళ్వరుంద వేణ్టుకిన్ఱేన్ నాన్.
 • 45. పూవుక్ కరైయరుంవాన్ పుఙ్కవరుం పోఱ్ఱుతిరు
  నావుక్ కరైయరెను నన్నామ - మేవుఱ్ఱ
  తొణ్టర్క్కు నీకట్టుస్ సోఱెటుత్తాయ్ ఎన్ఱఱిందో
  తొణ్టర్క్కుత్ తొణ్టనెన్పార్ సొల్.
 • 46. ఎంపరవై134 యోమణ్ ణిటందలైందాన్ సుందరనార్
  తంపరవై వీట్టుత్ తలైక్కటైయాయ్ - వెంపణైయాయ్
  వాయిఱ్ పటియాయ్ వటివెటుక్క నేర్ందిలనే
  మాయప్పెయర్ నీణ్ట మాల్.
 • 47. నణ్ణిత్ తలైయాల్ నటక్కిన్ఱోం ఎన్పతెఙ్కళ్
  మణ్ణిల్ పళైయ వళక్కఙ్కాణ్ - పణ్ణిఱ్సొల్
  అంమైయార్ వామత్తోయ్ ఆయినుమున్ కారైక్కాల్
  అంమైయార్ పోనటందార్ ఆర్.
 • 48. వేత ముటివో విళఙ్కా కమముటివో
  నాత ముటివో నవిల్కణ్టాయ్ - వాతముఱు
  మాసకర్క్కుళ్ నిల్లా మణిస్సుటరే మాణిక్క
  వాసకర్క్కు నీఉరైత్త వాఱు.
 • 49. ఆర్కొణ్టార్ సేయ్క్కఱియిట్ టారే సిఱుత్తొణ్టప్
  పేర్కొణ్టార్ ఆయిటిలెం పెంమానే - ఓర్తొణ్టే
  నాయ్క్కుఙ్ కటైప్పట్ట నాఙ్కళెన్పేం ఎఙ్కళ్ముటై
  వాయ్క్కిఙ్ కిః¤తోర్ వళక్కు.
 • 50. కోళ్కొణ్ట నఞ్సఙ్ కుటియేనో కూర్కొణ్ట
  వాళ్కొణ్టు వీసి మటియేనో - కీళ్కొణ్ట
  అఙ్కోవ ణత్తళకా అంపలవా నిన్పుకళై
  ఇఙ్కోతి వాళ్త్తాత యాన్.
 • 51. ఆయాక్ కొటియేనుక్ కన్పుటైయాయ్ నీఅరుళిఙ్
  కీయాక్ కుఱైయే ఇలైకణ్టాయ్ - మాయాఱ్కుం
  విళ్ళాత్ తిరువటిక్కీళ్ విణ్ణప్పం యాన్సెయ్తు
  కొళ్ళాక్ కుఱైయే కుఱై.
 • 52. పెఱ్ఱిటుతాయ్ పోల్వతునిన్ పెఱ్ఱియెన్పేన్ పిళ్ళైయతు
  మఱ్ఱళుతాల్ కేట్టుం వరాతఙ్కే - సఱ్ఱిరుక్కప్
  పెఱ్ఱాళ్ పొఱుప్పళ్ పిరానీ పొఱుక్కినునిన్
  పొఱ్ఱాళ్ పొఱాఎం పులంపు.
 • 53. పొన్పోల్ పొఱుమైయుళార్ పుందివిటాయ్ నీఎన్పార్
  ఎన్పోల్ పొఱుమైయుళార్ యార్కణ్టాయ్ - పున్పోక
  అల్లాం పటిసినఙ్కొణ్ టాణవఞ్సెయ్ ఇన్నామై
  ఎల్లాం పొఱుక్కిన్ఱేన్ యాన్.
 • 54. మున్మణత్తిల్ సుందరరై మున్వలువిల్ కొణ్టతుపోల్
  ఎన్మణత్తిల్ నీవన్ తిటావిటినుం - నిన్కణత్తిల్
  ఒన్ఱుం ఒరుకణంవన్ తుఱ్ఱళైక్కిల్ సెయ్తతన్ఱి
  ఇన్ఱుం ఒరుమణఞ్సెయ్ వేన్.
 • 55. సెయ్యార్ అళలేనిన్ సెంమేని ఎన్నినుంఎన్
  అయ్యానిన్ కాల్పిటిత్తఱ్ కఞ్సేన్కాణ్ - మెయ్యాఇఞ్
  ఞాన్ఱుకణ్టు నాన్మకిళ నందొణ్టన్ ఎన్ఱెనైయుం
  ఏన్ఱుకొణ్ టాల్పోతుం ఎనక్కు.
 • 56. ఎన్పాలో ఎన్పాల్ ఇరాతోటు కిన్ఱమనత్
  తిన్పాలో అంమనత్తైస్ సేర్మాయై - తన్పాలో
  యార్పాల్ పిళైయుళతో యానఱియేన్ ఎన్నంమై
  ఓర్పాల్ కొళనిన్ఱోయ్ ఓతు.
 • 57. నాణవత్తి నేన్ఱనైయో నాయేనై మూటినిన్ఱ
  ఆణవత్తై యోనాన్ అఱియేనే - వీణవత్తిల్
  తీఙ్కుటైయాయ్ ఎన్నఇవణ్ సెయ్పిళైయై నోక్కిఅరుట్
  పాఙ్కుటైయాయ్ తణ్టిప్ పతు.
 • 58. ఎస్సం పెఱుములకోర్ ఎట్టిమర మానాలుం
  పస్సెన్ ఱిరుక్కప్ పకర్వార్కాణ్ - వెస్సెన్ఱ
  నఞ్సనైయేన్ కుఱ్ఱమెలాం నాటాతు నాతఎనై
  అఞ్సనైయేల్ ఎన్పాయ్ అమర్ందు.
 • 59. కఱ్ఱఱియేన్ నిన్నటిస్సీర్ కఱ్ఱార్ కళకత్తిల్
  ఉఱ్ఱఱియేన్ ఉణ్మై ఉణర్ందఱియేన్ - సిఱ్ఱఱివేన్
  వన్సెయ్వేల్ నేర్విళియార్ మైయలినేన్ మాతేవా
  ఎన్సెయ్వేన్ నిన్నరుళిన్ ఱేల్.
 • 60. మెయ్తాన్ ఉటైయోర్ విరుంపుకిన్ఱ నిన్అరుళెన్
  సెయ్తాల్ వరుమో తెరియేనే - పొయ్తావు
  నెఞ్సినేన్ మన్ఱుళ్ నిరుత్తా నినైక్కేట్క
  అఞ్సినేన్ అన్పిన్మై యాల్.
 • 61. మాతేవా ఓవా మరుందేవా మామణిఇప్
  పోతేవా ఎన్ఱే పులంపుఱ్ఱేన్ - నీతావా
  యానాలున్ సిత్త మఱియేన్ ఉటంపొళిందు
  పోనాలెన్ సెయ్వేన్ పుకల్.
 • 62. కొన్సెయ్తాఱ్ కేఱ్ఱిటుమెన్ కుఱ్ఱమెలాం ఐయఎనై
  ఎన్సెయ్తాల్ తీర్ందిటుమో యానఱియేన్ - మున్సెయ్తోయ్
  నిన్పాల్ ఎనైక్కొటుత్తేన్ నీసెయ్క అన్ఱిఇని
  ఎన్పాల్ సెయలొన్ ఱిలై.
 • 63. ఎణ్ణిలెళి యేన్తవిర ఎల్లా ఉయిర్కళునిన్
  తణ్ణిలకున్ తా­ళల్ సార్ందిటుఙ్కాణ్ - మణ్ణిల్వరున్
  తీఙ్కెన్ఱ ఎల్లామెన్ సిందైయిసైన్ తుఱ్ఱనమఱ్
  ఱాఙ్కొన్ఱుం ఇల్లామై యాల్.
 • 64. తారంవిఱ్ఱుఞ్ సేయ్విఱ్ఱున్ తన్నైవిఱ్ఱుం పొయ్యాత
  వారంవైత్తాన్ మున్నిఙ్కోర్ మన్ననెన్పర్ - నారంవైత్త
  వేణిప్ పిరానతుతాన్ మెయ్యామేల్ అన్ఱెనైనీ
  ఏణిఱ్ పిఱప్పిత్త తిల్.
 • 65. ఉళ్ళొన్ఱ నిన్నటిక్కన్ పుఱ్ఱఱియేన్ ఎన్నుళత్తిన్
  వెళ్ళెన్ఱ వన్మై విళఙ్కాతో - నళ్ళొన్ఱ
  అస్సఙ్కొణ్ టేనైనినక్ కన్పనెన్పర్ వేళత్తిన్
  ఎస్సఙ్కణ్ టాఱ్పోల వే.
 • 66. నీత్తాటుఞ్136 సెఞ్సటైయాయ్ నీళ్వేటఙ్ కట్టివఞ్సక్
  కూత్తాటు కిన్ఱేనైక్ కొణ్టుసిలర్ - కూత్తానిన్
  పత్తనెన్పర్ ఎన్నో పకల్వేటత్ తార్క్కుమిఙ్కు
  విత్తమిలా137 నాయేఱ్కుం వేఱు.
 • 67. అన్పుటైయార్ ఇన్సొల్ అముతేఱు నిన్సెవిక్కే
  ఇన్పుటైయాయ్ ఎన్పొయ్యుం ఏఱ్కుఙ్కొల్ - తున్పుటైయేన్
  పొయ్యుటైయేన్ ఆయినునిన్ పొన్నరుళై వేణ్టుమొరు
  మెయ్యుటైయేన్ ఎన్కో విరైందు.
 • 68. ఎన్నా రుయిర్క్కుయిరాం ఎంపెరుమాన్ నిన్పతత్తై
  ఉన్నార్ ఉయిర్క్కుఱుతి ఉణ్టోతాన్ - పొన్నాకత్
  తార్క్కుం సతుముకర్క్కుం తానత్త138వర్క్కుమఱ్ఱై
  యార్క్కుం పుకలున్ అరుళ్.
 • 69. వెళ్ళైప్ పిఱైఅణింద వేణిప్ పిరానేనాన్
  పిళ్ళైప్ పిరాయత్తిల్ పెఱ్ఱాళై - ఎళ్ళప్
  పొఱుత్తాళ్అత్ తాయిల్ పొఱుప్పుటైయోయ్ నీతాన్
  వెఱుత్తాల్ ఇనిఎన్సెయ్ వేన్.
 • 70. ఆయిరమన్ఱేనూఱుం అన్ఱేఈ రైందన్ఱే
  ఆయిరంపేర్ ఎందైఎళుత్ తైందేకాణ్ - నీఇరవుం
  ఎల్లు నినైత్తియెన ఏత్తుకినుం ఎందాయ్వీణ్
  సెల్లుమనం ఎన్సెయ్కేన్ సెప్పు.
 • 71. వఞ్సన్ తరుఙ్కామ వాళ్క్కైయిటైస్ సిక్కియఎన్
  నెఞ్సన్ తిరుత్తి నిలైత్తిలైయే - ఎఞ్సఙ్
  కరనే మళుక్కొళ్ కరనే అరనే
  వరనే సితంపరనే వందు.
 • 72. తాళ్విక్కుం వఞ్సస్ సకమాల్ ఒళిత్తెన్నై
  వాళ్విక్కుం నల్ల మరుందెన్కో - వీళ్విక్కుం
  ఈఙ్కాన మాయై ఇకందోర్క్ కరుళ్వోయ్నిన్
  పాఙ్కాన సెంపొఱ్ పతం.
 • 73. ఏసొలిక్కు మానిటనాయ్ ఏన్పిఱందేన్ తొణ్టర్కటన్
  తూసొలిప్పాన్ కల్లాకత్ తోన్ఱిలనే - తూసొలిప్పాన్
  కల్లాకత్ తోన్ఱువనేల్ కాళకణ్టా నాయేనుక్
  కెల్లా నలముముళ తే.
 • 74. కుఱ్ఱం పలసెయినుఙ్ కోపఞ్ సెయాతవరుళ్
  సిఱ్ఱం పలముఱైయుఞ్ సిఱ్పరనే - వెఱ్ఱంపల్
  పొయ్విట్టాల్ అన్ఱిప్ పురందరుళేన్ ఎన్ఱెనైనీ
  కైవిట్టాల్ ఎన్సెయ్కేన్ కాణ్.
 • 75. తీక్కుణత్తార్ యావరుమెన్ సీటరెనిల్ ఎన్నుటైయ
  తీక్కుణత్తిన్ ఎల్లైఎవర్ తేర్కిఱ్పార్ - ఊక్కమికు
  నల్లోర్క్ కళిక్కు నతిస్సటైయోయ్ ఎఱ్కరుళిల్
  ఎల్లోర్క్కుం ఐయుఱవా మే.
 • 76. ఇన్పటైయాన్ ఱన్పుటైయాన్ ఎన్ఱేళై యేన్తలైమేల్
  అన్పుటైయాయ్ నీయమైప్పిత్ తాయితఱ్కు - వన్పటైయా
  తెవ్వణ్ణం నిన్నెఞ్ సిసైందతో అన్నాళిల్
  ఇవ్వణ్ణం ఎన్ఱఱికి లేన్.
 • 77. ఏయ్ప్పిఱప్పొన్ ఱిల్లాతోయ్ ఎన్పిఱప్పిన్ ఏళ్మటఙ్కోర్
  పేయ్ప్పిఱప్పే నల్ల పిఱప్పందో - వాయ్ప్పులకం
  వఞ్సమెనత్ తేక మఱైత్తటిమణ్ వైయామల్
  అఞ్సినిన్నో టాటుం అతు.
 • 78. కోటుం పిఱైస్సటైయోయ్ కోళుఙ్ కుఱుంపుఞ్సాక్
  కాటుం పిణిమూప్పుఙ్ కాణార్కాణ్ - నీటునినైక్
  కణ్టార్ అటిప్పొటియైక్ కణ్టార్ తిరువటియైక్
  కణ్టార్ వటివుకణ్టార్ కళ్.
 • 79. మాలెఙ్కే వేతనుయర్ వాళ్వెఙ్కే ఇందిరన్సెఙ్
  కోలెఙ్కే వానోర్ కుటియెఙ్కే - కోలఞ్సేర్
  అణ్టమెఙ్కే అవ్వవ్ వరుంపొరుళెఙ్ కేనినతు
  కణ్టమఙ్కే నీలముఱాక్ కాల్.
 • 80. ఎవ్వేళై యోవరుఙ్కూఱ్ ఱెంపాలెన్ ఱెణ్ణుకిన్ఱ
  అవ్వేళై తోఱుం అళుఙ్కుఱ్ఱేన్ - సెవ్వేళై
  మిక్కళిత్తోయ్ నిన్కళఱ్కాల్ వీరత్తై ఎణ్ణుతొఱుం
  ఎక్కళిత్తు వాళ్కిన్ఱేన్ యాన్.
 • 81. తుఱ్సఙ్కత్ తోర్కణమున్ తోయాతు నిన్నటియర్
  సఱ్సఙ్కత్ తెన్ఱనైనీ తాన్కూట్టి - నఱ్సఙ్కక్
  కాప్పాన్ పుకళున్ కళఱ్పుకళైక్ కేట్పిత్తుక్
  కాప్పాయ్ ఇః¤తెన్ కరుత్తు.
 • 82. ఎన్నముతే ముక్కణ్ ఇఱైయే నిఱైఞాన
  ఇన్నముతే నిన్నటియై ఏత్తుకిన్ఱోర్ - పొన్నటిక్కే
  కాతలుఱ్ఱుత్ తొణ్టుసెయక్ కాతల్కొణ్టేన్ ఎఱ్కరు­
  కాతలుఱ్ఱుస్ సెయ్తల్ కటన్.
 • 83. ఆరా అముతే అరుట్కటలే నాయేన్ఱన్
  పేరాత వఞ్సప్ పిళైనోక్కి - యారేను
  నిన్పోల్వార్ ఇల్లాతోయ్ నీయే పుఱంపళిత్తాల్
  ఎన్పోల్వార్ ఎన్సొల్లార్ ఈఙ్కు.
 • 84. మెయ్యాక నిన్నైవిట వేఱోర్ తుణైయిల్లేన్
  ఐయా అతునీ అఱిందతుకాణ్ - పొయ్యాన
  తీతుసెయ్వేన్ తన్పిళైయైస్ సిత్తఙ్ కుఱిత్తిటిల్యాన్
  యాతుసెయ్వేన్ అందో ఇని.
 • 85. తిణ్ణం అఱియాస్ సిఱియేన్ ఉళత్తిరుక్కుం
  ఎణ్ణం అఱిందాయ్ ఇరఙ్కుకిలాయ్ - అణ్ణలున్పాల్
  నిత్తం ఇరఙ్కాఎన్ నెఞ్సమర్ంద తాలోనిన్
  సిత్తం ఇరఙ్కాస్ సెయల్.
 • 86. కొన్నఞ్సేన్ తన్పిళైయైక్ కూర్ందుఱ్ఱు నానినైక్కిల్
  ఎన్నెఞ్సే ఎన్నై ఎరిక్కుఙ్కాణ్ - మన్నుఞ్సీర్
  ఎందాయ్నిన్ సిత్తత్తిఱ్ కేతామో నానఱియేన్
  సిందా కులనెన్సెయ్ వేన్.
 • 87. నిన్నన్పర్ తంపాల్ నిఱుత్తుతియో అన్ఱిఎనైప్
  పొన్నన్పర్ తంపాల్ పుణర్త్తుతియో - పొన్నన్పర్
  వైవమే ఎన్నుం వఱియేన్ అఱియేనెన్
  తెయ్వమే నిన్ఱన్ సెయల్.
 • 88. ఎన్సిఱుమై నోక్కా తెనక్కరుళల్ వేణ్టుమెన్ఱే
  నిన్పెరుమై నోక్కిఇఙ్కు నిఱ్కిన్ఱేన్ - ఎన్పెరుమ
  యాతోనిన్ సిత్తం అఱియేన్ అటియేఱ్కెప్
  పోతో అరుళ్వాయ్ పుకల్.
 • 89. ఎందాయెన్ కుఱ్ఱమెలాం ఎణ్ణుఙ్కాల్ ఉళ్నటుఙ్కి
  నొందా కులత్తిన్ నుళైకిన్ఱేన్ - సిందాత
  కాళ మకిళ్నిన్ కళక్కరుణై ఎణ్ణుతొఱుం
  మీళమకిళ్ కిన్ఱేన్ విరైందు.
 • 90. ఎళ్ళలే ఎన్నినుమోర్ ఏత్తుతలాయ్క్ కొణ్టరుళెం
  వళ్ళలే ఎన్ఱనైనీ వాళ్విత్తాల్ - తళ్ళలే
  వేణ్టుమెన యారే విళంపువార్ నిన్నటియర్
  కాణ్టుమెనస్ సూళ్వార్ కళిత్తు.
 • 91. వేణిక్క మేవైత్త వెఱ్పే విలైయిల్లా
  మాణిక్క మేకరుణై మాకటలే - మాణిక్కు
  మున్పొఱ్ కిళియళిత్త ముత్తేఎన్ ఆరుయిర్క్కు
  నిన్పొఱ్ కళలే నిలై.
 • 92. ముత్తేవర్ పోఱ్ఱు ముతఱ్ఱేవ నిన్నైయన్ఱి
  ఎత్తేవర్ సఱ్ఱే ఎటుత్తురైనీ - పిత్తేన్సెయ్
  కుఱ్ఱమెలాం ఇఙ్కోర్ కుణమాకక్ కొణ్టెన్నై
  అఱ్ఱమిలా తాళ్కిన్ ఱవర్.
 • 93. కఙ్కైస్ సటైయాయ్ముక్ కణ్ణుటైయాయ్ కట్సెవియాం
  అఙ్కస్ సుటైయాయ్ అరుళుటైయాయ్ - మఙ్కైక్
  కొరుకూ ఱళిత్తాయ్ ఉనైత్తొళుమిన్ నాయేన్
  ఇరుకూ ఱళిత్తేన్ ఇటర్క్కు.
 • 94. పేసత్ తెరియేన్ పిళైయఱియేన్ పేతుఱినుం
  కూసత్ తెరియేన్ కుణమఱియేన్ - నేసత్తిల్
  కొళ్ళువార్ ఉన్నటిమైక్ కూట్టత్తార్ అల్లాతార్
  ఎళ్ళువార్ కణ్టాయ్ ఎనై.
 • 95. ఊణే ఉటైయేఎన్ ఱుట్కరుతి వెట్కమిలేన్
  వీణేనన్ నాళై విటుకిన్ఱేన్ - కాణేనిన్
  సెంపాత మేఎన్ఱున్ తీరాప్ పొరుళెన్ఱు
  నంపాత నాయటియేన్ నాన్.
 • 96. సివమే సివఞానస్ సెల్వమే అన్పర్
  నవమే తవమే నలమే నవమాం
  వటివుఱ్ఱ తేవేనిన్ మాక్కరుణై యన్ఱో
  పటివుఱ్ఱ ఎన్నుట్ పయన్.
 • 97. కోళాక్కిక్ కొళ్ళుఙ్ కొటియే నైయునినక్కోర్
  ఆళాక్కిక్ కొళ్ళఱ్ కమైవాయేల్ - నీళాక్కుఞ్
  సెఙ్కేస వేణిస్ సివనేఎన్ ఆణవత్తిఱ్
  కెఙ్కే ఇటఙ్కాణ్ ఇయంపు.
 • 98. తిణ్ణఞ్సఱ్ ఱీందిటనిన్ సిత్తం ఇరఙ్కాత
  వణ్ణఞ్సఱ్ ఱేతెరియ వందతుకాణ్ - ఎణ్ణెఞ్సిల్
  ఇత్తనైయు మెన్వినైకళ్ నీఙ్కిల్ ఇరుక్కఅణ్టం
  ఎత్తనైయుం పోతామై ఎన్ఱు.
 • 99. ఇణ్టైస్ సటైయోయ్ ఎనక్కరుళ ఎణ్ణుతియేల్
  తొణ్టైప్ పెఱుమెన్ తుయరెల్లాం - సణ్టైక్కిఙ్
  కుయ్ఞ్సే139 మెనఓటుం ఓట్టత్తిఱ్ కెన్నుటైయ
  నెఞ్సే పిఱకిటుఙ్కాణ్ నిన్ఱు.
 • 100. కణ్ణా ణిళుతైకళ్పాఱ్ కాట్టిక్ కొటుక్కిలెనై
  అణ్ణా అరుళుక్ కళకన్ఱే - ఉణ్ణాటు
  నిన్నటియార్ కూట్టత్తిల్ నీరివనైస్ సేర్త్తిటుమిన్
  ఎన్నటియాన్ ఎన్పాయ్ ఎటుత్తు.
 • 101. కణ్ణప్పన్ ఏత్తునుతఱ్ కణ్ణప్ప మెయ్ఞ్ఞాన
  విణ్ణప్ప నిన్ఱనక్కోర్ విణ్ణప్పం - మణ్ణిఱ్సిల్
  వానవరైప్ పోఱ్ఱుం మతత్తోర్ పలరుణ్టు
  నానవరైస్ సేరామల్ నాట్టు.
 • 102. పొన్నిన్ ఱొళిరుం పురిసటైయోయ్ నిన్నైయన్ఱిప్
  పిన్నొన్ ఱఱియేన్ పిళైనోక్కి - ఎన్నై
  అటిత్తాలు నీయే అణైత్తాలు నీయే
  పిటిత్తేనున్ పొఱ్పాతప్ పేఱు.
 • 103. తుఱ్కుణత్తిల్ వేఱు తొటర్వేన్ ఎనినుమఱ్ఱై
  నఱ్కుణత్తిల్ ఉన్సీర్ నయప్పేన్కాణ్ - సిఱ్కుణత్తోయ్
  కూఱ్ఱుతైత్త నిన్పొఱ్ కురైకళఱ్పూన్ తాళఱిక
  వేఱ్ఱురైత్తే నిల్లై విరిత్తు.
 • 104. ఇప్పారిల్ ఎన్పిళైకళ్ ఎల్లాం పొఱుత్తరుళెన్
  అప్పానిన్ తాట్కే అటైక్కలఙ్కాణ్ - ఇప్పారిల్
  నానినతు తా­ళల్ నణ్ణుమట్టుం నిన్నటియర్
  పానినతు సీర్కేట్కప్ పణ్.

  • 130. మన్నవనే - తొ.వే.1; 2. పొ. సు., పి. ఇరా., స. ము. క., సెన్నైప్ పతిప్పుకళ్.
  • 131. వంది తేన్ ఎనఱ్పాలతు వందిత్తేన్ ఎన విరిత్తల్ వికారమాయిఱ్ఱు. ఈణ్టు తేన్ఎన్పతు ఇనిమై. తొ.వే.
  • 132. వఙ్కణం - నట్పు. తొ.వే.
  • 133. ఆవలెన్పతనై ఎతిర్కాలత్ తన్మై ఒరుమై వినైముఱ్ఱాకక్ కొళ్క. తొ. వే.
  • 134. ఎంపర - అణ్మై విళి, ఇఱై మున్నిలై. తొ. వే.
  • 135. మాయఱ్కు, మాయాఱ్కెన నీట్టల్ వికారమాయిఱ్ఱు. తొ.వే.
  • 136. నీత్తం, నీత్తెనక్ కుఱైందు నిన్ఱతు. తొ.వే.
  • 137. విత్తం - అఱివు. తొ.వే.
  • 138. తానం - సువర్క్కం. తొ.వే.
  • 139. ఉయ్ందేం, ఉయ్ఞ్సేం ఎనత్ తిరిందతు. తొ.వే.

சிவநேச வெண்பா // சிவநேச வெண்பா